Page 1

¸ÉÒ ºÉÉ<ǺÉSSɇ®úiÉ ** +lÉ ¸ÉÒºÉÉ<ǺÉSSɇ®úiÉ** +vªÉÉªÉ 10 ´ÉÉ**

** ¸ÉÒMÉhÉä„ÉÉªÉ xɨÉ:** ¸ÉҺɮúº´ÉiÉè xɨÉ:** ¸ÉÒMÉÖ¯û¦ªÉÉä xɨÉ:** ¸ÉÒEÖò±Énùä´ÉiÉɪÉè xɨÉ:** ¸ÉÒºÉÒiÉÉ®úɨÉSÉÆpùɦªÉÉÆ xɨÉ:** ¸ÉÒºÉnÂùMÉÖ¯ûºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉªÉ xɨÉ:** VÉÉä ºÉ´ÉDZÉÉäEò‡½þiÉÓ ®úiÉ* ¥ÉÀº´É°ü{ÉÓ ‡xÉiªÉ‡ºlÉiÉ* º¨É®úÉ iɪÉÉiÉå +‡´É®úiÉ* |Éä¨É¦É‡®úiÉ +ÆiÉ®úå**1** VɪÉÉSªÉÉ º¨É®úhɨÉÉjÉåSÉ* =Eò±Éä VÉx¨É¨É®úhÉÉÆSÉÉ {ÉåSÉ* ºÉÉvÉxÉÉÆiÉ ºÉÉvÉxÉ iÉå ½þåSÉ* xÉɽþÓ ´ÉåSÉ Eò{ɇnùÇEò**2** +±{É |ɪÉɺÉå +xɱ{É ¡ò³ý* +xÉɪÉɺÉå ½þÉiÉÉ ªÉä ºÉEò³ý* VÉÉå´É®úÒ ½þÉ <ƇpùªÉMÉhÉ +‡´ÉEò±É* iÉÉå´É®úÒ {ɳý{ɳý ºÉÉvÉÉ´Éå**3** <iÉ®ú nùä´É ºÉÉ®úä ¨ÉɇªÉEò* MÉÖ¯û‡SÉ „ÉÉ‚´ÉiÉ nùä´É BEò* SÉ®úhÉÓ `ö䇴ÉiÉÉÆ ‡´É‚´ÉÉºÉ nùäJÉ* ""®úäJÉä´É®ú ¨ÉäJÉ ¨ÉÉ®úÒ'' iÉÉä**4** VÉälÉå ºÉnÂùMÉÖ¯ûºÉä´ÉÉ SÉÉäJÉ]õ* ºÉƺÉÉ®úÉSÉå ºÉ¨ÉÚ³ý iɳý{É]õ* xªÉɪɨÉÒ¨ÉÉƺÉɇnù PÉ]õ{É]õ* xɱÉMÉä JÉ]õ{É]õ EòÉƽþÓ½þÒ**5** +ɇvɦÉÚiÉ +ɇhÉ +ÉvªÉɇi¨ÉEò* ‡iɺɮúå nùÖ:JÉ iÉå +ɇvÉnù致ÉEò* iÉ°ü‡xÉ VÉÉiÉÒ ¦ÉHò ¦Éɇ´ÉEò* ½þÉäiÉÉÆ xÉɇ´ÉEò ºÉnÂùMÉÖ¯û**6** iÉ°üÆ VÉÉiÉÉÆ ±ÉÉè‡EòEò ºÉÉMÉ®ú* ‡´É‚´ÉÉºÉ ±ÉÉMÉä xÉÉ´Éɇb÷ªÉÉ´É®ú* iÉÉäSÉ iÉ®úɴɪÉÉ ¦É´ÉºÉÉMÉ®ú* ‡xÉVÉMÉÖ¯û´ÂÉ®ú `öä´ÉÉ´ÉÉ**7** {ÉɽþÉä‡xÉ ¦ÉHòÉÆSÉÒ ¦ÉÉ´É-¦É‡Hò* Eò‡®úiÉÉä Eò®úiɱÉMÉiÉ ºÉƇ´É‡kÉ* "+ÉxÉÆnù±ÉIÉhÉ' ¨ÉÉäIÉ|Éɇ{iÉ* nùäiÉÉä ½þÉiÉÓ ±ÉÒ±ÉäxÉå**8** EòªÉqù„ÉÇxÉå ¾þnùªÉOÉÆlÉÒ* iÉÖ]õä ½þÉä ºÉ´ÉÇ ‡´É¹ÉªÉ‡xÉ´ÉÞ‡kÉ* ºÉƇSÉiÉ-‡GòªÉ¨ÉÉhÉ IɪÉÉ VÉÉiÉÒ* MÉÉ>ðÆ Sɇ®úiÉÓ iɪÉÉiÉå**9** +¹]õ¨ÉÉvªÉɪÉÓ VÉɽþ±Éå EòlÉxÉ* xÉ®úVÉx¨ÉÉSÉå |ɪÉÉäVÉxÉ* xɴɨÉÓ ‡¦ÉIÉÉ´ÉÞkÉÒSÉå MɽþxÉ* MÉÖVÉ´ÉhÉÇxÉ {ɇ®ú‡ºÉ±Éå**10** ¤ÉɪÉVÉɤÉÉ<ÇSÉÒ ¦ÉÉVÉÒ¦ÉÉEò®ú* JÉÖ„ÉɱÉSÉÆnùÉÆSÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú* ¨½þɳýºÉÉ{ÉiÉÒ iÉÉiªÉÉÆSÉÉ „ɪÉxÉ|ÉEòÉ®ú* ¸É´ÉhɺÉÖJÉEò®ú ´ÉɇxɱÉÉ**11** +ÉiÉÉÆ ¸ÉÉäiÉä nùkɇSÉkÉ* BäEòÉ {ÉÖføÒ±É ¤ÉɤÉÉÆSÉå Sɇ®úiÉ* EèòºÉä iÉä ®úɽþÉiÉ EòÉä`öå ‡xÉVÉiÉ* EèòºÉä ‡´ÉSÉ®úiÉ +±ÉIªÉ**12** Eäò´ÉføÉ ±ÉÉè‡EòEò +ɪÉÖnùÉǪÉ* ‡½þÆnùڪɴÉxÉÉÆ =¦ÉªÉÉÆ ¨ÉɪÉ* ´ÉÉPÉɤÉEò†ªÉÉÆSªÉÉ ‡´É‚´ÉɺÉÉ `öɪÉ* |Éä¨Éå ‡xÉ:ºÉÆ„ÉªÉ ‡´É½þ®úiÉÒ**13** ZÉɱÉÒ {ÉÉä]õÉ{ÉÉhªÉÉSÉÒ Eò½þÉhÉÒ* +ÉiÉÉÆ EèòºÉÒ ºÉÉ<ÈSÉÒ ®ú½þÉhÉÒ* EòÉä`öå iÉä ‡xÉVÉiÉ EòÉähªÉÉ ‡`öEòÉhÉÓ* ºÉÉnù®ú ¸É´ÉhÉÓ ¸ÉÉäiÉä ´½þÉ**14** SÉÉè½þÉiÉÒ ±ÉÉÆ¤É ±ÉÉÆEòb÷Ò ¡ò³ýÒ* ¯ûÆnù BEò ´ÉÒiɇSÉ ºÉMɳýÒ* ZÉÉä{ÉɲªÉÉ´É®úÒ +Éfø¬ÉºÉ ]õÉÆMɱÉÒ* ‡SÉÆvªÉÉƽþÓ ¤ÉÉƇvɱÉÒ =¦ÉªÉÉOÉÓ**15** Bä„ÉÉ ¡ò³ýÒ´É®úÒ ¤ÉɤÉÉ ‡xÉVÉiÉ* =„ÉÉ{ÉɪÉlªÉÉ {ÉhÉiªÉÉ VɳýiÉ* Eäò´½þÉÆ SÉføiÉ Eäò´½þÉÆ =iÉ®úiÉ* +±ÉIªÉ MɇiÉ iɪÉÉÆSÉÒ**16** ¨ÉÉxÉ ´ÉÉÆEò´ÉÚ‡xÉ ´É®úiÉÒ ¤ÉèºÉiÉÒ* ‡EòÆ´ÉÉ ‡iÉSªÉÉ´É®ú ‡xɇpùºiÉ +ºÉiÉÒ* {ɇ®ú iÉä Eäò´½þÉÆ SÉføiÉÒ Eäò´½þÉÆ =iÉ®úiÉÒ* xÉEò³ýä iÉä MɇiÉ Eò´ÉhÉɽþÒ**17** BäºÉÒ ‡SÉÆvªÉÉÆxÉÓ ¤ÉÉƇvɱÉÒ ¡ò³ýÒ* ´ÉVÉxÉ ¤ÉɤÉÉÆSÉå EèòºÉå ºÉÉƦÉɳýÒ* ¨É½þɇºÉ‡rù +ºÉiÉÉÆ VɴɳýÒ* xÉÉÆ´ÉɱÉÉ ¡ò³ýÒ Eäò´É³ý iÉÒ**18** +‡iɺÉÚI¨É EòhÉ b÷Éä³ýÉÆ JÉÖ{Éä* iÉälÉå +‡hɨÉÉ´ÉÆiÉ ºÉÖJÉå ±É{Éä* ¨ÉÉ„ÉÒ EòÒb÷ ¨ÉÖÆMÉÒ ªÉÉ °ü{Éå* ºÉÆSÉÉ®ú ºÉÉä{Éä ¤ÉɤÉÉÆSÉä**19** +‡hɨÉÉ VɪÉÉSÉä PÉ®úSÉÒ nùɺÉÒ* ´Éä³ý EòÉÆ iɪÉÉiÉå ½þÉäiÉÉÆ ¨ÉÉ„ÉÒ* ´ÉºÉä±É VÉÉä +vÉÉÆiÉ®úÓ +ÉEòÉ„ÉÓ* ¨ÉÉiÉ iªÉÉ EòɪɺÉÒ ¡ò³ýÒSÉÒ**20** +‡hɨÉÉ-¨É‡½þ¨ÉÉ-±É‡PɨÉÉ +ɇnù* +¹]õ‡ºÉ‡rù xɴɇxÉvÉÒ* ¤ÉrùÉÆVɱÉÒ =¦ªÉÉ VɪÉÉSªÉÉ ºÉƇxÉvÉÒ* ¡ò³ýÒ iªÉÉ xÉÖºÉiÉÒ ‡xɇ¨ÉkÉÉ**21** EòÒb÷ ¨ÉÖÆMÉÒ ºÉÚEò®ú ‚´ÉÉxÉ* {É„ÉÖ {ÉIÉÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ VÉÉhÉ* ®úÉVÉÉ ®úÆEò lÉÉä®ú ºÉÉxÉ* ºÉ¨ÉºÉ¨ÉÉxÉ {ÉɽþÒ VÉÉä**22** ‡nùºÉɪÉÉ VÉ®úÒ ‡„É®úb÷Ò‡xÉ´ÉɺÉÒ* ºÉÉb÷äiÉÒxÉ ½þÉiÉÉSÉÒ ‡¨É®úÉ„ÉÒ* iÉ®úÒ iÉä ºÉ´ÉǾþnùªÉ´ÉɺÉÒ* {ÉÖhªÉ®úÉ„ÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉ**23** +ÆiÉ®úÓ ‡xÉ:ºÉÆMÉ =nùɺÉ* ¤Éɽþä®ú ±ÉÉäEòºÉÆOɽþÉSÉÉ ºÉÉäºÉ* +ÆiÉ®úÓ VÉ®úÒ {É®ú¨É ‡xÉ®úÉ„É* ¤Éɽþä®ú {ÉÉ„É ¦ÉHòÉÆSÉÉ**24** +ÆiÉ®úÓ +iªÉÆiÉ ‡xɹEòɨÉ* ¤ÉÉÁiÉ: ¦ÉHòÉlÉÇ +‡iÉ ºÉEòɨÉ* +ÆiÉ®úÓ ‡xÉVÉ„ÉÉÆiÉÒSÉå vÉɨÉ* ¤ÉÉÁ|ÉEòÉ¨É ºÉÆiÉ{iÉ**25** +ÆiÉ®úÓ {É®ú¥ÉÀ‡ºlɇiÉ* ¤Éɽþä®ú nùÉ´ÉÒ {Éè„ÉÉSÉ´ÉÞ‡kÉ* +ÆiÉ®úÓ +uùèiÉ|ÉÒ‡iÉ* ¤ÉÉÁiÉ: MÉÖÆiÉÒ ‡´É‚´ÉÉSÉÒ**26** EòvÉÓ {ÉɽþÒ |Éä¨É¦ÉÉ´Éå* EòvÉÓ {ÉɹÉÉhÉ PÉä>ð‡xÉ vÉÉÆ´Éå* EòvÉÓ ‡„É´ªÉÉ-„ÉÉ{ÉÉÆiÉå tÉ´Éå* EòvÉÓ Eò´É]õɳýÉ´Éå º´ÉÉxÉÆnùå**27** EòvÉÓ „ÉÉÆiÉ nùÉÆiÉ ={É®úiÉ* ‡iɇiÉIÉÚ ºÉnùÉ ºÉ¨Éɇ½þiÉ* +Éi¨É‡ºlÉiÉ +ɇhÉ +Éi¨É®úiÉ* |ɺÉzɇSÉkÉ ¦ÉHòÉƺÉÒ**28** BEòɺÉxÉÓ ‡xÉiªÉ ±ÉÒxÉ* xÉɽþÓ VɪÉɺÉÒ MɨÉxÉÉMɨÉxÉ* ºÉ]õEòÉ VɪÉÉSÉå nùÆb÷‡xÉvÉÉxÉ* iÉÚ¹h¬´ÉºlÉÉxÉ ‡xɇ‚SÉÆiÉ**29** xÉɽþÓ EòÒ‡iÉÇ-‡´ÉkÉä¹ÉhÉÉ* ‡¦ÉIÉÉSɪÉÇ |ÉÉhÉ®úIÉhÉÉ* Eò°ü‡xÉ B䇄ɪÉÉ ªÉÉäMÉÉ®úÉä½þhÉÉ* EòɱÉGò¨ÉhÉÉ Eò®úÒ VÉÉä**30** |ÉiªÉIÉ ºÉÆxªÉɺɴÉä¹É ªÉ‡iÉ* ºÉ]õEòÉ iÉÉä‡SÉ nùÆb÷ ½þÉiÉÓ* ""+±±ÉÉ-¨Éɇ±ÉEò'' ´ÉÉCªÉÉxÉÖ´ÉÞkÉÒ* ¦ÉHò|ÉÒ‡iÉ +JÉÆb÷**31** Bä„ÉÒ ºÉÉ<ÈSÉÒ ºÉMÉÖhɨÉÚ‡iÉÇ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ°ü{Éå +‡¦É´ªÉ‡Hò* {ÉÚ´ÉÇ{ÉÖhªÉɇVÉÇiÉ ½þÒ ºÉÆ{ɇkÉ* +´É‡SÉiÉ ½þÉiÉÓ ±ÉÉvɱÉÒ**32** iɪÉɺÉÒ VÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ¦Éɇ´ÉiÉÒ* ¨ÉÆnù¦ÉÉMªÉ iÉä ¨ÉÆnù¨É‡iÉ* ‡´É‡SÉjÉ VɪÉÉÆSÉÒ nùè´ÉMɇiÉ* iɪÉÉÆ ½þä |ÉÉ{iÉÒ EèòºÉäxÉÒ**33** ºÉÉ<Ç +Éi¨É¤ÉÉävÉÉSÉÒ JÉÉhÉ* ºÉÉ<Ç +ÉxÉÆnù‡´ÉOɽþ{ÉÚhÉÇ* vÉ®úÉ EòÉºÉ iɪÉÉSÉÒ iÉÚhÉÇ* ¦É´ÉÉhÉÇ´É ºÉÆ{ÉÚhÉÇ iÉ®úɪÉÉ**34** JÉ®úåSÉ VÉå +{ÉÉ®ú +xÉÆiÉ* ¦É®ú±Éå +É¥ÉÀºiÉƤÉ{ɪÉÈiÉ* BäºÉå VÉå ‡xÉ®úÆiÉ®ú +‡¦ÉzÉ +iªÉÆiÉ* ¨ÉÚ‡iÉǨÉÆiÉ iÉå ¤ÉɤÉÉ**35** Eò‡±ÉªÉÖMÉÉSÉÉ EòɱÉ|ɺÉÉ®ú* SÉÉ®ú ±ÉIÉ ¤ÉkÉÒºÉ ½þVÉÉ®ú* ¦É®úiÉÉÆ ºlÉڱɨÉÉxÉå {ÉÉÆSÉ ½þVÉÉ®ú* ZÉɱÉÉ +´ÉiÉÉ®ú ¤ÉɤÉÉÆSÉÉ**36** ªÉälÉå ¸ÉÉäiÉä +É„ÉÆEòÉ PÉäiÉÒ* `öÉ´ÉÒ xɺÉiÉÉÆ VÉx¨É‡iɇlÉ* EòÉªÉ +ÉvÉÉ®úå Eäò±Éå ½þå ‡xɇ‚SÉiÉÓ* ºÉÉnù®ú ‡SÉkÉÓ {ɇ®ú‡ºÉVÉä**37** +ɇxÉ´ÉÉÇhÉ EÞòiɺÉÆEò±{ÉåºÉÓ* ½þÉä>ð‡xÉ ‡„É®úb÷ÒIÉäjɇxÉ´ÉɺÉÒ* EòƇ`ö±Éå ºÉÉ`ö ºÉÆ´ÉiºÉ®úÉƺÉÒ* IÉäjɺÉÆxªÉɺÉÒ ´ÉÞkÉÒxÉå**38** ºÉÉä³ýÉ ´É¹ÉÉȇSɪÉÉ ´ÉªÉɺÉ* +É®úƦÉÓ ¤ÉɤÉÉ |ÉEò]õ±Éä ‡„É®úb÷ÒºÉ* iÉÒxÉ ´É¹Éç iÉä ºÉ¨ÉªÉɺÉ* Eò°ü‡xÉ ´ÉÉºÉ ½þÉäiÉä iÉä**39** iÉälÉÚ‡xÉ ¨ÉMÉ VÉä EòÉä`öå ºÉ]õEò±Éä* nùÚ®ú ‡xÉVÉɨɄÉɽþÓiÉ +Éfø³ý±Éä* iÉä ¨ÉMÉ ´É†½þÉb÷ɺɨɴÉäiÉ +ɱÉä* ‡„É®úb÷ÓiÉ ®úɇ½þ±Éä +IɪÉÒ**40** ´ÉÒºÉ ´É¹Éç ½þÉäiÉÓ ´ÉªÉɺÉ* iÉälÉÚ‡xÉ +JÉÆb÷ ‡„É®úb÷Ò-ºÉ½þ´ÉɺÉ* iÉälÉåSÉ ºÉÉ`ö ´É¹Éç ´ÉɺÉ* ºÉ´ÉÇjÉÉÆºÉ ½þå `öÉ´Éå**41** „ÉEäò +`ö®úÉ„Éå SÉɳýÒºÉ* +ɇ‚´ÉxÉ „ÉÖrù nù„ɨÉÒºÉ* ‡´ÉVɪÉÉnù„ɨÉÒSÉä ºÉÖ¨ÉÖ½þÚiÉÉǺÉ* ¤ÉɤÉÉ ‡xÉVÉ´ÉÉºÉ {ÉɴɱÉä**42** B´ÉÆ Bå„ÉÒSÉÉ +ɪÉÖnùÉǪÉ* ºlÉڱɨÉÉxÉÉSÉÉ ½þÉ ‡xÉ‚SɪÉ* EòÓ „ÉEäò ºÉiÉ®úÉ„Éå ºÉÉ`ö ½þÉäªÉ* VÉx¨É‡xÉhÉÇªÉ ¤ÉɤÉÉÆSÉÉ**43**


EòɳýÉSªÉÉ ¨ÉÉlÉÉÆ nùähÉÉ®ú {ÉɪÉ* B䇺ɪÉÉ ¨É½þÉi¨ªÉÉÆSÉÉ +ɪÉÖnùÉǪÉ* Eò®ú´Éä±É EòvÉÓ ‡xɇ‚SÉiÉ EòɪÉ* +´ÉPÉb÷ ½þå EòɪÉÇ ºÉÉvÉɪÉÉ**44** ¨É½þÉi¨Éä ‡xÉiªÉ º´ÉºlÉÉxÉÓ ‡ºlÉiÉ* VÉx¨É +ɇhÉ ¨É®úhɇ´É®ú‡½þiÉ* ‡nùxɨÉhÉÒºÉ EéòSÉÉ =nùªÉɺiÉ* iÉÉä iÉÆ´É +SÉ±É º´ÉºlÉ ºÉnùÉ**45** „ÉEäò ºÉÉä³ýÉ„Éå iÉÒxÉ ºÉɱÉÓ* ®úɨÉnùɺÉÉÆSÉÒ ºÉ¨ÉÉvÉÒ ZÉɱÉÒ* {ÉÖ®úÓ nùÉäxɽþÒ xÉ „ÉiÉEåò MÉä±ÉÓ* =nùªÉÉ +ɱÉÒ ½þÒ ¨ÉÚ‡iÉÇ**46** ¦É®úiɦÉÚ‡¨É ªÉ´ÉxÉÉGòÉÆiÉ* ‡½þÆnùÚ xÉÞ{É {ÉÉnùÉGòÉÆiÉ* ¦É‡Hò¨ÉÉMÉÇ ZÉɱÉÉ ±ÉÖ{iÉ* vɨÉÇ®ú‡½þiÉ VÉxÉ ZÉɱÉä**47** iÉé ®úɨÉnùÉºÉ ZÉɱÉä ‡xɨÉÉÇhÉ* ‡„É´É®úɪÉÉiÉå ½þÉiÉÓ vÉ°üxÉ* Eäò±Éå ªÉ´ÉxÉÉÆ{ÉɺÉÚxÉ ®úÉVªÉ®úIÉhÉ* MÉÉä¥ÉÉÀhÉ-ºÉÆ®úIÉhÉ**48** {ÉÖ®úÓ nùÉäxɽþÒ xÉ „ÉiÉEåò MÉä±ÉÓ* {ÉÚ´Éﱃ PÉb÷Ò {ÉÖxÉ‚SÉ ‡¤ÉPÉb÷±ÉÒ* ‡½þÆnùÖ+Ë´ÉvÉÓ nùÖ½þÒ {Éb÷±ÉÒ* iÉÒ ¨ÉMÉ iÉÉä‡b÷±ÉÒ ¤ÉɤÉÉÆxÉÓ**49** ®úÉ¨É +ɇhÉ ®ú½þÒ¨É BEò* ªÉ‡iEòƇSÉiɽþÒ xÉɽþÓ ¡ò®úEò* ¨ÉMÉ ¦ÉHòÓSÉ vÉ®úÉ´ÉÒ EòÉÆ +]õEò* ´ÉiÉÉÇ´Éå iÉÖ]õEò ‡Eò¨ÉlÉÇ**50** EòÉªÉ iÉÖ¨½þÒ ±ÉåEò®úå ¨ÉÚfø* ¤ÉÉÆvÉÉ ‡½þÆnùÖ-+Ë´ÉvÉÉÆSÉÒ ºÉÉÆMÉb÷* ´½þÉ oùfø ºÉÖ‡´ÉSÉÉ®úÉ°üfø* iÉ®úÒSÉ {Éè±ÉlÉb÷ {ÉÉ´ÉɱÉ**51** ´ÉÉnùÉ´ÉÉnùÒ xÉɽþÓ ¤É®úÒ* xÉEòÉä EÖòhÉÉSÉÒ ¤É®úÉä¤É®úÒ* ´½þÉ ‡xÉiªÉ ‡xÉVɇ½þiÉÉSÉä ‡´ÉSÉÉ®úÒ* ®úIÉÒ±É ¸ÉÒ½þ®úÒ iÉÖ¨½þÉƱÉÉ**52** ªÉÉäMÉ-ªÉÉMÉiÉ{É-YÉÉxÉ* ½þå ºÉ´ÉÇ ½þ‡®ú|ÉÉ{iÉÒSÉå ºÉÉvÉxÉ* +ºÉÚ‡xÉ ½þå VÉÉä ½þ‡®ú‡´É½þÒxÉ* ´ªÉlÉÇ VÉxÉxÉ iɪÉÉSÉå**53** EòÉähÉÒ EòÉƽþÓ Eäò‡±ÉªÉÉ +{ÉEòÉ®ú* +É{ÉhÉ xÉ Eò®úhÉå |ɇiÉEòÉ®ú* Eò®ú´Éä±É iÉ®úÒ Eò®úÉ ={ÉEòÉ®ú* ={Énùä„É ºÉÉ®ú ½þÉ iªÉÉÆSÉÉ**54** º´ÉÉlÉÉÇºÉ iÉèºÉɇSÉ {É®ú¨ÉÉlÉÉǺÉ* ={Énùä„É ½þÉ ‡½þiÉɴɽþ ¤É½þִɺÉ* =SSÉ xÉÒSÉ ºjÉÒ„ÉÚpùÉƺÉ* vÉÉä{É]õ ºÉEò³ýÉÆºÉ ½þÉ ¨ÉÉMÉÇ**55** º´É{xÉÓSªÉÉ ®úÉVªÉÉSÉå ´Éè¦É´É* VÉÉMÉå ZÉɇ±ÉªÉÉ VÉèºÉå ´ÉÉ´É* iÉèºÉɇSÉ ºÉƺÉÉ®ú Eäò´É³ý ¨ÉÉ´É* ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½þÒ iɪÉÉSÉÒ**56** nùä½þɇnù ºÉÖJÉnùÖ:Jɇ¨ÉlªÉi´É* ½þå‡SÉ VɪÉÉSÉå |É{ÉÆSÉiÉk´É* ‡xÉVÉÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉå º´É{xÉ-§É¨Éi´É* nù´Éb÷Éä‡xÉ ¨ÉÖHòi´É ºÉɇvɱÉå**57** {ÉɽþÉä‡xÉ ‡„ɹªÉÉSÉÒ ¤ÉrùiÉÉ* +‡iÉ Eò³ý´É³ýÉ VɪÉÉSÉä ‡SÉkÉÉ* EèòºÉÒ ±ÉÉvÉä±É nùä½þÉiÉÒiÉiÉÉ* ½þä‡SÉ ‡SÉÆiÉÉ +½þ‡xÉÇ„É**58** +½þÆ¥ÉÀÉEòÉ®ú´ÉÞ‡kÉ* +JÉÆb÷ÉxÉÆnùÉSÉÒ ¨ÉÚ‡iÉÇ* ‡xɇ´ÉÇEò±{É ‡SÉkɇºlɇiÉ* ªÉä<Ç ‡xÉ´ÉÞ‡kÉ ‡´ÉºÉɇ´ÉªÉÉ**59** PÉä>ð‡xɪÉÉÆ ]õɳý ‡´ÉhÉä* nùÉ®úÉänùÉ®ú ¦É]õEòhÉå* +ɱªÉÉ MÉ䱪ÉÉ Eäò‡´É±É´ÉÉhÉå* ½þÉiÉ {ɺɮúhÉå `öÉ´Éå xÉÉ**60** ¤É½þÖiÉ BäºÉä +ºÉiÉÒ MÉÖ¯û* ‡„ɹªÉ Eò‡®úiÉÒ vÉ®úvÉ°üÆ* nùäiÉÒ ¤É³ýå‡SÉ EòÉxɨÉÆiÉ°ü* ‡ºÉÆiÉ°ü‡xÉ ‡´ÉkÉÉlÉÇ**61** ‡„ɹªÉÉºÉ vɨÉÉÇSÉå ‡„ÉIÉhÉ* º´ÉªÉå +vɨÉÉÇSÉå +ÉSÉ®úhÉ* iªÉÉSÉä‡xÉ EèòºÉå ¦É´ÉiÉ®úhÉ* VÉx¨É-¨É®úhÉ SÉÖEäò±É**62** +É{ÉÖ±ªÉÉ vÉɇ¨ÉÇEòi´ÉÉSÉÒ JªÉɇiÉ* ´½þÉ´ÉÒ ZÉåb÷ä ¡òb÷EòÉ´Éä VÉMÉiÉÓ* ½þå ±É´É½þÒ xÉ VɪÉÉSÉä ‡SÉkÉÓ* BäºÉÒ ½þÒ ¨ÉÚ‡iÉÇ ºÉÉ<ÈSÉÒ**63** nùä½þɇ¦É¨ÉÉxÉÉ xÉ VÉälÉå ´ÉºÉiÉÒ* ‡„ɹªÉÉ`öɪÉÓ +iªÉÆiÉ |ÉÒ‡iÉ* ºÉnùè´É VÉälÉå ½þä‡SÉ |É´ÉÞ‡kÉ* BäºÉÒ ½þÒ ¨ÉÚ‡iÉÇ ºÉÉ<ÈSÉÒ**64** ‡xɪÉiÉ +ɇhÉ +‡xɪÉiÉ MÉÖ¯û* +ºÉiÉÒ MÉÖ¯û nùÉä |ÉEòɯû* BEäòEòÉSÉÉ EòɪÉLJxÉvÉÉǯû* º{ɹ]õ Eò°üÆ ¸ÉÉä‡iɪÉÉÆ**65** nùè´ÉÒ ºÉÆ{ɇkÉ {ɇ®ú{ÉC´É Eò®úhÉå* ‡xɨÉÇ±É ½þÉähÉå +ÆiÉ:Eò®úhÉå* B´ÉføåSÉ +‡xɪÉiÉ MÉÖ¯ûSÉå nùähÉå* ¨ÉÉMÉÕ ±ÉÉ´ÉhÉå ¨ÉÉäIÉÉSªÉÉ**66** ‡xɪÉiÉ MÉÖ¯û„ÉÓ ½þÉäiÉÉÆ ºÉJªÉ* uùèiÉ VÉÉ>ð‡xÉ ½þÉäªÉ BäCªÉ* ""iÉk´É¨É‡ºÉ'' ¨É½þÉ´ÉÉCªÉ* iɪÉÉSÉÒ ºÉÉIÉ iÉÉä nùÉ´ÉÒ**67** SÉ®úÉSÉ®úÓ ¦É®ú±Éä MÉÖ¯û* ¦ÉHòÉlÉÇ ½þÉäiÉÒ ºÉÉEòɯû* ºÉ®úiÉÉÆ +´ÉiÉÉ®úEòɪÉǦÉɯû* ‡xÉVÉÉ´ÉiÉɯû ºÉÆ{ɇ´ÉiÉÒ**68** ªÉÉ ‡uùiÉÒªÉ EòÉä]õÓiÉÒ±É ºÉÉ<Ç* Sɇ®újÉ iɪÉÉÆSÉå ´ÉhÉÚÈ ¨ÉÒ EòɪÉÒ* VÉèºÉÒ iÉÉä ¨ÉVÉ ¤ÉÖ‡rù nùä<Ç* iÉèºÉå‡SÉ ½þÉä<Ç ±ÉäJÉxÉ ½þå**69** ±ÉÉè‡EòEòÒ ‡´ÉtÉÆSÉä +xÉäEò MÉÖ¯û* º´É°ü{ÉÓ ºlÉÉ{ÉÒ iÉÉä‡SÉ ºÉnÂùMÉÖ¯û* ºÉ¨ÉlÉÇ iÉÉä‡SÉ VÉÉä nùÉ´ÉÒ ¦É´É{ÉÉ°ü* ¨É‡½þ¨ÉÉ +MÉÉäSÉ°ü iɪÉÉSÉÉ**70** VÉÉä VÉÉä VÉÉ<Ç Eò®úɪÉÉ nù„ÉÇxÉ* iɪÉÉSÉå ¦ÉÚiÉ ¦É‡´É¹ªÉ ´ÉiÉǨÉÉxÉ* ºÉÉ<Ç xÉ {ÉÖºÉiÉÉÆ Eò‡®úiÉÒ ‡xÉ´ÉänùxÉ* >ðhÉ-JÉÚhÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ**71** ¥ÉÀ¦ÉÉ´Éå ¦ÉÚiɨÉÉjÉ* +´É±ÉÉäEòÒ VÉÉä ºÉ´ÉÇjÉ* nùäJÉä ºÉ¨ÉºÉɨªÉå +‡®ú-‡¨ÉjÉ* ¦Éänù ‡iɳý¨ÉÉjÉ xÉähÉä VÉÉä**72** ‡xÉ®ú{ÉäIÉ +ɇhÉ ºÉ¨Énù„ÉÔ* +{ÉEòɇ®úªÉÉƽþÒ +¨ÉÞiÉ ´É¹ÉÕ* ºÉ¨É‡SÉkÉ =iEò¹ÉÉÇ{ÉEò¹ÉÕ* ‡´ÉEò±{É xÉÉ º{É„ÉÔ VɪÉÉiÉå**73** ´ÉiÉÇiÉÉÆ ªÉÉ xÉ‚´É®ú nùä½þÓ* nùä½þMÉä½þÓ VÉÉä MÉÖÆiɱÉÉ xÉɽþÓ* ‡nùºÉɪÉÉ nùä½þÒ +ÆiÉ®úÓ ‡´Énùä½þÒ* iÉÉä ªÉä‡SÉ nùä½þÓ ‡xɨÉÖÇHò**74** vÉxªÉ ‡„É®úb÷ÒSÉä VÉxÉ* ºÉÉ<ÇSÉ VɪÉÉÆSÉå nùä´ÉiÉÉSÉÇxÉ* Eò‡®úiÉÉÆ +„ÉxÉ ¦ÉÉäVÉxÉ „ɪÉxÉ* +JÉÆb÷ ‡SÉÆiÉxÉ ºÉÉ<ÈSÉå**75** vÉxªÉ vÉxªÉ iɪÉÉÆSÉÒ |Éä¨É³ýiÉÉ* JɲªÉÉÆiÉ {É®úºÉÉÆiÉ EòɨÉå Eò‡®úiÉÉÆ* nù‡³ýiÉÉÆ EòÉƇb÷iÉÉÆ b÷ä®úä PÉֺɇ³ýiÉÉÆ* ¨É‡½þ¨ÉÉ MÉÉiÉÉiÉ ¤ÉɤÉÉÆSÉÉ**76** +ɺÉxÉÓ ¦ÉÉäVÉxÉÓ „ɪÉxÉÓ* ¤ÉɤÉÉÆSªÉÉ xÉÉÆ´ÉÉSÉÒ +IÉªÉ º¨É®úhÉÒ* BEòÉ ¤ÉɤÉÉƇ´ÉhÉ nùÖVÉÉ EòÉähÉÒ* nùä´É VªÉÉÆxÉÓ xÉÉ`ö‡´É±ÉÉ**77** EòÉªÉ iªÉÉ ¤ÉɪÉÉÆSÉÉ |Éä¨ÉÉ iÉ®úÒ* EòÉªÉ iɪÉÉÆSÉä |Éä¨ÉÉSÉÒ ¨ÉÉvÉÖ®úÒ* ‡xɨÉdzý |Éä¨É‡SÉ Eò´ÉxÉ Eò®úÒ* ‡´ÉuùkÉÉ xÉ Eò®úÒ Eò´ÉxÉɺÉ**78** ºÉÉvÉÒ ºÉ®ú³ý ¦ÉɹÉÉ JÉ®úÒ* ‡´ÉtÉ xÉɽþÓ ‡iɳý¦É®úÒ* iªÉÉÆiÉÚ‡xÉ VÉå Eò‡´Éi´É SɨÉEò ¨ÉÉ®úÒ* ¨ÉÉxÉ SÉiÉÖ®úÓ b÷Éä±É‡´ÉVÉä**79** JɆªÉÉ |Éä¨ÉÉSÉå +ɇ´É¦ÉÇ´ÉxÉ* iɪÉÉ xÉÉÆ´É JÉ®úå Eò´ÉxÉ* iÉå ªÉÉ ¤ÉɪÉÉÆSªÉÉ ´ÉÉhÉÒ¨ÉvÉÚxÉ* ¸ÉÉäiÉÓ {ÉɽþÚxÉ PªÉÉ´Éå EòÓ**80** +ºÉä±É ºÉÉ<ǤÉɤÉÉÆSÉÒ <SUôÉ* {ÉÚhÉÇ ºÉÆOɽþ ±ÉÉvÉä±É ªÉÉÆSÉÉ* {ÉÖ®úä±É ¸ÉÉä‡iɪÉÉÆSÉÒ ¸É´ÉhÉäSUôÉ* +vªÉÉªÉ Eò´ÉxÉÉÆSÉÉ ½þÉä<DZÉ**81** +ºÉÉä ‡xÉ®úÉEòÉ®ú ¦ÉHòEÞò{Éå* ‡„É®úb÷ÓiÉ |ÉEò]õ±Éä ºÉÉ<Ç°ü{Éå* nùä½þɽþÆEòÉ®ú‡´ÉEòÉ®ú±ÉÉä{Éå* ¦É‡Hòº´É°ü{Éå +Éä³ý‡JÉVÉä**82** +lÉ´ÉÉ ¦ÉHòÉÆSÉå {ÉÖhªÉ ¡ò³ý±Éå* iÉå |ÉÉ{iÉEòÉ±É ´ÉºÉiÉ ¨Éä³ýå* ºÉÉ<Ç°ü{Éå {ÉÚhÉÇ +ÆEÖò®ú±Éå* ¡ò³ýÉ +ɱÉå ‡„É®úb÷ÓiÉ**83** +‡xÉ´ÉÉÇSªÉÉ ¡Öò]õ±ÉÒ ´ÉÉSÉÉ* +VÉx¨ªÉɺÉÒ VÉx¨É ºÉÉSÉÉ* +¨ÉÚiÉÉÇSªÉÉ ¨ÉÚiÉÔSÉÉ ºÉÉSÉÉ* Eò¯ûhÉ®úºÉÉSÉÉ +ÉäiÉÒ´É**84** ªÉ„É´ÉÆiÉ +ɇhÉ ¸ÉÒ¨ÉÆiÉ* ´Éè®úÉMªÉ„ÉɱÉÒ YÉÉxÉ´ÉÆiÉ* B䂴ɪÉÇ +ÉènùɪÉǨÉƇb÷iÉ* ¹Éb÷ÂMÉÖhÉɇx´ÉiÉ ¨ÉÚ‡iÉÇ ½þä**85** ‡´É±ÉIÉhÉ ¤ÉɤÉÉÆSÉÉ ‡xÉOɽþ* º´ÉªÉå VÉ®úÒ +{ɇ®úOɽþ* +¨ÉÚiÉÇ iÉ®úÒ vɇ®úiÉÒ ‡´ÉOɽþ* ¦ÉHòÉxÉÖOɽþ-EòÉ®úhÉå**86** EòÉªÉ iɪÉÉÆSÉÉ EÞò{ÉɦÉÉ´É* PÉäiÉÒ ¦ÉHòÉÆSÉÉ VÉb÷´ÉÚ‡xÉ ¦ÉÉ´É* xÉɽþÓ iÉ®úÒ iɪÉÉÆSÉÉ `öÉ´É* EòÉähÉ nùä´É ‡MÉƴɇºÉiÉÉ**87** ´ÉÉMnùä´ÉiÉÉ VÉå ´ÉnùÚÆ xÉ vÉVÉä* ¸É´ÉhɽþÒ VÉå {ɇ®úºÉiÉÉÆ ±ÉÉVÉä* BäºÉä ¤ÉÉä±É ¦ÉHòEò±ªÉÉhÉEòÉVÉå* ºÉÉ<ǨɽþÉ®úÉVÉå ´ÉnùÉ´Éä**88** VɪÉÉ „ɤnùÉÆSÉÉ +xÉÖ´ÉÉnù Eò®úhÉå* iɪÉÉƽþÚxÉ ¤É®úå ¨ÉÖEåòSÉ +ºÉhÉå* {ɇ®ú xÉ ¤É®ú´Éå EòiÉÇ´ªÉÉ SÉÖEòhÉå* ¨½þhÉÉä‡xÉ ´ÉnùhÉå |ÉÉ{iÉ ZÉɱÉå**89** ¦ÉHòEòhÉ´ÉÉ ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ ´ÉÉhÉÒ* ´ÉnùiÉÒ ZÉɱÉÒ +‡iÉ ±ÉÒxÉ{ÉhÉÓ* ""nùɺÉÉxÉÖnùÉºÉ ¨ÉÒ iÉÖ¨ÉSÉÉ @ñhÉÒ* ‡xÉPÉɱÉÉå nù„ÉÇxÉÓ iÉ֨ɇSɪÉÉ**90** ½þÒ BEò iÉÖ¨ÉSÉÒSÉ EÞò{ÉÉ ¨ÉÉä`öÒ* ZÉɱÉÒ ¨ÉVÉ iÉÖ¨ÉSÉä {ÉɪÉÉÆSÉÒ ¦Éä]õÒ* ‡Eòb÷É ¨ÉÒ iÉÖ¨ÉSÉä ‡´É¹`öä{ÉÉä]õÓ* vÉxªÉ ¨ÉÒ ºÉÞ¹]õÓ iÉähÉäxÉÒ''**91** EòÉªÉ ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ ½þÒ ±ÉÒxÉiÉÉ* xɃÉ{ÉhÉÉSÉÒ ½þÒ ½þÉèºÉ ‡SÉkÉÉ* EòÉªÉ ½þÒ =SSÉ ‡xÉ®ú‡¦É¨ÉÉxÉiÉÉ* „ÉɱÉÒxÉiÉÉ ½þÒ iÉè„ÉÒSÉ**92** ´É®úÒ±É ½þä ¤ÉɤÉÉÆSÉä =nÂùMÉÉ®ú* JÉ®úä ¨½þhÉÚ‡xÉ Eäò±Éä EòÓ ºÉÉnù®ú* EòÉähÉÉºÉ ´ÉÉ]õä±É ½þÉ +xÉÉnù®ú* iÉ®úÒ ¨ÉÒ {Énù®ú {ɺɇ®úiÉÉå**93** ‡´É]õɳý ZÉɱÉÉ +ºÉä±É ´ÉÉSÉä* {ÉÉ{ɽþÒ ]õɳýɴɪÉÉ ¸É´ÉhÉÉSÉå* +É´ÉiÉÇxÉ Eò°üÆ ºÉÉ<ÇxÉɨÉÉSÉå* nùÉä¹É ºÉEò³ýÉÆSÉä VÉÉiÉÒ±É**94** VÉx¨ÉÉäVÉx¨ÉÓSªÉÉ +ɨÉÖSªÉÉ iÉ{ÉÉ* ¡ò³ý iÉÒ Eäò´É³ý ºÉÉ<ÇEÞò{ÉÉ* iÉÞ¹ÉÉiÉÉǺÉÒ VÉèºÉÒ |É{ÉÉ* iÉèºÉÒ +{ÉÉ®ú ºÉÖJÉnùÉiÉÒ**95** ‡VÉ´½þÉuùÉ®úÉ ®úºÉ SÉɇJÉiÉÒ* BäºÉä ºÉ¨ÉºiÉÉÆ VÉ®úÒ ¦ÉɺÉiÉÒ* {ɇ®ú iÉä SÉɇJɱÉå ½þå xÉähÉiÉÒ* ®úºÉº¡Úò‡iÉÇ xÉ ®úºÉxÉäºÉÒ**96** VɪÉɺÉÒ xÉɽþÓ ‡´É¹ÉªÉº¡Úò‡iÉÇ* EèòºÉä iÉ®úÒ iÉä ‡´É¹ÉªÉ ºÉ䇴ÉiÉÒ* ‡´É¹ÉªÉ VɪÉÉÆSªÉÉ <ƇpùªÉÉÆ xÉ ‡„É´ÉiÉÒ* iÉä EòÉªÉ MÉÖÆiÉiÉÒ ‡´É¹ÉªÉÉÆiÉ**97** xɪÉxÉuùÉ®úå


+´É±ÉÉä‡EòiÉÒ* {ÉnùÉlÉÇ VÉä VÉä ªÉäiÉÒ±É {ÉÖføiÉÒ* {ɇ®ú iÉä +´É±ÉÉä‡Eò±Éä xÉähÉiÉÒ* º¡Úò‡iÉÇ nùäJÉiÉÒ iÉälÉ xÉÉ**98** VÉèºÉÒ ½þxÉÖ¨ÉÆiÉÉSÉÒ MɦÉÇEòɺÉ* MÉÉäSÉ®ú BEò ¨ÉÉiÉäºÉ EòÓ ®úɨÉɺÉ* ¨ÉMÉ iɪÉÉSÉä ¥ÉÀSɪÉÉǺÉ* iÉÖ±ÉxÉÉ Eò´ÉhÉÉºÉ Eò®ú´Éä±É**99** VÉälÉå ¨ÉÉiÉä xÉ Ë±ÉMÉɴɱÉÉäEòxÉ* <iÉ®úÉÆSÉå iÉé EòÉªÉ EòlÉxÉ* ¤ÉɤÉÉÆSÉå ¥ÉÀSɪÉǽþÒ {É®ú¨É Eò`öÒhÉ* {ÉÚhÉÇ{ÉhÉ iÉå +{ÉÚ´ÉÇ**100** EòÉƺÉä EòÉè{ÉÒxÉ ±ÉÆMÉÉä]õÒ* ‡±ÉÆMÉ +VÉÉMɱɺiÉxÉ-EòÉä]õÒ* Eäò´É³ý ¨ÉÚjɇ´ÉºÉMÉÇ{ɇ®ú{ÉÉ]õÒ* +´ÉªÉ´ÉÉÆ {ÉÉä]õÓ +´ÉªÉ´É**101** BäºÉÒ ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ nùä½þ‡ºlÉiÉÒ* <ƇpùªÉå VÉ®úÒ Eò¨ÉÕ |É´ÉiÉÇiÉÓ* iÉ®úÒ iɪÉÉÆºÉ ‡´É¹ÉªÉº¡Úò‡iÉÇ* ±É´É ºÉƇ´ÉkÉÒ +ºÉäxÉÉ**102** ºÉk´É-®úVÉkɨÉɇnù MÉÖhÉÉÆ* ºÉ´Éå <ƇpùªÉå ‡Jɇ³ý±ÉÓ `öÉhÉÉ* VÉ®úÒ ±ÉÉè‡EòEòÓ EòiÉæ{ÉhÉÉ* ºÉÆMÉÉ EòÉähÉÉ xÉÉiɳýiÉÒ**103** ‡xÉ:ºÉÆMÉ ‡SÉx¨ÉÉjÉ +Éi¨ÉÉ®úɨÉ* EòÉ¨É GòÉävÉÉÆ ‡´É¸ÉɨÉvÉɨÉ* ¤ÉɤÉÉ ºÉnùè´É ‡xɹEòɨÉ* +´ÉÉ{iÉEòÉ¨É {ÉÚhÉÇi´Éå**104** BäºÉÒ iɪÉÉÆSÉÒ ¨ÉÖHò‡ºlÉiÉÒ* ‡´É¹ÉªÉ½þÒ VɪÉÉÆºÉ ¥ÉÀ ½þÉäiÉÒ* {ÉÖhªÉ{ÉÉ{ÉɇSɪÉÉ {É®úiÉÒ* {ÉÚhÉÇ-‡xÉ´ÉÞ‡kɺlÉÉxÉ iÉå**105** 1xÉÉxÉɴɱ±ÉÒxÉå >ð`ö ¨½þhÉiÉÉÆ* MÉÉnùÒ ºÉÉäb÷ÚxÉ ZÉɱÉÉ VÉÉä {É®úiÉÉ* VɪÉÉ `öɪÉÓ nùä½þɇ¦É¨ÉÉxÉiÉÉ* +lÉ´ÉÉ ‡´É¹É¨ÉiÉÉ º´É{xÉÓ xÉÉ**106** <½þ±ÉÉäEòÓ xÉ |ÉÉ{iÉ´ªÉ EòÉƽþÓ* ºÉÉvªÉ {É®ú±ÉÉäEòÓ½þÒ =®ú±Éå xÉɽþÓ* BäºÉÉ ½þÉ Eäò´É³ý ±ÉÉäEòÉxÉÖOɽþÒ* ºÉÆiÉ ªÉä ¨É½þÓ +´ÉiÉ®ú±ÉÉ**107** BäºÉä ½þä ºÉÆiÉ Eò¯ûhÉÉPÉxÉ* +´ÉiÉÉ®úÉ ªÉähªÉÉSÉå |ɪÉÉäVÉxÉ* {É®úÉxÉÖOɽþɇ´ÉhÉ xÉÉ +ÉxÉ* EÞò{ÉɳýÚ {ÉÚhÉÇ {É®ú‡½þiÉÓ**108** ¾þnùªÉ ªÉÉÆSÉå VÉèºÉå ±ÉÉähÉÒ* +iÉÒ´É ¨ÉÞnùÖ ¨½þhÉiÉÒ EòÉähÉÒ* {ɇ®ú ºÉÆiÉ pù´ÉiÉÒ±É {É®ú-iÉÉ{ÉhÉÓ* ‡xÉVÉkÉÉ{ÉåSÉ {ÉÉZÉ®úhÉÒ ±ÉÉä‡hɪÉÉ**109** Eò¡òxÉÒ ‡`öMɲªÉÉÆSÉÒ VɪÉÉSÉå ´ÉºÉxÉ* iÉ®ú]õ VɪÉÉSÉå +ɺÉxÉɺiÉ®úhÉ* ´ÉÞ‡kÉ„ÉÚxªÉ VɪÉÉSÉå ¨ÉxÉ* ®úÉè{ªÉ‡ºÉƽþɺÉxÉ EòÉªÉ iªÉÉ**110** {ÉɽþÉä‡xÉ ¦ÉHò¦ÉÉ´ÉÉEòb÷ä* iɪÉÉºÉ VÉ®úÒ MɨɱÉå iÉå ºÉÉÆEòb÷å* iÉ®úÒ iÉä ±ÉÉä‡]õiÉÉÆ {ÉÉ`öÒEòb÷ä* ±ÉIɽþÒ ‡iÉEòb÷ä nùäiÉÒ xÉÉ**111** ¤ÉɤÉÉ ‡„É®úb÷ҺɮúÉä´É®úÓSÉå Eò¨É³ý* ¦ÉHò ºÉ䇴ÉiÉÒ {ɇ®ú¨É³ý* +¦ÉÉMÉÒ ¦ÉäEòÉÆSÉä ´ÉÉÆ]õ¬ÉºÉ ‡SÉJɱÉ* ºÉ´ÉÇ Eòɳý Eòɱɇ´ÉiÉÒ**112** EòÉähÉÉ xÉ ºÉÉÆMÉä +ɺÉxÉ* |ÉÉhÉÉ{ÉÉxÉ ´ÉÉ <ƇpùªÉnù¨ÉxÉ* ¨ÉÆjÉ iÉÆjÉ ´ÉÉ ªÉÆjÉ-¦ÉVÉxÉ* ¡ÖòÆEòhÉå EòÉxÉ iÉå½þÒ xÉÉ**113** ±ÉÉè‡EòEòÓ ‡nùºÉiÉÒ ±ÉÉäEòÉSÉÉ®úÒ* {ɇ®ú +ÆiÉ®úÓSÉÒ +ɇhÉEò {É®úÒ* +iªÉÆiÉ nùIÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÓ* xÉ ªÉä EÖòºÉ®úÒ nùÖVɪÉÉiÉå**114** ¦ÉHòÉlÉÇ vɇ®úiÉÒ +ÉEòÉ®ú* iÉnùlÉLJSÉ iɪÉÉÆSÉä ‡´ÉEòÉ®ú* ½þä ºÉÆiÉÉÆSÉä ±ÉÉè‡EòEòÉSÉÉ®ú* VÉÉhÉÉ ºÉÉSÉÉ®ú ºÉEò‡³ýEò**115** ºÉÉ<Ç ¨É½þÉ®úÉVÉ ºÉÆiɇxÉvÉÉxÉ* Eäò´É³ý „ÉÖrù {É®ú¨ÉÉxÉÆnù-ºlÉÉxÉ* iɪÉÉ ¨ÉÉZÉå ºÉɹ]õÉÆMÉ ´ÉÆnùxÉ* ‡xÉ®ú‡¦É¨ÉÉxÉ ‡xɱÉæ{É**116** ¨É½þi{ÉÖhªÉ{ÉÉ´ÉxÉ iÉå ºlÉÉxÉ* VÉälÉå ¨É½þÉ®úÉVÉ +ɱÉä SÉɱÉÚxÉ* MÉÉÆ`öÓ {ÉÚhÉÇ ºÉƇSÉiÉ +ºÉ±ªÉɇ´ÉhÉ* BäºÉå ‡xÉvÉÉxÉ nùÖ±ÉǦÉ**117** ""„ÉÖrù ¤ÉÒVÉɇSɪÉÉ {ÉÉä]õÓ* ªÉäiÉÓ ¡ò³ýå ®úºÉɳý MÉÉä¨É]õÓ''* ªÉÉ |ɇºÉrù =HòÒSÉÒ EòºÉ´É]õÒ* PÉäiɱÉÒ ‡„É®úb÷ÓiÉ ±ÉÉäEòÉÆxÉÓ**118** iÉÉä xÉÉ ‡½þÆnùÚ xÉÉ ªÉ´ÉxÉ* iɪÉÉ xÉÉ +É¸É¨É xÉÉ ´ÉhÉÇ* {ɇ®ú Eò®úÒ ºÉ¨ÉÚ³ý ‡xÉEÞòÆiÉxÉ* ‡xÉ:ºÉÆiÉÉxÉ ¦É´ÉÉSÉå**119** +xÉÆiÉ +{ÉÉ®ú VÉèºÉå MÉMÉxÉ* iÉèºÉå ¤ÉɤÉÉÆSÉå Sɇ®újÉ MɽþxÉ* iɪÉÉÆSÉå iÉå ªÉlÉÉlÉÇ +ÉEò±ÉxÉ* iɪÉÉƇ´ÉhÉ EòÉähÉ Eò®úÒ**120** ‡SÉkÉÉSÉå EòÉ¨É ‡SÉÆiÉxÉ* IÉhÉ xÉ =MɱÉå ‡SÉÆiÉxÉɇ´ÉhÉ* ‡´É¹ÉªÉ ‡nù±ªÉÉ iªÉÉ ‡´É¹ÉªÉ‡SÉÆiÉxÉ* MÉÖ¯û‡SÉÆiÉxÉ iªÉÉ MÉÖ¯û ‡nùvɱªÉÉ**121** iÉ®úÒ ºÉ´Éç‡pùªÉÉÆSÉä Eò°ü‡xÉ EòÉxÉ* Bä‡Eò±ÉåiÉ VÉå MÉÖ¯û¨É‡½þ¨ÉÉxÉ* iÉå ºÉ½þVÉ º¨É®úhÉ ºÉ½þVÉ ¦ÉVÉxÉ* ºÉ½þVÉ EòÒiÉÇxÉ ºÉÉ<ÇSÉå**122** {ÉÆSÉɇMxɺÉÉvÉxÉ ªÉYɪÉÉMÉ* ¨ÉÆjÉkÉÆjÉ-+¹]õÉÆMɪÉÉäMÉ* ‡uùVÉÉƺÉÒSÉ ½þä „ÉCªÉ |ɪÉÉäMÉ* EòÉªÉ ={ɪÉÉäMÉ <iÉ®úÉÆxÉÉ**123** iÉè„ÉÉ xÉ´½þäiÉ ºÉÆiÉEòlÉÉ* ºÉEò±ÉÉÆ ±Éɇ´ÉiÉÒ iªÉÉ ºÉi{ÉlÉÉ* ¦É´É¦ÉªÉÉSÉÒ ½þ‡®úiÉÒ ´ªÉlÉÉ* ‡xÉVÉ {É®ú¨ÉÉlÉÉÇ |ÉEò‡]õiÉÒ**124** ºÉÆiÉEòlÉÉ ¸É´ÉhÉ ¨ÉxÉxÉ* {ɇ®ú„ÉÒ±ÉxÉ ´ÉÉ ‡xɇnùvªÉɺÉxÉ* ‡uùVÉ „ÉÚpù ´ÉÉ ºjÉÒVÉxÉ* ªÉähÉä {ÉÉ´ÉxÉ ½þÉäiÉÉiÉ**125** |Éä¨É‡SÉ xÉɽþÓ VɪÉÉSÉä `öɪÉÓ* BäºÉÉ ¨ÉÉxÉ´É ½þÉähÉå‡SÉ xÉɽþÓ* EòÉähÉÉSÉå EòÉƽþÓ EòÉähÉÉSÉå EòÉƽþÓ* +‡vɹ`öÉxÉ {ÉɽþÓ +ÉxÉÉxÉ**126** EòÉähÉÉSÉä |Éä¨ÉÉSÉÒ VÉÉMÉÉ ºÉÆiÉiÉÒ* EòÉähÉÉSÉÒ iÉÒ vÉxɨÉÉxɺÉÆ{ɇkÉ* nùä½þ MÉä½þ ±ÉÉè‡EòEò EòÒ‡iÉÇ* ‡´ÉtÉ|Éɇ{iÉ EòÉähÉÉSÉÒ**127** |Éä¨É VÉå ‡´É¹ÉªÉÓ ´ÉÉ]õiÉå* iÉå ºÉ´ÉÇ VÉé BEò´É]õiÉå* ½þ‡®úSÉ®úhɨÉÖ„ÉÓiÉ VÉå +É]õiÉå* iÉé iÉå |ÉEò]õiÉå ¦É‡Hò°ü{Éå**128** ¨½þhÉ´ÉÚ‡xÉ MÉä½þ |É{ÉÆSÉɱÉÉ ºÉÉä{ÉÉ* ‡SÉkÉ ºÉÉ<ÇSÉ®úhÉÓ ºÉ¨É{ÉÉÇ* ¨ÉMÉ iɪÉÉSÉÒ ½þÉä<Ç±É EÞò{ÉÉ* ={ÉÉªÉ ºÉÉä{ÉÉ ½þÉ BEò**129** B䇺ɪÉɽþÒ +±{É ºÉÉvÉxÉÓ* ¨É½þ±±ÉÉ¦É ½þÉä PÉb÷iÉÉä VÉxÉÓ* iÉ®úÒ ªÉÉ ¸ÉäªÉºÉÆ{ÉÉnùxÉÓ* +ÉènùɺÉÒxªÉ EèòºÉå {ÉÉÆ**130** ºÉ½þVÉÓ ¸ÉÉä‡iɪÉÉÆ +ÆiÉ®úÓ* +É„ÉÆEäòSÉÒ =`öä±É ±É½þ®úÒ* ¨É½þ±±ÉÉ¦É +±{ÉÉä{ÉɪÉÓ iÉ®úÒ* xÉÉnù‡®úiÉÒ EòÉÆ ¤É½þÖVÉxÉ**131** +ɽþä ªÉɺÉÒ BEò‡SÉ EòÉ®úhÉ* ±ÉɱɺÉɽþÒ xÉÖ{ÉVÉä ¦ÉMÉ´ÉiEÞò{É䇴ÉhÉ* iÉÉäSÉ ¦ÉMÉ´ÉÆiÉ VÉé ºÉÖ|ɺÉzÉ* |ÉEò]õä ¸É´ÉhɱÉɱɺÉÉ**132** iÉ®úÒ ºÉÉ<ÇºÉ VÉÉ<Ç „É®úhÉ* EÞò{ÉÉ Eò®úÒ±É xÉÉ®úɪÉhÉ* ¸É´ÉhɱÉɱɺÉäSÉå ½þÉä<Ç±É VÉxÉxÉ* º´É±{ɺÉÉvÉxÉ ½þÉiÉÓ ªÉä**133** MÉÖ¯ûEòlÉäSÉÒ ºÉiºÉÆMɇiÉ* vÉ®úÉ =MÉ´ÉÉ ºÉƺÉÉ®úMÉÖÆiÉÒ* ªÉÉÆiɇSÉ iÉÖ¨ÉSÉå ºÉÉlÉÇEò ‡xɇ‚SÉiÉÓ* ‡´ÉEò±{É ‡SÉkÉÓ xÉ vÉ®úÉ´ÉÉ**134** ºÉÉäb÷Ú‡xɪÉÉÆ ±ÉÉJÉ SÉiÉÖ®úÉ<Ç* º¨É®úÉ ‡xÉ®úÆiÉ®ú ""ºÉÉ<Ç ºÉÉ<Ç''* ""¤Éäb÷É {ÉÉ®ú'' ½þÉä<Ç±É {ÉɽþÓ* ºÉÆnùä½þ EòÉƽþÓ xÉ vÉ®úÉ´ÉÉ**135** ½þä xÉɽþÓiÉ ¨ÉÉZÉä ¤ÉÉä±É* +ºÉiÉÒ ºÉÉ<ǨÉÖJÉÓSÉä ºÉJÉÉä±É* ¨ÉÉxÉÚÆ xÉEòÉ ½þÉä ½þä ¡òÉä±É* ªÉÉSÉå iÉå iÉÉä±É Eò°üÆ xÉEòÉ**136** EÖòºÉÆMÉ iÉälÉÚ‡xÉ ºÉ´ÉÇ JÉÉä]õÉ* iÉÉä ¨É½þÉnùÖ:JÉÉÆSÉÉ ´ÉºÉÉè]õÉ* xÉEò³ýiɇSÉ xÉä<Ç±É +´½þÉÆ]õÉ* nùä<Ç±É ¡òÉÆ]õÉ ºÉÉèJªÉɱÉÉ**137** BEòÉ ºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉ´ÉÉÆSÉÚxÉ* +lÉ´ÉÉ BEòÉ ºÉnÂùMÉÖ¯û‡´ÉhÉ* EÖòºÉÆMÉÉSÉå {ɇ®ú¨ÉÉVÉÇxÉ* Eò®úÒ±É +ÉxÉ Eò´ÉhÉ EòÓ**138** Eò³ý´É²ªÉÉSÉå MÉÖ¯û¨ÉÖJÉÉÆiÉÚxÉ* ‡xÉPÉɱÉå VÉå MÉÖ¯û´ÉSÉxÉ* Eò®úÉ Eò®úÉ ¦ÉHò ½þÉä VÉiÉxÉ* EÖòºÉÆMɇxÉ®úºÉxÉ ½þÉä<DZÉ**139** ºÉÞ‡¹]õVÉÉiÉ b÷Éä³ýÉÆ ¦É®úiÉå* ºÉÉénùªÉDZÉÉä±ÉÖ{É ¨ÉxÉ iÉé ®ú¨ÉiÉå* iÉÒSÉ où¹]õÒ VÉé ¨ÉÉMÉå {É®úiÉä* iÉé iÉÒSÉ ®úiÉä ºÉiºÉÆMÉÓ**140** <iÉÖEåò ºÉiºÉÆMÉÉSÉå ¨É‡½þ¨ÉÉxÉ* ºÉ¨ÉÚ³ý ‡xÉnùdzýÒ nùä½þɇ¦É¨ÉÉxÉ* ¨½þhÉÚ‡xÉ ºÉiºÉÆMÉÉ{É®úiÉå ºÉÉvÉxÉ* {ÉɽþiÉÉÆ +ÉxÉ +ºÉäxÉÉ**141** vÉ®úÉ´ÉÉ ‡xÉiªÉ ºÉiºÉÆMÉ* <iÉ®ú ºÉÆMÉ ‡xÉiªÉ ºÉ´ªÉÆMÉ* ºÉiºÉÆMÉ BEò‡SÉ ‡xÉ´ªÉÈMÉ* +ÆMÉ |ÉiªÉÆMÉ ‡xɨÉdzý**142** ºÉiºÉÆMÉ iÉÉäb÷Ò nùä½þɺɇHò* B´ÉføÒ ¤É±É´ÉkÉ®ú iɪÉÉSÉÒ „ɇHò* BlÉ BEònùÉÆ VÉb÷±ªÉÉ ¦É‡Hò* ºÉƺÉÉ®ú‡xɨÉÖLJHò ®úÉäEòb÷Ò**143** ¦ÉÉMªÉå PÉb÷±ªÉÉ ºÉiºÉÆMÉ* ºÉ½þVÉ ={Énùä„É ªÉlÉɺÉÉÆMÉ* iÉiIÉhÉÓ ‡´É®úä EÖòºÉÆMÉ* ®ú¨ÉiÉå ‡xÉ:ºÉÆMÉ ¨ÉxÉ iÉälÉå**144** ´½þɴɪÉÉ {É®ú¨ÉÉlÉÕ ‡®úPÉÉ´É* ‡´É¹ÉªÉ‡´É®ú‡Hò BEò ={ÉÉ´É* xÉ vɇ®úiÉÉÆ ºÉiºÉÆMÉÉSÉÒ ½þÉ´É* º´É°ü{É`öÉ´É ±ÉÉMÉäxÉÉ**145** ºÉÖJÉÉ{ÉÉ`öÓ ªÉäiÉå nùÖ:JÉ* nùÖ:JÉÉ{ÉÉ`öÓSÉ ªÉäiÉå ºÉÖJÉ* ºÉÖJÉɺÉÒ VÉÒ´É ºÉnùÉ ºÉx¨ÉÖJÉ* iÉÉä‡SÉ ‡´Éx¨ÉÖJÉ nùÖ:JÉɺÉÒ**146** ´½þÉ ºÉx¨ÉÖJÉ ´ÉÉ ‡´Éx¨ÉÖJÉ* ½þÉähÉÉ®ú ½þÉäiÉå +É´É„ªÉEò* ªÉÉ =¦ÉªÉ ¦ÉÉäMÉÉÆSÉÉ ¨ÉÉäSÉEò* ºÉÆMɇSÉ BEò ºÉÆiÉÉÆSÉÉ**147** ºÉiºÉÆMÉå xÉɺÉä nùä½þɇ¦É¨ÉÉxÉ* ºÉiºÉÆMÉå iÉÖ]õä VÉx¨É¨É®úhÉ* ºÉiºÉÆMÉå ¦Éä]õä SÉèiÉxªÉPÉxÉ* OÉƇlɇ´ÉSUôänùxÉ iÉÉiEòɳý**148** {ÉÉ´ÉɴɪÉÉ =kÉ¨É MɇiÉ* {ÉÉ´ÉxÉ BEò ºÉÆiɺÉÆMɇiÉ* „É®úhÉ VÉÉiÉÉÆ +xÉxªÉMɇiÉ* ‡xÉVÉ ‡´É¸ÉÉÆiÉÒ +ÉÆnùhÉÒ**149** xÉɽþÓ xÉÉ¨É xÉɽþÓ xɨÉxÉ* xÉɽþÓ ¦ÉÉ´É xÉɽþÓ ¦ÉVÉxÉ* iɪÉÉ Eò®úɪÉÉ ‡xÉVÉ{É®úɪÉhÉ* ºÉÆiÉ ¨É½þÉVÉxÉ +´ÉiÉÉ®ú**150** MÉÆMÉÉ ¦ÉÉMÉÒ®úlÉÒ MÉÉänùÉ* EÞò¹hÉÉ ´ÉähhÉÉ EòÉ´Éä®úÒ xɨÉÇnùÉ* ªÉɽþÒ ´ÉÉƇSUôiÉÒ ºÉÉvÉÚÆSªÉÉ {ÉnùÉ* ªÉäiÉÒ±É EònùÉ ºxÉÉxÉÉlÉÇ**151** VÉMÉÉSÉÓ {ÉÉiÉEåò º´ÉªÉå IÉɇ±ÉiÉÒ* {ɇ®ú iɪÉÉÆSÉÒ {ÉÉ{ɇxÉ´ÉÞ‡kÉ*


