Page 1

¸ÉÒ ºÉÉ<ǺÉSSɇ®úiÉ ** +lÉ ¸ÉÒºÉÉ<ǺÉSSɇ®úiÉ** +vªÉÉªÉ 15 ´ÉÉ**

** ¸ÉÒMÉhÉä„ÉÉªÉ xɨÉ:** ¸ÉҺɮúº´ÉiªÉè xɨÉ:** ¸ÉÒMÉÖ¯û¦ªÉÉä xɨÉ:** ¸ÉÒEÖò±Énùä´ÉiÉɪÉè xɨÉ:** ¸ÉÒºÉÒiÉÉ®úɨÉSÉÆpùɦªÉÉÆ xɨÉ:** ¸ÉÒºÉnÂùMÉÖ¯ûºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉªÉ xɨÉ:** ¡ò³ý±ÉÓ VɪÉÉÆSÉÓ {ÉÖhªÉå +MÉÉvÉå* iɪÉÉƺÉÒSÉ ºÉÉ<Çnù„ÉÇxÉ ±ÉÉvÉä* ‡jɇ´ÉvÉiÉÉ{É iɪÉÉÆ xÉ ¤ÉÉvÉä* ºÉÉvÉxÉ ºÉÉvÉä {É®ú¨ÉÉlÉÉÇ**1** EÞò{ÉÉ Eò®úÉ VÉÒ ¸ÉÉäiÉäVÉxÉ* IÉhÉèEò Eò®úÉä‡xÉ ‡xÉVÉMÉÖ¯ûËSÉiÉxÉ* EòlÉäºÉÒ Eò®úÉ ºÉÉnù®ú ¨ÉxÉ* tÉ +´ÉvÉÉxÉ ¨ÉVÉEòb÷ä**2** +ɽþÉÆiÉ iÉÖ¨½þÒ `öÉ´Éä +ɨ½þÉÆ* ´ªÉlÉÇ {ɇ®ú¸É¨É EòÉÆ ½þä iÉÖ¨½þÉÆ* BäºÉå xÉ ¨½þhÉÉ Eò®úÉ IɨÉÉ* ={ɨÉÉ iÉÖ¨½þÉÆ ºÉÉMÉ®úÉSÉÒ**3** ¦É®ú±ÉÉ VÉ®úÒ +{É®úÆ{ÉÉ®ú* iÉ®úÒ xÉ ºÉ‡®úiÉä {É®úiÉ´ÉÒ ºÉÉMÉ®ú* PÉxÉ ´É¹ÉÇiÉÉÆ ºÉ½þ»ÉvÉÉ®ú* iɪÉɺɽþÒ lÉÉ®ú nùä<Ç iÉÉä**4** iÉèºÉä iÉÖ¨½þÒ ¸ÉÉäiÉä ºÉVVÉxÉ* iÉÖ¨½þÉƨÉÉVÉÓ Eò®úÉ´Éå ¨ÉVVÉxÉ* <SUôÉ vɇ®ú±ÉÒ xÉ Eò®úÉ iÉVÉÇxÉ* nùÒxÉ´ÉVÉÇxÉ ¤É®ú´Éå xÉÉ**5** ªÉä´ÉÉä MÉÆMÉäSÉå VÉ±É ‡xɨÉdzý* +lÉ´ÉÉ MÉÉÆ´ÉÓSÉÉ ±Éåb÷+Éä½þÉä³ý* ºÉÉMÉ®úÉ{ÉÉä]õÓ nùÉä½þÓºÉÒ ºlɳý* ºÉÆMɨÉÓ Jɳý¤É³ý‡´É®ú‡½þiÉ**6** ¨½þhÉÉä‡xÉ iÉÖ¨½þÉÆ ¸ÉÉä‡iɪÉÉÆ ‡SÉkÉÉ* ºÉÆiÉEòlÉɸɴÉhÉÓ VÉä +ɺlÉÉ* iÉä‡SÉ º´ÉªÉå {ÉÉ´Éä±É ºÉÉ¡ò±ªÉiÉÉ* EÞò{ÉäxÉå {ÉɽþiÉÉÆ ¨ÉVÉEòb÷ä**7** ºÉ¤ÉÖ®úÒ +ɇhÉ ¸ÉrùɪÉÖHò* ºÉÉnù®ú ºÉ䇴ÉiÉÉÆ ½þå EòlÉɨÉÞiÉ* +ÉiÉÖb÷ä±É ¦ÉÎHò |Éä¨ÉªÉÖHò* ¸ÉÉäiÉä EÞòiÉEÞòiªÉ ½þÉäiÉÒ±É**8** ¦ÉHòÉÆ ºÉ½þVÉ {É®ú¨É|Éɇ{iÉ* ¸ÉÉäiɪÉÉÆ ¦ÉÎHò +ɇhÉ ¨ÉÖÎHò* ¦ÉÉ´ÉɇlÉǪÉÉÆ ºÉÉèJªÉ„ÉÉƇiÉ* ‡xÉVɇ´É¸ÉÉƇiÉ ºÉEò‡³ýEòÉÆ**9** MÉÖ¯û¨ÉÖJÉÓSªÉÉ MÉÉäb÷ EòlÉÉ* BäEòiÉÉÆ ‡xÉ®úºÉä±É ¦É´É¦ÉªÉ´ªÉlÉÉ* ½þÉä<Ç±É +ÉxÉÆnù ¸ÉÉä‡iɪÉÉÆSªÉÉ ‡SÉkÉÉ* º´ÉªÉå ‡xÉVÉÉi¨ÉiÉÉ |ÉEò]õä±É**10** ªÉä +vªÉɪÉÓ ‡xÉ°ü{ÉhÉ* |Éä¨É³ý ¦ÉHòÉÆSÉå ºÉÉ<鼃 |ÉÉlÉÇxÉ* nù„ÉÇxÉ nùä>ð‡xÉ ºÉÉ<Ç |ɺÉzÉ* ½þÉäiÉÒ EèòºÉä‡xÉ iªÉÉÆ {ɇ®úºÉÉ**11** xÉÖEòiÉÒSÉ {ÉÉVÉÚ‡xÉ MÉä±ÉÒ ¤Éɽþä®úÒ* ¨ÉÉMÉÖiÉä‡xÉ +ɱÉÒ VÉ®úÒ ¨ÉÉVÉÉÇ®úÒ* iÉ®úÒ ‡¡ò®ú‡¡ò®úÉä‡xÉ {ÉÉä®úå ‡iÉVÉ´É®úÒ* vÉÉÆ´ÉiÉÓ |Éä¨É¦É®úÓ ±ÉÖÆSÉɴɪÉÉ**12** ¨ÉMÉ iÉä EòÆ]õɳýÚ‡xÉ MÉÖ®úMÉÖ®úä* IÉhÉèEò VÉ®úÒ nù¤ÉiÉÓ {ÉÉä®úå* +É<Ç ‡xÉ´ÉÉÆiÉ ¤ÉèºÉ±ÉÒ {ÉÖ®úä* PÉɱÉÉä‡xÉ ¦ÉÆ´É®úä ±ÉÖÆSÉiÉÓ**13** ±ÉÖÆSÉiÉÉÆ føÉäºÉiÉÉÆ |Éä¨É¦É®úå* +É<DZÉÉMÉÓ {ÉÉx½þÉ {ÉÉZÉ®úä* ¨ÉMÉ iÉÒSÉ {ÉÚ´Éﱃ MÉÖ®úMÉÖ®úhÉå ‡´ÉºÉ®úä* |ÉÒiÉÒxÉå {ɺɮúä ‡IÉiÉÒ´É®úÒ**14** |Éä¨ÉÉänùªÉÓ ½þ®ú{Éä EòÆ]õɳýÉ* SÉÉè{ÉɪÉÓ Eò´É]õɳýÒ oùfø ‡xÉVɤÉɳýÉÆ* ´É®úSÉä´É®úÒ SÉÉ]õÒ +´É±ÉÒ³ýÉ* EòÉªÉ iÉÉä ºÉÉä½þ³ýÉ +±ÉÉ䇱ÉEò**15** {ÉÉä®úÉÆSªÉÉ iÉÒIhÉ xÉJÉ|ɽþÉ®úå* VÉÉå VÉÉå ¨ÉÉiÉäSÉÒ +Éå]õÒ ‡´ÉnùÉ®úä* iÉÉå iÉÉå +‡vÉEò |Éä¨ÉÉSÉä ZÉ®úä* nùÚMvÉ +ÉäZÉ®úä ¤É½þÖvÉÉ®úÉ**16** VÉèºÉÒ iªÉÉ ¤ÉɳýÉÆSÉÒ +xÉxªÉ ¦ÉÎHò* ¨ÉÉiÉäºÉÒ Eò®úÒ nùÖMvÉÉäi{ɇkÉ* iÉèºÉÒSÉ iÉÖ¨ÉSÉÒ ºÉÉ<Ç{ÉnùɺÉÎHò* pù´É´ÉÒ±É ‡SÉkÉÓ ºÉÉ<ÈiÉå**17** BEònùÉÆ ½þ‡®ú¦ÉÎHò{É®úɪÉhÉ* MÉhÉÖnùɺÉÉÆSÉå ºÉÖ¸ÉÉ´ªÉ EòÒiÉÇxÉ* EòÉè{ÉÒxÉä…É®ú-ºÉ‡zÉvÉÉxÉ* `öɇhɪÉÉSÉä VÉxÉ Eò®ú‡´ÉiÉÒ**18** {Éb÷‡±ÉªÉÉ ‡„ɹ]õÉÆSÉÉ +ÉOɽþ* MÉhÉÖnùÉºÉ Eò‡®úiÉÒ EòlÉÉxÉÖOɽþ* BEòÉ Eò´Éb÷ÒSÉɽþÒ {ɇ®úOɽþ* ËEò´ÉÉ nùÖ®úÉOɽþ iÉälÉå xÉÉ**19** EòÒiÉÇxÉÉ xɱÉMÉä nùähÉå Eò´Éb÷Ò* iÉxÉÖ =PÉb÷Ò b÷Éä<È xÉ {ÉMÉb÷Ò* EòÉƺÉäºÉÒ ºÉÉvÉÒSÉ {ÉÆSÉäVÉÉäb÷Ò* +‡xÉ´ÉÉ®ú =b÷Ò ¸ÉÉäiªÉÉÆSÉÒ**20** ªÉÉ {ÉÉä¹ÉÉJÉÉSÉÒ ½þÒ EòlÉÉ* ¨ÉÉèVÉ ´ÉÉ]õä±É ¸É´ÉhÉ Eò‡®úiÉÉÆ* +´ÉvÉÉ®úÉ iÉÒ º´ÉºlɇSÉkÉÉ* {ɽþÉ +É‚SɪÉÇiÉÉ ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ**21** BEònùÉÆ MÉhÉÖnùɺÉÉÆSÉÒ EòlÉÉ* ‡„É®úb÷Ò OÉɨÉÓ ½þÉähÉå +ºÉiÉÉÆ* +ÆMÉ®úJÉÉ ={É®úhÉå ¡äò]õÉ ¨ÉÉlÉÉÆ* {ÉÉä¹ÉÉJɺɨÉÎx´ÉiÉÉ ‡xÉPÉɱÉä**22** ‡„ɹ]õÉSÉÉ®úÉxÉÖºÉÉ®úiÉÉ* +ÉxÉÆnùå ¤ÉɤÉÉÆºÉ ´ÉÆnùÚÆ VÉÉiÉÉÆ* ""´Éɽþ´ÉÉ xÉ´É®únùä´É EòÓ ºÉVɱÉɇºÉ +ÉiÉÉÆ''* ¤ÉɤÉÉ ´ÉnùiÉÉÆ nùä‡JɱÉä**23** ""VÉÉiÉÉä‡ºÉ EòÉä`öå BäºÉÉ ºÉVÉÚ‡xÉ''* ¤ÉɤÉÉ {ÉÖºÉiÉÒ iɪÉÉƱÉÉMÉÚ‡xÉ* EòÒiÉÇxÉ Eò®úɪÉÉ VÉÉiÉÉå ¨½þhÉÚ‡xÉ* nùɺÉMÉhÉÚÆxÉÓ Eò‡lɪÉä±Éå**24** {ÉÖføå ¤ÉɤÉÉ ´ÉnùiÉÒ iɪÉÉƺÉ* ""+ÆMÉ®úJÉÉ ={É®úhÉå ¡äò]õÉ Eò„ÉɺÉ* ‡Eò¨ÉlÉÇ Eäò±ÉÉºÉ <iÉÖEòÉ |ɪÉɺÉ* xɱÉMÉiÉÒ +É{ÉÖ±ªÉÉºÉ iÉÓ EòÉƽþÓ**25** EòÉfø EòÓ iÉÓ ¨ÉVɺɨÉÉä®ú* Eò„ÉÉºÉ +ÆMÉÉ´É®ú ªÉÉÆSÉÉ ¦ÉÉ®ú''* iÉÆ´É iÉÓ iɪÉÉÆSªÉÉ +xÉÖYÉäxÉÖºÉÉ®ú* iÉälÉåSÉ SÉ®úhÉÉ´É®ú `ö䇴ɱÉÓ**26** iÉé{ÉɺÉÚ‡xÉ =PÉb÷ä ºÉÉäVV´É³ý* ½þÉiÉÓ ‡SÉ{ɳýÓ MɳýÉÆ ¨Éɳý* EòÒiÉÇxɺɨɪÉÓ ºÉ´ÉÇEòɳý* MÉhÉÖnùÉºÉ ½þÉ ´Éä³ý{ɪÉÈiÉ**27** iɆ½þÉ ½þÒ VÉ®úÒ VÉxɇ´É¯ûrù* iÉ®úÒ iÉÒ +iªÉÆiÉ {ÉɪÉÉ„ÉÖrù* EòÓ VÉÉä |ɤÉÖrùÉÆSÉÉ |ɤÉÖrù* xÉÉ®únù-|ɇºÉrù ½þÉ ¨ÉÉMÉÇ**28** ½þÒ xÉÉ®únùÒªÉ ¨ÉÚ³ý MÉÉnùÒ* ªÉälÉÚxɇSÉ ½þ‡®únùɺÉÉÆSÉÒ ¨ÉÉÆnùÒ* ¤ÉÉÁ ®úÆMÉÉSÉÒ xÉ VªÉÉÆ ={ÉÉvÉÒ* +ÆiÉ&„ÉÖ‡rù vªÉäªÉ VªÉÉÆ**29** +vÉÉä¦ÉÉMɇSÉ ´ÉºjÉÉSUôɇnùiÉ* ‡SÉ{ɲªÉÉ ´ÉÒhÉÉ ´ÉÉVÉ´ÉÒiÉ* ¨ÉÖJÉÓ ½þ‡®úxÉÉ¨É MÉVÉÇiÉ* vªÉÉxÉ ‡´É¸ÉÖiÉ xÉÉ®únùÉSÉå**30** ºÉÉ<ǺɨÉlÉÉÈSÉä EÞò{ÉäxÉå* º´ÉªÉå ®úSÉÚ‡xÉ ºÉÆiÉÉÆSÉÓ +ÉJªÉÉxÉå* ¨ÉÉä±ÉÉ´ÉÒhÉ Eò‡®úiÉÒ EòÒiÉÇxÉå* JªÉÉiÉÒ iÉähÉå {ÉɴɱÉä**31** =±½þÉºÉ ºÉÉ<ǦÉHòÒSÉÉ* nùɺÉMÉhÉÚxÉå ‡´ÉºiÉɇ®ú±ÉÉ ºÉÉSÉÉ* ´ÉÉfø‡´É±ÉÉ ºÉÉ<Ç|Éä¨É®úºÉÉSÉÉ* º´ÉÉxÉÆnùÉSÉÉ ºÉÉMÉ®ú**32** ¦ÉHò‡„É®úÉä¨ÉhÉÒ SÉÉÆnùÉä®úEò®ú* iɪÉÉÆSÉä½þÒ +iªÉÆiÉ ={ÉEòÉ®ú* ºÉÉ<ÇSÉ®úhɦÉÎHò-‡´ÉºiÉÉ®ú* EòÉ®úhÉ ºÉÉSÉÉ®ú ½þå ¨ÉÚ³ý**33** nùɺÉMÉhÉÚÆSÉå <Eòb÷ä ªÉähÉå* BEòÉ SÉÉÆnùÉä®úEò®úÉÆSªÉÉ EòÉ®úhÉå* VÉÉMÉÉäVÉÉMÉ iɪÉÉÆSÉÓ EòÒiÉÇxÉå* ºÉÉ<ÈSÉÓ ¦ÉVÉxÉå SÉɱɱÉÓ**34** {ÉÖhÉå xÉMÉ®ú ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú|ÉÉÆiÉÓ* {ÉÚ´ÉÕSÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSÉÒ JªÉÉiÉÒ* {ɇ®ú ªÉÉ EòÉåEòhÉSªÉÉ ±ÉÉäEòÉÆ|ÉiÉÒ* ±Éɇ´É±ÉÒ ¦ÉÎHò ªÉÉ nùÉäPÉÓ**35** ¨ÉÖƤÉ<Ç |ÉÉÆiÉÓ VÉÒ ºÉÉ<ǦÉÎHò* ‡iɪÉäSÉå ¨ÉÚ³ý ªÉÉ nùÉäxÉ ´ªÉÎHò* ºÉÉ<ǨɽþÉ®úÉVÉ EÞò{ÉɨÉÚ‡iÉÇ* iɪÉÉÆSÉä ½þÉiÉÓ |ÉEò]õ±Éä**36** ¸ÉÒEòÉè{ÉÒxÉä…É®ú¨ÉƇnù®úÓ* ºÉÉ<ÇEÞò{ÉäSªÉÉ EòÒiÉÇxÉMÉVÉ®úÓ* ½þ‡®úxÉɨÉÉSªÉÉ VɪÉVɪÉEòÉ®úÓ* =`ö±ÉÒ ±É½þ®úÒ SÉÉä³ýEò®úÉÆ**37** ½þ‡®úEòÒiÉÇxÉÉ ¤É½þÖiÉ ªÉäiÉÒ* ¸É´ÉhÉÉ-¸É´ÉhÉÉSªÉÉ +xÉäEò ®úÒiÉÒ* EòÉähÉÉ +É´Éb÷ä ¤ÉÖ´ÉÉÆSÉÒ ´ªÉÖi{ɇkÉ* ½þɴɦÉÉ´É-κlɇiÉ Eò´ÉhÉÉ**38** EòÉähÉÉ +É´Éb÷ MÉÉhªÉÉ{ÉÖ®úiÉÒ* ´Éɽþ´ÉÉ ¤ÉÖ´ÉÉ EòÉªÉ ½þÉä MÉÉiÉÒ* EòÉªÉ iÉä ‡´Éaö±ÉxÉɨÉÓ ®úÆMÉiÉÒ* EòlÉåiÉ xÉÉSÉiÉÒ |Éä¨ÉÉxÉå**39** EòÉähÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ®úÆMÉÓ ¦ÉÎHò* EòÉähÉÉSÉÒ EòlÉɦÉÉMÉÓ +ɺÉÎHò* EòÉähÉÉºÉ ½þ‡®únùɺÉÒ xÉEò±ÉÉ ¯ûSÉiÉÒ* +ÉJªÉÉxÉÓ |ÉÒ‡iÉ EòÉähÉɺÉ**40** ¤ÉÖ´ÉÉ |ÉÉEÞòiÉ EòÓ ´ªÉÖi{ÉzÉ* EòÓ {Énù{ÉnùÉlÉÇ-¤É´½þlÉǺÉÆ{ÉzÉ* EòÓ Eäò´É³ý =kÉ®ú®úÆMÉ|É´ÉÒhÉ* EòlÉɸɴÉhÉ ªÉä{É®úÒ**41** BäºÉä ¸ÉÉäiÉä ¤É½þÖiÉ +ºÉiÉÒ* {ɇ®ú ¸É´ÉhÉå VÉÉäb÷ä ¸ÉrùÉ ¦ÉÎHò* <Ç…É®ú ´ÉÉ ºÉÆiÉSÉ®úhÉÓ |ÉÒ‡iÉ* ½þÒ ¸ÉÉäiÉÞκlÉiÉÒ


nùÖ‡¨Édzý**42** ¸É´ÉhÉ Eäò±Éå ¦ÉÉ®úɦɮú* {ɇ®ú +‡´ÉtäSÉä lÉ®úÉ´É®ú lÉ®ú* iÉå