Page 1

¸ÉÒ ºÉÉ<ǺÉSSɇ®úiÉ ** +lÉ ¸ÉÒºÉÉ<ǺÉSSɇ®úiÉ** +vªÉÉªÉ 35 ´ÉÉ**

** ¸ÉÒMÉhÉä„ÉÉªÉ xɨÉ:** ¸ÉҺɮúº´ÉiªÉè xɨÉ:** ¸ÉÒMÉÖ¯û¦ªÉÉä xɨÉ:** ¸ÉÒEÖò±Énùä´ÉiÉɪÉè xɨÉ:** ¸ÉÒºÉÒiÉÉ®úɨÉSÉÆpùɦªÉÉÆ xɨÉ:** ¸ÉÒºÉnÂùMÉÖ¯ûºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉªÉ xɨÉ:** ¨ÉÉMÉÉÆ MÉiÉÉvªÉɪÉÉ+ÆiÉÓ* ‡nùMnù„ÉÇxÉ EòlÉÉxÉÖºÉÆMÉiÉÒ* Eò‡lɱÉÒ iÉÒSÉ Eò‡lÉiÉÉå ºÉÆ|ÉiÉÒ* iÉÒ º´ÉºlɇSÉkÉÓ {ɇ®ú‡ºÉVÉä**1** Eò°üÆ VÉÉiÉÉÆ {É®ú¨ÉÉlÉLJ´ÉSÉÉ®ú* {ÉÆlÉɇ¦É¨ÉÉxÉ +b÷´ÉÒ ¦ÉªÉÆEò®ú* ‡´ÉPxÉ xÉɽþÓ +‡iÉ nùÖvÉÇ®ú* ªÉÉ +‡¦É¨ÉÉxÉÉºÉ¨É nùÖVÉå**2** +ɨ½þÒ ‡xÉ®úÉEòÉ®úÉSÉä ¦ÉVÉEò* ºÉÉEòÉ®ú nùä´É ½þÉ §É¨É¨ÉÚ±ÉEò* ºÉÉvÉÖºÉÆiÉ ½þä ¨ÉÉxɴɇSÉ nùäJÉ* xɨɴÉÉ´Éå EòÉÆ ¨ÉºiÉEò iɪÉÉÆ{ÉÖføå**3** iɪÉÉÆ xÉ PÉɱÉÉ´Éå ±ÉÉä]õÉMÉÆhÉ* iɪÉÉÆ xÉ tÉ´Éå nù‡IÉhÉÉnùÉxÉ* JÉɱɴÉÉ´ÉÒ xÉ ªÉÎiEòƇSÉiÉ ¨ÉÉxÉ* ‡´Éb÷ƤÉxÉ ½þå ¦ÉHòÒSÉå**4** ‡„Éb÷ÔºÉƤÉÆvÉå +xÉäEòÉƽþÓ* EòÉähÉÓ EòÉƽþÓ EòÉähÉÓ EòÉƽþÓ* +xÉäEò ´ÉÉiÉÉÇ Eò‡lɱªÉÉ {ÉɽþÓ* ‡´É…ɺÉxÉÒªÉ xÉɽþÓ ºÉEò³ý {ÉÉÆ**5** ¨½þhÉiÉÒ iÉälÉå VÉÉiÉÉÆ nù„ÉÇxÉÉ* ºÉÉ<ǤÉɤÉÉ ¨ÉÉMÉiÉÒ nù‡IÉhÉÉ* ºÉÉvÉÚ VÉé ±ÉÉMÉiÉÒ pù´ªÉºÉÆ{ÉÉnùxÉÉ* ºÉÉvÉÖi´ÉÉ ½þÒxÉ{ÉhÉÉ iɪÉÉÆSªÉÉ**6** +ÆvɸÉrùÉ xÉ´½þä ¤É®úÒ* |ÉiªÉIÉ +xÉÖ¦É´É PÉäiɱªÉÉ={É®úÒ* `ö®ú´ÉÚÆ ‡xÉhÉÇªÉ +É{ÉÖ±ªÉÉ +ÆiÉ®úÓ* Eèò‡ºÉªÉä{É®úÒ ´ÉiÉÉÇ´Éå**7** +É{ÉhÉ xÉɽþÓ nùähÉÉ®ú nù‡IÉhÉÉ* VɪÉÉ ¨ÉxÉÓ ‡´ÉkÉÉSÉÒ EòɨÉxÉÉ* iɪÉÉSÉå ºÉÉvÉÖi´É ªÉä<ÇxÉÉ ¨ÉxÉÉ* +{ÉÉjÉ xɨÉxÉÉ iÉÉä +ɨ½þÉÆ**8** +ºÉÉä +ɨ½þÒ ‡„Éb÷# VÉÉ>ðxÉ* ªÉä>ðÆ iɪÉÉÆSÉÒ ¦Éä]õ PÉä>ðxÉ* Eò®úhÉÉ®ú xÉɽþÓ SÉ®úhÉ´ÉÆnùxÉ* +lÉ´ÉÉ |ÉnùÉxÉ nù‡IÉhÉäSÉå**9** VÉÉä VÉÉä B䇺ɪÉÉ EÖòiÉEçò ‡xÉPÉä* VÉ®úÒ +É{ÉÖ±ªÉÉ EÞòiɇxÉ‚SɪÉÉ VÉÉMÉä* +JÉä®ú iÉÉä½þÒ nù„ÉÇxɪÉÉäMÉå* „É®úhÉ ‡®úPÉä ºÉÉ<ȺÉ**10** VÉÉä VÉÉä ºÉÉ<鼃 {ÉɽþÚÆ ºÉ®ú±ÉÉ* iÉÉä iÉÉä VÉÉMÉSÉä VÉÉMÉÓSÉ `öä±ÉÉ* {ÉÖxÉ‚SÉ xÉɽþÓ ¨ÉÉMÉå {É®úiɱÉÉ* {ÉɪÉÓSÉ ®úiɱÉÉ ºÉÉ<ÈSªÉÉ**11** vÉ°ü‡xɪÉÉÆ nùÉÆiÉÓ iÉÞhÉ* VÉèºÉå EòÉähÉÓ ªÉÉ´Éå „É®úhÉ* iÉ臺ɪÉä{É®úÒ ´ÉÆnùÒ SÉ®úhÉ* {ÉÉ´ÉÉä‡xÉ ‡´Éº¨É®úhÉ ‡xÉ‚SɪÉÉ**12** {ÉÆlÉɇ¦É¨ÉÉxÉÉ VÉälÉå ‡´ÉºÉÉÆ´ÉÉ* ºÉÉèJªÉ ´ÉÉ]õä±É +iªÉÆiÉ VÉÒ´ÉÉ* iÉÉä ½þÉ +vªÉÉªÉ {ÉκiɺÉÉ´ÉÉ* ¸ÉÉäiÉÓ {ɇ®úºÉÉ´ÉÉ ºÉÉnù®ú**13** iÉèºÉÒSÉ ºÉÚ‡SÉiÉ =nùÒSÉÒ JªÉÉiÉÒ* ¤ÉɳýÉ xÉä´ÉɺÉEò®úÉSÉÒ |ÉiÉÒiÉÒ* EèòºÉÉ ºÉ{ÉÇ ºÉƦÉɇ´É±ÉÉ |ÉÒiÉÒ* ºÉÉ<ÇSÉ iɪÉÉ|ɇiÉ ¦ÉÉ´ÉÚxÉ**14** EÞò{ÉÉ Eò®úÉ ¸ÉÉäiÉä ¨ÉVÉ´É®ú* ¨ÉÒ iÉÉå Eäò´É³ý +ÉYÉäSÉÉ ËEòEò®ú* +ÉYÉÉ {ÉɳýÚÆ VÉÉhÉå ºÉÉnù®ú* =nÂù¦É´É±Éå +IÉ®ú Sɇ®újÉ ½þå**15** où¹]õÒ `ö䇴ÉiÉÉÆ SÉ®úhÉÉ´É®úÒ* iÉälÉÚ‡xÉ =¨É]õiÉÒ {Énù±É½þ®úÒ* {ɇ´ÉjÉ Sɇ®újÉ EÖòƦÉÉÆiÉ®úÓ* ´É‡®úSÉä´É®úÒ ¨ÉÒ ¦É‡®úiÉÉå**16** EòɺɴÉÒSÉÓ +ɨ½þÓ ‡{ɱÉÓ* Eäò´É³ý où‡¹]õIÉä{Éå {ÉÉ䇺ɱÉÓ* xÉɽþÓ iÉÉx½þä±ÉÓ ¦ÉÖEäò±ÉÓ ¦ÉÉMɱÉÓ* ºÉnùè´É `öä±ÉÓ ºÉÆiÉÞ{iÉ**17** +ºÉiÉÉÆ BEò où¹]õÒSÉå ºÉÖJÉ* xɱÉMÉä +ɨ½þÉÆ +zÉ=nùEò* où¹]õÒSÉ ½þ®úÒ iɽþÉxÉ ¦ÉÚEò* ‡EòiÉÒ iÉå EòÉèiÉÖEò ´ÉÉxÉÉ´Éå**18** +ɨ½þÉƽþÒ ºÉEò±É où¹]õÒSÉÉ ‡´É¹ÉªÉ* EÞò{ÉÉ˺ÉvÉÖ ºÉÉ<Ç®úɪÉ* où„ªÉ-pù¹]õÉ-nù„ÉÇxÉ VÉɪÉ* {ÉÖºÉÉä‡xÉ `öÉªÉ ‡jÉ{ÉÖ]õÒSÉÉ**19** iÉèºÉäSÉ +ɨ½þÉÆ i´ÉSÉÉ º{É„ÉÇ* nùÉä½þÓ `öɪÉÓ ºÉÉ<Ç|ÉEòÉ„É* +lÉ´ÉÉ QÉÉhÉ +ɇhÉ ´ÉɺÉ* iÉälÉå½þÒ ‡xÉ´ÉÉºÉ ºÉÉ<ÈSÉÉ**20** +lÉ´ÉÉ ¸É´ÉhÉÓ „ɤnù {Éb÷ä* {Éb÷iÉÉÆSÉ |ÉEò]õä ºÉÉ<ÈSÉå °ü{Éb÷å* ¸ÉÉ´ªÉ ¸ÉÉ´ÉEò ¸É´ÉhÉ =b÷ä* ‡jÉ{ÉÖ]õÒ ZÉb÷ä BEòºÉ®úÉ**21** +lÉ´ÉÉ VÉälÉå ®úºÉxÉÉ ®úºÉå* PÉÉä³ý±ÉÒ iÉälÉå ºÉÉ<Ç ºÉ¨É®úºÉä* ®úºÉxÉÉ-®úºÉ-®úºÉɺ´ÉÉnù EòɪɺÉå* ¤ÉÉ{ÉÖb÷å EòÉäb÷å ‡jÉ{ÉÖ]õÒSÉå**22** ½þäSÉ MÉiÉÒ Eò¨Éç‡pùªÉÉÆ* ËiɽþÒ BEò ºÉÉ<Ç ºÉ䇴ɇ±ÉªÉÉ* ºÉEò±É Eò¨Éç VÉÉiÉÒ ‡´É±ÉªÉÉ* {Éb÷ä±É `öɪÉÉ xÉè¹Eò¨ªÉÇ**23** +ºÉÉä +ÉiÉÉÆ ½þÉ OÉÆlÉ ±ÉÉƤɱÉÉ* ºÉÉ<Ç|Éä¨Éå EòÉä`öåSÉ ´Éɽþ´É±ÉÉ* {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ±ÉIÉÚÆ SɱÉÉ* SÉɱɴÉÚÆ +É{ÉÖ±ÉÉ EòlÉɦÉÉMÉ**24** BEò ¨ÉÚ‡iÉÇ{ÉÚVÉÉ{É®úÉRó¨ÉÖJÉ* ‡xÉ®úÉEòÉ®úÉSÉä {É®ú¨É ¦ÉVÉEò* VÉɽþ±Éä ‡„Éb÷Ô-MɨÉxÉÉäiºÉÖEò* Eäò´É³ý ‡SɇEòiºÉèEò¤ÉÖrùÒxÉå**25** ¨½þhÉiÉÒ +ɨ½þÒ ‡„Éb÷# ªÉä>ðxÉ* PÉä>ðÆ Eäò´É³ý ºÉÉvÉÚSÉå nù„ÉÇxÉ* +ɨ½þÒ xÉ Eäò´½þÉƽþÒ ´ÉÉÆEò´ÉÚÆ ¨ÉÉxÉ* Eò°üÆ xÉ |ÉnùÉxÉ nù‡IÉhÉäSÉå**26** ¨ÉÉxªÉ Eò®úÉ±É ªÉÉ nùÉäxÉ „ÉiÉÔ* iÉ®úÒ ªÉä>ðÆ EòÓ ‡„Éb÷Ô|ÉiÉÒ* ¤É®úå ¨½þhÉúiÉÉ ‡xÉVɇ¨ÉjÉɺÉÆMÉiÉÓ* VÉɴɪÉÉ ‡xÉPÉiÉÒ º´ÉºlÉ ¨ÉxÉå**27** EòÉEòÉ ¨É½þÉVÉxÉÒ iªÉÉÆSÉä ‡¨ÉjÉ* ºÉÆiÉÉlÉÇ VɪÉÉÆSÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ {ɇ´ÉjÉ* {ɇ®ú iÉä „ÉÆEòÉEÖò„ÉÆEòÉ{ÉÉjÉ* ºxÉä½þÒ ½þÉäiÉä