‡´ÉxÉÉ ºÉÆiÉ{Énù|Éɇ{iÉ* ½þÉä<ÇxÉÉ iÉÒ Eònùɇ{É**152** VÉx¨ÉÉÆiÉ®úÓSÉå ¦ÉÉMªÉ =nùä±Éå* ¨É½þÉ®úÉVÉ ºÉÉ<ÈSÉä SÉ®úhÉ VÉÉäb÷±Éä* VÉx¨É¨É®úhÉ `öɪÉÓSÉ `öä±Éå* ¦É´É¦ÉªÉ ½þ®ú±Éå ºÉ¨ÉºiÉ**153** +ÉiÉÉÆ ºÉÆiÉ ¸ÉÉäiÉäVÉxÉ* Eäò±ªÉÉ ¸É´ÉhÉÉSÉå Eò°üÆ ¨ÉxÉxÉ* ‡´ÉºÉÉÆ´ÉÉ PÉä>ðÆ +É{ÉhÉ* {ÉÖføÒ±É ‡xÉ°ü{ÉhÉ {ÉÖføÉEòÉ®ú**154** ½þä¨ÉÉb÷ ºÉÉ<鼃 „É®úhÉ* ¨ÉÒ iÉÉå iɪÉÉÆSªÉÉ {ÉɪÉÓSÉÒ ´É½þÉhÉ* Eò®úÒiÉ ®úɽþÒxÉ EòlÉɇxÉ°ü{ÉhÉ* ½þÉä<ÇxÉ ºÉÖJɺÉÆ{ÉzÉ ‡iÉiÉÖEäòxÉÒ**155** EòÉªÉ iÉå ¨ÉxÉÉä½þ®ú MÉÉä¨É]õå vªÉÉxÉ* ¨É‡„ÉnùÒSÉä Eòb÷ä´É®ú ®úɽþÚxÉ* Eò®úÒiÉ BEäòEòÉÆ =nùÒ|ÉnùÉxÉ* ¦ÉHòEò±ªÉÉhɽþäiÉÚxÉå**156** ºÉƺÉÉ®ú ‡¨ÉlªÉÉ VɪÉÉSÉå YÉÉxÉ* ¥ÉÀÉxÉÆnùÓ +JÉÆb÷ ±ÉÒxÉ* ¨ÉxÉ ºÉnùè´É =¡ò±É±Éå ºÉÖ¨ÉxÉ* ºÉɹ]õÉÆMÉ xɨÉxÉ iɪÉÉiÉå**157** b÷Éä³ýÉÆ VÉé PÉɱÉÒ YÉÉxÉÉÆVÉxÉ* `öɪÉÓSÉ {ÉÉb÷Ò ‡xÉVɇxÉvÉÉxÉ* BäºÉå VɪÉÉ ºÉÉ<ÇSÉå ¨É‡½þ¨ÉÉxÉ* ºÉɹ]õÉÆMÉ ´ÉÆnùxÉ iɪÉÉiÉå**158** {ÉÖføÒ±É +vªÉÉªÉ ªÉɽþÚ‡xÉ ¤É®úÉ* +ÆiÉ®úÓ ‡„É®úiÉÉÆ ¸É´ÉhÉuùÉ®úÉ* Eò®úÒ±É {ÉÖxÉÒiÉ ¾þnùªÉ¨ÉƇnù®úÉ* Jɳý ¨É³ý ºÉÉ®úÉ nù´Éb÷Ò±É**159** º´É‡ºiÉ ¸ÉÒºÉÆiɺÉVVÉxÉ|É䇮úiÉä* ¦ÉHò½þä¨ÉÉb÷{ÉÆiɇ´É®ú‡SÉiÉä* ¸ÉÒºÉÉ<ǺɨÉlÉǺÉSSɇ®úiÉä* ¸ÉÒºÉÉ<ǺɨÉlÉǨɇ½þ¨ÉÉxÉÆ xÉÉ¨É nù„ɨÉÉä%vªÉɪÉ: ºÉÆ{ÉÚhÉÇ:** **¸ÉÒºÉnÂùMÉÖ¯ûºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉ{ÉÇhɨɺiÉÖ** „ÉÖ¦ÉÆ ¦É´ÉiÉÖ**

1. xÉÉxÉɴɱ±ÉÒ ¨½þhÉÚxÉ BEò ‡{É„ÉÉSÉ ´ÉÞkÉÒxÉä ®úɽþhÉÉ®úä vɹ]õ{ÉÖ¹]õ MÉÞ½þºlÉ ¤É®úÒSÉ ¨ÉÖnùiÉ ‡„É®úb÷ÒiÉ ®úɇ½þ±Éä ½þÉäiÉä. iªÉÉÆxÉÒ iÉälÉä +ºÉ±ªÉÉ ¨ÉÖnùiÉÒiÉ +iÉÉäxÉÉiÉ º´Éè®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò±Éä. ¸ÉÒºÉÉ<ǤÉɤÉÉÆSªÉÉ nù®ú¤ÉÉ®úSÉÉ ¤ÉÆnùÉä¤ÉºiÉ `öä´ÉhªÉÉEòb÷ä iªÉÉÆSÉä ¡òÉ®ú ±ÉIÉ +ºÉä. ±É½þ®ú +ɱªÉÉºÉ EòÉähÉÉºÉ Eò´É]õɳýÒiÉ, iÉ®ú EòÉähÉÉSªÉÉ lÉÉä¤ÉÉb÷ÒiɽþÒ ¦Éb÷EòÉ´ÉÒiÉ. EòvÉÒ ºÉ´ÉÉÈMÉ ‡SÉJɱÉÉiÉ ¨ÉÉJÉ´ÉÚxÉ, EòvÉÒ ´ÉÉxÉ®ú´Éä¹É PÉä>ðxÉ ´É MÉÉ´ÉÉiÉÒ±É {ÉÉä®úÉÆºÉ ´ÉÉxÉ®ú´Éä¹É nùä>ðxÉ ºÉ¦ÉɨÉÆb÷{ÉÉiÉ ªÉäiÉ ´É JÉÚ{É MÉb÷¤Éb÷ Eò®úÒiÉ +ºÉiÉ. ¸ÉҺɨÉlÉÉÈ´É®ú iªÉÉÆSÉä ´É iªÉÉÆSªÉÉ´É®ú ¸ÉҺɨÉlÉÉÈSÉä ¡òÉ®ú |Éä¨É +ºÉä. BEònùÉ ±É½þ®úÒiÉ ªÉä>ðxÉ ºÉÉ<ǤÉɤÉÉÆSÉÉ ½þÉiÉ vÉ°üxÉ iªÉÉÆxÉÉ ªÉÉÆxÉÒ MÉÉnùÒ´É°üxÉ =`ö‡´É±Éä ´É BEò ‡¨É‡xÉ]õ¦É®ú +É{ÉhÉ iªÉÉÆSªÉÉ MÉÉnùÒ´É®ú ¤ÉºÉ±Éä +ɇhÉ ±ÉMÉäSÉ iªÉÉÆxÉÉ +iªÉÉnù®ú{ÉÚ´ÉÇEò MÉÉnùÒ´É®ú ¤ÉºÉ´ÉÚxÉ iªÉÉÆxÉÉ ºÉɹ]õÉÆMÉ xɨɺEòÉ®ú PÉÉiɱÉÉ. ½þä MÉÞ½þºlÉ ºÉÉ<ǤÉɤÉÉÆºÉ "EòÉEòÉ' ¨½þhÉÚxÉ ½þÉEò ¨ÉÉ®úÒiÉ ´É ºÉÉ<ǤÉɤÉÉÆxÉÒ nùä½þ `öä´É±ªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ iªÉÉÆxÉÒ VÉä nùÖJÉhÉä PÉäiɱÉä iªÉÉ nùÖJÉhªÉÉxÉä ºÉÉ<ǤÉɤÉÉÆSªÉÉ nùä½þɴɺÉxÉÉSªÉÉ iÉä®úÉ´ªÉÉSÉ ‡nù´É„ÉÒ iªÉÉÆxÉÒ ""EòÉEòÉ.... EòÉEòÉ'' ¨½þhÉÚxÉ +É{ɱÉÉ nùä½þ `öä´É±ÉÉ. iªÉÉÆSÉä º¨ÉÉ®úEò ¨½þhÉÚxÉ ‡„É®úb÷ÒºÉ iªÉÉÆSªÉÉ nùä½þÉ´É®ú ºÉ¨ÉÉvÉÒ ¤ÉÉÆvÉhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ +ɽþä. 2. {É®úCªÉÉºÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ iÉÉ{ÉÉxÉä.

Sai adhyay 10  

charitra 10