EòÉªÉ ¸É´ÉhÉÉSÉå |ÉiªÉÆiÉ®ú* ´ªÉlÉÇ ¦ÉÉ®úɦɮú ¸É´ÉhÉ iÉå**43** xÉ PÉb÷ä VÉähÉä‡xÉ ¨É³ýIÉɳýhÉ* iªÉÉiÉå EòÉªÉ ¨½þhÉÉ´Éå ºÉɤÉhÉ* xÉ Eò®úÒ VÉå +‡´ÉtɇxÉ®úºÉxÉ* iÉå EòÉªÉ ¸É´ÉhÉ ¨½þhÉÉ´Éå**44** +ÉvÉÓSÉ SÉÉä³ýEò®ú ¸ÉrùɳýÚ* +ɱÉÉ ºÉÉ<Ç|Éä¨ÉÉSÉÉ =¨ÉɳýÚ* ¨ÉxÉÉÆiÉ ¨½þhÉiÉÒ ¤ÉɤÉÉ EÞò{ÉɳýÚ* Eò®úÉ ºÉÉƦÉɳýÚ nùÒxÉÉSÉÉ**45** ‡¤ÉSÉÉ®úÉ MÉ®úÒ¤É =¨Éänù´ÉÉ®ú* {ÉÉäºÉÚÆ +ºÉ¨ÉlÉÇ EÖò]õÖƤɦÉÉ®ú* ºÉ®úEòÉ®ú-{Énù®úÓ ‡¨É³ýÉ´ÉÉ „Éä®ú* ¤ÉɤÉÉƺÉÒ ¦ÉÉ®ú PÉÉiɱÉÉ**46** xÉ´ÉºÉ Eò‡®úiÉÒ EòɨÉÖEò VÉxÉ* ½þÉä<Ç±É VÉ®úÒ +¦ÉÒ¹]õºÉÆ{ÉÉnùxÉ* iÉ®úÒ PÉɱÉÚÆ <SUôɦÉÉäVÉxÉ* Eò°üÆ ¥ÉÉÀhɺÉÆiÉ{ÉÇhÉ**47** ¸ÉÒ¨ÉÆiÉÉÆSÉå xɴɺÉ-´ÉSÉxÉ* ¨½þhÉiÉÒ PÉɱÉÚÆ ºÉ½þ»É¦ÉÉäVÉxÉ* +lÉ´ÉÉ Eò°üÆ „ÉiÉMÉÉänùÉxÉ* ¨ÉxÉEòɨÉxÉÉ iÉÞ{iÉ ½þÉäiÉÉÆ**48** SÉÉä³ýEò®ú +ÉvÉÓSÉ ‡xÉvÉÇxÉ* xÉ´ÉºÉ Eò®úɴɪÉÉ ZÉɱÉå ¨ÉxÉ* +É`ö´ÉÚ‡xÉ ¸ÉÒºÉÉ<ÈSÉä SÉ®úhÉ* nùÒxÉ´ÉnùxÉ iÉÉä ¤ÉÉä±Éä**49** ¤ÉɤÉÉ MÉ®úÒ¤ÉÒSÉÉ ºÉƺÉÉ®ú* xÉÉäEò®úÒ´É®úÒ ºÉÉ®úÒ ¨ÉnùÉ®ú* EòɪɨÉSÉÉ ´½þɴɪÉÉ {ÉMÉÉ®ú* {É®úÒIÉÉ {ɺÉÉ®ú ½þÉå ±ÉÉMÉä**50** {ɇ®ú¸É¨ÉÉÆiÉÓ Eäò±ÉÒ iɪÉÉ®úÒ* {ÉÉºÉ ½þÉähªÉÉ´É®ú ‡¦ÉºiÉ ºÉÉ®úÒ* xÉÉiÉ®úÒ MÉÉÆ`öÒSÉÒ ¦ÉÉEò®úÒ* =¨Éänù´ÉÉ®úÒ VÉÉ<DZÉ**51** ZÉɱÉÉå EÞò{ÉäxÉå {ÉÉºÉ VÉ®ú* ½þÉä<ÇxÉ +É{ÉÖ±Éä {ÉɪÉÓ ºÉÉnù®ú* ´ÉÉÆ]õÒxÉ xÉÉÆ´ÉÉxÉä JÉb÷ÒºÉÉJÉ®ú* ½þɇSÉ ‡xÉvÉÉÇ®ú {Éé ¨ÉÉZÉÉ**52** BhÉå{É®úÒ xÉ´ÉºÉ Eäò±ÉÉ* ¨ÉxÉÉVÉÉäMÉÉ +ÉxÉÆnù ZÉɱÉÉ* xÉ´ÉºÉ ¡äòb÷ɪÉÉ ‡´É±ÉÆ¤É ±ÉÉMɱÉÉ* iªÉÉMÉ Eäò±ÉÉ ºÉÉJÉ®úäSÉÉ**53** ´ÉÉ]õåiÉ MÉÉÆ`öÒºÉ EòÉƽþÓ ´½þÉ´Éå* ‡®úHò½þºiÉå EèòºÉå VÉÉ´Éå* +ÉVÉSÉå =tÉÆ´É®ú ±ÉÉä]õÉ´Éå* ‡nù´ÉºÉ EòÆ`öÉ´Éä ±ÉÉMɱÉä**54** +Éä±ÉÉÆb÷´Éä±É xÉÉhÉäPÉÉÆ]õ* ºÉÁÉpùÒSÉÉ Eòb÷ɽþÒ +¡òÉ]õ* {ɇ®ú |ÉÉ{ÉƇSÉEòÉ ½þÉ =ƤɮúäPÉÉÆ]õ* ¤É½þÖ nùÖPÉÇ]õ +Éä±ÉÉÆb÷ÚÆ**55** xÉ´ÉºÉ xÉ ¡äò‡b÷iÉÉÆ ‡„É®úb÷ÒSÉÉ* +ºÉä´ªÉ {ÉnùÉlÉÇ ºÉÉJÉ®úäSÉÉ* SɽþɽþÒ ‡¤ÉxɺÉÉJÉ®úäSÉÉ* SÉÉä³ýEò®úÉÆSÉÉ SÉɱɱÉÉ**56** VÉÉiÉÉÆ BäºÉä EòÉƽþÓ ‡nù´ÉºÉ* +ɱÉÒ ´Éä³ý MÉä±Éä ‡„É®úb÷ÒºÉ* ¡äò‡b÷±ÉÉ iÉé Eäò±Éä±ÉÉ xɴɺÉ* +ÉxÉÆnù ¨ÉxÉÉºÉ VÉɽþ±ÉÉ**57** ½þÉäiÉÉƇSÉ ºÉÉ<ÈSÉä nù„ÉÇxÉ* SÉÉä³ýEò®ú PÉɱÉiÉÒ ±ÉÉä]õÉÆMÉhÉ* ´ÉÆnùÉä‡xɪÉÉÆ ¤ÉɤÉÉÆSÉä SÉ®úhÉ* +ɱ½þÉnù{ɇ®ú{ÉÚhÉÇ iÉä ZÉɱÉä**58** ¨ÉxÉ Eò°ü‡xɪÉÉÆ ‡xɨÉdzý* ´ÉÉƇ]õiÉÒ ºÉÉJÉ®ú +‡{ÉÇiÉÒ ¸ÉÒ¡ò³ý* ¨½þhÉiÉÒ +ɇVÉ ¨ÉxÉÉä®úlÉ ºÉEò³ý* ZÉɱÉä ºÉ¡ò³ý EòÓ ¨ÉÉZÉä**59** +ÉxÉÆnù±Éä ºÉÉ<Çnù„ÉÇxÉå* ºÉÖJÉ VÉɽþ±Éå ºÉƦÉɹÉhÉå* ½þÉäiÉä SÉÉä³ýEò®ú VÉÉäMÉÉÆSÉä‡SÉ {ÉɽþÖhÉä* +ɱÉå VÉÉhÉå VÉÉäMÉÉÆEòb÷ä**60** VÉÉäMÉ =`ö±Éä {ÉɽþÖhÉä ‡xÉPÉɱÉä* ¤ÉɤÉÉ VÉÉäMÉÉÆºÉ ´ÉnùiÉä ZÉɱÉä* ""{ÉÉVÉÓ ªÉÉÆºÉ SɽþÉSÉä {ªÉɱÉä* ¦É±Éä ¦É®ú±Éä ºÉÉJÉ®úäSÉä''**61** JÉÖhÉäSÉÓ +IÉ®úå {Éb÷iÉÉÆ EòÉxÉÓ* SÉÉä³ýEò®ú SɨÉiEòÉ®ú±Éä ¨ÉxÉÓ* +ÉxÉÆnùɸÉÚ +ɱÉä xɪÉxÉÓ* ¨ÉÉlÉÉ SÉ®úhÉÓ `ö䇴ɱÉÉ**62** EòÉèiÉÖEò ´ÉÉ]õ±Éå VÉÉäMÉÉÆxÉÉ* iªÉɽþÚ‡xÉ ‡uùMÉÖhÉ SÉÉä³ýEò®úÉÆxÉÉ* EòÉ®úhÉ `öÉ´Éå iɪÉÉÆSÉå iªÉÉÆxÉÉ* {É]õ±ªÉÉ JÉÖhÉÉ ¨ÉxÉÉSªÉÉ**63** SɽþÉ xÉɽþÓ ¤ÉɤÉÉÆºÉ `öÉ´ÉÉ* ªÉäIÉhÉÓSÉ EòÉÆ +É`ö´ÉÉ´ÉÉ* SÉÉä³ýEò®úÉÆSÉÉ ‡´É…ÉÉºÉ {É]õÉ´ÉÉ* `öºÉÉ =¨É]õÉ´ÉÉ ¦ÉHòÒSÉÉ**64** <iÉCªÉÉÆiÉ {ÉÖ®úiÉÉ ‡nù±ÉÉ <„ÉÉ®úÉ* EòÓ ""{ÉɴɱÉÒ ´ÉÉSÉÉnùkÉ „ÉEÇò®úÉ* iÉÖZªÉÉ iªÉÉMÉÉSÉÉ xÉä¨É½þÒ {ÉÖ®úÉ* SÉÉä³ýEò®úÉ ZÉɱÉɺÉä**65** xɴɺÉ-´Éä³ýäSÉå iÉÖZÉå ‡SÉkÉ* nùÒPÉǺÉÚjÉiÉäSÉå |Éɪɇ‚SÉkÉ* ½þå VÉ®úÒ iÉÖZÉå `öä´ÉhÉå MÉÖ{iÉ* iÉå ¨ÉVÉ ºÉ¨ÉºiÉ Eò³ý±Éå MÉÉ**66** iÉÖ¨½þÒ EòÉähÉÒ EÖò`öå½þÒ +ºÉÉ* ¦ÉÉ´Éå ¨ÉVÉ{ÉÖføå {ɺɇ®úiÉÉÆ {ɺÉÉ* ¨ÉÒ iÉ֨ɇSɪÉÉ ¦ÉÉ´Éɺɇ®úºÉÉ* ®úÉjÉƇnùºÉÉ =¦ÉÉSÉ**67** ¨ÉÉZÉÉ nùä½þ VÉ®úÒ <Eòb÷ä* iÉÖ¨½þÒ ºÉÉiÉÉƺɨÉÖpùÉÆ{ɱÉÒEòb÷ä* iÉÖ¨½þÒ EòÉƽþÓ½þÒ Eò®úÉ ‡iÉEòb÷ä* VÉÉhÉÒ´É ¨ÉVÉ iÉÉiEòɳý**68** EÖò`öå½þÒ VÉÉ nùÖ‡xɪÉä´É®ú* ¨ÉÒ iÉÉå iÉÖ¨½þÉƤɮúÉä¤É®ú* iÉÖ¨½þÉÆ ¾þnùªÉÓSÉ ¨ÉÉZÉå PÉ®ú* +ÆiɪÉÉǨÉÓ iÉÖ¨ÉSÉä ¨ÉÒ**69** BäºÉÉ iÉÖ¨½þÉÆ ¾þnùªÉºlÉ VÉÉä ¨ÉÒ* iɪÉɺÉÒ xɨÉÉ ‡xÉiªÉ iÉÖ¨½þÒ* ¦ÉÚiɨÉÉjÉÉSªÉɽþÒ +ÆiɪÉÉǨÉÓ* iÉÉäSÉ iÉÉä ¨ÉÒ ´ÉiÉÇiÉÉå**70** ªÉɺiÉ´É iÉÖ¨½þÉÆºÉ VÉÉä VÉÉä ¦Éä]õä* PÉ®úÓ nùÉ®úÓ +lÉ´ÉÉ ´ÉÉ]õä* iÉä iÉä `öɪÉÓ ¨ÉÒSÉ ®ú½þÉ]õå* ¨ÉÒSÉ ‡iɹ`öå iªÉɨÉÉVÉÓ**71** EòÒb÷ ¨ÉÖÆMÉÒ VɱÉSÉ®ú JÉäSÉ®ú* |ÉɇhɨÉÉjÉ …ÉÉxÉ „ÉÚEò®ú* +´ÉPªÉÉ `öɪÉÓ ¨ÉÒSÉ ‡xÉ®úÆiÉ®ú* ¦É®ú±ÉÉå ºÉÉSÉÉ®ú ºÉ´ÉÇjÉ**72** ¨ÉVÉ„ÉÓ vÉ°üÆ xÉEòÉ +ÆiÉ®ú* iÉÖ¨½þÒ +ɨ½þÒ ‡xÉ®úÆiÉ®ú* BäºÉå ¨ÉVÉ VÉÉä VÉÉhÉÒ±É xÉ®ú* ¦ÉÉMªÉ lÉÉä®ú iɪÉÉSÉå''**73** ‡nùºÉɪÉÉ ½þä ´ÉÉiÉÉÇ iÉÉäEòb÷Ò* {ɇ®ú MÉÖhÉÉxÉå ¤É½þÖ SÉÉäJÉb÷Ò* ‡EòiÉÒ iªÉÉ SÉÉä³ýEò®úÉ MÉÉäb÷Ò* ‡nùvɱÉÒ VÉÉäb÷Ò ¦ÉHòÒSÉÒ**74** ½þÉäiÉå VÉå VÉå iɪÉÉ +ÆiÉ®úÓ* iÉå iÉå ¤ÉɤÉÉÆxÉÓ BhÉä{É®úÒ* nùɇ´É±Éå iɪÉɺÉÒ |ÉiªÉÆiÉ®úÓ* EòÉªÉ EÖòºÉ®úÒ ºÉÆiÉÉÆSÉÒ**75** ¤ÉÉä±É‡SÉ ¤ÉɤÉÉÆSÉä +xɨÉÉä±É* ¦ÉHò¾þnùªÉÓ ‡„É®úiÉÒ ºÉJÉÉä±É* |Éä¨ÉÉSÉä ¨É²ªÉÉÆºÉ +ɇhÉiÉÒ +Éä±É* ¦ÉHòÒºÉ b÷Éä±É nùɇ´ÉiÉÒ**76** SÉÉiÉEòkÉÞ¹hÉäSªÉÉ {ɇ®ú½þÉ®úÉ* ¨ÉäPÉ ºÉnùªÉiÉÉ ´É¹Éæ vÉÉ®úÉ* {ɇ®úhÉɨÉÓ ‡xÉ´Éä +‡JÉ±É vÉ®úÉ* iÉäSÉ iɆ½þÉ ½þä ZÉɱÉÒ**77** SÉÉä³ýEò®ú ‡¤ÉSÉÉ®úÉ EòÉä`öÒ±É EòÉähÉ* ‡xɇ¨ÉkÉÉºÉ nùɺÉMÉhÉÚÆSÉå EòÒiÉÇxÉ* xÉ´ÉºÉ Eò®úɴɪÉÉ ZÉɱÉå ¨ÉxÉ* ¤ÉɤÉɽþÒ |ɺÉzÉ VÉɽþ±Éä**78** iÉähÉåSÉ ½þÉ SɨÉiEòÉ®ú* Eò³ý±Éå ºÉÆiÉÉÆSÉå +ÆiÉ®ú* ={Énùä„ÉÉlÉÇ ¤ÉɤÉÉ iÉi{É®ú* BäºÉä +´ÉºÉ®ú +ÉhÉÒiÉ**79** SÉÉä³ýEò®úÉÆSÉå Eäò´É³ý ‡xɇ¨ÉkÉ* ºÉEò³ý ¦ÉHòÉÆSÉå ºÉÉvÉɴɪÉÉ ‡½þiÉ* +Eò³ý ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ Eò³ýÉ ‡xÉiÉ* ‡´É±ÉÉäEòÒiɇSÉ ®ú½þÉ´Éå**80** BäºÉÒSÉ +ɇhÉEò EòlÉÉ ´ÉhÉÚÇxÉ* ¨ÉMÉ ½þÉ +vªÉÉªÉ Eò°üÆ {ÉÚhÉÇ* EèòºÉÉ BEåò Eäò±ÉÉ |É‚xÉ* EèòºÉå iɇzÉ®úºÉxÉ ¤ÉɤÉÉÆxÉÓ**81** BEònùÉÆ ¤ÉɤÉÉ ¨É‡„ÉnùÓiÉ* +ºÉiÉÉÆ +É{ÉÖ±Éä +ɺÉxÉÓ ÎºlÉiÉ* ¦ÉHò BEò ºÉx¨ÉÖJÉ ¤ÉèºÉiÉ* BäEäò SÉÖEòSÉÖEòiÉ {ÉÉ±É BEò**82** {ɱ±ÉÒ{ÉiÉxÉ {ɱ±ÉÒ´ÉSÉxÉ* {ÉÖføÒ±É ¦É‡´É¹ªÉÉlÉÉÇSÉå ºÉÚSÉxÉ* ºÉ½þVÉ ¤ÉɤÉÉƺÉÒ Eò®úÒ |É‚xÉ* ‡VÉYÉɺÉɺÉÆ{ÉzÉ ½þÉä>ð‡xÉ**83** ""¤ÉɤÉÉ ½þÒ {ÉÉ`öÒºÉÒ Ë¦ÉiÉÒ´É®úÒ* ‡Eò¨ÉlÉÇ ½þÉä {ÉÉ±É SÉÖEòSÉÖEò Eò®úÒ* EòÉªÉ +ºÉÉ´Éå ‡iɪÉäSÉä +ÆiÉ®úÓ* +„ÉÖ¦ÉEòÉ®úÒ xÉɽþÓ xÉÉ?''**84** iɪÉÉºÉ ¤ÉɤÉÉ ZÉɱÉä ´ÉnùiÉä* ""{ÉɱÉÒºÉ +ɱÉå +ÉxÉÆnù¦É®úiÉå* EòÓ +Éè®úÆMÉɤÉÉnùä½þÚ‡xÉ ªÉäiÉä* ¤É½þÒhÉ ªÉälÉå ¦Éä]õɴɪÉÉ''**85** +ÉvÉÓ {ÉÉ±É iÉÉä VÉÒ´É EòɪÉ* ‡iɱÉÉ EéòSÉÉ ¤ÉÉ{É ¨ÉɪÉ* EéòSÉÒ ¤É½þÒhÉ EéòSÉÉ ¦ÉɪÉ* ºÉƺÉÉ®ú-´ªÉ´ÉºÉÉªÉ EòÉªÉ ‡iɪÉä**86** ¨½þhÉÉä‡xÉ ¤ÉɤÉÉ ½þå EòÉƽþÓiÉ®úÒ* ¤ÉÉ䇱ɱÉä ‡´ÉxÉÉänùå |ÉiªÉÖkÉ®úÓ* BäºÉå ¨ÉÉxÉÚ‡xɪÉÉÆ +ÆiÉ®úÓ* º´ÉºlÉ IÉhɦɮúÒ ¤ÉèºÉ±ÉÉ**87** <iÉÖCªÉÉÆiÉ +Éè®úÆMÉɤÉÉnùä½þÚxÉ* MÉÞ½þºlÉ BEò PÉÉäb÷¬É´É°üxÉ* +ɱÉÉ PªÉɴɪÉÉ ¤ÉɤÉÉÆSÉå nù„ÉÇxÉ* ¤ÉɤÉÉ iÉé ºxÉÉxÉ Eò®úÒiÉ**88** iɪÉÉºÉ VÉÉhÉå ½þÉäiÉå {ÉÖføå* SÉÆnùÒ´ÉÉÆSÉÚxÉ SÉɱÉäxÉÉ PÉÉäb÷å* ½þ®ú¦É®úä ‡´ÉEòiÉ PªÉɴɪÉÉ lÉÉäb÷ä* ¤ÉÉVÉÉ®úÉEòb÷ä ‡xÉPÉɱÉÉ**89** {ÉɱÉÒSÉÉ |É‚xÉ ‡´ÉSÉÉ®úhÉÉ®úÉ* ºÉÉ‚SɪÉÇ {Éɽþä xÉ´É ºÉÉènùÉMÉ®úÉ* <iÉÖCªÉÉÆiÉ iªÉÉxÉå EòÉÆJÉäSÉÉ iÉÉä¤É®úÉ* ZÉ]õEò±ÉÉ EòSÉ®úÉ ZÉÉb÷ɴɪÉÉ**90** ={Éb÷É +É{É]õiÉÉÆSÉ ‡IÉiÉÒ´É®ú* {ÉÉ±É BEò {Éb÷±ÉÒ ¤Éɽþä®ú* PÉɤɆªÉÉ PÉɤɆªÉÉ vÉÉƴɱÉÒ ºÉ®úºÉ®ú* xÉVÉ®úäºÉ¨ÉÉä®ú ºÉEò³ýÉÆSªÉÉ**91** |É‚xÉ{ÉÖºÉiªÉÉ ¤ÉɤÉÉ ´ÉnùiÉÒ* +ÉiÉÉÆ ±ÉIÉ `öä´ÉÓ ‡iÉVÉ´É®úiÉÒ* {ÉɱÉÒSÉÒ iªÉÉ ¤É½þÒhÉ ½þÒSÉ iÉÒ* {ɽþÉ SɨÉiEÞòiÉÒ ‡iɪÉäSÉÒ**92** iÉÒ VÉÒ iÉälÉÚ‡xÉ ‡xÉPÉɱÉÒ iÉb÷Eò* iÉÉ<Ç Eò®úÒiÉ ½þÉäiÉÒSÉ SÉÖEòSÉÖEò* vÉ°ü‡xɪÉÉÆ iªÉÉ +É´ÉÉVÉÉ´É®ú ®úÉäJÉ* SɨÉEòiÉ `öÖ¨ÉEòiÉ SÉɱɱÉÒ**93** ¤É‡½þhÉÒ-¤É‡½þhÉÓSÉÒ iÉÒ MÉÉÆ`ö* ¤É½þÖiÉÉÆ ‡nùºÉÓ ZÉɱÉÒ ¦Éä]õ* SÉÖƇ¤ÉiÉÒ ¨ÉÖJÉ +É˱ɇMÉiÉÒ nùÉ]õ* |Éä¨ÉÉSÉÉ lÉÉ]õ +xÉÖ{ɨÉ**94** BEò¨ÉäEò PÉɱÉÒiÉ ‡MÉ®úCªÉÉ* +ÉxÉÆnùÉxÉå ¨ÉÉ®úÒiÉ ‡¦É®úCªÉÉ* MÉ䱪ÉÉ =¦ªÉÉ +Éb÷´ªÉÉ ‡iÉ®úCªÉÉ* º´ÉSUôÆnù ‡¡ò®úCªÉÉ ¨ÉÉ®úÒiÉ**95** EòÉä`öå iÉå +Éè®úÆMÉɤÉÉnù „ɽþ®ú* EòÉä`öå ‡„É®úb÷Ò EòÉªÉ ½þÉ |ÉEòÉ®ú* EèòºÉÉ ªÉÉ´ÉÉ +´É‡SÉiÉ ½þÉ º´ÉÉ®ú* {ÉɱɽþÒ ¤É®úÉä¤É®ú iɪÉÉSªÉÉ**96** +ºÉä±É {ÉɱÉ


+Éè®úÆMÉɤÉÉnùÓ* +ºÉä±É ‡„É®ú±Éä±ÉÒ iÉÉä¤É†ªÉɨÉvÉÓ* {ɇ®ú iªÉÉ |É‚xÉÉäkÉ®úɺÉƤÉÆvÉÓ* EèòºÉÒ ½þÒ ºÉÆvÉÒ {ÉÉiɱÉÒ**97** {ÉÉ±É EòÉªÉ SÉÖEòSÉÖEòÉ´ÉÒ* |É‚xɺ¡Úò‡iÉÇ iÉÒ EòÉªÉ ´½þÉ´ÉÒ* +lÉÉæ{É{ɇkÉ EòÉªÉ EòlÉÉ´ÉÒ* |ÉSÉÒ‡iÉ ªÉÉ´ÉÒ iÉÉiEòɳý**98** BäºÉÉ ½þÉ ªÉÉäMÉ +|ɇiɨÉ* ‡´ÉxÉÉänùÉ´É®ú ºÉÉ´ÉLJjÉEò |Éä¨É* ºÉÆiÉ ºÉÉvÉxÉ ªÉÉäVÉÚ‡xÉ +xÉÖ{ɨÉ* ¦ÉHòIÉä¨É ´ÉÉfø‡´ÉiÉÒ**99** {ɽþÉ ½þÉ ªÉälÉå ‡VÉYÉɺÉÖ xɺÉiÉÉ* +lÉ´ÉÉ EòÉähÉÒ½þÒ xÉ |É‚xÉ {ÉÖºÉiÉÉ* EèòºÉÉ ºÉÉ<ÈSÉÉ ¨É‡½þ¨ÉÉ ºÉ¨ÉVÉiÉÉ* EòÉähÉÉºÉ Eò³ýiÉÉ ½þÉ +lÉÇ**100** +xÉäEò ´Éä³ýÓ „ɤnù Eò‡®úiÉÉÆ* +xÉäEò {ÉɱÉÒ `öÉ´ªÉÉ ºÉ¨ÉºiÉÉÆ* EòÉähÉ {ÉÖºÉä iªÉÉ „ɤnùÉÆSªÉÉ +lÉÉÈ* +lÉ´ÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ iɪÉÉÆSÉÒ**101** ºÉÉ®úÉÆ„É ½þÉ VÉMÉÉSÉÉ JÉä³ý* ºÉÚjÉå MÉÖ{iÉ +ɇhÉ +Eò³ý* EòÉähÉÉºÉ ´½þÉ´ÉÒ iÉ®úÒ ½þÒ +]õEò³ý* +É‚SɪÉÇ ºÉEò³ý Eò‡®úiÉÉiÉ**102** =±É]õ ªÉÉ {ÉɱÉÒ „ɤnù Eò‡®úiÉÉÆ* nù„ÉLJ´ÉiÉÒ EòÓ +xÉlÉǺÉÚSÉEòiÉÉ* "EÞò¹hÉ EÞò¹hÉ' ´ÉÉSÉä ¨½þhÉiÉÉÆ* ]õ³ýiÉä +xÉlÉÇiÉÉ VÉxÉ ´ÉnùiÉÒ**103** +ºÉäxÉÉ EòÉÆ EèòºÉÒ½þÒ ´ªÉÖi{ɇkÉ* {É®úÆiÉÖ ½þÒ EòÉªÉ SɨÉiEÞò‡iÉ* ¦ÉHò VÉb÷´ÉɴɪÉÉ ‡xÉVÉ{ÉnùÉ|ɇiÉ* =kÉ¨É ½þÒ ªÉÖÎHò ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ**104** ´ÉÉSÉÒ±É VÉÉä ½þÉ +vªÉÉªÉ +Énù®úÓ* +lÉ´ÉÉ xÉä¨ÉÉxÉå +É´ÉiÉÇxÉ Eò®úÒ* iɪÉÉSÉå ºÉÆEò]õ MÉÖ¯û®úÉªÉ ‡xÉ´ÉÉ®úÒ* JÉÚhÉú +ÆiÉ®úÓ oùfø ¤ÉÉÆvÉÉ**105** +xÉxªÉ¦ÉÉ´Éå SÉ®úhÉÓ ¨ÉÉlÉÉ* VÉÉä VÉÉä ´ÉɽþÒ iɪÉɺÉÒ iÉk´ÉiÉÉÆ* jÉÉiÉÉ {ÉÉiÉÉ +¦ÉªÉnùÉiÉÉ* EòiÉÉÇ ½þiÉÉÇ iÉÉä BEò**106** +ÆiÉ®ú ¨ÉÉxÉÚÆ xÉEòÉ ªÉälÉ* BäºÉÉSÉ +ɽþä ½þÉ ºÉÉ<ÇxÉÉlÉ* ‡xÉVÉÉxÉ֦ɴÉÉSÉÉ MÉÖÁ ¦ÉÉ´ÉÉlÉÇ* ¦ÉHòEò±ªÉÉhÉÉlÉÇ ¨ÉÒ Eò‡lÉiÉÉå**107** VÉMÉÓ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¨ÉÒ‡SÉ BEò* nùÖVÉå xÉ ¨ÉVÉ´ÉÒhÉ EòÉƽþÒ +ɇhÉEò* xÉɽþÓ Eäò´É³ý ½þɇSÉ ±ÉÉäEò* +‡JÉ±É jÉè±ÉÉäCªÉ ¨ÉÒ‡SÉ ¨ÉÒ**108** BäºÉå +‡uùiÉÒªÉi´É VÉälÉå º¡Öò®úä* iÉälÉå ¦ÉªÉÉSÉÒ ´ÉÉiÉÉLJSÉ xÉÖ®úä* ‡xÉ®ú‡¦É¨ÉÉxÉå ‡xÉ®ú½þÆEòÉ®úå* ‡SÉx¨ÉÉjÉ ºÉÉ®úå ¦É®ú±Éå VªÉÉ**109** ½þä¨ÉÉb÷{ÉÆiÉ ºÉÉ<ȺÉÒ „É®úhÉ* ºÉÉäb÷ÚÆ xÉähÉä IÉhÉ BEò SÉ®úhÉ* EòÓ iªÉÉÆiÉ +ɽþä ºÉƺÉÉ®úiÉ®úhÉ* MÉÉäb÷ ‡xÉ°ü{ÉhÉ +´ÉvÉÉ®úÉ**110** {ÉÖføÒ±É +vªÉɪÉÓ |ɺÉÆMÉ ºÉÖÆnù®ú* ‡xɨÉÉÇhÉ Eò‡®úiÉÒ±É ºÉÉ<Ç MÉÖ¯û´É®ú* ¥ÉÀYÉÉxÉ EèòºÉå ´ÉÉ]õä´É®ú* ‡SÉ]õEòÒ´ÉÉ®úÒ VÉxÉ ¨ÉÉMÉä**111** EòÉähÉÒ BEò ±ÉÉä¦ÉÒ VÉxÉ* {ÉÖºÉä±É ºÉÉ<ȺÉÒ ¥ÉÀYÉÉxÉ* iÉå iɪÉÉSÉäSÉ ‡JÉ„ÉÉÆiÉÚxÉ* nùäiÉÒ±É EòÉføÚxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ**112** ¸ÉÉäiÉÓ {ɇ®úºÉiÉÉÆ ½þå EòlÉÉxÉEò* ‡nùºÉÚ‡xÉ ªÉä<Ç±É ¤ÉɤÉÉÆSÉå EòÉèiÉÖEò* ±ÉÉä¦É ºÉÖ]õ±ªÉÉ´ÉÉÆSÉÚ‡xÉ ‡xɹ]õÆEò* ¥ÉÀ ‡xÉ&„ÉÆEò +|ÉÉ{ªÉ**113** EòÉähÉ iɪÉÉSÉÉ +‡vÉEòÉ®úÒ* iªÉÉSÉÉ EòÉähÉÒ½þÒ ‡´ÉSÉÉ®ú xÉ Eò®úÒ* EòÉähÉÉ iÉå |ÉÉ{iÉ Eèò‡„ɪÉÉ{É®úÒ* iÉå½þÒ ‡´É´É®úiÉÒ±É ¨É½þÉ®úÉVÉ**114** ¨ÉÒ iÉÉå iɪÉÉÆSÉÉ nùɺÉÉxÉÖnùɺÉ* {Énù®ú {ɺɇ®úiÉÉå Eò‡®úiÉÉå +ɺÉ* EòÓ ½þÉ ºÉÉ<Ç|Éä¨É‡´É±ÉɺÉ* +‡iÉ =±½þɺÉå {ɇ®úºÉÉ VÉÒ**115** ‡SÉkɽþÒ ½þÉä<Ç±É |ɺÉzÉ* ±ÉÉvÉä±É SÉèiÉxªÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ* ¨½þhÉÚxÉ ¸ÉÉäiÉÉÆ tÉ´Éå +´ÉvÉÉxÉ* ºÉÆiɨɇ½þ¨ÉÉxÉ Eò³ýä±É**116** º´ÉκiÉ ¸ÉÒºÉÆiɺÉVVÉxÉ|É䇮úiÉä* ¦ÉHò½þä¨ÉÉb÷{ÉÆiɇ´É®ú‡SÉiÉä* ¸ÉÒºÉÉ<ǺɨÉlÉǺÉSSɇ®úiÉä* SÉÉä³ýEò®ú„ÉEÇò®úÉJªÉÉxÉÆ xÉÉ¨É {ÉÆSÉnù„ÉÉävªÉɪÉ& ºÉÆ{ÉÚhÉÇ&** **¸ÉÒºÉnÂùMÉÖ¯ûºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉ{ÉÇhɨɺiÉÖ** „ÉÖ¦ÉÆ ¦É´ÉiÉÖ** ============================================

sai 15  
sai 15  

charitra 15

Advertisement