Page 1

¸ÉÒ ºÉÉ<ǺÉSSɇ®úiÉ ** +lÉ ¸ÉÒºÉÉ<ǺÉSSɇ®úiÉ ** +vªÉÉªÉ 4 lÉÉ **

** ¸ÉÒ MÉhÉä„ÉÉªÉ xɨÉ: ** ¸ÉÒ ºÉ®úº´ÉiªÉè xɨÉ: ** ¸ÉÒMÉÖ¯û¦ªÉÉä xɨÉ: ** ¸ÉÒEÖò±Énùä´ÉiÉɪÉè xɨÉ: ** ¸ÉÒºÉÒiÉÉ®úɨÉSÉÆpùɦªÉÉÆ xɨÉ: * {ÉÚ´Éﱃ nùÉä +vªÉɪÉÓ ¨ÉÆMɱÉÉSÉ®úhÉ * Eò‡lɱÉå OÉÆlÉ|ɪÉÉäVÉxÉ * +‡vÉEòÉ®úÒ +xÉÖ¤ÉÆvÉ ‡xɯû{ÉhÉ * ºÉÉRÂóMÉà ‡´É´É®úhÉ VÉɽþ±Éå **1** +ÉiÉÉÆ ªÉÉ ºÉÆiÉÉÆSÉÉ +´ÉiÉÉ®ú * ËEò‡xɇ¨ÉkÉ ªÉä vɇ®újÉÒ´É®ú * BäºÉå ½þå EòÉªÉ Eò¨ÉÇ JÉb÷iÉ®ú * VÉähÉå iÉä +´ÉiÉ®úiÉ ¦ÉÚ±ÉÉäEòÒÆ **2** +ÉiÉÉÆ ¸ÉÉäiÉä ¨É½þÉ®úÉVÉ * ¨ÉÒ BEò iÉÖ¨ÉSÉÉ SÉ®úhÉ®úVÉ * ¨ÉVÉ iÉÉå +´ÉvÉÉxÉ-EÞò{ÉäSÉå EòÉVÉ * ¨ÉÉMÉiÉÉÆ ±ÉÉVÉ ¨ÉVÉ xÉɽþÓ **3** +ÉvÉÓ‡SÉ MÉÉäb÷ ºÉÆiÉSɇ®újÉ * iÉè„ÉÉÆiÉ ½þå iÉÉå ºÉÉ<ÇEòlÉɨÉÞiÉ * ºÉä´ÉÚ‡xÉ ºÉÉ<ÇSÉä +xÉxªÉ ¦ÉHò * +ÉxÉÆnùªÉÖHò ½þÉä´ÉÉäiÉ **4** ¥ÉÉÀhÉ ½þä³ý‡ºÉiÉÒ +ɸɨÉ-´ÉhÉÇ * „ÉÚpù ½þÉä>ðÆ {ÉɽþiÉÒ ¥ÉÉÀhÉ * vɨÉÉÇSÉɪÉÉÆÇSÉä ¨ÉÉxÉJÉÆb÷hÉ * Eò¯ûÆ nùÆb÷hÉ {ÉɽþÉiÉÒ **5** EòÉähÉÒ xÉ ¨ÉÉxÉÒ vɨÉÇ´ÉSÉxÉ * PÉ®úÉäPÉ®úÓ ºÉ´ÉLJSÉ ‡´ÉuùÉxÉ * BEòÉ´É®úiÉÒ BEòÉSÉÒ iÉÉhÉ * ¨ÉÉxÉÒxÉÉ EòÉähÉ EòÉähÉÉSÉå **6** ºÉä´ªÉɺÉä´ªÉ ¦ÉIªÉɦÉIªÉ * +ÉSÉÉ®ú‡´ÉSÉÉ®úÓ {ÉÚhÉÇ nùÖ±ÉÇIÉ * ¨Ét ¨ÉÉÆºÉ +´ÉPªÉÉƺɨÉIÉ * ¥ÉÉÀhÉ |ÉiªÉIÉ ºÉ䇴ÉiÉÒ **7** PÉä>ð‡xÉ vɨÉÉÇSÉå {ÉÉÆPɯûhÉ * +iªÉÉSÉÉ®ú SÉɱɇ´ÉiÉÒ +ÉÆiÉÚxÉ * {ÉÆlÉuùä¹É VÉÉiÉÒ ¨ÉÉVÉÚxÉ * VÉxÉ VÉÉVÉÉ´ÉÚxÉ VÉÉiÉÒ VÉé **8** ¥ÉÉÀhÉ EòÆ]õɳýiÉÒ ºÉÆvªÉɺxÉÉxÉÉ * Eò¨ÉÇ`ö EòÆ]õɳýiÉÒ +xÉÖ¹`öÉxÉÉ * ªÉÉäMÉÒ EòÆ]õɳýiÉÒ VÉ{ÉiÉ{ÉvªÉÉxÉÉ * ºÉÆiÉÉ´ÉiÉ®úhÉÉ ºÉ¨ÉªÉ iÉÉä **9** VÉxÉ vÉxÉ ¨ÉÉxÉ {ÉÖjÉ nùÉ®úÉ * ½þɇSÉ ºÉÖJɺɴÉǺ´ÉÉ lÉÉ®úÉ * ¨ÉÉxÉÚ‡xÉ ‡´Éx¨ÉÖJÉ {É®ú¨ÉÉlÉLJ´ÉSÉÉ®úÉ * ºÉÆiÉ +´ÉiÉÉ®úÉ iÉé ªÉäiÉÒ **10** +ÉiªÉƇiÉEò ¸ÉäªÉ|Éɇ{iÉ * vɨÉÇM±ÉɇxÉ - {ÉɪÉÓ VÉäé ¨ÉÖEòiÉÒ * Eò®úɴɪÉÉ vɨÉÇVÉÉMÉÞiÉÒ * ºÉÆiÉ ªÉäiÉÒ +ÉEòÉ®úÉ **11** +ɪÉÖ®úÉ®úÉäMªÉ - Bä…ɪÉÉÇ ¨ÉÖEòiÉÒ * VÉxÉ ‡„É‚xÉÉänù®ú{É®úɪÉhÉ ¤É½þEòiÉÒ * ‡xÉVÉÉärù®úhÉÉ ºÉ´ÉǺ´ÉÒ ½þÖEòiÉÒ * +´ÉiÉÉ®úÉ ªÉäiÉÒ iÉèå ºÉÆiÉ **12** ´½þɴɪÉÉ ´ÉhÉÉǸɨÉvɨÉÇ®úIÉhÉ * Eò®úɴɪÉÉ +vɨÉÉÈSÉä ‡xÉnùdzýhÉ * nùÒxÉ MÉ®úÒ¤É nù֤ɲªÉÉÆSÉä ºÉÆ®úIÉhÉ * ‡IÉiÉÓ +´ÉiÉ®úhÉ ºÉÆiÉÉÆSÉå **13** ºÉÆiÉ º´ÉªÉå `öɪÉÓSÉä ¨ÉÖHò * nùÒxÉÉärù®úhÉÓ ºÉnùè´É =tÖHò * +´ÉiÉÉ®ú iɪÉÉSÉÉ Eäò´É³ý {É®úÉlÉÇ * ‡xÉVɺ´ÉÉlÉÇ iªÉÉÆ xÉɽþÓ **14** ‡xÉ´ÉÞkÉÒSÉÉ {ÉɪÉÉ ¦É®úiÉÒ * |É´ÉÞkÉÒSªÉÉ b÷Éä±½þɆªÉɦÉÆ´ÉiÉÒ * {É®ú¨ÉÉlÉÉÇSÉå ¨ÉƇnù®ú =¦Éɇ®úiÉÒ * ¦ÉHòÉÆ =rù‡®úiÉÒ ºÉ½þVÉMÉiÉÒ **15** vɨÉÇEòɪÉÇ vɨÉÇVÉÉMÉÞ‡iÉ * Eò¯û‡xÉ +´ÉiÉÉ®úEòɪÉÇ ºÉÆ{ÉɇnùiÉÒ * ½þÉäiÉÉÆ ‡xÉVÉEòɪÉÇ-{ɇ®ú{ÉÚ‡iÉÇ * +´ÉiÉÉ®úºÉ¨Éɇ{iÉ Eò‡®úiÉÉiÉ **16** ºÉEò±ÉVÉMÉnùÉxÉÆnù Eò¯û * |ÉiªÉMÉÉi¨ÉɇSÉ {É®ú¨Éä…ɯû * VÉÉä {É®ú¨Éä…ɯû iÉÉä‡SÉ MÉÖ¯û * iÉÉä‡SÉ „ÉÆEò®ú ºÉÖJÉEò¯û **17** iÉÉä‡SÉ iÉÉä ‡xÉ®ú‡iÉ„ÉªÉ - |Éä¨Éɺ{Énù * ‡xÉiªÉ ‡xÉ®úÆiÉ®ú +¦Éänù * xÉähÉä VÉÉä nùä„ÉEòɱɴɺiÉÖ¦Éänù * {ɇ®úSUôänùÉiÉÒiÉ VÉÉä **18** {É®úÉ {É„ªÉÆiÉÒ ¨ÉvªÉ¨ÉÉ ´ÉèJÉ®úÒ * ´ÉÉhÉÒ ´É‡hÉÇiÉÉÆ lÉEò±ªÉÉ SÉÉ®úÒ * "xÉä‡iÉ xÉäiÉÒ ' ‡iÉ PÉäiɱÉÒ ½þÉ®úÒ * ´ÉänùÓ SÉÉiÉÖ®úÒ SÉɱÉäxÉÉ **19** ±ÉÉVɱÉÓ ¹É]õ„ÉɺjÉå ¹Éb÷Ânù„ÉÇxÉå * lÉEò±ÉÓ {ÉÖ®úÉhÉå +ɇhÉ EòÒiÉÇxÉå * +JÉä®ú EòɪÉÉ´ÉÉSÉɨÉxÉå * `ö®ú±ÉÒ xɨÉxÉå‡SÉ ºÉÉvÉxÉå **20** B䇺ɪÉÉ ºÉÆiɺÉÉ<ÇSÉå Sɇ®újÉ * ±ÉÒ±ÉÉ VɪÉÉSªÉÉ +iªÉÆiÉ ‡´É‡SÉjÉ * {ɇ®úºÉÉä‡xÉ VɪÉÉSªÉÉ EòlÉÉ {ɇ´ÉjÉ * {ÉÉ´ÉxÉ ¸ÉÉäjÉ ½þÉä>ðiÉ EòÉÆ **21** iÉÉä‡SÉ SÉɱÉEò ºÉEò±Éå‡pùªÉÉÆ * ¤ÉÖ‡rù nùä<Ç OÉÆlÉ ®úSÉɪÉÉ * ªÉlÉÉGò¨É Sɇ®újÉ ºÉÖSÉɪÉÉ * +xÉɪÉɺÉå EòÉ®úhÉ iÉÉä **22** iÉÉä ºÉ´ÉÉÈSÉÉ +ÆiɪÉÉǨÉÒ * ¤ÉÉÁɦªÉÆiÉ®ú ºÉ´ÉÇMÉɨÉÒ * ¨ÉMÉ ½þä EòɳýVÉÒ Eò®úÉ´ÉÒ EòÉÆ ¨ÉÒÆ * ´ªÉlÉÇ ‡®úEòɨÉÒ ‡Eò¨ÉlÉÇ **23** MÉÖhÉ BEäòEò iɪÉÉSÉä +É`ö‡´ÉiÉÉÆ * {Éb÷ä ´ÉÞkÉÒºÉÒ iÉÉ]õºlÉiÉÉ * ªÉä<Ç±É ´ÉÉSÉäºÉÒ EèòºÉÉ iÉÉä ´É‡hÉÇiÉÉÆ * nùÂÞfø ¨ÉÉèxÉiÉÉ iÉiEòlÉxÉ **24** QÉÉhÉå ºÉÖ¨ÉxÉ ½þÖÆMÉÉ´Éå * i´ÉSÉÉ „ÉÒiÉÉä¹hÉ º{É„ÉÉÇ´Éå * xɪÉxÉå ºÉÉénùªÉǺÉÖJÉ PªÉÉ´Éå * ºÉÖJÉ´ÉÉ´Éå +É{ÉÉ{ÉhÉÉÆ **25** ‡VÉ´½þÉ „ÉEÇò®úäSÉÉ º´ÉÉnù * VÉÉhÉä {É®úÒ xÉähÉä +xÉÖ´ÉÉnù * iÉèºÉɇSÉ ºÉÉ<ÇMÉÖhÉÉxÉÖ´ÉÉnù * Eò¯ûÆ ‡´É„Énù xÉähÉå ¨ÉÒ **26** ºÉnÂùMÉÙ¯ûSÉä‡SÉ VÉÆ´É ªÉä<Ç ¨ÉxÉÉ * iÉÉä‡SÉ º´ÉªÉå nùä<Ç |Éä®úhÉÉ * +‡xÉ´ÉÇSÉxÉÒªÉÉSÉä ‡xÉ´ÉÇSÉxÉÉ * º´ÉVÉxÉÉEò®ú´ÉÓ Eò®ú´ÉÒ iÉÉä **27** ½þÉ xÉ Eäò´É³ý ‡„ɹ]õÉSÉÉ®ú * ¤ÉÉä±É ½þä xÉ Eäò´É³ý ={ÉSÉÉ®ú * ¨ÉxÉÉä¦ÉÉ´ÉÉSÉä ½þä =nÂùMÉÉ®ú * +´ÉvÉÉxÉÉnù®ú |ÉɇlÉÇiÉÉå **28** VÉèºÉå MÉÉhÉMÉÉ{ÉÖ®ú xÉÞ˺ɽþ´ÉÉb÷Ò * VÉèºÉÆä +ÉènùÖƤɮú ´ÉÉ ‡¦É±±É´Éb÷Ò * iÉèºÉå‡SÉ {ɇ´ÉjÉ MÉÉänùäSÉä lÉb÷Ò * IÉäjÉ "‡„É®úb÷Ò' |ɇºÉrù **29** MÉÉänùÉ´É®úÒSÉå {ɇ´ÉjÉ iÉÒ®ú * MÉÉänùÉ´É®úÒSÉå {ɇ´ÉjÉ xÉÒ®ú * MÉÉänùÉ´É®úÒSÉÉ „ÉÒiɺɨÉÒ®ú * ½þÓ ¦É´É‡iɇ¨É®úxÉÉ„ÉEò **30** MÉÉänùÉ´É®úÒSÉå ¨ÉɽþÉi¨ªÉ ¯û‡SÉ®ú * |ÉJªÉÉiÉ VÉå +‡JÉ±É VÉMÉiÉÒ´É®ú * BEòɽþÚ‡xÉ BEò vÉÖ®úÆvÉ®ú * ºÉÆiÉ|É´É®ú iÉälÉå ZÉɱÉä **31** +xÉäEò iÉÒlÉæ ªÉÉ MÉÉä¨ÉiÉÒiÉÒ®úÓ * +Pɇ´ÉxÉÉ„ÉEò VÉälÉÒ±É ´ÉÉ®úÒ * ¦É´É®úÉäMÉ ºxÉÉxÉå ‡xÉ´ÉÉ®úÒ * {ÉÖ®úÉhÉÉÆiÉ®úÒ ´É‡hÉDZÉå **32** iÉä ½þä MÉÉänùÉ +½þ¨ÉnùxÉMÉ®úÓ * EòÉä{É®úMÉÉ´É iÉɱÉÖCªÉɦÉÒiÉ®úÓ * EòÉä{É®úMÉÉÆ´ÉɇSɪÉÉ „ÉäVÉÉ®úÓ * ¨ÉÉMÉÇ nùä<Ç ‡„É®úb÷ÒSÉÉ **33** MÉÉänùÉ ´É³ýPÉÚ‡xÉ {Éè±ÉiÉÒ®úÓ . ºÉÖ¨ÉÉ®úå iÉÒxÉ EòÉäºÉÉÆ´É®úÒ * iÉÉÆMÉÉ |É´Éä„ÉiÉÉÆ ‡xɨÉMÉÉÆ´ÉɦÉÒiÉ®úÓ * ºÉ¨ÉÉä®ú ‡„É®úb÷Ò ‡nùºÉiɺÉä **34** ‡xÉ´ÉÞ‡kÉ YÉÉxÉnùä´É ¨ÉÖHòɤÉÉ<Ç * xÉɨÉÉ VÉxÉÒ MÉÉä®úÉ MÉÉähÉÉ<Ç * iÉÖEòÉ xÉ®ú½þ®úÒ xÉ®úºÉÒ¦ÉÉ<Ç * ºÉVÉxÉ EòºÉÉ<Ç ºÉÉÆ´ÉiÉÉ **35** {ÉÚ´ÉÔ ºÉÆiÉ ½þÉä>ð‡xÉ MÉä±Éä * ºÉÉÆ|ÉiɽþÒ iÉä ¤É®úä‡SÉ ZÉɱÉä * ´ÉºÉÖvÉè´ÉEÖò]õÖƤÉÒ ¦É±Éä * +ÉvÉÉ®ú ®úÆVɱªÉÉMÉÉÆVɱªÉÉSÉä **36** ®úɨÉnùÉºÉ ºÉÆiÉ|É´É®ú * ºÉÉäb÷Ú‡xɪÉÉÆ MÉÉänùÉ´ÉiÉÒ®ú * |ÉEò]õ ZÉɱÉä EÞò¹hÉÉiÉ]õÉEòÉ´É®ú * VÉMÉnùÖrùÉ®úÉEòÉ®úhÉå **37** iÉèºÉä‡SÉ ½þä ªÉÉäMÉä…É®ú ºÉÉ<Ç * ¨É½þÉxÉ ‡„É®úb÷ÒSÉÒ {ÉÖhªÉÉ<Ç * VÉMÉnùÖrùÉ®úɇSɪÉä {ÉɪÉÒÆ * MÉÉänùä`öɪÉÒ +´ÉiÉ®ú±Éä **38** {É®úÒºÉ ±ÉÉä½þÉ nùä EòxÉEòκlÉiÉÒ * iɪÉÉ {ɇ®úºÉÉ ºÉÆiÉÉÆ ={ɇ¨ÉiÉÒ * ºÉÆiÉÉÆSÉÒ {É®úÒ +±ÉÉè‡EòEò EÞò‡iÉ * ‡xÉVɯû{É nùäiÉÒ ¦ÉHòÉÆiÉå **39** ºÉÉÆb÷Ú‡xɪÉÉÆ ¦Éänù¦ÉÉ´É * κlÉ®úSÉ®ú +´ÉPÉå ¥É¼¨Éº´É¦ÉÉ´É * +É{ÉhÉÉƺÉÒ ½þå ‡´É…ɇ´É¦É´É * +JÉÆb÷ ´Éè¦É´É ¥ÉÀÉSÉå **40** BäºÉå +‡JÉ±É ‡´É…É VÉä´½þÉÆ * ¨ÉÒSÉ ¨ÉÒ ½þå |ɤÉÉävÉä±É iÉä´½þÉÆ * ¨ÉMÉ iªÉÉ ºÉÖJÉÉSÉÉ EòÉªÉ ºÉÖ½þÉ´ÉÉ * {É®ú¨É ºÉnÂù¦ÉÉ´ÉÉ {ÉÉ´Éä±É **41** BäºÉÆä ¨ÉÒ {ÉhÉ


VÉä´½þÉÆ {ÉÉ´ÉÉ´Éå * ´Éè®ú iÉå Eò®úÉ´Éå EòÉähÉɺɴÉå * ‡Eò¨ÉlÉÇ ´ÉÉ Eò´ÉhÉɺÉÒ ¦ªÉÉ´Éå * +xªÉ‡SÉ `öÉ´Éå VÉÆ´É xÉɽþÓ **42** nùɨÉÉSÉÒ VÉèºÉä ¨ÉÆMɳý´ÉäføÓ * ºÉ¨ÉlÉÇ ®úɨÉnùÉºÉ ºÉVVÉxÉMÉb÷Ó * xÉÞ˺ɽþºÉ®úº´ÉiÉÒ VÉèºÉä ´ÉÉb÷Ó * iÉèºÉä‡SÉ ‡„É®úb÷Ó ºÉÉ<ÇxÉÉlÉ **43** {É®ú¨É nùÖPÉÇ]õ +ɇhÉ nùÖºiÉ®ú * ËVɇEò±ÉÉ VɪÉÉxÉå ½þÉ ºÉƺÉÉ®ú * „ÉÉƇiÉ VɪÉÉSÉÉ +±ÉÆEòÉ®ú * ¨ÉÚiÉÇ ¦ÉÉÆb÷É®ú YÉÉxÉÉSÉå **44** ´Éè¹hÉ´ÉÉSÉå ½þå ¨Éɽþä®úPÉ®ú * =nùÉ®úÉÆSÉÉ ½þÉ =nùÉ®ú * {É®ú¨ÉÉlÉÇ-EòhÉÉÇSÉÉ +´ÉiÉÉ®ú * ºÉÉ®úÉSÉå ºÉÉ®ú ½þÉ ºÉÉ<Ç **45** |ÉÒ‡iÉ xÉɽþÓ xÉɇ„É´ÉÆiÉÒÆ * +Éi¨Éº´É¯û{ÉÓ ®úÆMɱÉÒ ´ÉÞ‡kÉ * ±ÉIÉ BEò {É®ú¨É|ÉÉ{iÉÓ * EòÉªÉ iÉä κlɇiÉ ´ÉhÉÉÇ´ÉÒ **46** B䇽þEòÉSÉÉ xÉ =iEò¹ÉÉÇ{ÉEò¹ÉÇ * +ɨÉÖ‡jÉEòÉSÉÉ xÉ ½þ¹ÉÉǨɹÉÇ * +ÆiÉ®úÆMÉ ‡xɨÉÇ±É VÉèºÉÉ +Énù„ÉÇ * ´ÉÉSÉÉ ´É¹ÉÇiÉ +¨ÉÞiÉ ºÉnùÉ **47** ®úÉVÉÉ ®úÆEò nù‡®úpùÒ nùÒxÉ * VɪÉÉSÉä où¹]õÓ ºÉ¨ÉºÉ¨ÉÉxÉ * º´ÉªÉÆ `öÉ´ÉÉ xÉ ¨ÉÉxÉÉ{ɨÉÉxÉ * ¦ÉÚiÉÓ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ¦É®ú±Éä±ÉÉ **48** VÉxÉɺɴÉå ¤ÉÉä±Éä SÉɱÉä * {ÉɽþÒ ¨ÉÖ®ú²ªÉÉÆSÉä xÉÉSÉ SÉɳýä * MÉVVÉ±É MÉÉhÉå BäEòiÉÉÆ b÷Éä±Éä * ®úäºÉ xÉ ½þɱÉä ºÉ¨ÉɇvÉ **49** "+±±ÉÉ' xÉɨÉÉSÉÒ VɪÉÉ ¨ÉÖpùÉ * VÉMÉ VÉÉMÉiÉÉÆ VɪÉÉ ªÉä ‡xÉpùÉ * VÉÉMÉä VÉMÉɺÉÒ ±ÉÉMÉiÉÉÆ iÉÆpùÉ * „ÉÉÆiÉ ºÉ¨ÉÖpùÉºÉ¨É =nù®ú **50** +ɸɨɇxÉ‚SÉªÉ EòÉƽþÓ xÉEò³ýä * EòÉƽþÓ ‡xÉ΂SÉiÉ Eò¨ÉÉÇ xÉÉiɳýä * ¤É½þÖvÉÉ ¤ÉèºÉ±ªÉÉ `öɪÉÓSÉÉ xÉ fø³ýä * ´ªÉ´É½þÉ®ú ºÉMɳýä VÉÉä VÉÉhÉä **51** nù®ú¤ÉÉ®úÉSÉÉ ¤ÉÉÁ lÉÉ]õ * MÉÉä¹]õÒ ºÉÉÆMÉä iÉÒxÉ„Éå ºÉÉ`ö * BäºÉÉ VÉ®úÒ ‡xÉiªÉÉSÉÉ lÉÉ]õ * ¨ÉÉèxÉÉSÉÒ MÉÉÆ`ö ºÉÉäb÷ÒxÉÉ **52** ˦ÉiÉÒºÉ ]õäEÚò‡xÉ =¦Éä +ºÉiÉÒ * ºÉEòɳý nùÖ{ÉÉ®úÉ ¡äò®úÒ ‡¡ò®úiÉÒ * ±Éåb÷Ò´É®úÒ ´ÉÉ SÉÉ´Éb÷ÒºÉ VÉÉiÉÒ * +Éi¨ÉκlɇiÉ +JÉÆb÷ **53** xÉ VÉÉhÉÚÆ Eò´ÉhªÉÉ VÉx¨ÉÉÆiÉ®úÓ * Eò´ÉhªÉÉ |ɺÉÆMÉÒ Eò´ÉhªÉÉ +´ÉºÉ®úÓ * Eäò±ÉÆä ¨ªÉÉÆ iÉ{É Eèò‡„ɪÉÉ{É®úÒ * PÉäiɱÉå {Énù®úÓ ºÉÉ<ÇxÉå **54** ½þå EòÉªÉ ¨½þhÉÉ´Éå iÉ{ÉÉSÉå ¡ò³ý * iÉ®úÒ ¨ÉÒ iÉÉå VÉx¨ÉÉSÉÉ Jɳý * ºÉÉ<ÇSÉ º´ÉªÉå nùÒxÉ´ÉiºÉ±É * EÞò{ÉÉ ½þÒ ‡xÉ‚Sɳý iɪÉÉSÉÒ **55** ‡ºÉrùEòÉä]õÓiÉ VÉ®úÒ VÉxÉxÉ * ºÉÉvÉEòÉBåºÉå iɪÉÉSÉå ´ÉiÉÇxÉ * ´ÉÞ‡kÉ ‡xÉ®ú‡¦É¨ÉÉxÉ +‡iɱÉÒxÉ * ®úÉJÉÒ ¨ÉxÉ ºÉEòɳýÉÆSÉå **56** xÉÉlÉÉƽþÓ VÉèºÉå {Éè`öhÉ * YÉÉxÉnùä´ÉÉƽþÓ +ɳýÆnùÒ VÉÉhÉ * iÉèºÉå‡SÉ ºÉÉ<ÈxÉÓ ‡„É®úb÷Ò - ºlÉÉxÉ * ¨É‡½þ¨ÉɺÉÆ{ÉzÉ Eäò±Éå EòÒÆ **57** vÉxªÉ ‡„É®úb÷ÒSÉä iÉÞhÉ {ÉɹÉÉhÉ * +xÉɪÉɺÉå VɪÉÉÆ +xÉÖ‡nùxÉ * PÉb÷±Éå ¤ÉɤÉÉÆSÉäå SÉ®úhÉSÉÖƤÉxÉ * {Énù®úVÉvÉÉ®úhÉ ¨ÉºiÉEòÒÆ **58** ‡„É®úb÷ÒSÉ +ɨ½þÉÆ {ÉÆfø®ú{ÉÚ®ú * ‡„É®úb÷ÒSÉ VÉMÉzÉÉlÉ uùÉ®úEòÉxÉMÉ®ú * ‡„É®úb÷ÒSÉ MɪÉÉ EòÉ„ÉÒ ‡´É…Éä…É®ú * ®úɨÉä…É®ú½þÒ ‡„É®úb÷ÒSÉ **59** ‡„É®úb÷ÒSÉ +ɨ½þÉÆ ¤É‡pùEäònùÉ®ú * ‡„É®úb÷ÒSÉ xÉɇ„ÉEò - jªÉƤÉEäò„´É®ú * ‡„É®úb÷ÒSÉ =VVɇªÉxÉÒ ¨É½þÉEòɳýä…É®ú * ‡„É®úb÷ÒSÉ ¨É½þɤɳýä…É®ú MÉÉäEòhÉÇ **60** ‡„É®úb÷ÓiÉ ºÉÉ<ÇSÉÉ ºÉ¨ÉÉMÉ¨É * iÉÉä‡SÉ +ɨ½þÉÆ +ÉMÉ¨É ‡xÉMÉ¨É * iÉÉä‡SÉ ºÉEò³ý ºÉƺÉÉ®úÉä{É„É¨É * +iªÉÆiÉ ºÉÖMÉ¨É {É®ú¨ÉÉlÉÇ **61** ºÉ¨ÉlÉÇ ºÉÉ<ÈSÉå VÉå nù„ÉÇxÉ * iÉähÉå‡SÉ +ɨ½þÉÆ ªÉÉäMɺÉÉvÉxÉ * Eò‡®úiÉÉÆ iɪÉÉƺÉÓ ºÉƦÉɹÉhÉ * ½þÉäªÉ IÉɱÉxÉ {ÉÉ{ÉÉSÉå **62** iɪÉÉÆSÉå VÉå SÉ®úhɺÉÆ´ÉɽþxÉ * iÉå‡SÉ +ɨ½þÉÆ ‡jÉ´ÉähÉÒºxÉÉxÉ * iɪÉÉÆSÉä SÉ®úhÉiÉÒlÉǺÉä´ÉxÉ * iÉå‡SÉ ‡xɨÉÚDZÉxÉ ´ÉɺÉxÉÉÆSÉä **63** iɪÉÉÆSÉå VÉä +ÉYÉÉ{ÉhÉ * iÉå‡SÉ +ɨ½þÉÆ ´Éänù´ÉSÉxÉ * iɪÉÉÆSªÉÉ =nùÒ-|ɺÉÉnùÉSÉå ºÉä´ÉxÉ * {ÉÖhªÉ{ÉÉ´ÉxÉ ºÉ´ÉÉÇlÉÔ **64** ºÉÉ<LJSÉ +ɨ½þÉÆ {É®ú¥ÉÀ * ºÉÉ<LJSÉ +ɨÉÖSÉÉ {É®ú¨ÉÉlÉÇ {É®ú¨É * ºÉÉ<LJSÉ ¸ÉÒEÞò¹hÉ ¸ÉÒ®úÉ¨É * ‡xÉVÉÉ®úÉ¨É ¸ÉÒºÉÉ<Ç **65** ºÉÉ<Ç º´ÉªÉå uùÆuùÉiÉÒiÉ * EòvÉÓ xÉ =‡uùMxÉ ´ÉÉ =±±É‡ºÉiÉ * ºÉnùè´É ‡xÉVɺ´É¯û{ÉÓ ÎºlÉiÉ * ºÉnùÉä‡nùiÉ ºÉx¨ÉÉjÉ **66** ‡„É®úb÷Ò Eäò´É³ý EåòpùºlÉÉxÉ * IäÉjÉ ¤ÉɤÉÉÆSÉå +‡iÉ ‡´ÉºiÉÒhÉÇ * {ÉÆVÉÉ¤É Eò±ÉEòkÉÉ Ë½þnùÖºlÉÉxÉ * MÉÖVÉ®úÉlÉ nùJJÉxÉ EòÉxÉb÷É **67** ‡„É®úb÷ÒSÉÒ ºÉÉ<ÇSÉÒ ºÉ¨ÉɇvÉ * ‡iɇSÉ +‡JÉ±É ºÉÆiÉÉÆSÉÒ ¨ÉÉÆnùÒ * VÉälÉÒ±É ¨ÉÉMÉÇ Gò‡¨ÉiÉÉÆ |ɇiÉ{ÉnùÓ * iÉÖ]õiÉä OÉÆlÉÒ VÉÒ´ÉÉSÉÒ **68** ºÉÉlÉÇEò VÉx¨ÉÉ +ɇ±ÉªÉÉÆSÉå * Eäò´É³ý ºÉ¨ÉɇvÉnù„ÉÇxÉ ºÉÉSÉå * ¨ÉMÉ ºÉä´ÉäºÉÒ VɪÉÉÆSÉå +ɪÉÖ¹ªÉ ´ÉåSÉä * ¦ÉÉMªÉ iɪÉÉÆSÉå EòÉªÉ ´ÉÉxÉÚÆ **69** ¨É„ÉÒnù +ɇhÉ ´Éɇb÷ªÉÉÆ´É®úÒ * ºÉÖÆnù®ú ‡xÉ„ÉÉhÉÉÆSªÉÉ ½þÉ®úÒ * ¡òb÷EòiÉÒ =ÆSÉ MÉMÉxÉÉänù®úÓ * {ÉɱɴÉiÉÒ Eò®úÓ ¦ÉHòÉƺÉÒ **70** ¤ÉɤÉÉ ¨É½þÆiÉ |ɇºÉrùEòÒ‡iÉÇ * MÉÉÆ´ÉÉäMÉÉ´ÉÒÆ {ɺɮú±ÉÒ ¨É½þiÉÒ * EòÉähÉÒ iɪÉÉÆ ºÉiɸÉrùÉ xɴɇºÉiÉÒ * nù„ÉÇxÉå ‡xÉ´ÉiÉÒ VÉxÉ EòÉähÉÒ **71** EòÉähÉÉSÉå EèòºÉ函þ ¨ÉxÉÉäMÉiÉ * +ºÉÉä ¤ÉÖ‡rù „ÉÖrù ´ÉÉ EÖòÎiºÉiÉ * nù„ÉÇxɨÉÉjÉå‡SÉ ‡xÉ´Éä ‡SÉkÉ * VÉxÉ ‡´Éκ¨ÉiÉ +ÆiÉ®úÓ **72** {ÉÆfø®úÓiÉ ‡´Éaö±É ®úJÉÖ¨ÉÉ<Ç * ªÉÉÆSªÉÉ nù„ÉÇxÉÓ VÉÒ xɴɱÉÉ<Ç * iÉå‡SÉ ‡´Éaö±Énù„ÉÇxÉ nùä<Ç * ¤ÉɤÉÉ ºÉÉ<Ç ‡„É®úb÷ÓiÉ **73** EòÉähÉɺÉÒ ´ÉÉ]õ±ªÉÉ ½þÒ +‡iɄɪÉÉä‡Hò * BäEòÉ´ÉÒ MÉÉè³ýÒ¤ÉÖ´ÉÉÆSÉÒ =‡Hò * VɪÉɺÉÒ nùÞfø ‡´Éaö±ÉÉSÉÒ ¦É‡Hò * ºÉƄɪɇxÉ´ÉÞ‡kÉ ½þÉä<Ç±É **74** {ÉÆfø®úÒSÉä ½þä ´ÉÉ®úEò®úÒ * VÉèºÉÒ ´É¹ÉÉǺÉÒ {ÉÆfø®úÒSÉÒ ¡äò®úÒ * iÉèºÉÒSÉÒ Eò‡®úiÉÒ ½þä ‡„É®úb÷ÒSÉÒ ´ÉÉ®úÒ * |Éä¨É ¦ÉÉ®úÒ ¤ÉɤÉÉÆSÉå **75** MÉnùÇ¦É BEò ¤É®úÉä¤É®ú * ‡„ɹªÉ BEò ºÉÉlÉÒnùÉ®ú * ‡VÉ´½þÉ "®úɨÉEÞò¹hɽþ‡®ú' MÉVÉ®ú * Eò®úÒ ‡xÉ®úÆiÉ®ú ¤ÉÖ´ÉÉÆSÉä **76** {ÉÆSÉÉhhÉ´É iÉÓ ´É¹Éç ´ÉªÉÉºÉ * SÉÉiÉÖ¨ÉÉǺÉÓ MÉÆMÉÉiÉ]õ‡xÉ´ÉÉºÉ * {ÉÆfø®ú{ÉÖ®úÓ +¹]õ ¨ÉÉºÉ * ¦Éä]õÒ ´É¹ÉÉÇºÉ ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ **77** ¤ÉɤÉÉÆEòb÷ä {ɽþÉiÉ {ɽþÉiÉ * ¨½þhÉÉ´Éå ªÉÉÆxÉÓ ½þÉä>ð‡xÉ ‡´ÉxÉiÉ * ½þɇSÉ iÉÉä ¨ÉÚiÉÇ {ÉÆfø®úÒxÉÉlÉ * +xÉÉlÉxÉÉlÉ nùªÉɳý **78** vÉÉäjÉå xÉäºÉÚ‡xÉ ®úä„ÉÒ¨ÉEòÉxÉÒ * ½þÉäiÉÒ±É EòÉªÉ ºÉÆiÉ EòÉähÉÉÒ * Eò¯ûÆ ±ÉÉMÉiÉÒ ½þÉb÷ÉÆSÉä ¨ÉhÉÒ * ®úHòÉÆSÉå {ÉÉhÉÒ ‡xÉVÉEò¹]õå **79** ¡ÖòEòÉSÉÉ EòÉªÉ ½þÉä<Ç±É nùä´É * ½þɇSÉ ½þÉä |ÉiªÉIÉ {ÉÆfø®úÒ®úÉ´É * VÉMÉ ´Éäb÷å ®úä ´Éäb÷å ½þÉ oùfø ¦ÉÉ´É * `öä´ÉÚ‡xÉ nùä´É ±ÉIÉÉ´ÉÉ **80** VɪÉÉ {ÉÆfø®úÒxÉÉlÉÉSÉÒ ¦É‡Hò * B䇺ɪÉÉ ¦ÉMÉ´ÉnÂù¦ÉHòÉSÉÒ ½þä =‡Hò * iÉälÉ ¨ÉVÉ {ÉɨɮúÉSÉÉ +xÉÖ¦É´É ‡EòiÉÒ * ¸ÉÉäiÉÉÆ |ÉiÉÒiÉÒ {ɽþÉ´ÉÒ **81** xÉɨɺ¨É®úhÉÒ ¨ÉÉä`öÒ |ÉÒiÉÒ * "+±±ÉÉ-¨ÉɱÉÒEò' +JÉÆb÷ ´ÉnùiÉÒ * xÉɨɺÉ{iÉɽþ Eò®ú´ÉÚ‡xÉ PÉäiÉÒ * ‡nù´ÉºÉ ®úÉiÉÒ ºÉx¨ÉÖJÉ **82** +ÉYÉÉ BEònùÉÆ nùɺÉMÉhÉÚ±ÉÉ * xÉɨɺÉ{iÉɽþ ¨ÉÉÆb÷ɴɪÉɱÉÉ * ½þÉäiÉÉÆ MÉhÉÖnùÉºÉ ´ÉnùiÉÒ iɪÉÉƱÉÉ * ‡´Éaö±É |ÉEò]õ±ÉÉ {Éɇ½þVÉä **83** ¤ÉɤÉÉ iÉÆ´É UôÉiÉÒºÉ ½þÉiÉ ±Éɇ´ÉiÉÒ * nùɺÉMÉhÉÚºÉÒ ‡xÉIÉÚ‡xÉ ´ÉnùiÉÒ ** ""½þÉä ½þÉä |ÉEò]õä±É ‡´Éaö±É¨ÉÚ‡iÉÇ * ¦ÉHò ¦ÉÉ´ÉÉlÉÔ {Éɇ½þVÉä **84** b÷ÉEÖò®úxÉÉlÉÉSÉÒ b÷ÆEò{ÉÚ®úÒ * +lÉ´ÉÉ ‡´Éaö±É®úɪÉÉSÉÒ {ÉÆfø®úÒ * iÉÒ ½þÒSÉ ®úhÉUôÉäb÷ uùÉ®úEòÉxÉMÉ®úÒ * VÉÉhÉå xÉ nùÚ®úÒ {ɽþɴɪÉÉ **85** ‡´Éaö±É EòÉªÉ BEòÉÆiÉÓSÉÉ =`öÚxÉ * ªÉähÉÉ®ú +ɽþä nùֺɮúÉ EÖò`öÚxÉ * ¦ÉHò|Éä¨Éå =iEò]õÚxÉ * BlÉå½þÒ |ÉEò]õÚxÉ ®úɽþÒ±É **86** {ÉÖÆb÷‡±ÉEåò ´É‡b÷±ÉÉÆSÉÒ ºÉä´ÉÉ * Eò¯û‡xÉ ¦Éֱɇ´É±Éå nùä´ÉɇvÉnùä´ÉÉ * {ÉÖÆb÷‡±ÉEòÉSªÉÉ iªÉÉ ¦É‡Hò¦ÉÉ´ÉÉ * ‡´É]õä ‡´ÉºÉÉÆ´ÉÉ PÉäiɱÉÉ'' **87** +ºÉÉä ½þÉäiÉÉÆ ºÉ{iÉɽþÉSÉÒ ºÉ¨Éɇ{iÉ * ZÉɱÉÒ ¨½þhÉiÉÒ nùɺÉMÉhÉÚ|ÉiÉÒ * ‡„É®úb÷ÒºÉ ‡´Éaö±Énù„ÉÇxÉ|ÉÉ{iÉÒ * ½þÒ PªÉÉ |ÉiÉÒiÉÒ ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ **88** BEònùÉÆ EòÉEòɺÉɽþä¤É nùÒ‡IÉiÉ * ‡xɪɨÉÉxÉÖºÉÉ®ú |ÉÉiÉ:ºxÉÉiÉ * +ºÉiÉÉÆ +ɺÉxÉκlÉiÉ vªÉÉxɺlÉ * nù„ÉÇxÉ {ÉÉ´ÉiÉ ‡´Éaö±ÉÉÆSÉå **89** {ÉÖføå VÉÉiÉÉÆ ¤ÉɤÉÉÆSÉä nù„ÉÇxÉÉ * xÉ´É±É ¤ÉɤÉÉ {ÉÖºÉiÉÒ iɪÉÉÆxÉÉ * ""‡´Éaö±É{ÉÉ]õÒ±É +ɱÉÉ ½þÉäiÉÉÆxÉÉ * ¦Éä]õ ZÉɱÉÒxÉÉ iɪÉÉSÉÒ **90** ¨ÉÉä`öÉ {ɳý{ÉÖ]õ¬É ¤É®úå iÉÉä ‡´Éaö±É * ¨ÉäJÉ ¨Éɯû‡xÉ Eò®úÓ iªÉÉ +fø³ý * où‡¹]õ SÉÖEò´ÉÚ‡xÉ EòÉføÒ±É {ɳý * ½þÉäiÉÉÆ {ɳý BEò nùÖ±ÉÇIÉ'' **91** ½þÉ iÉÉå |ÉÉiÉ:EòɳýÓ |ÉEòÉ®ú * {ÉÖføå VÉä´½þÉÆ ¦É®ú±ÉÒ nùÖ{ÉÉ®ú * {ɽþÉ +ɇhÉEò |ÉiªÉÆiÉ®ú * ‡´Éaö±Énù„ÉÇxɺÉÉä½þ³ýÉ **92** {ÉÆfø®ú{ÉÖ®úSªÉÉ ‡´É`öÉä¤ÉÉSªÉÉ * Uô¤ªÉÉ {ÉÉÆSÉ{ÉÆSÉ´ÉÒºÉ ºÉÉSªÉÉ * PÉä>ð‡xÉ EòÉähÉÒ ¤Éɽþä®úMÉÉÆ´ÉÓSÉÉ * ‡´ÉEòɴɪÉÉSªÉÉ <SUôå ªÉä **93** ºÉEòɳýÓ vªÉÉxÉÓ +ɱÉÒ VÉÒ


¨ÉÚiÉÔ * ‡iɪÉäSÉÒSÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ½þÉäiÉÒ |ɇiÉEÞòiÉÒ * {ÉɽþÚ‡xÉ nùÒ‡IÉiÉ ‡´Éκ¨ÉiÉ ‡SÉkÉÓ * ¤ÉÉä±É +É`ö´ÉiÉÒ ¤ÉɤÉÉÆSÉä **94** nùÒ‡IÉiÉ iÉÆ´É +‡iÉ|ÉÒiÉÓ * ‡´ÉEòhÉÉ®úɺÉÒ ¨ÉÉä±É nùäiÉÒ * Uô¤ÉÒ BEò ‡´ÉEòiÉ PÉäiÉÒ * ¦ÉÉ´Éå ±Éɇ´ÉiÉÒ {ÉÚVÉäºÉÒ **95** ‡´Éaö±É{ÉÚVÉxÉÓ ºÉÉ<ÇSÉÉ +Énù®ú * +ɇhÉ BEò EòlÉÉxÉEò ºÉÖÆnù®ú * {ɇ®úºÉÉ ¤É½þÖ ¸É´ÉhɨÉxÉÉä½þ®ú * +ÉxÉÆnù‡xɦÉÇ®ú ¨ÉÉxɺÉå **96** ¦ÉMÉ´ÉÆiÉ®úÉ´É IÉÒ®úºÉÉMÉ®ú * ´Éb÷Ò±É ‡´Éaö±É¦ÉHò|É´É®ú * {ÉÆfø®ú{ÉÖ®úɺÉÒ ´ÉÉ®úÆ´ÉÉ®ú * ¡äò®úÒ ´É®úSÉä´É®ú Eò®úÒiÉ **97** PÉ®úÉÆiÉ ½þÉäiÉÒ ‡´Éaö±É¨ÉÚ‡iÉÇ * ´Éb÷Ò±É {ÉÆSÉi´É {ÉɴɱªÉÉ´É®úiÉÒ * VÉɽþ±ÉÒ {ÉÚVÉÉxÉè´ÉätºÉ¨Éɇ{iÉ * ¸ÉÉrù‡iÉlÉÒ½þÒ ®úɇ½þ±ÉÒ **98** xÉɽþÓ ´ÉÉ®úÒSÉÒ EòlÉÉ´ÉÉiÉÉÇ * ¦ÉMÉ´ÉÆiÉ®úÉ´É ‡„Éb÷ÔºÉÒ ªÉäiÉÉÆ * ¤ÉɤÉÉ +É`ö´ÉÚ‡xÉ iɪÉÉSÉÉ ‡{ÉiÉÉ * ¨½þhÉiÉÒ "iÉÉä ½þÉäiÉÉ nùÉäºiÉ ¨ÉÉZÉÉ **99** ½þÉ iªÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ ºxÉä½þÉSÉÉ ºÉÖiÉ * ¨½þhÉÚ‡xÉ ªÉɺÉÒ ¨ÉÓ +ɇhɱÉÉ JÉåSÉÒiÉ * xÉɽþÓ EòvÉÓ ½þÉ xÉè´Éät Eò®úÒiÉ * ={ÉÉ„ÉÒ `öä´ÉÒiÉ ¨ÉVɱÉɽþÒ **100** ‡´Éaö±ÉɺɽþÒ `öä´ÉÒ ={ÉÉ„ÉÒ * ¨½þhÉÚ‡xÉ ‡„É®úb÷ÒºÉÒ +ɇhɱÉå ªÉɺÉÒ * +ÉiÉÉÆ nùä<ÇxÉ +É`ö´ÉhÉÒºÉÒ * ±ÉÉ´ÉÒxÉ {ÉÚVÉäºÉÒ ªÉÉVɱÉÉ'' **101** BEònùÉÆ {É´ÉLJ´É„Éä¹É VÉÉhÉÚxÉ * Eò®úÉ´Éå |ɪÉÉMÉiÉÒlÉÔ ºxÉÉxÉ * nùɺÉMÉhÉÚSÉå VÉɽþ±Éå ¨ÉxÉ * +ɱÉä +ÉYÉÉ{ÉxÉ PªÉɴɪÉÉ **102** ¤ÉɤÉÉ nùäiÉÒ |ÉiªÉÖkÉ®ú * xɱÉMÉä iÉnùlÉÇ VÉÉhÉå nùÚ®ú * ½þå‡SÉ +É{ÉÖ±Éå |ɪÉÉMÉiÉÒ®ú * ‡´É…ÉÉºÉ vÉ®ú oùfø ¨ÉxÉÓ **103** JÉ®úå‡SÉ ºÉÉÆMÉÉ´Éå EòÉªÉ EòÉèiÉÖEò * ¤ÉɤÉÉÆSÉä SÉ®úhÉÓ `ö䇴ÉiÉÉÆ ¨ÉºiÉEò * =¦ÉªÉÉÆMÉÖ¹`öÓ ‡xÉlɳý±Éä =nùEò * MÉÆMÉɪɨÉÖxÉÉänùEò {ÉÉZÉ®ú±Éå **104** {ÉɽþÚ‡xɪÉÉÆ iÉÉä SɨÉiEòÉ®ú * nùɺÉMÉhÉÚºÉÒ +ɱÉÉ MÉ˽þ´É®ú * EòÉªÉ ¤ÉɤÉÉÆSÉÉ ¨É½þnùÖ{ÉEòÉ®ú * ¡Öò]õ±ÉÉ {ÉÉZÉ®ú xɪÉxÉÉƺÉÒ **105** ´ÉèJÉ®úÒºÉÒ SÉfø±Éå º¡Öò®úhÉ * |Éä¨É +ɱÉå =SÉƤɳýÚxÉ * +MÉÉvÉ „ɇHò +Pɇ]õiÉ ±ÉÒ±ÉÉ ´ÉhÉÇxÉ * Eò¯ûxÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ {ÉɴɱÉä **106** nùɺÉMÉhÉÚSÉå {Énù ½þå MÉÉäb÷ * ´Éä³ýÓSÉ {ÉÖ®úÉ´Éå ¸ÉÉiÉäªÉÉÆSÉå EòÉäb÷ * ¨½þhÉÉä‡xÉ iªÉÉ |ÉɺÉɇnùEò {ÉnùÉSÉÒ VÉÉäb÷ * nùä´ÉÉä‡xÉ ½þÒ ½þÉäb÷ {ÉÖ®ú‡´ÉiÉÉå **107** ({Énù) +MÉÉvÉ „ɇHò +Pɇ]õiÉ ±ÉÒ±ÉÉ iÉ´É ºÉnÂùMÉÙ¯û®úɪÉÉ * VÉb÷VÉÒ´ÉÉiÉå ¦ÉË´É iÉÉ®úɪÉÉ iÉÚÆ xÉÉèEòÉ ºÉnùªÉÉ **wÉÖ.** ´ÉähÉÒ¨ÉÉvÉ´É +É{ÉhÉ ½þÉä>ð‡xÉ |ɪÉÉMÉ {Énù Eäò±Éå * MÉÆMÉÉ ªÉ¨ÉÖxÉÉ uùªÉ +ÆMÉÖ¹`öÓ |É´Éɽþ nùÉJɇ´É±Éä **1** Eò¨É±ÉÉänÂù¦É´É Eò¨É±ÉÉ´É®ú ‡„ɴɽþ®ú ‡jÉMÉÖhÉÉi¨ÉEò ¨ÉÚiÉÔ * iÉÚƇSÉ ½þÉä=xÉÒ ºÉÉ<ºÉ¨ÉlÉÉÇ ‡´ÉSÉ®úºÉÒ ¦ÉÚ´É®úiÉÒ **2** |ɽþ®ú ‡nùºÉɱÉÉ ¥ÉÀÉºÉ¨É iÉå YÉÉxÉ ¨ÉÖJÉå ´ÉnùºÉÒ * iɨÉÉäMÉÖhÉɱÉÉ vɯû‡xÉ ¯ûpù¯û{É EòËvÉ EòËvÉ nùÉJɇ´ÉºÉÒ **3** EòvÉÓ EòvÉÓ ¸ÉÒEÞò¹hÉÉºÉ¨É iªÉÉ ¤Éɱɇ±É±ÉÉ Eò‡®úºÉÒ * ¦ÉHò¨ÉxÉɺÉÒ ºÉ®úºÉ Eò¯ûxÉÒ ¨É®úɳý iÉÚÆ ¤ÉxɺÉÒ **4** ªÉ´ÉxÉ ¨½þhÉÉ´Éå iÉ®úÒ `ö䇴ɺÉÒ MÉÆvÉÉ´É®ú |Éä¨ÉÉ * ˽þnùÖ ¨½þhÉÚÆ iɇ®ú ºÉnùè´É ´ÉºÉºÉÒ ¨É‡„ÉËnùiÉ ºÉÖJÉvÉɨÉÉ **5** vɇxÉEò ¨½þhÉÉ´Éå VÉ®úÒ iÉÖ±ÉÉ iɇ®ú ‡¦ÉIÉÉ]õhÉ Eò‡®úºÉÒ * ¡ò‡Eò®ú ¨½þhÉÉ´Éå iÉ®úÒ EÖò¤Éä®úÉ nùÉxÉå ±ÉÉVɇ´ÉºÉÒ **6** iÉ´ÉÉèEòºÉÉiÉå ¨É‡„Énù ¨½þhÉÚÆ iɇ®ú ´Éx½þÒ iÉä `öɪÉÉ * vÉÖËxÉiÉ ºÉnùÉ |ÉV´É³ýÒiÉ ®úɽþä =‡nù ±ÉÉäEòÉÆ tɪÉÉ **7** ºÉEòɳý{ÉɺÉÖ‡xÉ ¦ÉHò ºÉɤÉb÷ä {ÉÚVÉxÉ iÉ´É Eò‡®úiÉÒ * ¨ÉÉvªÉÉx½þÒ±ÉÉ ‡nùxÉEò®ú ªÉäiÉÉÆ ½þÉäiÉ +ºÉä +É®úiÉÒ **8** SɽþÖÆ ¤ÉÉVÉÚÆxÉÉ {ÉɹÉÇnùMÉhÉºÉ¨É ¦ÉHò =¦Éä ®úɽþiÉÒ * SÉÉ臮ú SÉɨɮúå Eò®úÓ vɯûxÉÒ iÉÖVÉ´É®ú føɳýÒiÉÒ **9** Ë„ÉMÉ Eòb÷¬É³ýå ºÉÚ®ú ºÉxɪªÉÉ nùhÉnùhÉiÉå PÉÆ]õÉ * SÉÉä{ÉnùÉ®ú ±É±ÉEòÉ®ú‡iÉ uùÉ®úÓ PÉɱÉÖ‡xɪÉÉÆ {É^õÉ **10** +É®ú‡iɺɨɪÉÓ ‡nù´ªÉɺÉËxÉ iÉÚÆ Eò¨É±ÉÉ´É®ú ‡nùºÉºÉÒ * |ÉnùÉä¹ÉEòɳýÓ ¤ÉºÉÖ‡xÉ vÉÖ‡xÉ{ÉÖføå ¨ÉnùxÉnù½þxÉ ½þÉäºÉÒ **11** +„ÉÉ ±ÉÒ±ÉÉ iªÉÉ jɪÉnùä´ÉÉÆSªÉÉ |ÉiªÉ˽þ iÉ´É `öɪÉÒ * |ÉSÉÒiÉÒºÉ ªÉäiÉÉiÉÒ +¨ÉÖSªÉÉ ½þä ¤ÉɤÉÉ ºÉÉ<Ç **12** BäºÉå +ºÉiÉÉÆ =MÉÒSÉ ¨Éx¨ÉxÉ ¦É]õEòiÉ ½þå ‡¡ò®úiÉå * +ÉiÉÉÆ ‡´ÉxÉÆiÉÒ ½þÒSÉ iÉÖ±ÉÉ ¤ÉÉ ÎºlÉ®ú Eò®úÓ iªÉÉiÉå **13** +vɨÉÉvÉ¨É ¨ÉÒ ¨É½þÉ{ÉÉiÉEòÒ „É®úhÉ iÉÖZªÉÉ {ÉɪÉÉÆ * +ɱÉÉå ‡xÉ´ÉÉ®úÉ nùɺÉMÉhÉÚSÉä ‡jÉiÉÉ{É MÉÖ¯û®úɪÉÉ **14** +ºÉÉä +PÉÉä®ú {ÉÉ{Éå vÉÖ´ÉɪÉÉ * VÉxÉ VÉÉiÉÉÆ MÉÆMÉäSªÉÉ `öɪÉÉ * MÉÆMÉÉ ±ÉÉMÉä ºÉÆiÉÉÆSÉä {ÉɪÉÉ * ‡xÉ´ÉÉ®úɴɪÉÉ ‡xÉVÉ{ÉÉ{Éå **108** ºÉÉäb÷Ú‡xɪÉÉÆ SÉ®úhÉÉ {ɇ´ÉjÉÉ * xÉ ±ÉMÉä MÉÆMÉÉ - MÉÉänùÉ - ªÉÉjÉÉ * ¦ÉÉ´Éå {ɇ®úºÉÉ ªÉÉ ºÉÆiɺiÉÉäjÉÉ * MÉÉäb÷ Sɇ®újÉÉ ºÉÉ<ÈSªÉÉ **109** VÉèºÉÉ MÉÉähÉÉ<ÇºÉ ¦ÉҨɮúlÉÓiÉ * iɨÉɱÉÉºÉ ¦ÉÉMÉÒlÉÓiÉ * xÉɨÉÉ Eò¤ÉÒ®ú Ë„É{ÉɱªÉÉ+ÉÆiÉ * ºÉÖnùè´Éä |ÉÉ{iÉ VÉɽþ±Éä **110** iÉèºÉä‡SÉ ½þä ¸ÉÒºÉÉ<ÇxÉÉlÉ * iɯûhÉ ºÉÉä³ýÉ ´É¹ÉÉÈSÉä ´ÉªÉÉÆiÉ * ËxɤÉÉiɳýÓ ‡„É®úb÷Ò MÉÉÆ´ÉÉÆiÉ * |ÉlÉ¨É ¦ÉHòÉlÉÇ |ÉEò]õ±Éä **111** |ÉEò]õiÉÉƇSÉ ¥ÉÀYÉÉxÉÒ * xÉɽþÓ ‡´É¹ÉªÉ´ÉɺÉxÉÉ º´É{xÉÓ * ¨ÉɪÉÉ iªÉɇMɱÉÒ ±ÉÉlÉå ½þÉhÉÚxÉÒ * ¨ÉÖHòÒ SÉ®úhÉÓ ‡´ÉxÉ]õ±ÉÒ **112** VÉx¨É ¤ÉɤÉÉÆSÉÉ EòÉähªÉÉ nùä„ÉÓ * +lÉ´ÉÉ EòÉähªÉÉ {ɇ´ÉjÉ ´ÉÆ„ÉÒ * EòÉähªÉÉ ¨ÉÉiÉɇ{ÉiÉ®úÉÆSªÉÉ EÖò„ÉÓ * ½þå EòÉähÉɺÉÒ `öÉ´Éå xÉÉ **113** `öÉ´ÉÒ xÉ EòÉähÉÉ {ÉÚ´ÉÉǴɺlÉÉ * EòÉähÉ iÉÉä iÉÉiÉ ´ÉÉ EòÉähÉ ¨ÉÉiÉÉ * lÉEò±Éä ºÉ¨ÉºiÉ {ÉÖºÉiÉÉÆ {ÉÖºÉiÉÉÆ * EòÉähÉÉ xÉ {ÉkÉÉ ±ÉÉMɱÉÉ **114** ºÉÉäb÷Ú‡xÉ ¨ÉÉiÉÉ ‡{ÉiÉ®ú +É{iÉ * MÉhÉMÉÉäiÉ +ɇhÉ VÉÉiÉ {ÉÉiÉ * iªÉÉMÉÚ‡xÉ ºÉEò±É ºÉƺÉÉ®úVÉÉiÉ * |ÉEò]õ±ÉÉ VÉxɇ½þiÉÉlÉÇ ‡„É®úb÷ÓiÉ **115** ‡„É®úb÷ÒºÉÒ BEò ´ÉÞrù ¤ÉÉ<Ç * xÉÉxÉÉ SÉÉä{ÉnùÉ®úÉSÉÒ +É<Ç * Eò‡lÉiÉÒ ZÉɱÉÒ {É®ú¨É xɴɱÉÉ<Ç * ¤ÉɤÉÉ ºÉÉ<ÇSɇ®úiÉÉSÉÒ **116** ¨½þhÉä +É®úƦÉÒÆ ½þå {ÉÉä®ú * MÉÉä®úå MÉÉä¨É]õå +‡iÉ ºÉÖÆnù®ú * ËxɤÉÉiɳýÓ +ɺÉxÉÓ ÎºlÉ®ú * |ÉlÉ¨É oùMMÉÉäSÉ®ú VÉɽþ±Éå **117** {ÉɽþÚ‡xÉ ºÉÖÆnù®ú ¤Éɳý¯û{É * ±ÉÉäEòÉÆ ¨ÉxÉÒ ‡´Éº¨ÉªÉ +¨ÉÚ{É * EòÉå´É²ªÉÉ ´ÉªÉÉÆiÉ JÉb÷iÉ®ú iÉ{É * „ÉÒiÉ +ÉiÉ{É ºÉ¨ÉºÉɨªÉ **118** ´ÉªÉ EòÉå´É³ýå xÉ´É±É ÎºlÉiÉÒ * OÉɨɺlÉ ºÉEò³ý ‡´Éº¨ÉªÉ {ÉÉ´ÉiÉÒ * MÉÉÆ´ÉÉäMÉÉÆ´ÉÓSÉä ±ÉÉäEò ªÉäiÉÒ * nù„ÉÇxɇxɇ¨ÉkÉÒ ¨ÉÖ±ÉÉSªÉÉ **119** ‡nù´ÉºÉÉ xÉ´½þä EòÉähÉÉSÉÒ ºÉÆMÉiÉÒ * ®úÉjÉÒºÉÒ xÉɽþÓ EòÉähÉÉSÉÒ ¦ÉÒiÉÒ * +ɱÉÒ EòÉä`öÚ‡xÉ ½þÒ ¤ÉɱɨÉÚ‡iÉÇ * +É‚SɪÉÇ ‡SÉkÉÓ ºÉEò‡³ýEòÉÆ **120** ¯û{É®úäJÉÉ +‡iÉMÉÉä‡VÉ®úÒ * {ÉɽþiÉÉÆ |Éä¨É nùÉ]õä +ÆiÉ®úÓ * xÉɽþÓ EÖòhÉÉSÉä PÉ®úÓ xÉÉ nùÉ®úÓ * ˱ɤÉÉ„ÉäVÉÉ®úÒ +½þ‡xÉÇ„É **121** VÉÉä iÉÉä Eò®úÒ +É‚SɪÉÇ lÉÉä®ú * BäºÉå EèòºÉå iÉ®úÒ ½þå {ÉÉä®ú * ´ÉªÉ EòÉå´É³ýå ¯û{É ¨ÉxÉÉä½þ®ú * ®úɽþÒ =PÉb÷¬É´É®ú ®úÉjÉƇnùxÉ **122** ¤ÉÉÁÉiEòÉ®úÓ ‡nùºÉä {ÉÉä®ú * {É®úÒ EÞòiÉÒxÉå lÉÉä®úÉƽþÖxÉÒ lÉÉä®ú * ´Éè®úÉMªÉÉSÉÉ {ÉÚhÉÉÇ´ÉiÉÉ®ú * +É‚SɪÉÇ ¡òÉ®ú ºÉEò‡³ýEòÉÆ **123** BEäò ‡nù´É„ÉÓ xÉ´É±É ZÉɱÉå * JÉÆb÷Éä¤ÉÉ®úä ´ÉÉ®úå +ɱÉå * nùÉäPÉä SÉÉèPÉä PÉÖ¨ÉÚÆ ±ÉÉMɱÉä * {ÉÖºÉÚÆ ±ÉÉMɱÉä VÉxÉ |É‚xÉ **124** EòÉähÉÉ ºÉ¦ÉÉMªÉÉSÉå ½þå {ÉÉä®ú EòÉä`öÚ‡xÉ EèòºÉå ½þå +ɱÉå <lÉ´É®ú * nùä´ÉÉ JÉÆb÷Éä¤ÉÉ iÉÚÆ iÉ®úÒ „ÉÉävÉ Eò®ú * |É‚xÉ ‡´ÉSÉÉ®úÒiÉ iÉèå BEò **125** nùä´É ¨½þhÉä VÉÉ EÖònù³ýÒ +ÉhÉÉ *


nùɇ´ÉiÉÉå iÉä VÉÉMÉÓ JÉhÉÉ * ±ÉÉMÉä±É ªÉÉ {ÉÉä®úÉSÉÉ ‡`öEòÉhÉÉ * EÖònù³ýÒ ½þÉhÉÉ ªÉä VÉÉMÉÓ **126** ¨ÉMÉ iÉälÉäËSÉ iªÉÉ MÉÉÆ´ÉEÖòºÉÉVɴɳýÒ * iªÉÉSÉ ËxɤɴÉÞIÉÉSÉä iɳýÓ * ¨Éɇ®úiÉÉÆ EÖònù³ýÒ´É®úÒ EÖònù³ýÒ * ‡´É]õÉ iÉä ºlɳýÓ +Éfø³ý±ªÉÉ **127** {ÉÖ®úÉ ½þÉäiÉÉÆSÉ ‡´É]õÉÆSÉÉ lÉ®ú * VÉÉiªÉÉSÉÒ iɳýÒ ºÉɇ®úiÉÉÆ nùÚ®ú * où¹]õÒºÉ {Éb÷±Éå BEò ¦ÉÖªÉÉ®ú * ºÉ¨ÉªÉÉ SÉÉ®ú VɳýiÉÒ VÉé **128** SÉÖxÉäMÉSSÉÒ iÉÆä iɳýPÉ®ú * MÉÉä¨ÉÖJÉÒ {ÉÉ]õ ¨Éɳý ºÉÖÆnù®ú * nùä´É ¨½þhÉä ¤ÉÉ®úÉ ´É¹Éæ ½þÉ {ÉÉä®ú * iÉ{É +ÉSÉ®ú±ÉÉ ªÉä ºlɳýÒÆ **129** ¨ÉMÉ VÉxÉ ºÉ´ÉÇ +É‚SɪÉÇ Eò‡®úiÉÒ * JÉÉänùJÉäÉnùÚ‡xÉ {ÉÉä®úÉºÉ {ÉÖºÉiÉÒ * {ÉÉä®ú