Page 1

¸ÉÒ ºÉÉ<ǺÉSSɇ®úiÉ ** +lÉ ¸ÉÒºÉÉ<ǺÉSSɇ®úiÉ** +vªÉÉªÉ 47 ´ÉÉ**

** ¸ÉÒMÉhÉä„ÉÉªÉ xɨÉ:** ¸ÉҺɮúº´ÉiªÉè xɨÉ:** ¸ÉÒMÉÖ¯û¦ªÉÉä xɨÉ:** ¸ÉÒEÖò±Énùä´ÉiÉɪÉè xɨÉ:** ¸ÉÒºÉÒiÉÉ®úɨÉSÉÆpùɦªÉÉÆ xɨÉ:** ¸ÉÒºÉnÂùMÉÖ¯ûºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉªÉ xɨÉ:** VªÉÉÆSÉå IÉhÉèEò nùä‡JɱªÉÉ ´ÉnùxÉ* ½þÉäªÉ +xÉÆiÉVÉx¨ÉnùÖ:JÉnù±ÉxÉ* iÉå {É®ú¨ÉÉxÉÆnù-VÉxÉxɺlÉÉxÉ* vÉxªÉ ¸ÉÒ´ÉnùxÉ ºÉÉ<ÈSÉå**1** VªÉÉÆSÉå ZÉɇ±ÉªÉÉ EÞò{ÉɴɱÉÉäEòxÉ* iÉÉiEòɳý Eò¨ÉǤÉÆvɇ´É¨ÉÉäSÉxÉ* º´ÉÉxÉÆnù{ÉÖ¹]õÒ ‡xÉVɦÉHòVÉxÉ* xÉ ±ÉÉMÉiÉÉÆ IÉhÉ ±ÉÉvÉiÉÒ**2** VªÉÉƇSɪÉÉ EÞò{ÉÉoù¹]õÒ{ÉÖføå* Eò¨ÉÉÇEò¨ÉÉÇSÉå ‡¡ò]õä ‡¤É®úb÷å* ªÉiEÞò{ÉɺÉÚªÉÉLJSɪÉÉ =‡VɪÉäb÷å* ¦É´ÉJÉtÉäiÉ nùb÷ä ‡xɺiÉäVÉ**3** VÉMÉÉSÉÓ {ÉÉ{Éå ¦ÉÉMÉÒ®úlÉÒ vÉÚiÉä* iÉähÉå iÉÒ º´ÉªÉå ¨É±ÉªÉÖHò ½þÉäiÉä* ºÉÉÆSɱÉÉ ‡xÉVÉ¨É±É ‡xÉ®úºÉɴɪÉÉiÉå* ºÉÉvÉÚÆSÉä <ÎSUôiÉä SÉ®úhÉ®úVÉ**4** EòvÉÓ ºÉÉvÉÚÆSÉä {ÉÉªÉ ±ÉÉMÉiÉÒ* EòvÉÓ ¨ÉVɨÉÉVÉÓ ºxÉÉxÉÉlÉÇ ªÉäiÉÒ* iªÉÉ´ÉÒhÉ ‡xÉVÉ{ÉÉ{ÉÉSÉÒ ‡xÉMÉÇiÉÒ* xÉ´½þä, ½þå ‡xɇ‚SÉiÉÒ VÉÉhÉä iÉÒ**5** B䇺ɪÉÉ ºÉÉvÉÚÆSÉÉ ¨ÉÖEÖò]õ¨ÉhÉÒ* ºÉ¨ÉlÉǺÉÉ<Ç ªÉÉÆSÉÒ ½þÒ ´ÉÉhÉÒ* VÉÉhÉÚ‡xÉ +iªÉÉnù®úå ¦Éɇ´ÉEò ºÉVVÉxÉÓ* +ÉEò‡hÉÇVÉä {ÉÉ´ÉxÉÒ ½þÒ EòlÉÉ**6** xÉ´É±É ªÉÉ EòlÉäSÉå ¨É‡½þ¨ÉÉxÉ* ¸ÉÉäiÉä ºÉYÉÉxÉ ´ÉÉ +YÉÉxÉ* {ɇ®úºÉiÉÉÆ iÉÖ]õä±É Eò¨ÉǤÉÆvÉxÉ* {É®ú¨É{ÉÉ´ÉxÉ EòlÉÉ ½þä**7** xɪÉxÉÉÆSÉɽþÒ xɪÉxÉ ºÉÉ<Ç* ¸É´ÉhÉÉÆSÉɽþÒ ¸É´ÉhÉ {ÉɽþÓ* iÉähÉå‡SÉ ‡®úPÉÉä‡xÉ ¨ÉɇZɪÉä ¾þnùªÉÓ* ´ÉÉiÉÉÇ VÉÒ ½þÒ ‡xÉ´Éä‡nù±ÉÒ**8** ºÉÉ<Ç º´ÉªÉå ¨É½þÉxÉÖ¦ÉÉ´É* {ɇ®úºÉiÉÉÆ ªÉÉ EòlÉäSÉÉ xɴɱÉÉ´É* ¸ÉÉäiÉä ‡´ÉºÉ®úiÉÒ±É nùä½þ¦ÉÉ´É* +¹]õ|Éä¨É¦ÉÉ´É nùÉ]õiÉÒ±É**9** ºÉÉ<ǨÉÖJÉÓSÉÒ ½þä EòlÉÉ* ±ÉIÉ ±ÉÉ´ÉÚ‡xÉ ‡iÉSªÉÉ ¾þnÂùMÉiÉÉ* iÉÉi{ɪÉÉÇ´É®úÒ où¹]õÒ `ö䇴ÉiÉÉÆ* EÞòiÉEòiÉÇ´ªÉiÉÉ ¸ÉÉäiªÉÉƺÉ**10** iÉ®úÒ ‡´ÉxÉÆiÉÒ {ɇ®ú‡ºÉVÉä ¸ÉÉäiÉÉÆ* VÉ®úÒ ¨ÉÒ ªÉÉ EòlÉäSÉÉ ´ÉHòÉ* ¨ÉÒ½þÒ iÉÖ¨½þÉƺÉɇ®úJÉÉSÉ ‡®úiÉÉ* xÉ PÉäiÉÉÆ ¨É‡lÉiÉÉlÉÉÇ ªÉälÉÒ±É**11** +É`ö‡´ÉiÉÉÆ iɪÉÉÆSÉå ¦ÉHò|Éä¨É* ¨ÉxÉ ‡´ÉºÉ®úä ¨ÉxÉÉävɨÉÇ* ½þÉäªÉ ºÉƺÉÉ®újɺiÉÉ ={É®ú¨É* ªÉɽþÚ‡xÉ {É®ú¨É ±ÉÉ¦É EòɪÉ**12** {ÉÚ´ÉÇEòlÉäSÉå +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ* ¸ÉÉäiÉÉÆ {ɇ®ú‡ºÉVÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ* ½þÉä<Ç±É VÉÒ´ÉÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ* EòlÉÉ +´ªÉ´ÉvÉÉxÉ {ɇ®úºÉiÉÉÆ**13** MÉiÉÉvªÉɪÉɇSɪÉä +ÆiÉÓ* Bä‡Eò±ÉÒ „É䲪ÉÉÆSÉÒ EòlÉÉ ¸ÉÉäiÉÓ* iɪÉÉÆ `öɪÉÓ ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ |ÉÒiÉÒ* MÉiÉVÉx¨Éº¨ÉÞiÉÒ iɪÉÉÆSÉÒ**14** iÉèºÉÒSÉ +ÉiÉÉÆ ½þä½þÒ EòlÉÉ* pù´ªÉ±ÉÉä¦ÉÉSÉÒ {É®ú¨ÉɴɺlÉÉ* EèòºÉÒ xÉä<Ç +vÉ:{ÉÉiÉÉ* ºÉÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ {ɇ®úºÉÉ´ÉÒ**15** ºÉÉ<ÇSÉ {ÉÚhÉÇ EÞò{ÉÉoù¹]õÒ* EòlÉÉ ºÉÚSÉ´ÉÒ =`öÉ=`öÒ* ªÉä>ðÆ xÉ nùä<Ç ¸É´ÉhÉÉ iÉÖ]õÒ* ºÉÖJÉ-ºÉÆiÉÖ¹]õÒ ´ÉÉfø´ÉÒ**16** EòlÉÉ ´ÉHòÉ +ɇhÉ ´ÉnùxÉ* º´ÉªÉå ºÉÉ<ǺɨÉlÉÇ +É{ÉhÉ* iÉälÉå ½þä¨ÉÉb÷ ‡Eò¨ÉlÉÇ Eò´ÉhÉ* =MÉÉSÉ ]õÉä{ÉhÉxÉÉÆ´ÉÉSÉÉ**17** ¤ÉèºÉ±ÉÉå ºÉÉ<ÇEòlÉÉΤvÉiÉ]õÓ* iªÉÉ +ɨ½þÉÆ EòÉªÉ EòlÉÉÆSÉÒ +É]õÉ+É]õÒ* Eò±{ÉiÉ°ü‡SɪÉÉ iɳý´É]õÓ* EòɨÉxÉÉ =`öÒ iÉÉå ‡ºÉrùÒ**18** EòÉªÉ ‡nùxÉEò®úɇSɪÉÉ PÉ®úÓ* EòÉähÉ nùÒ{ÉÉSÉÒ ËSÉiÉÉ Eò®úÒ* VɪÉÉ +¨ÉÞiÉ{ÉÉxÉ ‡xÉ®úÆiÉ®úÒ* ‡´É¹ÉÉSÉÒ ±É½þ®úÒ EòÉªÉ iɪÉÉ**19** +ºÉiÉÉÆ +ɨ½þÉÆ ºÉÉ<ǺÉɇ®úJÉÉ* ºÉnùè´É +ɨÉÖSÉÉ {Éɇ`ö®úÉJÉÉ* ´ÉÉhÉ EòÉªÉ EòlÉÉ{ÉÒªÉÖJÉÉ* ªÉlÉäSUô SÉÉJÉÉ iªÉÉ ½þ‡®úJÉÉ**20** Eò¨ÉǺÉÚjÉ ¨ÉÉä`öå MɽþxÉ* EòÉähÉɺɽþÒ xÉÉ ½þÉä<Ç +ÉEò±ÉxÉ* `ö‡EòVÉä‡iÉ ¨É½þɺÉYÉÉxÉ* ¦ÉÉ´ÉÉlÉÔ +YÉÉxÉ iɇ®úVÉäiÉ**21** iÉèºÉÉSÉ nùÖMÉÇ¨É <Ç…É®úÒ ‡xɪɨÉ* EòÉähÉ Eò®úÒ±É iªÉÉSÉÉ +‡iÉGò¨É* +ÉSÉ®úÉ ‡xÉiªÉ ±ÉÉè‡EòEò vɨÉÇ* Eò®úÉ´Éå iÉiEò¨ÉÇ ºÉ´ÉÇnùÉ**22** xÉɽþÓ iÉ®úÒ +iªÉÆiÉ +vɨÉÇ* {ÉÉ´ÉÚ‡xɪÉÉÆ ¨É®úhÉvɨÉÇ* VÉèºÉå VÉèºÉå VɪÉÉÆSÉå Eò¨ÉÇ* {ÉÉ´ÉiÉÒ VÉx¨É iÉnùxÉÖ°ü{É**23** "ªÉlÉÉEò¨ÉÇ ªÉlÉɸÉÖiÉ'* „ÉÖGò¤ÉÒVÉ-ºÉ¨ÉÎx´ÉiÉ* EòÉƽþÓ ªÉÉä‡xÉuùÉ®úÓ |É´Éä„ÉiÉ* ºlÉÉ´É®ú¦ÉÉ´ÉÉ|ÉiÉ EòÉƽþÓ**24** "ªÉlÉÉ|ÉYÉÆ ‡½þ ºÉƦɴÉÉ:'* ¸ÉÖiªÉlÉÇ xÉɽþÓ Eò´ÉhÉÉ `öÉ´ÉÉ* VÉx¨É PÉähÉå iÉ®úÒ iÉÉä PªÉÉ´ÉÉ* ¯ûSÉä±É VÉÒ´ÉÉ VÉÉä VÉèºÉÉ**25** VÉÉhÉÉ ½þä ¨ÉÚfø +‡´ÉtÉ´ÉÆiÉ* „É®úÒ®úOɽþhÉɱÉÉMÉÓ =tiÉ* VÉèºÉå VɪÉÉÆSÉå ={ÉɇVÉÇiÉ* „É®úÒ®ú |ÉÉ{iÉ iÉèºÉå iɪÉÉÆ**26** ¨½þhÉÚxÉ „É®úÒ®ú{ÉÉiÉÉ+ÉvÉÓ* xÉ®úVÉx¨ÉÉSÉÒ +¨ÉÉä±É ºÉÆvÉÒ* nù´Éb÷Ò xÉÉ VÉÉä +Éi¨É¤ÉÉävÉÉ´ÉvÉÒ* iÉÉä BEò ºÉÖvÉÒ VÉÉhÉÉ´ÉÉ**27** iÉÉäSÉ ºÉƺÉÉ®ú¤ÉÆvɨÉÖHò* <iÉ®ú ºÉÆSÉÉ®úSÉGòÓ {Éb÷iÉ* EòvÉÓ½þÒ „É®úÒ®úi´ÉɺÉÒ xÉ ¨ÉÖEòiÉ* ªÉÉiÉxÉÉ xÉ SÉÖEòiÉ VÉx¨ÉÉSªÉÉ**28** +ÉiÉÉÆ ªÉÉ EòlÉäSÉÉ xɴɱÉÉ´É* nùÖ¹]õ´ÉÞkÉÒºÉÒ +ÆiɦÉÉÇ´É* ¤ÉÖVÉä ""¨ÉÒ nùä½þ'' ½þÒ +É`ö´É* ºÉÉÎk´ÉEò +¹]õ¦ÉÉ´É =`öiÉÒ±É**29** MÉÉÆ`öÓ +ºÉiÉÉÆ +¨ÉÚ{É vÉxÉ* º´É¦ÉÉ´Éå VÉÉä +iªÉÆiÉ EÞò{ÉhÉ* ‡vÉMÉ ‡vÉMÉ iɪÉÉSÉå VÉÒ´ÉxÉ* +ɨɮúhÉ „ÉÒhÉ +xÉ֦ɴÉÒ**30** iªÉÉÆiɽþÒ ´Éè®ú´ÉÞkÉÒSÉÉ ´ÉÉ®úÉ* EònùÉEòɳýÓ½þÒ xÉ´½þä ¤É®úÉ* iɪÉÉ{ÉɺÉÉ´É ¨ÉxÉɺÉÒ +É´É®úÉ* Eò®úÒ±É ¨ÉÉiÉä®úÉ VÉx¨ÉÉSÉÉ**31** {É®úº{É®ú´Éè®úÉSÉÉ {ɇ®úhÉɨÉ* =kɨÉÉSÉÉ VÉx¨Éä +vɨÉ* @ñhÉ-´Éè®ú-½þiªÉÉÆSÉÉ vɨÉÇ* ‡¡ò]õä iÉÉå VÉx¨É{É®úÆ{É®úÉ**32** ªÉä +lÉÕSÉÒ +¨ÉÞiÉ ´ÉÉhÉÒ* ºÉÉ<ǨÉÖJÉÉänÂùMÉÉ®ú {É®ú¨É{ÉÉ´ÉxÉÒ* Eò‡®úiÉÉå ºÉÉnù®ú ¸ÉÉäiɪÉÉƱÉÉMÉÚ‡xÉ* +ºÉÉ´Éå ¸É´ÉhÉÓ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ**33** iÉÒ½þÒ EòlÉÉ VÉèºÉÒ Bä‡Eò±ÉÒ* VÉèºÉÒ ¨ÉɇZɪÉÉ º¨É®úhÉÓ ®úɇ½þ±ÉÒ* iÉèºÉÒSÉ Eò‡lÉiÉÉå iªÉÉSÉ ¤ÉÉä±ÉÓ* VÉä iÉÒ ¨ÉÉ=±ÉÒ ´Énù±ÉÒ iÉä**34** ºÉÉ<ÇSÉ º´ÉªÉå Sɇ®újÉEòÉ®ú* ‡±É½þ´ÉÚxÉ PÉä<Ç EòlÉɇ´ÉºiÉÉ®ú* ½þä¨ÉÉb÷ Eäò´É³ý ‡xɇ¨ÉkɨÉÉjÉ* ºÉÚjÉvÉÉ®ú VªÉÉSÉÉ iÉÉä**35** ""BEäò |ÉÉiÉ:EòɳýSÉä |ɽþ®úÓ* +É`ö ´ÉÉVÉɴɪÉÉSÉä +´ÉºÉ®úÓ* Eò°ü‡xɪÉÉÆ ‡xÉiªÉÉSÉÒ xªÉɽþÉ®úÒ* {Éb÷±ÉÉå ¤Éɽþä®úÒ ‡¡ò®úɴɪÉÉ**36** ¨ÉÉMÉÕ VÉÉiÉÉÆ VÉÉiÉÉÆ ¸É¨É±ÉÉå* xÉnùÒ‡EòxÉÉ®úÓ BEòÉ {ÉÉiɱÉÉå* {ÉÉªÉ vÉÖiɱÉä ºxÉÉxÉ Eäò±ÉÉå* +ÆiÉ®úÓ vÉɱÉÉä ¤É½þִɺÉ**37** xÉnùÒ iÉ®úÒ ½þÉäiÉÒ Eäò´ÉføÒ* ªÉÉ ®úɽþiªÉÉSªÉÉ xÉnùÒB´ÉføÒ* {ÉÉhÉÒ ¦É®ú±Éå ½þÉäiÉå nùÖlÉb÷Ò* EòÉÆ`öɺÉÒ ZÉÉb÷Ò ±É´½þɲªÉÉÆSÉÒ**38** ½þÉäiÉÒ iÉälÉå {ÉɪɴÉÉ]õ* MÉÉb÷Ò¨ÉÉMÉǽþÒ ½þÉäiÉÉ º{ɹ]õ* ´ÉÞIɽþÒ EòÉÆ`öÓ ½þÉäiÉä PÉxÉnùÉ]õ* UôɪÉɽþÒ =iEÞò¹]õ {Éb÷±Éä±ÉÒ**39** ´ÉɪÉÖ ´Éɽþä ¨ÉÆnù ¨ÉÆnù* iÉähÉå ¨ÉxÉɱÉÉ ¤É½þÖ +ÉxÉÆnù* où¹]õÓ nùäJÉÉä‡xÉ ´ÉÞIÉ´ÉÞÆnù* ¤ÉèºÉ±ÉÉå º´ÉSUôÆnù UôɪÉäºÉÒ**40** VÉÉiÉÉÆ ‡SɱÉÒ¨É ¦É®úɴɪÉɱÉÉ* iÉnùlÉÇ UôÉ{ÉÒ ‡¦ÉVÉ´ÉɴɪÉɱÉÉ* "b÷®úÉÆ´É b÷®úÉÆ´É' „ɤnù Bä‡Eò±ÉÉ* v´ÉxÉÒ ¨ÉVÉ ´ÉÉ]õ±ÉÉ ¤Éäb÷EòÉSÉÉ**41** xÉ´É±É EòÉªÉ {ÉÉhÉÒSÉ VÉälÉå* ¤Éäb÷ÚEò +ºÉhÉå ºÉ½þVÉ iÉälÉå* UôÉ{ÉÒ ‡¦ÉVÉ´ÉÚxÉ iÉÆ´É ¨ÉÒ {É®úiÉå* PÉäiɱÉÒ ½þÉiÉå SÉEò¨ÉEò**42** MÉÉ®úä´É®úÒ ‡`öhÉMÉÒ {ÉÉb÷ÚxÉ* ‡SɱÉÒ¨É iɪÉÉ®ú ZÉɱÉÒ {Éä]õÚxÉ* iÉÉåSÉ BEò ´ÉÉ]õºÉ°ü ªÉä>ðxÉ* ¤ÉèºÉ±ÉÉ ´ÉÆnùÚxÉ


¨ÉVÉ{ÉÉ„ÉÓ**43** xɃÉ{ÉhÉå ¨ÉVÉEòb÷ÚxÉ* ‡SɱÉÒ¨É +É{ÉÖ±Éä ½þÉiÉÓ PÉä>ðxÉ* ""±É<Ç ±ÉÉÆ¤É ZÉÖEò±ÉÉÆiÉ'' ¨½þhÉÚxÉ* +Énù®úå ¨ÉVÉ {ÉÖºÉÚxÉ ®úɇ½þ±ÉÉ**44** ""¨É„ÉÒnù ¡òÉ®ú ±ÉÉÆ¤É ªÉälÉÚxÉ* iÉälÉå VÉÉiÉÉÆ ½þÉä<Ç±É >ðxÉ* ½þå {ɱÉÒEòb÷ä ¨ÉÉZÉå ºÉnùxÉ* ‡SɱÉÒ¨É ‡{É>ðxÉ VÉÉ>ðÆ EòÓ**45** iÉälÉå ´ÉÉÆ<ÇSÉ JÉÉ EòÓ ¦ÉÉEò®ú* º´ÉºlÉ +É®úÉ¨É Eò®úÉ ‡´É³ý¦É®ú* ¨ÉMÉ >ðxÉ JÉɱÉÓ ZÉɇ±ÉªÉÉ´É®ú* JÉÖ„ÉÉ±É ¨ÉÉPÉÉ®úÉÆ {É®úiÉÉ´Éå**46** ¨ÉÒ½þÒ ªÉä<ÇxÉ ¤É®úÉä¤É®ú*'' BäºÉå ¦ÉɹÉhÉ ZÉɇ±ÉªÉÉ´É®ú* ‡SɱÉÒ¨É {Éä]õ´ÉÚ‡xɪÉÉÆ ´ÉÉ]õºÉ®ú* nùä<Ç ¨ÉVÉ ºÉÉnù®ú +ÉäføɴɪÉÉ**47** ‡iÉEòb÷ä iÉÉä ¤Éäb÷ÚEò +ÉiÉÇ º´É®úå* +Éä®úb÷ Eò°üÆ ±ÉÉMÉä MÉVÉ®úå* SÉÉèEò„ÉÒ Eäò±ÉÒ iªÉÉ ´ÉÉ]õºÉ®úå* EòÉähÉ ¤É®úå ½þÉ +Éä®úb÷iÉÉä**48** iÉÆ´É ¨ÉÒ ´Énùå xÉnùÒEòÉÆ`öÓ* ¤ÉäføÚEò ºÉÉÆ{Éb÷±ÉɺÉä ºÉÆEò]õÓ* ±ÉÉMɱÉå iªÉÉSÉå Eò¨ÉÇ iªÉÉ{ÉÉ`öÓ* BäEò iÉÒ MÉÉä`öÒ iÉÖVÉ Eò‡lÉiÉÉå**49** {ÉÚ´ÉÇVÉx¨ÉÓ VÉèºÉå Eò®úÉ´Éå* <ªÉä VÉx¨ÉÓ iÉèºÉå ¦É®úÉ´Éå* Eò¨ÉǦÉÉäMÉÉ ºÉÉnù®ú ´½þÉ´Éå* +ÉiÉÉÆ ®úb÷É´Éå ‡Eò¨ÉlÉÇ**50** ¨ÉMÉ BäºÉå ½þå {ɇ®úºÉÚxÉ* ‡SɱÉÒ¨É ¨ÉɇZɪÉÉ ½þÉiÉÓ nùä>ðxÉ* ‡xÉPÉɱÉÉ ´ÉÉ]õºÉ°ü iÉälÉÚxÉ* ¨½þhÉä ¨ÉÒ {ÉɽþÚxÉ ªÉäiÉÉå VÉ®úÉ**51** +ºÉä JÉ®úÉäJÉ®ú iÉÉä ¤Éäb÷ÚEò* +lÉ´ÉÉ EòÉähÉÒ |ÉÉhÉÒ +ɇhÉEò* ¨ÉxÉ iÉ®úÒ Eò°üÆ ‡xÉ:„ÉÆEò* EòÉªÉ iªÉÉ nùÖ:JÉ +ɽþä iÉå**52** BäºÉÒ iɪÉÉSÉÒ <SUôÉ ¤ÉPÉÚ‡xÉ* ¨½þhÉɱÉÉå ¨ÉÒ VÉÉ ªÉä {ÉɽþÉä‡xÉ* BEòÉ ¨ÉÉä`ö¬É ºÉ{ÉÉÇSÉä ´ÉnùxÉÓ* ¤Éäb÷ÚEò {Éb÷Ú‡xÉ +Éä®úb÷iɺÉä**53** nùÉäPÉä½þÒ ¨É½þÉ ½þ®úɨÉJÉÉä®ú* nùÉäPÉÉÆSÉÓ½þÒ EÞòiªÉå +PÉÉä®ú* {ÉÚ´ÉÇVÉx¨ÉÓSÉÓ {ÉÉ{Éå ¦ÉªÉÆEò®ú* {ÉɴɱÉä nùä½þÉÆiÉ®ú ¦ÉÉäMÉɴɪÉÉ**54** +ºÉiÉÉÆ SÉɱɱÉä BäºÉä ‡´ÉSÉÉ®ú* MÉä±ÉÉ ´ÉÉ]õºÉ°ü iªÉÉ VÉÉMªÉÉ´É®ú* +ɱÉÉ {ÉɽþÚ‡xÉ |ÉiªÉIÉ |ÉEòÉ®ú* ¨½þhÉä iÉÉä ºÉÉSÉÉ®ú ´ÉÞkÉÉÆiÉ**55** ºÉ{ÉǽþÒ iÉÉä VÉèºÉÉ Eòɳý* BäºÉÉ ¨ÉÉä`öÉ VɤÉb÷É ‡´É„Éɳý* ¤Éäb÷ÚEò½þÒ ¨ÉÉä`öÉ ‡´ÉGòɳý* {ɇ®ú iÉÉä ¡ò®úɳý ºÉ{ÉÉÇSÉÉ**56** PÉb÷Ò +vÉÇPÉb÷ÒSÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ* {Éb÷±ÉÒ ºÉ{ÉÉǨÉÖJÉÓ +ɽþÖiÉÒ* EòÉªÉ ‡´É‡SÉjÉ Eò¨ÉÇMÉiÉÒ* IÉhÉÉÆiÉ ‡xÉË‚SÉiÉÒ ½þÉä<Ç±É iªÉÉ **57** iÉÆ´É ¨ÉÒ ¨½þhÉɱÉÉå iɪÉÉiÉå* iÉÉä EòÉªÉ Eò‡®úiÉÉä ‡xÉË‚SÉiÉÒiÉå* iªÉÉSÉÉ ¨ÉÒ ¤ÉÉ{É +ɽþå xÉÉ ªÉälÉå* ¨ÉMÉ ¨ÉÒ Eò„ÉÉiÉå {Éɇ½þVÉä**58** ºÉÉäb÷Ú‡xɪÉÉÆ +É{ÉÖ±Éå ºlÉÉxÉ* ¤ÉèºÉ±ÉÉå VÉÉä ªÉälÉäÆ ªÉä>ðxÉ* iÉÉä EòÉªÉ ¤Éäb÷ÚEò JÉÉ>ðÆ nùä<ÇxÉ* {ɽþÉ ºÉÉäb÷´ÉÒxÉ iªÉÉ EèòºÉÉ**59** +ÉiÉÉÆ ½þÒ ZÉÖÆVÉ ºÉÉäb÷‡´É±ªÉÉ´É®úÒ* +É{ÉhÉ VÉÉ>ðÆ +É{ÉÖ±Éä PÉ®úÓ* VÉÉ VÉÉ BEònùÉÆ ‡SɱÉÒ¨É ¦É®úÓ* {ÉɽþÚÆ ¨ÉMÉ EòÉªÉ Eò®úÒ ºÉ{ÉÇ**60** ‡SɱÉÒ¨É iÉÉiEòɳý iɪÉÉ®ú Eäò±ÉÒ* ´ÉÉ]õºÉ°üxÉå º´ÉªÉå SÉäiɇ´É±ÉÒ* ZÉÖ®úEòÉ ¨ÉÉ°üxÉ ¨ÉVÉ{ÉÖføå Eäò±ÉÒ* ½þÉiÉÓ ¨ÉÓ PÉäiɱÉÒ +ÉäføɴɪÉÉ**61** ¨Éɇ®ú±Éä ¨ªÉÉÆ ZÉÖ®úEäò nùÉäxÉ* ´ÉÉ]õºÉ°ü±ÉÉ ºÉ´Éå PÉä>ðxÉ* MÉä±ÉÉå iªÉÉ ±É´½þɲªÉɨÉvÉÚxÉ* {ÉɴɱÉÉå iÉå ºlÉÉxÉ ‡´É´É‡IÉiÉ**62** {ÉÖxÉ‚SÉ ºÉ{ÉÇ +´É±ÉÉäEÚòxÉ* ´ÉÉ]õºÉ°ü iÉÉä MÉä±ÉÉ ‡¦É>ðxÉ* Eäò´Éføå ½þå vÉÚb÷ ¨½þhÉÚxÉ* ‡xÉ´ÉÉ®úÒ ¨ÉVɱÉÉMÉÚxÉ ¦ÉÒiÉÒxÉå**63** ¨½þhÉä xÉEòÉ ½þÉä VÉÉ>ðÆ {ÉÖføå* ºÉ{ÉÇ iÉÉä ªÉä<Ç±É +É{ÉÖ±ÉäEòb÷ä* {ɳÚý ¨½þhÉiÉÉÆ ºlɳý ½þå ºÉÉÆEòb÷å* xÉEòÉ ½þÉä ‡iÉEòb÷ä VÉÉ>ðÆ xÉEòÉ**64** +´É±ÉÉä‡EòiÉÉÆ BäºÉÉ nùäJÉÉ´ÉÉ* ´ÉÉ]õºÉ°ü iÉÉä ¦ªÉɱÉÉ VÉÒ´ÉÉ* ¨ÉMÉ iªÉÉ nùÉPÉÉƇSɪÉÉ ´Éè®ú¦ÉÉ´ÉÉ-* ºÉƤÉÆvÉå {ɇ®úºÉÉ´ÉÉ ={Énùä„É**65** +®úä ¤ÉɤÉÉ ´ÉÒ®ú¦ÉpùÉ{{ÉÉ* +VÉÚxÉ ½þÉ iÉÖZÉÉ ´Éè®úÒ ¤ÉºÉÉ{{ÉÉ* {ÉɴɱÉÉ xÉɽþÓ EòÉÆ +xÉÖiÉÉ{ÉÉ* nùnùÖÇ®ú°ü{ÉÉ +ɱÉÉ iÉ®úÒ**66** iÉÚƽþÒ +ɱÉɺÉÒ ºÉ{ÉǪÉÉäxÉÒ* iÉ®úÒ½þÒ ½þÉb÷´Éè®ú +VÉÚ‡xÉ* +ÉiÉÉÆ iÉ®úÒ „É®ú¨É vÉ°ü‡xÉ* ´Éè®ú iªÉVÉÚ‡xÉ º´ÉºlÉ ®ú½þÉ**67** „ɤnù {Éb÷iÉÉÆ ¨ÉÖJÉÉÆiÉÚ‡xÉ* ºÉ{ÉÇ VÉÉä {ɳýɱÉÉ ¤Éäb÷ÚEò ºÉÉäb÷Ú‡xÉ* ºÉk´É®ú JÉÉä±É {ÉÉhªÉÉÆiÉ ‡„É°ü‡xÉ* +où„ªÉ iÉälÉÚ‡xÉ VÉɽþ±ÉÉ**68** ¨ÉÞiªÉÚ‡SɪÉä ¨ÉÖJÉɨÉvɱÉÉ* ¤Éäb÷ÚEò ]õhÉEò®ú =b÷ÚxÉ MÉä±ÉÉ* iÉÉä½þÒ ZÉÉb÷ÓiÉ VÉÉ>ðxÉ ±É{ɱÉÉ* ´ÉÉ]õºÉ°ü ZÉɱÉÉ ºÉÉ‚SɪÉÇ**69** ¨½þhÉä ½þå EòÉªÉ xÉ Eò³ýä ¨ÉVɱÉÉ* „ɤnù ¨ÉÖJÉÓSÉÉ iÉÉä EòÉªÉ {Éb÷±ÉÉ* ¤Éäb÷ÚEò EèòºÉÉ ºÉÉ{ÉÉxÉå ºÉÉä‡b÷±ÉÉ* ºÉÉ{ɽþÒ nùb÷±ÉÉ iÉÉä EèòºÉÉ**70** ªÉÉÆiÉÒ±É ´ÉÒ®ú¦ÉpùÉ{{ÉÉ EòÉähÉ* iÉèºÉÉSÉ ªÉÉÆiÉÒ±É ¤ÉºÉÉ{{ÉÉ EòÉähÉ* ´ÉÉ]õºÉ°ü {ÉÖºÉä ´Éè®úÉSÉå EòÉ®úhÉ* ¨½þhÉä ¨ÉVÉ ‡xÉ´ÉänùxÉ Eò®úÉ EòÓ**71** ¤É®úå +ÉvÉÓ ZÉÉb÷ÉJÉɱÉiÉÒ* VÉÉ>ðÆ +ÉäføÚÆ ‡SɱÉÒ¨É ¨ÉÉMÉÖiÉÒ* ¨½þhÉɱÉÉå Eò®úÒxÉ ‡VÉYÉɺÉÉ{ÉÚiÉÔ* ¨ÉMÉ ¨ÉÒ º´ÉºlɳýÉ|ÉiÉÒ VÉÉ<ÇxÉ**72** +ɱÉÉå nùÉäPÉä ZÉÉb÷ÉJÉɱÉÓ* {Éb÷±ÉÒ ½þÉäiÉÒ nùÉ]õ ºÉÉ=±ÉÒ* MÉÉ®ú ´ÉɆªÉÉSÉÒ ZÉÖ³ýÖEò SÉɱɱÉÒ* {ÉÖxÉ‚SÉ ºÉ³ýMÉɴɱÉÒ ‡SɱÉÒ¨É**73** ´ÉÉ]õºÉ°üxÉå +ÉvÉÓ +Éä‡fø±ÉÒ* {É‚SÉÉiÉ ¨ÉɇZɪÉä Eò®úÓ ‡nùvɱÉÒ* iÉÒ ¨ÉÓ +Éä‡føiÉÉÆ +Éää‡føiÉÉÆ Eò‡lɱÉÒ* EòlÉÉ iªÉÉ ´É‡½þ±ÉÒ ´ÉÉ]õºÉ°üºÉ**74** {ɽþÉ ¨ÉɇZɪÉä ºlɳýÉ{ÉɺÉÚxÉ* EòÉäºÉ nùÉäxÉ +lÉ´ÉÉ iÉÒxÉ* <iÉEåòSÉ nùÚ®ú {ɇ´ÉjɺlÉÉxÉ* ¨É‡½þ¨ÉɺÉÆ{ÉzÉ ½þÉäiÉå VÉÖxÉå**75** iÉälÉå BEò ¨É½þÉnùä´ÉÉSÉå* ¨ÉÉäb÷Eåò nùä>ð³ý EòvÉÓ EòɳýÉSÉå* iɪÉɇSɪÉÉ VÉÒhÉÉærùÉ®úÉSÉå* +ɱÉå ºÉ´ÉÉÈSÉä ¨ÉxÉÉÆiÉ**76** iÉnùlÉÇ ¨ÉÉä`öÒ ´ÉMÉÇhÉÒ Eäò±ÉÒ* ¤É®úÒSÉ ®úCEò¨É MÉÉä³ýÉ ZÉɱÉÒ* {ÉÚVÉä+SÉæSÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ `ö®ú‡´É±ÉÒ* {ÉÚhÉÇ +ÉƇJɱÉÒ °ü{É®úä¹ÉÉ**77** iÉälÉÒ±É BEò ¨ÉÉä`öÉ vɇxÉEò* xÉ䇨ɱÉå iªÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò* {ÉèºÉÉ Eäò±ÉÉ iɪÉÉSÉä ½þºiÉEò* {ÉÚhÉÇ ‡xÉhÉÉǪÉEò iÉÉä Eäò±ÉÉ**78** iɪÉÉxÉå EòÒnùÇ `öä´ÉÉ´ÉÒ {ÉÞlÉEòÂ* iÉÓiÉ +É{ÉÖ±ÉÒ ´ÉMÉÇhÉÒ ®úÉäJÉ* VɨÉÉ Eò®úÉ´ÉÒ ½þå EòɪÉǽþÒ +SÉÚEò* Eò®úÉ´Éå |ÉɨÉɇhÉEò{ÉhÉÉxÉå**79** {ɇ®ú iÉÉä VÉÉiªÉÉ ¨ÉÉä`öÉ EòÆVÉÚ¹É* JÉÉ®ú xÉ ±ÉÉMÉÉ´ÉÉ {Énù®úɺÉ* B䇺ɪÉÉ vÉÉä®úhÉå SÉɱɴÉÒ EòɨÉɺÉ* iÉähÉå iÉå iÉb÷ÒºÉ VÉÉ<ÇxÉÉ**80** JÉSÉÇ Eäò±ÉÒ ºÉÉ®úÒ ®úCEò¨É* +vÉç¨ÉÖvÉç VÉɽþ±Éå EòɨÉ* JÉSÉÔxÉÉ ½þÉ {Énù®úSÉÉ nùɨÉ* MÉÉÆ`öÒSÉÉ UônùÉ¨É ºÉÉäb÷ÒxÉÉ**81** VÉ®úÒ ¨ÉÉä`öÉ ºÉÉ´ÉEòÉ®ú* EÞò{ÉhÉ{ÉhÉÉSÉÉ {ÉÚhÉÉÇ´ÉiÉÉ®ú* ¤ÉÉä±ÉÉSÉÒ xÉÖºÉiÉÒ {Éä®úÒ ºÉÉJÉ®ú* EòɨÉɺÉÒ +ÉEòÉ®ú ªÉä<ÇxÉÉ**82** {ÉÖføå iªÉÉSªÉÉ VɨɱÉÒ PÉ®úÓ* ¨ÉÆb÷³ýÒ {ÉèºÉÉ Vɨɇ´ÉhÉÉ®úÒ* ¨½þhÉä ½þÒ iÉÖZÉÒ ºÉÉ´ÉEòÉ®úÒ* EòÉªÉ iÉ®úÒ ®úä EòɨÉÉSÉÒ**83** ¨É½þÉnùä´ÉÉSÉÉ VÉÒhÉÉærùÉ®ú* iÉÚÆ xÉ ±Éɇ´ÉiÉÉÆ ½þÉiɦÉÉ®ú* {Éb÷ä±É EèòºÉÉ xÉEò³ýä {ÉÉ®ú* EòÉƽþÓ ‡´ÉSÉÉ®ú Eò®ú ªÉÉSÉÉ**84** Eò°ü‡xÉ ±ÉÉäEòÉÆSÉÒ ¨ÉxÉvÉ®úhÉÒ* {ÉÖxÉ‚SÉ ‡¨É³ý´ÉÚÆ +ɇhÉEò ´ÉMÉÇhÉÒ* iÉÒ½þÒ nùä>ðÆ iÉÖVÉ {ÉÉ`ö´ÉÚ‡xÉ* +ÉhÉ EòÓ ‡`öEòÉhÉÓ ½þå EòɨÉ**85** {ÉÖføå +ɇhÉEò {ÉèºÉÉ VɨɱÉÉ* =kÉ¨É |ÉEòÉ®úå ½þÉiÉÓ +ɱÉÉ* EòÉƽþÓ xÉ iªÉÉSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ ZÉɱÉÉ* vɇxÉEò ¤ÉèºÉ±ÉÉ iÉÉä º´ÉºlÉ**86** +ºÉÉä VÉÉiÉÉÆ EòÉƽþÓ ‡nù´ÉºÉ* +ɱÉå nùä´ÉÉVÉÒSªÉÉ ¨ÉxÉɺÉ* ªÉÉSÉ vɇxÉEòɇSɪÉÉ EÖò]õÖƤÉɺÉ* VÉɽþ±ÉÉ iÉä ºÉ¨ÉªÉÉºÉ où¹]õÉÆiÉ**87** iÉÚÆ iÉ®úÒ ½þÉä VÉÉMÉÒ >ð`ö* ¤ÉÉÆvÉÓ VÉÉ iªÉÉ nùä=³ýÉ PÉÖ¨É]õ* VÉä JÉSÉÇ„ÉÒ±É iªÉÉSÉÒ „ÉiÉ{É]õ* iÉÖVÉ iÉÉä xÉÒ³ýEòÆ`ö nùä<DZÉ**88** nùֺɮúä ‡nù´É„ÉÓ iÉÉä où¹]õÉÆiÉ* {ÉiÉÒSªÉÉ EòÉxÉÓ PÉÉiɱÉÉ ºÉÉtÆiÉ* Eò´Éb÷Ò JÉSÉÇiÉÉÆ VɪÉÉ |ÉÉhÉÉÆiÉ* iɪÉÉ ½þÉ +iªÉÆiÉ =uùäMÉEò**89** Eò®úÉ´ÉÉ +½þ‡xÉÇ„É ‡´ÉkɺÉÆSɪÉ* nùÖVÉÉ xÉ VªÉÉSªÉÉ ‡SÉkÉÉ ‡´É¹ÉªÉ* iɪÉÉºÉ ªÉÉ º´É{xÉÉSÉÉ +ɄɪÉ* pù´ªÉÉSÉÉ ´ªÉªÉ Eäò´ÉÓ {É]õä**90** iªÉÉxÉä ºÉÉƇMÉiɱÉå {ÉixÉÒºÉ* ¨ÉÒ xÉ ¨ÉÉxÉÓ où¹]õÉÆiÉɺÉ* ¨ÉÖ³ýÓSÉ xÉɽþÓ ¨ÉÉZÉÉ ‡´É…ÉɺÉ* ¨ÉÉÆb÷±ÉÉ ={ɽþÉºÉ ‡iɪÉäSÉÉ**91** VÉèºÉÒ VɪÉÉSÉÒ ‡SÉkÉ´ÉÞkÉÒ* iÉèºÉÒSÉ iɪÉÉ VÉMÉÎiºlÉiÉÒ* º´ÉªÉå +ºÉ‡±ÉªÉÉ „É`ö|ÉEÞòiÉÒ* <iÉ®ú½þÒ ‡nùºÉiÉÒ iÉèºÉäSÉ**92** VÉ®úÒ +ºÉiÉå nùä´ÉÉSÉä ¨ÉxÉÓ* ¨ÉÉZÉÉSÉ {ÉèºÉÉ PªÉÉ´ÉÉ EòÉføÚ‡xÉ* ¨ÉÒ EòÉªÉ nùÚ®ú ½þÉäiÉÉå iÉÖVÉ{ÉɺÉÚ‡xÉ* iÉÖZÉäSÉ º´É{xÉÓ EòÉÆ MÉä±ÉÉ**93** iÉÖ±ÉÉSÉ EòÉÆ ½þÉ où¹]õÉÆiÉ ZÉɱÉÉ* ¨É±ÉÉSÉ EòÉÆ iÉÉä nùä´Éå xÉ ‡nùvɱÉÉ* ¨½þhÉÉä‡xÉ ªÉä<ÇxÉÉ ¦É®úƴɺÉÉ ¨ÉVɱÉÉ* ªÉÉSÉÉ xÉ ºÉ¨ÉVɱÉÉ ¦ÉÉ´É**94** +ºÉÉ´Éå ½þå JÉÉä]õå º´É{xÉ* +lÉ´ÉÉ ½þÉ +ºÉä±É <Ç…É®úÒ ªÉixÉ* xÉ´É®úɤÉɪÉEòÉåiÉ ´½þÉ´ÉÒ =i{ÉzÉ* nùÖ½þÒ ½þå ‡SÉx½þ ‡nùºÉiÉå ¨ÉVÉ**95** VÉÒhÉÉærùÉ®úɇSɪÉä EòɨÉÓ* ºÉÉÁ ¨ÉÉZÉå +ɽþä EòÉÆ Eò¨ÉÒ*


¨É‡½þxªÉÉ ¨É‡½þxªÉÉºÉ ½þÉäiÉä ‡®úEòɨÉÒ* lÉè±ÉÒ +ɨ½þÓ ¦É®ú±Éä±ÉÒ**96** ±ÉÉäEò +ɇhÉiÉÒ ®úCEò¨É ºÉÉ®úÒ* ‡nùºÉiÉå JÉ®úå ½þå ¤ÉÉÁÉiEòÉ®úÓ* VɨÉÉJÉSÉÉÇSÉÒ {ÉrùiÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ®úÒ* xÉÖEòºÉÉxÉEòÉ®úÒ ¨ÉVÉ ¤É½þÖ**97** ±ÉÉäEòÉÆxÉɽþÒ xÉɽþÓ +´ÉMÉiÉ* Eò³ýÉ´Éå iÉå EèòºÉå iÉÖVÉ|ÉiÉ* iÉä´½þÉÆ ½þÉ VÉÉä iÉÖZÉÉ où¹]õÉÆiÉ* ªÉä<ÇxÉÉ ªÉlÉÉlÉÇ ¨ÉÉxÉɴɪÉÉ**98** JÉ®úÉ ¨ÉɇxÉiÉÉÆ ½þÉä<Ç±É ¡òºÉMÉiÉ* ‡xÉpùɦÉÆMÉå {Éb÷iÉÒ où¹]õÉÆiÉ* iÉä EòÉªÉ EòÉähÉÒ ¨ÉÉxÉÒ ªÉlÉÉlÉÇ* vɇxÉEåò ½þÉ ‡ºÉrùÉÆiÉ `ö®ú‡´É±ÉÉ**99** BäEÚòxÉ ¤ÉÉ<Ç±É ¤ÉºÉä ‡xÉ´ÉÉÆiÉ* {ÉiÉÒ{ÉÖføå iÉÒ ‡xɯûkÉ®ú ½þÉäiÉ* {ÉèºÉÉ VÉ®úÒ ±ÉÉäEò VɨɴÉÒiÉ* ºÉÆiÉÉä¹Éå nùäiÉ C´É‡SÉiɇSÉ**100** |Éä¨Éå´ÉÒhÉ ‡¦Éb÷ä¦ÉÉb÷å* {Éb÷iÉÉÆ +ÉOɽþ +lÉ´ÉÉ ºÉÉÆEòb÷å* VÉå ‡nùvɱÉå iÉå nùä´ÉÉ xÉÉ´Éb÷ä* MÉÉäb÷ÒSÉå lÉÉäb÷å½þÒ ¤É½þÖ ¨ÉÉä±É**101** VÉèºÉÉ VÉèºÉÉ {ÉèºÉÉ VɨÉiÉ* EòɨɽþÒ iÉèºÉå iÉèºÉå ½þÉäiÉ* {ÉèºÉÉ lÉEòiÉÉÆ EòɨɽþÒ lÉEòiÉ* BäºÉå iÉå ‡nù®úÆMÉiÉ SÉɱɱÉå**102** vɇxÉEò EòÉføÒxÉÉ EÞò{ÉhÉ VÉèºÉÉ* +É{ÉÖ±ªÉÉ ‡{É„É´ÉÓiÉÒ±É BEò½þÒ {ÉèºÉÉ* {ÉÖxÉ‚SÉ ZÉɱÉÉ où¹]õÉÆiÉ EèòºÉÉ* EòÉÆiÉäºÉ iÉÉä {ɇ®úºÉÉ vɇxÉEòÉSªÉÉ**103** xÉEòÉä +ÉOɽþ Eò°üÆ {ÉiÉÒºÉ* {ÉèºÉÉ nùähªÉÉºÉ nùä>ð³ýɺÉ* ¦ÉÉ´É iÉÖZÉÉ {ÉÖ®úä nùä´ÉɺÉ* tÉ´Éå iÉ´É <SUôäºÉ ªÉä<Ç±É iÉå**104** {ÉèºÉÉ BEò ¨ÉxÉÉä¦ÉÉ´ÉÉSÉÉ* º´ÉºÉkÉäSÉÉ iÉÉä ±ÉÉJÉÉSÉÉ* +{ÉÇhÉ nùä´ÉÉºÉ Eò®úÓ ºÉÉSÉÉ* ‡´ÉSÉÉ®ú {ÉiÉÒSÉÉ PÉä>ðxÉ**105** Eò°üÆ xÉEòÉä ´ªÉlÉÇ „ÉÒhÉ* ¨ÉxÉÉ ªÉä<Ç±É iÉå tÉ´Éå +É{ÉhÉ* º´ÉºÉkÉSÉå +±{É |ɨÉÉhÉ* +ºÉäxÉÉ, +{ÉÇhÉ Eò®úÓ iÉå**106** ªÉälÉå Eäò´É³ý ¦ÉÉ´É EòÉ®úhÉ* iÉÖZÉÉ iÉÉä +ɽþä ½þå VÉÉhÉÚxÉ* EòÉƽþÓ iÉ®úÒ nùä nùä ¨½þhÉÚxÉ* +ÉOɽþ VÉÉhÉ nùä´É vÉ®úÒ**107** iÉ®úÒ VÉå +ºÉä±É +±{É ‡´ÉkÉ* nùä>ð‡xÉ ½þÉä<È iÉÚÆ ‡xÉË‚SÉiÉ* ¦ÉÉ´ÉÉ´ÉÒhÉ nùähÉå iÉå +xÉÖ‡SÉiÉ* nùä´ÉÉ xÉ ªÉÎiEòƇSÉiÉ +É´Éb÷ä**108** ‡´ÉxÉɦÉÉ´É VÉÉä nùä<DZÉ* iªÉÉSÉå iÉå ºÉ´ÉÇ ¨ÉÉiÉÒ¨ÉÉä±É* +ÆiÉÓ ºÉ¨ÉÚ³ý ½þÉä<Ç±É ‡xɹ¡ò³ý* +xÉÖ¦É´É ½þÉ ªÉä<Ç±É +‡´É±ÉƤÉå**109** +ºÉÉä ½þÉ où¹]õÉÆiÉ BäEÚò‡xÉ* Eäò±ÉÉ ‡iÉxÉå ‡xÉ‚SÉªÉ ¨ÉxÉÓ* ‡{ÉiÉÞnùkÉ +±ÉÆEòÉ®ú ´ÉåSÉÚ‡xÉ* ¨ÉÉMÉhÉå {ɇ®ú{ÉÚhÉÇ Eò®úÉ´Éå**110** ¨ÉMÉ ‡iÉxÉå {ÉiÉÒ±ÉÉMÉÚxÉ* Eäò±ÉÉ iÉÉä ‡xÉ‚SÉªÉ ‡xÉ´ÉänùxÉ* {ÉiÉÒxÉå iÉå PÉäiɱÉå BäEÚòxÉ* +ÆiÉ®úÓ =‡uùMxÉ VÉɽþ±ÉÉ**111** ±ÉÉä¦É iÉälÉå EéòSÉÉ ‡´ÉSÉÉ®ú* xÉɽþÓ nùä´É vɨÉÇ +ÉSÉÉ®ú* ¨ÉxÉÓ ¨½þhÉä ½þÉ EòÉªÉ +‡´ÉSÉÉ®ú* §ÉÉƇiɹ]õ ºÉÉSÉÉ®ú ½þÒ ZÉɱÉÒ**112** ¨½þhÉä ½þä ‡iÉSÉä +±ÉÆEòÉ®ú* Eò°ü‡xɪÉÉÆ ºÉ´ÉÉÈSÉÉ +ÉEòÉ®ú* ¨ÉÉä±É `ö®ú´ÉÚ‡xÉ BEò ½þVÉÉ®ú* VɨÉÒxÉ xÉÉÆ´ÉÉ´É®ú SÉfø´ÉÉ´ÉÒ**113** +±ÉÆEòÉ®ú JÉ®úÒ‡nù±Éä +É{ÉhÉ* {Éè„ÉÉBä´ÉVÉÓ {ÉixÉÒ±ÉÉMÉÚxÉ* ‡nùvɱÉÒ +É{ÉÖ±ÉÒ VɨÉÒxÉ JÉÉVÉhÉ* ½þÉäiÉÒ VÉÒ MɽþÉhÉ EòÉähÉÉSÉÒ**114** VɨÉÒxɽþÒ iÉÒ ½þÉäiÉÒ +É䇺ÉEò* {ÉVÉÇxªÉEòɳýÓ½þÒ xÉÉ{ÉÒEò* {ÉixÉÒºÉ ¨½þhÉä Eò°üxÉ ]õÉEò* +{ÉÇhÉ ‡{ÉxÉÉEò{ÉÉhÉÒºÉ**115** ½þVÉÉ®úÉSÉÒ BäºÉÒ VɨÉÒxÉ* Eò‡®úiÉÉÆ nùä´ÉɱÉÉMÉÓ nùÉxÉ* où¹]õÉÆiÉÉxÉÖ°ü{É ½þÉä<Ç±É |ɺÉzÉ* ½þÉäºÉÒ±É =kÉÒhÉÇ @ñhÉÉÆiÉÚ‡xÉ**116** +ºÉÉä ¨ÉÉxÉÚ‡xÉ {ÉiÉÒSÉå ´ÉSÉxÉ* EÞò{ÉhÉEòÉÆiÉÉ iÉÆ´É VɨÉÒxÉ* |Éä¨É¦ÉÉ´Éå Eò®úÒ +{ÉÇhÉ* „ÉÆEò®úºÉÆiÉÉä¹ÉhÉ ´½þɴɪÉÉ**117** ´ÉºiÉÖκlÉiÉÒ {ÉɽþÚÆ VÉÉiÉÉÆ* nùÉäxÉ„ÉåSªÉÉ EòVÉÉÇEò‡®úiÉÉÆ* vɇxÉEòÉ{ÉÉ„ÉÓ MɽþÉhÉ +ºÉiÉÉÆ* b÷Ö¤ÉEòÒSÉÒ ºÉkÉÉ ‡½þVÉ´É®ú**118** b÷Ö¤ÉEòÒ BEò +xÉÉlÉ ¤ÉÉ<Ç* VɨÉÒxÉ ‡iÉSªÉÉ ºÉkÉäSÉÒ ½þÒ* iÉÒ½þÒ VɨÉÒxÉ MɽþÉhÉ nùä<Ç* +É{ÉkÉÒ{ÉɪÉÓ pù´ªÉÉSªÉÉ**119** {ɇ®ú vɇxÉEò ¨É½þɱÉÉä¦ÉÒ* „ÉÆEò®úɽþÒ ¡òºÉ‡´ÉiÉÉÆ xÉ ¦ÉÒ* EòÉÆiÉäSÉå ºjÉÒvÉxÉ nùɤÉÒ* Eò{É]õ±ÉɦÉÓ ºÉÖJÉ ¨ÉÉxÉÒ**120** ¤É½þÖ JÉÉä]õÒ ½þä ‡´É¹ÉªÉ±ÉɱɺÉÉ* Eò®úÒ ‡´É¹ÉªÉɺÉHòÉSÉä xÉÉ„ÉÉ* MÉÖÆiÉÚ xɪÉä ªÉÉ ‡´É¹ÉªÉ{ÉÉ„ÉÉ* VÉÒ‡´ÉiÉÉ„ÉÉ +ºÉä±É VÉ®úÒ**121** ¸É´ÉhɱÉɱɺÉä ¨É®úä EÖò®úÆMÉ* ºÉÖÆnù®ú¨É‡hÉvÉÉ®úhÉå ¦ÉÖVÉÆMÉ* iÉäVÉɴɱÉÉäEòxÉ-MÉÉä‡b÷ªÉä {ÉiÉÆMÉ* BäºÉÉ ½þÉ EÖòºÉÆMÉ ‡´É¹ÉªÉÉÆSÉÉ**122** ‡´É¹ÉªÉ¦ÉÉäMÉÉ ±ÉÉMÉä vÉxÉ* iÉnùlÉÇ ªÉixÉ Eò‡®úiÉÉÆ MɽþxÉ* ‡´É¹ÉªÉiÉÞ¹hÉÉ ´ÉÉføä nùɯûhÉ* +„ÉCªÉ ‡xÉ´ÉÉ®úhÉ ‡iɪÉäSÉå**123** ‡xÉ:ºÉÆ„ÉªÉ ¤ÉÖb÷ÒiÉ VɨÉÒxÉ* |ɪÉixÉå½þÒ xÉ ‡{ÉEäò EòhÉ* iÉÒ ¨½þhÉä Eò®úÉ EÞò¹hÉÉ{ÉÇhÉ* EòÉªÉ iÉå {ÉÖhªÉ nùÉxÉÉSÉå**124** VÉälÉå xÉ ªÉÎiEòƇSÉiɽþÒ ºÉÆEò±{É* EÞò¹hÉÉ{ÉÇhÉ iÉå ‡xɇ´ÉÇEò±{É* BäºÉå xÉ´½þä iÉå VÉÉä‡b÷±Éå {ÉÉ{É* +ÆiÉÓ VÉå ºÉÆiÉÉ{ÉEòÉ®úEò**125** ªÉä®úÒEòb÷ä MÉ®úÒ¤É ¥ÉÉÀhÉ* VÉÉä iªÉÉ nùä´ÉÉSÉå Eò®úÒ {ÉÚVÉxÉ* nùä´ÉÉlÉÇ VɨÉÒxÉ ½þÉäiÉÉÆ ºÉÆ{ÉÉnùxÉ* {ÉɴɱÉÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ +iªÉÆiÉ**126** +ºÉÉä {ÉÖføå EòÉƽþÓ EòɱÉå* ‡´É{É®úÒiɇSÉ ½þÉä>ð‡xÉ MÉä±Éå* EÞò‡kÉEòÉ xÉIÉjÉ +{ÉÉ®ú ´É®úºÉ±Éå* iÉÖ¡òÉxÉ ZÉɱÉå ¦ÉªÉÆEò®ú**127** BEòÉBEòÓ ´ÉÒVÉ {Éb÷±ÉÒ* <¨ÉÉ®úiÉ iÉÒ ºÉÉ®úÒ JÉSɱÉÒ* vÉxÉÒ iÉä´ÉføÒ ºÉÖ®ú‡IÉiÉ ®úɇ½þ±ÉÒ* nùMvÉ ZÉɱÉÒ +´É„Éä¹É**128** vɇxÉEòÉ´É®ú½þÒ {Éb÷±ÉÉ PÉɱÉÉ* ‡xÉVÉEòÉÆiÉäºÉ½þ iÉÉä½þÒ ‡xɨÉɱÉÉ* b÷Ö¤ÉEòÒ½þÒ {ÉɴɱÉÒ {ÉÆSÉi´ÉɱÉÉ* „Éä´É]õ ½þÉ ZÉɱÉÉ ‡iÉPÉÉÆSÉÉ**129** {ÉÖføå ½þÉ vɇxÉEò ¨ÉlÉÖ®úÉ xÉMÉ®úÓ* BEòÉ MÉ®úÒ¤É ¥ÉÉÀhÉÉ=nù®úÓ* iɪÉÉSÉÒ iÉÒ ¦Éɇ´ÉEò +ÆiÉÖ®úÒ* {ÉÖVÉɆªÉÉ PÉ®úÓ VÉx¨É±ÉÒ**130** xÉÉÆ´É ‡iÉSÉå `ö䇴ɱÉå MÉÉè®úÒ* b÷Ö¤ÉEòÒSÉÒ½þÒ +ɇhÉEò {É®úÒ* „ÉÆEò®úɇSɪÉÉ MÉÖ®ú´ÉÉSÉä =nù®úÓ* ‡iɪÉä xÉÉ®úÒSÉÉ xÉ®ú ZÉɱÉÉ**131** iɪÉÉ xÉ®úÉSÉå ¤ÉÉ®úºÉå Eäò±Éå* SÉxɤɺÉÉ{{ÉÉ xÉÉ¨É `ö䇴ɱÉå* BäºÉå ‡iÉPÉÉÆSÉå κlÉiªÉÆiÉ®ú PÉb÷±Éå* ¡ò±ÉÉäx¨ÉÖJÉ ZÉɱÉå iÉiEò¨ÉÇ**132** vɇxÉEò {ÉÉ´ÉiÉÉÆ {ÉÖxÉVÉÇx¨É* ´ÉÒ®ú¦Épù `ö䇴ɱÉå xÉɨÉ* ½þåSÉ EòÓ |ÉÉ®ú¤vÉEò¨ÉÉÇSÉå ´É¨ÉÇ* ¦ÉÉäMÉåSÉ ={É®ú¨É iɪÉɺÉÒ**133** „ÉÆEò®úÉSÉÉ VÉÉä {ÉÖVÉÉ®úÒ* iɪÉÉSÉÒ ¨ÉVÉ +É´Éb÷ ¦ÉÉ®úÒ* ‡xÉiªÉ ªÉä>ð‡xÉ +ɨ½þÉÆ PÉ®úÓ* ‡SɱÉÒ¨É ¨ÉVɤɮúÉä¤É®úÒ {ÉÒiɺÉä**134** ¨ÉMÉ +ɨ½þÒ +ÉxÉÆnù‡xɦÉÇ®ú* MÉÉä¹]õÒ Eò®úÉ´ªÉÉ ®úÉjɦɮú* MÉÉè®úÒ ´ÉÉfø±ÉÒ ZÉɱÉÒ ={É´É®ú* iÉҺɽþÒ ¤É®úÉä¤É®ú +ÉhÉÒiɺÉä**135** iÉÒ½þÒ ¨ÉÉZÉÒ ¦ÉHòÒ Eò®úÒ* BEäò ‡nù´É„ÉÒ {ÉÖºÉä {ÉÖVÉÉ®úÒ* vÉÖÆb÷Ú‡xÉ {Éɇ½þ±ÉÓ ºlɳýå ºÉÉ®úÓ* EÖò`öå½þÒ {ÉÉä®úÒSÉå VɨÉäxÉÉ**136** ¤ÉɤÉÉ ‡`öEòÉhÉ {ÉɽþiÉÉÆ lÉEò±ÉÉå* |ɪÉixÉ ½þ®ú±Éä ]õäEòÒºÉ +ɱÉÉå* ‡Eò¨ÉlÉÇ ´ÉɽþºÉÒ ËSÉiÉÉ ¨ÉÒ ´Énù±ÉÉå* ´É®ú ¨ÉÉMÉÇ SÉɱÉÉå ±ÉÉMɱÉÉ**137** ¨ÉÖ±ÉMÉÒ iÉÖZÉÒ ¦ÉÉMªÉ„ÉɱÉÒ* ½þÉä<Ç±É ¨ÉÉä`öÒ {ÉèºÉä´ÉɱÉÒ* ‡iɱÉÉSÉ „ÉÉävÉÒiÉ +É{ÉÖ±Éä {ÉÉ>ð±ÉÓ* ´É®ú ‡iÉSÉÉ SÉɱÉÒºÉ ±ÉÉMɱÉÉ**138** +±{ÉÉ´ÉEòÉ„Éå iÉÖ‡ZɪÉÉ ºÉnùxÉÉ* ªÉä<Ç±É {ÉÖ®ú´ÉÒ±É iÉÖZÉÒ EòɨÉxÉÉ* Eò®úÒ±É MÉÉè®úÒ‡SɪÉÉ {ÉɇhÉOɽþxÉÉ* iÉÖ‡ZɪÉÉ ´ÉSÉxÉÉxÉÖºÉÉ®ú**139** ªÉä®úÒEòb÷ä ´ÉÒ®ú¦Épù* MÉ®úÒ¤ÉÒSÉÉ PÉ®úºÉƺÉÉ®ú* +É<ǤÉÉ{ÉÉÆºÉ nùä>ð‡xÉ vÉÒ®ú* ºÉÉäb÷Éä‡xÉ VÉÉä PÉ®ú ‡xÉPÉɱÉÉ **140** iÉÉä MÉÉÆ´ÉÉäMÉÉÆ´ÉÓ ‡¦ÉIÉÉ]õxÉ* EòvÉÓ ¨ÉÉä±É¨ÉVÉÖ®úÒ Eò°üxÉ* EòvÉÓ VÉå ‡¨É³ýä iÉåSÉ JÉÉ>ðxÉ* ºÉÆiÉÖ¹]õ ®úɽþÚxÉ ‡¡ò®úiɺÉä**141** ‡¡ò®úiÉÉÆ ‡¡ò®úiÉÉÆ nùè´Éå +ɱÉÉ* {ÉÖVÉɆªÉɇSɪÉä ºÉnùxÉÉ {ÉÉiɱÉÉ* +±±Éɇ¨ÉªÉÉSÉÒ +Pɇ]õiÉ ±ÉÒ±ÉÉ* +É´Éb÷ÚÆ ±ÉÉMɱÉÉ ºÉEò³ýÉƺÉ**142** ½þÉäiÉÉÆ ½þÉäiÉÉÆ ±ÉÉä¦É VÉb÷±ÉÉ* ´ÉÉ]õ±Éå MÉÉè®úÒ tÉ´ÉÒ iªÉɱÉÉ* xÉÉb÷Ò-MÉÉäjÉ-MÉhÉ-ªÉÉäMÉ VÉÖ³ý±ÉÉ* +ÉxÉÆnù ZÉɱÉÉ {ÉÖVÉɇ®úªÉÉ**143** ºÉ´Éå PÉä>ðxÉ ´ÉÒ®ú¦ÉpùɱÉÉ* BEäò ‡nù´É„ÉÓ {ÉÖVÉÉ®úÒ +ɱÉÉ* nùÉäPÉÉÆ {ÉɽþÚ‡xÉ iªÉÉ ºÉ¨ÉªÉɱÉÉ* ‡´ÉSÉÉ®ú º¡Öò®ú±ÉÉ BEòÉBEòÓ**144** ‡´ÉSÉÉ®úɺɇ®úºÉÉ =SSÉÉ®ú ZÉɱÉÉ* ºÉÉÆ|ÉiÉ ±ÉMxÉɱÉÉ ¨ÉÖ½þÚiÉÇ +ºÉ±ÉÉ* iÉ®ú iÉÚÆ ªÉɱÉÉ ªÉÉ MÉÉè®úÒ±ÉÉ* nùä>ð‡xÉ ¨ÉÉäEò³ýÉ ½þÉä +ÉiÉÉÆ**145** PÉä>ð‡xɪÉÉÆ EòÉÆiÉäSÉå +xÉÖ¨ÉiÉ* ´É®ú ´ÉÒ®ú¦Épù Eäò±ÉÉ ‡xɇ‚SÉiÉ* {ÉɽþÉä‡xɪÉÉÆ ‡´É´Éɽþú¨ÉÖ½þÚiÉÇ* ‡´É´Éɽþ ªÉlÉÉä‡SÉiÉ ±Éɇ´É±ÉÉ**146** {ÉÚhÉÇ ½þÉäiÉÉÆ ‡xÉVÉEòɪÉÉÇlÉÇ* EÖò]õÖÆ¤É +ɱÉå nù„ÉÇxÉÉlÉÇ* +ɇhÉEò ¨ÉɇZɪÉÉ +É„ÉÒ´ÉÉÇnùÉlÉÇ* |É{ÉÆSÉÓ EÞòiÉÉlÉÇ ´½þɴɪÉÉ**147** ‡nùvɱÉå =±½þɺÉå +É„ÉÒ´ÉÇSÉxÉ* ‡¨É³ýÚÆ ±ÉÉMÉiÉÉÆ ºÉÖJÉÉSÉå +zÉ* ´ÉÒ®ú¦ÉpùÉSÉÒ ¨ÉÖpùÉ |ɺÉzÉ* VÉɽþ±ÉÒ ºÉÖJɺÉÆ{ÉzÉ ½þÉäiÉÉƇSÉ**148** iÉÉä½þÒ ¨ÉÉZÉä ¦ÉHòÒºÉ ±ÉÉMɱÉÉ*


+±{ÉÉ´ÉEòÉ„Éå ºÉƺÉÉ®ú lÉÉ]õ±ÉÉ* {ɇ®ú ¦ÉÉMªÉÉSÉÉ EòÉähÉ +ɇlɱÉÉ* ªÉälÉå xÉ VÉÉä ‡´É]õ±ÉÉ {Éè„ÉÉ´ÉÒhÉ**149** ªÉÉ {Éè„ÉÉSÉÉ ¨ÉÉä`öÉ {ÉåSÉ* lÉÉä®úɨÉÉä`ö¬ÉƺɽþÒ iªÉÉSÉÉ VÉÉSÉ* ´ÉÒ®ú¦ÉpùɽþÒ ºÉ¨ÉªÉÓ ]õÉÆSÉ* pù´ªÉÉSÉÉ +ºÉÉSÉ ½þÉ JÉä³ý**150** ¤ÉɤÉÉ ½þÒ ¤Éäb÷Ò ¨ÉÉä`öÒ nùÖvÉÇ®ú* {Éè„ÉÉ´ÉÉÆSÉÚxÉ ½þÉäiÉÉå ¤ÉäVÉÉ®ú* EòÉƽþÓ iÉ®úÒ ºÉÉÆMÉÉ |ɇiÉEòÉ®ú* VÉähÉå ¨ÉVÉ ºÉƺÉÉ®ú ZÉä{Éä±É**151** PÉɇ±ÉiÉÉå {ÉɪÉÓ ±ÉÉä]õÉÆMÉhÉ* +ÉiÉÉÆ xÉ ¤É®ú´Éå |ÉiÉÉ®úhÉ* Eò®úÉ ¨ÉÉZÉå ºÉÆEò]õ ‡xÉ´ÉÉ®úhÉ* iÉÖ¨½þÒSÉ ªÉÉ EòÉ®úhÉ ±ÉMxÉɱÉÉ**152** ¨ÉÒ½þÒ iªÉɱÉÉ ¤É½þÖ ¤ÉÉävÉÉ´Éå* |Éä¨Éå +É„ÉÒ´ÉÇSÉxÉÉ tÉ´Éå* ""+±±ÉÉ ¨Éɇ±ÉEò'' iªÉÉ ½þå `öÉ´Éå* ºÉÆEò]õ ‡xÉ®úºÉÉ´Éå iªÉÉxÉåSÉ**153** VÉÉhÉÉä‡xÉ ´ÉÒ®ú¦ÉpùÉ-¨ÉxÉÉäMÉiÉ* {ÉÖ®úÉ´Éä <ÎSUôiÉ ¨ÉxÉÉä®úlÉ* ¨½þhÉÉä‡xÉ ¨ÉÒ iªÉÉiÉå +É…ÉɇºÉiÉ* ´½þÉ´Éå xÉ nùÖ‡‚SÉkÉ ªÉÎiEòƇSÉiÉ**154** ‡xÉEò]õ iÉÖZÉÉ ¦ÉÉMªÉEòɳý* Eò°üÆ xÉEòÉä ´ªÉlÉÇ iɳý¨É³ý* pù´ªÉ iÉÖZªÉÉ ½þÉiÉÉSÉÉ ¨É³ý* ½þÉä<Ç±É ºÉÖEòɳý iɪÉÉSÉÉ**155** pù´ªÉÉxÉå ¨ÉÉƇb÷±ÉÒ ¨ÉÉZÉÒ ½þä³ýhÉÉ* ‡´ÉºÉƤÉäxÉÉ EòÉÆiÉäSÉÉ +ÉhÉÉ* {ÉÖ®úä {ÉÖ®úä ½þÒ +ÉiÉÉÆ ‡´É]õƤÉxÉÉ* xÉEòÉä ½þÉ ¨ÉÉä`öä{ÉhÉÉ ±ÉMxÉÉSÉÉ**156** +ºÉÉä {ÉÖføå ZÉɱÉå +‡¦ÉxÉ´É* {ɽþÉ MÉÉè®úÒSªÉÉ OɽþÉÆSÉå MÉÉè®ú´É* JÉÉVÉhÉ Vɇ¨ÉxÉÒºÉ SÉfø±ÉÉ ¦ÉÉ´É* Eò³ýäxÉÉ ¨ÉÉ´É nùä´ÉÉSÉÒ**157** +ɱÉÉ BEò JÉ®úänùÒnùÉ®ú* ±ÉÉJÉ ¯û{ɪÉä tɴɪÉÉ iɪÉÉ®ú* +vÉæ ®úÉäJÉ ‡nùvɱÉä VÉÉMÉä´É®ú* +vÉæ ½þ{iªÉÉ´É®ú `ö®ú‡´É±Éä**158** |ɇiɴɹÉÕ nùÉäxÉ ½þVÉÉ®ú* ºÉ´ªÉÉVÉ tÉ´Éä ZÉɱÉÉ ‡´ÉSÉÉ®ú* {ÉèEòÉ {ÉÆSÉ´ÉÒºÉ ´É¹ÉÉÈxÉÆiÉ®ú* ¦É®ú{ÉÉ<Ç ¦É®ú{ÉÚ®ú MÉÉè®úÒSÉÒ**159** `ö®úÉ´É ºÉ´ÉÉ鼃 {ɺÉÆiÉ {Éb÷±ÉÉ* SÉxɤɺÉÉ{{ÉÉ MÉÖ®ú´É =‡`özɱÉÉ* {ÉèEòÉ ¨½þhÉä VÉÉä „ÉÆEò®úÉ +‡{ÉDZÉÉ* MÉÖ®ú´É {ɇ½þ±ÉÉ ¨Éɇ±ÉEò iªÉÉ**160** iÉÉä ¨½þhÉä ¨ÉVÉ MÉÖ®ú´ÉɺÉÉ`öÓ* +vÉç ´ªÉÉVÉ ´É¹ÉÉÇEòÉ`öÓ* ‡¨É³ýÉ´Éå ¨ÉɇZɪÉÉ ‡½þ„ÉÉ{ÉÉä]õÓ* iªÉÉ´ÉÒhÉ ºÉÆiÉÖ¹]õÒ ¨ÉVÉ xÉɽþÓ**161** ´ÉÒ®ú¦ÉpùÉ{{ÉÉ xÉänùÒ EòÉƽþÓ* SÉxɤɺÉÉ{{ÉÉ º´ÉºlÉ xÉ ®úɽþÒ* VÉÖÆ{ɱÉÒ ´ÉÉnùÉ´ÉÉnùÒ {ÉɽþÓ* +ɱÉä iÉä nùÉäPÉä½þÒ ¨ÉVÉEòb÷ä**162** „ÉÆEò®ú ‡iɪÉäSÉÉ {ÉÚhÉÇ º´ÉɨÉÒ* VɨÉÒxÉ ªÉä<ÇxÉÉ iÉÒ <iÉ®úÉ EòɨÉÓ* xÉ {Éb÷É´Éå ´ªÉlÉÇ ±ÉÉä¦ÉºÉƧɨÉÓ* nùÉäPÉÉÆºÉ ¨ÉMÉ ¨ÉÓ ºÉÉƇMÉiɱÉå **163** +‡{ÉDZÉÒ VÉÒ „ÉÆEò®úÉ|ÉiÉÒ* ‡iÉSÉåSÉ ¨ÉÉä±É +ɽþä ½þå ‡xÉ΂SÉiÉÒ* MÉÉè®úÒ´ÉÒhÉ VÉä VÉä +‡¦É±Éɇ¹ÉiÉÒ* iɪÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÉiÉÒ iÉÉåb÷ÉÆiÉ**164** nùä´ÉɇSɪÉÉ +xÉÖYÉä´ÉÒhÉ* ‡„É´Éä±É VÉÉä ªÉÉ {Éè„ÉɱÉÉ EòÉähÉ* ½þÉä<Ç±É nùä´ÉÉSÉä EòÉä{ÉÉºÉ EòÉ®úhÉ* ¨ÉkÉÉ ½þÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nùä´ÉÉSÉÒ**165** |ɦÉÖi´É VÉÒ´É®ú {ÉÖVÉɇ®úªÉÉSÉå* MÉÉè®úÒSÉå xÉÉiÉå ´ÉÉ®úºÉ{ÉhÉÉSÉå* EòÉªÉ SÉɱÉä iÉé {É®úEòÒªÉÉÆSÉå* MÉÉè®úÒSÉå º´ÉºÉkÉäSÉå iÉå vÉxÉ**166** ¨½þhÉÉä‡xÉ ¨ÉMÉ ¨ÉÒ iªÉÉ nùÉäPÉÉÆiÉå* ´Énù±ÉÉå MÉÉè®úÉ<LJSɪÉÉ ºÉkÉå* ´ÉiÉÇiÉÉÆ PÉä>ð‡xÉ ‡iÉSªÉÉ +xÉÖ¨ÉiÉÉiÉå* EÞòiÉÉlÉÇiÉäiÉå {ÉÉ´ÉɱÉ**167** ´ÉiÉDZªÉÉ ‡iɇSɪÉÉ <SUôä¤Éɽþä®ú* nùä´É xÉɽþÓ ®úÉVÉÒ ½þÉähÉÉ®ú* ´ÉÒ®ú¦ÉpùÉ{{ÉÉºÉ xÉɽþÓ +‡vÉEòÉ®ú* º´ÉiÉÆjÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úɴɪÉÉ**168** BäºÉÉ VÉ®úÒ ¨ÉÓ ¨ÉÉZÉÉ ‡´ÉSÉÉ®ú* Eäò±ÉÉ {ɇ®úº¡Öò]õ iÉälÉå ºÉÉSÉÉ®ú* iÉ®úÒ ´ÉÒ®ú¦Épù ®úÉMÉɴɱÉÉ ¨ÉVÉ´É®ú* ‡„É´ªÉÉÆSÉÉ MÉVÉ®ú ´É®úºÉ±ÉÉ**169** iÉÉä ¨½þhÉä ¤ÉɤÉÉ iÉ֨ɇSɪÉÉ ¨ÉxÉÓ* ¨ÉɇZɪÉÉ {ÉixÉÒSÉÒ ¨ÉɱÉEòÒ ºlÉÉ{ÉÚ‡xÉ* ºÉ´ÉÇ ®úEò¨ÉäSÉÉ føåEò®ú nùä>ð‡xÉ* ‡xÉVɇ½þiÉ ºÉÉvÉÚ‡xÉ ¤ÉèºÉÉ´Éå**170** {ɇ®úºÉÉä‡xÉ ½þä iɪÉÉSÉä „É¤nù* ZÉɱÉÉå ¨ÉÒ VÉÉMÉSÉä VÉÉMÉÓ ºiɤvÉ* +±±Éɇ¨ÉªÉÉSÉÒ Eò®úhÉÒ +MÉÉvÉ* =MÉÉSÉ EòÉÆ JÉänù Eò®úÉ´ÉÉ**171** ´ÉÒ®ú¦ÉpùÉ{{ÉÉ ¨ÉVÉ ½þå ¤ÉÉä±É±ÉÉ* PÉ®úÓ EòÉÆiÉä´É®úÒ +‡iÉ iÉhÉÉhɱÉÉ* iÉÒ iÉÆ´É nùÖ{ÉÉ®úÓ nù„ÉÇxÉɱÉÉ* ªÉä>ð‡xÉ ‡´ÉxÉ´ÉɪÉɱÉÉ ±ÉÉMɱÉÒ**172** ¤ÉɤÉÉ EòÉähÉɇSɪÉÉ ¤ÉÉä±ÉÉ´É®ú* ±ÉIÉ nùä>ð‡xÉ +´ÉEÞò{ÉÉ ¨ÉVÉ´É®ú* xÉ Eò®úÉ´ÉÒ ¨ÉÒ {ɺɇ®úiÉå {Énù®ú* ±ÉÉä¦É ¨ÉVÉ EòxªÉä´É®ú +ºÉÉ´ÉÉ**173** BäºÉä ‡iÉSÉä „É¤nù {ɇ®úºÉÉäxÉ* ¨ªÉÉÆ iÉÒºÉ ‡nùvɱÉå {ÉÚhÉÇ +É…ÉɺÉxÉ* ºÉÉiÉ ºÉ¨ÉÖpù xªÉ½þÉ±É Eò®úÒxÉ* iÉÖVÉ, i´ÉÉÆ ‡JÉzÉ xɺÉÉ´Éå**174** iÉäSÉ ®úÉjÉÓ +ºÉiÉÉÆ ‡xɇpùºiÉ* MÉÉè®úÒ¤ÉÉ<ÇºÉ ZÉɱÉÉ où¹]õÉÆiÉ* „ÉÆEò®úÉxÉå ªÉä>ð‡xÉ º´É{xÉÉÆiÉ* Eò‡lɱÉå iÉÒ ¨ÉÉiÉ {ɇ®úºÉÉ´ÉÒ**175** {ÉèºÉÉ ½þÉ ºÉ´ÉÇ iÉÖZÉÉ {ÉɽþÓ* nùä>ðÆ xÉEòÉä EòÉähÉÉºÉ EòÉƽþÓ* ´ªÉ´ÉºlÉÉ iÉÖVÉ ´ÉnùiÉÉå iÉÒ½þÒ* ºÉnùÉ ®úɽþÒ±É BäºÉå Eò®úÓ**176** nùä´É³ýÉ|ÉÒiªÉlÉÇ VÉÉä VÉÉä {ÉèºÉÉ* SÉxɤɺÉÉ{{ÉÉ ºÉÉÆMÉä±É iÉèºÉÉ* ±ÉÉ´ÉÉ´ÉÉ ¨ÉVÉ iªÉÉSÉÉ ¦É®úƴɺÉÉ* ‡xɤÉÈvÉ ½þÉ BäºÉÉ ®úÉJÉÉ´ÉÉ**177** <iÉ®ú EòɪÉÉÇ {ÉèºÉÉ ±Éɇ´ÉiÉÉÆ* ´½þÉ´ÉÒ xÉ {Éè„ÉÉSÉÒ +´ªÉ´ÉºlÉÉ* ¨½þhÉÚxÉ ¨É‡„ÉnùÓiÉÒ±É ¤ÉɤÉÉÆºÉ xÉ {ÉÖºÉiÉÉÆ* EòÉƽþÓ½þÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ xÉ Eò®úÉ´ÉÒ**178** MÉÉè®úÒ¤ÉÉ<ÇxÉå iÉÉä ¨ÉVɱÉÉ* où¹]õÉÆiÉ ºÉÉtÆiÉ EòlÉxÉ Eäò±ÉÉ* ¨ÉÓ½þÒ ºÉ±±ÉÉ ªÉlÉÉä‡SÉiÉ ‡nùvɱÉÉ* ¨ÉÉxÉɴɪÉɱÉÉ où¹]õÉÆiÉ**179** ¨ÉÖqù±É iÉÖZÉå iÉÚÆSÉ PÉä<È* SÉxɤɺÉÉ{{ÉÉºÉ ´ªÉÉVÉÉSÉÒ ‡xɨÉÉ<Ç* BäºÉå ‡xÉiªÉ Eò®úÒiÉ VÉÉ<È* ºÉƤÉÆvÉ xÉɽþÓ ´ÉÒ®ú¦ÉpùÉ**180** BäºÉå +ɨ½þÒ +ºÉiÉÉÆ ¤ÉÉä±ÉiÉ* nùÉäPÉä½þÒ iÉä +ɱÉä ¦ÉÉÆb÷iÉ* {É®úº{É®úÉÆxÉÓ ´½þÉ´Éå „ÉÉÆiÉ* ={ÉÉªÉ ¨ÉÓ +iªÉÆiÉ ´ÉåSɱÉä**181** „ÉÆEò®úÉSÉÉ iÉÉä où¹]õÉÆiÉ* ZÉɱÉÉ VÉÉä ½þÉäiÉÉ MÉÉè®úÉ<Ç|ÉiÉ* nùÉäPÉÉƺɽþÒ Eò‡lɱÉÉ ºÉÉtÆiÉ* {ɇ®úºÉÉä‡xÉ =x¨ÉkÉ ´ÉÒ®ú¦Épù**182** ´ÉÒ®ú¦Épùå ‡„É´ªÉÉÆSÉÒ ±ÉÉJÉÉä±ÉÒ* |ɇiÉ{ÉIÉÉ´É®ú ªÉlÉäSUô ´Éɇ½þ±ÉÒ* +uùÉiÉuùÉ ¦ÉɹÉhÉå Eäò±ÉÓ* ´ÉÞkÉÒ MÉÉÆMÉ®ú±ÉÒ nùÖ‡VɪÉÉSÉÒ**183** iɪÉÉºÉ ZÉɱÉÉ =x¨ÉkÉ-´ÉÉiÉ* ‡„É´ªÉÉ„ÉÉ{ÉÉÆSÉÒ ¤Éb÷¤Éb÷ Eò®úÒiÉ* ºÉÉÆ{Éb÷„ÉÒ±É iÉälÉå PÉÉiÉ* Eò®úÒxÉ ¨ÉÒ ¨½þhÉiÉ ¨ÉÖJÉÉxÉå**184** SÉxɤɺÉÉ{{ÉÉºÉ +xÉÖ±ÉIÉÚxÉ* ´ÉÒ®ú¦ÉpùÉ{{ÉÉ =x¨ÉkÉ ½þÉä>ðxÉ* ¨½þhÉä ¨ÉÒ iÉÖZÉä iÉÖEòb÷ä Eò®úÒxÉ* JÉÉ<ÇxÉ ‡MɳýÒxÉ ºÉMɳýäSÉ**185** SÉxɤɺÉÉ{{ÉÉ ¦ÉÒ‡iÉjɺiÉ* {ÉÉªÉ ¨ÉÉZÉä PÉ^õ vÉ®úÒiÉ* ¨½þhÉä Eò®úÉ ¨ÉVÉ ºÉÆEò]õ¨ÉÖHò* +¦ÉªÉ ¨ÉMÉ nùäiÉ ¨ÉÒ iªÉɱÉÉ**186** iÉÆ´É ¨ÉÒ nùÒxÉ SÉxɤɺÉÉ{{ÉÉiÉå* vÉÒ®ú nùä>ð‡xÉ ´Énù±ÉÉå iÉälÉå* ´ÉÒ®ú¦ÉpùɇSɪÉÉ ½þºiÉå* ¨É°üÆ ¨ÉÒ iÉÚiÉå nùä<ÇxÉÉ**187** +ºÉÉä {ÉÖføå ½þÉä>ð‡xÉ ´ÉÉiÉ* ´ÉÒ®ú¦ÉpùÉSÉÉ VÉɽþ±ÉÉ +ÆiÉ* iÉÉä ¨ÉMÉ VÉx¨É±ÉÉ ºÉ{ÉǪÉÉäxÉÓiÉ* BäºÉå iªÉÉ nùä½þÉÆiÉ®ú VÉɽþ±Éå**188** SÉxɤɺÉÉ{{ÉÉºÉ {Éb÷±ÉÒ nù½þ„ÉiÉ* iÉÓiɇSÉ VÉɽþ±ÉÉ iªÉÉSÉÉ +ÆiÉ* VÉx¨É {ÉÉ´Éä nùÖnùÇ®úªÉÉäxÉÓiÉ* BäºÉå ½þå Sɇ®úiÉ iɪÉÉSÉå**189** {ÉÚ´ÉÇVÉx¨ÉÓSªÉÉ ´Éè®úɺÉÉ`öÓ* VÉx¨É +ɱÉÉ ºÉÉ{ÉÉ{ÉÉä]õÓ* ±ÉÉMɱÉÉ ¤ÉºÉÉ{{ÉÉ-nùÖnùÖÇ®úÉ{ÉÉ`öÓ* vÉ®úÒ iªÉÉ „Éä´É]õÓ ´ÉÒ®ú¦Épù**190** nùnùÖÇ®ú°ü{Éå ¤ÉºÉÉ{{ÉÉ nùÒxÉ* ¦ÉpùÉ{{ÉÉ-ºÉ{ÉÉǨÉÖJÉÓ {Éb÷ÚxÉ* {ɇ®úºÉÚxÉ iɪÉÉSÉå Eò¯ûhÉÉ´ÉSÉxÉ* ½þä±ÉɴɱÉå EòÓ ¨ÉxÉ ¨ÉÉZÉå**191** {ÉÚ´ÉÇnùkÉ´ÉSÉxÉ º¨É°üxÉ* ºÉ{ÉÉLJSɪÉÉ iÉÉåb÷ɨÉvÉÚxÉ* SÉxɤɺÉÉ{{ÉÉ ¨ÉÖHò Eò°üxÉ* {Éɇ³ý±Éå ´ÉSÉxÉ ¨ÉÓ +É{ÉÖ±Éå**192** +±±ÉÉ ‡xÉVɦÉHòÉƱÉÉMÉÚxÉ* ºÉÆEò]õºÉ¨ÉªÉÓ ªÉä vÉÉÆ´ÉÚxÉ* iªÉÉxÉåSÉ ªÉälÉå ¨ÉVÉ {ÉÉ`ö´ÉÚxÉ* Eò®ú‡´É±Éå ®úIÉhÉ ¦ÉHòÉSÉå**193** ½þå iÉÉå |ÉiªÉIÉ +xÉ֦ɴÉÉ +ɱÉå* ´ÉÒ®ú¦ÉpùÉ{{ÉÉºÉ ½þÉÆEÚòxÉ ±Éɇ´É±Éå* SÉxɤɺÉÉ{{ÉÉºÉ ºÉÆEò]õÓ iÉɇ®ú±Éå* ºÉEò±É ½þå Eäò±Éå nùä´ÉÉSÉå**194** +ºÉÉä +ÉiÉÉÆ ¦É®ú EòÓ ‡SɱÉÒ¨ÉÒ* ‡{É>ðxÉ VÉÉ<ÇxÉ +É{ÉÖ±Éä vÉɨÉÓ* iÉÚƽþÒ VÉÉ<È +É{ÉÖ±Éä OÉɨÉÓ* ±ÉIÉ ¨ÉzÉɨÉÓ +ºÉÚÆ nùä**195** BäºÉå ´ÉnùÉä‡xÉ ‡SɱÉÒ¨É {ªÉɱÉÉå* ºÉiºÉÆMÉÉSÉå ºÉÉèJªÉ ±ÉÉvɱÉÉå* ‡¡ò®úiÉ ‡¡ò®úiÉ {É®úiÉ +ɱÉÉå* {É®ú¨É ¨ÉÒ vÉɱÉÉå ‡xÉVÉÉÆiÉ®úÒ''**196** º´ÉκiÉ ¸ÉÒºÉÆiɺÉVVÉxÉ|É䇮úiÉä* ¦ÉHò½þä¨ÉÉb÷{ÉÆiɇ´É®ú‡SÉiÉä* ¸ÉÒºÉÉ<ǺɨÉlÉǺÉSSɇ®úiÉä* ¸ÉÒºÉÉ<ǨÉÖJɸÉÖiÉEòlÉÉEòlÉxÉÆ xÉÉ¨É ºÉ{iÉSÉi´Éɇ®úÆ„ÉÉä%vªÉɪÉ: ºÉÆ{ÉÚhÉÇ:** ** ¸ÉÒºÉnÂùMÉÖ¯ûºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉ{ÉÇhɨɺiÉÖ** „ÉÖ¦ÉÆ ¦É´ÉiÉÖ**


sai 47  

adhyay, shirdi