Page 1

¸ÉÒ ºÉÉ<ǺÉSSɇ®úiÉ ** +lÉ ¸ÉÒºÉÉ<ǺÉSSɇ®úiÉ ** +vªÉÉªÉ 13 ´ÉÉ**

** ¸ÉÒMÉhÉä„ÉÉªÉ xɨÉ:** ¸ÉҺɮúº´ÉiªÉè xɨÉ:** ¸ÉÒMÉÖ¯û¦ªÉÉä xɨÉ:** ¸ÉÒEÖò±Énùä´ÉiÉɪÉè xɨÉ:** ¸ÉÒºÉÒiÉÉ®úɨÉSÉÆpùɦªÉÉÆ xɨÉ:** ¸ÉÒºÉnÂùMÉÖ¯ûºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉªÉ xɨÉ:** +ÉEòÉ®úå ºÉÚjÉ¨ÉªÉ +‡iÉ ±É½þÉxÉ* +lÉÇMÉÉƦÉÒªÉç +‡iÉ MɽþxÉ* ´ªÉÉ{ÉEòi´Éå ¤É½þÖ ‡´ÉºiÉÒhÉÇ* ºÉÆEòÒhÉÇ iÉ®úÒ ‡iÉiÉÖEäòSÉ**1** BäºÉä iÉä ¤ÉɤÉÉÆSÉä ¤ÉÉä±É* +lÉç iÉk´Éå +‡iÉ ºÉJÉÉä±É* Eò±{ÉÉÆiÉÓ½þÒ xÉ´½þiÉÒ ¡òÉä±É* ºÉ¨ÉiÉÉä±É +ɇhÉ +xɨÉÉä±É**2** {ÉÚ´ÉÉÇ{É®úÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ®ú½þÉ´Éå* ªÉlÉÉ|ÉÉ{iÉÉxÉÖ´ÉiÉÔ ´½þÉ´Éå* ‡xÉiªÉ iÉÞ{iÉ ºÉnùÉ +ºÉÉ´Éå* xɺÉÉ´Éå ºÉ‡SÉÆiÉ Eònùɇ{É**3** ""+®úä VÉ®úÒ ¨ÉÒ ZÉɱÉÉå ¡òEòÒ®ú* PÉ®ú xÉÉ nùÉ®ú ¤É䇡òEòÒ®ú* ¤ÉèºÉ±ÉÉå BEòÉ `öɪÉÓ ‡ºlÉ®ú* ºÉÉ®úÒ ‡Eò®ú‡Eò®ú iªÉÉMÉÚ‡xÉ**4** iÉ®úÒ iÉÒ ¨ÉɪÉÉ +‡xÉ´ÉÉ®ú* ¨É±ÉɽþÒ MÉÉÆVÉÒ ´É®úSÉä´É®ú* ¨ÉÒ ‡´ÉºÉ®úå {ɇ®ú ‡iÉVɱÉÉ xÉ ‡´ÉºÉ®ú* ¨ÉVÉ iÉÒ ‡xÉ®úÆiÉ®ú Eò´É]õɳýÒ**5** +ɇnù¨ÉɪÉÉSÉ iÉä ½þ®úÒSÉÒ* jÉävÉÉ =b÷‡´ÉiÉä ¥ÉÀɇnùEòÉÆSÉÒ* iÉälÉ ¨ÉVÉ nù֤ɲªÉÉ ¡ò‡Eò®úÉSÉÒ* ´ÉÉiÉÉÇ EéòSÉÒ ‡iÉVÉ{ÉÖføå**6** ½þ®úÒSÉ ½þÉä<Ç±É VÉä´½þÉÆ |ɺÉzÉ* iÉä´½þÉÆSÉ ½þÉä<Ç±É iÉä ‡´É‡SUôzÉ* ‡´ÉxÉÉ +‡´É‡SUôzÉ ½þ‡®ú¦ÉVÉxÉ* ¨ÉɪÉɇxÉ®úºÉxÉ xÉÉä½þä {ÉÉÆ''**7** BäºÉÒ ½þÒ ¨ÉɪÉäSÉÒ ¨É½þiÉÒ* ¦ÉHòÉƱÉÉMÉÓ ¤ÉɤÉÉ Eò‡lÉiÉÒ* ºÉä´Éå‡SÉ ´½þɴɪÉÉ iɇzÉ´ÉÞ‡kÉ* ¦ÉVÉxɇºlɇiÉ ´ÉɇxÉiÉÒ**8** ºÉÆiÉ ¨ÉÉZÉÒ ºÉSÉäiÉxÉ ¨ÉÚiÉÔ* EÞò¹hÉ º´ÉªÉå ¨½þhÉä ¦ÉÉMÉ´ÉiÉÓ* EòÉähÉÉ xÉ `öÉ´ÉÒ ½þÒ º{ɹ]õÉä‡Hò* =rù´ÉÉ|ÉiÉÒ ½þ®úÒSÉÒ**9** ¨½þhÉÉä‡xÉ ¦ÉHòEò±ªÉÉhÉÉlÉÇ* nùªÉÉPÉxÉ ºÉÉ<ǺɨÉlÉÇ* ´ÉnùiÉä ZÉɱÉä VÉå ºÉiªÉ ºÉÉlÉÇ* {ɇ®úºÉÉ +‡iɇ´ÉxÉÒiÉ ½þÉä>ð‡xÉ**10** ""{ÉÉ{É VɪÉÉÆSÉå ‡´É±ÉªÉÉ MÉä±Éå* BäºÉä VÉä {ÉÖhªÉÉi¨Éä ´É‡½þ±Éä* iÉä‡SÉ ¨ÉÉZÉä ¦ÉVÉxÉÓ ±ÉÉMɱÉä* JÉÚhÉ ±ÉÉvɱÉä iÉä ¨ÉÉZÉÒ**11** ""ºÉÉ<Ç ºÉÉ<Ç'' ‡xÉiªÉ ¨½þhÉɱÉ* ºÉÉiÉ ºÉ¨ÉÖpù Eò®úÒxÉ xªÉɽþɱÉ* ªÉÉ ¤ÉÉä±ÉÉ ‡´É‚´ÉÉºÉ `öä´ÉɱÉ* {ÉÉ´ÉÉ±É Eò±ªÉÉhÉ ‡xÉ‚SɪÉå**12** xɱÉMÉä ¨ÉVÉ {ÉÚVÉɺÉƦÉÉ®ú* ¹ÉÉäb÷„É ´ÉÉ +¹]õÉä{ÉSÉÉ®ú* VÉälÉå ¦ÉÉ´É +{É®úÆ{ÉÉ®ú* ¨ÉVɱÉÉ lÉÉ®ú iÉä `öɪÉÓ''**13** BäºÉä ¤ÉɤÉÉ ´Éä³ýÉä´Éä³ýÉÆ* ¤ÉÉä±ÉÚ‡xÉ MÉä±Éä ¦ÉHò‡VÉ´½þɳýÉ* +ÉiÉÉÆ +É`ö´ÉÚ‡xÉ iªÉÉ |Éä¨É³ý ¤ÉÉä±ÉÉ* Eò°üÆ ‡´É®úÆMÉÖ³ýÉ ¨ÉxÉɺÉÒ**14** BäºÉÉ ½þÉ nùªÉɳýÚ ºÉÉ<ǺÉJÉÉ* „É®úhÉÉMÉiÉÉÆSÉÉ {Éɇ`ö®úÉJÉÉ* ¦ÉHòEèò´ÉÉ®ú PÉä>ð‡xÉ ‡xÉEòÉ* xÉ´É±É ‡´É±ÉÉäEòÉ Eäò±Éå iÉå**15** nù´Éb÷Ú‡xÉ ‡SÉkÉÉSÉÒ +xÉäEòÉOÉiÉÉ* Eò®úÉä‡xÉ iɪÉÉSÉÒ BEòÉOÉiÉÉ* {ɇ®úºÉÉ´ÉÒ ½þÒ xÉÚiÉxÉ EòlÉÉ ºÉÉOÉiÉÉ* EÞòiÉEòɪÉÇiÉÉ ½þÉä<DZÉ**16** ºÉÉ<ǨÉÖJÉÓSÉÒ +¨ÉÞiÉ´ÉÞ‡¹]õ* iÉÒSÉ VÉälÉå {ÉÖ‡¹]õ iÉÖ‡¹]õ* EòÉähÉ EòÆ]õɳýä ‡„É®úb÷ÒSÉä Eò¹]õÓ* ‡xÉVɇ½þiÉoù‡¹]õ `ö䇴ɱªÉÉ**17** MÉiÉÉvªÉɪÉÓ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ* ‡nùvɱÉå BEòÉ +‡MxɽþÉäjªÉɱÉÉMÉÚxÉ* ¥ÉÀÒ¦ÉÚiÉ-‡xÉVÉMÉÖ¯ûnù„ÉÇxÉ* +ÉxÉÆnùºÉÆ{ÉzÉ iªÉÉ Eäò±Éå**18** +ÉiÉÉÆ ½þÉ +vªÉÉªÉ iªÉɽþÚ‡xÉ MÉÉäb÷* ¦ÉHò BEò IɪÉÒ ®úÉäb÷* ‡nùvɱÉÒ iɪÉÉ +É®úÉäMªÉÉSÉÒ VÉÉäb÷* ¨ÉÉäb÷Ú‡xÉ JÉÉäb÷ º´É{xÉÉÆiÉ**19** iÉ®úÒ BäEòÉ ¦Éɇ´ÉEòVÉxÉ* ½þÉä>ð‡xɪÉÉÆ nùkÉÉ´ÉvÉÉxÉ* ºÉÉ<ÇxÉÉlÉSɇ®újÉ MɽþxÉ* Eò±¨É¹Énù½þxÉEòÉ®úEò VÉå**20** {ÉÖhªÉ{ÉÉ´ÉxÉ ½þå Sɇ®újÉ* VÉ±É VÉèºÉå MÉÆMÉäSÉå {ɇ´ÉjÉ* vÉxªÉ ¸É´ÉhÉEòiªÉÉÈSÉä ¸ÉÉäjÉ* <½þ{É®újɺÉÉvÉEò iÉå**21** {ÉɽþÚÆ +¨ÉÞiÉÉSÉÒ ={ɨÉÉ nùä>ðxÉ* {ɇ®ú +¨ÉÞiÉ EòÉªÉ MÉÉäb÷ ªÉɽþÚxÉ* +¨ÉÞiÉ Eò®úÒ±É |ÉÉhÉ®úIÉhÉ* VÉx¨É‡xÉ´ÉÉ®úhÉ Sɇ®újÉ ½þå**22** VÉÒ´É ¨½þhÉiÉÒ ºÉkÉÉvÉÒ„É* Eò®úÒ±É VÉå VÉå ªÉä<Ç±É <SUôäºÉ* BäºÉå VɪÉÉSÉä ´ÉÉ]õä ¨ÉxÉɺÉ* EòlÉÉxÉEòÉºÉ ªÉÉ {ɇ®úºÉÉ´Éå**23** VÉÒ´É VÉ®úÒ JÉ®úÉ º´ÉiÉÆjÉ* ºÉÖJÉɱÉÉMÉÓ Eò¹]õiÉÉÆ +½þÉä®úÉjÉ* {Énù®úÒ {Éb÷iÉå nùÖ:JÉ ¨ÉÉjÉ* ½þå iÉÉå Sɇ®újÉ ºÉkÉäSÉå**24** nùÖ:JÉå ]õɳýɴɪÉɱÉÉMÉÓ* +ºÉiÉÉÆ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ VÉÉMÉÉäVÉÉMÉÓ* iÉÓ iªÉÉ vÉÖÆb÷ÒiÉ ±ÉÉMÉ´ÉäMÉÓ* iªÉÉSÉÒSÉ ¨ÉÉMÉÒ PÉäiÉÉiÉ**25** ´ÉÉ°üÆ VÉÉiÉÉÆ MɳýÉÆ {Éb÷iÉÓ* ZÉÉb÷Ú‡xÉ ]õɇEòiÉÉÆ +‡vÉEò ‡±É{Éb÷iÉÓ* ´ÉÉ=MÉÒ VÉÒ´ÉÉSÉÒ vÉb÷{Éb÷ iÉÒ* +½þÉä®úÉiÉÒ iÉÉä „ÉÒhÉ**26** VÉÒ´É VÉ®úÒ JÉ®úÉ º´É´É„É* iÉ®úÒ iÉÉä +ºÉiÉÉ {ÉÚhÉÇ ºÉÖJÉ´É„É* nùÖ:JÉÉSÉÉ BEò ±É´É±Éä„É* ®úäºÉ¦É®ú½þÒ xÉÉiɳýiÉÉ**27** {ÉÉ{ÉÉ xÉ +ÉSɇ®úiÉÉÆ EòvÉÓ* {ÉÖhªÉÉSÉÒSÉ Eò‡®úiÉÉÆ ºÉ¨ÉÞ‡rù* ºÉÖJÉÉSÉÒSÉ ºÉÆ{ÉɇnùiÉÉÆ ´ÉÞ‡rù* º´ÉiÉÆjÉ ¤ÉÖ‡rù ¨½þhÉ´ÉÉä‡xÉ**28** {ɇ®ú VÉÒ´É xÉɽþÓ º´ÉiÉÆjÉ* {ÉÉ`öÓ ±ÉÉMɱÉå Eò¨ÉÇiÉÆjÉ* iɪÉÉSÉÉ JÉä³ý‡SÉ ‡´É‡SÉjÉ* ½þÉiÉÓ Eò³ýºÉÚjÉ Eò¨ÉÉÇSÉå**29** {ÉÖhªÉÉEòb÷ä ±ÉIÉ VÉɪÉ* {ÉÉ{ÉÉEòb÷ä +Éä‡føiÉÒ {ÉɪÉ* ºÉiEò¨ÉÉÇSÉÉ „ÉÉä‡vÉiÉÉÆ `öɪÉ* EÖòEò¨ÉÕ EòÉªÉ +ÉiÉÖb÷ä**30** {ÉÖhÉå ‡VɱÁÉÆiÉÒ±É VÉÖzÉ®úɨÉÉVÉÓ* xÉÉ®úɪÉhÉMÉÉÆ´ÉSÉÉ {ÉÉ]õÒ±É ¦ÉÒ¨ÉÉVÉÒ* iɪÉÉSÉÒ EòlÉÉ +ÉiÉÉÆ {ɇ®úºÉÉ VÉÒ* ®úºÉ®úÉVÉÒSÉ +¨ÉÞiÉÉSÉÒ**31** ¦ÉÒ¨ÉÉVÉÒ PÉ®úSÉÉ ºÉÖJɺÉÆ{ÉzÉ* +ɱªÉÉMÉ䱪ÉÉ PÉɱÉÒ +zÉ* EòvÉÓ xÉ VªÉÉSÉå ¨ÉxÉ ‡JÉzÉ* |ɺÉzÉ´ÉnùxÉ ºÉ´ÉÇnùÉ**32** +où¹]õÉSÉä ‡´É±ÉIÉhÉ ºÉÆVÉÉäMÉ* xÉ Eò³ýiÉÉÆ ½þÉäiÉÒ ±ÉɦÉ-‡´ÉªÉÉäMÉ* SÉɱÉÚ‡xÉ ªÉäiÉÒ Eò¨ÉǦÉÉäMÉ* xɺÉiÉä ®úÉäMÉ =nÂù¦É´ÉiÉÒ**33** <ºÉ´ÉÒ ºÉxÉ BEòÉähÉҺɄÉå xÉ´É* ¦ÉÒ¨ÉÉVÉÒºÉ {ÉÒb÷Ò nùÖnùê´É* ½þÉäªÉ Eò¡òIÉªÉ ®úÉäMÉÉänÂù¦É´É* |ÉÉnùÖ¦ÉÉÇ´É V´É®úÉSÉÉ**34** ªÉä>ðÆ ±ÉÉMɱÉÉ +ºÉÁ JÉÉäEò±ÉÉ* V´É®ú½þÒ ¡òÉ®ú ´ÉÉføÚÆ ±ÉÉMɱÉÉ* ‡nù´ÉºÉå‡nù´ÉºÉ ¤É³ýÉ´ÉiÉ MÉä±ÉÉ* ‡xÉ®úÉ„É ZÉɱÉÉ ¦ÉÒ¨ÉÉVÉÒ**35** iÉÉåb÷ÉºÉ ¡åòºÉ ºÉ´ÉÇnùÉ ªÉähÉå* ¨ÉSÉÚ³ý +ɇhÉ ®úHòÉSÉä MÉÖ³ýhÉä* {ÉÉä]õÉÆiÉ +IɪÉÓ Eò³ý¨É³ýhÉå* VÉÒ´É iÉMɨÉMÉhÉå ®úɽþÒxÉÉ**36** „ÉäVÉä ‡Jɇ³ý±ÉÉ nùÖJÉhÉÉ<ÇiÉ* MɳýɱÉÓ MÉÉjÉå SÉɱɱÉÉ ´ÉɳýiÉ* ={ÉɪÉÉÆSÉÒ ZÉɱÉÒ ‡„ÉEòºiÉ* ZÉɱÉÉ iÉÉä jɺiÉ +iªÉÆiÉ**37** +zÉ{ÉÉxÉ EòÉƽþÓ xÉ ¯ûSÉä* {ÉäVÉ{ÉlªÉ EòÉƽþÓ xÉ {ÉSÉä* iÉähÉå +º´ÉºlÉ EòÉƽþÓ xÉ ºÉÖSÉä* ½þÉ±É ‡VÉ´ÉÉSÉä +ºÉÁ**38** nùä´Énùä´ÉºEòÒ ZÉɱÉÒ ºÉÉ®úÒ* ½þÉiÉ ]õä‡Eò±Éä ´Éèt-b÷ÉìC]õ®úÓ* {ÉÉhÉÒ ºÉÉä‡b÷±Éå VÉÒ‡´ÉiÉÉ„Éä´É®úÒ* {Éb÷±ÉÉ ‡´ÉSÉÉ®úÓ ¦ÉÒ¨ÉÉVÉÒ**39** {ÉÉ]õÒ±É ZÉɱÉä =‡uùMxÉ ‡SÉkÉÓ* ‡nùºÉiÉÒ lÉÉäb÷ä ‡nùºÉÉÆSÉä ºÉÉä¤ÉiÉÒ* =kÉ®úÉäkÉ®ú ¡òÉ®ú‡SÉ lÉEòiÉÒ* ‡nù´ÉºÉMÉiÉÒ ±ÉÉMɱÉä**40** +É®úɇvɱÉÒ EÖò±Énùä´ÉiÉÉ* iÉÒ½þÒ nùä<ÇxÉÉ +É®úÉäMªÉiÉÉ* VÉÉä„ÉÒ {ÉÆSÉÉIÉ®úÒ ºÉ¨ÉºiÉÉÆ* lÉEò±Éä {ÉÖºÉ{ÉÖºÉiÉÉÆ {ÉÉ]õÒ±É**41** EòÉähÉÒ ¨½þhÉiÉÒ +ÆMÉ®úÉäMÉ* EòÉªÉ iÉ®úÒ ½þÉ nùè´ÉªÉÉäMÉ* ´ÉÉ]õä +ÉäføɴɱÉÉ {ÉÖ®úÉ ¦ÉÉäMÉ* ‡xɯû{ɪÉÉäMÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉªÉixÉÉ**42** b÷ÉìC]õ®ú ZÉɱÉä ½þEòÒ¨É ZÉɱÉä* ={ÉSÉÉ®ú Eò‡®úiÉÉÆ ]õäEòÒºÉ +ɱÉä* EòÉähÉÉSÉå EòÉƽþÓSÉ xÉ SÉɱÉä* |ɪÉixÉ ½þ®ú±Éä ºÉEò³ýÉÆSÉä**43** {ÉÉ]õÒ±É +iªÉÆiÉ 1Eònù®ú±Éä* ¨½þhÉiÉÒ nùä´ÉÉ


¨ªÉÉÆ EòÉªÉ Eäò±Éå* EòÉƽþÓSÉ EòÉÆ ={ɪÉÉäMÉÉ xÉ +ɱÉå* {ÉÉ{É +ºÉ±Éå EéòSÉå ½þå**44** nùä´É iÉ®úÒ EèòºÉÉ ‡´É±ÉIÉhÉ* ºÉÉèJªÉ-¦ÉÉäMÉiªÉÉ BEò½þÒ IÉhÉ* +É{ÉÖ±Éå ½þÉä>ðÆ xÉänùÒ º¨É®úhÉ* xÉ´É±É ‡´ÉÆnùÉxÉ iɪÉÉSÉå**45** ¨ÉMÉ iɪÉÉSªÉɇSÉ VÉé ªÉä<Ç ¨ÉxÉÉ* ºÉÆEò]õ{É®úÆ{É®úÉ vÉɇb÷iÉÉä xÉÉxÉÉ* Eò®ú´ÉÚ‡xÉ PÉä<Ç +É{ɱªÉÉ º¨É®úhÉÉ* ""xÉÉ®úɪÉhÉÉ vÉÉÆ´É'' ¨½þhÉ´ÉÒ**46** +ºÉÉä Eò³ý´É²ªÉÉSÉÉ vÉÉÆ´ÉÉ Bä‡Eò±ÉÉ* nùä´É iÉÉiEòɳý Mɇ½þÆ´É®ú±ÉÉ* ¤ÉÖ‡rù ={ÉVɱÉÒ ¦ÉÒ¨ÉÉVÉÒ±ÉÉ* {ÉjÉ 2xÉÉxÉɱÉÉ PÉɱÉÉ´Éå**47** Eò‡®úiÉÒ±É EòÉƽþÓ iÉ®úÒ xÉÉxÉÉ* <iÉ®ú Eò´ÉhÉÉ VÉå Eò®ú´ÉäxÉÉ* BäºÉÉ {ÉÚhÉÇ ‡´É‚´ÉÉºÉ ¨ÉxÉÉ* {ÉÉ]õ±ÉÉÆxÉÉ ´ÉÉ]õ±ÉÉ**48** iÉÉä‡SÉ iªÉÉÆSÉÉ „É֦ɄÉEÖòxÉ* iÉå‡SÉ ®úÉäMÉÉSÉå ‡xÉ®úºÉxÉ* {ÉÖføå ºÉ‡´ÉºiÉ®ú {ÉjÉ ‡±É½þÚxÉ* xÉÉxÉÉÆºÉ iªÉÉÆxÉÓ {ÉÉ`ö‡´É±Éå**49** xÉÉxÉɺÉɽþä¤ÉÉÆSÉå º¨É®úhÉ* iÉåSÉ ºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉÆSÉå º¡Öò®úhÉ* =nÂù¦É´É±Éå ®úÉäMɇxÉ´ÉÉ®úhÉEòÉ®úhÉ* +iÉCªÉÇ ‡´ÉÆnùÉxÉ3 ºÉÆiÉÉÆSÉå**50** ½þÉä EòÉÆ EòɱÉSÉGòÉSÉÒ ®úSÉxÉÉ* iÉälɽþÒ ‡nùºÉiÉä <Ç‚´É®úÒ ªÉÉäVÉxÉÉ* ªÉɺiÉ´É EòÉähÉÒ +xªÉlÉÉ Eò±{ÉxÉÉ* Eò°ü‡xÉ ´É±MÉxÉÉ xÉ Eò®úÉ´ÉÒ**51** ¤É®úÒ ´ÉÉ<Ç]õ ‡GòªÉÉ ºÉÉ®úÒ* <Ç‚´É®ú iÉälÉÓSÉÉ ºÉÚjÉvÉÉ®úÒ* iÉÉä‡SÉ iÉÉ®úÒ iÉÉä‡SÉ ¨ÉÉ®úÒ* EòɪÉÇEòÉ®úÒ iÉÉä BEò**52** {ÉÉ]õÒ±É ‡±É‡½þiÉÒ SÉÉÆnùÉä®úEò®úÉƺÉ* +Éè¹ÉvÉå JÉÉiÉÉÆ +ɱÉÉ jÉɺÉ* Eònù®ú±ÉÉå ¨ÉÒ ªÉÉ VÉÒ‡´ÉiÉɺÉ* ¨ÉMÉ =nùÉºÉ ´ÉÉ]õiÉå**53** b÷ÉìC]õ®úÉÆxÉÓ +É„ÉÉ ºÉÉä‡b÷±ÉÒ* ´ªÉÉvÉÒ nùÖ:ºÉÉvªÉ BäºÉÒ `ö®ú‡´É±ÉÒ* ½þEòҨɴÉètÉÆSÉÒ ¤ÉÖrùÒ lÉEò±ÉÒ* =¨Éänù JÉSɱÉÒ ¨ÉÉZÉÒ½þÒ**54** iÉ®úÒ +ÉiÉÉÆ BEò ‡´ÉxÉƇiÉ* +ɽþä +É{ÉÖ±Éä SÉ®úhÉÉÆ|ÉiÉÒ* ´½þÉ´ÉÒ ¨ÉVÉ +É{ÉÖ±ÉÒ ¦Éä]õ ‡xɇ‚SÉiÉÒ* ½þÒ BEò ‡SÉkÉÓ +ºÉÉäºÉÒ**55** SÉÉÆnùÉä®úEò®úÉÆxÉÓ {ÉjÉ ´ÉɇSɱÉå* iªÉÉÆSÉå½þÒ ¨ÉxÉ ‡JÉzÉ ZÉɱÉå* ¦ÉÒ¨ÉÉVÉÒ {ÉÉ]õÒ±É ¤É½þÖ ¦É±Éä* xÉÉxÉÉ pù´É±Éä +ÆiÉ®úÓ**56** =kÉ®úÓ Eò³ý‡´ÉiÉÒ BEò‡SÉ ={ÉɪÉ* ºÉÉ<ǤÉɤÉÉÆSÉä vÉ®úÉ´Éä {ÉɪÉ* ½þɇSÉ Eäò´É³ý iÉ®úhÉÉä{ÉɪÉ* ¤ÉÉ{É ¨ÉÉªÉ iÉÉä BEò**57** iÉÒSÉ EòxÉ´ÉɳýÚ ºÉ´ÉÉÈSÉÒ +É<Ç* ½þÉÆEäòºÉ®úºÉÒ vÉÉÆ´ÉiÉ ªÉä<Ç* Eò³ý´É³ýÚ‡xÉ Eò‡b÷ªÉä PÉä<Ç* VÉÉhÉä ºÉÉä<Ç ±ÉåEò®úÉÆSÉÒ**58** IɪɮúÉäMÉÉSÉÒ EòlÉÉ EòɪÉ* ¨É½þÉ®úÉäMÉ nù„ÉÇxÉå VÉɪÉ* „ÉÆEòÉ xÉ vÉ®úÓ ‡iɳý|ÉɪÉ* PÉ^õ {ÉÉªÉ vÉ®úÓ VÉÉ**59** VÉÉä VÉå ¨ÉÉMÉä iªÉÉ iÉå nùä<Ç* ½þå ¥ÉÒnù VɪÉÉxÉå ¤ÉÉƇvɱÉå {ÉɪÉÓ* ¨½þhÉÉä‡xÉ ¨½þhÉiÉÉå Eò®úÓ MÉÉ PÉÉ<Ç* nù„ÉÇxÉ PÉä<È ºÉÉ<ÈSÉå**60** ¦ÉªÉÉƨÉÉVÉÓ ¨ÉÉä`öå ¦ÉªÉ* ¨É®úhÉÉ{ɇ®úºÉ nùÖVÉå EòɪÉ* PÉ^õ vÉ®úÓ VÉÉ ºÉÉ<ÈSÉä {ÉɪÉ* Eò®úÒ±É ‡xɦÉÇªÉ iÉÉä BEò**61** nùÖ:ºÉÁ {ÉÉ]õ±ÉÉSÉÒ ´ªÉlÉÉ* {ÉÉiɱÉÒ |ÉÉhÉÉƇiÉEò +´ÉºlÉÉ* EòvÉÓ ¦Éä]õäxÉ ºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉ* EòvÉÓ EòɪÉÉÇlÉÉÇ ºÉÉvÉäxÉ**62** BäºÉÉ {ÉÉ]õÒ±É ZÉɱÉÉ ¤ÉÉ´É®úÉ* ¨½þhÉä ºÉ®úºÉɨÉÉxÉ +É´É®úÉ* =nùªÉÒEò ºÉk´É®ú iɪÉÉ®úÒ Eò®úÉ* ´ÉÉ]õ vÉ®úÉ ‡„É®úb÷ÒSÉÒ**63** ªÉähÉå|ɨÉÉhÉå oùfø‡xÉ‚SɪÉåºÉÒ* ‡xÉ®úÉä{É {ÉÖºÉÚ‡xÉ ºÉEò‡³ýEòÉƺÉÒ* ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSÉä nù„ÉÇxÉɺÉÒ* ‡xÉPÉɱÉä ‡„É®úb÷ÒºÉÒ {ÉÉ]õÒ±É**64** PÉäiɱÉä +É{iÉVÉxÉ ¤É®úÉä¤É®úÒ* ¦ÉÒ¨ÉÉVÉÒ ‡xÉPÉɱÉä ZÉb÷Eò®úÒ* =iEòÆ`öÉ ¡òÉ®ú‡SÉ +ÆiÉ®úÓ* ‡„É®úb÷Ò ºÉk´É®úÒ Eéò nùäJÉå**65** ¨É‡„ÉnùÒSªÉÉ SÉÉèEòÉ„ÉäVÉÉ®úÓ* MÉÉb÷Ò +ɱÉÒ {ÉÖfø±Éä uùÉ®úÓ* SÉÉèPÉÉƽþÓ ´ÉɽþÚ‡xɪÉÉÆ Eò®úÓ* ¦ÉÒ¨ÉÉVÉÒ ´É®úÒ +ɇhɱÉä**66** xÉÉxÉɺÉɽþä¤É ºÉ¨É´ÉäiÉ ½þÉäiÉä* ¨ÉÉvÉ´É®úɴɽþÒ +ɱÉä iÉälÉå* VªÉÉ ¨ÉÉvÉ´É®úÉ´ÉÉƇSɪÉÉ ½þÉiÉå* ºÉÖMÉ¨É {Énù iÉå ºÉ´ÉÇjÉÉÆ**67** {ÉÉ]õÒ±É {ÉɽþÉä‡xÉ ¤ÉɤÉÉ ´ÉnùiÉÒ* ""„ÉɨÉÉ ½þä SÉÉä®ú +ÉhÉÚ‡xÉ ‡EòiÉÒ* PÉɱɄÉÒ ¨ÉÉZÉä +ÆMÉÉ´É®úiÉÒ* EòÉªÉ ½þä EÞò‡iÉ ¤É®úÒ EòÉÆ''**68** ºÉÉ<Ç{ÉnùÓ `ö䇴ɱÉÉ ¨ÉÉlÉÉ* ¦ÉÒ¨ÉÉVÉÒ ¨½þhÉä ºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉ* EÞò{ÉÉ Eò®úÓ ¨ÉVÉ +xÉÉlÉÉ* nùÒxÉÉxÉÉlÉÉ ºÉÉƦÉɳýÓ**69** nùäJÉÚ‡xɪÉÉÆ {ÉÉ]õ±ÉÉSÉÒ ´ªÉlÉÉ* nùªÉÉ ={ÉVɱÉÒ ºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉ* iÉäºÉ®úºÉÒ „ɨɱÉÒ nùÖ:JÉɴɺlÉÉ* {ÉÉ]õÒ±É ‡SÉkÉÉ ‡´É‚´ÉɺɱÉÉ**70** {ÉɽþÚ‡xÉ ¦ÉÒ¨ÉÉVÉÒ +º´ÉºlÉ* EÞò{ÉɺÉÉMÉ®ú ºÉÉ<ǺɨÉlÉÇ* ½þä±ÉɴɱÉÉ +{ɇ®ú‡¨ÉiÉ* ¤ÉÉä±Éä ºÉ‡º¨ÉiɨÉÖJÉ iÉä´½þÉÆ**71** ""¤ÉèºÉ +ÉiÉÉÆ ºÉÉäb÷Ó JÉÆiÉ* JÉÆiÉ xÉ Eò‡®úiÉÒ ‡´ÉSÉÉ®ú´ÉÆiÉ* ZÉɱÉÉ iÉÖ‡ZɪÉÉ ¦ÉÉäHÞòi´ÉÉ +ÆiÉ* {ÉÉªÉ ‡„É®úb÷ÓiÉ ]õɇEòiÉÉÆ**72** +ÉEòÆ`ö ºÉÆEò]õÉhÉÇ´ÉÓ ¤ÉÖb÷ɱÉÉ* ½þÉä EòÉÆ ¨É½þqùÖ:JÉMÉiÉçiÉ MÉfø±ÉÉ* VÉÉä ªÉÉ ¨É„ÉÒnù¨ÉÉ<ÇSÉÒ {ÉɪɮúÒ SÉfø±ÉÉ* ºÉÖJÉÉ +É°üfø±ÉÉ iÉÉä VÉÉhÉÉ**73** ¡òEòÒ®ú ªÉälÉÓSÉÉ ¨ÉÉä`öÉ nùªÉɳýÖ* Eò®úÒ±É ´ªÉlÉäSÉå ‡xɨÉÚdzýÖ* |Éä¨Éå Eò®úÒ±É |ɇiÉ{ÉɳýÖ* iÉÉä EòxÉ´ÉɳýÖ ºÉEò³ýÉÆSÉÉ**74** ªÉɱÉÉMÉÓ iÉÚÆ º´ÉºlÉ {ÉɽþÓ* ¦ÉÒ¨ÉɤÉÉ<ÇSªÉÉ ºÉnùxÉÓ ®úɽþÓ* +É®úÉ¨É iÉÉä BEòÉ-nùÉä ‡nùºÉÉƽþÒ* VÉÉ EòÓ ½þÉä<Ç±É iÉÖVÉ|ɇiÉ''**75** VÉèºÉÉ BEòÉnùÉ +ɪÉÖ¹ªÉ½þÒxÉ* {ÉÉ´Éä ºÉÖnùè´Éå +¨ÉÞiɇºÉÆSÉxÉ* ±ÉÉvÉä iÉÉiEòɳý {ÉÖxɯûVVÉÒ´ÉxÉ* iÉèºÉå ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ {Éɇ]õ±ÉÉ**76** BäEÚò‡xÉ ºÉÉ<ǨÉÖJÉÓSÉå ´ÉSÉxÉ* ¨É®úhÉÉäx¨ÉÖJÉÉ +¨ÉÞiÉ{ÉÉxÉ* ‡EòÆ´ÉÉ iÉÞ¹ÉÉiÉÉÇ ±ÉÉvÉÉ´Éå VÉÒ´ÉxÉ* iÉèºÉå ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ {Éɇ]õ±ÉÉ**77** |ɇiÉ {ÉÉÆSÉ ‡¨É‡xÉ]õÉƺÉ* ®úHòÉSªÉÉ MÉÖ³ýhªÉÉ ªÉäiÉ ¨ÉÖJÉɺÉ* ¤ÉɤÉÉ ºÉx¨ÉÖJÉ BEò iÉɺÉ* ¤ÉèºÉiÉÉÆ ‡xÉ®úÉºÉ {ÉɴɱªÉÉ**78** Eäò±Éå xÉ ´ªÉlÉäSÉå {É®úÒIÉhÉ* {ÉÖ‡ºÉ±Éå xÉ iÉnùÖnÂù¦É´ÉEòÉ®úhÉ* Eäò´É³ý EÞò{ÉɇxÉ®úÒIÉhÉ* ®úÉäMÉÉx¨ÉÚ±ÉxÉ iÉÉiEòɳý**79** EÞò{ÉɇxÉ®úÒIÉhÉ ½þÉäiÉÉÆ {ÉÖ®úä* ´Éɳý±ªÉÉ Eòɹ`öÉ ªÉäiÉÒ EòÉå¦É®úä* ´ÉºÉÆiÉɇ´ÉhÉ ¡Öò±ÉiÉÒ iÉÖ®úä* iÉå ¡ò³ýÓ b÷Æ´É®úä ®ú¨ÉhÉÒªÉ**80** ®úÉäMÉ EòÉªÉ +É®úÉäMªÉ EòɪÉ* {ÉÖhªÉ{ÉÉ{ÉÉSÉÉ ½þÉäiÉÉÆ IɪÉ* VªÉÉSÉå iªÉÉxÉå ¦ÉÉä‡MɱªÉɇ„É´ÉɪÉ* +xªÉ ={ÉÉªÉ SÉɱÉäxÉÉ**81** Eäò´É³ý ¦ÉÉäMÉåSÉ iɪÉɺÉÒ IɪÉ* VÉx¨ÉVÉx¨ÉÉÆiÉ®úÓ ½þɇSÉ ‡xÉ‚SɪÉ* ¦ÉÉä‡MɱªÉɇ´ÉhÉ +xªÉ ={ÉɪÉ* ‡xÉ´ÉÞ‡kÉnùɪÉEò xÉɽþÓSÉ**82** iÉlÉɇ{É ¦ÉÉMªÉå ºÉÆiÉnù„ÉÇxÉ* ½þå BEò ´ªÉÉvÉÒSÉå ={ɄɨÉxÉ* ´ªÉɇvÉOɺiÉ ¨ÉMÉ ´ªÉÉvÉÓSÉå ºÉ½þxÉ* nùÖ:JÉ凴ÉhÉ ºÉ½þVÉ Eò®úÒ**83** ´ªÉÉvÉÒ nùÉ´ÉÒ ¦ÉÉäMÉ nùɯûhÉ* ºÉÆiÉ `öä´ÉÒ où‡¹]õ ºÉEò¯ûhÉ* iÉähÉå ¦ÉÉäHÞòi´É nùÖ:JÉɇ´ÉhÉ* ºÉÆiÉ ‡xÉ´ÉÉ®úhÉ Eò‡®úiÉÉiÉ**84** Eäò´É³ý ¤ÉɤÉÉÆSÉÉ „ɤnù |ɨÉÉhÉ* iÉå‡SÉ +Éè¹ÉvÉ ®úɨɤÉÉhÉ* BEònùÉÆ EÞò¹hÉ ‚´ÉÉxÉ ¦É‡IÉiÉÉÆ nùvªÉÉänùxÉ* VÉɽþ±Éå ‡xÉ´ÉÉ®úhÉ ‡½þ¨ÉV´É®úÉSÉå**85** EòlÉåiÉ ´ÉÉ]õiÉÒ±É +Éb÷EòlÉÉ* {ɇ®ú ªÉÉ ºÉÆEò‡±ÉiÉ ¸É´ÉhÉ Eò‡®úiÉÉÆ* ‡nùºÉÚ‡xÉ ªÉä<Ç±É ºÉ¨É{ÉÇEòiÉÉ* º¨É®úhÉnùÉiÉɽþÒ ºÉÉ<ÇSÉ**86** ""¨ÉÉZÉÒ EòlÉÉ ¨ÉÒSÉ Eò®úÒxÉ''* ºÉÉ<ÇSÉ MÉä±Éä +ɽþäiÉ ¤ÉÉä±ÉÚxÉ* iªÉÉÆxÉÓSÉ ªÉÉ EòlÉÉÆSÉÒ +É`ö´ÉhÉ* ‡nùvɱÉÒ ¨ÉVɱÉÉMÉÚxÉ ªÉä ºÉ¨ÉªÉÓ**87** ¤ÉɳýÉ MÉhÉ{ÉiÉ xÉɨÉå BEò* VÉÉiÉÒSÉÉ ‡„ÉÆ{ÉÒ ¨ÉÉä`öÉ ¦Éɇ´ÉEò* ªÉä>ð‡xÉ ¨É‡„ÉnùÓiÉ ¤ÉɤÉÉƺÉx¨ÉÖJÉ* +‡iÉ nùÒxɨÉÖJÉ ‡´ÉxÉ´ÉÒiÉ**88** EòÉªÉ BäºÉå ¨ªÉÉÆ Eäò±Éå {ÉÉ{É* EòÉÆ ½þÉ ºÉÉäb÷ÒxÉÉ ¨ÉVÉ ‡½þÆ´ÉiÉÉ{É* ¤ÉɤÉÉ ZÉɱÉä ={ÉÉªÉ +¨ÉÚ{É* ½þ±ÉäxÉÉ iÉjÉÉ{É +ÆMÉÒSÉÉ**89** iÉ®úÒ +ÉiÉÉÆ ¨ÉÒ Eò°üÆ EòɪÉ* VÉɽþ±ÉÓ ºÉ´ÉÇ +Éè¹ÉvÉå Eò¹ÉɪÉ* +É{ÉhÉ iÉ®úÒ ºÉÉÆMÉÉ ={ÉɪÉ* EèòºÉä‡xÉ VÉÉªÉ ½þÉ iÉÉ{É**90** iÉÆ´É nùªÉÉ ={ÉVɱÉÒ +ÆiÉ®úÓ* ¤ÉɤÉÉ ´ÉnùiÉ |ÉiªÉÖkÉ®úÓ* ={ÉÉªÉ iªÉÉ ‡½þ¨ÉV´É®úÉ´É®úÒ* iÉÒ xɴɱÉ{É®úÒ {ɇ®úºÉÉ´ÉÒ**91** ""nù½þÓ¦ÉÉiÉÉSÉä EòÉƽþÓ Eò´É³ý* ±ÉI¨ÉÒ+É<ÇSªÉÉ nùä´É³ýÉVɴɳý* EòɲªÉÉ EÖòjªÉÉºÉ JÉÉ>ðÆ PÉɱÉ* ¤É®úÉ ½þÉä„ÉÒ±É iÉÉiEòɳý''**92** ¤ÉɳýÉ ¦ÉÒiɦÉÒiɇSÉ MÉä±ÉÉ* PÉ®úÓ VÉÉ>ð‡xÉ {ÉɽþÚÆ ±ÉÉMɱÉÉ* ZÉÉÆEÚò‡xÉ `ö䇴ɱÉÉ ¦ÉÉiÉ +Éfø³ý±ÉÉ* nù½þÓ½þÒ ±ÉÉvɱÉÉ „ÉäVÉÉ®úÓ**93** ¤ÉɳýÉ ¨ÉxÉÓ ‡´ÉSÉÉ®ú Eò®úÒ* nù½þÓ¦ÉÉiÉ ‡¨É³ýɱÉÉ iÉ®úÒ* EòɳýÉSÉ EÖòjÉÉ ´Éä³ýä´É®úÒ* nùä=³ýÉ„ÉäVÉÉ®úÓ +ºÉä±É EòÉ**94** {ɇ®ú ½þÒ ¤ÉɳýÉSÉÒ =MÉÒSÉ ‡SÉÆiÉÉ* ‡xɇnùǹ]õ ºlɳýÓ VÉÉ>ð‡xÉ {ÉÉä½þÉåSÉiÉÉÆ* EÞò¹hÉ ‚´ÉÉxÉ BEò {ÉÖSUô ½þ±É‡´ÉiÉÉÆ* ºÉ¨ÉÉä®ú ªÉäiÉÉÆ nùä‡JɱÉå**95** {ÉɽþÚ‡xÉ BäºÉÉ ½þÉ ªÉÉäMÉ VÉÖ³ý±ÉÉ* ¤ÉɳýÉºÉ ¨ÉÉä`öÉ +ÉxÉÆnù VÉɽþ±ÉÉ* nù½þÓ¦ÉÉiÉ JÉÉ>ðÆ PÉÉiɱÉÉ* ´ÉÞkÉÉÆiÉ Eò³ý‡´É±ÉÉ ¤ÉɤÉÉƺÉ**96** ºÉÉ®úÉÆ„É ½þÉ VÉÉä |ÉEòÉ®ú PÉb÷±ÉÉ* EòÉähÉÒ EòÉƽþÓ½þÒ ¨½þhÉÉä iɪÉɱÉÉ*


iÉä´½þÉÆ{ÉɺÉÚ‡xÉ ‡½þ¨ÉV´É®ú MÉä±ÉÉ* +É®úÉ¨É VÉɽþ±ÉÉ ¤ÉɳýɺÉ**97** BäºÉäSÉ ¤ÉÉ{ÉÚºÉɽþä¤É ¤ÉÖ^õÒ* lÉÆb÷Ò VÉɽþ±ÉÒ ½þÉäiÉÒ {ÉÉä]õÓ* VÉÖ±ÉÉ¤É ½þÉäiÉ {ÉÉ=`öÉä{ÉÉ=`öÓ* =±É]õÒ´É®ú =±É]õÒ BEòºÉ®úÉ**98** ºÉ´ÉÉê¹ÉvÉÉÆxÉÓ Eò{ÉÉ]õ ¦É®ú±Éå* {ɇ®ú BEò½þÒ xÉ ±ÉÉMÉÚ {Éb÷±Éå* ¤ÉÉ{ÉÚºÉɽþä¤É ¨ÉxÉÓ PÉɤɮú±Éä* ¤É½þÖiÉ {Éb÷±Éä ‡´ÉSÉÉ®úÓ**99** VÉÖ±ÉÉ¤É =±É]õ¬É ½þÉä>ðxÉ ½þÉä>ðxÉ* ¤ÉÉ{ÉÚºÉɽþä¤É VÉɽþ±Éä IÉÒhÉ* ‡xÉiªÉxÉä¨É ¤ÉɤÉÉÆSÉå nù„ÉÇxÉ* PªÉɴɪÉÉ jÉÉhÉ xÉÖ®ú±Éå iªÉÉÆ**100** MÉÉä¹]õ MÉä±ÉÒ ¤ÉɤÉÉÆSÉä EòÉxÉÓ* +ÉhÉ´ÉÚ‡xÉ ¤ÉèºÉ‡´É±Éå ºÉx¨ÉÖJÉ iªÉÉÆxÉÓ* ¨½þhÉɱÉä JɤɮúnùÉ®ú +ÉiÉÉÆ{ÉɺÉÚ‡xÉ* ¨É±É‡´ÉºÉVÉÇxÉÓ VÉÉiÉÉÆ xɪÉä**101** ´ÉÉÆiÉÒ½þÒ ®úɇ½þ±ÉÒ {Éɇ½þVÉä ‡`öEòÉhÉÓ* iɪÉÉƺÉx¨ÉÖJÉ ½þɱɴÉÚ‡xÉ iÉVÉÇxÉÒ* {ÉÖxÉ‚SÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉ iɪÉÉÆ +xÉÖ±ÉIÉÚ‡xÉ* ¨½þ]õ±Éå ¤ÉɤÉÉÆxÉÓ iÉèºÉåSÉ**102** iÉÉi{ɪÉÇ EòÉªÉ iªÉÉ „ɤnùÉÆSÉÉ nù®úÉ®úÉ* nùÉäx½þÒ ´ªÉÉvÉÓxÉÓ PÉäiɱÉÉ ¦Éänù®úÉ* Eäò±ÉÉ {ɽþÉ iÉÉiEòɳý {ÉÉä¤ÉÉ®úÉ* VÉɽþ±ÉÉ +É®úÉ¨É ¤ÉÖ^õÓºÉ**103** BEònùÉÆ MÉÉÆ´ÉÓ ´ÉÉJªÉÉSÉÉ =nÂù¦É´É* +ºÉiÉÉÆ VÉɽþ±ÉÉ iɪÉÉÆºÉ ={Épù´É* ´ÉÉÆiÉÒ ®úäSÉ ªÉÉÆSÉÉ ºÉ¨ÉÖnÂù¦É´É* Eò³ý´É³ý±ÉÉ VÉÒ´É iÉÞ¹ÉÉEÖò±É**104** {ÉÉ„ÉÓSÉ ½þÉäiÉä b÷ÉìC]õ®ú ‡{ɱ±Éä* iɪÉÉÆxÉÓ ={ÉÉªÉ ºÉ´ÉÇ ´ÉåSɱÉä* „Éä´É]õÓ VÉä´½þÉÆ EòÉƽþÓSÉ xÉ SɱÉä* ¨ÉMÉ iÉä MÉä±Éä ¤ÉɤÉÉÆEòb÷ä**105** ½þÉäiÉå VÉèºÉå VÉèºÉå PÉb÷±Éå* ºÉÉ<ÇSÉ®úhÉÓ ºÉ´ÉÇ ‡xÉ´Éä‡nù±Éå* EòÉì¡òÒ tÉ´ÉÒ EòÓ {ÉÉhÉÒ SÉÉÆMɱÉå* ‡´ÉSÉɇ®úiÉÒ ‡{ɱ±Éä ¤ÉɤÉÉƺÉ**106** iÉÆ´É ¤ÉɤÉÉ ´ÉnùiÉÒ iɪÉÉƱÉÉ* ""JÉÉ nùÚvÉ, ¤ÉnùɨÉ, PÉɱÉÉ* +GòÉäb÷‡{ɺiªÉÉƺɽþ iɪÉÉƱÉÉ* {ªÉɴɪÉɱÉÉ tÉ iÉ®úhÉ**107** iÉähÉå iɪÉÉSÉÒ ®úɽþÒ±É iɽþÉxÉ* ½þÉä<Ç±É ºÉk´É®ú ´ªÉɇvɽþ®úhÉ''* ºÉÉ®úÉÆ„É BäºÉå ½þå {ÉɇVÉiÉÉÆ iÉ®úhÉ* ={Épù´É‡xÉ®úºÉxÉ VÉɽþ±Éå**108** ""JÉÉ +GòÉäb÷ ‡{ɺiÉä ¤ÉnùɨÉ''* ªÉähÉå {É]õEòÒºÉ {Éb÷É´ÉÉ +É®úɨÉ* „ɤnù‡SÉ ¤ÉɤÉÉÆSÉÉ ‡´É‚´ÉɺÉvÉɨÉ* „ÉÆEäòSÉå EòÉ¨É xÉÉ iÉälÉå**109** +ɳýÆnùÒSÉä BEò º´ÉɨÉÒ* ºÉÉ<ǺɨÉlÉÇ-nù„ÉÇxÉEòɨÉÒ* +ɱÉä BEònùÉÆ ‡„É®úb÷ÒOÉɨÉÓ* {ÉÉiɱÉä +ɸɨÉÓ ºÉÉ<ÈSªÉÉ**110** ½þÉäiÉÉÆ iɪÉÉÆºÉ EòhÉÇ®úÉäMÉ* iÉähÉå +º´ÉɺlªÉ ‡xÉpùɦÉÆMÉ* Eò®ú‡´ÉiÉÉƽþÒ „ɺjÉ|ɪÉÉäMÉ* EòÉƽþÓ xÉ ={ɪÉÉäMÉ ‡iɳý¨ÉÉjÉ**111** `öhÉEòÉ ±ÉÉMÉä +xÉÉ´É®ú* SÉɱÉä xÉ EòÉƽþÓ |ɇiÉEòÉ®ú* ‡xÉPÉɴɪÉÉSÉÉ Eäò±ÉÉ ‡´ÉSÉÉ®ú* MÉä±Éä +É„ÉÒ´ÉÉÇnù ¨ÉÉMÉɴɪÉÉ**112** +‡¦É´ÉÆnùÚ‡xÉ ºÉÉ<Ç{ÉnùÉÆ* {ÉÉ´ÉÚ‡xɪÉÉÆ =nùÒ|ɺÉÉnùÉ* º´ÉɨÉÒ ¨ÉÉMÉiÉ +É„ÉÒ´ÉÉÇnùÉ* EÞò{ÉÉ ºÉ´ÉÇnùÉ +ºÉÉ´ÉÒ**113** ¨ÉÉvÉ´É®úÉ´É nùä„É{ÉÉÆb÷¬ÉÆxÉÓ* EòÉxÉÉ|ÉÒiªÉlÉÇ Eäò±ÉÒ ‡´ÉxÉ´ÉhÉÒ* ""+±±ÉÉ +SUôÉ Eò®úäMÉÉ'' ¨½þhÉÚ‡xÉ* ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆxÉÓ +É‚´ÉɇºÉ±Éå**114** BäºÉÉ +É„ÉÒ´ÉÉÇnù ±ÉÉvÉÚ‡xÉ* º´ÉɨÉÒ {É®úiɱÉä {ÉÖhªÉ{É^õhÉÓ* {ÉjÉ +ɱÉå +É`öÉÆ ‡nùºÉÉÆxÉÓ* `öhÉEòÉ iÉiIÉhÉÓSÉ ®úɇ½þ±ÉÉ**115** ºÉÚVÉ ¨ÉÉjÉ EòÉªÉ¨É ½þÉäiÉÒ* „ɺjÉ|ɪÉÉäMÉ Eò®úÉ´ÉÉ ¨½þhÉiÉÒ* {ÉÖx½þÉÆ iÉÉä |ɪÉÉäMÉ Eò®úÉ´ÉÉ ªÉä +lÉÓÈ* +ɱÉÉå ¨ÉÖƤÉ<Ç|ÉiÉÒ ¨ÉÉMÉÖiÉÉ**116** MÉä±ÉÉå {ÉÖføÒ±É b÷ÉìC]õ®úÉÆEòb÷ä* xÉEò³ýä ¤ÉɤÉÉÆxÉÉ {Éb÷±Éå ºÉÉÆEòb÷å* b÷ÉìC]õ®ú {ÉɽþÒ VÉÉå EòÉxÉÉEòb÷ä* ºÉÚVÉ EòÉähÉÒEòb÷ä ±ÉIÉäxÉÉ**117** „ɺjÉ|ɪÉÉäMÉ-+É´É„ªÉEòiÉÉ* b÷ÉìC]õ®ú ¨½þhÉä xɱÉMÉä +ÉiÉÉÆ* º´ÉɨÉÓSÉÒ ½þ®ú±ÉÒ nùÖvÉÇ®ú ‡SÉÆiÉÉ* ‡´Éº¨ÉªÉ ºÉ¨ÉºiÉÉÆ ´ÉÉ]õ±ÉÉ**118** Bä„ÉÒSÉ +ɇhÉEò BEò EòlÉÉ* +ÉäPÉÉºÉ +ɱÉÒ VÉÒ |ɺÉÆMÉ´É„ÉiÉÉ* iÉÒ ºÉÉÆMÉÚ‡xÉ ¸ÉÉäiɪÉÉÆ +ÉiÉÉÆ* +vªÉÉªÉ +É]õÉä{ÉiÉÉ PÉä>ðÆ ½þÉ**119** ºÉ¦ÉɨÉÆb÷{ÉÉSÉÒ ¡ò®úºÉÒ* ¤ÉÉÆvÉÚÆ +É®úƇ¦É±ÉÒ VÉä ‡nù´ÉºÉÓ* iªÉÉ+ÉvÉÓ +É`ö ‡nùxÉ ¨É½þÉVÉxÉÓºÉÒ* VÉɽþ±ÉÒ ¨ÉÉäb÷ºÉÒ nùÖvÉÇ®ú**120** VÉÖ±ÉÉ¤É ½þÉä>ðÆ ±ÉÉMɱÉä ¡òÉ®ú* ¨ÉxÉÓSÉä ¨ÉxÉÓ ¤ÉɤÉÉÆ´É®ú ¦ÉÉ®ú* Eò®úÒxÉÉiÉ +Éè¹ÉvÉ ´ÉÉ ={ÉSÉÉ®ú* +iªÉÆiÉ ¤ÉäVÉÉ®ú VÉɽþ±Éä**121** ºÉÉ<Ç {ÉÚhÉÇ +ÆiÉYÉÉÇxÉÒ* VÉÉhÉiÉ ½þÉäiÉä ¨É½þÉVÉxÉÒ* ¨½þhÉ´ÉÚ‡xÉ ½þå +º´ÉɺlªÉ iɪÉÉƱÉÉMÉÚ‡xÉ* Eäò±Éå xÉ iªÉÉÆxÉÓ ‡xÉ´ÉänùxÉ**122** ªÉä<Ç±É VÉä´½þÉÆ iɪÉÉÆSÉä ¨ÉxÉÓ* Eò‡®úiÉÒ±É ‡xÉ´ÉÉ®úhÉ +É{ÉhÉ ½þÉä>ð‡xÉ* BäºÉå {ÉÚhÉÇ ‡´É‚´ÉɺÉÚ‡xÉ* ´ªÉÉvÉÒ ºÉÉäºÉÚ‡xÉ ®úɇ½þ±Éä**123** ¦ÉÉäMÉ ¦ÉÉäMÉÚÆ +É{ÉhÉ ºÉEò³ý* {ɇ®ú xÉ {ÉÚVÉäºÉÒ {Éb÷É´ÉÉ Jɳý* ½þÒSÉ BEò <SUôÉ |ɤɳý* ºÉ´ÉÇEòɳý EòÉEòÉƺÉ**124** VÉÖ±ÉÉ¤É ‡EòiÉÒnùÉÆ +ɇhÉ Eäò´½þÉÆ* |ɨÉÉhÉÉiÉÒiÉ ZÉɱÉä VÉä´½þÉÆ* SÉÖEÚòÆ xɪÉä +É®ú‡iɺÉä´ÉÉ* ¨½þhÉÚ‡xÉ iÉä´½þÉÆ EòÉªÉ Eò‡®úiÉÒ**125** iÉÉƤªÉÉ BEò {ÉÉhªÉÉxÉå ¦É®ú±ÉÉ* +ÆvÉÉ®úÉÆiɽþÒ ±ÉÉMÉä±É ½þÉiÉɱÉÉ* BäºÉä VÉÉMÉÓ ¨É‡„ÉnùÒ±ÉÉ* BEòÉ ¤ÉÉVÉÚ±ÉÉ `öä´ÉÒiÉ**126** º´ÉªÉå ¤ÉèºÉiÉ ¤ÉɤÉÉÆ{ÉÉ„ÉÓ* SÉ®úhɺÉÆ´ÉɽþxÉ Eò®úɴɪÉɺÉÒ* ½þVÉ®ú ‡xÉiªÉ +É®úiÉÒºÉÒ* ‡xÉiªÉxÉä¨ÉåºÉÓ SÉɱɴÉÒiÉ**127** +ɱÉÒ VÉ®úÒ {ÉÉä]õÉÆiÉ Eò³ý* iÉÉƤªÉÉ ½þÉäiÉÉSÉ ½þÉiÉÉVɴɳý* {ÉɽþÚ‡xÉ Vɴɳý BEòÉÆiɺlɳý* ½þÉä>ð‡xÉ ‡xɨÉdzý {É®úiÉiÉ**128** +ºÉÉä ¡ò®úºÉÒ Eò®úɴɪÉɺÉÒ* +ÉYÉÉ ¨ÉÉMÉiÉÉÆ ¤ÉɤÉÉÆ{ÉɺÉÓ* ‡nùvɱÉÒ {ɽþÉ iÉÒ iÉÉiªÉɤÉÉƺÉÒ* ´ÉnùiÉ iɪÉÉƺÉÒ EòÉªÉ {ɽþÉ**129** ""VÉÉiÉÉå +ɨ½þÒ ±Éåb÷Ò´É®ú* ±Éåb÷Ò´É°üxÉ {É®úiɱªÉÉ´É®ú* Eò®úÉ +É®úÆ¦É ¤É®úÉä¤É®ú* ªÉÉ ¡ò®ú„ÉÒSÉä EòɪÉÉǺÉ''**130** {ÉÖføå ¤ÉɤÉÉ {É®úiÉ +ɱÉä* +ɺÉxÉÉ´É®úÒ VÉÉ>ð‡xÉ ¤ÉèºÉ±Éä* {ÉÉnùºÉÆ´ÉɽþxÉ ºÉÖ°ü Eäò±Éå* ªÉä>ð‡xÉ ´Éä³ýä´É®ú EòÉEòÉÆxÉÓ**131** EòÉä{É®úMÉÉÆ´ÉɽþÚxÉ iÉÉÆMÉä lÉb÷Eò±Éä* ¨ÉÖƤÉ<ÇEòb÷Ò±É ¦ÉHò {ÉÉiɱÉä* {ÉÚVÉɺÉƦÉÉ®úºÉ‡½þiÉ SÉfø±Éä* ªÉä>ð‡xÉ +‡¦É´ÉƇnù±Éå ¤ÉɤÉÉƺÉ**132** <iÉ®ú ¨ÉÆb÷³ýҺɨɴÉäiÉ* +ÆvÉä®úÒSÉä {ÉÉ]õұɽþÒ ªÉäiÉ* PÉä>ð‡xÉ {ÉÚVÉÉ-{ÉÖ¹{ÉÉIÉiÉ* ´ÉÉ]õ {ÉɽþiÉ ¤ÉèºÉ±Éä**133** <iÉCªÉÉÆiÉ JÉɱÉÓ {É]õÉÆMÉhÉÉÆiÉ* ®úlÉ VÉälÉå `öä´ÉÒiÉ +ºÉiÉ* EÖònù³ý ¨ÉÉ°ü‡xÉ ¤É®úÉä¤É®ú iÉälÉ* ¡ò®ú„ÉÒSÉÒ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ VÉɽþ±ÉÒ**134** Bä‡Eò±ÉÉ iÉÉä +É´ÉÉVÉ ¨ÉÉjÉ* ¤ÉɤÉÉÆxÉÓ +Éä®úb÷ Eäò±ÉÒ ‡´É‡SÉjÉ* vɇ®ú±ÉÉ iÉÉiEòɳý xÉÞ‡ºÉƽþÉ´ÉiÉÉ®ú* xÉäjÉ]õ´ÉEòÉ®ú ¦ÉªÉÆEò®ú**135** EòÉähÉ ¨ÉÉ®úiÉÉä EÖònù³ýÒSÉÉ ¡ò]õEòÉ* Eò‡®úiÉÉå iɪÉɱÉÉ EòƤɮúåiÉ ±É]õEòÉ* ¤ÉÉä±ÉiÉ =`ö±ÉäSÉ PÉä>ð‡xÉ ºÉ]õEòÉ* ¦ÉÒiÉÒSÉÉ vÉb÷EòÉ ºÉ¨ÉºiÉÉÆ**136** EÖònù³ý ]õÉEÚò‡xÉ ¨ÉVÉÚ®ú {ɳýɱÉÉ* VÉÉä iÉÉä =`öÚ‡xÉ vÉÉÆ´ÉiÉ ºÉÖ]õ±ÉÉ* EòÉEòÉÆSÉɽþÒ VÉÒ´É nùSÉEò±ÉÉ* iÉÉå ½þÉiɇSÉ vɇ®ú±ÉÉ ¤ÉɤÉÉÆxÉÓ**137** ¨½þhÉiÉÒ VÉÉiÉÉäºÉ EÖò`öå ¤ÉèºÉ JÉɱÉÓ* <iÉCªÉÉÆiÉ iÉÉiªÉÉ ±ÉI¨ÉÒ +ɱÉÓ* iɪÉÉƺɽþÒ ‡„É´ªÉÉÆSÉÒ ±ÉÉJÉÉä±ÉÒ* ¨ÉxɺÉÉäHò ´Éɇ½þ±ÉÒ ¤ÉɤÉÉÆxÉÓ**138** +ÆMÉhÉɤÉɽþä®ú VÉÒ ¨ÉÆb÷³ýÒ* iɪÉÉƺɽþÒ ‡„É´ÉÒMÉɳý Eäò±ÉÒ* <iÉCªÉÉÆiÉ ¦ÉÉVɱªÉÉ ¦ÉÖ<ǨÉÖMÉÉÆSÉÒ lÉè±ÉÒ* +ÉäføÚ‡xÉ PÉäiɱÉÒ {Éb÷±Éä±ÉÒ**139** ¤ÉɤÉÉ +ºÉiÉÉÆ i´Éä¹ÉÉ´Éä„ÉÓ* {ɳýɱÉä VÉä ¦ÉÒiÉÒxÉå SÉÉè{ÉÉ„ÉÓ* BEòÉtÉSÉÒ iÉÒ ¨É‡„ÉnùÒºÉÒ* ‡{É„É´ÉÒ +ºÉä±É EòÓ {Éb÷±Éä±ÉÒ**140** nùÉhÉä +ºÉiÉÒ±É {ÉCEòÉ „Éä®ú* ¨ÉÚ`ö¨ÉÚ`ö EòÉføÚ‡xÉ ¤Éɽþä®ú* SÉÉä³ýÚ‡xɪÉÉÆ ½þÉiÉÉ´É®ú* ¨ÉÉ°ü‡xÉ ¡ÖòÆEò®ú ºÉÉ¡ò Eò®úÒiÉ**141** ¨ÉMÉ iÉä º´ÉSUô ZÉɱÉä±Éä nùÉhÉä* ¨É½þÉVÉxÉÓEòb÷ÚxÉ JÉɴɇ´ÉhÉå* BEòÒEòb÷äºÉ ‡„É´ªÉɽþÒ nùähÉå* BEòÒEòb÷ä SÉÉä³ýhÉå ºÉÖ°üÆSÉ**142** JÉÉ>ð‡xÉ PÉä ¨½þhÉiÉ ¨½þhÉiÉ* º´ÉSUô nùÉhÉä ½þÉiÉÉ´É®ú `öä´ÉÒiÉ* EòÉƽþÓ +É{ÉhɽþÒ iÉÉåb÷ÉÆiÉ ]õÉEòÒiÉ* ‡{É„É´ÉÒ ºÉÆ{É´ÉÒiÉ ªÉä ®úÒiÉÒ**143** nùÉhÉä ºÉÆ{ÉiÉÉÆ ¨½þhÉiÉÒ +ÉhÉ* {ÉÉhÉÒ ±ÉÉMɱÉÒ ¨ÉVÉ iɽþÉxÉ* EòÉEòÉ +ɇhÉiÉÒ ZÉÉ®úÒ ¦É°üxÉ* º´ÉªÉå iÉå ‡{É>ðxÉ {ÉÒ ¨½þhÉiÉÒ**144** EòÉEòÉ ‡{ÉiÉÉÆ iɪÉÉÆºÉ ´ÉnùiÉÒ* ZÉɱÉÒ VÉÉ iÉÖZÉÒ ¤ÉÆnù ¤ÉÞ½þiÉÒ* ¨Éä±Éä EÖò`öå iÉä ¤ÉɨÉhÉ ¨½þhÉiÉÒ* VÉÉ iɪÉÉÆ|ÉiÉÒ PÉä>ð‡xÉ ªÉä**145** +ºÉÉä {ÉÖføå ¨ÉÆb÷³ýÒ +ɱÉÒ* ¨É„ÉÒnù {ÉÚ´ÉÔ|ɨÉÉhÉå ¦É®ú±ÉÒ* ¡ò®ú„ÉÒºÉ {ÉÖxÉ: ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ ZÉɱÉÒ* ¨ÉÉäb÷„ÉÒ lÉÉƤɱÉÒ EòÉEòÉÆSÉÒ**146** VÉÖ±ÉɤÉÉ´É®ú ½þå EòÉªÉ +Éè¹ÉvÉ* {ɇ®ú +Éè¹ÉvÉ iÉÉä 4ºÉÆiÉÉÆSÉÉ „ɤnù* nùäiÉÒ±É iÉÉä VÉÉä ¨ÉÉxÉÒ |ɺÉÉnù* iɪÉÉ xÉ +MÉnù +ɇhÉEò**147** ½þ®únùÉ „ɽþ®úSÉä BEò MÉÞ½þºlÉ* {ÉÉä]õ„ÉÚ³ý-´ªÉɇvÉOɺiÉ* SÉ´ÉnùÉ ´É¹Éç VÉɽþ±Éä jɺiÉ* ={ÉÉªÉ ºÉ¨ÉºiÉ VÉɽþ±Éä**148** xÉÉ¨É iɪÉÉÆSÉå nùkÉÉä{ÉÆiÉ*


EòhÉÉæ{ÉEòhÉÕ Bä‡Eò±ÉÒ ¨ÉÉiÉ* ‡„É®úb÷ÓiÉ ºÉÉ<Ç ¨É½þɺÉÆiÉ* nù„ÉÇxÉå ½þ®úiÉÉiÉ +{ÉɪÉ**149** {ɇ®úºÉÚ‡xɪÉÉÆ BäºÉÒ EòÒ‡iÉÇ* MɨÉxÉ Eäò±Éå ‡„É®úb÷Ò|ÉiÉÒ* SÉ®úhÉ ºÉÉ<ÈSÉä ¨ÉÉlÉÉÆ ´ÉƇnùiÉÒ* Eò¯ûhÉÉ ¦ÉɇEòiÉÒ iɪÉÉÆiÉå**150** ¤ÉɤÉÉ SÉÉènùÉ ´É¹Éç ¦É®ú±ÉÓ* {ÉÉä]õ„ÉÚ³ýå ‡{ÉSUôÉ {ÉÖ®ú‡´É±ÉÒ* {ÉÖ®úä +ÉiÉÉÆ {É®ú¨ÉɴɇvÉ ZÉɱÉÒ* „ɇHò xÉ =®ú±ÉÒ ¦ÉÉäMÉɴɪÉÉ**151** Eäò±ÉÉ xÉ EòÉähÉÉSÉÉ PÉÉiÉ{ÉÉiÉ* +´É¨ÉɇxɱÉÓ xÉ ¨ÉɪÉiÉÉiÉ* xÉÉ`ö´Éä {ÉÚ´ÉÇVÉx¨ÉÓSÉÒ ¨ÉÉiÉ* VÉähÉå ½þä ½þÉäiÉÉiÉ Eò¹]õ ¨ÉVÉ**152** Eäò´É³ý ºÉÆiÉ|Éä¨ÉɴɱÉÉäEòxÉ* ºÉÆiÉ|ɺÉÉnù-+É„ÉÒ´ÉÇSÉxÉ* ªÉähÉåSÉ ½þÉäªÉ ´ªÉɇvɇxÉ®úºÉxÉ* xɱÉMÉä +ÉxÉ EòÉƽþÓ½þÒ**153** iÉèºÉÉSÉ +xÉÖ¦É´É nùkÉÉä{ÉÆiÉÉÆ* ¤ÉɤÉÉÆSÉÉ Eò®ú {Éb÷iÉÉÆ ¨ÉÉlÉÉÆ* ‡´É¦ÉÚiÉÒ-+É„ÉÒ´ÉÉÇnù ±ÉÉvÉiÉÉÆ* +É®úÉ¨É ‡SÉkÉÉ ´ÉÉ]õ±ÉÉ**154** ¨ÉMÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆxÉÓ iɪÉÉƺÉ* `öä´ÉÚ‡xÉ PÉäiɱÉå EòÉƽþÓ ‡nù´ÉºÉ* ½þ³ýÚ½þ³ýÚ 5{ÉÉä]õ„ÉÚ³ýÉSÉÉ jÉɺÉ* MÉä±ÉÉ ‡´É±ÉªÉÉºÉ ºÉ¨ÉÚ³ý**155** +ºÉÉä BäºÉä ½þä ¨É½þÉxÉÖ¦ÉÉ´É* EòÉªÉ ´ÉÉxÉÚÆ ¨ÉÒ iɪÉÉÆSÉÉ |ɦÉÉ´É* {É®úÉä{ÉEÞò‡iÉ ½þÉ ‡xÉiªÉ º´É¦ÉÉ´É* VɪÉÉÆ ºÉnÂù¦ÉÉ´É SÉ®úÉSÉ®úÒ**156** MÉÉ>ðÆ VÉÉiÉÉÆ ½þä „É¤nùºiÉÉäjÉ* BEòɽþÚ‡xÉ BEò ‡´É‡SÉjÉ* +ÉiÉÉÆ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖºÉÆvÉÉxɺÉÚjÉ* ¦ÉÒ¨ÉÉVÉÒSɇ®újÉ SÉɱɴÉÚÆ**157** +ºÉÉä ¤ÉɤÉÉ =nùÒ ¨ÉÉMɇ´ÉiÉÒ* ¦ÉÒ¨ÉÉVÉÒºÉ lÉÉäb÷Ò nùäiÉÒ* lÉÉäb÷Ò iɪÉÉSªÉÉ Eò{ÉɳýɱÉÉ ¡òÉƇºÉiÉÒ* ‡„É®úÓ `ö䇴ÉiÉÒ ‡xÉVɽþºiÉ**158** VÉɴɪÉÉ ‡¤É†½þÉb÷Ó +ÉYÉÉ ZÉɱÉÒ* {ÉÉ]õÒ±É ‡xÉPÉɱÉä {ÉɪÉSÉɱÉÓ* MÉÉb÷Ò{ɪÉÈiÉ +É{ÉÖ±Éä {ÉÉ=±ÉÓ* MÉä±Éä ½þÖ„ÉÉ®úÒ ´ÉÉ]õ±ÉÒ**159** iÉälÉÚ‡xÉ ‡xɇnùǹ]õ VÉÉMÉÓSÉ VÉÉiÉ* ºlÉÉxÉ VÉ®úÒ ½þÉäiÉå ºÉÆEòÉä‡SÉiÉ* {ɇ®ú iÉå ¤ÉɤÉÉƽþÓ Eäò±Éå ºÉÚ‡SÉiÉ* ½þåSÉ EòÓ ¨É½þk´É iɪÉÉSÉå**160** SÉÉä{ÉhªÉÉÆxÉÓ xÉ´ÉlÉ®ú SÉÉä‡{ɱÉÒ* ¨½þhÉÚ‡xÉ VɨÉÒxÉ ½þÉäiÉÒ +Éä±ÉÒ* iÉ®úÒ ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ +ÉYÉÉ ¨ÉɇxɱÉÒ* ºÉÉä<Ç ±Éɇ´É±ÉÒ iÉälÉåSÉ**161** MÉÉÆ´ÉÉÆiÉ ‡¨É³ýiÉÒ VÉÉMÉÉ ºÉÖEòÒ* ¦ÉÒ¨ÉÉVÉÒSªÉÉ ¤É½þÖiÉ +Éä³ýJÉÒ* {ɇ®ú ºlÉÉxÉ VÉå +ɱÉå ¤ÉɤÉÉÆSÉä ¨ÉÖJÉÓ* ºÉÉäb÷Ú‡xÉ +ɇhÉEòÓ xÉ´É VÉÉhÉå**162** iÉälÉåSÉ nùÉäxÉ {ÉÉlɇ®ú±Éä MÉÉähÉ* ´É®úÒ {ɺɰü‡xɪÉÉÆ +ÆlÉ°ühÉ* Eò°ü‡xɪÉÉÆ º´ÉºlÉ ¨ÉxÉ* Eäò±Éå „ÉªÉxÉ {ÉÉ]õ±ÉÉxÉå**163** iÉäSÉ ®úÉjÉÓ BäºÉå ´ÉiÉDZÉå* ¦ÉÒ¨ÉÉVÉÒºÉ º´É{xÉ {Éb÷±Éå* ¤Éɳý{ÉhÉÓSÉä {ÉÆiÉÉäVÉÒ +ɱÉä* ¨ÉÉ°üÆ ±ÉÉMɱÉä iɪÉÉiÉå**164** ½þÉiÉÓ BEò ´ÉäiÉÉSÉÒ EòÉ`öÒ* ¨ÉÉ®ú¨ÉÉ®úÉä‡xÉ ¡òÉä‡b÷±ÉÒ {ÉÉ`öÒ* ºÉ´ÉÉ<Ç ¨ÉÖJÉÉänÂùMÉiÉ ´½þɴɪÉɺÉÉ`öÓ* Eäò±Éå ¤É½þÖ Eò¹]õÒ ‡„ɹªÉÉiÉå**165** ºÉ´ÉÉ<Ç iÉ®úÒ ½þÉäiÉÒ EéòSÉÒ* ‡VÉYÉɺÉÉ |ɤɳý ¸ÉÉäiɪÉÉÆSÉÒ* ¨½þhÉÚ‡xÉ +IÉ®úå +IÉhÉ iÉÒ‡SÉ* nùäiÉÉå ºÉ¨ÉÚ³ý‡SÉ {ɇ®ú‡ºÉ±ÉÒ VÉÒ**166** (ºÉ´ÉÉ<Ç) ""VÉÒºÉ MɨÉä {Énù +xªÉ MÉÞ½þÓ `ö䇴ɪɱÉå VÉhÉÖÆ ºÉ{ÉLJ„É®úÓ* ´ÉÉCªÉ ‡VÉSÉå +‡iÉ nùÖ±ÉÇ¦É VªÉÉ{ɇ®ú nùÖ‡¨Édzý iÉå vÉxÉ ±ÉÉ䇦ÉEò®úÓ* EòÉÆiɺɨÉÉMÉ¨É iÉåSÉ MɨÉä ºÉÖJÉ{É´ÉÇ xɺÉä Vɇ®ú ‡´ÉkÉ PÉ®úÓ* „ÉÉÆiÉ ¨ÉxÉå ‡xÉVÉEòÉÆiɨÉiÉå Eò‡®ú EÞòiªÉ "ºÉiÉÒ' VɇxÉÆ iÉÒSÉ JÉ®úÒ''** {ɇ®ú ½þå „ÉɺÉxÉ Eò„ÉɺÉÉ`öÓ* ½þä iÉÉå EòÉƽþÓSÉ Eò³ýäxÉÉ MÉÉä`öÒ* {ÉÆiÉÉäVÉÒ ]õÉEòÒxÉÉ ´ÉäiÉÉ]õÒ* {Éä]õ±ÉÉ ½þ^õÓ +‡xÉ´ÉÉ®ú**167** ±ÉMÉäSÉ {Éb÷±Éå nùֺɮúå º´É{xÉ* iÉå iÉÉå ªÉɽþÚ‡xÉ ‡´É±ÉIÉhÉ* EòÉähÉÒ BEò MÉÞ½þºlÉ ªÉä>ðxÉ* UôÉiÉÒ nùb÷{ÉÚxÉ ¤ÉèºÉ±ÉÉ**168** ½þÉiÉÓ PÉäiɱÉÉ ´É®ú´ÉÆ]õÉ* ´ÉIÉ:ºlɳýÉSÉÉ Eäò±ÉÉ {ÉÉ]õÉ* |ÉÉhÉ EòɺÉÉ´ÉÒºÉ +ɱÉä EòÆ`öÉ* VÉhÉÖÆ ´ÉèEÖòÆ`öÉ ‡xÉPÉɱÉä**169** º´É{xÉ ºÉ®ú±Éå ±ÉÉMɱÉÉ b÷Éä³ýÉ* iÉähÉå ¨ÉxÉÉºÉ lÉÉäb÷É ‡´É®úÆMÉÖ³ýÉ* =nùªÉÉSɱÉÉ ºÉÚªÉÇ +ɱÉÉ* VÉÉMÉÉ ZÉɱÉÉ {ÉÉ]õÒ±É**170** ½þÖ„ÉÉ®úÒ ´ÉÉ]õä +{ÉÚ´ÉÇ ¨ÉxÉÉ* ºÉ¨ÉÚ³ý ¨Éɴɳýä ®úÉäMÉÉSÉÒ Eò±{ÉxÉÉ* {ÉÉ]õÉ ´É®ú´ÉÆ]õÉ Uôb÷ÒSªÉÉ JÉÖhÉÉ* +É`ö´É EòÉähÉÉ {ɽþÉhªÉÉSÉÒ**171** º´É{xÉÉºÉ VÉxÉ +ɦÉÉºÉ ¨½þhÉiÉÒ* {ɇ®ú EòvÉÓ ªÉä =±É]õ |ÉiÉÒ‡iÉ* iÉäSÉ ¨ÉÖ½þÚiÉÕ ®úÉäMÉÉä‡SUô‡kÉ* nùÖ:JɇxÉ´ÉÞ‡kÉ {Éɇ]õ±ÉÉ**172** {ÉÉ]õÒ±É ¨ÉxÉÓ ¤É½þÖ vÉɱÉÉ* EòÓ ´ÉÉ]õä {ÉÖxÉVÉÇx¨É ZÉɱÉÉ* ¨ÉMÉ iÉÉä ½þ³ýÚ½þ³ýÚ ‡xÉPÉɱÉÉ* nù„ÉÇxÉɱÉÉ ¤ÉɤÉÉÆSÉä**173** {ÉɽþÉä‡xÉ ¤ÉɤÉÉÆSÉä ¨ÉÖJÉSÉÆpùÉ* {Éɇ]õ±ÉÉSÉä +ÉxÉÆnùºÉ¨ÉÖpùÉ* ¦É®úiÉå nùÉ]õ±Éå +ÉxÉÆnù¨ÉÖpùÉ* xɪÉxÉÉÆ iÉÆpùÉ ±ÉÉMɱÉÒ**174** |Éä¨ÉɸÉÚÆSÉä ´ÉɽþiÉÒ ±ÉÉä]õ* {ÉɪÉÉÆ´É®úÒ `ö䇴ɱÉå ±É±ÉÉ]õ* ´ÉäiÉ„ÉɺÉxÉ ¾þnùªÉº¡òÉä]õ* {ɇ®úhÉÉ¨É º{ɹ]õ ºÉÖJÉEò®úÒ**175** ªÉÉ ={ÉEòÉ®úɺÉÒ =iÉ®úÉ<Ç* ½þÉä<ÇxÉ ¨ÉÒ {Éɨɮú EòÉ<Ç* ½þå iÉÉå +„ÉCªÉ ¨½þhÉ´ÉÚ‡xÉ {ÉÉ<È* Eäò´É³ý b÷Éä<Ç `ö䇴ÉiÉÉå**176** BhÉåSÉ ¨ÉÉZÉÒ ¦É®ú{ÉÉ<Ç* ªÉɽþÚ‡xÉ +xªÉ ={ÉÉªÉ xÉɽþÓ* +‡SÉÆiªÉ +iÉCªÉÇ ½þä xɴɱÉÉ<Ç* ¤ÉɤÉÉ ºÉÉ<Ç +É{ÉÖ±ÉÒ**177** +ºÉÉä BäºÉä iÉä {É´ÉÉb÷ä MÉÉiÉ* {ÉÉ]õÒ±É ¨É‡½þxÉÉ ®úɇ½þ±Éä iÉälÉ* {ÉÖføå xÉÉxÉÉÆSÉä ={ÉEòÉ®ú º¨É®úiÉ* ½þÉä>ð‡xÉ EÞòiÉÉlÉÇ {É®úiɱÉä**178** BäºÉä iÉä ¦É‡Hò¸Érùɇx´ÉiÉ* {ÉÉ]õÒ±É +ÉxÉÆnù‡xɦÉÇ®ú‡SÉkÉ* ºÉÉ<ÇEÞò{ÉÉ EÞòiÉYÉiÉɪÉÖHò* ´É®úSÉä´É®ú ªÉäiÉ ‡„É®úb÷ÒºÉ**179** nùÉäxÉ ½þÉiÉ BEò ¨ÉÉlÉÉ* ºlÉèªÉÇ ¸ÉrùÉ +xÉxªÉiÉÉ* xɱÉMÉä nùÖVÉå ºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉ* BEò EÞòiÉYÉiÉÉ iÉä ´½þÉ´ÉÒ**180** ½þÉäiÉÉÆ EòÉähÉÒ ‡´É{ÉnÂùOɺiÉ* ºÉiªÉxÉÉ®úɪÉhÉÉ xɴɇºÉiÉ* iɪÉÉSÉå ºÉÉRÂóMɵÉiÉ +ÉSÉ®úiÉ* ºÉÆEò]õ‡xɨÉÖÇHò ½þÉäiºÉÉiÉÉ**181** iÉèºÉåSÉ {ÉÉ]õÒ±É ºÉiªÉ-ºÉÉ<ǵÉiÉ* iÉé{ÉɺÉÉ´É Eò°üÆ ±ÉÉMÉiÉ* |ÉiªÉäEò MÉÖ¯û´ÉÉ®úÓ ºÉnùÉä‡nùiÉ* ºÉÖºxÉÉiÉ µÉiɺlÉ ®úɽþÚ‡xÉ**182** VÉxÉ ºÉiªÉxÉÉ®úɪÉhÉEòlÉÉ* {ÉÉ]õÒ±É +´ÉÉÇSÉÒxÉ ¦ÉHò±ÉÒ±ÉɨÉÞiÉÉ* nùɺÉMÉhÉÚEÞòiÉ ºÉÉ<ÇSɇ®úiÉÉ* ºÉ|Éä¨ÉiÉÉ ´ÉÉSÉÒiÉ**183** iªÉÉ {ÉÆSÉäSÉɳýÒºÉ OÉÆlÉÉvªÉɪÉÓ* MÉhÉÚnùÉºÉ ¦ÉHòÉÆ +xÉäEòÉÆ MÉÉ<Ç* iªÉÉÆiÉÒ±É ºÉÉ<ÇxÉÉlÉ +vªÉɪÉjɪÉÒ* ºÉiªÉºÉÉ<ÇEòlÉÉ iÉÒ**184** µÉiÉÉƨÉÉVÉÓ =kÉ¨É µÉiÉ* {ÉÉ]õÒ±É ½þÒ +vªÉɪÉjɪÉÒ ´ÉÉSÉÒiÉ* {ÉɴɱÉä ºÉÉèJªÉ +{ɇ®ú‡¨ÉiÉ* º´ÉºlɇSÉkÉ VÉɽþ±Éä**185** +É{iÉ<¹]õ¤ÉÆvÉںɨÉäiÉ* {ÉÉ]õÒ±É ‡¨É³ý´ÉÚ‡xÉ ºÉÉäªÉ®úä MÉÉäiÉ* Eò®úÒiÉ xÉä¨Éå ºÉiªÉ-ºÉÉ<ǵÉiÉ* +ÉxÉÆnù¦É‡®úiÉ ¨ÉÉxɺÉå**186** xÉè´ÉätÉSÉÒ iÉÒSÉ ºÉ´ÉÉ<Ç* ¨ÉÆMɱÉÉäiºÉ´É iÉèºÉɇSÉ {ÉɽþÒ* iÉälÉå