Page 1

¸ÉÒ ºÉÉ<ǺÉSSɇ®úiÉ ** +lÉ ¸ÉÒºÉÉ<ǺÉSSɇ®úiÉ** +vªÉÉªÉ 24 ´ÉÉ**

** ¸ÉÒMÉhÉä„ÉÉªÉ xɨÉ:** ¸ÉҺɮúº´ÉiªÉè xɨÉ:** ¸ÉÒMÉÖ¯û¦ªÉÉä xɨÉ:** ¸ÉÒEÖò±Énùä´ÉiÉɪÉè xɨÉ:** ¸ÉÒºÉÒiÉÉ®úɨÉSÉÆpùɦªÉÉÆ xɨÉ:** ¸ÉÒºÉnÂùMÉÖ¯ûºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉªÉ xɨÉ:** MÉiÉÉvªÉɪÉÉÆiÉÓ ‡nùvɱÉå ´ÉSÉxÉ* ºÉÉ<ÇxÉÉlÉMÉÖ¯û Eò°ühÉPÉxÉ* lÉ^õɨɺEò®úÓiɽþÒ nùäiÉÒ ‡„ÉEò´ÉhÉ* Eèò„ÉÒ iÉÒ EòlÉxÉ Eò‡®úiÉÉå ¨ÉÒ**1** EòlÉxÉ Eò‡®úiÉÉå ½þÉ +½þÆEòÉ®ú* +ºÉÉ´Éå MÉÖ¯û{ÉnùÓ ‡xÉù®ú½þÆEòÉ®ú* iÉähÉå‡SÉ EòlÉäºÉÒ {ÉÉZÉ®ú* ¡Öò]õiÉÉä ºÉÉnù®ú ºÉä´ÉÉ´ÉÉ**2** ‡xÉiªÉ ‡xɨÉÇ±É ‡xɹEò±¨É¹É* ºÉÉvÉÖ ºÉVVÉxÉ ¨É½þÉ{ÉÖ¯û¹É* º´ÉSUô ‡xÉ®ú§É VÉèºÉå +ÉEòÉ„É* „ÉÖrù ‡xÉnùÉæ¹É iÉèºÉä iÉä**3** ¨É½þÉ®úÉVÉ ºÉÉ<ÈSÉå ¦ÉVÉxÉ* º´ÉlÉÇ +ɇhÉ {É®ú¨ÉÉlÉǺÉÉvÉxÉ* º´Éº´É°ü{ÉÓ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ* ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ +ÆiÉ®úÓ**4** VɪÉÉ ¨ÉxÉÓ º´É‡½þiÉ ºÉÉvÉhÉúå* EòlÉäºÉÒ +Énù®ú vÉ®úÉ´ÉÉ iÉähÉå* ºÉ½þVÉ {É®ú¨ÉÉxÉÆnù ¦ÉÉäMÉhÉå* ºÉÉlÉÇEò ºÉÉvÉhÉå VÉÒ´ÉÉSÉå**5** ¸É´ÉhÉå ±ÉɦÉä±É ‡xÉVɇ´É¸ÉÉƇiÉ* ‡xÉ®úºÉä±É ¦É´É¦ÉªÉÉSÉÒ §ÉÉƇiÉ* ½þÉä<Ç±É {É®ú¨ÉÉxÉÆnù|Éɇ{iÉ* ¸ÉÉä‡iɪÉÉÆ ºÉnÂùMɇiÉ ®úÉäEòb÷Ò**6** +ÆiÉ®úºÉÉIÉ ºÉÉ<ǺɨÉlÉÇ* {ÉÚhÉÇ VÉÉhÉä ¦ÉHò¦ÉÉ´ÉÉlÉÇ* ºÉÆ{ÉÉnùÚ‡xÉ ‡xÉVÉEòiÉÇ´ªÉÉlÉÇ* ´ÉSÉxɇxɨÉÖÇHò ½þÉä<DZÉ**7** ¤ÉÖ‡rù|Éä®úEò ºÉÉ<ǺɨÉlÉÇ * iÉäSÉ ´Énù‡´ÉiÉÒ ‡xÉVÉ´ÉSÉxÉÉlÉÇ* EòlÉÒxÉ ªÉlÉɨɇiÉ iÉnÂù¦ÉÉ´ÉÉlÉÇ* º´ÉÉlÉÇ{É®ú¨ÉÉlÉǺÉÉvÉEò**8** xÉ´½þä +ÆvÉ, xÉÉ ®úÉiÉÉÆvɳýä* b÷Éä³ýä +ºÉÉäxÉ VÉxÉ +ÉÆvɳýä* Eäò´É³ý ªÉÉ nùä½þ¤ÉÖrùÒ‡SɪÉÉ ¤É³ýå* ‡xÉVɇ½þiÉ xÉ Eò³ýä iɪÉÉÆiÉå**9** nùä½þ iÉ®úÒ ½þÉ +ɽþä BäºÉÉ* xÉɽþÓ IÉhÉÉSÉɽþÒ ¦É®ú´ÉƺÉÉ* {ɺɇ®úiÉÉå ¨ÉÒ {Énù®ú{ɺÉÉ* IÉhÉèEò ®úºÉÉ SÉÉJÉɪÉÉ**10** lÉ^õɇ´ÉxÉÉänùÓ ºÉEò³ýÉÆ |ÉÒ‡iÉ* ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ iÉÉå +±ÉÉè‡EòEò ®úÒ‡iÉ* lÉ^õåiÉÚxɽþÒ ºÉÉ®ú‡SÉ `öºÉ‡´ÉiÉÒ* ‡½þiÉEòÉ®úEò iÉÒ ºÉEò³ýÉÆxÉÉ**11** VÉxÉ lÉ^õäSªÉÉ xÉÉnùÓ xÉ ¦É®úiÉÒ* {É®úÒ ¤ÉɤÉÉÆSªÉÉ lÉ^õäºÉÒ ±ÉÉÆSÉÉ´ÉiÉÒ* EòvÉÓ EòÓ +É{ÉÖ±Éä ´ÉÉÆ]õªÉÉºÉ ªÉä iÉÒ* ´ÉÉ]õ‡SÉ {ÉɽþiÉÒ +É´Éb÷ÓxÉä**12** lÉ^õÉ EòÉähÉÉºÉ ¤É½þÖnùÉ xÉÉ´Éb÷ä* {É®úÒ ½þÒ lÉ^õÉ {É®ú¨É +É´Éb÷ä* ´É®úÒ +‡¦ÉxɪÉÉSÉÒ VÉÉäb÷ VÉÆ´É VÉÉäb÷ä* EòɪÉLJSÉ ®úÉäEòb÷å iÉé ºÉÉvÉä**13** ºÉ½þVÉ +‡¦ÉxÉ´É +|ɪÉɺÉ* ºÉκ¨ÉiÉ´ÉnùxÉ xɪÉxɇ´É±ÉɺÉ* <ƽþÓ VÉÆ´É lÉ^õåiÉ ¦É®úä ®úºÉ* ‡iɪÉäSÉÒ ºÉÖ®úºÉiÉÉ +´ÉhªÉÇ**14** +ÉiÉÉÆ Eò‡lÉiÉÉå BEò +xÉ֦ɴÉ* EòlÉÉ +±{ɤÉÉävÉ +‡¦ÉxÉ´É* lÉ^õä{ÉÉä]õÓ {É®ú¨ÉÉlÉÉænÂù¦É´É* „ɤnùMÉÉè®ú´É {ɇ®úºÉÉ iÉå**15** +É`ö´Éb÷¬ÉSÉÉ |ɇiÉ®ú‡´É´ÉÉ®ú* ‡„É®úb÷ÒºÉ ¦É®úiÉÉä ¨ÉÉä`öÉ ¤ÉÉVÉÉ®ú* {ÉÉ±É nùä>ð‡xÉ =PÉb÷¬É´É®ú* =nùÒ¨É ´ªÉÉ{ÉÉ®ú SÉɱÉiÉÉä**16** iÉälÉåSÉ ¨ÉMÉ ®úºiªÉÉ´É®ú* ¦ÉÉVÉÒ{ÉɱªÉÉSÉä {Éb÷iÉÒ ‡føMÉÉ®ú* iÉä±ÉÒ iÉÉƤÉÉä³ýÒ ªÉÉÆSÉä ºÉƦÉÉ®ú* SÉ´½þÉ]õ]õ¬É´É®ú ¤ÉèºÉiÉÒ**17** Bä„ÉÉ iªÉÉ BEòÉ ®ú‡´É´ÉÉ®úÓ* ¤ÉɤÉÉÆSÉä{ÉÉ„ÉÒ nùÉäxÉ |ɽþ®úÓ* Eò‡®úiÉÉÆ {ÉÉnùºÉÆ´ÉɽþxÉ Eò®úÓ* xɴɱÉ{É®úÒ ´ÉiÉDZÉÒ**18** iÉÉä nùÉäxÉ|ɽþ®úSÉÉ nù®ú¤ÉÉ®ú* ‡xÉiªÉ‡SÉ ¦É®úä ¤É½þÖ ‡SÉEòÉ®ú* iªÉÉÆiÉ ¤ÉÉVÉÉ®ú +ɇhÉ ®ú‡´É´ÉÉ®ú* ±ÉÉäEò +‡xÉ´ÉÉ®ú ±ÉÉä]õ±Éä**19** =VÉÚ ¤ÉɤÉÉÆSÉä ºÉx¨ÉÖJÉ ¤ÉèºÉÚxÉ* ´ÉÉÆEò´ÉÚ‡xɪÉÉÆ JÉɱÉÓ ¨ÉÉxÉ* Eò®úÒiÉ ½þÉäiÉÉå ¨ÉÒ {ÉÉnùºÉÆ´ÉɽþxÉ* xÉɨɺ¨É®úhɺɨɴÉäiÉ**20** ¨ÉÉvÉ´É®úÉ´ÉVÉÒ ´ÉɨɦÉÉMÉÔ* ´ÉɨÉxÉ®úÉ´É nù‡IÉhÉÉÆMÉÒ* ¸ÉÒ¨ÉÆiÉ ¤ÉÖ^õÒ iɪÉä VÉÉMÉÓ* ºÉä´Éä±ÉÉMÉÓ ¤ÉºÉ±Éä±Éä**21** EòÉEòɽþÒ ½þÉäiÉä iÉälÉåSÉ ¤ÉèºÉ±Éä* ‡iÉiÉCªÉÉÆiÉ ¨ÉÉvÉ´É®úÉ´É ½þƺɱÉä* EòÉÆ +hhÉɺÉɽþä¤É ½þä iÉälÉå EòºÉ±Éä* nùÉhÉä ½þä b÷ºÉ±Éä ‡nùºÉiÉÉiÉÒ**22** BäºÉå ¨½þhÉÚ‡xÉ EòÉä]õÉSÉÒ +ºiÉxÉÒ* ¤ÉÉä]õÉxÉå º{É„ÉÇiÉÉÆ ¨ÉÉvÉ´É®úÉ´ÉÉÆxÉÓ* EòÉä]õɇSɪÉÉ ´É‡³ýªÉÉƨÉvÉÚ‡xÉ* nùÉhÉä ´É°ü‡xÉ +Éfø³ý±Éä**23** iÉå EòÉªÉ ¨½þhÉÚxÉ {ÉɽþÚÆ VÉÉiÉÉÆ* b÷É´Éå EòÉä{É®ú ±ÉÉÆ¤É Eò‡®úiÉÉÆ* ¡Öò]õÉhÉä ‡xɺɱÉä JÉɱÉÓ MÉ`öMÉ`öiÉÉÆ* ¨ÉÆb÷³ýÒ ‡]õ{ÉiÉÉÆ nùä‡JɱÉÒ**24** ‡]õ{ÉÚxÉ ‡]õ{ÉÚxÉ MÉÉä³ýÉ Eäò±Éä* {ÉÉÆSÉ {ÉÆSɇ´ÉºÉ ¡Öò]õÉhÉä ¦É®ú±Éä* iÉälÉåSÉ lÉ^õäºÉ EòÉ®úhÉ =nÂù¦É´É±Éå* BäºÉå PÉb÷±Éå EèòºÉåxÉÒ**25** iÉEòÉÇ´É®úÒ SÉɱɱÉä iÉEÇò* VÉÉä iÉÉä ‡´ÉSÉÉ®ÉiÉ ZÉɱÉÉ MÉEÇò* ¡Öò]õÉhªÉÉÆSÉÉ EòÉä]õÉ„ÉÒ ºÉÆ{ÉEÇò* ‡´Éº¨ÉªÉ ºÉ¨ÉºiÉÉÆ VÉɽþ±ÉÉ**26** JÉÉEòÒ EòÉä]õÉSªÉÉ ´É²ªÉÉ iªÉÉ ‡EòiÉÒ* iªÉÉÆiÉ ½þä nùÉhÉä EèòºÉä ºÉɨÉÉ´ÉiÉÒ* +ɱÉäSÉ EòÉä`öÚ‡xÉ Eèò„ÉÉ ÎºlÉiÉÓ* xÉ Eò³ýä ‡xɇ„SÉiÉÓ Eò´ÉhÉÉ ½þå**27** Eò®úÒiÉ +ºÉiÉÉÆ {ÉÉnùºÉÆ´ÉɽþxÉ* ±ÉɪÉÚ‡xÉ xÉɨÉÓ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ* ¨ÉvªÉåSÉ ½þå ¡Öò]õÉhªÉÉÆSÉå +ÉJªÉÉxÉ* EèòºÉä‡xÉ =i{ÉzÉ VÉɽþ±Éå**28** <iÉÖEòÉ Eòɳý ºÉä´ÉåiÉ VÉÉiÉÉÆ* EòvÉÓSÉ EòÉÆ xÉÉ {Éb÷±Éä ½þä iÉii´ÉiÉÉÆ* ½þÉ ´Éä³ý ®úɇ½þ±Éä ½þÒSÉ +É‚SɪÉÇiÉÉ* ºÉEò³ýÉÆSªÉÉ ‡SÉkÉÉ ´ÉÉ]õ±ÉÒ**29** EòÉä`öÚxÉ ¡Öò]õÉhÉä iÉälÉå +ɱÉä* ´É‡b÷ªÉÉÆ´É®úÒ EèòºÉä κlÉ®úɴɱÉä* VÉä iÉä +É‚SɪÉÇ Eò°üxÉ ®úɇ½þ±Éä* ¨ÉMÉ ¤ÉɤÉÉ ´Énù±Éä iÉå {ɇ®úºÉÉ**30** ‡„ÉIÉhÉÉSªÉÉ ‡´É±ÉIÉhÉ {ÉrùiÉÒ* +xÉäEòÉÆSªÉÉ +xÉäEò +ºÉiÉÒ* ¤ÉɤÉÉ VɪÉÉÆSÉÒ VÉèºÉÒ MɇiÉ* ‡„ÉIÉhÉ nùäiÉÒ iªÉÉÆ iÉèºÉå**31** {ÉrùiÉÒ ‡´ÉSɇjÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSÉÒ* ºÉ®úhÉÒ º¨É®úhÉÒªÉ ¤É½þÖ ¨ÉVÉäSÉÒ* +xªÉjÉ iÉèºÉÒ nùä‡JɱªÉÉ - Bä‡Eò±ªÉÉSÉÒ* xÉɽþÓ |ÉSÉÒ‡iÉ ¨ÉVÉ|ÉiÉÒ**32** ¨½þhÉiÉÒ ""ªÉɱÉÉ ´ÉÉ<Ç]õ JÉÉäb÷Ò* BEäòEò]õå JÉÉhªÉÉSÉÒ MÉÉäb÷Ò* +ÉVÉ ¤ÉÉVÉÉ®úÉSÉÒ ºÉÉvÉÚ‡xÉ PÉb÷Ò* ¡Öò]õÉhÉä ®úMÉb÷ÒiÉ ½þÉ +ɱÉÉ**33** BEäòEò]õå JÉÉhÉå ¤É®úå xÉ´½þä* `öÉ´ÉÒ ¨É±ÉÉ iªÉÉSÉÒ ºÉ´Éä* ½þäSÉ ¡Öò]õÉhÉä ªÉÉSÉä {ÉÖ®úÉ´Éä* =MÉÉ xɴɱÉÉ´Éä Eò„ÉɺÉ''**34** ¨ÉMÉ ¨ÉÒ ¨½þhÉä EòÉähÉÉ xÉ nùäiÉÉÆ* `öÉ´Éå xÉ JÉÉhÉå ¨ÉɇZɪÉÉ ‡SÉkÉÉ* iÉälÉå ªÉÉ JÉÉäb÷ÒSÉÒ EéòSÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ* +ÆMÉÒ ‡SÉEò]õiÉÉÆ ‡SÉEò]õäxÉÉ**35** ¤ÉɤÉÉ ¨ÉÒ +ÉVÉ ½þÉ ´Éä³ý¦É®ú* {Éɇ½þ±ÉÉ xÉɽþÓ ‡„É®úb÷ÒSÉÉ ¤ÉÉVÉÉ®ú* MÉä±ÉÉåSÉ iÉ®úÒ ¡Öò]õÉhÉä PÉähÉÉ®ú* ¨ÉMÉ JÉÉhÉÉ®ú ½þå {ÉÖføåSÉ**36** +ºÉä±É iªÉɺɽþÒ +ºÉÉä MÉÉäb÷Ò* ¨ÉÉZÉÒ iÉÉå xÉɽþÓ BäºÉÒ JÉÉäb÷Ò* nùÖ‡VɪÉÉ xÉ nùäiÉÉÆ +ÉvÉÓ lÉÉäb÷Ò* ´ÉºiÉÖ ¨ÉÒ iÉÉåb÷ÒÆö PÉɱÉÓxÉÉ**37** ¨ÉMÉ ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ {ɽþÉ ªÉÖÎHò* EèòºÉÒ VÉ]õ‡´ÉiÉÒ ‡xÉVÉ{ÉnùÓ ¦ÉÎHò* BäEòÉäxÉ ½þÒ ¨ÉÉZÉÒ º{ɹ]õÉäÎHò* EòÉªÉ ´ÉnùiÉÒ ±ÉIÉ tÉ**38** ""ºÉ‡zÉvÉ +ºÉä±É iɪÉÉºÉ nùäºÉÒ* xɺɱªÉÉºÉ iÉÚÆ iÉ®úÒ EòÉªÉ Eò‡®úºÉÒ* ¨ÉÒ iÉ®úÒ EòÉªÉ Eò®úÉ´Éå iªÉɺÉÒ* +É`ö´ÉiÉÉäºÉÒ EòÉªÉ ¨ÉVÉ**39** ¨ÉÒ xÉɽþÓ EòÉ iÉÖZªÉÉVɴɳý* nùäiÉÉäºÉ EòÉªÉ ¨ÉVɱÉÉ Eò´É³ý''* BäºÉå ¡Öò]õÉhªÉÉSÉå ½þå ‡¨É¹É Eäò´É³ý* iÉii´É ‡xÉ‚Sɳý `öºÉ‡´É±Éå**40** nùä´ÉiÉÉ-|ÉÉhÉ-+‡MxÉ-´ÉÆSÉxÉ* ´Éè…Énùä´ÉÉÆiÉÓ +‡iɇlÉ´ÉVÉÇxÉ* Eò°ü‡xÉ Eò‡®úiÉÒ VÉä Ë{Éb÷{ÉÉä¹ÉhÉ* ¨É½þqùÚ¹ÉhÉ iªÉÉ +zÉÉ**41**


´ÉÉ]õä±É ½þå ±É½þÉxÉ iÉii´É* ´ªÉ´É½þÉ®úÓ ±Éɇ´ÉiÉÉÆ +‡iÉ ¨É½þi´É* ®úºÉɺ´ÉÉnùxÉ iÉÉå ={ɱÉIÉhÉi´É* {ÉÆSɇ´É¹ÉªÉi´É ªÉÉ {ÉÉå]õÒ**42** ‡´É¹ÉªÉÓ VɪÉɺÉÒ ½þ´ªÉɺÉ* {É®ú¨ÉÉlÉÇ xÉ vÉ®úÒ iɪÉÉSÉÒ +ɺÉ* iɪÉÉÆ´É®úÒ VÉÉä PÉɱÉÒ±É EòɺÉ* iɪÉÉSÉÉ nùÉºÉ {É®ú¨ÉÉlÉÇ**43** ""ªÉnùÉ {ÉÆSÉɴɇiɹ]õÆiÉä''* ªÉÉ ¨ÉÆjÉå VÉå ¸ÉÖ‡iÉ ´ÉnùiÉä* iÉåSÉ ¤ÉɤÉÉ ªÉÉ lÉ^õäSªÉÉ ‡xɇ¨ÉkÉå* oùfø Eò‡®úiÉä SÉɽþ±Éä**44** „ɤnùº{É„ÉÇ°ü{ÉMÉÆvÉ* ªÉÉ SÉiÉÖ¹]õ¬ÉSÉɽþÒ ½þÉSÉ ºÉƤÉÆvÉ* ‡EòiÉÒ ¤ÉÉävÉ|Énù ½þÉ |ɤÉÆvÉ* EòlÉÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ¤ÉɤÉÉÆSÉÉ**45** ¨ÉxɤÉÖnùÂvªÉɇnù <ƇpùªÉMÉhÉ* Eò°üÆ +Énù‡®úiÉÉÆ ‡´É¹ÉªÉºÉä´ÉxÉ* Eò®úÉ´Éå +ÉvÉÓ ¨ÉÉZÉå º¨É®úhÉ* iÉé ¨ÉVÉ ºÉ¨É{ÉÇhÉ +Æ„ÉÉÆ„Éå**46** <ƇpùªÉå ‡´É¹ÉªÉÉÆ´ÉÒhÉ ®úɽþiÉÒ* ½þå iÉÉå xÉ PÉb÷ä Eò±{ÉÉÆiÉÓ* iÉä ‡´É¹ÉªÉ VÉ®úÒ MÉÖ¯û{ÉnùÓ +‡{ÉÇiÉÒ* ºÉ½þVÉÓ +ɺÉÎHò ®úɽþÒ±É**47** EòÉ¨É iÉ®úÒ ¨É‡uù¹ÉªÉÓSÉ EòɨÉÉ´Éå* EòÉä{É +ɱªÉÉ ¨ÉVÉ´É®úÒSÉ EòÉä{ÉÉ´Éå* +‡¦É¨ÉÉxÉ nùÖ®úÉOɽþ ºÉ¨É{ÉÉÇ´Éä* ¦ÉHòÓ ´É½þÉ´Éä ¨Éi{ÉnùÓ**48** EòÉ¨É GòÉävÉ +‡¦É¨ÉÉxÉ* ´ÉÞ‡kÉ VÉÆ´É =`öiÉÒ Eòb÷Eòb÷ÚxÉ* ¨ÉÒ BEò ±ÉIªÉ ±ÉIÉÚxÉ* ¨ÉVÉ´É®úÒ ‡xÉIÉÚxÉ ºÉÉäb÷É´ªÉÉ**49** Gò¨Éå Gò¨Éå ªÉähÉå{É®úÒ* ´ÉÞ‡kɇxÉEÞòÆiÉxÉ Eò®úÒ±É ½þ®úÒ* ¨ÉMÉ ªÉÉ ‡´ÉJÉÉ®újɪÉÉSªÉÉ ±É½þ®úÒ* iÉÉä {É®úÒ½þ®úÒ±É MÉÉäË´Énù**50** ËEò¤É½þÖxÉÉ ½þå ‡´ÉEòÉ®úVÉÉiÉ* ¨Éiº´É¯û{ÉÓSÉ ±ÉªÉ {ÉÉ´ÉiÉ* ËEò´ÉÉ ¨ÉpùÚ{ɇSÉ iÉå º´ÉªÉå ½þÉäiÉ* ‡´É¸ÉɨÉiÉ ¨Éi{ÉnùÓ**51** BäºÉå ½þÉäiÉÉÆ +¦ªÉºÉxÉ* ´ÉÞ‡kÉ º´ÉªÉåSÉ ½þÉäiÉÒ IÉÒhÉ* EòɱÉÉÆiÉ®úå ºÉ¨ÉڱɇxɨÉÚDZÉxÉ* ´ÉÞ‡kÉ„ÉÚxªÉ ¨ÉxÉ ½þÉä<Ç**52** MÉÖ¯û +ºÉä ‡xÉ®úÆiÉ®ú ºÉ‡zÉvÉÒ* BäºÉÒ ´ÉÉføiÉÉÆ oùfø ¤ÉÖrùÒ* iɪÉÉºÉ ªÉÉ B䇺ɪÉÉ ‡´ÉvÉÒ* ‡´É¹ÉªÉ xÉ ¤ÉÉvÉÒ EònùɽþÒ**53** VÉälÉ ½þÉ ºÉnÂù¦ÉÉ´É `öºÉ±ÉÉ* iÉälÉå‡SÉ ¦É´É¤ÉÆvÉ =Eò±É±ÉÉ* ‡´É¹ÉªÉÉ䇴ɹɪÉÓ MÉÖ¯û |ÉEò]õ±ÉÉ* ‡´É¹ÉªÉ‡SÉ xÉ]õ±ÉÉ MÉÖ¯û¯û{Éå**54** ªÉÎiEòƇSÉiÉ ‡´É¹ÉªÉºÉä´ÉxÉÓ* ¤ÉɤÉÉ +ɽþäiÉ ºÉƇxÉvÉÉxÉÓ* ºÉä´ªÉɺÉä´ªÉiÉÉ ‡´ÉSÉÉ®ú ¨ÉxÉÓ* ºÉEÞòqù„ÉÇxÉÓ =`öä±É**55** +ºÉä´ªÉ ‡´É¹ÉªÉ ºÉ½þVɇSÉ ºÉÖ]õä* ´ªÉºÉxÉÒ ¦ÉHòÉSÉå ´ªÉºÉxÉ iÉÖ]õä* +ºÉä´ªÉÉlÉÕ ¨ÉxɽþÒ ‡´É]õä* ´É³ý‡´ÉiÉÉÆ xÉä½þ]õå ½þå ´É³ýhÉ**56** ‡´É¹ÉªÉ‡xɪɨÉxÉÓ ½þÉä<Ç ºÉÉnù®ú* ´Éänù iªÉÉ ‡xɪɨÉÉSÉÉ +ÉEòÉ®ú* ‡´É¹ÉªÉ ºÉä´ÉÒ ¨ÉMÉ ‡xɪɨÉÉxÉÖºÉÉ®ú* º´ÉäSUôÉSÉÉ®ú ´ÉiÉæxÉÉ**57** BäºÉÒ ºÉƴɪÉÒ ±ÉÉMÉiÉÉÆ ¨ÉxÉÉ* IÉÒhÉ ½þÉäiÉÒ ‡´É¹ÉªÉEò±{ÉxÉÉ* +É´Éb÷Ò ={ÉVÉä MÉÖ¯û¦ÉVÉxÉÉ* „ÉÖrùYÉÉxÉÉ +ÆEÖò®úä ªÉä**58** „ÉÖrù YÉÉxÉ ±ÉÉMÉiÉÉÆ ´ÉÉføÒ* nùä½þ¤ÉÖrùÒSÉÒ iÉÖ]õä ¤Éäb÷Ò* iÉä ¤ÉÖrùÒ nùä +½þÆ¥ÉÀÓ ¤ÉÖb÷Ò* ºÉÖJɇxÉ®ú´Éb÷Ò ¨ÉMÉ ±Éɽþä**59** VÉ®úÒ ½þÉ nùä½þ IÉhɦÉÆMÉÖ®ú nùäJÉ* iÉ®úÒ ½þÉ {É®ú¨É{ÉÖ¯û¹ÉÉlÉǺÉÉvÉEò* VÉÉä |ÉiªÉIÉ ¨ÉÉäIÉɽþÚxÉ +‡vÉEò* EòÓ ¦ÉÎHòªÉÉäMÉ|ÉnùɪÉEò ½þÉ**60** SÉÉ®úÒ {ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÉÈSªÉÉ ´É®úÒ* ªÉÉ {ÉÆSÉ¨É {ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÉÇSÉÒ {ÉɪɮúÒ* EòÉƽþÓ xÉ {ÉÉ´Éä ªÉÉ ªÉÉäMÉÉSÉÒ ºÉ®úÒ* +±ÉÉè‡EòEò {É®úÒ ¦ÉHòÒSÉÒ**61** MÉÖ¯ûºÉä´ÉäxÉå VÉÉä ½þÉä<Ç EÞòiÉÉlÉÇ* iɪÉÉ +ÉEò³ýä ½þå ´É¨ÉÇ ªÉlÉÉlÉÇ* ¦ÉÎHòYÉÉxÉ´Éè®úÉMªÉ-º´ÉÉlÉÇ* iÉÉä‡SÉ {É®ú¨ÉÉlÉÇ {ÉÉ´Éä±É**62** MÉÖ¯û +ɇhÉ nùä´É ªÉÉÆiÉ* ¦Éänù {ÉɽþÒ VɪÉÉSÉå ‡SÉkÉ* iÉähÉå +‡JÉ±É ¦ÉÉMÉ´ÉiÉÉÆiÉ* xÉɽþÓSÉ ¦ÉMÉ´ÉÆiÉ nùä‡JɱÉÉ**63** ´ÉɇSɱÉå +‡JÉ±É ®úɨÉɪÉhÉ* `öÉ´ÉÒ xÉ ®úɨÉÉSÉÒ ºÉÒiÉÉ EòÉähÉ* ºÉÉÆb÷Ú‡xɪÉÉÆ uùèiÉnù„ÉÇxÉ* MÉÖ¯û-nùä´É +‡¦ÉzÉ VÉÉhÉÉ´Éä**64** PÉb÷öiÉÉÆ MÉÖ¯ûºÉä´ÉÉ ‡xɨÉdzý* ½þÉä<Ç±É ‡´É¹ÉªÉ´ÉɺÉxÉÉ ‡xɨÉÚdzý* ‡SÉkÉ ½þÉä<Ç±É „ÉÚrù ºÉÉäVV´É³ý* º´É°ü{É =VV´É³ý |ÉEò]õä±É**65** +ºÉÉä <SUôÉ„ÉÎHò ½þÉäiÉÉÆ |ɤɳý* ¡Öò]õÉhÉä ¤ÉɤÉÉÆSÉä ½þÉiÉSÉÉ ¨É³ý* ªÉɽþÚxÉ ‡´É±ÉIÉhÉ Eò‡®úiÉÉÆ JÉä³ý* iªÉÉÆ Eòɳý´Éä³ý ±ÉÉMÉäxÉÉ**66** Eäò´É³ý {ÉÉä]õɇSɪÉÉ +ÉäføÒ* BåpùVÉɱÉÒ ±ÉÉè‡EòEò MÉÉ®úÉäb÷Ò* ‡¡ò®ú´ÉÚxÉ ¦ÉÉ®ú±ÉÒ ½þÉb÷ÉSÉÒ EòÉÆb÷Ò* {ÉnùÉlÉÇ EòÉføÒ ¨ÉÉxÉä iÉÉä**67** ºÉÉ<ÇxÉÉlÉ +±ÉÉè‡EòEò MÉÉ®úÉäb÷Ò* EòÉªÉ iɪÉÉÆSªÉÉ JÉä³ýÉSÉÒ |ÉÉèføÒ* <SUôÉ ½þÉäiÉÉÆ xÉ ¦É®úiÉÉÆ ‡SÉ{Éb÷Ò* ¡Öò]õÉhÉä EòÉføÒ±É +MɇhÉiÉ**68** {É®úÒ ªÉÉ EòlÉäSÉå ºÉÉ®ú EòɪÉ* iÉälÉåSÉ +É{ÉhÉ PÉɱÉÚÆ `öɪÉ* {ÉÉÆSÉÉÆ {ÉÉä]õÓ EòÉähÉiÉɽþÒ ‡´É¹ÉªÉ* ¤ÉɤÉÉƇ„É´ÉÉªÉ ºÉä´ÉÚÆ xɪÉä**69** ¨ÉxÉÉºÉ nùäiÉÉÆ ½þÒ ‡„ÉEò´ÉhÉ* ´Éä³ýÉä´Éä³ýÓ ½þÉä<Ç±É +É`ö´ÉhÉ* nùäiÉÉÆ PÉäiÉÉÆ ºÉÉ<ÇSÉ®úhÉ* +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ®úɽþÒ±É**70** ½þä „ÉÖrù¥ÉÀ ºÉMÉÖhɨÉÚ‡iÉÇ* xɪÉxÉɺɨÉÉä®ú ®úɽþÒ±É ‡xɇ‚SÉiÉÓ* ={ÉVÉä±É ¦ÉÎHò-¨ÉÖÎHò-‡´É®úÎHò* {É®ú¨É|ÉÉ{iÉÒ ±ÉÉvÉä±É**71** xɪÉxÉÓ nùäJÉiÉÉÆ ºÉÖÆnù®ú vªÉÉxÉ* ½þ®úä±É ºÉƺÉÉ®ú ¦ÉÚEò--iɽþÉxÉ* ½þ®ú{Éä±É B䇽þEò ºÉÖJÉÉSÉå ¦ÉÉxÉ* ¨ÉxÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ {ÉÉ´Éä±É**72** +Éå´ÉÒ xÉÉ`ö´Éä +É`ö´ÉÚÆ VÉÉiÉÉÆ* {É®úÒ iÉÒ +É`ö´Éå VÉÉiªÉÉ´É®ú ¤ÉºÉiÉÉÆ* iÉèºÉÒ ½þÒ SÉhÉEò±ÉÒ±ÉÉ Eò‡lÉiÉÉÆ* ºÉÖnùɨÉEòlÉÉ +É`ö´É±ÉÒ**73** BEònùÉÆ ®úÉ¨É EÞò¹hÉ ºÉÖnùɨÉÉ* ºÉä´ÉÒiÉ +ºÉiÉÉÆ MÉÖ´ÉÉǸɨÉÉ* ±ÉÉÆEòb÷å +ÉhÉɴɪÉÉSÉä EòɨÉÉ* EÞò¹hÉ-¤É±É®úɨÉÉÆ {ÉÉ`ö‡´É±Éå**74** MÉÖ¯û{ÉixÉÒ‡SɪÉÉ ‡xɪÉÉäMÉå * EÞò¹hÉ-¤É±É®úÉ¨É +®úhªÉɨÉÉMÉç* ‡xÉPÉɱÉä ¨ÉÉjÉ iÉÉå iɪÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÉMÉå* ºÉÖnùɨÉÉ ºÉÆMÉå {ÉÉ`ö‡´É±ÉÉ**75** iɪÉÉ{ÉÉ„ÉÓ ‡nùvɱÉä SÉhÉä* IÉÖvÉÉ ±ÉÉMÉiÉÉÆ ‡¡ò®úiÉÉÆ +®úhªÉå* ‡iÉPÉÉƽþÓ ½þä ¦ÉIÉhÉ Eò®úhÉå* MÉÖ¯û{ÉixÉÒxÉä +ÉYÉɇ{ɱÉå**76** {ÉÖføå ®úÉxÉÉÆiÉ EÞò¹hÉ ¦Éä]õiÉÉÆ* ""nùÉnùÉ iɽþÉxÉ ±ÉÉMɱÉÒ'' ¨½þhÉiÉÉÆ* ¡Öò]õÉhªÉÉÆSÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ xÉ Eò‡®úiÉÉÆ* {ɇ®úºÉÉ ´ÉnùiÉÉ ZÉɱÉÉ iÉå**77** +xÉ„Éä{ÉÉä]õÓ {ÉÉhÉÒ xÉ {ªÉÉ´Éå* ¨½þhÉä ºÉÖnùɨÉÉ IÉhÉèEò ‡´ÉºÉÉÆ´Éå* {É®úÒ xÉ ´Énùä ½þä SÉhÉä JÉÉ´Éä* EÞò¹hÉ ‡´ÉºÉÉÆ´Éå ¨ÉÉÆb÷Ò´É®ú**78** {ÉɽþÚxÉ ±ÉÉMɱÉÉ EÞò¹hÉÉSÉÉ b÷Éä³ýÉ** ºÉÖnùɨÉÉ SÉhÉä JÉÉ>ðÆ ±ÉÉMɱÉÉ* nùÉnùÉ EòɪɽþÉä JÉÉiÉÉÆ ½þÉ EòºÉ±ÉÉ* +É´ÉÉVÉ ´Énù±ÉÉ EÞò¹hÉ iÉnùÉ**79** EòÉªÉ ®úä JÉɪÉÉ +ɽþä ªÉälÉå* lÉÆb÷ÒxÉä ‡uùVÉ{ÉÆHòÒ lÉÖb÷lÉÖb÷iÉä* ‡´É¹hÉֺɽþºjÉxÉɨɽþÒ ¨ÉÖJÉÉiÉå* º{ɹ]õÉäSSɇ®úiÉÉÆ ªÉä<ÇxÉÉ**80** BäEÚòxÉ ½þå ºÉÖnùɨªÉÉSÉå =kÉ®ú* ºÉ´ÉǺÉÉIÉÒ EÞò¹hÉ {É®úÉi{É®ú* ¨½þhÉä ¨É±ÉɽþÒ º´É{xÉ JÉ®úÉäJÉ®ú* {Éb÷±Éå ¤É®úÉä¤É®ú iÉèºÉåSÉ**81** BEòÉSÉÒ ´ÉºiÉÖ nùÖVÉÉ JÉÉiÉÉÆ* EòÉªÉ ®úä JÉÉiÉÉäºÉ BäºÉÉ ´ÉnùiÉÉÆ* JÉÉ>ðÆ EòÉªÉ ¨ÉÉiÉÒ iÉÉä ¨½þhÉiÉÉÆ* ´ÉÉhÉÒ iÉlÉɺiÉÖiÉÉ |ÉEò]õ±ÉÒ**82** +®úä ½þå º´É{xɇSÉ ¤É®úå nùÉnùÉ* +É{ÉhÉ ¨ÉVÉ´ÉÒhÉ JÉÉ±É EòÉÆ EònùÉ* JÉÉiÉÉÆ EòÉªÉ ½þÉ |É‚xɽþÒ iÉnùÉ* º´É{xÉÉSªÉÉ xÉÉnùÉÆiÉ {ÉÖ‡ºÉªÉä±ÉÉ**83** {ÉÚ´ÉÉǸɨÉÓ ºÉÚnùɨÉVÉÒ±ÉÉ* +ºÉiÉÒ `öÉ´ÉÒ EÞò¹hɱÉÒ±ÉÉ* iÉ®úÒ ½þÉ xɺÉiÉÉ |ɨÉÉnù PÉb÷±ÉÉ* xɺÉiÉÉ ¦ÉÉä‡MɱÉÉ {ɇ®úhÉɨÉ**84** iÉÉä iÉ®úÒ EòÉªÉ ºÉÉvÉÉ®úhÉú* +`ö®úÉ ‡´É…Éå nùɇ®úpùªÉ PÉxÉ* iÉ®úÒ BEäòEò]õä JÉÉiÉÒ iÉä VÉxÉ* iªÉÉÆxÉÒ ½þå º¨É®úhÉ `öä´ÉÉ´Éå**85** EÞò¹hÉ {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ VɪÉÉSÉÉ ºÉJÉÉ* BäºÉÉ ½þÉ ¦ÉHò ºÉÖnùɨªÉÉ®úɇ®úJÉÉ* xÉÒiÉÒºÉ ªÉÎiEòƇSÉiÉ ½þÉäiÉÉÆ {ÉÉ®úJÉÉ* {ÉɴɱÉÉ vÉÉäEòÉ ºÉƺÉÉ®úÒ**86** iÉÉäSÉ º´ÉºjÉÒEò¹]õɇVÉÇiÉ* |Éä¨Éå ¨ÉÚ`ö¦É®ú {ÉÉä½þä +‡{ÉÇiÉ* EÞò¹hÉ ½þÉä>ð‡xÉ |ɺÉzɇSÉkÉ* Bä…ɪÉÇiÉÞ{iÉ Eò®úÒ iɪÉÉ**87** +ºÉÉä +ÉiÉÉÆ +ɇhÉEò BEò* ´ÉÉiÉÉÇ Eò‡lÉiÉÉå ¤ÉÉävÉ|ÉnùɪÉEò* +ÉvÉÓ +ÉxÉÆnù-‡´ÉxÉÉänùºÉÖJÉ* ¤ÉÉävÉ|ɨÉÖJÉ VÉÒ +ÆiÉÓ**88** EòÉähÉÉºÉ +É´Éb÷ä {É®ú¨ÉÉlÉǤÉÉävÉ* EòÉähÉÉºÉ iÉEÇòªÉÖÎHò´ÉÉnù* EòÉähÉÉºÉ +É´Éb÷ä lÉ^õÉ ‡´ÉxÉÉänù* +ÉxÉÆnùÒ+ÉxÉÆnù ºÉEò³ýÉÆiÉä**89** ½þÒ½þÒ ½þÉäiÉÒ BEò lÉ^õÉ* ¤ÉÉ<Ç ¤ÉÖ´ÉÉ {É]õä±É ½þ^õÉ* ºÉÉ<Çnù®ú¤ÉÉ®úÓ ¨ÉVɱÉÉ iÉÆ]õÉ* iÉÖ]õ±ÉÉ xÉ ¤É^õÉ ±ÉÉMÉiÉÉÆ**90** ½þÒ½þÒ EòlÉÉ {É®ú¨ÉºÉÖ®úºÉ* ¸ÉÉäiɪÉÉÆ +ÉxÉÆnùnùɪÉÒ ¤É½þִɺÉ* ¦ÉHò ¦ÉÉÆb÷iÉÉÆ +®úºÉ {É®úºÉ* ½þɺªÉ®úºÉ ‡{ÉEäò±É**91** ¦ÉHò nùɨÉÉänù®ú PÉxÉ„ªÉɨÉ* ¤Éɤɮúä VɪÉÉÆSÉä ={ÉxÉɨÉ* +hhÉÉ ‡SÉSÉÆhÉÒEò®ú ]õÉä{ÉhÉ xÉɨÉ* |Éä¨É ‡xÉ:ºÉÒ¨É ¤ÉɤÉÉÆSÉä**92** º´É¦ÉÉ´É ¨ÉÉä`öÉ JÉ®ú¨É®úÒiÉ* EòÉähÉÉSÉÒ½þÒ xÉ vÉ®úÒiÉ ¨ÉÖ´ÉÇiÉ* =PÉb÷ ¤ÉÉä±ÉhÉå ‡´É‡½þiÉɇ´É‡´ÉiÉ* ‡½þiÉɇ½þiÉ {ÉɽþiÉÒ xÉÉ**93** ´ÉÞ‡kÉ +hhÉÉÆSÉÒ ‡VÉiÉEòÒ Eòb÷Eò* ‡iÉiÉEòÒSÉ ºÉÉ±ÉºÉ +ɇhÉ ºÉÉÎii´ÉEò* ¨ÉÉlÉå VÉèºÉÒ ¨É®ú±Éä±ÉÒ ¤ÉÆnùÚEò* ±Éɇ´ÉiÉÉÆ ®úÆVÉÚEò ¦Éb÷EòÉ PÉä**94** ºÉEò³ý EòɨÉÓ iÉb÷EòÉ¡òb÷EòÒ* =vÉÉ®úÒSÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ xÉ `öÉ>ðEòÒ*


xÉ vÉ®úÒ EÖòhÉÉSÉÒ ¦ÉÒb÷¦ÉÉb÷ EòÓ* ®úÉäJÉ`öÉäEòÒ ´ªÉ´É½þÉ®ú**95** ´Éä³ýÓ vÉ®ú´Éä±É ‡´ÉºiÉ´É ½þÉiÉÓ* +hhÉÉ iɪÉɽþÚ‡xÉ |ÉJÉ®ú +‡iÉ* {É®úÒ ½þÒ ‡xɹEò{É]õ º´É¦ÉÉ´ÉVÉÉiÉÒ* iÉähÉåSÉ |ÉÒiÉÒ ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ**97** ¤ÉɤÉÉ {ÉɽþiÉÒ iÉ]õºlÉ{ÉhÉå* xÉEò³ýiÉ ±ÉÉ´ÉÒiÉ ¦ÉHòÉÆSÉÓ ¦ÉÉÆb÷hÉå* ºÉÆ{ÉiÉÉÆ ®úÉMÉÉ´ÉhÉå ´ÉÉ ¯ûºÉhÉå* =¦ÉªÉÉÆ ºÉ¨ÉVÉÉ´ÉhÉå +JÉä®ú**98** EòÉähÉÒ ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ EÚòºÉ nùɤÉÒiÉ* EòÉähÉÒ {ÉÉnùºÉÆ´ÉɽþxÉ Eò®úÒiÉ* EòÉähÉÒ {ÉÉ`ö{ÉÉä]õ SÉä{ÉÒiÉ* ºÉä´ÉÉ Eò®úÒiÉ ªÉä ®úÒiÉÓ**9** ¤ÉɤÉÉ ¤ÉɱɥÉÀSÉÉ®úÒ* >ðv´ÉÇ ®úäiÉä „ÉÖrùÉSÉÉ®úÒ* Eò°üÆ nùäiÉ ºÉä´ÉÉ SÉÉEò®úÒ* xÉ®úxÉÉ®úÒ ºÉ¨ÉºiÉÉÆ**100** +hhÉÉ ¤Éɽþä®ú +ÉähÉ´Éä ®úɽþiÉÒ* ½þ³ýÚ ½þ³ýÚ ´ÉɨɽþºiÉ nùɇ¤ÉiÉÒ* iÉÉå =VÉ´Éä ¤ÉÉVÉÚSÉÒ {ɇ®úκlÉiÉÒ* º´ÉºlÉ ‡SÉkÉÓ BäEòÉ´ÉÒ**101** ‡iÉEòb÷ä ½þÉäiÉÒ BEò ¤ÉÉ<Ç* +xÉxªÉ¦ÉHò ¤ÉɤÉÉÆSÉä {ÉɪÉÓ* ¤ÉɤÉÉ VÉÒºÉ ¨½þhÉiÉ +É<Ç* ¨ÉÉ´É„ÉÒ¤ÉÉ<Ç VÉxɱÉÉäEò**102** ¨ÉÉ´É„ÉÒ¤ÉÉ<Ç ¨½þhÉiÉ ºÉ´ÉÇ* ´ÉähÉÚ¤ÉÉ<Ç ¨ÉÚ³ý xÉÉÆ´É* EòÉèVɱÉMÉÒ ½þå +Éb÷xÉÉÆ´É* +xÉÖ{É¨É ¦ÉÉ´É ºÉÉ<Ç{ÉnùÓ**103** +hhÉÉÆSÉÒ =±É]õ±ÉÒ {ÉzÉ„ÉÒ* iÉÉåb÷ÉÆiÉ xÉ´½þiÉÒ ¤É‡kÉ„ÉÒ* {ÉÉäHò ´ÉªÉºEò®ú½þÒ iÉÒ ¨ÉÉ´É„ÉÒ* iÉÆ]õÉ =¦ÉªÉÉÆ„ÉÓ =nÂù¦É´É±ÉÉ**104** +hhÉÉ ºÉ½þEÖò]õÖÆ¤É Eò®úÒiÉ ºÉä´ÉÉ* +É<Ç ½þÉäiÉÒ ‡´ÉMÉiÉvÉ´ÉÉ* nùɇ¤ÉiÉÉÆ ¤ÉɤÉÉÆSÉä {ÉÉä]õ EÖòºÉ´ÉÉ* xÉÉ´É®úä ‡xÉ:…ÉÉºÉ ‡iɪÉäºÉ**105** ¸ÉÒºÉÉ<ǺÉä´ÉäºÉÒ ºÉ¤É³ý* ¨ÉÉ´É„ÉÒ¤ÉÉ<Ç ¨ÉxÉÉSÉÒ ‡xɨÉdzý* =¦ÉªÉ ½þºiÉÓ PÉɱÉÚ‡xÉ {ÉÒ³ý* ¨ÉÉƇb÷±ÉÒ ¨É³ýhÉÒ {ÉÉä]õÉSÉÒ**106** {ÉÉ`öÒ¨ÉÉMÉÚxÉ ‡xÉ®úhÉÉ´Éä®úÒ* vÉ°ü‡xÉ ¤ÉɤÉÉÆºÉ nùÉä½þÓ Eò®úÓ* nùɤÉnùɤÉÚ‡xÉ PÉֺɳýhÉ Eò®úÒ* VÉèºÉÒ b÷ä®úÒ iÉÉEòÉSÉÒ**107** ºÉÉ<ǨÉÉxÉÓ ±ÉÉ´ÉÚ‡xÉ ±ÉªÉ* ¨ÉÉ´É„ÉÒ¤ÉÉ<Ç nùɦÉÒ ‡xɦÉǪÉ* ¤ÉɤÉɽþÒ xÉ Eò®úÒ ½þɪɽþÚªÉ* ´ÉÉ]õä ‡xÉ®úÉ¨ÉªÉ VÉhÉÚÆ iɪÉÉÆ**108** nùɤÉhªÉÉSÉÒ ‡´É±ÉIÉhÉ {É®úÒ* {ÉÉä]õ{ÉÉ`ö ºÉ{ÉÉ]õ Eò®úÒ* |Éä¨É‡SÉ iÉå {É®úÒ iÉä +´ÉºÉ®úÓ* nùªÉÉ +ÆiÉ®úÓ ={ÉVÉ´ÉÒ**109** ºÉÉ<ÈSÉä ½þå ‡xɹEò{É]õ |Éä¨É* nùä>ð‡xÉ PÉäiÉÒ ºÉä´ÉÉ +xÉÖkɨÉ* EòÓ iÉå ‡xÉVɺ¨É®úhÉ +‡´É¸É¨É* PÉb÷þÉä ½þÉä IÉä¨É ¦ÉHòÉƺÉ**110** +É{ÉÖ±ÉÒ iÉ{É‚SɪÉÉÇ iÉÒ ‡EòiÉÒ* VÉähÉå ±ÉÉvÉÉ´ÉÒ ½þÒ ºÉÆiɺÉÆMÉiÉÒ* {É®úÒ ºÉÉ<ÇSÉ nùÒxÉ´ÉiºÉ±É ‡xɇ‚SÉiÉÓ* ={Éä‡IÉiÉÒ xÉÉ ¦ÉHòÉÆiÉå**111** EòÉªÉ iªÉÉ ½þä±ÉEòÉ´ªÉÉÆSÉÒ EÖòºÉ®úÒ* ¤ÉɤÉÉ ½þɱÉiÉ JÉɱÉÓ´É®úÒ* iÉÒ½þÒ ½þɱÉä iÉ臄ɪÉÉ {É®úÒ* xɴɱÉ{É®úÒ ½þÒ ºÉä´ÉäSÉÒ**112** +hhÉÉ +ÉähÉ´Éä {É®úÒ ÎºlÉ®ú* ¤ÉÉ<Ç +É{ÉÖ±ªÉÉ ºÉä´ÉåiÉ SÉÚ®ú* iÉähÉå ½þÉä<Ç ¨ÉÖJÉ JÉɱɴɮú* ¨ÉMÉ EòÉªÉ |ÉEòÉ®ú ´ÉiÉDZÉÉ**113** ºÉÉ<ǺÉä´Éä‡SɪÉÉ ºÉÖJÉÉ* ‡{ɇ³ýiÉÉÆ {ÉÉä]õ JÉÉiÉÉÆ ZÉÉäEòÉ* ºÉƇxÉvÉ +hhÉÉƇSɪÉÉ ¨ÉÖJÉÉ* +ɱÉå +´É±ÉÉäEòÉ ¨ÉÖJÉ ‡iÉSÉå**114** {ÉɽþÚ‡xɪÉÉ BäºÉÒ ºÉÆvÉÒ* ¨ÉÉ´É„ÉÒ¤ÉÉ<Ç ¨ÉÉä`öÒ ‡´ÉxÉÉänùÒ* ¨½þhÉä EòɪɽþÉä +hhÉÉ xÉÉnùÒ* ¨ÉÖEòÉ +ÉvÉÒÆ ¨ÉÉMÉä ¨ÉVÉ**115** ‡{ÉEò±ªÉÉ EäòºÉÉÆSÉÒ ±ÉÉVÉ xÉɽþÓ* PÉäiÉÉäºÉ ¨ÉÉZÉÉ ¨ÉÖEòÉ {ÉɽþÓ* BäºÉå ´ÉnùiÉÉÆ ¨ÉÉ´É„ÉÒ¤ÉÉ<Ç* +hhÉÉ ¤ÉɽþÒ ºÉ®úºÉÉ´ÉÒ**116** ¨½þhÉä ¨ÉÒ <iÉÖEòÉ lÉä®úb÷É* ¨ÉÒ EòÉªÉ ¨ÉÚJÉÇ +MÉnùÓSÉ ´Éäb÷É* iÉÚÆSÉ iÉÉåb÷ ±ÉÉ´ÉÖxÉÒ iÉÉåb÷É* ºÉVɱÉÒºÉ ¦ÉÉÆb÷ɪÉÉ ¨ÉVÉ{ÉɺÉÓ**117** {ÉɽþÚ‡xɪÉÉÆ ¨ÉÉiɱÉÒ Eò³ý* ¤ÉɤÉÉÆºÉ iɪÉÉ nùÉäPÉÉÆSÉÒ Eò³ýEò³ý* Eò®úɪÉÉ nùÉäPÉÉƺÉÒ „ÉÒiɳý* ªÉÖÎHò |ɤɳý ªÉÉä‡VÉiÉÒ**118** |Éä¨Éå ¨½þhÉiÉÒ ""+®úä +hhÉÉ* =MÉÉSÉ ®úä EòÉÆ ¨ÉÉƇb÷±ÉÉ nùhÉÉhÉÉ* +xÉÖ‡SÉiÉ EòÉªÉ iÉåSÉ ºÉ¨ÉVÉäxÉÉ* ¨ÉÖEòÉ PÉäiÉÉÆxÉÉ +É<ÇSÉÉ''**119** {ɇ®úºÉÉä‡xÉ ¨ÉxÉÓ nùÉäx½þÒ ‡´É®ú¨É±ÉÒ* ‡´ÉxÉÉänù´ÉÉhÉÒ `öɪÉÓSÉ ‡VÉ®ú±ÉÒ* ºÉ|Éä¨É ½þɺªÉÉ =Eò³ýÒ ¡Öò]õ±ÉÒ* lÉ^õÉ iÉÒ °üSɱÉÒ +´É‡PɪÉÉ**120** {ÉɽþÆÚ VÉÉiÉÉÆ EòlÉÉ lÉÉäb÷Ò* ¨Éɇ¨ÉÇEò ¸ÉÉäiÉä PÉäiÉÒ±É MÉÉäb÷Ò* `öÉªÉ EèòºÉÉ PÉɱÉÉ´ÉÉ ½þä {É®ú´Éb÷Ò* EòlÉåiÉ ®úÉäEòb÷Ò ‡nùºÉä±É**121** ¨ÉɪɱÉäEòÉÆiÉ VÉèºÉÒ |ÉÒiÉÒ* |ÉäƨɤÉÖ‡rù =¦ÉªÉiÉÉÆiÉ +ºÉiÉÒ* iÉälÉå ½þÒ Eò³ý =nÂù¦É´É±ÉÒ xɺÉiÉÒ* GòÉävÉ´ÉÞ‡kÉ =`öiÉÒSÉ xÉÉ**122** SÉɤÉÖEåò ½þɇhÉiÉÉÆ ½þÉƺÉå =ºÉ³ýä* ¡Öò±ÉÉSªÉÉ ¨ÉÉ®úå ®úb÷å EòÉäºÉ³ä* ´ÉÞkÉÒSÉä iÉ®úÆMÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ{ɳýå* EòÉähÉÉºÉ xÉ Eò³ýä +xÉÖ¦É´É ½þÉ**123** xÉ´É±É ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ ºÉ½þVÉ ªÉõÖÎHò* ¤ÉÉä±É ¤ÉÉä±ÉiÉÒ ºÉ¨ÉªÉÉä‡SÉiÉÒ* VÉähÉå ¸ÉÉäiÉä +ÆiÉ®úÒ ‡xÉ´ÉiÉÒ* ¤ÉÉävɽþÒ PÉäiÉÒ iÉÉiEòɳý**124** BäºÉåSÉ BEònùÉÆ {ÉÉä]õ ®úMÉb÷iÉÉÆ* ={ÉVɱÉÒ ¤ÉɤÉÉÆSªÉÉ {É®ú¨É¦ÉCiÉÉ* Eò³ýEò³ý nùªÉÉ +ɇhÉ ‡SÉxiÉÉ* ‡iÉSÉÒ +‡iÉ®úäEòiÉÉ {ÉɽþÖxÉÒ**125** ¨½þhÉiÉÒ ¤ÉÉ<Ç nùªÉÉ Eò®úÉ* ½þÒ EòÉ +ÆMÉ nùɤÉhªÉÉSÉÒ iɆ½þÉ* +ÆiÉ®úÒ lÉÉäb÷Ò EòÓ´É vÉ®úÉ* iÉÖ]õiÉÒ±É ‡„É®úÉ ¤ÉɤÉÉÆSªÉÉ**126** EòÉxÉÓ {Éb÷iÉÉÆ <iÉÖEòÒ +IÉ®úå* ¤ÉɤÉÉ ºlÉÉxÉÉ´É°ü‡xÉ ºÉi´É®úå* PÉä>ð‡xÉ +É{ÉÖ±ÉÉ ºÉ]õEòÉ ‡xÉVÉEò®úå* ¦ÉÚ‡¨É |ɽþÉ®úå iÉɇb÷±ÉÒ**127** SÉfø±ÉÒ ´ÉÞ‡kÉ nùÖvÉÇ®ú IÉÉä¦ÉÉ* ºÉ¨ÉÉä®ú EòÉähÉ ®úɽþÒ±É =¦ÉÉ* xÉäjÉ Jɇnù®úÉÆMÉÉ®ú-|ɦÉÉ* ‡¡ò®úiÉÒ ºÉ¦ÉÉå´ÉÉ®ú VÉé**128** +ÆvÉÉ®úÓ ¨ÉÉVÉÉÇ®úÉSÉÓ ¤ÉÖ¤ÉÖ³ýå* iÉä´ÉÓ SɨÉEòiÉÒ ‡nù´ÉºÉÉÆ b÷Éä³ýä* ´ÉÉ]õä xɪÉxÉÓ‡SɪÉÉ V´Éɳýå* +ÉiÉÉÆSÉ VÉɇ³ýiÉÒ±É ºÉÞ¹]õÒ**129** ºÉ]õCªÉÉSÉå ]õÉåEò nùÉå ½þÉiÉÓ vÉ®ú±Éå* {ÉÉä]õɇSɪÉÉ JɳýMÉÓiÉ JÉÉäSɱÉå* nùÖVÉå JÉÉƤÉÉÆiÉ ºÉ¨ÉÉä®ú ®úÉ䇴ɱÉå* PÉ^õ Eò´É‡³ý±Éå JÉÉƤÉɱÉÉ**130** ºÉ]õEòÉ ±ÉÉÆ¤É ºÉ´´ÉɽþÉiÉ* ‡„É®ú±ÉÉ ´ÉÉ]õä ºÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉä]õÉÆiÉ* +ÉiÉÉÆ º¡òÉä]õ ½þÉä>ð‡xÉ |ÉÉhÉÉÆiÉ* +Éäfø´Éä±É IÉhÉÉÆiÉ iÉé ´ÉÉ]õä**131** JÉÉÆ¤É +fø³ý iÉÉä EòÉªÉ ½þɱÉä* ¤ÉɤÉÉ VɴɳýÒ VɴɳýÒ ‡¦Éb÷±Éä* JÉÉƤÉÉºÉ {ÉÉä]õÉÆ„ÉÒ PÉ^õ +ɴɇ³ý±Éå* {ÉÉhÉÒ {Éb÷‡´É±Éå nùäJÉiªÉÉÆSÉä**132** +ÉiÉÉÆ ½þÉä<Ç±É {ÉÉä]õÉSÉÉ º¡òÉä]õ* VÉÉä iÉÉä iÉÉåb÷ÉÆiÉ PÉɱÉÒ ¤ÉÉä]õ* ¤ÉÉ{É ½þÉ EòÉªÉ |ɺÉÆMÉ nùÖPÉÇ]õ* +Éäfø´É±Éå ºÉÆEò]õ nùÖvÉÇ®ú**133** BäºÉÒ ±ÉÉäEò Eò‡®úiÉÒ ËSÉiÉÉ* EòÉªÉ Eò®úÉ´Éå ªÉÉ +ÉEòÉÆiÉÉ* B´Éføå ºÉÆEò]õ iªÉÉ ¨ÉÉ´É„ÉÒEò‡®úiÉÉÆ* ¦ÉHòÉvÉÒxÉiÉÉ ½þå ¥ÉÒnù**134** EòvÉÓ EòÉähÉÒ½þÒ ºÉä´ÉÉ Eò‡®úiÉÉÆ* ¨ÉvªÉåSÉ nù„ÉLJ´ÉiÉÉÆ +xÉÖ‡SÉiÉiÉÉ* ËEò´ÉÉ ºÉä´ÉäEò†ªÉÉºÉ EòÉähÉÒ ¤ÉÉä±ÉiÉÉÆ* ¤ÉɤÉÉÆSÉä ‡SÉkÉÉ JÉ{ÉäxÉÉ**135** ¦ÉHòÉ |Éä¨É³ýÉ +ɱÉå VÉÒ´ÉÉ* ¨ÉÉ´É„ÉÒ¤ÉÉ<ÇºÉ <„ÉÉ®úÉ tÉ´ÉÉ* ºÉÉ<ǤÉɤÉÉÆºÉ +É®úÉ¨É ´½þÉ´ÉÉ* {ɇ®úhÉÉ¨É ªÉÉ´ÉÉ EòÉÆ BäºÉÉ**136** +ºÉÉä nùä´ÉÉºÉ +ɱÉÒ Eò°ühÉÉ* „ÉÉÆiÉiÉÉ =nÂù¦É´É±ÉÒ ºÉÉ<ÇÆSÉä ¨ÉxÉÉ* ºÉÉäb÷Ú‡xɪÉÉÆ iÉä ¦ÉªÉ|Énù Eò±{ÉxÉÉ* ªÉä>ð‡xÉ +ɺÉxÉÉ ¤ÉèºÉiÉÒ**137** ¦ÉHò |Éä¨É³ý VÉ®úÒ ‡xÉvÉb÷É* ¤ÉɤÉÉÆSÉÉ º´É¦ÉÉ´É {ÉɽþÚ‡xÉ Eò®úb÷É* ±Éɇ´É±ÉÉ nùälÉÚ‡xÉ EòÉxÉÉºÉ JÉb÷É* PÉäiɱÉÉ vÉb÷É {ÉÖføÉ®úÉ**138** iÉä´½þÉÆ{ÉɺÉÚ‡xÉ ‡xÉ‚SÉªÉ Eäò±ÉÉ * VÉÉ´Éå xÉ EòÉähÉÉSªÉɽþÒ ´ÉÉ]õä±ÉÉ* ªÉä<Ç±É VÉèºÉå VªÉÉSÉä ¨ÉxÉɱÉÉ* iÉèºÉå iɪÉɱÉÉ Eò°üÆ tÉ´Éå**139** ºÉ¨ÉlÉÇ º´ÉªÉå ºÉɨÉlªÉÇ´ÉÆiÉ* ‡xÉOɽþÉxÉÖOɽþYÉÉxÉ´ÉÆiÉ* MÉÖhÉÉ´ÉMÉÖhÉ ºÉä´ÉEòVÉxÉÉÆiÉ* +É{ÉhÉ ‡Eò¨ÉlÉÇ {ÉɽþÉ´Éä**140** BEòÉSÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉÉ<鼃 ºÉÖJÉEò®ú* nùÖVɪÉÉSÉÒ iÉÒ +ºÉiÉÒ |ÉJÉ®ú* ½þä iÉ®úÒ ‡xÉVɤÉÖrùÒSÉä ‡´ÉEòÉ®ú* JÉ®úÉ |ÉEòÉ®ú +ÉEò³ýäxÉÉ**141** +ºÉÉä +ÉiÉÉÆ ½þÉ lÉ^õɇ´ÉxÉÉänù* PÉähÉÉ®úÉ PÉä<Ç±É ªÉÉÆiÉÒ±É ¤ÉÉävÉ* ºÉÉ<ÇEòlÉÉ-®úºÉɨÉÉänù* ¦ÉHò ¨ÉEò®úÆnù ºÉä´ÉÉäiÉ**142** ½þä¨ÉÉb÷ ºÉÉ<Ç{ÉnùÓ ±ÉÒxÉ* {ÉÖføÒ±É +vªÉÉªÉ ªÉɽþÚ‡xÉ MɽþxÉ* ¦ÉHò nùɨÉÉänù®úÉSÉÒ <SUôÉ {ÉÚhÉÇ* ºÉÉ<Ç nùªÉÉPÉxÉ Eò‡®úiÉÒ±É**143** iÉÉä½þÒ ¨ÉÉä`öÉ SɨÉiEòÉ®ú* nùɨÉÉänù®ú ºÉƺÉÉ®újɺiÉ ¡òÉ®ú* iɪÉÉºÉ {ÉÉSÉÉ°ü‡xÉ +É{ÉÖ±Éä ºÉ¨ÉÉä®ú* PÉɱɇ´É±ÉÉ PÉÉä®ú iɪÉÉSÉÉ**144** º´ÉκiÉ ¸ÉÒºÉÆiɺÉVVÉxÉ|É䇮úiÉä* ¦ÉHò½þä¨ÉÉb÷{ÉÆiɇ´É®ú‡SÉiÉä* ¸ÉÒºÉÉ<ǺɨÉlÉǺÉSSɇ®úiÉä* ‡´ÉxÉÉänù‡´É±É‡ºÉiÉÆ xÉÉ¨É SÉiÉÖ‡´ÉDŽɇiÉiɨÉÉä%vªÉɪÉ: ºÉÆ{ÉÚhÉÇ:** ** ¸ÉÒºÉnÂùMÉÖ¯ûºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉ{ÉÇhɨɺiÉÖ** „ÉÖ¦ÉÆ ¦É´ÉiÉÖ**

Sai 24  
Sai 24  

adhyay 24, baba

Advertisement