Page 1

¸ÉÒ ºÉÉ<ǺÉSSɇ®úiÉ ** +lÉ ¸ÉÒºÉÉ<ǺÉSSɇ®úiÉ** +vªÉÉªÉ 32 ´ÉÉ**

** ¸ÉÒMÉhÉä„ÉÉªÉ xɨÉ:** ¸ÉҺɮúº´ÉiªÉè xɨÉ:** ¸ÉÒMÉÖ¯û¦ªÉÉä xɨÉ:** ¸ÉÒEÖò±Énùä´ÉiÉɪÉè xɨÉ:** ¸ÉÒºÉÒiÉÉ®úɨÉSÉÆpùɦªÉÉÆ xɨÉ:** ¸ÉÒºÉnÂùMÉÖ¯ûºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉªÉ xɨÉ:** +ÉiÉÉÆ {ÉÚ´ÉÉÇvªÉɪÉÓ EòlÉxÉ* {ÉɴɱÉÉ ‡´ÉVɪÉÉxÉÆnù ‡xÉ´ÉÉÇhÉ* ¤ÉɳýEò®úɨɽþÒ ‡xÉVÉÉxÉÆnù±ÉÒxÉ* ºÉÉ<ÇSÉ®úhɺÉƇxÉvÉ**1** iÉèºÉäSÉ iÉÉiªÉɺÉɽþä¤É xÉÚ±ÉEò®ú* ¨ÉäPÉɽþÒ ‡xÉ:ºÉÒ¨É ¦ÉHò|É´É®ú* =¦ÉªÉiÉÉƽþÓ +‡{ÉDZÉå „É®úÒ®ú* où¹]õҺɨÉÉä®ú ºÉÉ<ÈSªÉÉ**2** ªÉɽþÚxÉ ¨ÉÉä`öÉ SɨÉiEòÉ®ú* ´ªÉÉQÉɺÉɇ®úJÉÉ |ÉÉhÉÒ GÚò®ú* iɪÉÉSÉɽþÒ ‡xÉvÉxÉ|ÉEòÉ®ú* {ɇ®ú‡ºÉ±ÉÉ ºÉ‡´ÉºiÉ®ú ¸ÉÉäiªÉÉÆxÉÓ**3** +ÉiÉÉÆ ºÉÉÆ|ÉiÉ +vªÉɪÉÉÆiÉ* º´ÉªÉå ¤ÉɤÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÖJÉå ´É‡hÉÇiÉ* BäºÉÉ MÉÉäb÷ Eò‡lÉiÉÉå ´ÉÞkÉÉÆiÉ* ¸ÉÉäiɪÉÉÆ +iªÉÆiÉ ‡½þiÉEòÉ®úÒ**4** +ºÉiÉÉÆ BEònùÉÆ ¤ÉɤÉÉ ´ÉxÉÉÆiÉ* ZÉɱÉå MÉÖ¯ûnù„ÉÇxÉ +Eòα{ÉiÉ* EèòºÉÒ MÉÖ¯ûSÉÒ Eò®úhÉÒ +nÂù¦ÉÖiÉ* {ɇ®úºÉÉ iÉå ‡SÉkÉ nùä>ð‡xÉ**5** ªÉÉ EòlÉäSÉÒ {É®ú¨É xɴɱÉÉ<Ç* ´ÉÉxÉÚÆ ¨ÉÒ {Éɨɮú ‡EòiÉÒ EòÉ<Ç* ¦É‡Hò¸ÉrùɨÉÖ‡HònùÉ<Ç* º´É¨ÉÖJÉå ºÉÉ<Ç ´Énù±Éä VÉÒ**6** iÉèºÉåSÉ BEòÉ ¤ÉÉ<ÇSÉå ¨ÉxÉ* ½þÉäiÉÉÆ PªÉÉ´Éå ¤ÉɤÉÉÆSÉå nù„ÉÇxÉ* ´ÉºÉÉ´Éå iÉälÉå ‡nù´ÉºÉ iÉÒxÉ* ®ú½þÉ´Éå ‡xÉ®ú„ÉxÉ µÉiɺlÉ**7** EèòºÉÉ ‡iɪÉäºÉÒ +ɇhɱÉÉ |ɺÉÆMÉ* EèòºÉÉ Eò®ú‡´É±ÉÉ ‡xÉvÉÉÇ®ú¦ÉÆMÉ* Eèò„ÉÉ {ÉÖ®úhÉ{ÉÉ䇳ýªÉÉ ºÉÖ®úÆMÉ* Eò®ú‡´É±ªÉÉ JɨÉÆMÉ ‡iÉVÉEò®ú´ÉÓ**8** {ÉÉ䲪ÉÉ Eäò´É³ý xÉɽþÓ Eò®ú‡´É±ªÉÉ* ªÉlÉäSUô ‡iÉVÉEò®ú´ÉÓ JÉɴɇ´É±ªÉÉ* {É®úEòɪÉÉÇlÉÇ nùä½þ ‡ZÉVɇ´É±ªÉÉ* ºÉÉlÉÇEòÓ ±Éɇ´É±ªÉÉ ½þå ¸ÉäªÉ**9** ªÉÉÆiɇSÉ +ɽþä {É®ú¨É Eò±ªÉÉhÉ* ={ÉɺÉɽþÚxÉ +xÉäEò MÉÖhÉ* EèòºÉå ‡iÉVɱÉÉ ‡nù±Éå `öºÉ´ÉÚxÉ* EòvÉÓ½þÒ ‡´Éº¨É®úhÉ xÉ PÉb÷äºÉå**10** iÉèºÉåSÉ VɪÉÉ {É®ú¨ÉÉlÉÕ +É´Éb÷* EèòºÉÉ Eò®úÉ´ÉÉ +¦ªÉÉºÉ oùfø* Eò®úÉ´Éå EèòºÉå ºÉɽþºÉ +´ÉPÉb÷* ºÉÉvÉɪÉÉ VÉÉäb÷ ‡xÉiªÉÉSÉÒ**11** ªÉä +lÉÕSÉÉ EòlÉÉxÉÖGò¨É* +¨ÉÞiÉɽþÚxɽþÒ MÉÉäb÷ {É®ú¨É* ¸ÉÉäiɪÉÉÆ ={ÉVÉä±É ¦É‡Hò|Éä¨É* nùÖ:JÉÉSÉÉ ={É®ú¨É ½þÉä<DZÉ**12** +ÉiÉÉÆ ªÉälÉÉä‡xÉ EòlÉÉ MÉÉäb÷* ¸É´ÉhÉɇlÉǪÉÉÆSÉå {ÉÖ®úä±É EòÉäb÷* ´ÉCiªÉÉÆ ¸ÉÉäiɪÉÉÆ º´ÉÉxÉÆnùVÉÉäb÷* {ÉÖ®úä±É ½þÉäb÷ ¸É´ÉhÉÉSÉå**13** |Éä¨É¦É‡®úiÉ +±ÉÉ䇱ÉEò* ´Énù‡´ÉiÉÒ±É ºÉÉ<Ç EòlÉÉxÉEò* ¨ÉVÉ {ÉɨɮúÉ ¨ÉÚJÉÉÇ nùäJÉ* ‡±É‡½þiÉÉƽþÒ EòÉèiÉÖEò {ÉnùÉä{ÉnùÓ**14** VÉä´ÉÓ MÉÆMÉÉnù„ÉÇxÉå {ÉÉ{É* +lÉ´ÉÉ SÉÆpùÉSªÉÉ nù„ÉÇxÉå iÉÉ{É* iÉä´ÉÓ ºÉÉ<ǨÉÖJÉÓSÉä +ɱÉÉ{É* {ÉÉ{É-ºÉÆiÉÉ{É-½þÉ®úEò**15** +ÉiÉÉÆ +É{ÉhÉ ¸ÉÉäiÉäVÉxÉ* Eò®úÉ ¸É´ÉhÉÉlÉÕ ºÉÉnù®ú ¨ÉxÉ* ¨É½þÉ®úÉVÉ ºÉÉ<ǨÉÖJÉÓSÉå ´ÉSÉxÉ* ‡xÉVÉMÉÖ¯ûnù„ÉÇxÉEòÉ®úEò**16** VÉ®úÒ ´Éänù´ÉänùÉRóÂMÉ+vªÉªÉxÉ* Eäò±Éå ¸ÉÖ‡iÉ„ÉɺjÉ{ÉÉ®úɪÉhÉ* MÉÖ¯ûEÞò{Éä´ÉÒhÉ xÉɽþÓ YÉÉxÉ* <iÉ®ú iÉÉä „ÉÒhÉ Eäò´É³ý**17** +´ªÉHòɇnù ºlÉÉ´É®úÉxiÉ* ½þÉ ºÉƺÉÉ®ú´ÉÞIÉ +‡iÉ ‡´ÉºiÉÞiÉ* VÉx¨É¨É®úhÉ„ÉÉäEòÉEÖò‡±ÉiÉ* où¹]õVÉÉiÉ xÉɇ„É´ÉÆiÉ**18** Uôänù +ɇhÉ xÉɄɪÉÖHò* ¨½þhÉÉä‡xÉ ªÉÉiÉå ´ÉÞIÉ ´ÉnùiÉ* iÉÉä ½þÉ +´ªÉHò ºlÉÉ´É®úÉxiÉ* ´ÉÞIÉÉä{ɇ¨ÉiÉ ºÉƺÉÉ®ú**19** iÉÉä ½þÉ où¹]õ xɹ]õº´É°ü{É* >ðv´ÉǨÉÚ³ý ºÉƺÉÉ®ú‡´É]õ{É* VɪÉÉSÉÉ +{ÉÉ®ú „ÉÉJÉÉ´ªÉÉ{É* xÉÉEò³ýä +iªÉ±{ɽþÒ Eò´ÉhÉÉ**20** IÉhÉɨÉÉMÉå IÉhÉ ±ÉÉä]õä* iÉèºÉÉ ½þÉ {ɺɮúä ¡Öò]õiÉÒ ¡òÉ]õä* EòvÉÓ nùÖ°üxÉ ®ú¨ÉhÉÒªÉ ´ÉÉ]õä* +É˱ɇMÉiÉÉÆ EòÉÆ]õä