iÉÉä ¤ÉÉ®úÉ ¨ÉÖ±ÉJÉÉSÉÉ MɨÉiÉÒ * EòlÉÉ ¦É±ÉiÉÒSÉ ºÉÉƇMÉiɱÉÒ **130** ¨½þhÉä ½þå ¨ÉÉZªÉÉ MÉÖ¯ûSÉå ºlÉÉxÉ * +‡iÉ {ɇ´ÉjÉ ½þå ¨ÉÉZÉå ´ÉiÉxÉ * +ɽþä iÉèºÉå‡SÉ Eò®úÉ ½þå VÉiÉxÉ * ¨ÉÉxÉÉ ¨ÉuùSÉxÉ B´Éføå **131** ¤ÉɤÉÉ ZÉɱÉä BäºÉä ¤ÉÉä±ÉiÉä * Eò‡lÉiÉä ZÉɱÉä ¸É´ÉhÉ Eò‡®úiÉä * ¤ÉɤÉÉ ´Énù±Éä iÉå ´Énù±Éä ¦É±ÉiÉå * BäºÉÒ ½þÒ ´É³ýiÉä ‡VÉ´½þÉ EòÉÆ **132**+É‚SɪÉÇ ´ÉÉ]õä ¨ÉÉZÉå‡SÉ ¨ÉVÉ * ¤ÉɤÉÉƇ´É¹ÉªÉÒ ½þÉ EòÉÆ ºÉ¨ÉVÉ * {É®úÒ iÉÉä +ÉiÉÉÆ {Éb÷±ÉÉ =¨ÉVÉ * +ºÉä±É ºÉ½þVÉ ‡´ÉxÉÉänù EòÉÆ **133** ¤ÉɤÉÉ ¨ÉÚ³ýSÉä‡SÉ ‡´ÉxÉÉänù‡|ÉªÉ * +ºÉä±É½þÒ ¦ÉÖªÉÉ®ú iªÉÉÆSÉåSÉ +É±ÉªÉ * {É®úÒ MÉÖ¯ûSÉå ¨½þhÉiÉÉÆ EòÉªÉ VÉÉªÉ * ¨É½þk´É EòÉªÉ ´ÉåSÉä EòÒÆ **134** +ºÉÉä ¤ÉɤÉÉÆSªÉÉ +ÉYÉä´É¯ûxÉ * {ÉÚ´ÉÔ|ɨÉÉhÉå ‡´É]õÉ ±ÉÉ´ÉÚxÉ * ¦ÉÖªÉÉ®ú ]õɇEò±Éå ¤ÉÆnù Eò¯ûxÉ * ‡xÉVÉMÉÖ¯ûºlÉÉxÉ ¨½þhÉÚxÉ iÉå **135** VÉèºÉÉ +…ÉklÉ ´ÉÉ +ÉènùÖƤɮú * iÉèºÉɇSÉ ¤ÉɤÉÉÆºÉ iÉÉä "ËxɤÉiɯû´É®ú' * |ÉÒ‡iÉ ¡òÉ®ú iªÉÉ ËxɤÉÉ´É®ú * +‡iÉ +Énù®ú iɪÉÉÆSÉÉ **136** ¨½þɳýºÉÉ{ɇiÉ +ɇnùEò¯ûxÉ * VÉÖxÉä ‡„É®úb÷ÒSÉä OÉɨɺlÉ VÉxÉ * ¤ÉɤÉÉÆSªÉÉ MÉÖ¯ûSÉå ½þå ºÉ¨ÉɇvɺlÉÉxÉ * ¨½þhÉÚ‡xÉ ´ÉÆnùxÉ iªÉÉ Eò‡®úiÉÒ **137** iɪÉÉ ºÉ¨ÉɇvɺɇzÉvÉÉxÉÓ * uùÉnù„É ´É¹Éç ¨ÉÉèxÉ vÉ®úÉäxÉÒ * iÉ{É„SɪÉÉÇ Eòäò±ÉÒ ¤ÉɤÉÉÆxÉÒÆ * |É΄Évn VÉxÉÒÆ ½þÒ ´ÉÉiÉÉÇ **138** ºÉ¨ÉÉÎvÉÆ +ÉÎhÉ ‡xÉËxɤɺɨÉäiÉ * SÉÉè¡äò®ú VÉÉMÉÉ PÉä>ð‡xÉ ‡´ÉEòiÉ * ºÉÉ`öä ºÉɽþä¤É ¤ÉɤÉÉÆSÉå ¦ÉHò * SÉÉèºÉÉä{ÉÒ <¨ÉÉ®úiÉ =`ö‡´ÉiÉÒ **139** ½þÒSÉ <¨ÉÉ®úiÉ ´ÉÉb÷É ½þÉSÉ ´ÉÉb÷É * ªÉÉjÉäEò¯ûÆSÉÉ ¨ÉÚ³ý +ÉJÉÉb÷É * +ɇ±ÉªÉÉ MÉ䇱ɪÉÉÆSÉÉ ®úÉb÷É * BEò‡SÉ MÉÉføÉ iÉä ºlÉÉxÉÓ **140** ¤ÉÉƇvɱÉÉ ºÉÉ`ö¬ÉÆxÉÒ ËxɤÉÉºÉ {ÉÉ®ú * ¨ÉÉb÷¬É Eòɇfø±ªÉÉ nù‡IÉhÉÉäkÉ®ú * =kÉ®úäSÉÉ ‡VÉxÉÉ iɪÉÉ®ú * Eò‡®úiÉÉÆ ½þäÆ ¦ÉÖªÉÉ®ú nùÉJɇ´É±Éå **141** ‡VÉxªÉÉJÉɱÉÒ nù‡IÉhÉɇ¦É¨ÉÖJÉ * EòÉäxÉÉb÷É BEò +ɽþä ºÉÖ®úäJÉ * iÉälÉå‡SÉ {ÉÉ®úÉ´É®ú iɪÉɺÉx¨ÉÖJÉ * ¦ÉHò =nùRó ¨ÉÖJÉ ¤ÉèºÉiÉÒ **142** "MÉÖ¯û´ÉÉ®ú +ɇhÉ „ÉÖGò´ÉÉ®úÓ * ºÉÚªÉÉǺiÉÓ ºÉÉ®ú´ÉÚ‡xɪÉÉÆ ´É®úÒ * >ðnù VÉɳýÒ±É VÉÉä IÉhɦɮúÒ * nùä<Ç±É ¸ÉÒ½þ‡®ú ºÉÖJÉ iɪÉÉ' **143** ½þÒ +‡iɄɪÉÉä‡Hò ËEò´ÉÉ JÉ®úå * ºÉÉ„ÉÆEò ½þÉäiÉÒ±É ¸ÉÉäiªÉÉÆSÉÒ +ÆiÉ®úå * {É®úÒ ½þÓ ºÉÉ<ǨÉÖJÉÓSÉÒ +IÉ®úå * ¸É´ÉhÉuùÉ®úå {ɇ®ú‡ºÉ±ÉÓ **144** xÉɽþÓ ¨ÉɇZɪÉÉ {Énù®úSÉå ‡´ÉvÉÉxÉ * „ÉÆEòÉ xÉ vÉ®úÉ +hÉÖ|ɨÉÉhÉ * |ÉiªÉIÉ VªÉÉÆxÉÓ Eäò±Éå ½þå ¸É´ÉhÉ * iÉä +ÉVÉ ‡´Ét¨ÉÉxÉ +ºÉiÉÒ EòÒÆ **145** {ÉÖføå ZÉɱÉÉ nùÒ‡IÉiÉÉÆSÉÉ ´ÉÉb÷É * ºÉÉäªÉ ZÉɱÉÒ |ɄɺiÉ ‡¤É†½þÉb÷ÉÆ * +±{ÉEòɱÉÉÆiÉ iÉälÉå‡SÉ {ÉÖføÉÆ * nùMÉb÷Ò ´ÉÉb÷ɽþÒ >ð`ö±ÉÉ **146** nùÒ‡IÉiÉ +ÉvÉÓSÉ {ÉÖhªÉEòÒ‡iÉÇ * ¦ÉÉ´ÉÉlÉÉÇSÉÒ +ÉäiÉÒ´É ¨ÉÚ‡iÉÇ * +ÉÆM±É¦ÉÚ¨ÉÒSÉä ªÉÉjÉäºÉ VÉÉiÉÒ * iÉälÉ ®úÉ䇴ÉiÉÒ ‡xÉVɤÉÒVÉ **147** ªÉälÉå ¸ÉÉäiÉä PÉäiÉÒ±É „ÉÆEòÉ * ºÉÉäb÷Ú‡xÉ ¨ÉlÉÖ®úÉ EòÉ„ÉÒ uùÉ®úEòÉ * vɨÉǤÉÉÁ VÉÒ +ÉÆM±É¦ÉÚ‡¨ÉEòÉ * {É®ú¨ÉÉlÉÇnùɪÉEòÉ EèòºÉÒ {ÉÉÆ **148** ¸ÉÉäiªÉÉƺÉÒ „ÉÆEòÉ ½þÒ ºÉɽþ‡VÉEò * ‡xÉ®úºÉiÉÉÆ iÉÒ ´ÉÉ]õä±É EòÉèiÉÖEò * ‡´É¹ÉªÉÉÆiÉ®ú PÉb÷ä±É +±{ÉEò * IɨÉÉ ºÉEò‡³ýEò Eò‡®úiÉÒ±É **149** EòÉ„ÉÒ |ɪÉÉMÉ ¤Énù‡®úEäònùÉ®ú * ¨ÉlÉÖ®úÉ ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ uùÉ®úEòÉ{ÉÖ®ú * <iªÉɇnù ªÉÉjÉÉ {ÉÖhªÉ‡xÉEò®ú * {Énù®úÓ {ÉÚ´ÉÔSÉ iɪÉÉÆSÉä **150** ‡„É´ÉÉªÉ ´É‡b÷±ÉÉÆSÉÒ {ÉÖhªÉÉ<Ç * vÉxªÉ ¦ÉÉMªÉÉSÉÒ +{ÉÚ´ÉÉÇ<Ç * ºÉ´ÉÇ {ÉÚ´ÉÉLJVÉÇiÉÉSÉÒ ¦É®ú{ÉÉ<Ç * VÉɽþ±Éå ºÉÉ<Çnù„ÉÇxÉ **151** ªÉÉ nù„ÉÇxÉÉ +ɇnùEòÉ®úhÉ * |ÉÉHòxÉÓSÉå {ÉÉÆMÉÖ³ý{ÉhÉ * +ÉÆM±É¦ÉÚ¨ÉÓiÉ +ºÉiÉÉÆ VÉÉhÉ * {ÉÉªÉ ‡xɺɯûxÉ VÉèå +ɱÉä **152** ‡nùºÉɪÉÉ ‡nùºÉ±ÉÉ VÉ®úÒ EÖòªÉÉäMÉ * iÉ®úÒ {ɇ®ú{ÉÉEåò MÉÖ¯û{ÉÖ¹ªÉªÉÉäMÉ * iÉähÉå ¡ò³ý±ÉÉ ºÉnÖùÂtÉäMÉ * +±É¦ªÉ ºÉƪÉÉäMÉ ºÉÉ<ÈSÉÉ **153** SÉÉÆnùÉä®úEò®úÉÆSÉÒ MÉÉÆ`ö {Éb÷±ÉÒ * ºÉÉ<ÇSÉÒ EòÒ‡iÉÇ EòhÉÔ +ɱÉÒ * ¨½þhÉiÉÒ {ɽþÉ nù„ÉÇxÉ - xÉ´½þɳýÒ * VÉÉ<Ç±É {ÉÉÆMÉÖ³ýÒEò iÉiEòɳý **154** {É®úÒ ½þÉ {ÉɪÉÉÆSÉÉ ±ÉÆMÉb÷ä{ÉhÉÉ * nùÒ‡IÉiÉ xÉ ¨ÉÉxÉÒiÉ =hÉä{ÉhÉÉ * JÉ®úÉ ±ÉÆMÉb÷ä{ÉhÉÉ iÉÉä ¨ÉxÉÉ * PÉɱɴÉÉ ¨½þhÉɱÉä ºÉÉ<ÇÆºÉ **156** BEòÉähÉÒ„Éå xÉ>ð ºÉxÉ * ¨É‡½þxÉÉ xÉÉä´½þå¤É®ú iÉÉ®úÒJÉ nùÉäxÉ * nùÒ‡IÉiÉÉƺÉÒ iÉèå {ÉÖhªÉ{ÉÉ´ÉxÉ * ºÉÉ<Çnù„ÉÇxÉ +É®úƦÉÓ **157** ¨ÉMÉ iÉä {ÉÖføå iªÉÉSÉ ´É¹ÉÔ * {ÉÖxÉ‚SÉ MÉä±Éä ‡b÷ºÉå¤É®ú ¨ÉɺÉÓ * ‡„É®úb÷ÒºÉ ¸ÉÒSªÉÉ {ÉÖxÉnùÇ„ÉÇxÉɺÉÒ * ´½þÉ´Éå ®ú‡½þ´ÉɺÉÒ ¨ÉxÉ ZÉɱÉå **158** EòÉføÉ´Éä {ÉÆSÉ´ÉÒºÉ „Éä+®ú * ¤ÉÉÆvÉÉ´Éå BEò {ÉjªÉÉSÉå Uô{{É®ú * ªÉÉjÉäEò¯ûƺɽþÒ ºÉÉä<ǺEò®ú * |ÉlÉ¨É ‡´ÉSÉÉ®ú ½þÉ º¡Öò®ú±ÉÉ **159** {ÉÖføå ¤ÉÉÆvÉÉ´ÉÉ BEò ´ÉÉb÷É * BäºÉÉ VÉɽþ±ÉÉ ¨ÉxÉÉSÉÉ vÉb÷É * {ÉÖføÒ±É ´É¹ÉÔSÉ ¨ÉÖ½þÚiÉǨÉäføÉ * ‡xÉIÉä{É nùMÉb÷ɺÉÒ {ÉɪÉÉSªÉÉ **160** xÉ>ð ‡b÷ºÉå¤É®ú iÉÉä ‡nùxÉ * ¤ÉɤÉÉSÉå PÉäiɱÉå +xÉÖ¨ÉÉänùxÉ * iÉÉä‡SÉ ºÉÖ¨ÉÖ½þÚiÉÇ ¨ÉÉxÉÚxÉ * {ÉɪÉɤÉÆvÉxÉ ºÉɇ®ú±Éå **161** ¤ÉÉä±ÉÉ´ÉÚxɽþÒ ªÉähÉÉ®ú xÉ´½þä iÉä * nùÒ‡IÉiÉÉÆSÉä ¤ÉÆvÉÚ½þÒ iÉälÉå * iÉä ‡nù´É„ÉÓ iªÉÉSÉ ¨ÉÖ½þÚiÉæ * +ɱÉä½þÒ ½þÉäiÉä +ÉvÉÒSÉ **162** ¸ÉÒªÉÖiÉ nùÉnùɺÉɽþä¤É JÉÉ{Éb÷Çä * {ÉÚ´ÉÔSÉ +ɱÉä ½þÉäiÉä ºÉb÷ä * {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ ¨ÉÉMÉiÉÉÆ ¤ÉɤÉÉÆEòb÷ä * EòÉähÉ ºÉÉÆEòb÷å iɪÉÉƱÉÉ **163** {É®úÒ JÉÉ{Éb÷¬ÉÇiÉå PÉ®úÓ VÉɴɪÉÉ * nùÒ‡IÉiÉÉÆiÉå {ÉɪÉÉ PÉɱÉɴɪÉÉ * VÉɽþ±ªÉÉ ªÉÉ +ÉYÉÉ =¦ÉªÉÉÆ * nù½þÉ ‡b÷ºÉå¤É®ú ªÉÉ ‡nùxÉÓ **164** +ÉhÉJÉÒ ªÉÉ ‡nù´ÉºÉÉSÉÒ ¨É½þiÉÒ * SÉÉ´Éb÷ÒSÉÒ VÉÒ „ÉäVÉÉ®úiÉÒ * iÉÒ½þÒ ªÉÉSÉ ‡nù´ÉºÉÉ{ÉɺÉÚ‡xÉ Eò®úiÉÒ * {É®ú¨É ¦É‡Hò|ÉÒiÉÒªÉÖiÉ **165** {ÉÖføå ºÉxÉ BEÚòhÉҺɄÉå +Eò®úÉ * ®úɨÉxɴɨÉÒSÉÉ ¨ÉÖ½þÚiÉÇ ¤É®úÉ * ºÉÉvÉÚ‡xÉ MÉÞ½þ|É´Éä„É-ºÉƺEòÉ®úÉ * ‡´É‡vÉ{ÉÖ®ú:ºÉ®ú ºÉɇ®ú±Éå **166** {ÉÖføå ¸ÉÒ¨ÉÆiÉ ¤ÉÖ^õÓSÉÉ <¨É±ÉÉ * +±ÉÉä]õ {ÉèEòÉ JÉSÉÔ PÉÉiɱÉÉ * nùä½þ½þÒ ¤ÉɤÉÉÆSÉÉ iÉälÉ ‡´ÉºÉ´É±ÉÉ * {ÉèEòÉ ±ÉÉMɱÉÉ ºÉÉlÉÇEòÒÆ **167** ´ÉÉb÷ä ZÉɱÉä iÉÒxÉ +ÉiÉÉÆ * VÉälÉå {ÉÚ´ÉÔ BEò½þÒ xÉ´½þiÉÉ * +É®úƦÉÓ ºÉÉ`ö¬ÉÆSÉä ´ÉÉb÷¬ÉSÉÒ ={ɪÉÖHòiÉÉ * ¡òÉ®ú‡SÉ ºÉ¨ÉºiÉÉÆ VÉɽþ±ÉÒ **168** +ɇhÉEò BEò ªÉÉ ´ÉÉb÷¬ÉSÉÒ ¨É½þiÉÒ * +É®úƦÉÓ ªÉÉSÉ ºlÉÉxÉÉ´É®úiÉÒ * ¡Öò±ÉZÉÉb÷ÉÆSÉÒ ¤ÉÉMÉ ½þÉäiÉÒ * ‡xɇ¨ÉDZÉÒ ‡xÉVɽþºiÉÓ ¤ÉɤÉÉÆxÉÓ **169** ¤ÉÉMÉäSÉÒ ªÉÉ +±{É EòlÉÉ * {ÉÖføÒ±É +vªÉɪÉÓ ªÉä<Ç±É ´É‡hÉÇiÉÉÆ * ½þä¨ÉÉb÷ ºÉÉ<ÇSÉ®úhÉÓ ¨ÉÉlÉÉ * `öä´ÉÒ ¸ÉÉäiÉÉƺɨɴÉäiÉ **170** ´ÉɨÉxÉ iÉÉiªÉÉ PÉb÷ä {ÉÖ®ú´ÉÒiÉ * ºÉÉ<Ç ºÉ¨ÉlÉÇ {ÉÉhÉÒ Ë„É{ÉÒiÉ * =JÉ®ú VÉÉMÉÓ ¤ÉÉMÉ =`ö´ÉÒiÉ * {ÉÖføå iÉä MÉÖ{iÉ VÉɽþ±Éä **171** {ÉÖføå +Éè®úÆMÉɤÉÉnùä{ÉÉ„ÉÓ * SÉÉÆnù {ÉÉ]õÒ±É ¦Éä]õ±Éä iªÉÉƺÉÒ * ±ÉMxÉɇSɪÉÉ ´É†½þÉb÷ɺÉÒ * +ɱÉä ‡„É®úb÷ÒºÉÒ ¨ÉÉMÉÖiÉä **172** {ÉÖføå nùä´ÉÒnùɺÉÉSÉÒ ¦Éä]õ * {Éb÷±ÉÒ VÉÉxÉEòÒnùɺÉÉSÉÒ MÉÉÆ`ö * MÉÆMÉÉMÉÒ®úÉÆSÉÒ où¹]õÉoù¹]õ * ‡¨É³ýɱÉå ‡jÉEÚò]õ ‡„É®úb÷ÓiÉ**173** ¨ÉÉ䇽þqùÒxÉɺɴÉå EÖòºiÉÒ * iÉälÉÚ‡xÉ ¨ÉMÉ ¨É‡„ÉnùÓ ´ÉºiÉÒ * VÉb÷±ÉÒ b÷åMɳýªÉɱÉÉMÉÓ |ÉÒiÉÒ * ¦ÉHò ¦ÉÉä´ÉiÉÓ ‡¨É³ýɱÉä **174** ªÉÉ ºÉ´ÉÇ EòlÉÉ-´ÉÉiÉÉÈSÉä EòlÉxÉ * ½þÉä<Ç±É {ÉÖføÒ±É +vªÉɪÉÓ ¸É´ÉhÉ * +ÉiÉÉÆ ½þä¨ÉÉb÷ºÉÉ<ǺÉÒ „É®úhÉ * PÉɱÉÒiÉ ±ÉÉä]õÉÆMÉhÉ +xÉxªÉ **175** º´ÉκiÉ ¸ÉÒºÉÆiɺÉVVÉxÉ|É䇮úiÉä * ¦ÉHò½þä¨ÉÉb÷{ÉÆiɇ´É®ú‡SÉiÉä * ºÉÉ<ǺɨÉlÉǺÉSSɇ®úiÉä * ºÉÉ<ǺɨÉlÉÉÇ´ÉiÉ®úhÉÆ xÉÉ¨É SÉiÉÖlÉÉævªÉɪÉ: ºÉÆ{ÉÚhÉÇ: **


¸ÉÒºÉnÂùMÉÙ¯ûºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉ{ÉÇhɨɺiÉÖ ** „ÉÖ¦ÉÆ ¦É´ÉiÉÖ **

sai charitra adyay 4  

charitra adyay 4

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you