xÉÉ®úɪÉhÉ ªÉälÉå ºÉÉ<Ç* xªÉÚxÉ xÉɽþÓ =¦ÉªÉÉlÉÕ**187** {Éɇ]õ±ÉÉxÉå PÉÉiɱÉÉ {ÉÉ`ö* MÉÉÆ´ÉÉÆiÉ {Éb÷±ÉÉ iÉÉäSÉ {ɇ®ú{ÉÉ`ö* ªÉÉ ºÉiªÉ-ºÉÉ<ǵÉiÉÉSÉä {ÉÉ`ö* ±ÉÉMÉÉä{ÉÉ`ö SÉɱɱÉä**188** BäºÉä ½þä ºÉÆiÉ EÞò{Éɳý* |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉÆ =nùªÉEòɳý* nù„ÉÇxÉå ½þ‡®úiÉÒ ¦É´ÉVÉÆVÉɳý* Eòɳý½þÒ ¨ÉÉMÉå {É®úiɇ´ÉiÉÒ**189** +ÉiÉÉÆ ªÉälÉÚ‡xÉ {ÉÖføÒ±É EòlÉÉ* ´ÉhÉﱃ BEòÉSÉÒ ºÉÆiɇiɇSÉÆiÉÉ* ºÉÆiÉɺÉÆiÉÉÆSÉÒ BEòÉi¨ÉiÉÉ* SɨÉiEòÉ®úiÉÉ |ÉEò]õä±É**190** xÉÉÆnùäb÷ „ɽþ®úÓSÉÉ BEò ®ú‡½þ´ÉɺÉÒ* ¨ÉÉä`öÉ ¸ÉÒ¨ÉÆiÉ VÉÉiÉÒSÉÉ {ÉÉ®úºÉÒ* ‡¨É³ý´ÉÒ±É ¤ÉɤÉÉÆSÉä +É„ÉÒ´ÉÉÇnùɺÉÒ* {ÉÖjÉ {ÉÉä]õɺÉÒ ªÉä<DZÉ**191** ¨ÉÉè±ÉÒºÉɽþä¤É iÉälÉÒ±É ºÉÆiÉ* iɪÉÉÆSÉÒ JÉÚhÉ ¤ÉɤÉÉ {É]õ´ÉÒiÉ* {ÉÉ®úºÉÒ ¨ÉMÉ +ÉxÉÆnù¦É‡®úiÉ* MÉä±ÉÉ {É®úiÉ ‡xÉVÉOÉɨÉÉ**192** +‡iÉ |Éä¨É³ý +ɽþä EòlÉÉ* ¸ÉÉäiÉÉÆ {ɇ®ú‡ºÉVÉä º´ÉºlɇSÉkÉÉ* Eò³ýÉä‡xÉ ªÉä<Ç±É ºÉÉ<ÇSÉÒ ´ªÉÉ{ÉEòiÉÉ* iÉèºÉÒSÉ ´ÉiºÉ±ÉiÉÉ iɪÉÉÆSÉÒ**193** {ÉÆiÉ ½þä¨ÉÉb÷ ºÉÉ<ȺÉÒ „É®úhÉ* ºÉÆiÉÉÆ ¸ÉÉäiɪÉÉÆ Eò‡®úiÉÉä xɨÉxÉ* {ÉÖføÒ±É +vªÉɪÉÓ ½þå ‡xÉ°ü{ÉhÉ* ºÉÉnù®ú ¸É´ÉhÉ EòÒVÉä VÉÒ**194** º´É‡ºiÉ ¸ÉÒºÉÆiɺÉVVÉxÉ|É䇮úiÉä* ¦ÉHò½þä¨ÉÉb÷{ÉÆiɇ´É®ú‡SÉiÉä* ¸ÉÒºÉÉ<ǺɨÉlÉǺÉSSɇ®úiÉä* ¦ÉÒ¨ÉÉVÉÒIɪɇxÉ´ÉÉ®úhÉÆ ¨ÉÉjÉ jɪÉÉänù„ÉÉä%vªÉɪÉ: ºÉÆ{ÉÚhÉÇ:** **¸ÉÒºÉnÂùMÉÖ¯ûºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉ{ÉÇhɨɺiÉÖ** „ÉÖ¦ÉÆ ¦É´ÉiÉÖ** ============================================


1. jÉɺɱÉä, ½þiÉÉ„É ZÉɱÉä. 2. xÉÉ®úɪÉhÉ MÉÉ䇴ÉÆnù SÉÉÆnùÉä®úEò®ú >ð¡Çò xÉÉxÉɺÉɽþä¤É 3. ±ÉÒ±ÉÉ 4. ‡„É®úb÷ÒSÉä ®úÉ. ¨ÉÉvÉ´É®úÉ´É nùä„É{ÉÉÆb÷ä ªÉÉÆxÉÉ BEònùÉ ¨ÉÚ³ý´ªÉÉvÉ ZÉɱÉÒ. iªÉÉÆxÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆxÉÉ ºÉÉƇMÉiɱÉä. ¨É½þÉ®úÉVÉ ¨½þhÉɱÉä, ""+É{ÉhÉ nùÖ{ÉÉ®úÒ +Éè¹ÉvÉ Eò°ü,'' iªÉÉ|ɨÉÉhÉä nùÖ{ÉÉ®úÒ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆxÉÒ ºÉÉäxÉɨÉÖJÉÒSÉÉ EòÉføÉ Eäò±ÉÉ ´É iªÉÉiɱÉÉ lÉÉäb÷É ¨ÉÉvÉ´É®úÉ´ÉÉÆxÉÉ ‡nù±ÉÉ. iªÉɤɮúÉä¤É®ú ¨ÉÚ³ý´ªÉÉvÉ BEònù¨É ¤ÉÆnù ZÉɱÉÒ. {ÉÖføä nùÉäxÉ ´É¹ÉÉÈxÉÒ iªÉÉÆxÉÉ {ÉÖx½þÉ ¨ÉÚ³ý´ªÉÉvÉ ZÉɱÉÒ. ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆxÉÒ {ÉÚ´ÉÔ EòÉføÉ ‡nù±ÉÉ ½þÉäiÉÉ, ¨½þhÉÚxÉ ¨ÉÉvÉ´É®úÉ´ÉÉÆxÉÒ +É{ɱªÉÉSÉ ‡´ÉSÉÉ®úÉxÉä EòÉføÉ PÉ®úÒ iɪÉÉ®ú Eò°üxÉ iÉÉä PÉäiɱÉÉ. iªÉÉ ={ÉɪÉÉxÉä ¤É®úä xÉ ´ÉÉ]õiÉÉ ¨ÉÚ³ý´ªÉÉvÉ VÉɺiÉSÉ ¦Éb÷Eò±ÉÒ. {ÉÖføä EòɽþÒ ‡nù´ÉºÉÉÆxÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSªÉÉ EÞò{ÉäxÉä iÉÒ ¤ÉÆnù ZÉɱÉÒ. ºÉÉ®úÉÆ„É, MÉÖhÉ +Éè¹ÉvÉÉiÉ xɺÉÚxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSªÉÉ ½þÉiÉÉÆiÉ ´É +É„ÉÒ´ÉÉÇnùÉÆiÉ +ºÉä. 5. EòÉEòÉ ¨É½þÉVÉxÉÓSÉä ´Éb÷Ò¤ÉÆvÉÚ ®úÉ. MÉÆMÉÉvÉ®ú{ÉÆiÉ ªÉÉÆxÉÉ {ÉÉä]õ„ÉÚ³ýÉSÉÉ +ÉVÉÉ®ú {ÉÖ¹Eò³ý ´É¹Éæ ½þÉäiÉÉ. nù®ú´É¹ÉÔ iªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ iªÉÉÆxÉÉ +‡iÉ„ÉªÉ jÉÉºÉ ½þÉäiÉ +ºÉä. iªÉÉÆxÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSÉÒ EòÒiÉÔ BäEò±ªÉÉ´É°üxÉ iÉä ‡iÉEòb÷ä MÉä±Éä ´É ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆVɴɳý MÉɆ½þÉhÉä Eäò±Éä. ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆxÉÒ {ÉÉä]õɱÉÉ ½þÉiÉ ±ÉɴɱÉÉ ´É ""ªÉälÉä nùÖJÉiÉä EòÉ ±É'' ¨½þhÉÚxÉ ‡´ÉSÉÉ®ú±Éä. MÉÆMÉÉvÉ®ú{ÉÆiÉÉÆxÉÒ ""½þÉäªÉ'' +ºÉä =kÉ®ú ‡nù±Éä. ¨É½þÉ®úÉVÉ ¨½þhÉɱÉä, ""+±±ÉÉ ¤É®úä Eò®úÒ±É.'' iÉä´½þÉ{ÉɺÉÚxÉ MÉÆMÉÉvÉ®ú{ÉÆiÉÉÆSÉÉ {ÉÉä]õ„ÉÚ³ý VÉÉä MÉä±ÉÉ iÉÉä {ÉÖx½þÉ =¨É]õ±ÉÉ xÉɽþÒ. BEònùÉ xÉÉxÉɺÉɽþä¤É SÉÉÆnùÉä®úEò®ú ªÉÉÆºÉ {ÉÉä]õ„ÉÚ³ýÉSÉÉ ‡´ÉEòÉ®ú ZÉɱÉÉ. iÉÉä <iÉEòÉ EòÒ, ®úÉjÉƇnù´ÉºÉ BEòºÉÉ®úJÉä iÉä iɳý¨É³ýiÉ +ºÉiÉ. iªÉÉÆxÉÉ b÷ÉìC]õ®úÉÆxÉÒ ‡{ÉSÉEòɆªÉÉ ‡nù±ªÉÉ; {ÉhÉ EòɽþÒ ={ɪÉÉäMÉ ZÉɱÉÉ xÉɽþÒ. „Éä´É]õÒ iÉä ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆEòb÷ä MÉä±Éä ´É ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆxÉÒ iªÉÉÆxÉÉ ¤É¡òÔ iÉÖ{ÉÉiÉ JɱÉÚxÉ JÉɴɪÉÉºÉ ºÉÉƇMÉiɱÉÒ ´É iªÉÉ ={ÉɪÉÉxÉå iªÉÉÆSÉÉ {ÉÉä]õ„ÉÚ³ý +‡VɤÉÉiÉ ¤ÉÆnù ZÉɱÉÉ

sai baba 13  
sai baba 13  

adhyay13 sai