ºÉ´ÉÉÈMÉÓ**21** Eònù±ÉÒºiÉÆ¦ÉºÉ¨É ‡xÉ:ºÉÉ®ú* VÉèºÉå ¨ÉÞMÉVɳý ´ÉÉ MÉÆvÉ´ÉÇxÉMÉ®ú* iÉÞ¹hÉÉVɱÉå ¤Érù{ɇ®úEò®ú* BäºÉÉ ½þÉ iɯû´É®ú ºÉɇVÉ®úÉ**22** +‡´ÉtÉEòɨÉEò¨ÉÉænÂù¦É´É* +´ªÉHò¤ÉÒVÉɨÉÉVÉÓ |ɦɴÉ* VÉÉä |ɇiÉIÉhÉ +xªÉlÉÉ-º´É¦ÉÉ´É* +ºÉiÉÉÆ +¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò º´ÉªÉå**23** +xÉlÉÉÇi¨ÉEò ½þÉ `öɪÉÓSÉÉ* +‡´Étä{ÉÉä]õÓ VÉx¨É ªÉÉSÉÉ* <ǹÉhÉÉiÉÞ¹hÉɇnù {ÉɇhɪÉÉSÉÉ* ºÉÉÆ`öÉ iɪÉÉSªÉÉ ºÉ¦ÉÉå´ÉiÉÓ**24** vÉxÉ-vÉÉxªÉ-{ÉÖjÉ-nùÉ®úÉ* {ɇ®úOɽþÉSÉÉ VɪÉÉ {ɺÉÉ®úÉ* nùä½þ¤ÉÖrùÒ¨ÉÖ³ýå ªÉÉ lÉÉ®úÉ* iɪÉÉ +ÉvÉÉ®úÉ iÉÉä ´ÉiÉæ**25** +xÉÆiÉ |ÉÉhÉÒ Ë±ÉMɦÉänù* ½þäSÉ VɪÉÉ ´ÉÞIÉÉSÉä ºEòÆvÉ* Eò¨ÉÇ´ÉɺÉxÉɇnù {ÉÉ®úƤªÉÉ ‡xɤÉÈvÉ* iÉähÉå ½þÉ ºÉ¤ÉÆvÉ ¡òÉä¡òÉ´Éä**26** ¸ÉÖ‡iɺ¨ÉÞiªÉɇnù {ÉjÉÓ VÉÉä ¦É®ú±ÉÉ* „ɤnùº{É„ÉÉLJnù {ɱ±É´ÉÓ iÉ®úiÉ®ú±ÉÉ* ªÉYÉnùÉxɇGòªÉÉEÖòºÉÖ¨ÉÓ b÷Æ´É®ú±ÉÉ* ®úºÉ®úºÉ±ÉÉ VÉÉä uùÆuù®úºÉÓ**27** +ÆiÉ xÉɽþÓ ªÉɇSɪÉä ¡ò³ýÉÆ* ={ÉVÉÒ‡´ÉEòɦÉÚiÉ ½þÉ ºÉEò³ýÉÆ* ¦ÉÚ¦ÉÖÇ´Éɇnù ±ÉÉäEò ½þÉ ºÉMɳýÉ* ªÉªÉÉ´ÉäMɳýÉ ®úɽþÒxÉÉ**28** EòvÉÓ xÉÞiªÉ MÉÒiÉ ´ÉÉnùxÉ* EòvÉÓ GòÒb÷É ½þɺªÉ ¯ûnùxÉ* BäºÉÉ ½þÉ +…ÉilÉ ºÉxÉÉiÉxÉ* +vÉÉä´ÉnùxÉ ºÉ´ÉÇnùÉ**29** „ɤɱɥÉÀÓ +ɇ´É¦ÉÉÇ´É* +ºÉÆMɄɺjÉå VɪÉÉiÉå +¦ÉÉ´É* „ÉÖrù¨ÉÚ±ÉÉvÉÉ®ú VÉÉä ºÉnÂù¦ÉÉ´É* VªÉÉä‡iɺ´É¦ÉÉ´É iÉÉä VÉÉhÉÉ**30** iÉå ¥ÉÀ ºÉiªÉ ºÉ´ÉÉÇvÉÉ®ú* VÉMÉ ½þå ‡¨ÉlªÉÉ º´É{xÉÉEòÉ®ú* VɪÉÉ xÉ +ÉtÆiÉ ‡xÉvÉÉÇ®ú* ¨ÉvªÉåSÉ ´ÉºÉhÉÉ®ú EèòºÉå iÉå**31** +ºÉä±É <SUôÉ iÉå `öɪÉÓ {Éb÷É´Éå* iÉähÉå ºÉÆiÉÉÆ„ÉÓ „É®úhÉ ‡®úPÉÉ´Éå* ¨ÉMÉ iÉä ´ÉnùiÉÒ±É iÉå iÉå BäEòÉ´Éå* ºÉ¨ÉÚ³ý ´ÉVÉÉÇ´Éå EÖòiÉEòÉÇ**33** ¤ÉÉÆvÉÚ‡xɪÉÉÆ ¨ÉxÉÉSÉÒ ¨ÉÉä]õ* Eò°ü‡xÉ ¤ÉÖrùÒSÉÉ Eòb÷ä±ÉÉä]õ* ½þÉä>ð‡xɪÉÉÆ ‡xÉ:ºÉÆMÉ ‡xÉ{É]õ* ±ÉIÉÉ´Éå xÉÒ]õ MÉÖ¯ûSÉ®úhÉÉÆ**34** EÖòiÉEòÉÈSÉÉ Eò®úÉ ZÉÉb÷É* xÉÉ iÉÉå Eò‡®úiÉÒ±É ¨ÉÉMÉÉÈiÉ ZÉMÉb÷É* +‡¦É¨ÉÉxÉ {ÉɪÉÉiɳýÓ ®úMÉb÷É* iÉ®úÒSÉ {Éè±ÉiÉb÷É {ÉÉ´ÉɱÉ**35** ªÉä +lÉÕSÉÒ MÉÉäb÷ +ÉJªÉɇªÉEòÉ* ¤ÉɤÉÉ º´ÉªÉå ´Énù±Éä iÉÒ BäEòÉ* ºÉ䇴ÉiÉÉÆ MÉÖ¯û´ÉSÉxÉ{ÉÒªÉÖJÉÉ* {É®ú¨É ½þ‡®úJÉÉ {ÉÉ´ÉɱÉ**36** BEònùÉÆ +ɨ½þÒ SÉÉèPÉäVÉhÉ* ´ÉÉSÉÚ‡xÉ {ÉÉälÉÒ{ÉÖºiÉEò {ÉÖ®úÉhÉ* Eò°üÆ ±ÉÉMɱÉÉå ¥ÉÀ‡xÉ°ü{ÉhÉ* YÉÉxɺÉÆ{ÉzÉ ½þÉä>ð‡xÉ**37** =vnù®äúnùÉi¨ÉxÉÉi¨ÉÉxÉÆ * ½ä MÉÒiÉäSÉä PÉä=xÉÒ ´ÉSÉxÉ* +ɪÉÖCiÉ ºÉ´ÉÇlÉè´É {É®úɴɱÉƤÉxÉ* BèºÉä |É´ÉSÉxÉ BEò Eò®úÒ **38** iɪÉÉ |ÉiªÉÖkÉ®ú Eò®úÒ +xªÉ* ¨ÉxÉ º´ÉÉvÉÒxÉ iÉÉä‡SÉ vÉxªÉ* +ºÉÉ´Éå ºÉÆEò±{É-‡´ÉEò±{É„ÉÚxªÉ* EòÉƽþÓ xÉ +É{ÉhÉÉ´ÉÒhÉ VÉMÉÓ**39** +‡xÉiªÉ ºÉ´ÉÇ ºÉ‡´ÉEòÉ®ú* ‡xÉiªÉ BEò ‡xɇ´ÉÇEòÉ®ú* ¨½þhÉÉä‡xÉ ‡xÉiªÉɇxÉiªÉ‡´ÉSÉÉ®ú* Eò®úÉ ‡xÉ®úÆiÉ®ú ‡iÉVÉÉ ´Énùä**40** SÉ´ÉlªÉÉ xÉÉ´Éb÷ä {ÉÖºiÉEòÒ YÉÉxÉ* Eò°üÆ +Énù®úÒ ‡´É‡½þiÉÉSÉ®úhÉ* EòɪÉÉ´ÉÉSÉÉ {ÉÆSÉ|ÉÉhÉ* Eò®úÒ ºÉ¨É{ÉÇhÉ MÉÖ¯ûSÉ®úhÉÓ**41** MÉÖ¯û {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ SÉ®úÉSÉ®ú* ¦É®ú±ÉÉ +ºÉä ºÉ¤ÉÉÁɦªÉÆiÉ®ú* BäºÉÉ ´½þɴɪÉÉ ‡xÉVɇxÉvÉÉÇ®ú* ‡xɹ`öÉ +{ÉÉ®ú +É´É„ªÉEò**42** +xÉÉMɨÉYÉ Eäò´É³ý iÉɇEÇòEò* ´ÉÉnùÉäx¨ÉÖJÉ +ɇhÉ ‡SɇEòiºÉEò* iɪÉÉÆ xÉ º´É{xÉÓ½þÒ YÉÉxÉ ºÉ¨ªÉEò* „ÉÖrù ¦Éɇ´ÉEò {Éɇ½þVÉä**43** BäºÉä +ɨ½þÒ SÉÉèPÉä ºÉÖ¤ÉÖrù* ‡xÉPÉɱÉÉå ±ÉÉ´ÉÚÆ EòÉƽþÓ „ÉÉävÉ*


º´É¤ÉÖrùÒxÉåSÉ ´½þÉ´ÉÉ iÉÉä ¤ÉÉävÉ* º´ÉiÉÆjÉ ‡xÉ´ÉævɨÉÉxɺÉå**44** BäºÉÒ <SUôÉ ‡iÉPÉÉÆSªÉÉ +ÆiÉ®úÓ* ´ÉxÉÓ ‡´ÉSÉ®úiÉÉÆ º´ÉSUôÆnù {É®úÒ* ¦Éä]õ±ÉÉ ¨ÉÉMÉÉÈiÉ BEò ´ÉhÉVÉÉ®úÒ* |É‚xÉ iÉÉä Eò®úÒ +ɨ½þÉÆiÉå**45** >ðxÉ Eòb÷±Éå +ɽþä |ÉJÉ®ú* |ɪÉÉhÉ ‡Eò¨ÉlÉÇ +ɇhÉ EÖò`ö´É®ú* SÉɱɱÉÉå iɪÉÉºÉ Eäò±Éå |ÉiªÉÖkÉ®ú* ´ÉxÉ´ÉxÉÉÆiÉ®ú vÉÖÆb÷ɪÉÉ**46** {ÉÖºÉä +ɨ½þÉÆºÉ iÉÉä ´ÉhÉVÉÉ®úÒ* „ÉÉävÉ Eò„ÉÉSÉÉ ±Éɇ´ÉiÉÉÆ iÉ®úÒ* +ɨ½þÒ ´ÉnùiÉä VÉɽþ±ÉÉå =kÉ®úÓ* MÉÖ{iÉÉlÉÕ xÉ ¤É®úÒ {ɇ®úº¡Öò]õiÉÉ**47** {ÉɽþÚ‡xÉ iɪÉÉÆSÉÒ vÉÉÆ´ÉÉvÉÉÆ´É* ´ÉhÉVÉɇ®úªÉÉSÉÉ Eò³ý´É³ý±ÉÉ VÉÒ´É* ¨½þhÉä ´ÉxÉ nùÖMÉÇ¨É xÉEò³ýiÉÉÆ `öÉ´É* º´ÉäSUôɺ´É¦ÉÉ´É ‡´ÉSÉ°üÆ xɪÉä**48** ®úÉxÉÓ´ÉxÉÓ Ë½þb÷ɴɪÉɺÉ* ºÉ´Éå PªÉÉ´Éå ´ÉÉ]õɇb÷ªÉɺÉ* ¦É®ú nùÖ{ÉÉ®úÓ BäºÉå ºÉɽþºÉ* Eò‡®úiÉÉÆ +ɪÉÉºÉ ‡Eò¨ÉlÉÇ**49** xÉEòÉ ºÉÉÆMÉÚÆ MÉÖ{iÉÉlÉÇ {É®úÒ* ¤ÉºÉÉ JÉÉ ¦ÉÉEò®ú iÉÖEòb÷É iÉ®úÒ* {ÉÉhÉÒ {ªÉÉ VÉÉ iÉnùxÉÆiÉ®úÓ* ®úÉJÉÉ ºÉ¤ÉÖ®úÒ +ÆiÉ®úÓ**50** +ɱÉÉ VÉ®úÒ <iÉÖEòÉ EòÉEÖò³ýiÉÒ* +ɨ½þÒ iÉèºÉäSÉ ‡xÉPÉɱÉÉå {ÉÖføiÉÒ* ‡vÉCEòɇ®ú±ÉÒ iɪÉÉSÉÒ ‡´ÉxÉÆiÉÒ* lÉEò±ÉÉå EòÓ +iÉÒ´É ¨ÉÉMÉÉÈiÉ**51** +ɨ½þÒ +´ÉPÉäSÉ ¤ÉÖ‡rù¨ÉÉxÉ* EòÉføÚÆ +É{ÉÖ±ÉÉ ¨ÉÉMÉÇ „ÉÉävÉÚxÉ* ´ÉÉ]õɇb÷ªÉÉSÉå EòÉªÉ |ɪÉÉäVÉxÉ* ½þÉäiÉÉ EòÓ +‡¦É¨ÉÉxÉ ½þÉ {ÉÉä]õÓ**52** {ɇ®ú iÉå ®úÉxÉ +‡iÉ ‡´ÉºiÉÒhÉÇ* ‡´É„ÉɱÉ-iÉÖÆMÉ ‡´É]õ{ÉÓ ‡´ÉEòÒhÉÇ* ‡®úPÉä xÉ VÉälÉå ºÉÚªÉLJEò®úhÉ* ¨ÉÉMÉÇGò¨ÉhÉ Eéò iÉälÉå**53** ½þÉä>ð‡xɪÉÉÆ ‡nù„ÉɦÉÚ±É* §É¨É±ÉÉå <iɺiÉiÉ: ‡xɹ¡ò±É* lÉÉä®ú nùè´ÉÉSÉä iÉähÉåSÉ ½þå ºlɱÉ* ¨ÉÉMÉÖiÉÒ ‡xÉ‚SÉ±É {ÉɴɱÉÉå**54** nùè´Éå ±Éɇ´É±Éå +ɱªÉÉ ´ÉÉ]õä* {ÉÖxÉ‚SÉ {ÉÚ´Éﱃ ´ÉhÉVÉÉ®úÒ ¦Éä]õä* ¨½þhÉä ¦É®ú±ÉÉÆ ´ÉÉ]õiÉå +´½þÉ]õä* SÉÉiÉÖªÉÇ +É]õä ¤ÉÖrùÒSÉå**55** EòɪÉÇ ºÉÉxÉ +lÉ´ÉÉ ¨ÉÉä`öå* ¨ÉÉMÉÇ nùÉ´ÉɴɪÉÉ ±ÉÉMÉä ¤ÉÉä]õå* „ÉÉävÉ xÉ ±ÉÉMÉä ‡®úiªÉÉ {ÉÉä]õå* ¤ÉÖrùÒSÉä ¡òÉ]õä +¡òÉ]õ**56** +ºÉ±ªÉÉ´ÉÒhÉ <Ç…É®úÒ PÉÉ]õ* ¨ÉÉMÉÕ ½þÉä<Ç xÉ EòÉähÉÉSÉÒ MÉÉÆ`ö* nùä>ðÆ xɪÉä +zÉɺÉÒ {ÉÉ`ö* ´Éɇfø±Éå iÉÉ]õ b÷ɴɱÉÚÆ xɪÉä**57** ¦ÉÉEò®úiÉÖEòb÷É nùä<Ç EòÉähÉ* PÉä JÉÉ ¨½þhÉä iɪÉÉSÉå ´ÉSÉxÉ* ¨ÉÉxÉÉ´ÉÉ {ÉÚhÉÇ „É֦ɄÉEÖòxÉ* EòɪÉLJxɇ´ÉÇPxÉEòÉ®úEò**58** Eò®úÉ +ÉiÉÉÆ +±{ÉɽþÉ®ú* vÉ®úÉ ‡SÉkÉÓ ËEò‡SÉiÉ vÉÒ®ú* {ɇ®ú iªÉÉÆ ¯ûSÉäxÉÉ ½þÉ ºÉÖ‡´ÉSÉÉ®ú* {ÉÖxÉ‚SÉ ‡xÉ®úɽþÉ®ú ‡xÉPÉɱÉä**59** xÉ ±Éɇ´ÉiÉÉÆ „ÉÉävÉ EòÉƽþÓ* +zÉ ºÉä´ÉxÉ Eò®úhÉå xÉɽþÓ* BäºÉå ´ÉnùÚxÉ ¨ÉMÉ iÉä {ÉɽþÓ* nùÖ®úÉOɽþÓ xÉÉb÷±Éä**60** ¨ÉVÉ ±ÉÉMɱÉÒ ½þÉäiÉÒ ¦ÉÚEò* iÉÞ¹ÉäxÉÆ EòÉä®úb÷ EòÆ`öÉºÉ ºÉÉäEò* ´ÉhÉVÉɇ®úªÉÉSÉä½þÒ |Éä¨É +±ÉÉ䇱ÉEò* ´ÉÉ]õ±Éå Eò´ÉiÉÖEò iɪÉÉSÉå**61** +ɨ½þÒ ‡´ÉuùÉxÉ ¨ÉÉä`ä {ÉføÒEò* nùªÉɨÉɪÉÉ xÉɽþÓ `öÉ>ðEò* =¹]õ¬É ½þÉiÉå +ºÉiÉÉÆ vɇxÉEò* ½þÉƇEò±ÉÉ xÉ EòÉEò BEòÉxÉå**62** ½þÉ iÉÉå +‡´ÉuùÉxÉ +xɇvÉEòÉ®úÒ* xÉÒSÉ ´ÉhÉÇ YÉÉiÉ ´ÉhÉVÉÉ®úÒ* {ɇ®ú º´ÉɦÉɇ´ÉEò |Éä¨É +ÆiÉ®úÓ* ¦ÉÉVÉÒ ¦ÉÉEò®úÒ JÉÉ ¨½þhÉä**63** BäºÉå ±ÉɦÉÉ´ÉÒhÉ |Éä¨É* Eò®úÒ VÉÉä iÉÉäSÉ ºÉÖ¤ÉÖrù {É®ú¨É* iɪÉÉSÉÉ +Énù®ú ½þɇSÉ +|ɇiɨÉ* ‡´ÉtÉä{ÉGò¨É ´ÉÉ]õ±ÉÉ**64** ¨½þhÉÉä‡xɪÉÉÆ +Énù®ú{ÉÚ´ÉÇEò* ´ÉhÉVÉɇ®úªÉÉxÉå ‡nùvɱÉä±ÉÉ BEò* SÉiÉEòÉä®ú JÉÉ´ÉÉä‡xÉ {ªÉɱÉÉå ¨ÉÒ =nùEò* iÉÉå EòÉªÉ EòÉèiÉÖEò ´ÉiÉDZÉä**65** MÉÖ¯û®úÉVÉ +ɱÉä +Eòα{ÉiÉ* ¨½þhÉiÉÒ ´ÉÉnùÉ´ÉÉnùÒ ‡Eò¨ÉlÉÇ* ¨ÉMÉ ‡xÉ´Éä‡nù±ÉÉ <ilÉƦÉÚiÉ* ´ÉiÉDZÉÉ ´ÉÞkÉÉÆiÉ iɪÉÉƺÉ**66** ªÉäiÉÉÆ EòÉªÉ ¨ÉVɺɨɴÉäiÉ* ±ÉÉ´ÉÚ‡xÉ nùäiÉÉå „ÉÉävÉ i´É‡®úiÉ* {ɇ®ú VÉÉä +Énù®úÒ±É ¨ÉuùSÉxÉÉlÉÇ* iɪÉÉSÉÉSÉ º´ÉÉlÉÇ ¡ò³ýä±É**67** <iÉ®úÉÆxÉÓ iÉå xÉɽþÓ ¨ÉɇxɱÉå* {ɇ®ú ¨ªÉÉÆ ‡„É®úºÉɨÉÉxªÉEäò±Éå* <iÉ®ú ºÉ´ÉÇ ‡xÉPÉÚxÉ MÉä±Éä* ¨ÉMÉ ¨ÉVÉ PÉäiɱÉå MÉÖ¯û®úɪÉå**68** xÉä±Éå BEòÉ ‡´É‡½þ®úÒ´É®ú* nùÉäx½þÒ {ÉɪÉÉÆºÉ ¤ÉÉƇvɱÉÉ nùÉä®ú* ´É®úiÉÒ {ÉÉªÉ JÉɱÉiÉÒ ‡„É®ú* {ÉÉhªÉɤɮúÉä¤É®ú ºÉÉä‡b÷±ÉÉ**69** {ÉÉhªÉÉºÉ {ÉÉä½þÉåSÉÚÆ xɪÉäiÉ ½þÉiÉ* {ÉÉhÉÒ½þÒ VÉÉ>ðÆ xɪÉä ¨ÉÖJÉÉÆiÉ* BäºÉå ¨ÉVÉ +±ÉMÉiÉ ±ÉÉå¤ÉiÉ* ºÉÉä‡b÷±Éå ‡´É‡½þ®úÓiÉ MÉÖ¯û®úɪÉå**70** ZÉÉb÷ ½þÉäiÉå EòÉÆ`öÓ BEò* iɪÉÉºÉ nùÉä®úÒSÉå nùֺɮúå ]õÉåEò* ¤ÉÉÆvÉÚxÉ MÉä±Éä MÉÖ¯û®úÉªÉ ‡xÉ:„ÉÆEò* EòÉähÉÉ xÉ `öÉ>ðEò EòÉä`öå iÉå**71** PÉ]õEòÉ MÉ䱪ÉÉ nù½þÉ ¤ÉÉ®úÉ* {É®úiɱÉä ¨ÉMÉ iÉä ¨ÉÉPÉÉ®úÉ* EòÉføÉä‡xÉ ¤Éɽþä®ú ¨ÉVÉ ZÉ®úZÉ®úÉ* {ÉֺɱÉå EòÓ ¤É®úÉ +ɽþäºÉ iÉÚÆ**72** ¨ÉMÉ ¨ªÉÉÆ ‡nùvɱÉå |ÉiªÉÖkÉ®ú* ½þÉäiÉÉå +iªÉÆiÉ +ÉxÉÆnù‡xɦÉÇ®ú* ¦ÉÉä‡MɱÉå VÉå ºÉÉèJªÉ +{ÉÉ®ú* iÉå EòÉªÉ {Éɨɮú ¨ÉÒ ´ÉÉxÉÚÆ**73** {ɇ®úºÉiÉÉÆ ½þå ¨ÉÉZÉå ´ÉSÉxÉ* VÉɽþ±Éä MÉÖ¯û®úÉªÉ ºÉÖJɺÉÆ{ÉzÉ* ‡xÉVɽþºiÉ +ÆMÉÉ´É®úÒ ‡¡ò®ú´ÉÚxÉ* VɴɳýÒ ®úɽþ´ÉÚxÉ PÉäiɱÉå**74** ºÉÉÆMÉiÉÉÆ ªÉäiÉÒ |Éä¨ÉÉSÉä =¨Éɳýä* ¨ÉMÉ ¨ÉVÉ xÉä±Éå MÉÖ¯ûxÉå „Éɳýä* {ɇIÉhÉÒ ‡{ɇ±ÉªÉÉÆ {ÉÉÆJÉÓ Eò´É³ýä* ¨ÉVɱÉÉMÉÓ Eò³ý´É³ýä iÉä ®úÒiÉÓ**75** EòÉªÉ MÉÉäb÷ MɯûSÉÒ „ÉɳýÉ* ºÉÖ]õ±ÉÉ VÉxÉEò-VÉxÉxÉÓSÉÉ ±É³ýÉ* iÉÖ]õ±ÉÒ ¨ÉÉä½þ¨É¨ÉiÉäSÉÒ „ÉÞÆJɳýÉ* ±ÉÉvɱÉÉå +´É±ÉÒ³ýÉ ¨ÉÖHòiÉÉ**76** ºÉÖ]õ±ÉÉ nùÖ®úÉ{ÉÉ„É ºÉMɳýÉ* ¦ÉÆMɱÉÒ |É´ÉÞkÉÒ-|ɇiɤÉÆvÉ-+MÉdzýÉ* ´ÉÉ]õä ªÉÉ MÉÖ¯ûSªÉÉ MɲªÉÉÆiɇSÉ MɳýÉ* PÉɱÉÚ‡xÉ iªÉÉ b÷Éä³ýÉÆ ´ÉºÉ´ÉÉ´Éå**77** iɪÉÉSÉå |ɇiÉË¤É¤É xɺÉiÉÉÆ b÷Éä³ýÉÆ* iÉÉä EòÉªÉ „ÉÖrù ¨ÉÉƺÉÉSÉÉ MÉÉä³ýÉ* +lÉ´ÉÉ iªÉɽþÚxÉ ¤É®úÉ ¨ÉÒ +ÉÆvɳýÉ* BäºÉÒ ½þÒ „ÉɳýÉ ¨ÉVÉ ZÉɱÉÒ**78** ±ÉÉMÉiÉÉÆ ªÉÉ „ÉɳýäºÉ {ÉɪÉ* EòÉähÉ ½þiɦÉÉMÉÒ ¨ÉÉPÉÉ®úÉ VÉɪÉ* ¨ÉÉZÉå PÉ®únùÉ®ú ¤ÉÉ{ɨÉɪÉ* ºÉ´ÉLJSÉ MÉÖ¯û®úÉªÉ VÉɽþ±Éä**79** <iÉ®ú <ƇpùªÉå ºÉ‡½þiɨÉxÉÉ* ºÉÉäb÷Ú‡xɪÉÉÆ ‡xÉVɺlÉÉxÉÉ* `öä±ÉÓ ªÉä>ð‡xÉ BEòÉ xɪÉxÉÉ* vªÉÉxÉÉ´ÉvÉÉxÉÉEòÉ®úhÉå**80** MÉÖ¯û BEò où¹]õÒSÉå vªÉÉxÉ* <iÉ®ú ºÉ´ÉÇ MÉÖ¯û ºÉ¨ÉÉxÉ* xÉɽþÓ MÉÖ¯û´ÉÒhÉ nùÖVÉå +ÉxÉ* "+xÉxªÉ +´ÉvÉÉxÉ' ªÉÉ xÉÉÆ´É**81** Eò‡®úiÉÉÆ Mɯûº´É°ü{ÉvªÉÉxÉ* EÖòƇ`öiÉ ½þÉäªÉ ¤ÉÖ‡rù¨ÉxÉ* ¨½þhÉÉä‡xÉ „Éä´É]õÓ Eò®úÉ´Éå xɨÉxÉ* ‡xÉ:„ɤnù ¨ÉÉèxÉ vÉ®úÉä‡xɪÉÉÆ**82** xÉÉ iÉÉå YÉÉxÉÉlÉÇ MÉÖ¯û Eò®úÉ´Éä* „ÉÚxªÉ ºÉnùÖ{Énùä„ÉÉSªÉÉ xÉÉÆ´Éå* nù‡IÉhÉÉ nùäiÉÉÆ ‡´ÉkÉÉ ¨ÉÖEòÉ´Éå* +xÉÖiÉÉ{ÉÉ {ÉÉ´ÉÉ´Éå {ɇ®úhÉɨÉÓ**83** MÉÖÁYÉÉxÉÉSÉÒ Eäò´É³ý SÉÉ´É]õÒ* ‡¨É®ú´Éä |ÉÉÆVɳý{ÉhÉÉSÉÒ ‡nù´É]õÒ* {ÉɇVɱÉÒ nùƦÉå VɪÉÉ ¤ÉɳýMÉÖ]õÒ* nùä<Ç±É „Éä´É]õÓ iÉÉä EòɪÉ**84** ¤ÉÉÁÉiEòÉ®úÓ ¨ÉÉä`öÉ ºÉÉå´É³ýÉ* +ÆiɪÉÉǨÉÓ xÉɽþÓ EòÉå´É³ýÉ* |ÉiÉÒiÉÒSªÉÉ xÉÉÆ´Éå +ÉƴɳýÉ* iɪÉÉSÉÒ „ÉɳýÉ ‡xÉEòɨÉÒ**85** VÉälÉå „É¤nùYÉÉxÉɱÉÉ >ðiÉ* ¥ÉÀYÉÉxÉÉSÉÒ xÉɽþÓ |ÉSÉÒiÉ* º´É¨ÉÖJÉå MÉÖ¯û ‡xÉVÉMɇ®ú¨ÉÉ MÉÉiÉ* ‡„ɹªÉÉ ‡xÉVɇ½þiÉ iÉå EéòSÉå**86** VɪÉÉSÉÉ ¤ÉÉä±É ZÉÉå¤ÉäxÉÉ ´É¨ÉÕ* ºÉÉIÉÒ xÉ {É]õä +ÆiɪÉÉǨÉÓ* iɪÉÉSÉå MÉÖ¯ûi´É EòÉªÉ EòɨÉÓ* ´ªÉlÉÇ ‡®úEòɨÉÒ ´É]õ´É]õ iÉÒ**87** +ºÉÉä BäºÉÒ ‡nùvɱÉÒ ºÉä´ÉÉ* nùɇ´É±ÉÉ ¨ÉVÉ YÉÉxÉÉSÉÉ `öä´ÉÉ* ±ÉÉMɱÉÉ xÉ ¨ÉVÉ „ÉÉävÉ Eò®úÉ´ÉÉ* +lÉÇ ËMɴɺÉÉ´ÉÉ ËEò‡SÉiɽþÒ**88** +lÉÇVÉÉiÉ º´ÉªÉå |ÉEò]õ±Éå* +|ɪÉɺÉÓ ½þÉiÉÓ SÉfø±Éå* MÉÖ¯ûEÞò{ÉäSÉå BäºÉå Eäò±Éå* „ÉÉävÉhÉå `öä±Éå `öɪÉÓSÉ**89** JÉɱÉÓ b÷ÉäEåò ´É®úiÉÒ {ÉɪÉ* ]õÉÆMÉÒ =¡ò®úÉ]õå VÉé MÉÖ¯û®úɪÉ* iÉé ¨ÉVÉ +ÉxÉÆnù EèòºÉÉ ½þÉäªÉ* ºÉ¨ÉlÉÇ MÉÖ¯û¨ÉÉªÉ VÉÉhÉɪÉÉ**90** ºÉÆiÉÉÆPÉ®úSÉÒ =±É]õÒSÉ JÉÚhÉ* ½þå iÉÉå +xÉ֦ɴÉVÉxªÉ YÉÉxÉ* BlÉå ‡xɹ`öÉSÉ BEò |ɨÉÉhÉ* BEò ºÉÉvÉxÉ MÉÖ¯ûEÞò{ÉÉ**91** Eò¨ÉÇ`öÉºÉ ‡´É‡vɇxɹÉävÉ{ÉhÉ* YÉɇxɪÉÉiÉå YÉÉxÉɇ¦É¨ÉÉxÉ* ªÉÉä‡MɪÉÉiÉå nùƦÉÉSÉÉ „ÉÒhÉ* ‡´É…ÉɺÉÉ´ÉÒhÉ SÉɱÉäxÉÉ**92** {ÉƇb÷iÉÉÆSÉä MÉ´ÉÉÈvÉ b÷Éä³ýä* +‡¦É¨ÉÉxÉÉSÉä |ÉiªÉIÉ {ÉÖiɳýä* YÉɇxɪÉÉ iɪÉÉºÉ {ÉɽþÚ‡xÉ {ɳýä* ºÉÆMÉå xÉ ¨Éä³ýä iɪÉÉÆSªÉÉ**93** YÉÉxÉÒ ´Énäù ¨ÉɇZɪÉÉ´ÉÒhÉ * näù´É iÉ®úÒ nÖùºÉ®úÉ EòÉähÉ* ¨ÉÒ iÉÉä º´ÉªÉäSÉ YÉÉxɺÉÆ{ÉzÉ*‡SÉvnùxÉ {ɇ®ú{ÉÚhÉÇ iÉÉä ¨ÉÒSÉ**94** ¦ÉHò º´ÉEòÒªÉ ¦É‡Hò¦ÉÉ´ÉÓ* YÉÉxÉÉSÉÒ iÉÒ |ÉÉèføÒ xÉ ‡¨É®ú´ÉÒ* iÉxÉÖ¨ÉxÉvÉxÉåºÉÓ º´ÉɨÉÒºÉÒ MÉÉå´ÉÒ* º´ÉɨÉÒºÉÒ ‡xÉ®ú´ÉÒ ºÉ´ÉǺ´É**95** ½þÒ BEò ¨ÉÉZÉÒ EòiÉǤÉMÉÉ®úÒ* ½þÒ ¨ÉiºÉɨÉlªÉÉÇSÉÒ lÉÉä®úÒ* ½þÒ ¨ÉnÂù¤ÉÖ‡rù´Éè¦É´ÉÉSÉÒ =VÉ®úÒ* xɺÉä ½þÒ ¡ÖòÆVÉ®úÒ iɪÉÉiÉå**96** VÉå VÉå JÉb÷ä iÉå nùä´É PÉb÷´ÉÒ* iÉÉäSÉ =iÉ®ú´ÉÒ iÉÉäSÉ SÉfø´ÉÒ* iÉÉäSÉ ±Éføä +lÉ´ÉÉ ±Éfø´ÉÒ* EòiÉÉÇ Eò®ú´ÉÒ iÉÉä BEò**97** EòiÉÞÇi´É `öä´ÉÚxÉ º´ÉɨÉÒSÉä ¨ÉÉlÉÉÆ* º´ÉªÉå º´ÉÒEòÉ®úÒ +‡iÉ


xɃÉiÉÉ* ¦ÉHòÉ ºÉnùè´É nùä´ÉiÉÆjÉiÉÉ* xÉɽþÓ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ iɪÉÉiÉå**98** +ºÉÉä ½þä VÉä SÉÉèPÉä |ɤÉÖrù* Eò®úÒiÉ ½þÉäiÉä Eò„ÉÉSÉÉ „ÉÉävÉ* ½þå iÉÉå ªÉälÉ´É®ú ®úɇ½þ±Éå ¨ÉÖMvÉ* {ɇ®úºÉÉ´ÉÉ =nÂù¤ÉÉävÉ iɪÉÉSÉÉ**99** ½þä ºÉ´ÉÇ Eò¨ÉÇ`ö PÉxÉ{ÉÉ`öÒ* ‡´ÉuùkÉäSÉÒ PɨÉÆb÷Ò {ÉÉä]õÓ* Eò‡®úiÉÉÆ „ɤnùYÉÉxÉÉSÉÒ SÉÉ´É]õÒ* ‡xÉPÉɱÉÒ MÉÉä`öÒ nùä´ÉÉSÉÒ**100** ‡xÉVÉYÉÉxÉɇSɪÉÉ xÉä]õå{ÉÉ]õå* nùä´É EèòºÉÉ EòÉä`öå ®úɽþÉ]õä* +É{ÉhÉÉÆ EèòºÉÉ Eò´ÉhªÉÉ ´ÉÉ]õä* ªÉÖHòÒxÉå ¦Éä]õä ½þÉ ½þäiÉ**101** |ɤÉÖrùÉƨÉÉVÉÒ ¸ÉÒºÉÉ<Ç BEò* ¨ÉÚ‡iÉǨÉÆiÉ ´Éè®úÉMªÉ ‡´É´ÉäEò* {É®ú¥ÉÀ º´ÉªÉå nùäJÉ* EòÉÆ ½þÉ +‡´É´ÉäEò +ɱÉƇ¤ÉiÉÒ**102** BäºÉÒ ¸ÉÉäiÉä PÉäiÉÒ±É +É„ÉÆEòÉ* iÉ®úÒ ½þÉ ±ÉÉäEòºÉÆOɽþ nùäJÉÉ* ºÉÉ<ǺɨÉlÉÉÇ ¦ÉHòÉärùÉ®úEòÉ* ½þÒxÉi´É ½þå EòÉÆ +ÉhÉÒ±É**103** º´ÉªÉå +É{ÉhÉ +ºÉiÉÉÆ +´ÉiÉÉ®úÒ* ´ÉÆt ¨ÉÉxÉÚ‡xɪÉÉÆ ´ÉhÉVÉÉ®úÒ* +zÉ¥ÉÀ ‡xÉVɇxÉvÉÉÇ®úÓ* ºÉä´ÉÚ‡xÉ lÉÉä®úÒ MÉÉ<±ÉÒ**104** iÉèºÉåSÉ iɪÉÉ VÉÉä +´É¨ÉÉxÉÒ* iɪÉÉSÉÒ EèòºÉÒ ½þÉäiÉä ½þÉxÉÒ* MÉÉ<±ÉÒ ½þÒ |ɤÉÖrùÉÆSÉÒ Eò½þÉhÉÒ* EòÉähÉÒ xÉ YÉÉxÉÒ MÉÖ¯û´ÉÒhÉ**105** ¨ÉÉiÉÞ‡{ÉjÉÉSÉɪÉÉÇxÉÖ„ÉɺÉxÉ* ªÉÉÆ´ÉÒhÉ +„ÉCªÉ vɨÉÇYÉÉxÉ* iÉå½þÒ ºÉ´ÉÇ +vªÉªÉxÉÉvÉÒxÉ* ‡´ÉxÉÉ+xÉÖ¹`öÉxÉ iÉå ´ªÉlÉÇ**106** ºÉÆ{ÉÉnùÚÆ ±ÉÉMÉä +É„ÉÒ´ÉÇSÉxÉ* ½þÉä<È ¨ÉÉiÉÞ´ÉÉxÉ ‡{ÉiÉÞ´ÉÉxÉ* +ɇhÉEò ½þÉä<È +ÉSÉɪÉÇ´ÉÉxÉ

¸ÉÖ‡iÉ´ÉSÉxÉ ‡´É¸ÉÖiÉ ½þå**107** ªÉÉ jɪÉÓSÉå VÉå +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ* +lÉ´ÉÉ <ÇVªÉÉvªÉªÉxÉnùÉxÉ* VÉx¨É¨ÉÞiªÉÚSÉå ´½þɴɪÉÉ =±±ÉÆPÉxÉ*

{É®ú¨É ºÉÉvÉxÉ ½þå BEò**108** ½þÓ ºÉ´ÉÇ ‡SÉkÉ„ÉÖrùÒSÉÓ ºÉÉvÉxÉå* ªÉÉÆ´ÉÒhÉ +Éi¨É´ÉºiÉÚSÉå xÉÉhÉå* ½þÉiÉÓ xÉ SÉføä BäºÉå iÉå ‡VÉhÉå* ´ªÉlÉÇ ªÉähÉå VÉx¨ÉɺÉ**109** „É®úÒ®ú <ƇpùªÉ +ɇhÉ ¨ÉxÉ* ¤ÉÖrùÒ½þÒ xÉähÉä Eò°üÆ +ÉEò±ÉxÉ* BäºÉå VÉå +Éi¨Éº´É°ü{É MɽþxÉ* iɪÉÉSÉå nù„ÉÇxÉ MÉÖ¯ûEÞò{Éå**110** VÉälÉå "|ÉiªÉIÉ' ´ÉÉ "+xÉÖ¨ÉÉxÉ'* =¦ÉªÉ |ɨÉÉhÉå +|ɨÉÉhÉ* iɪÉÉ Eò®úiɱÉMÉiÉ +¨É±ÉEòɺɨÉÉxÉ* EòÉähÉ MÉÖ¯û´ÉÒhÉ nùÉ´ÉÒ±É**111** vɨÉÇ +lÉÇ ‡iɺɮúÉ EòɨÉ* |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÒ±É Eò‡®úiÉÉÆ ¸É¨É* {ɇ®ú SÉ´ÉlÉÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÇ {É®ú¨É* MÉÖ¯û´ÉÒhÉ ¸É¨É ºÉ´ÉÇlÉÉ**112** ªÉÉ ‡„Éb÷ÔºÉÆiÉɇSɪÉÉ nù®ú¤ÉÉ®úÉ* VÉÉä„ÉÒ½þÒ ªÉäiÉÒ nùäiÉÒ ¨ÉÖVÉ®úÉ* ºÉÉÆMÉiÉÒ xÉ®únùä½þÉSÉÉ ½þÉä®úÉ* ¦É‡´É¹ªÉ lÉÉä®úÉÆ-¨ÉÉä`ö¬ÉƺÉ**113** vÉxªÉ-vÉÉxªÉ´Éè¦É´É¦ÉÉäMÉÒ* ®úÉVÉä ®úVÉ´ÉÉb÷ä +ɇhÉ VÉÉäMÉÒ* iÉb÷Ò iÉÉ{Éb÷Ò ®úÉMÉÒ ‡´É®úÉMÉÒ* nù„ÉÇxÉɱÉÉMÉÓ =iEòƇ`öiÉ**114** VÉ{ÉÒ iÉ{ÉÒ µÉiÉÒ ºÉÆxªÉɺÉÒ* ªÉÉjÉäEò°ü IÉäjɇxÉ´ÉɺÉÒ* MÉɪÉEò xÉiÉÇEò {ɇ®ú´ÉÉ®úåºÉÓ* ªÉäiÉ ‡„Éb÷ÔºÉÒ nù„ÉÇxÉÉ**115** ¨É½þÉ®ú½þÒ ªÉä<Ç VÉÉä½þÉ®úÉ* ªÉÉ ºÉÉ<LJSɪÉÉ nù®ú¤ÉÉ®úÉ* ¨½þhÉä ½þɇSÉ BEò ¨ÉɪɤÉÉ{É JÉ®úÉ* SÉÖEò´ÉÒ±É ªÉä®úZÉÉ®úÉ VÉx¨ÉÉSªÉÉ**116** +Éi¨É˱ÉMÉ VɪÉÉSÉä MɳýÉÆ* ‡´É¦ÉÚ‡iÉ ¡òÉƇºÉ±ÉÒ VɪÉÉSÉä ¦ÉɳýÉÆ* VɪÉÉSÉÉ EòÉä®úÉzÉ ‡¦ÉIÉä´É®ú b÷Éä³ýÉ* {ɽþÉ´ÉÉ ºÉÉä½þ³ýÉ VÉÆMɨÉÉSÉÉ**117** ¨ÉÉxɦÉÉ´É MÉÉ®úÉäb÷Ò ªÉäiÉÒ* MÉÉåvɳýÒ |Éä¨Éå MÉÉåvɳý PÉɇ±ÉiÉÒ* ¦É´ÉÉxÉÒSÉÉ VÉÉäMÉ´ÉÉ ¨ÉÉMÉiÉÒ* +‡iÉ |ÉÒiÉÒ ¤ÉɤÉÉƺÉÒ**118** +ÆvÉ {ÉÆMÉÚ EòÉxÉ¡òÉ]õä* VÉÉäMÉÒ xÉÉxÉEò ¦ÉÉ]õ ‡nù´É]õä* ºÉ¨ÉlÉÇ ºÉÉ<ÈSªÉÉ ¦É‡Hò{Éä`öä* vÉÉÆ´ÉiÉÒ ¨ÉÉä`öä |Éä¨ÉÉxÉå**119** b÷ÖMÉb÷ÖMÉä ºÉ®úÉänùä {ÉÉÆMÉÚ³ý* EòÉä±½þɇ]õhÉÒ½þÒ Eò‡®úiÉÒ JÉä³ý* iÉälÉåSÉ ½þÉ ´ÉhÉVÉÉ®úÒ |Éä¨É³ý* +ɱÉÉ EòÓ ´Éä³ý ºÉÉvÉÚ‡xÉ**120** vÉxªÉ vÉxªÉ ºÉÉ<ÈSÉÒ +ÉEÞòiÉÒ* ´Éè®úÉMªÉÉSÉÒ +ÉäiÉÒ´É ¨ÉÚiÉÔ* ‡xɇ´ÉÇ¹ÉªÉ ‡xÉ:ºÉÆMÉ ‡xÉ:º´ÉÉlÉÔ* ¦ÉHò¦ÉÉ´ÉÉlÉÕ +xÉÖ{ɨªÉ**121** +ºÉÉä +ÉiÉÉÆ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖºÉÆvÉÉxÉ* ¨ÉÖJªÉ EòlÉäSÉÉ vÉÉMÉÉ vÉ°üxÉ* ºÉÖ°ü Eò°üÆ EòÓ +ÉJªÉÉxÉ* ¸ÉÉäiÉÓ +´ÉvÉÉxÉ nùä<ÆVÉä**122** ¤ÉɤÉÉ xÉ º´ÉªÉå ={ÉÉ„ÉÒ ®úɽþiÉ* EòÉähÉɺɽþÒ xÉ ®úɽþÚÆ nùäiÉ* ={ÉÉ䇹ÉiÉÉSÉå xÉ º´ÉºlÉ ‡SÉkÉ* EéòSÉÉ {É®ú¨ÉÉlÉÇ iɪÉÉSÉÉ**123** nùä´É xÉ ±ÉÉvÉä ‡®úiªÉÉ {ÉÉä]õÓ* +ÉvÉÓ +Éi¨ªÉÉSÉÒ Eò®úÉ ºÉÆiÉÖ¹]õÒ* ªÉÉ ={Énùä„ÉÉSÉÒ +ɇhÉEò MÉÉä¹]õÒ* ¸ÉÉäiɪÉÉƺÉÉ`öÓ ‡xÉ´Éä‡nùiÉÉå**124** ¦ÉÖEäòxÉå BäxÉ nùÖ{ÉÉ®úSÉä ´ÉHòÓ* JÉɱÉSÉÒ ¨ÉÉiÉÒ VÉé ½þÉäiÉä ´É®úiÉÒ* +zÉ¥ÉÀ{Énùɇ¦É´ªÉHòÒ* ={ÉVÉiÉä ´ÉÞkÉÒºÉ ‡SÉkÉÉSªÉÉ**125** +‡iÉ nùÖvÉÇ®ú BäºÉÒ ´Éä³ýÉ* iÉÉåb÷Ó xÉ nùäiÉÉÆ +zÉÉSÉÉ MÉÉä³ýÉ* ½þÒxÉnùÒxÉ <ƇpùªÉ¨Éä³ýÉ* ‡´ÉºÉ®úä ‡xÉVÉEò³ýÉ ºÉ´ÉǺ´ÉÒ**126** {ÉÉä]õÓ xɺÉiÉÉÆ +zÉÉSÉÉ +Éä±ÉÉ´ÉÉ* nùä´É Eò´ÉhªÉÉ b÷Éä³ýÉÆ {ɽþÉ´ÉÉ* Eò´ÉhªÉÉ ´ÉÉSÉä ¨É‡½þ¨ÉÉ ´ÉhÉÉÇ´ÉÉ* EòhÉç {ɇ®úºÉÉ´ÉÉ iÉÉä Eò´ÉhªÉÉ**127** ºÉÉ®úÉÆ„É ºÉEò±É <ƇpùªÉÉÆ „ÉHòÒ* iÉ®úÒSÉ PÉb÷ä nùä´ÉÉSÉÒ ¦ÉHòÒ* VÉ®úÒ +zÉÉ´ÉÒhÉ IÉÒhÉi´ÉÉ ªÉäiÉÒ* iÉ®úÒ iªÉÉÆ xÉ MÉiÉÒ {É®ú¨ÉÉlÉÕ**128** +‡iɦÉÉäVÉxÉ iÉå½þÒ xÉ ‡½þiÉEò®ú* ‡¨ÉiɦÉÉäVÉxÉ JÉ®úå ºÉÖJÉEò®ú* ={ÉɺÉ+‡iÉ®úäEò ¦ÉªÉÆEò®ú* +ºÉÖJÉ ‡xÉ®úÆiÉ®ú ¦ÉÉäMÉ´ÉÒ**129** BEònùÉÆ BEò ¤ÉÉ<Ç ‡„Éb÷ÔºÉ* {ÉjÉ PÉä>ðxÉ Eäò³ýEò®úÉƺÉ* +ɱÉÒ ºÉÉ<ÈSÉä nù„ÉÇxÉɺÉ* {É®ú¨É =±±ÉÉºÉ ¨ÉÉxɺÉÓ**130** ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSÉä {ÉɪÉÉÆ{ÉÉ„ÉÓ* ¤ÉºÉÉ´Éå iÉÒxÉ ‡nù´ÉºÉ ={É´ÉɺÉÒ* ¤ÉÉ<ÇxÉå ‡xÉvÉÉLJ®ú±Éå ¨ÉÉxɺÉÓ* ‡iÉSÉå ‡iÉVÉ{ÉÉ„ÉÓSÉ ®úɇ½þ±Éå**131** ¤ÉɤÉÉÆSªÉÉ ‡xÉiªÉGò¨ÉÉxÉÖºÉÉ®ú* {É®ú¨ÉÉlÉÉÇSÉÉ Eò‡®úiÉÉÆ ‡´ÉSÉÉ®ú* +ÉvÉÓ EòƤɮúäºÉ ¤ÉÉÆvÉÉ´ÉÒ ¦ÉÉEò®ú* ¤ÉÉ<ÇSÉÉ ‡xÉvÉÉÇ®ú =¡ò®úÉ]õÉ**132** VɪÉÉ ¨ÉxÉÓ nùä´É ËMɴɺÉÉ´ÉÉ* ¦ÉÉEò®úiÉÖEòb÷É +ÉvÉÓ JÉÉ´ÉÉ* +ºÉ±ªÉÉ´ÉÒhÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ VÉÒ´ÉÉ* EèòºÉä‡xÉ nùä´ÉÉ =¨ÉMÉÉ´Éå**133** ¦ÉÖEäò±ªÉÉ {ÉÉä]õÓ nùä´É ºÉÉÆ{Éb÷ä* ½þå iÉÉå Eò±{ÉÉÆiÉÓ½þÒ xÉ PÉb÷ä* ={ÉɺÉiÉÉ{ÉÉºÉ ªÉÉÆSÉå ºÉÉÆEòb÷å* SÉɱÉäxÉÉ <Eòb÷ä ºÉÉ<ȺÉÒ**134** +ÆiÉ:ºÉÉIÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉÉƺÉÒ* ½þÉäiÉåSÉ ½þå `öÉ´Éå {ÉÚ´Éﱃ ‡nù´ÉºÉÓ* +ÉvÉÓSÉ nùÉnùÉ Eäò³ýEò®úÉÆ{ÉÉ„ÉÓ* ½þÉäiÉå EòÓ ¦Éɇ¹ÉiÉ ZÉɱÉä±Éå**135** +ÉiÉÉÆ ªÉÉ ‡„ɨÉMªÉÉSªÉÉ ºÉhÉÉ„ÉÓ* ®úɽþiÉÒ±É EòÉÆ ¨ÉÉZÉÓ {ÉÉä®úå ={ÉÉÆ„ÉÒ* EèòºÉå ¨ÉÒ ®úɽþÚÆ nùä<ÇxÉ iªÉÉƺÉÒ* ¨ÉMÉ ¨ÉÒ Eò„ÉɺÉÒ{Éɇ½þVÉä**136** ºÉÉ<ǨÉÖJÉÉ´ÉÉ]õä ¤Éɽþä®ú* {Éb÷±Éä xÉɽþÓiÉ VÉÉå ½þä =nÂùMÉÉ®ú* iÉÉåSÉ nùֺɮúä ‡nù´É„ÉÓ iɪÉÉ®ú* {ÉÉiɱÉÒ ‡„Éb÷Ô´É®ú ½þÒ ¤ÉÉ<Ç**137** ={ÉxÉÉÆ´É ¤ÉÉ<ÇSÉå MÉÉäJɱÉä* =Hò |ÉEòÉ®úå ¨ÉxÉÓ ‡xÉvÉÉLJ®ú±Éå* nùÉnùÉÆSªÉÉ ªÉälÉåSÉ MÉÉÆ`öÉäb÷å ±Éɇ´É±Éå* {ÉjÉ ‡nùvɱÉå iɪÉÉƺÉ**138** EòÉxÉÒ]õEò®ú EòÉ„ÉÒ¤ÉÉ<Ç* +É{iɺÉƤÉÆvÉå {ÉjÉ nùä<Ç* ‡´ÉxÉ´ÉÒ nùÉnùÉÆºÉ ±ÉÉ´ÉɪÉÉ ºÉÉä<Ç* nù„ÉÇxÉÉlÉÇ ºÉÉ<ǤÉɤÉÉÆSªÉÉ**139** ¤ÉÉ<Ç ‡„Éb÷# ªÉä>ðxÉ {ÉÉiɱªÉÉ* iÉÉiEòɳý ¤ÉɤÉÉÆSªÉÉ nù„ÉÇxÉÉ MÉ䱪ÉÉ* nù„ÉÇxÉ ½þÉä>ðxÉ IÉhɦɮú ¤ÉºÉ±ªÉÉ* iÉÉåSÉ iɪÉÉÆºÉ ={Énùä„É**140** EòÉähÉÉSÉå EòÉªÉ +ÆiÉMÉÇiÉ* ºÉÉ<ÇxÉÉlÉ VÉÉhÉä ºÉ¨ÉºiÉ* BäºÉå xÉ EòÉƽþÓ ¦ÉÚ¨ÉÆb÷³ýÉÆiÉ* xɺÉä VÉå +´ÉMÉiÉ iɪÉÉƺÉ**141** "+zɨÉzÉÉnù' ‡´É¹hÉÖ°ü{É* ={ÉÉºÉ iÉÉ{ÉÉºÉ +ɇhÉ ‡xɱÉæ{É* ‡xÉ®úɽþÉ®ú +ɇhÉ ‡xÉ®úÉ{É* ‡Eò¨ÉlÉÇ ½þÉ ´ªÉÉ{É ´ÉÉ=MÉÉ**142** EòÉªÉ +É´É„ªÉEòiÉÉ +É{ÉÖ±ªÉɱÉÉ* ={ÉÉºÉ iÉÉ{ÉÉºÉ Eò®úɴɪÉɱÉÉ* ¤ÉɤÉÉ +É{ÉhÉ ½þÉä>ðxÉ ‡iɪÉä±ÉÉ* B䇺ɪÉÉ ¤ÉÉä±ÉÉ ¤ÉÉä±É±Éä**143** VÉÉ iªÉÉ nùÉnùɦÉ]õÉSÉä PÉ®úÓ* JÉÖ„ÉÉ±É {ÉÖ®úhÉÉSªÉÉ {ÉÉ䲪ÉÉ Eò®úÓ* iɪÉÉSªÉÉ {ÉÉä®úÉƤÉɳýÉÆºÉ SÉÉ®úÓ* º´ÉªÉå½þÒ {ÉÉä]õ¦É®úÒ iÉÚÆ JÉÉ<È**144** xÉ´É±É iÉÉä ‡„ɨÉMªÉɺÉɇ®úJÉÉ ºÉhÉ* ¤ÉÉ<Ç ªÉähªÉÉSÉÉ ªÉÉäMɽþÒ ‡´É±ÉIÉhÉ* nùÉnùÉÆSÉå EÖò]õÖƤɽþÒ iÉiIÉhÉ* +º{É„ÉÇ ½þÉä>ðxÉ ¤ÉºÉ±Éä±Éå**145** ‡´É®úɱÉÒ ={ÉÉä¹ÉhÉÉSÉÒ =Eò³ýÒ* º´ÉªÉÆ{ÉÉEòÉSÉÒ +ɱÉÒ {ÉɳýÒ* ¨ÉMÉ iÉÒ {É®ú¨É |Éä¨ÉºÉ¨Éä³ýÓ* +ÉYÉÉ {ÉɳýÒ ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ**146** SÉ®úhÉ ¤ÉɤÉÉÆSÉä +‡¦É´ÉÆnùÚxÉ* nùÉnùÉƇSɪÉÉ PÉ®úÓ VÉÉ>ðxÉ* {ÉÖ®úhÉ{ÉÉä³ýÒSÉå VÉä´ÉhÉ Eò°üxÉ* ºÉ´ÉÉ鼃 ´ÉÉføÚxÉ VÉä´É±ÉÒ**147** EòÉªÉ +ÉJªÉɇªÉEòÉ ½þÒ ºÉÖÆnù®ú* EòÉªÉ +ÆiÉMÉÇiÉ +lÉÉæ{ɺÉƽþÉ®ú* ´½þÉ´Éå BäºÉå MÉÖ¯û´ÉSÉxÉÓ ÎºlÉ®ú* xÉɽþÓ ¨ÉMÉ =„ÉÒ®ú =rùÉ®úÉ**148** Bä„ÉÒSÉ BEò +ɇhÉEò EòlÉÉ* +É`ö´É±ÉÒ ½þÉäiÉÒ ºÉÉ<Ç ºÉ¨ÉlÉÉÈ* Eò‡lɱÉÒ |Éä¨Éå ¦ÉHòÉÆ ºÉ¨ÉºiÉÉÆ* ºÉÉnù®ú ¸ÉÉäiÉÉÆ {ɇ®ú‡ºÉVÉä**149** VɪÉÉ ¨ÉxÉÓ {É®ú¨ÉÉlÉÕ +ɺÉ* iɪÉÉxÉå Eäò±Éä {Éɇ½þVÉäiÉ ºÉɪÉɺÉ* Eò°üÆ ±ÉÉMÉä oùfø +¦ªÉɺÉ* ´½þÉ´Éå ºÉɽþºÉ½þÒ


º´É±{É**150** BäºÉå ½þå ºÉiEòlÉɨÉÞiÉ SÉ®úhÉiÉÒlÉÇ* ºÉä´ÉÉ´Éå ‡xÉiªÉ Eò±ªÉÉhÉÉlÉÇ* ½þÉäiÉÉÆ ºÉÆiÉSÉ®úhÉÓ ‡´ÉxÉÒiÉ* ½þÉä<Ç±É {ÉÖxÉÒiÉ +ÆiÉ®ú**151** BEònùÉÆ ¨ÉÒ ±É½þÉxÉ +ºÉiÉÉÆ* ¡òb÷EòÉ ¤ÉÉÆvÉÉäxÉ {ÉÉä]õɦÉÉå´ÉiÉÉ* vÉÆnùÉ ‡¨É³ýÉ´ÉÉ ‡xÉ´ÉÉǽþÉ{ÉÖ®úiÉÉ* +ÉhÉÚ‡xÉ ‡SÉkÉÉ ‡xÉPÉɱÉÉå**152** SÉɱÉiÉÉÆ SÉɱÉiÉÉÆ ¤ÉÒb÷MÉÉÆ´ÉÉ* +ɱÉÉå iÉälÉå PÉäiɱÉÉ ‡´ÉºÉÉÆ´ÉÉ* ¡ò‡Eò®úÉSÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ xªÉÉ®úÉSÉ EòÉ´ÉÉ* +ÉxÉÆnù VÉÒ´ÉÉ ´ÉÉ]õ±ÉÉ**153** ‡iÉEòb÷ä ‡¨É³ýɱÉå VÉ®úÒSÉå EòɨÉ* ¨ÉÒ½þÒ JÉ{ɱÉÉå +‡´É¸É¨É* ¡ò³ý±Éä iÉä ¨ÉÉZÉä ºÉEò³ý ¸É¨É* {ɽþÉ {É®úÉGò¨É ¡ò‡Eò®úÉSÉÉ**154** ¨ÉÉZªÉÉ +ÉvÉÓSÉ ±Éɇ´É±Éä±Éä* ½þÖ„ÉÉ®ú ½þÖ„ÉÉ®ú xÉÉÆ´ÉÉVɱÉä±Éä* SÉÉ®ú {ÉÉä®úÉƽþÓ EòÉ¨É Eäò±Éå* iÉå½þÒ ¨Éɇ{ɱÉå iÉä ºÉ¨ÉªÉÓ**155** BEòÉxÉå {ÉzÉÉºÉ ¯û{ɪÉÉÆSÉå Eäò±Éå* „ÉƦɮúÉÆSÉå nùÖ‡VɪÉÉSÉå ZÉɱÉå* ‡iɇVɪÉÉSÉå nùÒb÷„ÉÉÆSÉå ¦É®ú±Éå* ¨ÉÉZÉå ºÉ´ÉÉȽþÚ‡xÉ ‡uùMÉÖ‡hÉiÉ**156** {ÉɽþÚ‡xɪÉÉÆ ¨ÉÉZÉÒ ½þÖ„ÉÉ®úÒ* vÉxÉÒ ¤É½þÖ +ÉxÉÆnù±ÉÉ +ÆiÉ®úÓ* ¤É½þÖiÉÉÆ{É®úÒ ¨ÉVÉ MÉÉè®ú´É Eò®úÒ* |Éä¨É ¦ÉÉ®úÒ ¨ÉVÉ´É®úÒ**157** ¨ÉVÉ iɪÉÉxÉå {ÉÉä¹ÉÉJÉ ‡nùvɱÉÉ* b÷Éä<ÇºÉ {ÉÉMÉÉä]õå +ÆMÉÉ´É®ú „Éä±ÉÉ* {ɇ®ú ¨ÉÓ iÉÉä ¤ÉÉÆvÉÚxÉ `ö䇴ɱÉÉ* VÉèºÉÉ ‡nùvɱÉÉ iÉèºÉÉSÉ**158** EòÉähÉÉSÉå nùähÉå EòÉähÉÉºÉ {ÉÖ®úiÉå* ‡EòiÉÒ½þÒ tÉ´Éå ºÉnùÉ +{ÉÖ®úiÉå* ¨ÉÉZÉå ºÉ®úEòÉ®ú VÉé nùä>ðÆ ºÉ®úiÉå* xÉ ºÉ®úiÉå iÉå Eò±{ÉÉÆiÉÓ**159** nùähÉå BEò ¨ÉÉZªÉÉ ºÉ®úEòÉ®úSÉå* iɪÉɺÉÒ iÉÖ³ýä EòÉªÉ iÉå <iÉ®úÉÆSÉå* +¨ÉªÉÉÇnùÉºÉ ¨ÉªÉÉÇnùäSÉå* ¦ÉÚ¹ÉhÉ EéòSÉå +ºÉÉ´Éå**160** ¨ÉÉZÉå ºÉ®úEòÉ®ú xªÉÉ xªÉÉ ´Énùä* ¨ÉVɱÉÉSÉ VÉÉä iÉÉä ¨½þhÉä nùä nùä* EòÉähÉÒ xÉ ¨ÉÉZªÉÉ ¤ÉÉä±ÉɺÉÓ ±ÉIÉ nùä* BEò½þÒ ºÉÖvÉå BäEäòxÉÉ**161** =iÉÚxÉ SÉɇ±É±ÉÉ +ɽþä JɇVÉxÉÉ* BEò½þÒ EòÉähÉÒ MÉÉb÷¬É +ÉhÉÒxÉÉ* JÉhÉÉ ¨½þhÉiÉÉÆ EòÉähÉÒ½þÒ JÉhÉÒxÉÉ* |ɪÉixÉ EòÉähÉÉ Eò®ú´ÉäxÉÉ**162** ¨ÉÒ ¨½þhÉå iÉÉä {ÉèEòÉ JÉhÉÉ´ÉÉ* MÉÉb÷¬É´ÉÉ®úÓ ±ÉÖ]õÚxÉ xªÉÉ´ÉÉ* JÉ®úÉ ¨ÉÉ<ÇSÉÉ {ÉÚiÉ +ºÉÉ´ÉÉ* iÉähÉåSÉ ¦É®úÉ´ÉÉ ¦ÉÉÆb÷É®ú**163** +ɨÉÖSÉÒ iÉ®úÒ EòÉªÉ MÉiÉÒ* ¨ÉÉiÉÒSÉÒ ½þÉ>ä ðxÉ VÉÉ<Ç±É ¨ÉÉiÉÒ* ´ÉÉ®úÉ VÉÉ<Ç±É ´ÉɆªÉÉSªÉÉ ºÉÆMÉiÉÒ* ªÉä<ÇxÉÉ ¨ÉÉMÉÖiÉÒ ½þÉ ´Éä³ý**164** +ºÉÉä ¨ÉɇZɪÉÉ ¡ò‡Eò®úÉSÉÒ MɳýÉ* ¨ÉɇZɪÉÉ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉÉSÉÒ ±ÉÒ³ýÉ* ¨ÉɇZɪÉÉ ºÉ®úEòÉ®úÉSÉÉ iÉɳýÉ* ±É<Ç ‡xÉ®úɳýÉ xªÉÉ®úÉSÉ**165** ¨ÉÒ½þÒ EòvÉÓSÉ EòÉä`öå VÉÉiÉÉå* EòÉähªÉɽþÒ `öɪÉÓ VÉÉ>ðxÉ ¤ÉèºÉiÉÉå* {ɇ®ú ½þÉ VÉÒ´É ¨ÉɪÉåiÉ PÉÉå]õɳýiÉÉä* MÉÉäiÉä JÉÉiÉÉä +‡xÉ´ÉÉ®ú**166* ¨ÉɪÉÉ +ɽþä ¡òÉ®ú Eò`öÒhÉ* ‡iÉhÉå Eäò±ÉÉå ¨ÉÒ ½þÒxÉ nùÒxÉ* ¨ÉɇZɪÉÉ ¨ÉÉhɺÉÉÆSÉÒ ®úÉjÉƇnùxÉ* PÉÉåEòhÉÒ Eò°üxÉ +ºÉiÉÉå ¨ÉÒ**167** ""VÉÉä VÉÉä VÉèºÉå VÉèºÉå Eò®úÒ±É* iÉÉä iÉÉä iÉèºÉå iÉèºÉå ¦É®úÒ±É''* vªÉÉxÉÉÆiÉ `öä´ÉÒ VÉÉä ¨ÉÉZÉä ¤ÉÉä±É* ºÉÉèJªÉ +¨ÉÉä±É {ÉÉ´Éä±É iÉÉä**168** ½þä¨ÉÉb÷ ºÉÉ<ȺÉÒ „É®úhÉ* +{ÉÚ´ÉÇ ½þå EòlÉɇxÉ°ü{ÉhÉ* ºÉÉ<ÇSÉ º´ÉªÉå Eò®úÒ VÉé +É{ÉhÉ* ¨ÉÉZÉå ¨ÉÒ{ÉhÉ ‡¡òEåò iÉé**169** iÉÉäSÉ ªÉÉ EòlÉäSÉÉ ‡xÉ´Éä‡nùiÉÉ* iÉÉäSÉ ´ÉɇSÉiÉÉ iÉÉäSÉ {ɇ®úºÉiÉÉ* iÉÉäSÉ ‡±É‡½þiÉÉ +ɇhÉ ‡±É½þ‡´ÉiÉÉ* +lÉǤÉÉävÉEòiÉɽþÒ iÉÉäSÉ**170** ºÉÉ<ÇSÉ º´ÉªÉå xÉ]õä ½þÒ EòlÉÉ* iÉÉäSÉ <ªÉä EòlÉäSÉÒ ¯û‡SÉ®úiÉÉ* iÉÉäSÉ ½þÉä<Ç ¸ÉÉäiÉÉ ´ÉHòÉ* º´ÉÉxÉÆnù¦ÉÉäHòɽþÒ iÉÉäSÉ**171** ¨ÉMÉ B䇺ɪÉÉ ¸É´ÉhÉÉSÉÒ MÉÉäb÷Ò* ½þÒ EòÉªÉ lÉÉäb÷Ò {É®ú¨ÉÉlÉÇVÉÉäb÷Ò* ¦ÉHò ºÉ¦ÉÉMªÉ VÉä ½þä ºÉÖJÉ{É®ú´Éb÷Ò* +ÉxÉÆnù ‡xÉ®ú´Éb÷Ò ¦ÉÉä‡MÉiÉÒ**172** +ÉiÉÉÆ {ÉÖføÒ±É +vªÉɪÉÉSÉå ºÉÉ®ú* ºÉÉ<ÈSªÉÉ =nùÒSÉÉ ¨É‡½þ¨ÉÉ +{ÉÉ®ú* ¸ÉÉäiÉä ºÉVVÉxÉ {ɺɇ®úiÉÉå {Énù®ú* ½þÉä>ð‡xÉ ºÉÉnù®ú {ɇ®úºÉÉ´ÉÉ**173** ½þä¨ÉÉb÷ ´Énùä +‡iÉ ‡´ÉxÉÒiÉiÉÉ* EÞò{ÉÉ ={ÉVɱÉÒ ºÉÉ<ǺɨÉlÉÉÇ* iªÉÉÆxÉÒSÉ ´Énù‡´É±Éå ‡xÉVɺÉSSɇ®úiÉÉ* EòlÉÉ ®úºÉ¦É‡®úiÉÉ +{ÉÚ´ÉÇ**174** º´ÉκiÉ ¸ÉÒºÉÆiɺÉVVÉxÉ|É䇮úiÉä* ¦ÉHò½þä¨ÉÉb÷{ÉÆiɇ´É®ú‡SÉiÉä* ¸ÉÒºÉÉ<ǺɨÉlÉǺÉSSɇ®úiÉä* MÉÖ¯û¨É‡½þ¨ÉÉ´ÉhÉÇxÉÆ xÉÉ¨É uùÉËjÉ„ÉkɨÉÉä%vªÉɪÉ& ºÉÆ{ÉÚhÉÇ&** ** ¸ÉÒºÉnÂùMÉÖ¯ûºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉ{ÉÇhɨɺiÉÖ** „ÉÖ¦ÉÆ ¦É´ÉiÉÖ**

sai adhyay 32  

sai baba, shirdi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you