iɪÉÉÆSÉä**28** nùÉäPÉä ‡xÉPÉɱÉä „É‡xÉ´ÉÉ®úÓ* ¨ÉÖƤÉ<ǽþÚxÉ ®úÉjÉÒSÉä |ɽþ®úÓ* ªÉä>ð‡xÉ {ÉÉiɱÉä ‡„Éb÷Ô¦ÉÒiÉ®úÓ* +ɇnùiªÉ´ÉÉ®úÓ ºÉEòɳýÓ**29** nùÉäPÉä MÉä±Éä ¨É‡„ÉnùÒºÉ* ºÉÉ<Çnù„ÉÇxÉ PªÉɴɪÉɺÉ* EòÉªÉ ´ÉiÉDZÉå iÉä ºÉ¨ÉªÉɺÉ* º´ÉºlɨÉÉxÉºÉ {ɇ®ú‡ºÉVÉä**30** {ÉÉ>ð±É `ö䇴ÉiÉÉÆ {ÉɪɮúÒ´É®úÒ* iɪÉÉ ‡¨ÉjÉÉ {ÉɽþÚ‡xÉ nùÚ®úÒ* ""EòÉÆ ªÉÉ´Éå VÉÒ'' B䇺ɪÉä {É®úÒ* ¤ÉɤÉÉ ¨ÉvÉÖ®úÉäkÉ®úÓ ¤ÉɽþiÉÒ**31** BäEÚò‡xÉ ½þå |Éä¨É´ÉSÉxÉ* iɪÉÉ ‡¨ÉjÉÉºÉ {É]õ±ÉÒ JÉÚhÉ* „ɤnùÉäSSÉÉ®úÉSÉÒ iÉÒ `öä´ÉhÉ* nùä<Ç iªÉÉ º¨É®úhÉ ´É‡b÷±ÉÉÆSÉå**32** ""EòÉÆ ªÉÉ´Éå VÉÒ'' ½þÉ =SSÉÉ®ú* EòɇføiÉÉÆ ¤ÉɤÉÉ Eò‡®úiÉÒ VÉÉä º´É®ú* iÉÉä BäEòiÉÉÆ EòÉEòÉÆSÉä ‡¨ÉjÉ* ‡´Éκ¨ÉiÉÉÆiÉ®ú VÉɽþ±Éä**33** {ɇ®úºÉÉäxÉ ¨ÉÉä½þEò º´É®úÉSÉÒ `öä´ÉhÉ* MÉiɇ{ÉiªÉÉSÉå ZÉɱÉå º¨É®úhÉ* iªÉÉSÉäSÉ º´É®úÉSÉÒ iɆ½þÉ ½þÒ {ÉÚhÉÇ* ´ÉÉ]õ±Éå +xÉÖEò®úhÉ ªÉlÉÉlÉÇ**34** EòÉªÉ ´ÉÉhÉÒSÉÒ ¨ÉÉä½þxÉ„ÉHòÒ* EòÉEòÉÆSÉä ‡¨ÉjÉ ‡´Éκ¨ÉiÉ ‡SÉkÉÓ* ¨½þhÉɱÉä ½þÒ ¨É¨É ‡{ÉiªÉÉSÉÒSÉ =HòÒ* º´É®ú ½þÉ ‡xɇ‚SÉiÉÓ +Éä³ýJÉÒSÉÉ**35** ´É‡b÷±ÉÉƨÉÖJÉÓSÉÒ iÉèºÉÒ iÉÒ ´ÉèJÉ®úÒ* BäEòiÉÉÆ iÉä ‡¨ÉjÉ pù´É±Éä +ÆiÉ®úÓ* ´ÉƇnù±Éä ¤ÉɤÉÉÆSÉä SÉ®úhÉ ‡„É®úÓ* ‡´ÉºÉ°ü‡xÉ {ÉÚ´Éﱃ ‡xÉ‚SɪÉ**36** {ÉÖføå ¤ÉɤÉÉ nù‡IÉhÉÉ ¨ÉÉMÉiÉÒ* iÉÒ½þÒ Eäò´É³ý EòÉEòÉÆSÉä |ÉiÉÒ* EòÉEòÉ nùäiÉÒ, nùÉäPÉä½þÒ {É®úiÉiÉÒ* {ÉÖxÉ‚SÉ VÉÉiÉÒ nùÖ{ÉÉ®úÉ**37** iÉä´½þÉƽþÒ ½þä ºÉ´Éå‡SÉ VÉÉiÉÒ* nùÉäPÉÉƽþÒ VÉÉhÉå ¨ÉÖƤÉ<Ç|ÉiÉÒ* EòÉEòÉ iÉä´½þÉÆ +ÉYÉÉ |ÉɇlÉÇiÉÒ* nù‡IÉhÉÉ ¨ÉÉMÉiÉÒ ¤ÉɤÉÉ iªÉÉÆ**38** iÉÒ½þÒ Eäò´É³ý EòÉEòÉÆSÉä {ÉÉ„ÉÓ* ¨½þhÉiÉÒ ºÉjÉÉ ¯û{ɪÉä nùä ¨ÉVɺÉÒ* EòÉƽþÓ xÉ ¨ÉÉMÉiÉ iÉÎx¨ÉjÉɺÉÒ* ¨ÉMÉ iÉä ¨ÉxÉÉ„ÉÓSÉ SÉÖ]õ{ÉÖ]õ±Éä**39** iÉÆ´É iÉä EòÉEòÉÆºÉ ½þ³ýÚSÉ {ÉÖºÉiÉÒ* iÉÖ¨½þÉƺɇSÉ EòÉÆ nù‡IÉhÉÉ ¨ÉÉMÉiÉÒ* ºÉEòɳýÓ½þÒ iÉÖ¨½þÉÆSÉ|ÉiÉÒ* +ÉiÉÉƽþÒ ¨ÉÉMÉiÉÒ


iÉÖ¨½þÉƺɇSÉ**40** ¨ÉÒ +ºÉÚ‡xÉ iÉÖ¨½þÉƺÉÆMÉiÉÓ* nù‡IÉhÉä±ÉÉMÉÓ ¨ÉVÉ EòÉÆ ´ÉMɳýiÉÒ* EòÉEòÉ ½þ³ýÚSÉ =kÉ®ú nùäiÉÒ* ¤ÉɤÉÉÆ|ÉiÉÒSÉ {ÉÖºÉÉ ½þå**41** <iÉÖCªÉÉÆiÉ ¤ÉɤÉÉ EòÉEòÉÆºÉ ´ÉnùiÉÒ* iÉÉä EòÉªÉ ºÉÉÆMÉä ®úä iÉÖVÉ|ÉiÉÒ* iÉÉå º´ÉªÉåSÉ iÉä ‡¨ÉjÉ ¤ÉɤÉÉÆºÉ {ÉÖºÉiÉÒ* nù‡IÉhÉÉ ¨½þhÉiÉÒ nùä>ðÆ EòÉ**42** iÉÆ´É ¤ÉɤÉÉ =kÉ®ú nùäiÉÒ* ""iÉÖZÉä ¨ÉxÉÓ nùähªÉÉSÉÒ xÉ´½þiÉÒ* ¨½þhÉÚ‡xÉ xÉɽþÓ ¨ÉɇMÉiɱÉÒ iÉÖVÉ|ÉiÉÒ* nùähÉå ‡SÉkÉÓ iÉ®ú nùä<È''**43** ¤ÉɤÉÉ ¨ÉÉMÉiÉÉÆ ¦ÉHò nùäiÉ* iɪÉÉÆ iÉä ‡¨ÉjÉ ‡½þhÉ´ÉÒiÉ* iÉäSÉ xÉ ¨ÉÉMÉiÉÉÆ VÉé nùä>ðÆ EòÉÆ ¨½þhÉiÉ* +É‚SɪÉǦɇ®úiÉ iÉÆ´É EòÉEòÉ**44** ¨½þhÉiÉÉÆ ‡SÉkÉÓ +ºÉ±ªÉÉºÉ nùä<È* iɪÉÉ ‡¨ÉjÉÉºÉ VÉɽþ±ÉÒ PÉÉ<Ç* ºÉjÉÉ ¯û{ɪÉÉÆSÉÒ ¦É®ú{ÉÉ<Ç* Eäò±ÉÒ {ÉɪÉÓ xÉ ¨ÉÉMÉiÉÉÆ**45** ¤ÉɤÉÉ ¨ÉMÉ ´ÉnùiÉÒ iɪÉɺÉ* ""VÉɺÉÒ±É ®úä IÉhÉ BEò ¤ÉèºÉ''* Eò‡®úiÉä ZÉɱÉä MÉÉäb÷ ={Énùä„É* ‡xÉ®úºÉɴɪÉÉ ºÉ¦ÉänùÉi¨ÉiÉÉ**46** ""iÉÖ¨½þÉÆ-+ɨ½þÉÆiÉÒ±É iÉ䱪ÉÉSÉÒ Ë¦ÉiÉ* {ÉÉb÷Ú‡xɪÉÉÆ iÉÒ ]õÉEò ºÉ¨ÉºiÉ* ½þÉä<Ç±É ¨ÉMÉ ¨ÉÉMÉÇ |ɄɺiÉ* +®úºÉ {É®úºÉ ¦Éä]õɴɪÉÉ''**47** {ÉÖføå +ÉYÉÉ ZÉɱÉä nùäiÉä* ¨ÉÉvÉ´É®úÉ´É VÉɽþ±Éä |ÉɇlÉÇiÉä* {ÉɽþÚ‡xÉ +§ÉÉSUôɇnùiÉ xɦÉÉiÉå* {ÉÉ>ðºÉ ªÉÉÆiÉå ‡¦ÉVÉ´ÉÒ±É**48** ¤ÉɤÉÉ |ÉiªÉÖkÉ®ú iªÉÉÆ nùäiÉÒ* VÉÉ>ðÆ nùä iªÉÉÆ º´ÉºlɇSÉkÉÓ* {ÉÉ=ºÉÉSÉÒ EòÉƽþÓ½þÒ ¦ÉÒiÉÒ* xÉɽþÓ iɪÉÉÆ|ÉiÉÒ ¨ÉÉMÉÉÈiÉ**49** +‡¦É´ÉÆnùÚ‡xÉ ºÉÉ<ÈSÉä {ÉɪÉ* iÉèºÉäSÉ MÉÉb÷ÓiÉ ¤ÉèºÉ±Éä =¦ÉªÉ* ‡´ÉVÉÉ SɨÉEòiÉ nùÉ]õiÉ vÉÚªÉ* MÉÆMÉäºÉ {ɪÉ{ÉÚ®ú ±ÉÉä]õ±ÉÉ**50** MÉb÷MÉb÷É]õå MÉVÉç +ÉEòÉ„É* xÉÉèEòÉMɨÉxÉ +ɱÉå ´ÉÉÆ]õ¬ÉºÉ* EòÉEòÉ-¨ÉxÉÓ {ÉÚhÉÇ ‡´É…ÉɺÉ* ½þÉäiÉå +É…ÉɺÉxÉ ¤ÉɤÉÉÆSÉå**51** {Éb÷±ÉÉ ‡´ÉSÉÉ®ú iªÉÉ ‡¨ÉjÉɺÉ* EèòºÉÉ ºÉÖJÉÉSÉÉ ½þÉä<Ç±É |É´ÉɺÉ* =MÉÒSÉ ‡xÉPÉɱÉÉå ªÉɴɪÉɺÉ* ½þÉäiÉÒ±É ºÉɪÉÉºÉ ¨ÉÉMÉÉÈiÉ**52** +ºÉÉä {ÉÖføå iÉä ºÉÖJÉå MÉä±Éä* +‡MxÉ®úlÉÉÆiÉ +É°üfø ZÉɱÉä* ¨ÉäPÉ ¨ÉMÉ iÉälÉÚxÉ ´É®úºÉÚÆ ±ÉÉMɱÉä* ‡xɦÉÇªÉ {ÉɴɱÉä ¨ÉÖƤÉ<ǺÉ**53** {ÉÖføå VÉä´½þÉÆ +ɱÉä ºÉnùxÉÓ* {ÉɽþiÉÒ ‡JÉb÷CªÉÉ uùÉ®úå JÉÉä±ÉÚ‡xÉ* MÉä±ÉÒ +b÷Eò±ÉÒ ‡SɨÉhÉÒ =b÷Ú‡xÉ* MÉiÉ|ÉÉhÉ nùÉäxÉÒ +Éfø³ý±ªÉÉ**54** {ÉɽþÚ‡xÉ BäºÉÉ iÉÉä nùäJÉÉ´ÉÉ* ´ÉÉ<Ç]õ ¤É½þÖiÉ ´ÉÉ]õ±Éå VÉÒ´ÉÉ* +zÉ{ÉÉhªÉÉ´ÉÉÆSÉÚ‡xÉ nùä´ÉÉ* ‡¤ÉSÉɆªÉÉ VÉÒ´ÉÉ ¨ÉÖEò±ªÉÉ ªÉÉ**55** ‡xÉPÉɱÉÉå VÉä´½þÉÆ VÉɴɪÉÉ ‡„Éb÷Ô* ´ÉÉiÉɪÉxÉå VÉ®úÒ `ö䇴ÉiÉÉå =PÉb÷Ó* {Éb÷iÉÒ xÉɽþÓ EòɳýÉSÉÒ =b÷Ò* ¨Éä±ÉÓ ¤ÉÉ{ÉÖb÷Ó ¨ÉVɽþÉiÉå**56** ¨½þhÉä +ÉiÉÉÆ =b÷ɱÉÒ VÉÒ* ‡iÉSÉÒSÉ VÉhÉÚÆ ¤ÉɤÉÉÆºÉ EòɳýVÉÒ* ¨½þhÉÉä‡xÉ ‡nùvɱÉÒ ½þÉä>ð‡xÉ ®úÉVÉÒ* +xÉÖYÉÉ +ÉVÉÒ {É®úiÉɴɪÉÉ**57** xÉɽþÓiÉ®úÒ iÉÒ½þÒ ¨É®úiÉÒ* +zÉÉ´ÉÒhÉ EèòºÉÒ VÉMÉiÉÒ* +ɪÉÖ¹ªÉ ºÉ®ú±Éå iÉähÉå ½þä MÉiÉÒ* {ÉɴɱÉÒ ‡xɇ‚SÉiÉÒ iÉÒ BEò**58** +ɇhÉEò ªÉÉÆSÉÉ +xÉÖ¦É´É BEò* iÉÉä½þÒ ¸É´ÉhÉɽþÇ +ɽþä ºÉÖ®úäJÉ* BEòÉ {ÉɪÉÉÆSªÉÉ ]õÉÆSÉäSÉå nùÖ:JÉ* ¦ÉÉäMÉÒiÉ ½þä ‡EòiªÉäEò ¨ÉɺɴɮúÒ**59** ‡„Éb÷# VÉÉhÉå PÉb÷±ªÉÉ +ÉvÉÓ* ¤É½þÖiÉ ¨É‡½þxÉä ¦ÉÉä‡MɱÉÒ ½þÒ ´ªÉÉvÉÒ* iÉälÉÚxÉ {É®úiɱªÉÉ{ÉÉ`öÓ xÉ ¤ÉÉvÉÒ* xÉɺɱÉÒ +±{ÉÉ´ÉvÉÓiɇSÉ**60** BäºÉÒSÉ +ɇhÉEò nùֺɮúÒ EòlÉÉ* ºÉÆiÉÉÆSÉÉ +ÆiÉ ±ÉÉ´ÉÚÆ VÉÉiÉÉÆ* {ÉɪÉÓ xɨɴÉÉ´ÉÉ ±ÉÉMɱÉÉ ¨ÉÉlÉÉ* ¨ÉxÉÓ xɺÉiÉÉÆ iÉÒ {ɇ®úºÉÉ**61** iÉèºÉÒSÉ nù‡IÉhÉÉ nùähªÉÉSÉÒ xɺÉiÉÉÆ* ¨ÉÉä½þ{ÉÉ„ÉÓ +b÷Eò±Éä VÉÉiÉÉÆ* ¦ÉÆMÉÚ‡xÉ +É{ÉÖ±ÉÒ oùfø‡xÉ‚SɪÉiÉÉ* nù‡IÉhÉÉ nùäiÉÉiÉ EèòºÉÒ iÉÒ**62** `öCEò®ú vÉ®ú¨ÉºÉÒ VÉä`öɦÉÉ<Ç* ºÉÉ쇱ɺÉÒ]õ®ú ®ú‡½þ´ÉÉºÉ ¨ÉÖƤÉ<Ç* ¤É³ýɴɱÉÒ {ÉÚ´ÉÇ{ÉÖhªÉÉ<Ç* ¦Éä]õÚÆ ºÉÉ<鼃 ¨ÉxÉ ZÉɱÉå**63** ¨É½þÉVÉxÉÓSÉä ½þä „Éä]õ* =¦ÉªÉiÉÉÆSÉÉ {ɇ®úSÉªÉ nùÉ]õ* ´ÉÉ]õ±Éå ‡„Éb÷# VÉÉ>ðxÉ lÉä]õ* PªÉÉ´ÉÒ EòÓ ¦Éä]õ |ÉiªÉIÉ**64** `öCEò®úVÉÓSªÉÉ {ÉäføÒ´É®úÒ* EòÉEòÉ ¨ÉÖJªÉ EòÉ®ú¦ÉÉ®úÒ* ºÉÖ]õÒ ºÉÉvÉÉä‡xÉ ½þÉ®úÉä½þÉ®úÒ* Eò®úÒiÉ iɪÉÉ®úÒ ‡„Éb÷ÔSÉÒ**65** EòÉEòÉ iÉ®úÒ EòÉªÉ ´Éä³ýÓ {É®úiÉiÉÒ* +É`öÉ`ö ‡nùxÉ ‡„Éb÷# EòɇføiÉÒ* +ÉYÉÉ xÉɽþÓ ºÉÉ<ÈSÉÒ ¨½þhÉiÉÒ* ½þÒ EòÉªÉ ®úÒiÉÒ EòɨÉÉSÉÒ**66** BäºÉä EèòºÉä iÉ®úÒ ½þä ºÉÆiÉ* ¤ÉÆb÷ xÉ´½þä ½þå +ɨ½þÉÆ {ɺÉÆiÉ* ‡xÉPÉɱÉä „Éä]õ ‡„ɨÉMªÉÉSÉä ºÉÖ]õÓiÉ* ±ÉÉ´ÉɪÉÉ +ÆiÉ ºÉÉ<ÈSÉÉ**67** +ÆMÉÓ nùÖvÉÇ®ú nùä½þɇ¦É¨ÉÉxÉ* ‡xÉVÉè‚SɪÉÉÈSÉäSÉ ¨É‡½þ¨ÉÉxÉ* ºÉÆiÉ iÉ®úÒ ¨ÉÉxÉ´ÉɺɨÉÉxÉ* ‡Eò¨ÉlÉÇ ¨ÉÉxÉ ´ÉÉÆEò´ÉÉ´ÉÒ**68** {ÉɽþÚ‡xÉ ºÉÉ<ÈSÉÒ +‡vÉEòÉ®úκlÉiÉÒ* „ÉɺjÉÒ {ÉƇb÷iÉ ]õåEòÒºÉ ªÉäiÉÒ* iÉälÉå ¤ÉÉ{ÉÖb÷ä vÉ®ú¨ÉºÉÒ iÉä ‡EòiÉÒ* iÉä EòÉªÉ iÉMÉiÉÒ ‡xÉ‚SɪÉÉ**69** {ɇ®ú xÉ +ÆvɸÉrùÉ ¤É®úÒ* Eò°ü‡xÉ PÉä>ðÆ +É{ÉÖ±ÉÒ JÉÉiÉ®úÒ* Eò°ü‡xÉ BäºÉÉ ‡xÉ‚SÉªÉ +ÆiÉ®úÓ* Eäò±ÉÒ iɪÉÉ®úÒ ‡„Éb÷ÔSÉÒ**70** ´É‡hÉDZªÉÉ BEòÉ ºxÉäÁÉSªÉÉ ´É®úiÉÒ* vÉ®ú¨ÉºÉÒ½þÒ iÉäSÉ ®úÒiÉÒ* ºÉ´Éå EòÉEòÉÆºÉ PÉä>ð‡xÉ ‡xÉPÉiÉÒ* +ɇhÉEò ´ÉnùiÉÒ iɪÉÉƺÉ**71** ‡„Éb÷# VÉÉiÉÉÆ iÉälÉåSÉ ®ú½þÉiÉÉÆ* SÉɱÉäxÉÉ ªÉÉ JÉä{Éä ½þÒ ´ÉÉiÉÉÇ* {É®úiɱÉå {Éɇ½þVÉä ¨ÉVɺɨɴÉäiÉÉ* ½þå ‡xɇ‚SÉiÉiÉÉ VÉÉhÉÉ´Éå**72** iÉÆ´É EòÉEòÉ iɪÉÉÆ ´ÉnùiÉÒ* ½þå iÉÉå xÉɽþÓ +ɨ½þÉÆ ½þÉiÉÓ* iÉnùÉ vÉ®ú¨ÉºÉÒ ºÉ´Éå PÉäiÉÒ* +ɇhÉEò ºÉÉÆMÉÉiÉÒ ¨ÉÉMÉÉÇlÉÇ**73** xÉ VÉÉhÉÉå EòÉEòÉ xÉɽþÓSÉ {É®úiɱÉä* ºÉÉÆMÉÉiªÉÉ´ÉÒhÉ ¨ÉÉMÉÉÈiÉ xÉ SɱÉä* ¨½þhÉÚ‡xÉ +ɇhÉEò ‡iÉVɪÉÉ PÉäiɱÉå* ‡iÉPÉä ‡xÉPÉɱÉä ‡„Éb÷ÔºÉ**74** VÉMÉÉÆiÉ Bä„ÉÉ ‡EòiªÉäEò VÉÉiÉÒ* {É®úÉä{ÉEòÉ®úÒ ¦ÉHòÉÆSªÉÉ +ºÉiÉÒ* iɪÉÉÆSÉÒ Eò®úɪÉÉ ºÉƄɪɇxÉ´ÉÞkÉÒ* ¤ÉɤÉÉ +ɇhÉiÉÒ vÉ®úvÉ°üÆ**75** ¨ÉMÉ iÉä VÉä´½þÉÆ ¨ÉÉPÉÉ®úÉ VÉÉiÉÒ* +É{ÉÖ±Éä +xÉÖ¦É´É <iÉ®úÉÆ Eò‡lÉiÉÒ* ‡±É½þ´ÉÚ‡xÉ PÉäiÉÒ EòÉähÉɽþÒ ½þÉiÉÓ* VÉxÉÉ ºÉi{ÉlÉÓ ±ÉÉ´ÉɪÉÉ**76** iÉÉi{ɪÉÇ ½þä VÉä EòÉähÉÒ VÉÉiÉÒ* nù„ÉÇxɺÉÖJÉå iÉÞ{iÉ ½þÉäiÉÒ* +É®úƦÉÓ EèòºÉÒ½þÒ iɪÉÉÆSÉÒ ´ÉÞkÉÒ* {É®ú¨ÉÉxÉÆnù|ÉÉ{iÉÒ +JÉä®ú**77** ¨½þhÉÉäiÉ +É{ÉÖ±Éä {ÉɪÉÓ VÉÉiÉÒ* +ºÉä xÉÉ EòÉÆ ‡SɇEòiºÉÉ-|ÉÒiÉÒ* {ɇ®ú ‡xÉ®úɳýÒ ´ÉºiÉÖκlÉiÉÒ* EòɪÉÇ ºÉɇvÉiÉÒ ¤ÉɤÉÉÆSÉå**78** ¤ÉɤÉɇSÉ iɪÉÉÆ nùäiÉÒ º¡ÚòiÉÔ* iÉä´½þÉƇSÉ ¤Éɽþä®ú {ÉÉªÉ Eòɇb÷iÉÒ* SÉä´É´ÉÚ‡xÉ º´ÉɦÉɇ´ÉEò ´ÉÞkÉÒ* ±Éɇ´ÉiÉÒ {É®ú¨ÉÉlÉÕ iɪÉÉƺÉ**79** EòÉähÉ VÉÉhÉä iɪÉÉÆSªÉÉ Eò³ýÉ* VÉÉhÉÚÆ VÉÉiÉÉÆ ½þÉäiÉÒ±É +´ÉEò³ýÉ* ½þÉä>ð‡xÉ ‡xÉ®ú‡¦É¨ÉÉxÉ {ÉɪÉÓ ±ÉÉä³ýÉ* ¦ÉÉäMÉÉ±É ºÉÉä½þ³ýÉ ºÉÖJÉÉSÉÉ**80** ¤É®ú´Éå xÉ VÉÉhÉå ‡®úHòEò®úÓ* nùä´É‡uùVÉ-MÉÖ¯û-uùÉ®úÓ* ¨½þhÉ´ÉÚ‡xÉ pùÉIÉÉÆSÉÒ nùÉä-„Éä®úÒ* EòÉEòÉ JÉ®úÒnùÒiÉ ¨ÉÉMÉÉÈiÉ**81** {ÉÉä]õÓ xÉɽþÓ ¤ÉÒVÉ VªÉÉÆiÉ* +ºÉä BäºÉÒ ½þÒ pùÉIÉÉÆSÉÒ VÉÉiÉ* {ɇ®ú ºÉ¤ÉÒVÉ VÉÓ ´Éä³ýÓ |ÉÉ{iÉ* PÉäiɱÉÓ ‡´ÉGòÓiÉ EòÉEòÉÆxÉÓ**82** +ºÉÉä MÉÉä¹]õÒ ´ÉÉiÉÉÇ Eò®úÒiÉ* {ÉÉiɱÉÒ ½þÒ jɪÉÒ ‡„Éb÷ÕiÉ* ºÉ´Éå ‡iÉPÉä½þÒ nù„ÉÇxÉÉlÉÇ* MÉä±Éä ¨É‡„ÉnùÓiÉ ¤ÉɤÉÉÆSªÉÉ**83** ¤ÉɤÉɺÉɽþä¤É iÉJÉÇb÷ ¦ÉHò* ½þä½þÒ ½þÉäiÉä iÉälÉå κlÉiÉ* „Éä]õ vÉ®ú¨ÉºÉÒ ‡VÉYÉɺÉÉ|É䇮úiÉ* {ÉÖºÉiÉÒ iɪÉÉÆ|ÉiÉ iÉå {ɇ®úºÉÉ**84** ªÉälÉå EòÉªÉ +ɽþä EòÉÆ ªÉäiÉÉÆ* iÉJÉÇb÷ ´ÉnùiÉÒ nù„ÉÇxÉÉEò‡®úiÉÉÆ* „Éä]õ ¨½þhÉiÉÒ Bä‡Eò±ÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ* ªÉälÉå iÉÉå PÉb÷iÉÉiÉ SɨÉiEòÉ®ú**85** iÉÆ´É iÉJÉÇb÷ ´ÉnùiÉÒ iªÉÉÆxÉÉ* ½þÒ iÉÉå xÉɽþÓ ¨ÉÉZÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ* VÉèºÉÒ =iEòÆ`öÉ VɪÉÉSÉä ¨ÉxÉÉ* {ÉÉ´Éä iÉÒ EòɨÉxÉÉ ‡ºÉrùÒiÉå**86** EòÉEòÉÆxÉÓ {ÉɪÉÓ b÷Éä<Ç `ö䇴ɱÉÒ* pùÉIÉå ¤ÉɤÉÉÆSªÉÉ Eò®úÓ +‡{ÉDZÉÓ* ´ÉÉÆ]õɴɪÉÉSÉÒ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ ZÉɱÉÒ* ¨ÉÆb÷³ýÒ VɨɱÉÒ ½þÉäiÉÒSÉ**87** ¤ÉɤÉÉ iÉÆ´É <iÉ®úÉƺɨɴÉäiÉ* vÉ®ú¨ÉºÉҺɽþÒ EòÉƽþÓ nùäiÉ* {ɇ®ú iɪÉÉÆ iÉÒ xÉÉ´Éb÷iÉÒ VÉÉiÉ* ‡xɤÉÔVÉÓ |ÉÒiÉ iɪÉÉƺÉ**88** ªÉÉ pùÉIÉÉÆSÉÒ iɪÉÉÆºÉ SÉÒb÷* +É®úƦÉÓSÉ ={ÉVɱÉÒ xÉb÷* EèòºÉÓ ºÉä´ÉÉ´ÉÓ ´ÉÉ]õ±Éå +´ÉPÉb÷* +´½þä®ú½þÒ VÉb÷ ´ÉÉ]õä ¨ÉxÉÉ**89** ‡„É´ÉÉªÉ b÷ÉìC]õ®úå Eäò±Éå ¨ÉxÉÉ* pùÉIÉå xÉ JÉÉ´ÉÓ vÉÖiɱªÉɇ´ÉxÉÉ* +É{ÉhɇSÉ vÉÖhÉå ªÉÉäMªÉ ´ÉÉ]õäxÉÉ* =`ö±ªÉÉ Eò±{ÉxÉÉ xÉÉxÉɇ´ÉvÉ**90** {ÉÖføå iÉè„ÉÓSÉ ]õɇEò±ÉÓ iÉÉåb÷ÉÆiÉ* ‡¤ÉªÉÉ SÉPɳýÚ‡xÉ `ö䇴ɱªÉÉ ‡JÉ„ÉÉÆiÉ* ºÉÉvÉÚÆSÉå iÉå ºlÉÉxÉ {ÉÖxÉÒiÉ* Eò®ú´ÉäxÉÉ +{ÉÖxÉÒiÉ =ÎSUô¹]õå**91** iÉÆ´É iÉä „Éä]õ ¨ÉxÉÓ ¨½þhÉiÉÒ* ºÉÉvÉÖ +ºÉiÉÉÆ EèòºÉå ½þå xÉähÉiÉÒ* EòÓ ½þÓ pùÉIÉå ¨ÉVÉ xÉÉ´Éb÷iÉÓ* ¤É³ýåSÉ EòÉÆ nùäiÉÒ ¨ÉVÉ|ÉiÉÒ**92** =`öiÉÉÆ BäºÉÒ iɪÉÉÆSÉÒ ´ÉÞkÉÒ* ¤ÉɤÉÉ iÉÓSÉ


+ɇhÉEò iªÉÉÆ nùäiÉÒ* iÉÓ ºÉ¤ÉÒVÉ VÉÉhÉÚ‡xÉ ½þÉiÉÓSÉ `ö䇴ÉiÉÒ* ¨ÉÖJÉÓ xÉ PÉɇ±ÉiÉÒ vÉ®ú¨ÉºÉÒ**93** ºÉ¤ÉÒVÉ xÉÉ´Éb÷iÉÓ pùÉIÉå JÉ®úÓ* {ɇ®ú iÉÓ ¤ÉɤÉÉÆxÉÓ ‡nùvɱÉÓ Eò®úÓ* vÉ®ú¨ÉºÉÒ „Éä]õ +´ÉPÉb÷±Éä +ÆiÉ®úÓ* Eèò‡ºÉªÉä{É®úÒ ´ÉiÉÉÇ´Éå**94** iÉÉåb÷Ó PÉɱÉɴɪÉÉ ½þÉä<ÇxÉÉ ¨ÉxÉ* Eò°ü‡xÉ `ö䇴ɱÉÓ ¨ÉÖ`öÓiÉ VÉiÉxÉ* iÉÆ´É ¤ÉɤÉÉ ´ÉnùiÉÒ ""]õÉEò ®úä JÉÉ>ðxÉ''* ¨ÉɇxɱÉå +ÉYÉÉ{ÉxÉ „Éä]õÒxÉå**95** ""JÉÉ>ðxÉ ]õÉEò'' ¤ÉɤÉÉ ´ÉnùiÉÉÆ* vÉ®ú¨ÉºÉÓxÉÓ iÉÉåb÷ÉÆiÉ ]õɇEòiÉÉÆ* ¤ÉÒVÉ®ú‡½þiÉ iÉÓ ºÉ´ÉǽþÒ ±ÉÉMÉiÉÉÆ* +‡iÉ +ɸÉSɪÉÇiÉÉ {ÉɴɱÉä**96** BäºÉÓ ‡xɤÉÔVÉ pùÉIÉå ±ÉÉMÉiÉÉÆ* vÉ®ú¨ÉºÉÒ ½þÉä>ð‡xÉ ‡´Éκ¨ÉVɇSÉkÉÉ* ¨ÉxÉÓ ¨½þhÉä +VÉ¤É ºÉkÉÉ* EòÉªÉ ªÉÉ ºÉÆiÉÉÆ +„ÉCªÉ**97** VÉÉhÉÉä‡xÉ ¨ÉÉZÉä ¨ÉxÉÓSÉÉ ½þäiÉ* +ºÉiÉÉÆ ºÉ¤ÉÒVÉ +ɇhÉ ‡xÉvÉÚÇiÉ* ºÉÉ<Ç ¨ÉVÉ VÉÓ VÉÓ nùäiÉ* iÉÓ iÉÓ ¤ÉÒVÉ®ú‡½þiÉ ‡½þiÉEòÉ®úÒ**98** lÉCEò ZÉɱÉÒ ‡SÉkÉ´ÉÞkÉÒ* ‡SɇEòiºÉäSÉÒ {Éb÷±ÉÒ ‡´Éº¨ÉÞiÉÒ* MɳýɱÉÒ ºÉ´ÉÇ +½þÆEÞòiÉÒ* ºÉÆiÉÓ |ÉÒiÉÒ ={ÉVɱÉÒ**99** {ÉÚ´ÉǺÉÆEò±{É MÉä±Éä ‡´É±ÉªÉÉ* ºÉÉ<Ç|Éä¨É ={ÉVɱÉå ¾þnùªÉÉ* =iEòÆ`öÉ VÉÒ ‡„Éb÷# ªÉɴɪÉÉ* EÞòiɇxÉ‚SɪÉÉ ºÉÉ®úJÉÒ**100** ¤ÉɤÉÉ iÉJÉÇb÷ ½þä½þÒ iÉälÉå* ¤ÉɤÉÉÆ{ÉÉ„ÉÓSÉ ¤ÉºÉ±Éä ½þÉäiÉä* ¤ÉɤÉÉ ºÉÉ<Ç VÉɽþ±Éä ´ÉÉƇ]õiÉä* iªÉÉÆiÉÒ±É iªÉÉÆiÉå½þÒ EòÉƽþÓ**101** iÉä´½þÉÆ vÉ®ú¨ÉºÉÒ iɪÉÉƽþÒ {ÉÖºÉiÉÒ* +É{ÉÖ±ÉÓ pùÉIÉå EèòºÉÓ ½þÉäiÉÓ* ¤ÉɤÉÉ VÉä´½þÉÆ ºÉ¤ÉÒVÉ ¨½þhÉiÉÒ* ‡´Éκ¨ÉiÉ ‡SÉkÉÓ +‡iɄɪÉ**102** iÉähÉå iÉä ºÉÉvÉÖ ½þÒ ¸ÉrùÉ ¤ÉºÉ±ÉÒ* oùføÒEò®úhÉÉlÉÇ Eò±{ÉxÉÉ º¡Öò®ú±ÉÒ* ºÉÉvÉÖ +ºÉÉ±É iÉ®úÒ ½þÓ {ÉÖfø±ÉÓ* VÉÉiÉÒ±É ‡nùvɱÉÓ EòÉEòÉÆxÉÉ**103** ¤ÉɤÉÉ ´ÉÉÆ]õÒiÉ ½þÉäiÉä ¤É½þÖiÉÉÆ* {ɇ®ú ½þå º¡Öò®úiÉÉÆ „Éä]õÒSÉä ‡SÉkÉÉ* EòÉEòÉÆ{ÉɺÉÚxÉSÉ „ÉäVÉ vɇ®úiÉÉÆ* +‡iÉ xɴɱÉiÉÉ „Éä]õÒºÉ**104** Bä„ÉÉ ºÉÉvÉÖi´ÉÉSªÉÉ JÉÖhÉÉ* BäºÉÉ ½þÉ ¨ÉxÉEò´Éb÷ä{ÉhÉÉ* {ÉÖ®úÉ ZÉɱÉÉ vÉ®ú¨ÉºÉÒSªÉÉ ¨ÉxÉÉ* ºÉÉvÉÖ ºÉÉ<ÈxÉÉ ¨ÉÉxÉɴɪÉÉ**105** ¨ÉÉvÉ´É®úÉ´É ½þÉäiÉä iÉälÉå* iÉä ¨ÉMÉ ZÉɱÉä ¤ÉɤÉÉÆºÉ ‡xÉ´Éä‡nùiÉä* EòÉEòÉÆSÉä ¨ÉɱÉEò „Éä]õ ½þä iÉä* ZÉɱÉä ºÉ¨ÉVÉɇ´ÉiÉä ¤ÉɤÉÉÆºÉ **106** ""½þÉ EÖò`ö±ÉÉ EòÉEòÉSÉÉ ¨ÉɱÉEò* iªÉÉSÉÉ ¨ÉɱÉEò +ɽþä +ɇhÉEò''* ¤ÉɤÉÉ |ÉiªÉÖkÉ®ú nùäiÉÒ SÉÉäJÉ* EòÉEòÉÆºÉ iÉÉäJÉnùɪÉEòºÉå**107** +ɇhÉEò EèòºÉÒ xɴɱÉ{É®úÒ* +É{{ÉÉ xÉɨÉå BEò +ÉSÉÉ®úÒ* =¦ÉÉ iÉälÉåSÉ vÉÖxÉÒ„ÉäVÉÉ®úÓ* ¤ÉɤÉÉ iɪÉÉ´É®úÒ PÉɇ±ÉiÉÒ**108** ¨½þhÉiÉÒ ½þä „Éä]õVÉÒ <lÉ´É®ú +ɱÉä* iÉä ¨ÉVÉEò‡®úiÉÉÆ xÉɽþÓ ¸É¨É±Éä* +É{{ÉɱÉÉMÉÓ |Éä¨É nùÉ]õ±Éå* ¨½þhÉÚxÉ {ÉÉiÉÚ±Éä ‡„Éb÷ÔºÉ**109** +ºÉÉä BäºÉä ½þå ¦ÉɹÉhÉ ZÉɱÉå* vÉ®ú¨ÉºÉÒ +É{ÉÖ±Éä ‡xÉ‚SÉªÉ ‡´ÉºÉ®ú±Éä* +É{ÉhÉ ½þÉä>ðxÉ {ÉɪÉÉÆ {Éb÷±Éä* ¨ÉMÉ iÉä {É®úiɱÉä ´ÉÉb÷¬ÉÆiÉ**110** +ºÉÉä ¨ÉÉvªÉÉx½þÓ +É®úiÉÒ ZÉɱÉÒ* PÉ®úÓ VÉÉhªÉÉSÉÒ iɪÉÉ®úÒ SÉɱɱÉÒ* +ÉYÉÉ PÉähªÉÉSÉÒ ´Éä³ý +ɱÉÒ* ¨ÉÆb÷³ýÒ ‡xÉPÉɱÉÒ ¨É‡„ÉnùÓ**111** vÉ®ú¨ÉºÉÒ iÉä´½þÉÆ EòÉEòÉÆºÉ ´ÉnùiÉ* ¨ÉÒ iÉÉå xÉɽþÓ +ÉYÉÉ ¨ÉÉMÉiÉ* iÉÖ¨½þÒSÉ ¨ÉÉMÉÉ iÉÖ¨½þÉÆ iÉÒ ±ÉÉMÉiÉ* iÉÆ´É EòÉªÉ ¨½þhÉiÉ ¨ÉÉvÉ´É®úÉ´É**112** EòÉEòÉÆSÉå iÉÉå xÉɽþÓ |ɨÉÉhÉ* +É`ö´Éb÷É BEò ¦É®ú±ªÉÉ´ÉÒhÉ* ½þÉähÉÉ®ú xÉɽþÓ +ÉYÉÉ{ÉxÉ* +É{ÉhɇSÉ ‡´ÉSÉÉ°üxÉ PªÉÉxÉÉ EòÉÆ**113** {ÉÖføå ½þä ‡iÉPÉä VÉÉ>ðxÉ ¤ÉèºÉiÉÉÆ* ¨ÉÉvÉ´É®úÉ´É +ÉYÉÉ ¨ÉÉMÉiÉÉÆ* ¤ÉɤÉÉÆxÉÓ ºÉÉÆMÉÚÆ +É®úƇ¦É±ÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ* iÉÒ º´ÉºlɇSÉkÉÉ {ɇ®úºÉÉ´ÉÒ**114** ""½þÉäiÉÉ BEò SÉÆSɱɤÉÖrùÒ* PÉ®úÓ vÉxÉvÉÉxªÉÉSÉÒ ºÉ¨ÉÞrùÒ* „É®úÒ®úÓ xÉɽþÓ +ɇvÉ´ªÉÉvÉÒ* xɺÉiÉÒ ={ÉÉvÉÒ +É´Éb÷ä**115** =MÉÉSÉ ¤ÉÉäVÉÉ ´ÉɽþÒ ¨ÉÉlÉÉÆ* ˽þb÷ä <iɺiÉiÉ: xÉɽþÓ º´ÉºlÉiÉÉ* JÉɱÉÓ `öä´ÉÒ =SɱÉÒ ¨ÉÉMÉÖiÉÉ* xÉɽþÓ ‡xÉ‚SɱÉiÉÉ ¨ÉxÉɺÉ**116** {ÉɽþÚ‡xÉ BäºÉÒ iɪÉÉSÉÒ +´ÉºlÉÉ* EòÓ´É +ɱÉÒ ¨ÉɇZɪÉÉ ‡SÉkÉÉ* "´ÉÉ]õä±É iªÉÉ BEòÉ `öɪÉÓ +ÉiÉÉÆ* `öä´É ®úä ‡xɇ‚SÉiÉiÉÉ' ¨½þhÉɱÉÉå**117** =MÉɇSÉ BäºÉÉ §É¨ÉiÉÉäºÉ* BEòÉ `öɪÉÓSÉ º´ÉºlÉ ¤ÉèºÉ''* ´ÉÉiÉÉÇ JÉÉåSɱÉÒ vÉ®ú¨ÉºÉÒºÉ* ¨ÉÉxÉÒiÉ +É{ÉhÉÉºÉ <„ÉÉ®úÉ iÉÉä**118** +ºÉÉä‡xÉ ´Éè¦É´É ªÉlÉÉκlÉiÉ* EòÉ®úhÉ xɺÉiÉÉÆ ªÉÎiEòƇSÉiÉ* vÉ®ú¨ÉºÉÒ ºÉnùÉ ËSÉiÉÉGòÉÆiÉ* b÷ÉäEåò ‡{ÉEò´ÉÒiÉ =MÉÉSÉ**119** +ºÉiÉÉÆ ‡´É{ÉÖ±É ºÉÆ{ÉkÉÒ ¨ÉÉxÉ* ¨ÉxÉÉºÉ xÉɽþÓ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ* {ÉÉ`öÒºÉÒ Eòɱ{ɇxÉEò nùÖ:JÉå MɽþxÉ* iªÉÉÆiɇSÉ ‡xɨÉMxÉ ºÉ´ÉÇnùÉ**120** BäEòiÉÉÆ ºÉÉ<ǨÉÖJÉÓSÉÒ EòlÉÉ* „Éä]õVÉÒ {É®ú¨É‡´Éκ¨ÉiÉ ‡SÉkÉÉ* ½þÒ iÉÉå +É{ÉÖ±Éä ¨ÉxÉÉSÉÒ +´ÉºlÉÉ* +‡iÉ ºÉÉnù®úiÉÉ {ɇ®ú‡ºÉ±ÉÒ**121** EòÉEòÉÆºÉ <iÉÖEòÒ ±É´ÉEò®ú +ÉYÉÉ* +„ÉCªÉ EòÉä]õÒSÉÒ ½þÒ PÉ]õxÉÉ* {ɇ®ú iÉÒ½þÒ ‡¨É³ýiÉÉÆ |ɪÉɺÉɇ´ÉxÉÉ* vÉ®ú¨ÉºÉÒ ¨ÉxÉÉÆiÉ ºÉÆiÉÖ¹]õ**122** EòÉEòÉxÉå ‡xÉPÉÉ´Éå ¤É®úÉä¤É®ú* vÉ®ú¨ÉºÉÒSÉÒ <SUôÉ ¡òÉ®ú* iÉÒ½þÒ ¤ÉɤÉÉÆxÉÓ {Éɇb÷±ÉÒ {ÉÉ®ú* nùä>ð‡xÉ ½þÉäEòÉ®ú VÉɴɪÉÉ**123** ½þɽþÒ BEò „Éä]õVÉÓSÉÉ {ÉhÉ* EèòºÉÒ ¤ÉɤÉÉÆxÉÓ VÉɇhɱÉÒ JÉÚhÉ* ½þå½þÒ BEò ºÉÉvÉÖi´É±ÉIÉhÉ* {É]õ±Éå ‡´É±ÉIÉhÉ vÉ®ú¨ÉºÉÓxÉÉ**124** VÉɽþ±ÉÒ ºÉƄɪɇxÉ´ÉÞkÉÒ* ºÉÉ<Ç ºÉÉvÉÖ ½þÒ +‡¦É´ªÉHòÒ* VɪÉÉ ¨ÉxÉÓ VÉèºÉÒ ´ÉÞkÉÒ* iÉèºÉÒSÉ +xÉÖ¦ÉÚiÉÒ nùɇ´É±ÉÒ**125** VªÉÉ VªÉÉ ¨ÉÉMÉç VÉÉ=Æ <ÎSUôiÉÒ* iÉÉä iÉÉäSÉ ¨ÉÉMÉÇ iɪÉÉ ±Éɇ´ÉiÉÒ* ºÉÉ<Ç VÉÉhÉiÉÒ +‡vÉEòÉ®úºÉÆ{ÉkÉÒ* {É®ú¨ÉÉlÉÇ|ÉÉ{iÉÒ½þÒ iªÉÉ ¨ÉÉxÉå**126** ¦ÉHò ¦ÉÉ´ÉÉlÉÔ +lÉ´ÉÉ ]õ´ÉɳýÚ* ºÉÉ<Ç ºÉ¨Éi´Éå nùÉäPÉÉƺÉÒ EÞò{ÉɳýÚ* BEòÉºÉ ]õɳýÚÆ nùÖ‡VɪÉÉ Eò´É]õɳýÚÆ* xÉähÉä ½þÒ EòxÉ´ÉɳýÚ ¨ÉÉ=±ÉÒ**127** iÉÆ´É iÉä nùÉäPÉä VÉä´½þÉÆ ‡xÉPÉiÉÒ* {ÉÆvÉ®úÉ ¯û{ɪÉä EòÉEòÉÆ|ÉiÉÒ* ¤ÉɤÉÉ nù‡IÉhÉÉ ¨ÉÉMÉÚ‡xÉ PÉäiÉÒ* ºÉ´ÉåSÉ ´ÉnùiÉÒ EòÉEòÉƺÉ**128** ""nù‡IÉhÉä±ÉÉMÉÓ VªÉÉxÉå ¨ÉVɱÉÉ* +ºÉä±É BEò ¯û{ɪÉÉ ‡nùvɱÉÉ* nù„ÉMÉÖhÉå ¨ÉVÉ iɪÉÉ ¨ÉÉä¤Énù±ÉÉ* tÉ´ÉÉ ±ÉÉMɱÉÉ ¨ÉÉäVÉÚxÉ**129** ¨ÉÒ EòÉªÉ EòÉähÉÉSÉå PÉä<ÈxÉÉ ¡ÖòEò]õ* ¨ÉÉMÉå xÉ ¨ÉÒ ºÉ´ÉÉÈ ºÉ®úºÉEò]õ* ¡òEòÒ®ú VɪÉɺÉÒ nùÉ´ÉÒ ¤ÉÉä]õ* iɪÉɺÉÓSÉ MÉÉä¹]õ nù‡IÉhÉäSÉÒ**130** iÉÉä½þÒ ¡òEòÒ®ú VɪÉÉSÉÉ @ñhÉÒ* iɪÉɺÉÓSÉ ½þÒ Eò®úÒ ¨ÉÉMÉhÉÒ* nùÉiÉÉ PÉä>ð‡xÉ Eò®úÒ {Éä®úhÉÒ* {ÉÖføå ºÉÆ´ÉMÉhÉÒ Eò®úɴɪÉÉ**131** ‡´ÉkÉ ½þå Eäò´É³ý vɨÉÇuùÉ®úÉ* ‡´ÉkÉ´ÉÆiÉÉ {Éb÷ä±É {Éɽþå ={ÉEòÉ®úÉ* vɨÉêEò¡ò³ý ½þå ªÉähÉåSÉ JÉ®úÉ* YÉÉxÉɺÉÒ lÉÉ®úÉ ±ÉÉvÉiÉÉä**132** nùÖ:JɺÉÆ{ÉÉt ½þå ‡´ÉkÉ* Eäò´É³ý +ɽþä <¹]õÉä{ɦÉÉäMÉÉlÉÇ* ´ªÉlÉÇ ‡xɹEòÉ®úhÉ ´Éå‡SÉiÉÉiÉ* vɨÉǺÉƇSÉiÉ +´ÉMÉhÉÚ‡xÉ**133** Eò°ü‡xɪÉÉÆ Eò´Éb÷Ò Eò´Éb÷Ò* +¤ÉÖÇnùÉxiÉ vÉxÉ VÉå VÉÉäb÷Ò* iÉä ‡´É¹ÉªÉº´ÉÉlÉÉLJSɪÉÉ +É´Éb÷Ò* EònùÉ xÉ nù´Éb÷Ò iÉÉä ºÉÖJÉÒ''**134** "xÉÉnùkɨÉÖ{ɇiɹ`ö‡iÉ'* ºÉEò³ýÉÆºÉ `öÉ´ÉÒ EòÓ ½þÒ ¸ÉÖiÉÒ* {ÉÚ´ÉÇnùkÉ `öÉEäò {ÉÖføiÉÒ* iÉnùlÉÇ ¨ÉÉMÉiÉÒ nù‡IÉhÉÉ**135** ®úɨÉÉ´ÉiÉÉ®úÓ ®úPÉÖxÉÆnùxÉå* +{ÉÉ®ú º´ÉhÉLJºjɪÉÉÆSÉÓ nùÉxÉå* Eò‡®úiÉÉÆ ¹ÉÉäb÷„É ºÉ½þºjÉ |ɨÉÉhÉå* PÉäiɱÉå EÞò¹hÉå iÉi¡ò±É**136** ¦É‡HòYÉÉxÉ´Éè®úÉMªÉ½þÒxÉ* BäºÉÉ VÉÉä ¦ÉHò iÉÉä +‡iÉ nùÒxÉ* iɪÉÉºÉ |ÉlÉ¨É ´Éè®úÉMªÉÓ ºlÉÉ{ÉÚxÉ* ¦É‡HòYÉÉxÉ ¨ÉMÉ nùäiÉÒ**137** Eò®ú‡´ÉiÉÒ VÉå nù‡IÉhÉÉ|ÉnùÉxÉ* iÉÒSÉ ´Éè®úÉMªÉÉSÉÒ JÉÚhÉ* {ÉÖføå ¦É‡Hò{ÉÆlÉÉºÉ ±ÉÉ´ÉÚxÉ* YÉÉxÉ|É´ÉÒhÉ Eò®ú´ÉÒiÉ**138** ""+ɨ½þÒ iÉ®úÒ EòÉªÉ Eò‡®úiÉÉÆ* BEò{É]õ PÉäiÉÉå nùºÉ{É]õ nùäiÉÉå* Gò¨Éå Gò¨Éå YÉÉxÉ{ÉlÉÉ ±Éɇ´ÉiÉÉå''* ±ÉÉä¦É =`öiÉÉä vÉ®ú¨ÉºÉÒiÉå**139** +É{ÉhÉ ½þÉä>ð‡xÉ ¯û{ɪÉä {ÉÆvÉ®úÉ* `ö䇴ÉiÉä ZÉɱÉä ¤ÉɤÉÉÆSÉä Eò®úÉ* ‡´ÉºÉ®ú±Éä {ÉÚ´ÉÇEÞòiÉ ‡xÉvÉÉÇ®úÉ* |ÉEòÉ®ú ºÉÉ®úÉSÉ +{ÉÚ´ÉÇ**140** ´ÉÉ]õ±Éå +ÉvÉÓ ´ÉÞlÉÉ Vɱ{ɱÉÉå* ¤É®úå Eäò±Éå ºÉ¨ÉIÉ +ɱÉÉå* ºÉÉvÉÚ EèòºÉä +ºÉiÉÉiÉ ¤ÉÉvɱÉÉå* iɪÉÉÆSÉä ±ÉÉävɱÉÉå +xÉ֦ɴÉÓ**141** +ºÉÉä oùfø xÉ ‡´ÉSÉɇ®úiÉÉÆ ¨ÉxÉÓ* +ɨ½þÒ ªÉähÉÉ®ú xÉ´½þiÉÉå xɨÉxÉÓ* iÉä½þÒ +ɱÉÉå +É{ÉhÉ ½þÉä=‡xÉ* ºÉÉvÉÚÆSÉÒ Eò®úhÉÒ +MɨªÉ**142** ""+±±ÉÉ ¨Éɇ±ÉEò'' ¨ÉÖJÉÓ ‡xÉ®úÆiÉ®ú* iɪÉÉºÉ EòÉªÉ +ɽþä nùÖ¹Eò®ú* +ɨ½þÒ {ɽþɴɪÉÉ ½þÉäiÉÉå +ÉiÉÖ®ú* Eäò´É³ý SɨÉiEòÉ®ú ºÉÉvÉÚÆSÉä**143** ´ÉÞlÉÉ ZÉɱÉÉ +ɨÉÖSÉÉ {ÉhÉ* PÉÉiɱÉå ¨ÉÉxÉ´ÉÉ ±ÉÉä]õÉÆMÉhÉ* xÉ ¨ÉÉMÉiÉÉƽþÒ nù‡IÉhÉÉ|ÉnùÉxÉ*


Eäò±Éå +É{ÉhÉ ½þÉä>ðxÉ**144** ´ÉÞlÉÉ +ɨÉÖSÉÒ ºÉÉ®úÒ ¤ÉføÉ<Ç* +É{ÉhÉ ½þÉä>ð‡xÉ +É{ÉÖ±ÉÒ b÷Éä<Ç* {ÉÚVªÉ¦ÉÉ´Éå ºÉÉ<Ç{ÉɪÉÓ* ´Éɇ½þ±ÉÒ, xÉ´ÉÉ<Ç EòÉªÉ nùÖVÉÒ**145** EòÉªÉ ´ÉÉxÉÚÆ ½þÒ ºÉÉ<ÇSÉÒ EÖòºÉ®úÒ* ½þå ºÉ´ÉÇ VÉ®úÒ iÉÉä º´ÉªÉåSÉ Eò®úÒ* ¤ÉÉÁÉiEòÉ®úÒ +‡±É{iÉiÉÉ vÉ®úÒ* xɴɱÉ{É®úÒ iÉÒ EòÉªÉ nùÖVÉÒ**146** EòÉähÉÒ Eò®úÉ ´ÉÉ xÉ Eò®úÉ ´ÉÆnùxÉ* tÉ +lÉ´ÉÉ xÉ tÉ nù‡IÉhÉÉnùÉxÉ* +ÉxÉÆnùEòÆnù ºÉÉ<Ç nùªÉÉPÉxÉ* Eò®úÒ xÉ +´ÉMÉhÉxÉ EòÉähÉÉSÉå**147** {ÉÚ‡VɱªÉÉSÉÉ xÉɽþÓ +ÉxÉÆnù* +´É¨ÉɇxɱªÉÉSÉÉ xÉɽþÓ JÉänù* ½þ¹ÉÇ xÉ ªÉälÉå EéòSÉÉ ‡´É¹ÉÉnù* {ÉÚhÉÇ ‡xÉuùÈuù iÉä ½þä κlÉiÉÒ**148** +ºÉÉä EòÉähÉÉSÉÉ EòÉƽþÓ½þÒ ½þäiÉ* BEònùÉÆ VɪÉɺÉÒ nù„ÉÇxÉ nùäiÉ* iɪÉÉSÉÒ ¦ÉHòÒ {ÉɪÉÓ VÉb÷´ÉÒiÉ* „ÉHòÒ ½þÒ +nÂù¦ÉÖiÉ ºÉÉ<ÈSÉÒ**149** +ºÉÉä {ÉÖføå =nùÒ|ɺÉÉnù* {ÉÉ´ÉÚ‡xÉ PÉä>ð‡xÉ +É„ÉÒ´ÉÉÇnù* {É®úiɱÉä iÉä ‡xɇ´ÉÇ´ÉÉnù* JªÉÉiÉÒ ½þÒ +MÉÉvÉ ºÉÉ<ÈSÉÒ**150** Eò®úɴɪÉÉ iÉälÉÚ‡xÉ ‡xÉMÉǨÉxÉ* ±ÉÉMÉä ¤ÉɤÉÉÆSÉå +ÉYÉÉ{ÉxÉ* Eò‡®úiÉÉÆ +ÉYÉäSÉå =±±ÉÆPÉxÉ* ‡xɨÉÆjÉhÉ iÉå ‡´ÉPxÉÉƺÉÒ**151** +É{ɨÉiÉÓ Eò‡®úiÉÉÆ ‡xɹGò¨ÉhÉ* +xÉÖiÉÉ{É +ɇhÉ ‡´É]õƤÉxÉ* ¨ÉÉMÉÉÈiÉ ´ªÉiªÉªÉ ªÉäiÉÒ nùɯûhÉ* iɪÉÉÆSÉå ‡xÉ´ÉÉ®úhÉ nùÖ¹Eò®ú**152** BäºÉÒ ´É‡hÉDZÉÒ iÉälÉÒ±É ‡xÉMÉÇiÉÒ* +ɨÉÖSÉÒ½þÒ iÉäSÉ ÎºlÉiÉÒ* ""¨ÉÒ xÉ +ɇhÉiÉÉÆ EòÉähÉÒ xÉ ªÉäiÉÒ''* BèºÉÒ ´ÉnùÆiÉÒ ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ**153** ""¨ÉÉZÉÒ <SUôÉ ZÉɇ±ÉªÉÉ´ÉÒhÉ* nùÉ®ú´ÉÆ`öÉ iªÉÉMÉÒ±É Eò´ÉhÉ* EòÉähÉÉ º´ÉäSUôå ½þÉä<Ç±É nù„ÉÇxÉ* PÉb÷ä±É +ÉMɨÉxÉ ‡„Éb÷ÔSÉå''**154** ºÉÉ<ǺɨÉlÉÇ EÞò{ÉɨÉÚiÉÔ* iɪÉÉÆ +ÉvÉÒxÉ +ɨÉÖSÉÒ MÉiÉÒ* EÞò{ÉÉ =nÂù¦É´Éä±É iɪÉÉÆSÉä ‡SÉkÉÓ* iÉä´½þÉÆSÉ ªÉäiÉÒ±É nù„ÉÇxÉÉ**155** BäºÉå iÉälÉÒ±É MɨÉxÉÉMɨÉxÉ* xɺÉiÉÉÆ ºÉÉ<ÈSÉå ‡SÉkÉ |ɺÉzÉ* ½þÉä<Ç xÉ EòÉähÉɺɽþÒ +ÉYÉÉ{ÉxÉ* =nùÒ|ÉnùÉxɺɨɴÉäiÉ**156** Eò°ü‡xɪÉÉÆ +‡¦É´ÉÆnùxÉ* ¨ÉÉMÉÚÆ VÉÉiÉÉÆ +ÉYÉÉ{ÉxÉ* =nùҺɨɴÉäiÉ +É„ÉÒ´ÉÇSÉxÉ* iÉåSÉ +ÉYÉÉ{ÉxÉ ‡xÉPÉɴɪÉÉ**157** +ÉiÉÉÆ BEò ‡´É¦ÉÚiÉÒSÉÉ +xÉ֦ɴÉ* ¸ÉÉäiɪÉÉƱÉÉMÉÓ Eò‡lÉiÉÉå +‡¦ÉxÉ´É* ¨ÉMÉ xÉä´ÉɺÉEò®ú ¦É‡Hò|ɦÉÉ´É* ¨É½þÉxÉÖ¦ÉÉ´É ºÉÉ<ÇEÞò{ÉÉ**158** ´ÉÉÆpùå „É½þ®úSÉÉ BEò MÉÞ½þºlÉ* iÉÉä½þÒ VÉÉiÉÒSÉÉ |ɦÉÚ EòɪɺlÉ* ®úÉjÉÓ ‡xÉpùÉ ªÉä>ðÆ xɪÉä º´ÉºlÉ* VÉɽþ±ÉÒ ‡„ÉEòºiÉ ªÉixÉÉÆSÉÒ**159** b÷É䲪ÉÉºÉ b÷Éä³ýÉ ±ÉÉMÉÚ‡xÉ ‡xɇpùiÉ* +ºÉiÉÉÆ IÉhÉèEò +Eòº¨ÉÉiÉ* º´É{xÉÓ iɪÉÉSÉÉ ¨ÉÞiÉ iÉÉiÉ* Eò®úÒ VÉÉMÉÞiÉ |ɇiɇnùxÉÓ**160** {ÉÚ´Éﱃ ªÉÖHòɪÉÖHò |ÉEòÉ®ú* MÉÖ{iÉ MÉÁÇ ÎC±É¹]õ ‡´ÉSÉÉ®ú* ‡„É´ªÉÉ„ÉÉ{É{ÉÚ´ÉÇEò =SSÉÉ®ú* ´ÉÉEòÂ|ɽþÉ®ú |Éä®úÒ iÉÉä **161** |ɇiɇnùxÉÓ BäºÉÉ |ɺÉÆMÉ* |ɇiɇnùxÉÓ ½þÉäªÉ ‡xÉpùɦÉÆMÉ* {Éb÷äMÉÉ EòÉƽþÓ =¨ÉÆMÉ* SÉÖEäòxÉÉ ¦ÉÉäMÉ {ÉÉ`öÒSÉÉ**162** iÉähÉå iÉÉä MÉÞ½þºlÉ EòÆ]õɳý±ÉÉ* ={ÉÉªÉ EòÉƽþÓ xÉ ºÉÖSÉä iɪÉɱÉÉ* {ÉÖºÉä BEòÉ ºÉÉ<ǦÉHòɱÉÉ* Eò®úÉ´ÉÉ <±ÉÉVÉ EòÉªÉ iÉ®úÒ**163** +ɨ½þÒ xÉ VÉÉhÉÚÆ +xªÉ ={ÉÉ´É* ºÉÉ<ǨɽþÉ®úÉVÉ ¨É½þÉxÉÖ¦ÉÉ´É* `öä´ÉÉ±É VÉ®úÒ iÉÖ¨½þÒ½þÒ ¦ÉÉ´É* =nùÒ ‡xÉVÉ|ɦÉÉ´É |ÉEò]õÒ±É**164** VÉèºÉå VÉèºÉå iɪÉÉ Eò‡lɱÉå* iÉèºÉå iÉèºÉå iɪÉÉxÉå Eäò±Éå* +xÉ֦ɴÉɽþÒ iÉèºÉåSÉ +ɱÉå* nùÖ:º´É{xÉ {Éb÷±Éå xÉɽþÓ {ÉÖxÉ:**165** Eò¨ÉÇ-vɨÉÇ-´É„Éå iÉä ‡¨ÉjÉ* ½þÉäiÉä ºÉÉ<ǺɨÉlÉÇUôÉjÉ* ´ÉÉxÉÚ‡xÉ =nùÒSÉÉ ¨É‡½þ¨ÉÉ ‡´É‡SÉjÉ* +{ÉÔiÉ ±É´É¨ÉÉjÉ iɪÉÉƺÉ**166** ¨½þhÉiÉÒ VÉÉiÉÉÆ ‡xÉVÉɴɪÉɺÉ* ±ÉÉ´ÉÉ lÉÉäb÷Ò ¨ÉºiÉEòɺÉ* {ÉÖb÷Ò ¤ÉÉÆvÉÚ‡xÉ `öä´ÉÉ =„ÉɺÉ* ¨ÉxÉÓ ¸ÉÒºÉÉ<鼃 +É`ö÷´ÉÉ**167** {ÉÉä]õÓ `öä´ÉÉ ¦É‡Hò¦ÉÉ´É* {ɽþÉ ¨ÉMÉ ªÉÉ =nùÒSÉÉ |ɦÉÉ´É* iÉÉiEòɳý Eò®úÒ±É {ÉÒb÷äSÉÉ +¦ÉÉ´É* ºÉ½þVÉ º´É¦ÉÉ´É ½þÉ ‡iÉSÉÉ**168** BäºÉå ½þÉäiÉÉÆSÉ ±ÉÉMɱÉÒ iªÉɱÉÉ* MÉÉfø ‡xÉpùÉ iªÉÉ ®úÉjÉÒ±ÉÉ* nùÖ¹]õ º´É{xÉÉSÉÉ `öɴɇSÉ {ÉÖ‡ºÉ±ÉÉ* +‡iÉ +ÉxÉÆnù±ÉÉ MÉÞ½þºlÉ**169** ¨ÉMÉ iªÉÉ iªÉÉSªÉÉ +ÉxÉÆnùɺÉ* EòÉªÉ {Éɇ½þVÉä {ÉÖºÉɴɪÉɺÉ* {ÉÖb÷Ò iÉÒ ‡xÉiªÉ ®úIÉÒ =„ÉɺÉ* º¨É®úä ºÉÉ<鼃 ‡xÉiªÉ„É:**170** {ÉÖføå ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ Uô¤ÉÒ +ɇhɱÉÒ* MÉÖ¯û´ÉÉ®ú ºÉÉvÉÚxÉ ¨Éɳý ´Éɇ½þ±ÉÒ* =„ÉÉMÉiÉÒ Ë¦ÉiÉÒºÉ ±Éɇ´É±ÉÒ* +Énù®úå {ÉÚ‡VɱÉÒ iɪÉÉxÉå**171** PÉä>ðÆ ±ÉÉMɱÉÉ Uô¤ÉÒSÉå nù„ÉÇxÉ* MÉÖ¯û´ÉÉ®úÓ ¨ÉɳýɺɨÉ{ÉÇhÉ* Eò®úÒ ‡xÉiªÉ ¨ÉÉxɇºÉEò {ÉÚVÉxÉ* {ÉÒb÷É ‡xÉ´ÉÉ®úhÉ VÉɽþ±ÉÒ**172** BäºÉÒ SÉɱɇ´É±ÉÒ xÉä¨É‡xɹ`öÉ* {ÉɴɱÉÉ iÉÉä ºlÉÉ<Ç +¦ÉÒ¹]õÉ* ‡xÉpùɦÉÆMÉɇnù nùÖ:º´É{xÉɇxɹ]õÉ* ‡´ÉºÉ®ú±ÉÉ Eò¹]õÉ {ÉÚ´ÉÔ±É**173** ½þÉ iÉÉå =nùÒSÉÉ BEò ={ɪÉÉäMÉ* Eò‡lÉiÉÉå +ɇhÉEò +nÂù¦ÉÖiÉ ªÉÉäMÉ* Eèò„ÉɽþÒ ºÉÆEò]õÓ Eò‡®úiÉÉÆ |ɪÉÉäMÉ* +¦ÉÒ¹]õ ¦ÉÉäMÉ nùä<Ç iÉÒ**174** ½þÉäiÉÉ BEò ¦ÉHò lÉÉä®ú* ¤ÉɳýÉVÉÒ {ÉÉ]õÒ±É xÉä´ÉɺÉEò®ú* ¤ÉɤÉÉƱÉÉMÉÓ ‡ZÉVɇ´É±Éå „É®úÒ®ú* ºÉä´ÉÉ ±ÉÉäEòÉäkÉ®ú Eò°ü‡xÉ**175** MÉÉÆ´ÉÉÆiÉ ‡xÉiªÉ VÉÉhªÉɪÉähªÉÉSÉä* iÉèºÉäSÉ ±Éåb÷ÒSÉÒ ¡äò®úÒ ‡¡ò®úhªÉÉSÉä* ½þä ¤ÉɤÉÉÆSÉä ®úºiÉä ZÉÉb÷hªÉÉSÉå* xÉä´ÉɺÉEò®úÉÆSÉå ‡xÉiªÉ EòɨÉ**176** ªÉÉSÉ ºÉä´ÉäSÉÒ {ɇ®ú{ÉÉ]õÒ* SÉɱÉÚ ®úɇ½þ±ÉÒ iɪÉÉÆSÉä {ÉÉ`öÓ* ®úÉvÉÉEÞò¹hÉɤÉÉ<ÇSÉÒ ½þÉiÉÉä]õÒ* +±ÉÉè‡EòEò ¨ÉÉä`öÒ ªÉä EòɨÉÓ**177** ´ÉhÉÇ ¥ÉÉÀhÉ +‡JÉ±É ´ÉÆt* +ɇhÉ ½þÒ ºÉä´ÉÉ Bä„ÉÒ ËxÉt* ‡„ɴɱÉå xÉ Eäò´½þÉƽþÒ ½þå ‡´ÉSÉÉ®ú¨ÉÉÆt* ‡iɪÉäSªÉÉ +xÉ´Ét +ÆiÉ®úÉ**178** =`öÉä‡xɪÉÉÆ ºÉEòɳýSÉä |ɽþ®úÓ* ZÉÉb÷Ú PÉä>ð‡xɪÉÉÆ ‡xÉVÉEò®úÓ* º´ÉªÉå ½þÒ ¤ÉɤÉÉÆSÉä ®úºiÉä ´ÉÉ®úÒ* vÉxªÉ SÉÉEò®úÒ ‡iɪÉäSÉÒ**179** EòÉ¨É ‡xɨÉdzý +ɇhÉ ºÉk´É®ú* EòÉähÉ +xªÉ {ÉÉ´Éä±É iÉÒ ºÉ®ú* {ÉÖføå ¨ÉMÉ VÉÉiÉÉÆ EòÉƽþÓ +´ÉºÉ®ú* +¤ÉnùÖ±É ºÉ®úEò±ÉÉ {ÉÖføÉ®úÉ**180** +ºÉÉ iÉÉä {ÉÉ]õÒ±É ¨É½þɦÉÉMÉ* ºÉƺÉÉ®úÓ ´ÉiÉÚLJxÉ ºÉƺÉÉ®ú-‡´É®úÉMÉ* Eäò´ÉføÉ iɪÉÉSÉÉ º´ÉÉlÉÇiªÉÉMÉ* {ɇ®úºÉÉ iÉÉä ¦ÉÉMÉ EòlÉäSÉÉ**181** ½þÉäiÉÉÆ „ÉäiÉÉSÉÒ ºÉÆ´ÉMÉhÉÒ* vÉÉxªÉ ºÉ¨ÉºiÉ ¨É‡„ÉnùÓ +ÉhÉÒ* ‡®úSÉ´ÉÚ‡xÉ ‡føMÉÉ®ú iÉälÉåSÉ +ÆMÉhÉÓ* ºÉ¨É{ÉÔ SÉ®úhÉÓ ¤ÉɤÉÉÆSªÉÉ**182** ¨ÉÉxÉÚ‡xÉ ¤ÉɤÉÉ ºÉ´ÉǺ´É vÉxÉÒ* iÉä VÉå nùäiÉÒ±É iªÉÉÆiÉÚxÉ =SɱÉÚ‡xÉ* ‡iÉiÉÖEåòSÉ vÉÉxªÉ PÉ®úÓ xÉä>ð‡xÉ* MÉÖVÉ®úÉ Eò°ü‡xÉ ®úɽþÒ iÉÉä**183** ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆxÉÓ ºxÉÉxÉ Eò°ü‡xÉ* ½þÉiÉ {ÉÉªÉ ´É iÉÉåb÷ vÉÖ>ð‡xÉ* +ɱÉä±Éå ¨ÉÉä®úÒSÉå ºÉÉÆb÷{ÉÉhÉÒ* ¤ÉɳýÉ ‡{É>ð‡xÉ ®úɽþiɺÉä**184** ½þä xÉä´ÉɺÉEò®ú +ºÉä{ɪÉÈiÉ* SÉɱɱÉÉ ½þÉ xÉä¨É +´ªÉɽþiÉ* +VÉÚ‡xÉ iɪÉÉÆSÉÉ |Éä¨É³ý ºÉÖiÉ* SÉɱɴÉÒ ½þå µÉiÉ +Æ„ÉiÉ:**185** iÉÉä½þÒ vÉÉxªÉ {ÉÉ`ö´ÉÒiÉ ºÉiÉiÉ* iªÉÉÆiÉÒ±É VÉÉåvɲªÉÉSÉÒ ¦ÉÉEò®ú ‡xÉiÉ* ¨É½þÉ®úÉVÉ ‡xÉVɇxÉ´ÉÉÇhÉÉxiÉ* JÉÉiÉ +ºÉiÉ SÉÉ®ú ´Éä³ýÉÆ**186** +ºÉÉä BEònùÉÆ EòÉªÉ PÉb÷±Éå* ´É¹ÉǸÉÉrù ¤ÉɳýÉSÉå +ɱÉå* +zÉ ‡„ÉVÉ´ÉÚ‡xÉ iɪÉÉ®ú ZÉɱÉå* ´ÉÉføÚÆ ±ÉÉMɱÉä ´ÉÉfø{ÉÒ**187** ªÉähÉɆªÉÉÆSÉÉ +ÆnùÉVÉ vÉ°ü‡xÉ* {ÉÉEò‡ºÉrùÒ ½þÉäiÉÒ ºÉnùxÉÓ* ´ÉÉføiÉä´Éä³ýÓ +ÆnùÉVÉɽþÚ‡xÉ* ºÉÆJªÉÉ ‡jÉMÉÖ‡hÉiÉ VÉɽþ±ÉÒ**188** xÉä´ÉɺÉEò®úÒhÉ ¨ÉxÉÓ PÉɤɮú±ÉÒ* ºÉɺÉÚ¤ÉÉ<È„ÉÓ EÖòVɤÉÖVÉÚÆ ±ÉÉMɱÉÒ* ¡ò‡VÉiÉÒSÉÒ {ÉɳýÒ +ɱÉÒ* EèòºÉÒ ‡xÉ´Éɇ®ú±ÉÒ VÉÉ<DZÉ**189** ºÉɺÉÚ¤ÉÉ<ÈSÉÒ ‡xɹ`öÉ lÉÉä®ú* +É{ÉÖ±Éä ºÉÉ<ǺɨÉlÉÇ JÉƤÉÒ®ú* +ºÉiÉÉÆ ‡Eò¨ÉlÉÇ Eò®úÉ´ÉÉ PÉÉä®ú* ®úɽþÓ iÉÚÆ ‡xÉPÉÉæ®ú ¨½þhÉä iÉÒ**190** BäºÉå ºÉɺÉÚxÉå +É…ÉɺÉÚ‡xÉ* =nùÒ BEò ¨ÉÚ`ö¦É®ú PÉä>ð‡xÉ* PÉÉiɱÉÒ +zÉÉSªÉÉ |ÉiªÉäEò ¤ÉɺÉxÉÓ* ¤ÉɺÉxÉå ´ÉºjÉÉÆxÉÓ +ÉSUôɇnù±ÉÓ**191** ¨½þhÉä iÉÚÆ VÉÉ JÉÖ„ÉÉ±É ´ÉÉfø* ´ÉÉføhªÉÉ{ÉÖ®úiÉÉSÉ Eò{Éb÷É EòÉfø* {ÉÖxÉ‚SÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉ Eò{Éb÷É +Éäfø* JÉÚhÉ ½þÒ oùfø ºÉÉƦÉɳýÓ**192** ½þå ºÉÉ<ÈSªÉÉ PÉ®úSÉå +zÉ* +É{ÉÖ±ÉÉ xÉɽþÓ BEò½þÒ EòhÉ* iÉÉäSÉ Eò®úÒ±É ±ÉVVÉÉ ®úIÉhÉ* iªÉÉSÉå =hÉå{ÉhÉ iɪÉɱÉÉ**193** +ºÉÉä VÉèºÉÉ iªÉÉ ºÉɺÉÚSÉÉ ‡xÉ‚SɪÉ* iÉèºÉÉSÉ ‡iÉVɱÉÉ +ɱÉÉ |ÉiªÉªÉ* EòÉƽþÓBEò xÉ ªÉäiÉÉÆ ´ªÉiªÉªÉ* VÉä´É±Éä {ÉɽþÖhÉä{ÉªÉ ºÉÖrùÉÆ**194** +ɱÉäMÉä±Éä ºÉ´ÉÇ VÉä´É±Éä* ªÉlÉɺÉÉRóÂMÉ ºÉ´ÉÇ ZÉɱÉå* iÉ®úÒ½þÒ +zÉ ‡„ɱ±ÉEò ®úɇ½þ±Éå* {ÉÉjÉÓ ¦É®ú±Éä±Éå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉ**195** =nùÒSÉÉ ½þÉ BäºÉÉ |ɦÉÉ´É* ºÉÆiÉÉÆSÉÉ ½þÉ ºÉ½þVÉ º´É¦ÉÉ´É* VɪÉÉ ¨ÉxÉÓ VÉèºÉÉ ¦ÉÉ´É* iɪÉÉ +xÉ֦ɴɽþÒ


iÉèºÉÉSÉ**196** +ºÉÉä =nùÒSÉÉ ¨É‡½þ¨ÉÉ MÉÉiÉÉÆ* xÉä´ÉɺÉEò®úÉÆSÉÒ +ɇhÉEò EòlÉÉ* {ÉɽþÉä‡xÉ iªÉÉÆSÉÒ ¦É‡Hò¨ÉkÉÉ* +É`ö´É±ÉÒ ‡SÉkÉÉ iÉÒ BäEòÉ**197** ½þÉä<Ç±É EòÉªÉ ‡´É¹ÉªÉÉÆiÉ®ú* BEònùÉÆ „ÉÆEÚòÆ ±ÉÉMɱÉå +ÆiÉ®ú* ½þÉä<Ç±É iÉå ½þÉä´ÉÉä {É®úÒ iÉÒ ºÉÉnù®ú* |ɺÉÆMÉÉxÉÖºÉÉ®ú Eò®úÉ´ÉÒ**198** BäºÉÉ ‡xÉ‚SÉªÉ Eò°ü‡xÉ ¨ÉxÉÓ* EòlÉÉ Eò‡lÉiÉÉå <ªÉä ºlÉÉxÉÓ* VÉ®úÒ ´ÉÉ]õ±ÉÒ iÉÒ +ºlÉÉxÉÓ* IɨÉÉ ¸ÉÉäiªÉÉÆxÉÓ Eò®úÉ´ÉÒ**199** BEònùÉÆ ‡„Éb÷ÔSÉÉ ®ú‡½þ´ÉɺÉÒ* ®úPÉÚ {ÉÉ]õÒ±É xÉÉ¨É VɪÉɺÉÒ* {ÉɽþÖhÉÉ MÉä±ÉÉ xÉä´ÉÉ„ÉɺÉÒ* ªÉÉSÉäSÉ MÉÞ½þɺÉÒ =iÉ®ú±ÉÉ**200** MÉÖ®úå føÉä®úå nùÉ´ÉhÉÒºÉÒ* ¤ÉÉƇvɱÉÓ +ºÉiÉÉÆ BEäò ‡xÉ„ÉÓ* ¦ÉÖVÉÆMÉ BEò ¡ÚòÆ¡ÚòÆ „ɤnùä„ÉÓ* MÉÉä`ö¬ÉÆiÉ |É´Éä„ÉÒ +´É‡SÉiÉ**201** {ÉɽþÉä‡xɪÉÉÆ BäºÉÉ |ɺÉÆMÉ* VÉɽþ±ÉÒ ºÉ´ÉÉÈSÉÒ ¨É‡iÉ MÉÖÆMÉ* Eò®úÉä‡xɪÉÉÆ iÉÉä ¡òhÉÉ ¦ÉÖVÉÆMÉ* ªÉlÉɺÉÉRóÂMÉ ¤ÉèºÉ±ÉÉ**202** MÉÖ®úå Eò°üÆ ±ÉÉMɱÉÓ MÉb÷¤Éb÷* ºÉÖ]õɴɪÉɱÉÉMÉÓ vÉb÷{Éb÷* xÉä´ÉɺÉEò®úÉÆSÉÉ Oɽþ ºÉÖoùfø* ºÉÉ<ÇSÉ |ÉEò]õ VÉɽþ±Éä**203** +ÉiÉÉÆ MÉÖ®úå ºÉÉä‡b÷±ªÉɇ„É´ÉɪÉ* ªÉälÉå xÉɽþÓ +xªÉ ={ÉɪÉ* xÉɽþÓiÉ®úÒ {Éb÷ÚxÉ {ÉɪÉ* ½þÉä<Ç±É +{ÉÉªÉ BEòÉnùÉ**204** nùÖ®úÉä‡xÉ nùä‡JɱÉÉ ¦ÉÖVÉÆMÉ* ½þ‡¹ÉÇiÉ xÉä´ÉɺÉEò®úÉÆiÉ®úÆMÉ* VÉɽþ±ÉÉ {ÉֱɇEòiÉ ºÉ´ÉÉÈMÉ* Eäò±ÉÉ ºÉɹ]õÉÆMÉ |ɇhÉ{ÉÉiÉ**205** ¨½þhÉä ºÉÉ<ÈSÉÒ EÞò{ÉÉoù¹]õÒ* ¦ÉÖVÉÆMÉ°ü{Éå +ɱÉä ¦Éä]õÒ* +ɇhɱÉÒ nùÖMvÉ ¦É®úÉä‡xÉ ´ÉÉ]õÒ* ¦ÉÖVÉÆMÉɺÉÉ`öÓ iɪÉÉxÉå**206** EòÉªÉ iªÉÉ ¤ÉɳýÉVÉÒSÉÒ ´ÉÞkÉÒ* ‡SÉkÉÉ xÉ VªÉÉSªÉÉ +xÉÖ¨ÉÉjÉ ¦ÉÒiÉÒ* {ɽþÉ EòÉªÉ ´Énùä ¦ÉÖVÉÆMÉÉ|ÉiÉÒ* ºÉÉ´ÉvÉ ¸ÉÉäiÉÓ {ɇ®ú‡ºÉVÉä**207** EòÉÆ ½þÉä ¤ÉɤÉÉ ¡òÉå ¡òÉå Eò‡®úiÉÉÆ* EòÉªÉ +ɨ½þÉÆ ‡¦É´É´ÉÚÆ {ɽþÉiÉÉÆ* PªÉÉ ½þÒ nùÖvÉÉSÉÒ ´ÉÉ]õÒ +ÉiÉÉÆ* º´ÉºlɇSÉkÉÉ ºÉä´ÉÉ ½þÉä**208** ´ÉÉ]õÒxÉå iªÉÉºÉ EòÉªÉ ½þÉäªÉ* iÉ{Éä±Éå ¦É°ü‡xÉ +ɇhɱÉå {ɪÉ* {ÉÖføå `ö䇴ɱÉå +ÆiÉ®úÓ ‡xɦÉǪÉ* ¦ÉÉ´ÉxÉäSÉå ¦ÉªÉ ºÉÉ®úä**209** nùÚvÉ `öä´ÉÚ‡xÉ iɪÉÉSÉä VɴɳýÒ* VÉÉ>ð‡xÉ ¤ÉèºÉ±ÉÉ {ÉÚ´ÉǺlɳýÓ* xÉɽþÓ nùÚ®ú xÉɽþÓ VɴɳýÒ* ¨ÉÖJÉÓ xÉ´ÉɳýÒ ¦ÉÖVÉÆMÉÉSÉÒ**210** ¦ÉÒ‡iÉ|Énù ¦ÉÖVÉÆMÉÉMɨÉxÉ* ºÉ´ÉÉÈSÉå EòÉªÉ ºÉÉ®úJÉå ¨ÉxÉ* MÉä±Éä ºÉ´ÉÇ MÉÉÆMÉ°üxÉ* EèòºÉå ½þå ‡´ÉPxÉ ‡xÉ®úºÉä±É**211** ¤Éɽþä®ú VÉÉ´Éå iÉ®úÒ ¦ÉÒiÉÒ* ¦ÉÖVÉÆMÉ MÉ䇱ɪÉÉ +ÆiÉMÉÞ½Ç þÉ|ÉiÉÒ* Eò`öÒhÉ iÉälÉÚxÉ ¤É‡½þ‡xÉÇ:ºÉÞiÉÒ* ¤ÉèºÉ±Éä {ÉɳýiÉÒ `öä´ÉÚ‡xÉ**212** <Eòb÷ä ¦ÉÖVÉÆMÉ iÉÞ{iÉ ZÉɱÉÉ* SÉÖEò´ÉÚ‡xɪÉÉÆ ºÉ´ÉÉÈSÉÉ b÷ɳä ýÉ* xÉEò³ýä MÉä±ÉÉ Eò´ÉhªÉÉ ºlɳýÉ* +É‚SɪÉÇ ºÉEò³ýÉÆ ´ÉÉ]õ±Éå**213** ¨ÉMÉ iÉÉä ºÉ´ÉÇ MÉÉä`öÉ „ÉÉä‡vɱÉÉ* {ɇ®ú xÉ ªÉÎiEòƇSÉiÉ lÉÉÆMÉ ±ÉÉMɱÉÉ* ¤É½þÖiÉäEòÉÆSÉÉ VÉÒ´É ÎºlÉ®úɴɱÉÉ* ¨ÉxÉÓ SÉÖEòSÉÖEò±ÉÉ xÉä´ÉɺÉEò®ú**214** +É®úƦÉÓ MÉÉä`ö¬ÉÆiÉ VÉä´½þÉÆ |É´Éä„ɱÉÉ* iÉä´½þÉÆ VÉèºÉÉ où¹]õÒºÉ {Éb÷±ÉÉ* iÉèºÉÉSÉ VÉÉiÉÉÆxÉÉ +ºÉiÉÉ ‡nùºÉ±ÉÉ* ½þÒSÉ iɪÉɱÉÉ SÉÖEòSÉÖEò**215** ¤ÉɳýÉºÉ ½þÉäiªÉÉ ‡ºjɪÉÉ nùÉäxÉ* {ÉÖjɺÉÆiÉiÉÒ ½þÉäiÉÒ ±É½þÉxÉ* EòvÉÓ EòvÉÓ xÉä´ÉÉ„ÉɽþÚxÉ* ªÉäiÉÒ nù„ÉÇxÉ PªÉɴɪÉÉ**216** ¤ÉɤÉÉ iɪÉÉÆ nùÉäPÉÓ|ÉiÉ* SÉÉ䲪ÉÉ ±ÉÖMÉb÷Ó ‡´ÉEòiÉ PÉäiÉ* +É„ÉÒ´ÉÉÇnù iɪÉÉÆ +{ÉÔiÉ* BäºÉÉ iÉÉä ¦ÉHò ¤ÉɳýÉVÉÒ**217** ½þÉ ºÉSSɇ®úiÉ ¨ÉÉMÉÇ vÉÉä{É]õ* VÉälÉå VÉälÉå ªÉÉSÉÉ {ÉÉ`ö* iÉälÉåSÉ uùÉ®úEòɨÉÉ<ÇSÉÉ ¨É`ö* ºÉÉ<ǽþÒ |ÉEò]õ ‡xÉ‚SɪÉå**218** iÉälÉåSÉ MÉÉänùÉ´É®úÒSÉå iÉ]õ* iÉälÉåSÉ ‡„Éb÷Ô IÉäjÉ ‡xÉEò]õ* iÉälÉåSÉ ºÉÉ<Ç vÉÖxÉÒºÉEò]õ* º¨É®úiÉÉÆ ºÉÆEò]õ ‡xÉ´ÉÉ®úÒ**219** VÉälÉå ºÉÉ<ÇSɇ®újÉ{É`öhÉ* iÉälÉå ºÉnùè´É ºÉÉ<LJxɴɺÉxÉ* ¸ÉrùÉ{ÉÚ´ÉÇEò Sɇ®újÉÉ´ÉiÉÇxÉ* Eò‡®úiÉÉÆ iÉÉä |ɺÉzÉ ºÉ´ÉǦÉÉ´Éå**220** º¨É®úiÉÉÆ ºÉÉ<Ç º´ÉÉxÉÆnùPÉxÉ* VÉ{ÉiÉÉÆ iÉzÉÉ¨É +xÉÖ‡nùxÉ* xɱÉMÉä <iÉ®ú VÉ{ÉiÉ{É-ºÉÉvÉxÉ* vÉÉ®úhÉÉvªÉÉxÉ JÉ]õ{É]õ**221** ºÉÉ<ÇSÉ®úhÉÓ `öä´ÉÚ‡xÉ |ÉÒiÉÒ* VÉä VÉä ªÉÉ ºÉÉ<ÈSÉÒ ‡´É¦ÉÚiÉÒ* ‡xÉiªÉxÉä¨Éå ºÉ䇴ÉiÉÒ ±Éɇ´ÉiÉÒ* iÉä iÉä {ÉÉ´ÉiÉÒ ¨ÉxÉäÎ{ºÉiÉ**222** vɨÉÉLJnù SÉÉ®úÒ {ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÇ* {ÉÉ´ÉÉä‡xÉ ½þÉäiÉÒ iÉä EÞòiÉÉlÉÇ* |ÉEò]õ ½þÉäiÉÒ±É ºÉEò±É MÉÖÁÉlÉÇ* º´ÉÉlÉÇ{É®ú¨ÉÉlÉǺɨɴÉäiÉ**223** ¨É½þÉ{ÉÉ{Éɇnù {ÉÉ{Éå |ɤɳý* iÉèºÉÓSÉ ={É{ÉÉiÉEåò½þÒ ºÉEò³ý* =nùÒºÉÆ{ÉEçò ½þÉäiÉÓ ‡xɨÉÚdzý* ±ÉÉvÉä ‡xɨÉdzýiÉÉ ºÉ¤ÉÉÁ**224** BäºÉå ½þå ‡´É¦ÉÚ‡iÉvÉÉ®úhÉ* ¦ÉHòÉƺÉÒ `É´Éå ½þå ¨É‡½þ¨ÉÉxÉ* ¸ÉÉäiªÉÉÆSÉå½þÒ ´½þÉ´Éå Eò±ªÉÉhÉ* ¨½þhÉÚxÉ ½þå ´ÉhÉÇxÉ ´ÉÉfø‡´É±Éå**225** ´ÉÉfø‡´É±Éå ½þÒ ¦ÉɹÉÉ +ºÉÉlÉÇ* xÉähÉå ¨ÉÒ½þÒ ¨É‡½þ¨ÉÉ ªÉlÉÉlÉÇ* iÉ®úÒ½þÒ ¸ÉÉäiªÉÉƇSɪÉÉ ‡½þiÉÉlÉÇ* ºÉÆEò‡±ÉiÉÉlÉLJSÉ ‡xÉ°ü‡{ɱÉÉ**226** ¨½þhÉÚ‡xÉ ¸ÉÉäiɪÉÉÆºÉ ½þÒSÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ* Eò°ü‡xÉ ºÉÉ<È|ɇiÉ ´ÉÆnùxÉÉ* +É{ÉhɇSÉ +É{ÉÖ±ÉÉ +xÉÖ¦É´É PªÉÉxÉÉ* <iÉÖEåò‡SÉ ¨ÉÉxÉÉ ¨ÉuùSÉ**227** ªÉälÉå xÉɽþÓ iÉEòÉÇSÉå EòɨÉ* {ÉÚVªÉ¦ÉÉ´É ´½þÉ´ÉÉ |ÉEòɨÉ* xɱÉMÉä ¤ÉÖ‡rùSÉÉ{ɱªÉÉäGò¨É* {Éɇ½þVÉä {É®ú¨É ¸ÉrùɳýÚ**228** ¸Érùɇ´É½þÒxÉ Eäò´É³ý iÉɇEÇòEò* ´ÉÉnùÉäx¨ÉÖJÉ +ɇhÉ ‡SɇEòiºÉEò* iɪÉÉ xÉ ºÉÆiÉYÉÉxÉ ºÉ¨ªÉEò* „ÉÖrù ¦Éɇ´ÉEò iÉå {ÉÉ´Éä**229** EòlÉÉÆiÉMÉÇiÉ xªÉÚxÉɇiɇ®úHò* ºÉ´ÉÇ ¨ÉÉxÉÚ‡xÉ ºÉÉ<Ç|É䇮úiÉ* ½þÉä>ð‡xÉ nùÉä¹Éoù¹]õÒ‡´É®ú‡½þiÉ* ºÉÉ<ǺÉSSɇ®úiÉ ´ÉÉSÉÉ´Éå**230** ºÉÉ<Ç {É®ú¨É EòxÉ´ÉɳýÚ |ÉÒiÉÓ* ®ú‡ºÉEò ´ÉÉSÉEò´ÉÞÆnù ‡SÉkÉÓ* ªÉähÉå ‡¨É¹Éå ºlÉÉ{ÉÉä ‡xÉVɨÉÚiÉÔ* ‡xÉiªÉ º¨ÉÞiÉÒ ´½þɴɪÉÉ**231** EòÉä`öå MÉÉä¨ÉÉÆiÉEò EòÉä`öå ‡„Éb÷Ô* iÉälÉÒ±É SÉÉä®úÒSÉÒ EòlÉÉ =PÉb÷Ò* ºÉÉ<Ç ºÉÉtÆiÉ EòlÉÒ ºÉÖJÉ-{É®ú´Éb÷Ò* EòlÉÉ SÉÉäJÉb÷Ò {ÉÖføÉ®úÉ**232** ¨½þhÉÚ‡xÉ ½þä¨ÉÉb÷ ºÉÉ<ÇSÉ®úhÉÓ* `öä´ÉÒ ¨ÉºiÉEò +ÆiÉ:Eò®úhÉÓ* ‡´ÉxÉ´ÉÒ ¸ÉÉäiɪÉÉÆ +‡iÉ xɃÉ{ÉhÉÓ* ºÉÉnù®ú ¸É´ÉhÉÓ ´½þɴɪÉÉ**233** º´ÉκiÉ ¸ÉÒºÉÆiɺÉVVÉxÉ|É䇮úiÉä* ¦ÉHò½þä¨ÉÉb÷{ÉÆiɇ´É®ú‡SÉiÉä* ¸ÉÒºÉÉ<ǺɨÉlÉǺÉSSɇ®úiÉä* ‡SɇEòiºÉÉJÉÆb÷xÉ-‡´É¦ÉÚ‡iɨÉÆb÷xÉÆ xÉÉ¨É {ÉÆSÉËjÉ„ÉkɨÉÉä%vªÉɪÉ: ºÉÆ{ÉÚhÉÇ:** ** ¸ÉÒºÉnÂùMÉÖ¯ûºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉ{ÉÇhɨɺiÉÖ** „ÉÖ¦ÉÆ ¦É´ÉiÉÖ**

sai 35  

baba, shirdi

Advertisement