Page 1

¸ÉÒ ºÉÉ<ǺÉSSɇ®úiÉ ** +lÉ ¸ÉÒºÉÉ<ǺÉSSɇ®úiÉ** +vªÉÉªÉ 29 ´ÉÉ**

** ¸ÉÒMÉhÉä„ÉÉªÉ xɨÉ:** ¸ÉҺɮúº´ÉiªÉè xɨÉ:** ¸ÉÒMÉÖ¯û¦ªÉÉä xɨÉ:** ¸ÉÒEÖò±Énùä´ÉiÉɪÉè xɨÉ:** ¸ÉÒºÉÒiÉÉ®úɨÉSÉÆpùɦªÉÉÆ xɨÉ:** ¸ÉÒºÉnÂùMÉÖ¯ûºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉªÉ xɨÉ:** MÉiÉÉvªÉɪÉÓ VÉɽþ±Éå EòlÉxÉ* iªÉɽþÚ‡xÉ ªÉÉ +vªÉɪÉÓ ¸É´ÉhÉ* Eò®ú‡´ÉiÉÉå ¸ÉÒSÉå+iÉCªÉÇ Ë´ÉnùÉxÉ* EòlÉÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BEò‡SÉ**1** BäEÚòxÉ ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ +MÉÉvÉ ±ÉÒ±ÉÉ* <ºÉ´ÉÒ ºÉxÉ BEÚòhÉҺɄÉå ºÉÉä³ýÉ* iÉä ´É¹ÉÕ BEò ¦ÉVÉxÉÒ ¨Éä³ýÉ* ‡„Éb÷# +ɱÉÉ nù„ÉÇxÉÉlÉÇ** 2** ¨ÉÆb÷³ýÒ ½þÒ ºÉ´ÉÇ |É´ÉɺÉÒ* EòÒ‡iÉÇ {ɇ®ú‡ºÉ±ÉÒ ¨Épùnùä„ÉÓ* VÉÉiÉ +ºÉiÉÉÆ EòÉ„ÉÒªÉÉjÉäºÉÒ* ´ÉÉ]õåiÉ ‡„Éb÷ÔºÉÒ =iÉ®ú±ÉÒ**3** ºÉÉ<ǤÉɤÉÉ ¨É½þɺÉÆiÉ* vÉÒ®ú =nùÉ®ú +ɇhÉ nùÉxiÉ* ªÉÉjÉäEò°üƺÉÒ EÞò{ÉÉ´ÉÆiÉ* {ÉèºÉä +iªÉÆiÉ ´ÉÉƇ]õiÉÒ**4** ‡nùb÷CªÉÉ SɴɱªÉÉ ½þÉiÉÉSÉÉ EòÒºÉ* +vÉ䱪ÉÉ{ÉɴɱªÉÉÆSÉÉ {ÉÉ>ðºÉ* ¯û{ɪÉä nù½þÉ EòÉähÉÉºÉ ´ÉÒºÉ* EòÉähÉÉºÉ {ÉzÉÉºÉ iÉä nùäiÉ**5** ½þå EòÉªÉ ºÉhÉɺÉÖnùÉ ‡nùºÉÓ* EòɪÉLJ´É„Éä¹ÉÓ EòÉÆ {É´ÉÇEòɳýɺÉÒ* |ɇiɇnù´É„ÉÓ =Hò |ɨÉÉhÉåºÉÓ* ºÉÆiÉÉä¹ÉåºÉÓ +{ÉÔiÉ**6** {ɽþÚb÷ ªÉäiÉÒ ¦É´ÉªªÉä xÉÉSÉiÉÒ* MɴɪªÉä MÉÉiÉÒ ¦ÉÉ]õ ´ÉɇxÉiÉÒ* iɨÉɺÉMÉÒ®ú ¨ÉÖVÉ®úä nùäiÉÒ* ¦ÉVÉxÉÓ ®úÆMÉiÉÒ ½þ‡®ú¦ÉHò**7** BäºÉä ¨É½þÉ®úÉVÉ =nùÉ®ú´ÉÞkÉÒ* nùÉxÉvɨÉÕ ºÉfø³ý κlÉiÉÒ* BäEÚò‡xÉ EòhÉÉæ{ÉEòhÉÕ ½þÒ ‡EòiÉÔ* <SUôÉ vɇ®úiÉÒ nù„ÉÇxÉÉSÉÒ**8** EòvÉÓ +ɇ±ÉªÉÉ ¤ÉɤÉÉÆSÉä ‡SÉkÉÓ* {ÉÉÆlɺlÉÉÆiÉå½þÒ {ÉèºÉä ´ÉÉƇ]õiÉÒ* nùÒxÉÉnù֤ɲªÉÉÆSÉÉ {É®úɨɹÉÇ PÉäiÉÒ* EÞò{ÉɨÉÚiÉÔ ºÉÉ<ÇxÉÉlÉ**9** {ÉÖ¯û¹É BEò ¤ÉɪÉÉ iÉÒxÉ* ¨Éä³ýÉ +´ÉPÉÉ SÉÉèPÉÉƇ¨É³ýÚxÉ* ¨Éä½þÖhÉÒ º´ÉºjÉÒ nùÖ‡½þiÉÉ +É{ÉhÉ* ºÉÆiÉnù„ÉÇxÉEòɨÉÖEò**10** PÉä>ð‡xÉ ºÉÉ<ÈSÉå nù„ÉÇxÉ* ¨ÉÆb÷³ýÒ {ÉɴɱÉÒ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ* Eò®úÒiÉ ºÉÉ<È{ÉÉ„ÉÓ +xÉÖ‡nùxÉ* |Éä¨É³ý ¦ÉVÉxÉ xÉä¨ÉÉxÉå**11** ºÉÉÆ|ÉnùÉªÉ ®úɨÉnùɺÉÒ* ¦ÉVÉxÉ Eò®úÒiÉ =±½þɺÉÒ* ¤ÉɤÉɽþÒ ¯û{ɪÉÉ +É`ö +ÉhÉä iɪÉÉƺÉÒ* +ɇ±ÉªÉÉ ¨ÉxÉɺÉÒ +{ÉÔiÉ**12** EòvÉÓ iɪÉÉºÉ ¤É¡òÒÇ nùäiÉ* EòvÉÓ {É®úiÉ´ÉÒiÉ ‡®úHò½þºiÉ* ¤ÉɤÉÉÆSÉå ½þå BäºÉå ºÉnùÉä‡nùiÉ* {ɇ®ú xÉ ‡xɇ‚SÉiÉ EòÉƽþÓ½þÒ**13** {ÉèºÉä ´ÉÉÆ]õÒiÉ ½þå iÉÉå ºÉiªÉ* xÉ´½þiÉå ªÉÉÆiÉ EòÉƽþÓ½þÒ +ºÉiªÉ* {ɇ®ú iÉä xÉ´½þiÉä ºÉ´ÉÉ鼃 nùäiÉ* `öÉ´Éå xÉ ¨ÉxÉÉäMÉiÉ Eò´ÉhÉÉiÉå**14** ¡òEòÒ®ú ¡ÖòEò]õä ‡¦ÉIÉäEò®úÒ* ºÉnùè´É ªÉäiÉ ¤ÉɤÉÉÆSÉä uùÉ®úÓ* ¤ÉɤÉÉ VÉ®úÒ nùªÉɳýÚ ¦ÉÉ®úÒ* vɨÉÇ xÉ Eò®úÒiÉ ºÉ´ÉÉÈiÉå**15** VɪÉÉSÉÒ ±ÉɦÉEòɳýÉSÉÒ PÉb÷Ò* iɪÉɺÉÒSÉ ½þÒ ºÉÖJÉ{É®ú´Éb÷Ò* ºÉÆiɽþºiɺ{É„ÉÉÇSÉÒ Eò´Éb÷Ò* ±ÉɦÉä±É VÉÉäb÷Ò ¦ÉÉMªÉÉSÉÒ**16** ªÉä +lÉÕSÉÒ BEò MÉÉä¹]õ* BäEòiÉÉÆ ¸ÉÉäiÉä ½þÉäiÉÒ±É ºÉÆiÉÖ¹]õ* Eò°ü‡xÉ iɪÉÉÆ{ÉÖføå iÉÒ |ɇ´É¹]õ* vÉ°üÆ ¨ÉMÉ ´ÉÉ]õ {ÉÖføÒ±É**17** ½þÉä>ð‡xÉ |ÉÉiÉ:EòɳýSÉÒ xªÉɽþÉ®úÒ* ¤ÉèºÉiÉÉÆ ¤ÉɤÉÉ ºiÉƦÉÉ„ÉäVÉÉ®úÓ* vÉÖxÉÒºÉƇxÉvÉ ¨É‡„ÉnùÒ¨ÉÉZÉÉ®úÓ* ªÉäiɺÉä {ÉÉä®úÒ +¨ÉxÉÒ iÉé**18** {ÉÉä®úÒ iÉÒxÉ ´É¹ÉÉÈSÉÒ xÉÉMÉb÷Ò* ½þÉiÉÓ ‡VÉxÉiÉÉxÉÒ b÷¤ÉÒ =PÉb÷Ò* +É<Ç-VɨɱÉҺɽþ iÉÉÆiÉb÷Ò* ªÉäiɺÉä iÉÒ PÉb÷Ò ºÉÉvÉÚ‡xÉ**19** +¨ÉxÉÒ ¤ÉèºÉä ¨ÉÉÆb÷Ò´É®úÒ* b÷¤ÉÒ nùä<Ç ¤ÉɤÉÉÆSÉä Eò®úÓ* ""¤ÉɤÉÉ ¯û{ɪªÉÉ ¯û{ɪªÉÉ'' Eò®úÒ* ½þÉiÉ vÉ®úÒ ¤ÉɤÉÉÆSÉÉ**20** ¤ÉɤÉÉÆºÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆSÉå ´Éäb÷ ¦ÉÉ®úÒ* {ÉÉä®ú½þÒ ½þÉäiÉÓ MÉÉåb÷ºÉ ºÉɇVÉ®úÒ* ¨ÉÖEäò PÉäiÉ EÖò®ú´ÉɳýÒiÉ Eò®úÓ* {ÉÉä®úÒºÉ vÉ®úÒiÉ {ÉÉä]õÉ„ÉÓ**21** ¤ÉɤÉÉÆxÉÓ vÉ®úÉ´Éå {ÉÉä]õÉ„ÉÓ* +¨ÉxÉÒSÉå ‡SÉkÉ ¯û{ɪÉÉ{ÉÉ„ÉÓ* ""¤ÉɤÉÉ nùäxÉÉ nùäxÉÉ ¨ÉVɺÉÓ''* ¨½þhÉä ‡JÉ„ÉÉ„ÉÓ ±ÉIÉ ºÉÉ®úå**22** +¨ÉxÉÒSÉÉ iÉÉå {ÉÉä®úº´É¦ÉÉ´É* lÉÉä®úɨÉÉä`ö¬ÉƽþÒ iÉÒSÉ ½þÉÆ´É* º´ÉÉlÉÉǺÉÉ`öÓSÉ vÉÉÆ´ÉÉvÉÉÆ´É* {É®ú¨ÉÉlÉÕ ¦ÉÉ´É BEòÉtÉ**23** {ÉÉä®úÒxÉå ¤ÉºÉÉ´Éå ¨ÉÉÆb÷Ò´É®úÒ* +É<ÇxÉå nùÚ®ú Eò`öb÷¬É¤Éɽþä®úÒ* ½þɱÉÚÆ xÉEòÉä nùäiÉ iÉÉå´É®úÒ* JÉÖhÉÉ´ÉÒ {ÉÉä®úÒºÉ nùÖ°ü‡xÉ**24** ""iÉÖZªÉÉ ¤ÉÉ{ÉÉSÉå ¨ÉÒ EòÉªÉ ±ÉÉMÉå* =`ö±ÉÒ iÉÒ ºÉÖ]õ±ÉÒ ¨ÉÉZªÉÉ ¨ÉÉMÉä* ¡ÖòEò]õJÉÉ>ð ¨Éä±Éä ‡xɱÉÉMÉä''* ¨½þhÉÉ´Éå ®úÉMÉå ¤ÉɤÉÉÆxÉÓ**25** {ɇ®ú ½þÉ ®úÉMÉ ¤ÉÉÁÉiEòÉ®úÓ* +ÆiÉ®úÓ |Éä¨ÉÉSªÉÉ =ºÉ³ýiÉÒ ±É½þ®úÒ* ½þºiÉ PÉɱÉÚ‡xÉ ‡JÉ„ÉɦÉÒiÉ®úÓ* ¯û{ɪÉÉ ¤Éɽþä®úÒ EòÉføÉ´ÉÉ**26** PÉɱÉÚ‡xɪÉÉÆ iÉÉä b÷¤ÉÒiÉ PÉ^õ* ZÉÉƇEòiÉÉÆ +É´ÉÉVÉ ½þÉä<Ç VÉÉå JÉ^õ* b÷¤ÉÒ ½þÉiÉÓ {Éb÷iÉÉÆ iÉÒ ZÉ^õ* PÉ®úÉSÉÒ ´ÉÉ]õ vɇ®úiɺÉä**27** ½þå iÉÉä ½þÉä<Ç xªÉɽþÉ®úÒ´ÉHòÓ* iÉèºÉåSÉ VÉÆ´É iÉä ±Éåb÷Ò´É®úÒ ‡xÉPÉiÉÒ* iÉä´½þÉƽþÒ +¨ÉxÉÒºÉ ¯û{ɪªÉÉ nùäiÉÒ* ®úÉMÉå ¦É®úiÉÒ iÉèºÉå‡SÉ**28** BäºÉä |ɇiÉ ‡nùxÉÓ nùÉäxÉ ‡iÉVɱÉÉ* ºÉ½þÉ nùäiÉ iªÉÉ VɨɱÉÒ±ÉÉ* {ÉÉÆSÉ nùÉnùÉ Eäò³ýEò®úÉƱÉÉ* ¦ÉÉMªÉÉ ºÉÖÆnù®úÒ±ÉÉ nùÉäxÉ nùÉäxÉ**29** nù½þÉ iÉä {ÉÆvÉ®úÉ iÉÉiªÉɤÉɺÉÒ* {ÉÆvÉ®úÉ iÉä {ÉzÉÉºÉ ¡òEòÒ®ú¤ÉɤÉÉƺÉÒ* +É`ö ´ÉÉƇ]õiÉÒ MÉÉä®úMÉ®úÒ¤ÉÉƺÉÒ* ‡xÉiªÉxÉä¨ÉåºÉÓ ½þå nùähÉå**30** +ºÉÉä BäºÉÒ ½þÒ nùÉxÉ„ÉÒ±ÉiÉÉ* ¨ÉpùɇºÉªÉÉÆxÉÓ BäEòÉä‡xÉ ´ÉÉiÉÉÇ* ºÉ½þVÉ ={ÉVÉÉä‡xÉ +lÉǺ´ÉÉlÉÇiÉÉ* ¦ÉVÉxÉÉä{ÉGò¨ÉiÉÉ ¨ÉÉƇb÷±ÉÒ**31** ¤ÉÉÁiÉ: iÉå ¦ÉVÉxÉ ºÉÖÆnù®ú* +ÆiÉ®úÓ pù´ªÉÉSÉÉ ±ÉÉä¦É nùÖvÉÇ®ú* {ÉèºÉä nùäiÉÉiÉ ªÉÉ +É„Éä´É®ú* ®úɇ½þ±Éä ºÉ{ɇ®ú´ÉÉ®ú ‡„Éb÷ÕiÉ**32** iªÉÉÆiÉÚxÉ ‡iÉPÉÉÆºÉ ¨ÉÉä`öÒ ½þÉÆ´É* ¤ÉɤÉÉÆxÉÓ tÉ´Éå ¤É½þÖiÉ pù´ªÉ* {ɇ®ú ºÉÉ<Ç{ÉnùÓ ¦ÉVÉxÉ-ºÉnÂù¦ÉÉ´É* ½þÉ BEò ‡xÉVɦÉÉ´É ‡ºjɪÉäSÉÉ**33** {ÉɽþÚ‡xɪÉÉÆ ¨ÉäPÉÉ ºÉ¨ÉÉä®ú* +ÉxÉÆnùå BEò xÉÉSÉä±É ¨ÉÉä®ú* SÉÆpùɱÉÉMÉÓ VÉèºÉÉ SÉEòÉä®ú* iÉèºÉÉSÉ +Énù®ú ‡iɪÉäSÉÉ**34** BEònùÉÆ ¨ÉvªÉÉx½þÓSÉÒ +É®úiÉÒ* SÉɱÉiÉÉÆ ºÉÉ<Ç EÞò{ÉɨÉÚiÉÔ* {ÉɽþÚ‡xÉ ¤ÉÉ<ÇSÉÒ ºÉnÂù¦ÉÉ´ÉκlÉiÉÒ* nù„ÉÇxÉ nùäiÉÒ ®úɨɰü{Éå**35** <iÉ®úÉÆºÉ ‡xÉiªÉÉSÉä ºÉÉ<ÇxÉÉlÉ* ¤ÉÉ<ÇSªÉÉ où¹]õÒ VÉÉxÉEòÒEòÉÆiÉ* b÷Éä³ýÉÆ PɳýPɳý +¸ÉÚ »É´ÉiÉ* {ÉɽþÉä‡xÉ ‡´Éκ¨ÉiÉ VÉxÉ ZÉɱÉä**36** nùÉä½þÓ ½þÉiÉÓ ´ÉÉVÉ´ÉÒ ]õɳýÒ* ºÉ´ÉåSÉ xɪÉxÉÓ +ɺÉÖ´Éå føɳýÒ* nùäJÉÚxÉ ½þå +{ÉÚ´ÉÇ iÉä ´Éä³ýÓ* VÉɽþ±ÉÒ ¨ÉÆb÷³ýÒ ‡´Éκ¨ÉiÉ**37** BäºÉÉ {ÉɽþÉä‡xÉ iÉÉä nùäJÉÉ´ÉÉ* ‡VÉYÉɺÉÉ VÉɽþ±ÉÒ ºÉEò³ýÉÆSÉä VÉÒ´ÉÉ* <iÉÖEòÉ |Éä¨ÉÉSÉÉ {ÉÚ®ú EòÉÆ ±ÉÉä]õÉ´ÉÉ* +xÉÆnù ´½þÉ´ÉÉ ‡iɪÉäºÉ‡SÉ EòÉÆ**38** {ÉÖføå º´É{ÉiÉÒºÉ ‡iɺɮúä |ɽþ®úÓ* +É{ÉhÉ ½þÉä>ðxÉ +ÉxÉÆnù‡xɦÉÇ®úÓ* ®úɨÉnù„ÉÇxÉ-xɴɱÉ{É®úÒ* ´Énùä +ÉSɇ®úiÉ ºÉÉ<ÈSÉå**39** xÉÒ±ÉÉäi{ɱÉnù±É„ªÉɨÉ* ¦ÉHòEòɨÉEò±{ÉpùÖ¨É* iÉÉä ½þÉ ¦É®úiÉÉOÉVÉ ºÉÒiÉɇ¦É®úɨÉ* nùÉ„É®úlÉÒ ®úÉ¨É ¨ÉVÉ ‡nùºÉ±ÉÉ**40** ‡Eò®úÒ]õEÖÆòb÷±É¨ÉƇb÷iÉ*´ÉxɨÉɱÉÉ ‡´É®úɇVÉiÉ* {ÉÒxÉ´ÉÉºÉ SÉiÉÖ½ÇþºiÉ*VÉÉxÉEòÒxÉÉlÉ ¨ÉVÉ ‡nùºÉ±ÉÉ**41** „ÉÆJÉ-SÉGò-MÉnùÉvÉ®ú* ¸ÉÒ´ÉiºÉ±ÉÉÆUôxÉ


EòÉèºiÉ֦ɽþÉ®ú* iÉÉä ½þÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉäkÉ¨É {É®úÉi{É®ú* °ü{ɨÉxÉÉä½þ®ú nùä‡JɱÉÉ**42** ¨½þhÉä ½þÉ ¨ÉÉxÉ´É°ü{ÉvÉÉ®úÒ* +ºÉɨÉÉxªÉ ±ÉÒ±ÉÉ´ÉiÉÉ®úÒ* VÉÉxÉEòÒVÉÒ´ÉxÉ ¨ÉxÉÉä½þÉ®úÒ* vÉxÉÖvÉÉÇ®úÒ ¨ÉVÉ ‡nùºÉ±ÉÉ**43** ¡òEòÒ®ú ‡nùºÉÉä ½þÉ ¤ÉÉÁÉiEòÉ®úÓ* ‡¦ÉIÉɽþÒ ¨ÉÉMÉÉä nùÉ®úÉänùÉ®úÓ* VÉÉxÉEòÒVÉÒ´ÉxÉ ¨ÉxÉÉä½þÉ®úÒ* vÉxÉÖvÉÉÇ®úÒ ¨ÉVÉ ‡nùºÉ±ÉÉ**44** +ºÉÉä ½þÉ +´É‡±ÉªÉÉ ={É®úÉ={É®úÓ* EòÉähÉÉºÉ EèòºÉɽþÒ ‡nùºÉÉä +ÆiÉ®úÓ* VÉÉxÉEòÒVÉÒ´ÉxÉ ¨ÉxÉÉä½þÉ®úÒ* vÉxÉÖvÉÉÇ®úÒ ¨ÉVÉ ‡nùºÉ±ÉÉ**45** ¤ÉÉ<Ç ¨ÉÉä`öÒ {É®ú¨É¦ÉÉ´ÉÉlÉÔ* {ÉiÉÒ ‡iɪÉäSÉÉ +iªÉÆiÉ º´ÉÉlÉÔ* BäºÉÒSÉ ¦ÉÉä³ýÒ ‡ºjɪÉÉÆSÉÒ VÉÉiÉÒ* EéòSÉÉ ®úPÉÖ{ÉiÉÒ ªÉä ºlɳýÓ**46** ¨ÉxÉÓ ´ÉºÉä VÉèºÉå VÉèºÉå* ¦ÉÉ䲪ÉÉ ¦Éɇ´ÉEòÉÆ +ɦÉɺÉä iÉèºÉå* +ɨ½þÉÆ ºÉEò³ýÉÆ ºÉÉ<Ç ‡nùºÉä* ‡½þ±ÉÉSÉ EèòºÉå ®úɨɰü{É**47** BäºÉä EÖòiÉEÇò Eò°ü‡xÉ xÉÉxÉÉ* Eäò±ÉÒ ‡iɪÉäSÉÒ +´É½þä±ÉxÉÉ* ‡´É¹ÉÉnù xÉɽþÓ ¤ÉÉ<ÇSªÉÉ ¨ÉxÉÉ* +ºÉiªÉ Eò±{ÉxÉÉ iÉÒ xÉähÉä**48** iÉÒ {ÉÚ´ÉÕ ¨ÉÉä`öÒ +‡vÉEòÉ®úÒ* +„ÉÒ ‡iɪÉäSÉÒ +ÉJªÉÉ ¦ÉÉ®úÒ* ½þÉäiɺÉä ®úɨÉnù„ÉÇxÉ ºÉÖJÉEòÉ®úÒ* |ɽþ®úÉä|ɽþ®úÓ ‡iɪÉäºÉ**49** {ÉÖføå VÉɽþ±ÉÉ pù´ªÉ±ÉÉä¦ÉÉänÂù¦É´É* pù´ªÉÉ{ÉÉ„ÉÓ xÉɽþÓ nùä´É* VÉɽþ±ÉÉ ®úɨÉnù„ÉÇxÉÓ +¦ÉÉ´É* BäºÉÉ ½þÉ º´É¦ÉÉ´É ±ÉÉä¦ÉÉSÉÉ**50** ºÉÉ<鼃 ½þå iÉÉå ºÉ´ÉÇ +´ÉMÉiÉ* VÉÉhÉÚ‡xÉ ‡iÉSÉå ºÉ®ú±Éå nùÖ‡®úiÉ* {ÉÖxÉ®ú‡{É ®úɨÉnù„ÉÇxÉ nùäiÉ* {ÉÖ®ú´ÉÒiÉ ½þäiÉ ‡iɪÉäSÉÉ**51** +ºÉÉä {ÉÖføå iÉäSÉ ®úÉjÉÓ* EèòºÉÒ ´ÉiÉDZÉÒ xɴɱÉ{É®úÒ* MÉÞ½þºlÉ nùäJÉä ‡xÉpùä¨ÉÉZÉÉ®úÓ* º´É{xÉ ¦ÉÉ®úÒ ¦ÉªÉÆEò®ú**52** +É{ÉhÉ +ɽþÉåiÉ BEòÉ „ɽþ®úÓ* {ÉÉä±ÉÒºÉ BEò +É{ÉhÉÉ vÉ®úÒ* ¨ÉÖºÉCªÉÉ ¤ÉÉÆvÉÚxÉ +ÉƴɳýÒ Eò®úEò®úÒ* ]õÉäEåò ‡xÉVÉEò®úÓ ¨ÉÉMÉå =¦ÉÉ**53** iÉälÉåSÉ BEò Ë{ÉVÉ®úÉ iÉä VÉÉMÉÓ* ‡xÉEò]õ iɪÉɇSɪÉÉ ¤ÉÉÁ¦ÉÉMÉÓ* ºÉÉ<ǽþÒ ºÉ´ÉÇ {ɽþɴɪÉɱÉÉMÉÓ* =¦ÉäSÉ EòÓ =MÉÒ ‡xÉ‚Sɳý**54** {ÉɽþÚ‡xÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ ºÉƇxÉvÉÉxÉÓ* VÉÉäb÷Ú‡xɪÉÉÆ nùÉäxÉÒ {ÉÉhÉÒ* Eò®úÉä‡xɪÉÉÆ ¨ÉÖJÉ Eäò‡´É±É´ÉÉhÉÒ* nùÒxÉ´ÉÉhÉÒ iÉÆ´É ´Énùä**55** ¤ÉɤÉÉ +É{ÉÖ±ÉÒ EòÒ‡iÉÇ BäEÚò‡xÉ* {ÉÉiɱÉÉå +ºÉiÉÉÆ +É{ÉÖ±Éä SÉ®úhÉÓ* |ɺÉÆMÉ ½þÉ EòÉÆ +ɨ½þÉƱÉÉMÉÚ‡xÉ* iÉÖ¨½þÒ½þÒ +ºÉÚ‡xÉ |ÉiªÉIÉ**56** ¨É½þÉ®úÉVÉÓ |ÉiªÉÖkÉ®ú ‡nùvɱÉå* ""EÞòiÉEò¨ÉÇ +´ÉPÉå {Éɇ½þVÉä ¦ÉÉä‡MɱÉå''* MÉÞ½þºlÉ +‡iÉ ‡´ÉxÉÒiÉ ¤ÉÉä±Éä* EòÉƽþÓ xÉ Eäò±Éå BäºÉå ¨ªÉÉÆ**57** ªÉÉ VÉx¨ÉÓ iÉ®úÒ EòÉƽþÓ xÉ Eäò±Éå* VÉähÉå ½þå BäºÉå ºÉÆEò]õ MÉÖVÉ®ú±Éå* iɪÉÉ´É®úÒ ¨É½þÉ®úÉVÉ ¤ÉÉä±É±Éä* ""+ºÉä±É Eäò±Éå VÉx¨ÉÉÆiÉ®úÓ''**58** ‡nùvɱÉå ¨ÉMÉ |ÉiªÉÖkÉ®ú iÉähÉå* ¨ÉÉMÉÒ±É VÉx¨ÉÉSÉå ¨ÉÒ EòÉªÉ VÉÉhÉå* +ºÉ±Éå iÉ®úÒ iÉå +É{ÉÖ±Éä nù„ÉÇxÉå* ¦Éº¨É ½þÉähÉå +É´É„ªÉEò**59** ½þÉäiÉÉÆ +ɨ½þÉÆ +É{ÉÖ±Éå nù„ÉÇxÉ* +MxÉÒ{ÉÖføå VÉèºÉå iÉÞhÉ* iÉèºÉå iÉå ºÉ¨ÉÚ³ý ¦Éº¨É ½þÉä>ðxÉ* EèòºÉÉ xÉ iªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ ¨ÉÖHò ¨ÉÒ**60** iÉÆ´É ¨É½þÉ®úÉVÉ ´ÉnùiÉÒ iɪÉɺÉ* ""BäºÉÉ iÉ®úÒ +ɽþä EòÉªÉ ‡´É…ÉɺÉ''* ½þÉäªÉ ¨½þhÉiÉÉÆ MÉÞ½þºlÉɺÉ* b÷Éä³ýä ‡¨É]õɴɪÉÉºÉ +ÉYÉɇ{ÉiÉÒ**61** +ÉYÉä|ɨÉÉhÉå b÷Éä³ýä ‡¨É]õÚ‡xÉ* =¦ÉÉSÉ +ɽþä iÉÆ´É iÉiIÉhÉÓ* vÉÉb÷‡nù„ÉÓ VÉèºÉå {Éb÷±Éå EòÉähÉÒ* +É´ÉÉVÉ ¸É´ÉhÉÓ Bä‡Eò±ÉÉ**62** +É´ÉÉVÉ EòÉxÉÓ {Éb÷ÉiÉÉÆ nùSÉEò±ÉÉ* b÷Éä³ýä =PÉb÷Ú‡xÉ {ÉɽþÚÆ ±ÉÉMɱÉÉ* +É{ÉhÉ ¤ÉÆvɇxɨÉÖÇHò ‡nùºÉ±ÉÉ* {ÉÉä±ÉÒºÉ {Éb÷±ÉÉ ®úHò¤ÉƤÉɳý**63** iÉähÉå ¨ÉxÉÓ +iªÉÆiÉ PÉɤɮú±ÉÉ* ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆEòb÷ä {ÉɽþÚÆ ±ÉÉMɱÉÉ* ½þÉƺÉÚxÉ ¨ÉMÉ iÉä ¨½þhÉiÉÒ iɪÉɱÉÉ* ""¦É±ÉÉ ºÉÉÆ{Éb÷±ÉÉºÉ iÉÚÆ +ÉiÉÉÆ**64** +ÉiÉÉÆ ªÉäiÉÒ±É +¨É±ÉnùÉ®ú* {ÉɽþÚxÉ ªÉälÉÒ±É ºÉ´ÉÇ |ÉEòÉ®ú* iÉÚÆSÉ nùÉÆb÷MÉÉ ¨½þhÉiÉÒ±É +‡xÉ´ÉÉ®ú* {ÉÖxÉ: ‡MÉ®ú¡ònùÉ®ú Eò®úiÉÒ±É''**65** ¨ÉMÉ iÉÉä MÉÞ½þºlÉ ´Énùä iÉk´ÉiÉÉÆ* ¤ÉɤÉÉ +É{ÉhÉ JÉ®úåSÉ ¤ÉÉä±ÉiÉÉÆ* EòºÉå½þÒ Eò®úÉ ºÉÉäb÷´ÉÉ +ÉiÉÉÆ* ‡nùºÉäxÉÉ jÉÉiÉÉ iÉÖ¨½þÉÆ´ÉÒhÉ**66** BäºÉå BäEÚò‡xÉ ºÉÉ<Ç ´ÉnùiÉÒ* ""{ÉÖxÉ‚SÉ ±ÉÉ´ÉÓ xÉäjÉ{ÉÉiÉÓ''* iÉèºÉå Eò°ü‡xÉ b÷Éä³ýä VÉÉå =Pɇb÷iÉÒ* xÉ´É±É ÎºlÉiÉÒ +ɇhÉEò**67** +É{ÉhÉ Ë{ÉVɆªÉÉSÉä ¤ÉÉÁnùä„ÉÓ* ¨É½þÉ®úÉVÉ ºÉÉ<Ç +É{ÉÖ±Éä{ÉÉ„ÉÓ* PÉÉiɱÉå ºÉɹ]õÉÆMÉ xɨÉxÉ iªÉÉƺÉÒ* ¤ÉɤÉÉ ¨ÉMÉ {ÉÖºÉiÉÒ iɪÉÉiÉå**68** ""+ÉiÉÉÆSÉÉ iÉÖZÉÉ xɨɺEòÉ®ú* +ɇhÉ ªÉÉ{ÉÚ´ÉÕ VÉä PÉɱÉÒºÉ ‡xÉ®úÆiÉ®ú* +ɽþä EòÉªÉ nùÉä½þÓiÉ +ÆiÉ®ú* Eò°üxÉ ‡´ÉSÉÉ®ú ºÉÉÆMÉå ¨ÉVÉ''**69** iÉÆ´É iÉÉä MÉÞ½þºlÉ nùä<Ç =kÉ®ú* VɨÉÒxÉ-+º¨ÉÉxÉÉSÉå +ÆiÉ®ú* Eäò´É³ý pù´ªÉÉlÉÇ {ÉÚ´ÉÇxɨɺEòÉ®ú* ºÉÉÆ|ÉiÉ {É®ú¨Éä…É®ú¦ÉÉ´ÉÉxÉå**70** {ÉÚ´ÉÕ EòÉƽþÓ½þÒ ¦ÉÉ´É xÉ´½þiÉÉ* <iÉEåòSÉ xÉ´½þä ¨ÉֺɱɨÉÉxÉ +ºÉiÉÉÆ* +É{ÉhÉ +ɨ½þÉÆ Ë½þnùÚÆºÉ §É¹]õ‡´ÉiÉÉÆ* ½þÉäiÉÉ ‡SÉkÉÓ ½þÉ ®úÉä¹É**71** iɪÉÉ´É®úÒ ¤ÉɤÉÉ {ÉÖºÉiÉÒ* ""xÉɽþÓ EòÉªÉ iÉÖ‡ZɪÉÉ ‡SÉkÉÓ* ¨ÉֺɱɨÉÉxÉÉSªÉÉ nùä´ÉÉÆSÉÒ ¦ÉHòÒ''* xÉɽþÓ ¨½þhÉiÉÒ MÉÞ½þºlÉ**72** {ÉÖºÉiÉÒ ¤ÉɤÉÉ iɪÉɱÉÉMÉÚ‡xÉ* ""{ÉÆVÉÉ xÉɽþÓ EòÉ iÉÖ‡ZɪÉÉ ºÉnùxÉÓ* {ÉÚVÉÒiÉ xÉɽþ EòÉ iÉɤÉÖiÉÉSÉä ‡nùxÉÓ* {ÉɽþÓ ¨ÉxÉÓ ‡´ÉSÉÉ°ü‡xÉ**73** "EòÉb÷-‡¤É¤ÉÒ' ½þÒ +ɽþä ºÉnùxÉÓ* ±ÉMxÉEòɪÉÉǺÉÒ ‡iÉVɱÉÉ {ÉÚVÉÚ‡xÉ* iÉÖ¹]õ‡´ÉiÉÉäºÉ xÉÉ ¨ÉÉxÉ{ÉÉxÉÓ* ¨ÉֺɱɨÉÉxÉÒ nùè´ÉiÉ ½þå''**74** ½þÉäªÉ ¨½þhÉÚ‡xÉ ¨ÉÉxªÉ Eò‡®úiÉÉÆ* +ɇhÉEò EòÉªÉ <SUôÉ {ÉÖºÉiÉÉÆ* ‡xÉVÉMÉÖ¯û ®úɨÉnùÉºÉ nù„ÉÇxÉiÉÉ* ={ÉVɱÉÒ +ɺlÉÉ MÉÞ½þºlÉÉ**75** ¨É½þÉ®úÉVÉ ¨ÉMÉ iɪÉÉ|ÉiÉÒ* ¨ÉÉMÉå ´É³ýÚxÉ {ɽþÉ ¨½þhÉiÉÒ* ¨ÉMÉ VÉÉå ¨ÉÉMÉå ´É³ýÚxÉ {ÉɽþiÉÒ* ºÉ¨ÉlÉÇ ¨ÉÚiÉÔ ºÉx¨ÉÖJÉ**76** {Éb÷iÉÉÆSÉ ºÉ¨ÉlÉÉÈSÉä {ÉɪÉÓ* +où„ªÉ VÉɽþ±Éä `öÉÆ<ÈSÉä `öɪÉÓ* ¨ÉMÉ iÉÉä ‡VÉYÉɺÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò {ÉɽþÓ* +ɇhÉEò EòÉƽþÓ ‡´ÉSÉÉ®úÒ**77** ¤ÉɤÉÉ +É{ÉÖ±Éå VÉɽþ±Éä ´ÉªÉ* ¨½þÉiÉÉ®úÉ ½þÉ ‡nùºÉiÉÉä EòɪÉ* +ɽþä +É{ÉhÉÉ `öÉ´ÉÉ EòɪÉ* +ɪÉÖnùÉÇªÉ +É{ÉÖ±ÉÉ**78** EòÉªÉ ´ÉnùºÉÒ ¨ÉÒ ¨½þÉiÉÉ®úÉ +ɽþä* ¨ÉɇZɪÉÉ ºÉ´Éå vÉÉÆ´ÉÚ‡xÉ {Éɽþå* ¨½þhÉÉä‡xÉ ºÉÉ<Ç VÉÉå vÉÉÆ´ÉiÉɽþä* ½þÉ ±ÉÉMɱÉɽþä ¨ÉÉPÉÉ®úÉ**79** ¨É½þÉ®úÉVÉ ºÉ´ÉäMÉ vÉÉÆ´ÉiÉÉÆ* vÉÖ³ýÉä®úÉ VÉÉä =ºÉ³ý±ÉÉ ´É®úiÉÉ* iÉäSÉ ºÉÆvÉÒºÉ {ÉɴɱÉä +où„ªÉiÉÉ* {ÉɴɱÉÒ VÉÉMÉÞiÉiÉÉ MÉÞ½þºlÉɺÉ**80** +ºÉÉä iÉÉä VÉé ±ÉÉvɱÉÉ VÉÉMÉÞiÉÒ* ¨ÉxÉÓ ‡´ÉSÉɇ®úiÉÉÆ º´É{xÉκlÉiÉÒ* iÉÉiEòɳý {ÉɱÉ]õ±ÉÒ ‡SÉkÉ´ÉÞkÉÒ* ´ÉÉxÉÒ ¨É½þiÉÒ ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ**81** {ÉɽþÚ‡xÉ BäºÉÒ SɨÉiEÞòiÉÒ* ºÉÉ<Ç{ÉnùÓ VÉb÷±ÉÒ ¦ÉHòÒ* ¤ÉɤÉÉƇ´É¹ÉªÉÓ ºÉƄɪɴÉÞkÉÒ* ¨Éɴɳý±ÉÒ {ɇ®úκlÉiÉÒ {ÉÚ´ÉÔ±É**82** {ÉɽþÚÆ VÉÉiÉÉÆ +´ÉPÉä º´É{xÉ* {ɇ®ú iÉÓ =kÉ®úå +ɇhÉ iÉä |É‚xÉ* BäEÚò‡xÉ ¸ÉÉäiÉÉÆ Eò®úÉ´ÉÉ OɽþhÉ* ¦ÉÉ´ÉÉlÉÇ MɽþxÉ +ÉÆiÉÒ±É**83** ½þÉ |É‚xÉÉäkÉ®ú+xÉÖ´ÉÉnù* ¨ÉpùɺÉÒ {ÉɴɱÉÉ {É®ú¨É¤ÉÉävÉ* ‡´É®úɱÉÉ ºÉÉ<ȺÉƤÉÆvÉÓ ‡´É®úÉävÉ* ½þɺªÉ‡´ÉxÉÉänù°ü{ÉÉxÉå**84** nùֺɮúä ‡nù´É„ÉÓ |ÉÉiÉ:EòɳýÓ* ¨ÉÆb÷³ýÒ ¨É‡„ÉnùÓ nù„ÉÇxÉÉ +ɱÉÒ* nùÉäxÉ ¯û{ɪÉÉÆSÉÒ ¤É¡òÒÇ ‡nùvɱÉÒ* EÞò{ÉÉ Eäò±ÉÒ ºÉÉ<ÇxÉÉlÉå**85** iÉèºÉäSÉ {ɱ±É´ÉSÉä ¯û{ɪÉä nùÉäxÉ* ¤ÉɤÉÉÆxÉÓ iɪÉÉÆ ºÉ¨ÉiÉÉÆ nùä>ðxÉ* PÉäiɱÉå EòÉƽþÓ ‡nù´ÉºÉ `öä´ÉÚxÉ* ¦ÉVÉxÉ-{ÉÚVÉxÉ SÉɱɱÉå**86** {ÉÖføå EòÉƽþÓ Eòɳý Gò‡¨É±ÉÉ* ‡xÉPÉɱÉÒ ¨ÉÆb÷³ýÒ VÉÉhªÉɱÉÉ* xÉɽþÓ VÉ®úÒ ¤É½þÖ {ÉèºÉÉ ±ÉÉvɱÉÉ* ¦É®ú{ÉÚ®ú ±ÉɦɱÉÉ +É„ÉÒ´ÉÉÇnù**87** ""+±±ÉÉ ¨Éɇ±ÉEò ¤É½þÉäiÉ nùäMÉÉ* +±±ÉÉ iÉÖ¨½þÉ®úÉ +SUôÉ Eò®úäMÉÉ''* {ÉÖføå ½þåSÉ EòÓ +ɱÉå ={ÉäMÉÉ* ±ÉÉMɱÉä ¨ÉÉMÉÉÇ iÉä VÉä´½þÉÆ**88** ºÉÉ<ȇSɪÉÉ +É„ÉÒ´ÉÇSÉxÉÓ* ºÉÉ<ÈSÉÒ +É`ö´ÉhÉ vªÉÉxÉÓ ¨ÉxÉÓ* ¨ÉÉMÉÇ SÉɱÉiÉÉÆ ‡nù´ÉºÉ®úVÉxÉÓ* nùÖ:JÉ xÉÉ º´É{xÉÓ ‡iɳý¦É®úÒ**89** PÉb÷±ÉÒ +É„ÉÒ´ÉÉÇnùÉxÉÖ°ü{É* ªÉlÉɺÉÉÆMÉ ªÉÉjÉÉ +¨ÉÚ{É* ´ÉÉ]õäºÉ xÉ ½þÉäiÉÉÆ ªÉÎiEòƇSÉiÉ iÉÉ{É* {ÉÉiɱÉä ºÉÖJÉ°ü{É ‡xÉVÉMÉÞ½þÉ**90** ¨ÉxÉÓ ËSɇiɱªÉÉ ½þÉäiªÉÉ BEòÉ* iªÉÉ PÉb÷ÚxÉ, PÉb÷±ªÉÉ ªÉÉjÉÉ +xÉäEòÉ* ´ÉÉxÉÒiÉ ºÉÉ<Ç´ÉSÉxÉEòÉèiÉÖEòÉ* +ÉxÉÆnù ºÉEò‡³ýEòÉÆ +xÉÖ{ɨÉ**91** ‡„É´ÉÉªÉ ºÉÆiÉÉSÉå +É„ÉÒ´ÉÇSÉxÉ* ""+±±ÉÉ +SUôÉ Eò®úÒ±É'' ½þå ´ÉSÉxÉ* +IÉ®úå +IÉ®ú ºÉiªÉ ½þÉä>ðxÉ* ¨ÉxÉÉä®úlÉ {ÉÚhÉÇ VÉɽþ±ÉÉ**92** BäºÉä iÉä ºÉ¨ÉºiÉ iÉÒlÉÉæ{ÉɺÉEò* ¦ÉMÉ´ÉnÂù¦ÉHò ¨ÉpùɺÉÒ ±ÉÉäEò* ºÉEò³ý ºÉk´ÉºlÉ ºÉÉÎk´ÉEò* ¤ÉÆvɨÉÉäSÉEò ºÉÉ<Ç iªÉÉÆ**93**


BäºÉÒSÉ ºÉÖ®úºÉ +ɇhÉEò EòlÉÉ* ºÉÉÆMÉiÉÉä {ɇ®ú‡ºÉVÉä ºÉÉnù®ú ¸ÉÉäiÉÉÆ* ¦É‡Hò¦ÉÉ´Éå ¸É´ÉhÉ Eò‡®úiÉÉÆ* +É‚SɪÉÇ ‡SÉkÉÉ |ÉEò]õä±É**94** ¦ÉHòEòÉVÉEò±{ÉpùÖ¨É* EèòºÉä ºÉ|Éä¨É ¦ÉHòÉÆSÉä EòɨÉ* {ÉÖ®ú´ÉÒiÉ +‡´É¸É¨É ºÉ´ÉÇnùÉ**95** `öÉhÉå ‡VɱÁÉÆiÉ ´ÉÉÆpùå „É½þ®ú* iÉjɺlÉ BEò ¦ÉHò|É´É®ú* ®úPÉÖxÉÉlÉ®úÉ´É iÉåb÷Ö±ÉEò®ú* SÉiÉÖ®ú-vÉÒ®ú ¤É½þÖ¸ÉÖiÉ**96** ºÉnùÉ +ÉxÉÆnùÒ ¨ÉÉä`öä |Éä¨ÉÒ* ‡´ÉxÉ]õ±Éä ºÉÉ<ÈSÉä {ÉÉnù{ÉsÓ* iÉälÉÒ±É ¤ÉÉävɨÉEò®úÆnùEòɨÉÓ* +JÉÆb÷ xÉɨÉÓ MÉÖhÉMÉÖhÉiÉ**97** °ü{É nùä>ð‡xÉ "¦ÉVÉxɨÉɱÉÉ'* ´É‡hÉDZÉÒ VɪÉÉÆxÉÓ ºÉÉ<DZÉÒ±ÉÉ* iÉÒ ¦É‡Hò|Éä¨Éå ´ÉÉSÉÒ±É iªÉɱÉÉ* ºÉÉ<ÇSÉ {ÉɴɱÉÉ {ÉɴɱÉÓ**98** ºÉɇ´ÉjÉÒ xÉɨÉå iɪÉÉÆSÉå Eò±ÉjÉ* ¤ÉɤÉÚ iɪÉÉÆSÉÉ VªÉä¹`ö {ÉÖjÉ* {ɽþÉ iɪÉÉÆSÉÉ +xÉÖ¦É´É ‡´É‡SÉjÉ* {ɇ®úºÉÉ iÉå Sɇ®újÉ ºÉÉ<ÈSÉå**99** BEònùÉÆ ¤ÉɤÉÚ ºÉÉ„ÉƇEòiɨÉxÉ* ´ÉètEòÒªÉ {ÉÉ`ö„Éɳýä¨ÉvÉÚxÉ* PÉä>ðxÉ {É®únùä„ÉÒªÉ ´ÉètEòÒ ‡„ÉIÉhÉ* {É®úÒIÉä±ÉÉMÉÚxÉ ¤ÉèºÉäxÉÉ**100** iɪÉÉxÉå ®úÉjÉÒSÉÉ ‡nù´ÉºÉ Eò°üxÉ* +¦ªÉÉºÉ Eäò±ÉÉ +‡iÉ EòºÉÚxÉ* ºÉ½þVÉ VªÉÉä‡iɹªÉÉºÉ Eäò±ÉÉ |É‚xÉ* {É®úÒIÉåiÉ =kÉÒhÉÇ ½þÉä<ÇxÉ EòÉÆ**101** SÉɳýÚ‡xÉ {ÉÆSÉÉÆMÉÉSÉÓ {ÉÉxÉå* VªÉÉä‡iɹÉÒ {ÉɽþÒ OɽþÉÆSÉÓ ºlÉÉxÉå* ®úÉ„ÉÒ xÉIÉjÉå ¨ÉÉäVÉÚ‡xÉ ¤ÉÉä]õÉxÉå* ºÉËSÉiÉ ¨ÉÖpùäxÉå +´É±ÉÉäEòÒ**102** ¨½þhÉä Eäò±ÉÉiÉ {ɇ®ú¸É¨É lÉÉä®ú* {ɇ®ú ªÉä ´É¹ÉÕ xÉ OɽþÉÆSÉÉ VÉÉä®ú* {ÉÖføÒ±É ´É¹ÉÇ ¡òÉ®ú ¸ÉäªÉºEò®ú* {É®úÒIÉÉ ‡xÉPÉÉæ®ú iÉä ´É¹ÉÕ**103** ¤ÉèºÉÚxÉ {É®úÒIÉäºÉ EòÉªÉ ºÉÉlÉÇEò* ½þÉähÉÉ®ú VÉ®úÒ ¸É¨É ‡xÉ®úlÉÇEò* ‡´ÉtÉlªÉÉÇxÉå ½þÉ PÉäiɱÉÉ ´ÉSÉEò* iÉähÉå iÉÉä nùSÉEò±ÉÉ ¨ÉxÉɺÉÒ**104** {ÉÖføå iɪÉÉ ‡´ÉtÉlªÉÉÇSÉÒ ¨ÉÉiÉÉ* +±{ÉÉ´ÉEòÉ„ÉÓ ‡„Éb÷# VÉÉiÉÉÆ* xɇ¨ÉiÉÉÆ ºÉÉ<ÇSÉ®úhÉ ¨ÉÉlÉÉÆ* EÖò„É±É ´ÉÉiÉÉÇ SÉɱɱªÉÉ**105** ‡xÉPÉɱÉÒ iÉé½þÒ ½þÒ EòlÉÉ* Eò¯ûhÉÉ´ÉSÉxÉÓ ¤ÉɤÉÉƺÉÒ |ÉɇlÉÇiÉÉÆ* ¨½þhÉä ¨ÉÖ±ÉMÉÉ {É®úÒIÉäºÉ ¤ÉºÉiÉÉ* +ºÉiÉÒ +xÉÖEÚò±ÉiÉÉ OɽþÉÆSÉÒ**106** {ɇjÉEòÉ {Éɇ½þ±ÉÒ VªÉÉä‡iɹªÉÉƽþÓ* ¨½þhÉiÉÒ ªÉÆnùÉ ªÉÉäMÉ xÉɽþÓ* +ºÉÚxÉ +¦ªÉɺÉÉSÉÒ iɪÉÉ®úÒ½þÒ* ¨ÉÖ±ÉMÉÉ xÉ VÉÉ<Ç {É®úÒIÉäºÉ**107** iÉ®úÒ ¤ÉɤÉÉ ½þÒ EòÉªÉ Oɽþnù„ÉÉ* ªÉÆnùÉ +„ÉÒ EòÉÆ ½þÒ ‡xÉ®úÉ„ÉÉ* {Éb÷ä±É BEònùÉÆ {Énù®úÓ {É®úÒIÉÉ* BäºÉÒ ¤É½þÖ +É„ÉÉ ºÉ¨ÉºiÉÉÆ**108** BäEÚòxÉ ¤ÉɤÉÉ ´Énù±Éä ´ÉSÉxÉ* ""ºÉÉÆMÉå iɪÉÉºÉ ¨ÉÉZÉå ¨ÉÉxÉ* {ɇjÉEòÉ `öä´ÉÓ MÉÖÆb÷ɳýÚxÉ* ¤ÉèºÉä VÉÉ º´ÉºlɨÉxÉ {É®úÒIÉä**109** xÉÉnùÉ EÖòhÉÉSªÉÉ ±ÉÉMÉÚÆ xÉEòÉ* VÉx¨É{ɇjÉEòÉ {ÉɽþÚÆ xÉEòÉ* ºÉɨÉÖ‡pùEòÉ ‡´É…ÉɺÉÚÆ xÉEòÉ* SÉɱɴÉÉ ‡xÉEòÉ +¦ªÉɺÉ**110** ¨½þhÉÉ´Éå ¨ÉÖ±ÉÉºÉ ªÉä<Ç±É ªÉ„É* º´ÉºlɇSÉkÉå {É®úÒIÉäºÉ ¤ÉèºÉ* ½þÉä>ðÆ xÉEòÉä +ºÉÉ ‡xÉ®úÉ„É* `öä´ÉÓ ‡´É…ÉÉºÉ ¨ÉVÉ´É®úÓ''**111** +ºÉÉä ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ +ÉYÉÉ PÉä>ð‡xÉ* +É<Ç {É®úiɱÉÒ OÉɨÉɱÉÉMÉÚ‡xÉ* ¨ÉÖ±ÉÉºÉ ¤ÉɤÉÉÆSÉÉ ‡xÉ®úÉä{É EòlÉÚ‡xÉ* =iºÉɽþå VÉxÉxÉÒ +É…ÉɺÉÒ**112** BäºÉÉ iÉÉä ºÉÉ<Ç´ÉSÉxÉÉä±½þɺÉ* ¨ÉÖ±ÉMÉÉ ¤ÉèºÉ±ÉÉ {É®úÒIÉäºÉ* =kÉ®úå½þÒ ±ÉäJÉÒ |É‚xÉÉƺÉ* ªÉlÉÉ´ÉEòÉ„É ‡nùvɱÉÓ**113** ±ÉäJÉÒ {É®úÒIÉÉ {ÉÚhÉÇ ZÉɱÉÒ* =kÉ®úå½þÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ‡±É‡½þ±ÉÒ** {ɇ®ú +Éi¨É‡´É…ÉɺÉå PÉä®ú±ÉÒ* ºÉƄɪÉå Sɳý±ÉÒ ÎºlÉ®ú¤ÉÖrùÒ**114** +ºÉiÉÉÆ ‡±É‡½þ±ÉÓ ºÉ¨ªÉMÉÖkÉ®úå* =kÉÒhÉÇ ´½þɴɪÉÉ ‡iÉiÉÖEòÓ {ÉÖ®úä* {ɇ®ú ‡´ÉtɇlÉǪÉÉ ´ÉÉ]õä iÉä +{ÉÖ®úå* ºÉÉä‡b÷±ÉÉ vÉÒ®ú iɪÉÉxÉå**115** ´ÉºiÉÖiÉ: ±ÉäJÉÒ {É®úÒIÉåiÉ {ÉɺÉ* ½þÉäiÉÉ iÉ®úÒ iªÉÉºÉ ´ÉÉ]õä ¨ÉÒ xÉÉ{ÉɺÉ* iÉähÉå ½þÉä>ðxÉ iÉÉä =nùɺÉ* iÉÉåb÷Ò {É®úÒIÉäºÉ ¤ÉèºÉäxÉÉ**116** iÉÉåb÷Ò {É®úÒIÉäºÉ +É®úÆ¦É ZÉɱÉÉ* |ÉlÉ¨É ‡nù´ÉºÉ iÉèºÉÉSÉ MÉä±ÉÉ* nùֺɮúä ‡nù´É„ÉÓ BEò ºxÉä½þÒ +ɱÉÉ* ‡´ÉtÉlÉÔ nùä‡JɱÉÉ ¦ÉÉäVÉxÉκlÉiÉ**117** ¨½þhÉä ½þÒ EòÉªÉ +É‚SɪÉÇiÉÉ* {É®úÒIÉEòɱÉÉ iÉÖZÉÒ ËSÉiÉÉ* ¨½þhÉä VÉÉ {ÉɽþxÚ É ªÉä +ÉiÉÉÆ* iÉåb÷Ö±ÉEò®ú xÉ´½þiÉÉ EòÉÆ EòɱÉ**118** ±ÉäJÉÒ {É®úÒIÉåiÉ iÉÉä xÉÉ{ÉɺÉ* iɪÉÉ iÉÉåb÷ÒSÉä ‡Eò¨ÉlÉÇ ºÉɪÉɺÉ* ¨½þhÉÚxÉ PÉ®úÓ iÉÉä ¤ÉèºÉ±ÉÉ =nùɺÉ* º{ɹ]õ ¨ÉÓ iɪÉÉºÉ ºÉÉƇMÉiɱÉå**119** iÉä´½þÉÆ {É®úÒIÉEò ´Énùä iÉÚÆ VÉÉ<È* +ºÉä±É iÉèºÉÉ PÉä>ðxÉ ªÉä<È* ""±ÉäJÉÒ {É®úÒIÉåiÉ {ÉɺÉ'' ½þÒ nùä<È* +ÉxÉÆnùnùɪÉÒ Jɤɮú iªÉÉ**120** ¨ÉMÉ iÉÉä +ÉxÉÆnù EòÉªÉ {ÉÖºÉÉ´ÉÉ* Eäò±ÉÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ ºÉÉ<ÈSÉÉ vÉÉÆ´ÉÉ* xÉ PÉäiÉÉÆ BEò IÉhÉÉSÉÉ ‡´ÉºÉÉÆ´ÉÉ* =±½þɺɦÉÉ´Éå vÉÉƴɱÉÉ**121** +ºÉÉä {ÉÖføå VÉɽþ±Éå MÉÉäb÷* {É®úÒIÉäSÉÒ {ÉÖ®ú±ÉÒ ½þÉäb÷* ‡nùvɱÉÒ oùfø ‡xÉVÉ{ÉnùÓ VÉÉäb÷* ºÉÉ<ÈxÉÓ EòÉäb÷ {ÉÖ®ú´ÉÚ‡xÉ**122** nù³ýɴɪÉÉSªÉÉ VÉÉiªÉÉSÉÉ JÉÖÆ]õ* ½þɱɽþɱɴÉÚ‡xÉ ¤ÉºÉ‡´ÉiÉÒ PÉ^õ* iÉèºÉÒSÉ MÉÖ¯û{Énù‡xɹ`öäSÉÒ MÉÉä¹]õ* ½þɱɴÉÚ‡xÉ SÉÉäJÉ]õ ºÉÉ<Ç Eò®úÒ**123** BäºÉå xÉ EòÉähÉÉ Eäò´½þÉƽþÒ Eò‡lÉiÉÒ* VÉähÉå xÉ ½þɱÉä±É ‡SÉkÉ´ÉÞkÉÒ* ½þä iÉÉå ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ ‡xÉiªÉ |ÉSÉÒiÉÒ* ‡xɹ`öÉ ªÉä ®úÒiÉÓ oùfø Eò‡®úiÉÒ**124** SÉɱÉÚÆ VÉÉiÉÉÆ Eò‡lɱªÉÉ ´ÉÉ]õä* +É®úƦÉÓ +É®úƦÉÓ MÉÉäb÷ ´ÉÉ]õä* {ÉÖføå BäºÉä {ɺɇ®úiÉÒ±É ºÉ®úÉ]õä* EòÉÆ]õäSÉ EòÉÆ]õä SÉÉå½þÒEòb÷ä**125** ¨ÉMÉ iªÉÉ ‡xɹ`öäºÉ ¡Öò]õiÉÒ±É ¡òÉÆ]õä* ºÉ½þVÉ xÉÓ ºÉÆ„ÉªÉ nùÉ]õä* ‡EòlÉÇ ºÉÉ<Ç ªÉÉ +Éb÷´ÉÉ]õä* +ÉhÉÒ ½þå ´ÉÉ]õä ¨ÉxÉɱÉÉ**126** {ɇ®ú ½þå BäºÉå VÉälÉå ´ÉÉ]õä* iÉälÉåSÉ ¸ÉrùÉ vÉ®úÉ xÉä]õå* EòºÉÉä]õÒSÉ ½þÓ |ÉiªÉIÉ ºÉÆEò]õå* iÉähÉåSÉ {Éè`öä oùfø ¸ÉrùÉ**127** nùä>ð‡xɪÉÉÆ ºÉÆEò]õÉÆ iÉÉåb÷* Eò‡®úiÉÉÆ ºÉÉ<Ǻ¨É®úhÉ +JÉÆb÷* ½þÉäiÉÒ ºÉEò³ý +{ÉÉªÉ nùÖJÉÆb÷* „ÉHòÒ ½þÒ |ÉSÉÆb÷ xÉɨÉÉSÉÒ**128** ½þåSÉ ªÉÉ +ÆiÉ®úɪÉÉÆSÉå |ɪÉÉäVÉxÉ* iÉå½þÒ Eò®úÒ ºÉÉ<ÇSÉ ‡xɨÉÉÇhÉ* iÉä´½þÉÆSÉ PÉb÷ä±É ºÉÉ<Ǻ¨É®úhÉ* ºÉÆEò]õÉä{ɄɨÉxɽþÒ iÉä´½þÉÆSÉ**129** +ºÉÉä ªÉÉSÉ ¨ÉÖ±ÉÉSÉä ´Éb÷Ò±É* ¦ÉHò ¤ÉɤÉÉÆSÉä +‡iÉ |Éä¨É³ý* vÉÒ®ú =nùÉ®ú ºÉk´É„ÉÒ±É* MÉÉjÉå ‡„ɇlÉ±É VÉɽþ±ÉÓ**130** |ɇºÉrù {É®únùä„ÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®úÒ* {ÉäføÒ VɪÉÉÆSÉÒ ¨ÉÖƤÉ<Ç „ɽþ®úÓ* <¨ÉÉxÉå <iɤÉÉ®úå iɪÉÉÆSÉä {Énù®úÓ* Eäò±ÉÒ xÉÉäEò®úÒ iɪÉÉÆxÉÓ**131** {ÉÖføå ½þÉäiÉÉÆ ´ÉÞrùÉ{ÉEòɳý* xÉäjÉÉÆºÉ ªÉä>ðÆ ±ÉÉMɱÉÒ ZÉÉÆEò³ý* <ƇpùªÉå ‡xÉVÉEòɪÉÕ ‡´ÉEò³ý* ´ÉÉƇUôiÉÒ ‡xÉ‚Sɳý +É®úɨÉ**132** EòÉ¨É Eò®úɪÉÉ =®ú±ÉÒ xÉ „ÉHòÒ* ¨½þhÉÚxÉ ºÉÖvÉÉ®úɴɪÉÉ |ÉEÞòiÉÒ* ®úPÉÖxÉÉlÉ®úÉ´É ®úVÉÉ PÉäiÉÒ* º´ÉºlÉ ‡´É¸ÉÉÆiÉÒ ¦ÉÉä‡MÉiÉÒ**133** {ÉÖføå iÉÒ ®úVÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¦É®ú±ÉÒ* xÉɽþÓ {ÉÚhÉÇ ‡´É¸ÉÉÆiÉÒ ±ÉɦɱÉÒ* ¨½þhÉÚxÉ ¨ÉÉMÉÚ‡iÉ +VÉÔ ‡±É‡½þ±ÉÒ* ®úVÉÉ |ÉɇlÉDZÉÒ +ɇhÉEò**134** +VÉÔ nùäJÉÚ‡xɪÉÉÆ ={É®úÒ* +{Éä‡IÉiÉ ®úVÉäSÉÒ ‡„É¡òÉ®úºÉ Eò®úÒ* {ɇ®ú iªÉÉ {ÉäføÒSÉä ´É‡®ú¹`öɇvÉEòÉ®úÒ* {ÉÚhÉÇ ‡´ÉSÉÉ®úÒ nùªÉɳýÚ**135** vÉxÉÒ ¨ÉxÉÉSÉÉ =nùÉ®ú* {ÉɽþÚ‡xÉ +É{ÉÖ±ÉÉ <¨ÉÉxÉÒ SÉÉEò®ú* nùä<Ç |Éä¨ÉÉSÉÒ +vÉÔ ¦ÉÉEò®ú* {ÉÖføÒ±É Sɇ®úiÉÉlÉÇ SÉɱÉɴɪÉÉ**136** BäºÉÒ ½þÒ ºÉ®úEòÉ®úÒ {ÉrùiÉ* =kÉ¨É {Éäfø¬É½þÒ |ɺÉÆMÉÉä{ÉÉiÉ* |ÉɨÉɇhÉEò ºÉä´ÉEòÉƇxɇ¨ÉkÉ* =kÉäVÉxÉÉlÉÇ +´É±ÉƇ¤ÉiÉÒ**137** {ɇ®ú ½þÒ ¦ÉÉEò®ú ¨ÉÉZÉÉ vÉxÉÒ* nùä<Ç±É EòÉªÉ ¨ÉVɱÉÉMÉÚ‡xÉ* {Éb÷äxÉ VÉä´½þÉÆ ¨ÉÒ ¤ÉäEòÉ®ú ½þÉä>ð‡xÉ* B䇺ɪÉÉ ËSÉiÉxÉÓ {Éb÷±Éä iÉä**138** nùÒb÷„Éå +´ÉPÉÉ ¨ÉÉZÉÉ {ÉMÉÉ®ú* {ÉÉ>ðhÉ„ÉåSªÉÉ {Éäx„ÉxÉÉ´É®ú* {Éb÷ä±É ‡nùxÉSɪÉæSÉÉ ¦ÉÉ®ú* ¨ÉxÉÉÆiÉ ‡´ÉSÉÉ®ú PÉÉä³ýiÉ**139** {ɇ®ú {ÉÖføå VÉɽþ±ÉÒ ¨ÉÉèVÉ* {ɽþÉ ¤ÉɤÉÉÆSÉå xÉ´É±É ¦ÉÉäVÉ* ®úPÉÖxÉÉlÉ®úÉ´ÉÉÆSÉä EÖò]õÖƤÉÉ ‡½þiÉMÉÖVÉ* {ÉÖºÉiÉÒ iÉå SÉÉäVÉ {ɇ®ú‡ºÉVÉä**140** +JÉä®úSÉÉ ½þÖEÚò¨É ´½þɴɪÉÉ +ÉvÉÓ* +ºÉiÉÉÆ {ÉÆvÉ®úÉ ‡nùºÉÉÆSÉÉ +´ÉvÉÒ* VÉÉ>ð‡xÉ ‡iɪÉäSªÉÉ º´É{xÉɨÉvÉÓ* {ÉÖºÉiÉÒ ¤ÉÖrùÒ ‡iɪÉäºÉ**141** „ÉƦɮú tÉ´Éä ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉxÉÒ¹ÉÉ* {ÉÖ®úä±É xÉÉ iÉ´É ¨ÉxÉÓSÉÒ +É„ÉÉ''* ¤ÉÉ<Ç ´Énùä ½þå EòÉªÉ {ÉÖºÉÉ* +ɨ½þÉÆ ¦É®úƴɺÉÉ +É{ÉÖ±ÉÉSÉ**142** ‡iÉEòb÷ä `ö®úÉ´É +VÉÔ´É®ú* ®úPÉÖxÉÉlÉ®úÉ´É <¨ÉÉxÉÒ xÉÉäEò®ú* ¤É½þÖiÉ VÉɽþ±ÉÒ ºÉä´ÉÉ +ÉVÉ´É®ú* +vÉÔ ¦ÉÉEò®ú tÉ´ÉÒ iªÉÉÆ**143** ¨ÉÖJÉå VÉ®úÒ ´Énù±Éä „ÉƦɮú* nù½þÉ ‡nùvɱÉä +ɇhÉEò ´É®ú* BäºÉä ½þä ºÉ¨ÉlÉÇ Eò¯ûhÉÉEò®ú* |Éä¨É +‡xÉ´ÉÉ®ú ¦ÉHòÉÆSÉå**144** +ÉiÉÉÆ {ɇ®úºÉÉ +ɇhÉEò BEò* EòlÉÉ ºÉÖÆnù®ú ¨ÉxÉÉä®úÆVÉEò* ¦ÉHò|Éä¨ÉÉä±½þɺÉEòÉ®úEò* +ÉxÉÆnùnùɪÉEò ¸ÉÉäiɪÉÉÆ**145** b÷ÉìC]õ®ú xÉɨÉå CªÉÉ{É]õxÉ ½þÉ]õä*


¤ÉɤÉÉÆSÉä ¦ÉHò ¸ÉrùɳýÚ ¨ÉÉä`öä* ¤ÉɤÉÉÆxÉÓ º´É{xÉÉÆiÉ nù„ÉÇxÉ {ɽþÉÆ]õä* ‡nùvɱÉå iÉå MÉÉä¨É]õå EòlÉÉxÉEò**146** ½þÉ]õä ®úɽþiÉÒ M´ÉɱÉä®úÓ* ¤ÉɤÉÉÆºÉ nùäJÉiÉÒ º´É{xÉɨÉÉZÉÉ®úÒ* {ɽþÉ ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ |É‚xÉEÖòºÉ®úÒ* ½þÉ]õä½þÒ =kÉ®úÓ EòÉªÉ ´ÉnùiÉÒ**147** ¨½þhÉiÉÒ ¤ÉɤÉÉ ¨ÉVÉ ‡´ÉºÉ®ú±ÉɺÉÒ EòɪÉ* iÉÉiEòɳý ½þÉ]õ¬ÉÆxÉÓ vɇ®ú±Éä {ÉɪÉ* VÉ®úÒ ‡´ÉºÉ®ú±Éå ±ÉåEò°üÆ ¨ÉɪÉ* iÉ®úhÉÉä{ÉÉªÉ EèòºÉä‡xÉ**148** =`öÚxÉ ¤ÉÉMÉåiÉ MÉä±Éä iÉÉÆiÉb÷Ò* JÉÖ‡b÷±ÉÒ iÉÉVÉÒ ´ÉɱÉ{ÉÉ{Éb÷Ò* ‡„ÉvÉÉ ºÉɇ½þiªÉ nù‡IÉhÉÉ ®úÉäEòb÷Ò* ¦É‡Hò{É®ú´Éb÷Ò ‡ºÉrù Eäò±ÉÒ**149** BäºÉÒ {ÉɽþÉä‡xÉ ‡ºÉrùÒ {ÉÚiÉÔ* ½þÉ]õä iÉå ºÉÚ{É VÉÉå ºÉ¨É{ÉÚÈ ºÉ®úiÉÒ* +´É‡SÉiÉ =PÉb÷±ÉÓ xÉäjÉ{ÉÉiÉÓ* º´É{xÉκlÉiÉÒ ½þå iÉé Eò³ý±Éä**150** iÉÉiEòɳý ½þÉ]õ¬ÉÆSÉå VÉɽþ±Éå ¨ÉxÉ* {ÉnùÉlÉÇ ½þä ºÉ¨ÉºiÉ ‡¨É³ý´ÉÚxÉ* Eò®úÉ´Éä ¤ÉɤÉÉÆºÉ |ÉiªÉIÉ +{ÉÇhÉ* iÉnùlÉÇ VÉÉ>ðxÉ ‡„Éb÷ÔºÉ**151** {ɇ®ú iÉä iÉä´½þÉÆ M´ÉɱÉä®úÒºÉ* {ÉjÉ ‡±É‡½þ±Éå ¨ÉÖƤÉ<ǺÉ* ´ÉÞkÉÉxiÉ ºÉÉtÆiÉ Eò³ý‡´É±ÉÉ ºxÉäÁɺÉ* ‡´Éxɇ´É±Éå ‡„Éb÷# VÉÉ´Éå º´ÉªÉå**152** ]õ{ÉɱɨÉÉMÉç ªÉä<Ç±É {ÉèºÉÉ* ‡„ÉvÉÉ PªÉÉ´ÉÉ ªÉÉäMªÉ iÉèºÉÉ* „ÉåMÉÉ {ÉÉ{Éb÷ÒSªÉÉ ºÉÖÆnù®ú JÉÉ„ÉÉ* ‡¨É³ý´ÉÉ´ªÉÉ Eèò„ÉÉiÉ®úÒ½þÒ**153** =®ú±ÉÉ {ÉèEòÉ ºÉ´Éå xªÉÉ´ÉÉ* ‡„ÉvªÉɺɨɴÉäiÉ ¤ÉɤÉÉÆºÉ tÉ´ÉÉ* SÉ®úhÉ ´ÉÆnùÚ‡xÉ |ɺÉÉnù ¨ÉÉMÉÉ´ÉÉ* iÉÉä ¨ÉVÉ tÉ´ÉÉ {ÉÉ`ö´ÉÚxÉ**154** {ÉèºÉÉ ªÉäiÉÉÆSÉ ºxÉä½þÒ ‡xÉPÉɱÉä* ‡„Éb÷# VÉÉ>ðxÉ ºÉɨÉÉxÉ PÉäiɱÉå* {ÉÉ{Éb÷Ò´ÉÉÆSÉÚxÉ ËEò‡SÉiÉ +b÷±Éå* iÉÉå BEò ]õÉä{ɱÉå iÉé +ɱÉå**155** iÉå ½þÉäiÉå ‡VɪÉä ¤ÉÉ<ÇSÉä ¨ÉÉlÉÉÆ* ‡iɪÉäºÉ ¤ÉÉä±ÉÉ´ÉÚxÉ {ÉɽþÚÆ VÉÉiÉÉÆ* „ÉåMÉÉSÉ {ÉÉ{Éb÷ÒSªÉÉ ±ÉÉMɱªÉÉ ½þÉiÉÉ* +‡iÉ+É‚SɪÉÇiÉÉ ºÉEò³ýÉÆiÉå**156** ¨ÉMÉ iÉå ºÉ´ÉÇ ºÉɇ½þiªÉ +ɇhɱÉå* ¨É½þÉ®úÉVÉÉƺÉÒ ºÉÉnù®ú Eäò±Éå* iªÉÉÆxÉÓ ‡xɨÉÉähÉEò®úÉÆiÉå ‡nùvɱÉå* =nùªÉÒEò ‡xÉ´Éä‡nù±Éå ‡„ÉVÉ´ÉÚxÉ**157** {ÉÖføå ¤ÉɤÉÉ ¦ÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉèºÉiÉÉÆ* ´É®úhÉ-¦ÉÉiÉɇnùEòÉÆ xÉ ‡„É´ÉiÉÉÆ* „ÉåMÉÉSÉ iÉä´Éfø¬É =SɱÉÚxÉ PÉäiÉÉÆ* +É‚SɪÉÇ ºÉ¨ÉºiÉÉÆ ´ÉÉ]õ±Éä**158** „ÉåMÉÉSÉ iÉä´Éfø¬É OɽþhÉ Eäò±ªÉÉ* iªÉÉSÉ iÉä´Éfø¬É ¨ÉÖJÉÓ PÉÉiɱªÉÉ* ½þÉ]õ¬ÉÆxÉÉ ¤É½þÖ +ÉxÉÆnù ZÉɱÉÉ* ´ÉÞkÉÉÆiÉ Eò³ý±ÉÉ ½þÉ iÉä´½þÉÆ**159** VɪÉÉ ¨ÉxÉÓ VÉèºÉÉ ¦ÉÉ´É* iÉèºÉÉSÉ EòÓ ½þÉ ½þÉ]õ¬ÉÆxÉÉ +xÉ֦ɴÉ* {ÉÖføÒ±É EòlÉäSÉÉ {ɇ®úºÉÉ xɴɱÉÉ´É* MÉÉäb÷ ±ÉÉPÉ´É ºÉÉ<ÈSÉå**160** ºÉÉ<ǽþºiɺ{É„ÉÇ{ÉÚiÉ* +ºÉÉ´ÉÉ BEò ¯û{ɪÉÉ MÉÞ½þÉÆiÉ* <SUôÉ =nÂù¦É´É±ÉÒ ½þÉ]õ¬ÉÆSÉä ¨ÉxÉÉÆiÉ* {ÉÖ®ú´ÉÒiÉ ¨ÉxÉÉäMÉiÉ iÉÉä ºÉÉ<Ç**161** ¨ÉxÉÉSªÉÉ ´ÉÞkÉÒ EòÉä]õ¬xÉÖEòÉä]õÒ* iªÉÉMÉÚxÉ +ÉäJÉ]õÒ vÉ®úÉ´ÉÒ MÉÉä¨É]õÒ* ¨ÉMÉ {ɽþÉ ºÉÉ<ÇSÉÒ EéòSÉÒ ½þiÉ´É]õÒ* =¦ÉÉSÉ {ÉÉ`öÓ ¦ÉHòÉÆSªÉÉ**162** ½þÉäiÉÉÆ BäºÉÒ ºÉ‡nùSUôÉ ‡xɨÉÉÇhÉ* ºÉ¡ò³ý ´½þɴɪÉÉ xɱÉMÉä IÉhÉ* ‡xÉPÉɱÉÉ BEò ºxÉä½þÒ iÉiIÉhÉ* ºÉÉ<Çnù„ÉÇxÉEòɨÉÖEò**163** ´ÉÞkÉÒ +ºÉÉ´ÉÒ ¨ÉÉjÉ MÉÉäb÷* xÉ´É±É ºÉÉ<Ç {ÉÖ®ú‡´ÉiÉÉä ½þÉäb÷* VɪÉÉ ºÉnÂù´ÉùÞkÉÒSÉÒ +É´Éb÷* iɪÉÉSÉå EòÉäb÷ iªÉÉ ½þÉiÉÓ**164** iÉÆ´É ½þÉ]õä BEò ¯û{ɪÉÉ nùäiÉÒ* iɪÉÉ ºxÉäÁɺÉÒ +‡iÉ|ÉÒiÉÓ* ¨½þhÉiÉÒ xÉEòÉ {Éb÷ÚÆ nùä>ðÆ ‡´Éº¨ÉÞiÉÒ* PÉɱÉÉ ½þÉ ½þÉiÉÓ ¤ÉɤÉÉÆSªÉÉ**165** ºxÉä½þÒ VÉä´½þÉÆ ‡„Éb÷# MÉä±Éä* iÉÉiEòɳý ¤ÉɤÉÉÆSÉå nù„ÉÇxÉ PÉäiɱÉäÆ* SÉ®úhÉ iɪÉÉÆSÉä ¨ÉÉlÉÉÆ ´ÉƇnù±Éä* ºÉx¨ÉÖJÉ ¤ÉèºÉ±Éä ¤ÉɤÉÉÆSÉä**166** nù‡IÉhÉä±ÉÉMÉÓ Eò®ú {ɺɇ®úiÉÉÆ* +É{ÉÖ±ÉÒ nù‡IÉhÉÉ ‡nùvɱÉÒ |ÉlɨÉiÉÉ* ¤ÉɤÉÉÆxÉÓ ‡JÉ„ÉÉÆiÉ ºÉÖ‡nù±ÉÒ +‡´É±ÉƇ¤ÉiÉÉ* EòÉføÒ iÉÉä ¨ÉÉMÉÖiÉÉ ½þÉ]õ¬ÉÆSÉÒ**167** iÉÉä½þÒ ¯û{ɪÉÉ VÉÉäb÷Ú‡xÉ Eò®ú* `öä´ÉÒ ¤ÉɤÉÉÆSÉä Eò®úiɱÉÉ´É®ú* ¨½þhÉä ½þÒ nù‡IÉhÉÉ ¨ÉVɤɮúÉä¤É®ú* ½þÉ]õä b÷ÉìC]õ®ú {ÉÉ`ö‡´ÉiÉÒ**168** ½þÉ ºÉÉ<Ç ºÉ´ÉǾþnùªÉ´ÉɺÉÒ* ½þÉ]õä VÉ®úÒ M´ÉɱÉä®ú‡xÉ´ÉɺÉÒ* VÉÉhÉÚ‡xÉ ¨ÉxÉÒ¹ÉÉ iɪÉÉÆSÉä ¨ÉÉxɺÉÓ* ¤ÉèºÉ±Éä ¯û{ɪÉɺÉÒ xªÉɽþɳýÒiÉ**169** ½þÉä>ð‡xɪÉÉÆ |Éä¨ÉÉäx¨ÉÖJÉ* ¤ÉɤÉÉ ¯û{ɪÉÉ vɇ®úiÉÒ ºÉx¨ÉÖJÉ* xÉ´É±É +´É±ÉÉä‡EòiÉÒ ±ÉÉ´ÉÉä‡xÉ ]õEò* ±ÉÉäEò ]õEò¨ÉEò nùäJÉiÉÒ**170** nù‡IÉhÉÉÆMÉÖ¹`öå ´É®úSÉä´É®úÒ* =b÷´ÉÚ‡xÉ ZÉ䇱ÉiÉÒ ¤ÉɤÉÉ ‡xÉVÉEò®úÓ* BäºÉÒ GòÒb÷É Eò°ü‡xÉ IÉhɦɮúÒ* ¯û{ɪÉÉ Eò®úÒiÉ iÉä {É®úiÉ**171** ¨½þhÉiÉÒ""½þÉ VªÉÉSÉÉ iªÉÉºÉ nùä<È* ºÉ´Éå ½þÉ =nùÒSÉÉ |ɺÉÉnù xÉä<È* xɱÉMÉä +ɨ½þÉÆºÉ iÉÖZÉå EòÉƽþÓ* º´ÉºlÉ ®úɽþÓ ¨½þhÉå iɪÉÉ''**172** PÉɱÉÚ‡xÉ ±ÉÉä]õÉÆMÉhÉ ¤ÉɤÉÉÆSÉä {ÉɪÉÓ* =nùÒ|ɺÉÉnù {ÉÉ`ö´ÉÚ‡xÉ `öɪÉÓ* PÉä>ð‡xÉ ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ +ÉYÉÉ iÉÉä ºxÉä½þÒ* +ɱÉÉ ‡xÉVÉMÉÞ½þÓ M´ÉɱÉä®úÒºÉ**173** +ɇ±ÉªÉÉ´É®úÒ M´ÉɱÉä®úÒiÉå* ¯û{ɪÉÉ nùä>ð‡xÉ b÷ÉìC]õ®úÉÆiÉå* Eò³ý‡´É±Éå ºÉEò³ý ´ÉÞkÉÉÆiÉÉiÉå* nùÉ]õ±Éå ¦É®úiÉå ½þÉ]õ¬ÉÆiÉå**174** ¨½þhÉä ¨ÉxÉÓ VÉèºÉÉ ½þäiÉ* Eäò±ÉÉ ½þÉäiÉÉ VÉèºÉÉ ºÉÆEäòiÉ* VÉÉhÉÉä‡xÉ ¨ÉÉZÉå ¨ÉxÉÉäMÉiÉ* {ÉÖ®ú‡´É±ÉÉ ¨ÉxÉÉä®úlÉ ¤ÉɤÉÉÆxÉÓ**175** BäºÉå ´ÉÉ]õ±Éå ½þÉ]õ¬ÉÆSÉä ¨ÉxÉÉ* {ɇ®ú ½þÒ iÉ®úÒ iªÉÉÆSÉÒ Eò±{ÉxÉÉ* EòÉähÉ VÉÉhÉÒ±É ºÉÆiÉÉÆSÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ* |ɪÉÉäVÉxÉÉ iɪÉÉÆSªÉÉ**176** ½þå VÉ®úÒ ¨½þhÉÉ´Éå ‡xɇ‚SÉiÉ* iÉÒSÉ {ɽþÉ nùֺɮúÒ |ÉSÉÒiÉ* iÉÒ iÉÉå ªÉɽþÚxÉ ‡´É{É®úÒiÉ* VªÉÉSÉå ¨ÉxÉÉäMÉiÉ iªÉÉ `öÉ´Éå**177** BEòÉSÉÉ ¯û{ɪÉÉ {É®úiÉ nùäiÉÒ* BEòÉSÉÉ iÉÉä ‡JÉ„ÉÉÆiÉ ºÉÖnùiÉÒ* EòÉ®úhÉ EòÉªÉ ´ÉnùÉ´Éå ‡xɇ‚SÉiÉÓ* EòÉªÉ ‡SÉkÉÓ ¤ÉɤÉÉÆSªÉÉ**178** iªÉÉÆSÉÓ EòÉ®úhÉå iɪÉÉÆºÉ `öÉ´ÉÓ* +É{ÉhÉ Eäò´É³ý ¨ÉÉèVÉ {ɽþÉ´ÉÒ* BäºÉÒ MÉÉäb÷ ºÉÆvÉÒ xÉ nù´Éb÷É´ÉÒ* EòlÉÉ {ɇ®úºÉÉ´ÉÒ ªÉä +lÉÕ**179** BEònùÉÆ ´ÉɨÉxÉ xÉÉ´ÉæEò®ú* VɪÉÉÆºÉ ¤ÉɤÉÉÆSÉå |Éä¨É +{ÉÉ®ú* +ɇhɱÉÉ BEò ¯û{ɪÉÉ ºÉÖÆnù®ú* ¦É‡Hò{ÉÖ®ú:ºÉ®ú +{ÉÉǪÉÉ**180** BEòÉ ¤ÉÉVÉÚºÉ EòÉ䇮ú±ÉÒ ½þÉäiÉÒ* ®úÉ¨É ±ÉI¨ÉhÉ ºÉÒiÉɺÉiÉÒ* nùÖ‡VɪÉÉ ¤ÉÉVÉÚºÉ ®ú¨ªÉ ¨ÉÚiÉÔ* ½þÉäiÉÉ ¨ÉɯûiÉÒ ¤ÉrùÉÆVɳýÒ**181** iɪÉÉ +{ÉÇhÉÓ {ÉÉä]õÓ ½þäiÉ* ½þºiɺ{É„ÉÉÇ{ÉÉ`öÓ iÉÉä {É®úiÉ* ‡¨É³ýÉ´ÉÉ >ðnùÒ|ɺÉÉnùɺɇ½þiÉ* ¨½þhÉÚxÉ ½þºiÉÉÆiÉ `ö䇴ɱÉÉ**182** EòÉähÉÉ ¨ÉxÉÓ EòÉªÉ ¾þnÂùMÉiÉ* ¤ÉɤÉÉ ½þå iÉÉå ºÉEò³ý VÉÉhÉiÉ* iÉ®úÒ iÉÉä ¯û{ɪÉÉ {Éb÷iÉÉÆ ½þºiÉÉÆiÉ* iÉÉiEòɳý ‡JÉ„ÉÉÆiÉ ºÉÖ‡nù±ÉÉ**183** ´ÉɨÉxÉ®úÉ´ÉÉÆSÉÉ ¨ÉÉxɺÉ* ¨ÉÉvÉ´É®úÉ´ÉÉÆxÉÓ Eò³ý‡´É±ÉÉ ¤ÉɤÉÉƺÉ* ¯û{ɪÉÉ {É®úiÉ Eò®úɴɪÉɺÉ* ‡´Éxɇ´É±Éå iɪÉÉÆºÉ +iªÉÆiÉ**184** ""iªÉɱÉÉ EòºÉ±ÉÉ tɴɪÉÉSÉÉ* +É{ÉhÉÉƺɇSÉ iÉÉä `öä´ÉɴɪÉÉSÉÉ''* ´Énù±Éä ¤ÉɤÉÉ º{ɹ]õ ´ÉÉSÉÉ* ´ÉɨÉxÉ®úÉ´ÉÉÆSªÉÉ ºÉ¨ÉIÉ**185** ""iÉ®úÒ½þÒ iÉÉä nùä<DZÉ* ¯û{ɪÉä {ÉÆSÉ´ÉÒºÉ ªÉÉSÉå ¨ÉÉä±É* ½þÉ ¨ÉÒ ªÉɺÉÒ nùä<ÇxÉ ¤Énù±É''* ¨½þhÉɱÉä ¤ÉÉä±É iɪÉɱÉÉ**186** ¨ÉMÉ iªÉÉ BEòÉ ¯û{ɪÉɱÉÉMÉÓ* ´ÉɨÉxÉ®úÉ´ÉÉxÉå ±ÉÉMÉ´ÉäMÉÓ* iÉä½þÒ ‡¨É³ý´ÉÚxÉ VÉÉMÉÉäVÉÉMÉÓ* ¤ÉɤÉÉƱÉÉMÉÓ ‡nùvɱÉä**187** iÉä½þÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉ ‡JÉ„ÉÉÆiÉ `ö䇴ɱÉå* ¨½þhÉiÉÒ ¯û{ɪÉÉÆSÉä ‡føMÉÉ®ú ±Éɇ´É±Éä* iÉ®úÒ iªÉÉ ¯û{ɪÉɺɴÉå xÉ iÉÉä±Éä* =hÉå iÉä ¨ÉÉä±Éå iɪÉÉ{ÉÖføå**188** ¨½þhÉiÉÒ „ÉɨÉÉ ½þÉ iÉÚÆ PÉä<È* +ºÉÚÆ nùä ½þÉ +É{ÉÖ±Éä ºÉÆOɽþÓ* nùä´½þɆªÉɨÉÉVÉÓ `öä´ÉÚxÉ nùä<È* Eò®úÒiÉ VÉÉ<È {ÉÚVÉxÉ**189** +ÉiÉÉÆ ½þå BäºÉå EòÉªÉ Eò‡®úiÉÉÆ* ‡´ÉSÉÉ®úɴɪÉÉSÉÒ EòÉähÉÉºÉ ºÉkÉÉ* ºÉÉ<Ç ªÉÉäMªÉɪÉÉäMªÉ VÉÉhÉiÉÉ* nùäiÉÉ PÉäiÉÉ ºÉ¨ÉlÉÇ**190** +ºÉÉä +ÉiÉÉÆ ½þÒ EòlÉÉ +É]õ{ÉiÉÉÆ* ‡´ÉºÉÉÆ´ÉÉ nùä>ðÆ ¸ÉÉäiɪÉÉÆ ‡SÉkÉÉ* VÉähÉå ¨ÉxÉxÉ +ɇhÉ ‡xɇnùvªÉɺÉiÉÉ* EòlÉÉ {ɇ®úºÉiÉÉÆ PÉb÷É´ÉÒ**191** Eäò±Éå EòÉªÉ BäEò±Éå ¸É´ÉhÉ* {ÉSÉxÉÓ xÉ {Éb÷ä ¨ÉxÉxÉÉ´ÉÒhÉ* ´É®úÒ xÉ PÉb÷iÉÉÆ ‡xɇnùvªÉɺÉxÉ* ¸É´ÉhÉ ‡xɹEòÉ®úhÉ ½þÉä<DZÉ**192** iÉ®úÒ ½þä¨ÉÉb÷ ºÉÉ<ȺÉÒ „É®úhÉ* ¨ÉºiÉEòÓ vÉ®úÒ ºÉÉ<ÈSÉä SÉ®úhÉ* ºÉEò³ý ºÉÉvÉxÉÉÆSÉå ½þå ºÉÉvÉxÉ* {ÉÖføÒ±É ‡xÉ´ÉänùxÉ {ÉÖføÉ®úÉÆ**193** º´ÉκiÉ ¸ÉÒºÉÆiɺÉVVÉxÉ|É䇮úiÉä* ¦ÉHò½þä¨ÉÉb÷{ÉÆiɇ´É®ú‡SÉiÉä* ¸ÉÒºÉÉ<ǺɨÉlÉǺÉSSɇ®úiÉä* º´É{xÉEòlÉÉEòlÉxÉÆ xÉÉ¨É BEòÉäxÉËjÉ„ÉkɨÉÉä%vªÉɪÉ& ºÉÆ{ÉÚhÉÇ&** ** ¸ÉÒºÉnÂùMÉÖ¯ûºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉ{ÉÇhɨɺiÉÖ** „ÉÖ¦ÉÆ ¦É´ÉiÉÖ**


sai 29  

baba, sai29

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you