Page 1

¸ÉÒ ºÉÉ<ǺÉSSɇ®úiÉ ** +lÉ ¸ÉÒºÉÉ<ǺÉSSɇ®úiÉ** +vªÉÉªÉ 21 ´ÉÉ**

** ¸ÉÒMÉhÉä„ÉÉªÉ xɨÉ:** ¸ÉҺɮúº´ÉiªÉè xɨÉ:** ¸ÉÒMÉÖ¯û¦ªÉÉä xɨÉ:**

¸ÉÒEÖò±Énùä´ÉiÉɪÉè xɨÉ:** ¸ÉÒºÉÒiÉÉ®úɨÉSÉÆpùɦªÉÉÆ xɨÉ:**

¸ÉÒºÉnÂùMÉÖ¯ûºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉªÉ xɨÉ:** MÉiÉÉvªÉɪÉÉÆiÉÓ EòlÉÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ* `öÉEÚò®úɇnùEòÉÆ ¨É½þÉ{ÉÖ°ü¹Énù„ÉÇxÉ* EèòºÉå ZÉɱÉå iÉä Eò®úÉ´Éä ¸É´ÉhÉ* BEòÉOÉ ¨ÉxÉ Eò®úÉä‡xÉ**1** EòÉªÉ iɪÉÉ ´ÉCiªÉÉSªÉÉ ¤ÉÉä±Éå* ¸É´ÉhÉÓ VÉå {Éb÷iÉÉÆ ¸ÉÉäiÉÉ xÉ b÷Éä±Éä* +ÆMÉÓSÉÉ ®úÉä¨ÉÉÆSɽþÒ xÉ ½þɱÉä* ´ªÉlÉÇ MÉä±Éä iÉä ¤ÉÉä±É**2** VɪÉÉ ¸É´ÉhÉÒúÆ xÉ ¸ÉÉäiÉä ‡®úZɱÉä* ¤Éɹ{ÉMÉnÂùMÉnù EòÆ`ö xÉ nùÉ]õ±Éä* xɪÉxÉÓ |Éä¨ÉÉxÉÆnùɸÉÖ xÉ ´Éɇ½þ±Éä* ´ªÉlÉÇ MÉä±Éå iÉå EòlÉxÉ**3** ´ÉÉhÉÒ ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ ¨ÉxÉÉä½þɇ®úhÉÒ* ={Énùä„ÉÉSÉÒ +±ÉÉè‡EòEò ºÉ®úhÉÒ* VɪÉÉÆSÉÒ |ɇiÉ{ÉnùÓ +‡¦ÉxÉ´É Eò®úhÉÒ* ¨ÉºiÉEò SÉ®úhÉÓ iɪÉÉÆSÉä**4** xÉ ªÉäiÉÉÆ nùè´É =nùªÉɺÉÒ* MÉÉÆ`öÒ xÉ {Éb÷ä ºÉÉvÉÖºÉÆiÉÉÆ„ÉÒ* iÉÉä Vɴɳý +ºÉiÉÉ =„ÉÉ{ÉÉ„ÉÓ* {ÉÉ{É®úÉ„É ‡nùºÉäxÉÉ**5** ªÉÉ |ɨÉäªÉÉSªÉÉ ‡ºÉrùiÉäºÉÒ* xɱÉMÉä VÉÉ´Éå nùä„ÉÓ ‡´Énùä„ÉÒ* ¨ÉÒSÉ ¨ÉɇZɪÉÉ +xÉ֦ɴÉɺÉÒ* ¸ÉÉä‡iɪÉÉƺÉÒ Eò‡lÉiÉÉå EòÓ**6** {ÉÒ®ú ¨ÉÉè±ÉÉxÉÉ xÉɨÉå |ɇºÉrù* ½þÉäiÉä ´ÉÉÆpùå „É½þ®úÓ ‡ºÉrù* ˽þnùÚ {ÉÉ®ú„ÉÒ {É®úvɨÉÔ |ɤÉÖrù* PÉäiÉÒ „ÉÖrù nù„ÉÇxÉ iÉå**7** ¨ÉÒ iÉä „É½þ®úSÉÉ xªÉɪÉÉvÉÒ„É* ¨ÉÖVÉÉ´É®ú iɪÉÉÆSÉÉ xÉÉ¨É <xÉÚºÉ* {ÉÉ`ö {ÉÖ®ú‡´É±ÉÒ ®úÉjÉƇnù´ÉºÉ* ªÉɴɪÉÉ nù„ÉÇxÉÉºÉ iɪÉÉxÉå**8** ½þVÉÉ®úÉå ±ÉÉäEò iÉälÉå ªÉÉ´Éä* ‡Eò¨ÉlÉÇ +É{ÉhÉ iÉälÉå VÉÉ´Éå* ¦ÉÒb÷ä¦ÉÉb÷äSªÉÉ ¦É®úÓ ¦É®úÉ´Éå* +ÉÆSÉ´ÉÉ´Éå ‡xÉVÉ ±ÉÉè‡EòEòÉ**9** BäºÉå EòÉƽþÓ ¨ÉxÉÓ ¦ÉÉ´ÉÉ´Éä* nù„ÉÇxÉÉºÉ EòvÉÓ½þÓ xÉ VÉÉ´Éå* +É{ÉhɇSÉ +É{ɱªÉÉ UôɪÉäºÉ ¦ªÉÉ´Éå* nùÖnùê´É ªÉÉ´Éå +Éb÷´Éå**10** BäºÉÒ ‡EòiªÉäEò ´É¹Éæ MÉä±ÉÓ* iÉälÉÚ‡xÉ {ÉÖføå ¤Énù±ÉÒ ZÉɱÉÒ* {ÉÖføå VÉä´½þÉÆ iÉÒ ´Éä³ý +ɱÉÒ* ‡„É®úb÷Ò VÉÉä‡b÷±ÉÒ +JÉÆb÷**11** iÉÉi{ɪÉÇ ½þÉ ºÉÆiɺɨÉÉMɨÉ* +¦ÉÉMªÉÉºÉ xÉÉ iÉälÉå ‡®úMɨÉ* ½þÉäiÉÉÆ <Ç…É®úÒ EÞò{ÉÉ EòÉ ºÉÖMɨÉ* +xªÉlÉÉ nùÖMÉÇ¨É ½þÉ ªÉÉäMÉ**12** ªÉä ‡´É¹ÉªÉÓSÉÒ MÉÉäb÷ EòlÉÉ* ¸ÉÉäiÉÉÆ ºÉÉnù®ú {ɇ®ú‡ºÉVÉä +ÉiÉÉÆ* ªÉÉ ºÉÆiÉÉÆSªÉÉ +xÉɇnù ºÉƺlÉÉ* MÉÖÁ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eèò„ÉÉ iªÉÉ**13** ªÉlÉÉEòɱÉ-´ÉiÉǨÉÉxÉ* VɪÉÉ VÉå VÉå +É´Éb÷ä ºlÉÉxÉ* +´ÉiÉÉ®ú PÉäiÉÒ EòɪÉÉÇEòÉ®úhÉ* {É®úÒ iÉä +‡¦ÉzÉ {É®úº{É®ú**14** nùä„É-EòɱÉ-´ÉºiÉÖ ‡¦ÉzÉ* {É®úÒ BEòÉSÉÒ VÉÒ >ðhÉJÉÚhÉ* nùÖVÉÉ ºÉÆiÉ VÉÉhÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ* +ÆiÉ®úÓ BEò{ÉhÉ ºÉEò‡³ýEòÉÆ**15** VÉèºÉÓ ºÉÉ´ÉǦÉÉè¨É ®úÉVÉÉSÉÓ `öÉhÉÒ* ´ÉºÉ‡´É±ÉÓ +ºÉiÉÓ ‡`öEò‡`öEòÉhÉÓ* iÉälÉ iÉälÉ +‡vÉEòÉ®úÒ xÉä¨ÉÖxÉÒ* +¤ÉÉnùÉxÉÒ ºÉÆ{ÉɇnùiÉÒ**16** iÉèºÉÉSÉ ½þÉ º´ÉÉxÉÆnù ºÉƒÉÉ]õ* VÉÉMÉÉäVÉÉMÉÓ ½þÉä>ð‡xÉ |ÉEò]õ* SÉɱɴÉÒ ½þÉ ‡xÉVÉ®úÉVªÉ„ÉEò]õ* ºÉÚjÉå +|ÉEò]õ ½þɱɴÉÒ**17** BEònùÉÆ BEò +ÉM±É‡´Étɇ´É¦ÉÚ‡¹ÉiÉ* ¤ÉÒ.B. ={É{ÉnùÉxÉå ªÉÖHò* VÉä ½þ³ýÚ ½þ³ýÚ ¨ÉÉMÉÇ Gò¨ÉiÉ* ZÉɱÉä xÉɨÉÉƇEòiÉ +‡vÉEòÉ®úÒ**18** ‡¨É³ýɱÉÓ {ÉÖføå ¨ÉɨɱÉiÉ* ´ÉÉføiÉÉÆ ´ÉÉføiÉÉÆ ZÉɱÉä |ÉÉÆiÉ* iɪÉÉƺÉÒ ºÉÉ<ǤÉɤÉÉÆSÉÉ ºÉÉÆMÉÉiÉ* ºÉÖnùè´Éå |ÉÉ{iÉ VÉɽþ±ÉÉ**19** ‡nùºÉɪÉÉ ½þÒ ¨ÉɨɱÉiÉ ¤É®úÒ* b÷ÉäMÉÆ®úÒ VÉèºÉÒ nùÖ°ü‡xÉ ºÉÉVÉ®úÒ* ‡xÉEò]õ VÉÉiÉÉÆ ´Éä‡fø±ÉÒ EòÉVÉ®úÓ* ¨ÉÉxÉå {É®úÒ iÉÒ ¨ÉÉä`öÒSÉ**20** MÉä±Éä iÉä {ÉÚ´Éﱃ MÉÉäb÷ ‡nù´ÉºÉ* VÉé ½þÉäiÉÒ ªÉÉ +‡vÉEòÉ®úÉSÉÒ ½þÉèºÉ* |ÉVÉɽþÒ ¨ÉÉxÉÒ +‡vÉEòɇ®úªÉɺÉ* {É®úº{É®úÉÆºÉ +ÉxÉÆnù**21** {ÉÖºÉÚÆ xɪÉä +ÉiÉÉÆSÉä ½þɱÉ* ºÉÖJÉÉSÉÒ xÉÉäEò®úÒ MÉä±ÉÉ iÉÉä Eòɳý* +ÉiÉÉÆ VɤÉɤÉnùÉ®úÒSÉÉ ºÉÖEòɳý* +ɱÉÉ nùÖEòɳý {Éè„ÉÉSÉÉ**22** {ÉÚ´Éﱃ ¨ÉɨɱÉiÉÒSÉÉ {ÉÉxÉ* iÉèºÉåSÉ {ÉÚ´Éﱃ |ÉÉÆiÉɺɨÉÉxÉ* ´Éè¦É´É +ÉiÉÉÆ ªÉä xÉÉ ‡nùºÉÚxÉ* xÉÉäEò®úÒ EòºÉÚxÉ Eò®úiÉÉƽþÒ**23** +ºÉÉä iÉå½þÒ +‡vÉEòÉ®úºÉÆ{ÉÉnùxÉ* +±ÉÉä]õ {ÉèEòÉ ´ÉåSɱªÉÉ´ÉÉÆSÉÚxÉ* xÉ Eò‡®úiÉÉÆ ºÉiÉiÉ +¦ªÉɺɄÉÒhÉ* <iÉ®ú EòÉähÉ Eò°üÆ „ÉEäò**24** +ÉvÉÓ ½þÉä>ðÆ ±ÉÉMÉä ¤ÉÒ.B.* ¨ÉMÉ iÉÉä xÉMÉnùÒ EòÉ®úEÚòxÉ ½þÉäªÉä* ¨É‡½þxÉÉ {ÉMÉÉ®ú iÉÒºÉ °ü{ɪÉä* ¨ÉÉMÉæ B䇺ɪÉä iÉÒ MɇiÉ**25** ªÉlÉÉEòɳý PÉÉÆ]õÉ´É®ú VÉÉ´Éå* VɨÉÒxɨÉÉ{ÉhÉÒ EòÉ¨É ‡„ÉEòÉ´Éå* ¨ÉÉäVÉhÉÒnùÉ®úÉƨÉvªÉä ®ú½þÉ´Éå* {ÉÉºÉ ´½þÉ´Éä {É®ÒúIÉä**26** {ÉÖføå VÉä´½þÉÆ BEòÉnùÒ +ºÉɨÉÒ* º´ÉªÉå VÉÉ<Ç±É ´ÉèEÖòÆ`övÉɨÉÓ* Eò®úÒ±É +É{ÉÖ±ÉÒ VÉÉMÉÉ ‡®úEòɨÉÒ* {Éb÷ä±É EòɨÉÓ iÉÒ ªÉÉSªÉÉ**27** +ÉiÉÉÆ +ºÉÉä ½þå SɆ½þÉ]õ* Eò„ÉÉºÉ {Éɇ½þVÉä xÉÖºÉiÉÒ ´É]õ´É]õ* Bä„ÉÉ BEòÉºÉ ºÉÉ<ÈSÉÒ ¦Éä]õ* ZÉɱÉÒ iÉÒ MÉÉä¹]õ {ɇ®úºÉÉ´ÉÒ**28** ¤Éä³ýMÉÉÆ´ÉɇxÉEò]õ nùäJÉ* OÉÉ¨É +ɽþä ´Éb÷MÉÉÆ´É xÉɨÉEò* +ɱÉå ¨ÉÉäVÉhÉÒnùÉ®úÉÆSÉä {ÉlÉEò* ¨ÉÖCEòÉ¨É BEò iÉé Eäò±ÉÉ**29** MÉÉÆ´ÉÒ ½þÉäiÉä BEò ºÉi{ÉÖ°ü¹É* MÉä±Éä iɪÉÉÆSÉä nù„ÉÇxÉɺÉ* SÉ®úhÉÉÆ´É®úÒ `öä´É±Éå „ÉÒºÉ* |ɺÉÉnù-+É„ÉÒ¹É {ÉɴɱÉä**30** iªÉÉ ºÉi{ÉÖ¯û¹ÉÉÆSÉä ½þÉiÉÉÆiÉ* ½þÉäiÉÉ ‡xÉ‚SɳýnùɺÉEÞòiÉ* "‡´ÉSÉÉ®úºÉÉMÉ®ú' xÉɨÉEò OÉÆlÉ* VÉÉä iÉä ´ÉÉSÉÒiÉ iÉé ½þÉäiÉä**31** {ÉÖføå EòÉƽþÓ ´Éä³ý VÉÉiÉÉÆ* ªÉäiÉÉå ¨½þhÉÚ‡xÉ ‡xÉPÉÚÆ ±ÉÉMÉiÉÉÆ* iÉä ºÉÉvÉÚ VÉå ´Énù±Éä =±½þɺÉiÉÉ* iɪÉÉ MÉÞ½þºlÉÉ iÉå {ɇ®úºÉÉ**32** ¤É®úå +ÉiÉÉÆ +É{ÉhÉ ªÉÉ´Éå* ªÉÉ OÉÆlÉÉSÉå +´É±ÉÉäEòxÉ Eò®úÉ´Éå* iÉähÉå iÉÖ¨ÉSÉä ¨ÉxÉÉä®úlÉ {ÉÖ®úÉ´Éä* +ºÉÉ´Éå ½þä ±ÉIÉÉÆiÉ**33** iÉÖ¨½þÒ {ÉÖføä ‡xÉVÉEòɪÉÉæqùä„Éå* VÉÉiÉÉÆ VÉÉiÉÉÆ =kÉ®ú ‡nù„Éä* ¨ÉÉMÉÉÇiÉ ¨É½þɦÉÉMªÉ´É„Éå* ¨É½þÉ{ÉÖ¯û¹ÉɺÉÓ nù„ÉÇxÉ**34** {ÉÖføÒ±É ¨ÉÉMÉÇ iÉä nùɇ´ÉiÉÒ±É* ¨ÉxÉɺÉÒ ‡xÉ‚SɱÉiÉÉ iÉä nùäiÉÒ±É* iÉäSÉ ¨ÉMÉ ={Énù䇄ÉiÉÒ±É* `öºÉ‡´ÉiÉÒ±É ‡xÉVɤÉÉävÉ**35** iÉälÉÒ±É ¨ÉMÉ iÉå EòɪÉÇ ºÉ®ú±Éå* VÉÖzÉ®úÉºÉ iÉälÉÚ‡xÉ ¤Énù±É±Éä* xÉÉhÉåPÉÉ]õ SÉføhÉå +ɱÉå* +Éäfø´É±Éå iÉå ºÉÆEò]õ**36** ¨ÉÉMÉÇ iÉä‡lÉ±É +‡iÉ ‡¤ÉEò]õ* ®úäb÷¬É´É°ü‡xÉ SÉføiÉÒ PÉÉ]õ* ®úäb÷É ½þÉSÉ iÉnùlÉÇ „ÉEò]õ* +ɇhɱÉÉ ‡xÉEò]õ +É°üføɪÉÉ**37** ½þÉäiÉÒ±É {ÉÖføå ¨ÉÉä`öä +‡vÉEòÉ®úÒ* ‡¨É³ýiÉÒ±É PÉÉäb÷ä MÉÉb÷¬É ¨ÉÉä]õÉ®úÒ* +ÉVÉ iÉÉå PªÉÉ ®úäb÷¬ÉSÉÒ ½þɇVÉ®úÒ* ´Éä³ý ºÉɇVÉ®úÒ Eò®úÉ EòÓ**38** PÉÉ]õ SÉføhÉå +„ÉCªÉ {ÉɪÉÓ* ®úä‡b÷ªÉÉ´ÉÒhÉ xÉɽþÓ ºÉÉä<Ç* BäºÉÒ iÉÒ xÉÉhÉåPÉÉ]õÉSÉÒ xɴɱÉÉ<Ç* +{ÉÚ´ÉÉÇ<Ç ´ÉɽþxÉÉSÉÒ**39** ¨ÉMÉ iɪÉÉÆxÉÒ Eäò±ÉÉ ‡´ÉSÉÉ®ú* {ÉɱÉɇhɱÉÉ ®úäb÷É Eäò±ÉÉ iɪÉÉ®ú* iɪÉÉ´É®úÒ SÉfø‡´É±Éå JÉÉäMÉÒ®ú* Eò¹]õä º´ÉÉ®ú VÉɽþ±Éä**40** º´ÉÉ®ú JÉ®úä {ÉhÉ ½þÉäiÉÒ SÉføhÉ* ®úä‡b÷ªÉɺÉÉ®úJÉå +{ÉÚ´ÉÇ ´ÉɽþxÉ* ZÉÉäEåò ‡½þºÉEäò JÉÉiÉÉÆ VÉÉhÉ* ¦É®ú±ÉÒ EòhÉEòhÉ {ÉÉ`öÓiÉ**41** +ºÉÉä {ÉÖføå ½þÉ |É´ÉÉºÉ ºÉ®ú±ÉÉ* VÉÖzÉ®úSÉÉ


EòɪÉÇGò¨É {ÉÚ®ú±ÉÉ* ¨ÉMÉ ¤Énù±ÉÒSÉÉ ½þÖEÚò¨É ZÉɱÉÉ* ¨ÉÖCEòÉ¨É ½þɱɱÉÉ iÉälÉÚ‡xÉ**42** Eò±ªÉÉhÉÉºÉ ZÉɱÉÒ ¤Énù±ÉÒ* SÉÉÆnùÉä®úEò®úÉÆSÉÒ MÉÉÆ`ö {Éb÷±ÉÒ* ºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉÆSÉÒ EòÒ‡iÉÇ Bä‡Eò±ÉÒ* ¤ÉÖrùÒ =nùä±ÉÒ nù„ÉÇxÉÉSÉÒ**43** nùֺɮúä ‡nù´É„ÉÓ +ɱÉÒ ¤ÉÉ®úÒ* ZÉɱÉÒ SÉÉÆnùÉä®úEò®úÉÆSÉÒ iɪÉÉ®úÒ* ¨½þhÉiÉÒ SɱÉÉ ½þÉä ¤É®úÉä¤É®úÒ* Eò°üÆ ´ÉÉ®úÒ ‡„É®úb÷ÒSÉÒ**44** PÉä>ðÆ ¤ÉɤÉÉÆSÉä nù„ÉÇxÉ* Eò°üÆ =¦ÉªÉiÉÉÆ iɪÉÉƺÉÒ xɨÉxÉ* ®úɽþÚÆ iÉälÉå BEò nùÉä ‡nùxÉ* ªÉä>ðÆ {É®úiÉÉäxÉ Eò±ªÉÉhÉÉ**45** {É®úÒ iÉäSÉ ‡nùxÉÓ `öÉhÉå „É½þ®úÉÆiÉ* ‡nù´ÉÉhÉÓSÉä +nùɱÉiÉÓiÉ* ¨ÉÖEònù¨ÉÉ ºÉÖxÉÉ´ÉhÉÒ ‡xÉhÉÔiÉ* iªÉɇMɱÉÒ ºÉÉä¤ÉiÉ iÉnùlÉÇ**46** xÉÉxÉɺÉɽþä¤É +ÉOɽþ Eò®úÒiÉ* SɱÉÉ ½þÉä +ɽþäiÉ ¤ÉɤÉÉ ºÉ¨ÉlÉÇ* {ÉÖ®ú‡´ÉiÉÒ±É iÉÖ¨ÉSÉÉ nù„ÉÇxÉÉlÉÇ* ËEò{ÉnùÉlÉÇ iÉÉä ¨ÉÖEònù¨ÉÉ**47** {É®úÒ ½þå EéòSÉå iɪÉÉÆºÉ {É]õä* iÉÉ®úÒJÉ SÉÖEò‡´ÉiÉÉÆ ¦ÉªÉ ´ÉÉ]õä* SÉÖEòiÉÒ±É Eäò´ÉÓ ½þä±É{É^õä* ¦ÉɱÉ{É^õÓ ‡±É‡½þ±Éä±Éä**48** xÉÉxÉɺÉɽþä¤É SÉÉÆnùÉä®úEò®úå* Eò‡lɱÉÓ {ÉÚ´Éﱃ |ÉiªÉÆiÉ®úå* nù„ÉÇxÉEòÉ¨É vɇ®úiÉÉÆ +ÆiÉ®úä* ‡´ÉPxÉ iÉå ºÉ®úä ¤ÉÉVÉÚ±ÉÉ**49** {É®úÒ ªÉä<ÇxÉÉ ‡´É…ÉÉºÉ VÉÒ´ÉÉ* Eò‡®úiÉÒ±É EòÉªÉ ‡xÉVɺ´É¦ÉÉ´ÉÉ* ¨½þhÉiÉÒ +ÉvÉÓ PÉÉä®ú SÉÖEò´ÉÉ´ÉÉ* ‡xÉEòÉ±É ±ÉÉ´ÉÉ´ÉÉ nùÉ´ªÉÉSÉÉ**50** +ºÉÉä ¨ÉMÉ iÉä `öÉhªÉÉºÉ MÉä±Éä* SÉÉÆnùÉä®úEò®ú ‡„É®úb÷ÒºÉ ‡xÉPÉɱÉä* nù„ÉÇxÉ PÉä>ð‡xÉ {É®úiÉ ‡¡ò®ú±Éä* xÉ´É±É ´ÉiÉDZÉå <Eòb÷ä {Éé**51** ´Éä³ýÓ VÉ®úÒ ½þä ½þVÉ®ú ®úɇ½þ±Éä* nùÉ´ªÉÉSÉå EòÉ¨É {ÉÖføå xÉ䇨ɱÉå* SÉÉÆnùÉä®úEò®ú½þÒ ½þÉiÉSÉä MÉä±Éä* JÉVÉÒ±É ZÉɱÉä +ÆiÉ®úÓ**52** ‡´É…ÉÉºÉ `ö䇴ÉiÉÉå ¤É®úå ½þÉäiÉå* SÉÉÆnùÉä®úEò®ú ºÉ´Éå xÉäiÉä* nù„ÉÇxÉÉSÉå EòɪÉÇ =®úEòiÉå*º´ÉºlɇSÉkÉå ‡„É®úb÷ÓiÉ**53**nùÉ´ªÉÉ{É®úÒ nùÉ´ÉÉ ®úɇ½þ±ÉÉ* ºÉÉvÉֺɨÉÉMɨɽþÒ +ÆiÉ®ú±ÉÉ* =`öÉ=`öÓ ‡xÉ‚SÉªÉ Eäò±ÉÉ* VÉɴɪÉɱÉÉ ‡„É®úb÷ÒºÉ**54** xÉ VÉÉhÉÉå ¨ÉÒ ‡„É®úb÷ÒºÉ VÉÉiÉÉÆ* ºÉ¨ÉªÉÓ xÉÉxÉÉÆSÉÒ ¦Éä]õ ½þÉäiÉÉÆ* º´ÉªÉå ‡xÉ®ú‡´ÉiÉÒ±É ºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉ* +ÉxÉÆnù ‡SÉkÉÉ ½þÉä<DZÉ**55** ‡„É®úb÷ÒºÉ xÉɽþÓ EòÉähÉÒ {ɇ®ú‡SÉiÉ* iÉälÉ ¨ÉÒ ºÉ´ÉÇlÉè´É +{ɇ®ú‡SÉiÉ* xÉÉxÉÉ ¦Éä]õiÉÉÆ ½þÉä<Ç±É =‡SÉiÉ* VÉ®úÒ C´É‡SÉiÉ ªÉÉäMÉ iÉÉä**56** BäºÉä ‡´ÉSÉÉ®ú Eò®úÒiÉ Eò®úÒiÉ* ¤ÉèºÉ±Éä iÉä +‡MxÉ®úlÉÉÆiÉ* nùֺɮúä ‡nù´É„ÉÓ {ÉɴɱÉä ‡„É®úb÷ÓiÉ* xÉÉxÉÉ iÉé +lÉÉÇiÉ xÉɽþÓiÉ**57** ½þä VÉä ‡nùxÉÓ ªÉɴɪÉÉ ‡xÉPÉɱÉä* xÉÉxÉÉ iÉä ‡nùxÉÓ VÉɴɪÉÉ MÉä±Éä* iÉähÉå ½þä ¤É½þÖ ½þiÉÉ„É ZÉɱÉä* +‡iÉ ‡½þ®ú¨ÉֺɱÉä ¨ÉxÉÉÆiÉ**58** +ºÉÉä ¨ÉMÉ iɪÉÉÆºÉ iÉälÉå ¦Éä]õ±Éä* iɪÉÉÆSÉä nùֺɮúä ºxÉä½þÒ ¦É±Éä* iɪÉÉÆxÉÓ ºÉÉ<ÈSÉä nù„ÉÇxÉ Eò®ú‡´É±Éå* ½þäiÉÖ {ÉÖ®ú‡´É±Éä ¨ÉxÉÉSÉä**59** nù„ÉÇxÉå {ÉɪÉÓ VÉb÷±Éä ‡SÉkÉ* PÉÉiɱÉä ºÉɹ]õÉÆMÉ nùÆb÷´ÉiÉ* „É®úÒ®ú ZÉɱÉå {ÉÖ±ÉEòÉƇEòiÉ* xɪÉxÉÒ ¸É´ÉiÉ |Éä¨ÉɸÉÖ**60** ¨ÉMÉ iÉä ½þÉäiÉÉ IÉhÉèEò κlÉiÉ* EòÉªÉ iɪÉÉƺÉÒ ¤ÉɤÉÉ ´ÉnùiÉ* ‡jÉEòɱÉYÉ ¨ÉÖJÉ Eò®úÉä‡xÉ ºÉκ¨ÉiÉ* ºÉɴɇSÉkÉ iÉå {ɇ®úºÉÉ**61** ""EòÉxÉb÷Ò +É{{ÉÉSÉå iÉå ºÉÉÆMÉhÉå* VÉèºÉå ®úä‡b÷ªÉÉ ºÉÆMÉå PÉÉ]õ SÉføhÉå* BýäºÉå xÉ ªÉälÉÒ±É ºÉÉä{Éå SÉɱÉhÉå* +ÆMÉ ‡ZÉVɇ´ÉhÉå +‡xÉ´ÉɪÉÇ''**62** EòhÉÕ {Éb÷iÉÉÆ JÉÖhÉäSÉÒ +IÉ®úå* +ÆiÉ®úÆMÉ +‡vÉEò‡SÉ MÉ˽þ´É®úä* {ÉÚ´Éﱃ ºÉi{ÉÖ°ü¹É´ÉSÉxÉ JÉ®úå* |ÉiªÉÆiÉ®úå `ö®ú±Éå EòÓ**63** ¨ÉMÉ VÉÉäb÷Ú‡xɪÉÉÆ =¦ÉªÉ ½þºiÉÉÆ* ºÉÉ<Ç{ÉnùÓ `ö䇴ɱÉÉ ¨ÉÉlÉÉ* ¨½þhÉiÉÒ EÞò{ÉÉ Eò®úÉ ºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉ* ¨ÉVÉ +xÉÉlÉÉ {Énù®úÓ PªÉÉ**64** +É{ÉhɇSÉ ¨ÉÉZÉä ¨É½þÉ{ÉÖ¯û¹É* ‡xÉ‚SɳýnùɺÉOÉÆlÉÉä{Énùä„É* +ÉVÉ ¨ÉVÉ Eò³ý±ÉÉ +„Éä¹É* ‡xɇ´ÉÇ„Éä¹É ºÉÖJɤÉÉävÉ**65** EÖò`öå ´Éb÷MÉÉÆ´É EÖò`öå ‡„É®úb÷Ò* EòÉªÉ ½þÒ ºÉi{ÉÖ¯û¹É-¨É½þÉ{ÉÖ¯û¹ÉVÉÉäb÷Ò* ‡EòiÉÒ ½þÒ º´É±{ÉÉIÉ®ú¦ÉɹÉÉ =PÉb÷Ò* ={Énùä„É-‡xÉ®ú´Éb÷Ò EèòºÉÒ ½þä**66** BEò ¨½þhÉiÉÒ OÉÆlÉ ´ÉÉSÉÉ* {ÉÖføå ºÉÆMÉ¨É ¨É½þÉ{ÉÖ¯û¹ÉÉSÉÉ* ¨ÉMÉ iÉä {ÉÖføÒ±É EòiÉÇ´ªÉÉSÉÉ* ={Énùä„É ºÉÉSÉÉ Eò®úiÉÒ±É**67** nùè´ÉªÉÉäMÉå iÉä½þÒ ¦Éä]õ±Éä* iÉäSÉ iÉä ½þä JÉÖhÉÉƽþÒ {É]õ‡´É±Éå* {É®úÒ iÉå BEòÉSÉå ´ÉɇSɱÉå* nùÖ‡VɪÉÉ +ÉSɇ®ú±Éå {Éɇ½þVÉä**68* iɪÉÉƺÉÒ ¨½þhÉiÉÒ ºÉÉ<ÇxÉÉlÉ* ""+{{ÉÉÆxÉÓ ºÉÉƇMÉiɱÉå iÉå ªÉlÉÉlÉÇ* {É®úÒ VÉä´½þÉÆ iÉå ªÉä<Ç±É EÞòiÉÓiÉ* {ÉÚhÉÇ ¨ÉxÉÉä®úlÉ iÉé ½þÉäiÉÒ''**69** ‡xɸSɱÉnùɺÉ-‡´ÉSÉÉ®úºÉÉMÉ®ú* ´Éb÷MÉÉÆ´ÉÒ ¦ÉHòÉlÉÇ ZÉɱÉÉ =SSÉÉ®ú* Eòɳýå OÉÆlÉ{ÉÉ®úɪÉhÉÉxÉÆiÉ®ú* ‡„É®úb÷ÓiÉ +ÉSÉÉ®ú Eò‡lɪÉä±ÉÉ**70** OÉÆlÉ Eò®úÉ´ÉÉ +ÉvÉÓ ¸É´ÉhÉ* iªÉÉSÉåSÉ ¨ÉMÉ Eò®úÉ´Éå ¨ÉxÉxÉ* ½þÉäiÉÉÆ {ÉÉ®úɪÉhÉÉ´ÉiÉÇxÉ* ‡xɇnùvªÉɺÉxÉ ½þÉäiɺÉä**71** ´ÉɇSɱÉå iÉä xÉɽþÓ ºÉÆ{ɱÉå* {Éɇ½þVÉä iÉå EÞòiÉÓiÉ =iÉ®ú±Éå* ªÉÉ ={Éb÷¬É PÉb÷¬É´É®ú iÉÉäªÉ +ÉäiɱÉå* iÉèºÉå VÉɽþ±Éä iÉä ºÉEò³ý**72** ´ªÉlÉÇ ´ªÉlÉÇ OÉÆlÉ´ÉÉSÉxÉ* ½þÉiÉÓ xÉ ªÉä VÉÉå +xÉ֦ɴÉYÉÉxÉ* ¥ÉÀºÉÆ{ÉzÉ MÉÖ¯ûEÞò{Éä´ÉÒhÉ* {ÉÖºiÉEòÒ YÉÉxÉ ‡xɹ¡ò³ý**73** ªÉä +lÉÕSÉÒ +±{É EòlÉÉ* nùÉ´ÉÒ±É ¦ÉHòÒSÉÒ ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ* {ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÉÇSÉÒ +iªÉÉ´É„ªÉEòiÉÉ* ¸ÉÉåiÉÉ ‡xÉVɺ´ÉÉlÉÉÇ {ɇ®úºÉVÉä**74** BEònùÉÆ BEò {ÉÖhªÉ{É^õhÉEò®ú* xÉɨÉå +xÉÆiÉ®úÉ´É {ÉÉ]õhÉEò®ú* ºÉÉ<Çnù„ÉÇxÉÓ ={ÉVɱÉÉ +Énù®ú* +ɱÉä ºÉi´É®ú ‡„Éb÷ÔºÉ**75** ´ÉänùÉxiÉ ¸É´ÉhÉ VÉɽþ±ÉÉ ºÉEò³ý* ºÉ]õÒEò ={ɇxɹÉnùå ´ÉɇSɱÉÓ ºÉ¨ÉÚ³ý* {É®úÒ iÉx¨ÉÉxÉºÉ +IɪÉÓ SÉÆSɳý* ®úɽþÒxÉÉ iɳý¨É³ý iɪÉÉÆSÉÒ**76** PÉäiÉÉÆ ºÉÉ<ǺɨÉlÉÉÇSÉå nù„ÉÇxÉ* ‡xÉ´ÉɱÉä {ÉÉ]õhÉEò®úÉÆSÉä xɪÉxÉ* Eò°ü‡xÉ {ÉɪÉÉÆSÉå +‡¦É´ÉÆnùxÉ* ªÉlÉÉäHò {ÉÚVÉxÉ ºÉÆ{Éɇnù±Éå**77** ¨ÉMÉ ½þÉä>ð‡xÉ ¤ÉrùÉÆVÉÖ³ýÒ* ¤ÉèºÉÚ‡xÉ ºÉx¨ÉÖJÉ ¤ÉɤÉÉÆSÉä VɴɳýÒ* +xÉÆiÉ®úÉ´É |Éä¨ÉºÉ¨Éä³ýÓ* Eò°üúhÉɤɽþɳýÓ {ÉÖºÉiÉ EòÓ**78** Eäò±Éå ‡´É‡´ÉvÉ OÉÆlÉɴɱÉÉäEòxÉ* ´Éänù´ÉänùÉÆMÉ-={ɇxɹÉnùvªÉªÉxÉ* Eòä±Éå ºÉSUôɺjÉ-{ÉÖ®úÉhɸɴÉhÉ* {É®úÒ ½þä ‡xɇ´ÉÇhhÉ ¨ÉxÉ EèòºÉå**79** ´ÉɇSɱÉå iÉå ´ªÉlÉÇ MÉä±Éå* BäºÉåSÉ +ÉiÉÉÆ ´ÉÉ]õÚÆ ±ÉÉMɱÉå* +IÉ®ú½þÒxÉ ¦ÉÉ´ÉÉlÉÔ ¦É±Éä* ´ÉÉ]õiÉÒ SÉÉÆMɱÉä ¨ÉVɽþÚxÉ**80** ´ÉɪÉÉÆ MÉä±Éå OÉÆlÉɴɱÉÉäEòxÉ* ´ÉɪÉÉÆ „ÉɺjÉ{ɇ®ú„ÉÒ±ÉxÉ* ´ªÉlÉÇ ½þå ºÉEò³ý {ÉÖºiÉEòÒ YÉÉxÉ* +º´ÉºlÉ ¨ÉxÉ ½þå VÉÉå´É®úÒ**81** EòÉªÉ iÉÒ ¡òÉä±É „ÉɺjÉ´ªÉÖi{ÉkÉÒ* ‡Eò¨ÉlÉÇ ¨É½þÉ´ÉÉCªÉÉxÉÖ´ÉÞkÉÒ* VÉähÉå xÉ ±ÉÉvÉä ‡SÉkÉÉºÉ „ÉÉƇiÉ* ¥ÉÀºÉƇ´É‡kÉ EòÉ„ÉÉSÉÒ**82** EòhÉÉæ{ÉEòhÉÔ {ɇ®ú‡ºÉ±ÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ* ºÉÉ<Çnù„ÉÇxÉå ‡xÉ´ÉÉ®úå ËSÉiÉÉ* ‡´ÉxÉÉänù MÉÉä¹]õÒ ´ÉÉiÉÉÇ Eò‡®úiÉÉÆ* ºÉ½þVÉ ºÉi{ÉlÉÉ ±Éɇ´ÉiÉÒ iÉä**83** ¨½þhÉ´ÉÚxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ iÉ{ÉÉä®úÉ„ÉÒ* {ÉÉiɱÉÉå +É{ÉÖ±ªÉÉ {ÉɪÉÉÆ{ÉÉ„ÉÒ* ªÉä<Ç±É ºlÉèªÉÇ ¨ÉɇZɪÉÉ ¨ÉxÉɺÉÒ* +É„ÉÒ´ÉÇSÉxÉɺÉÒ tÉ Bä„ÉÉ**84** iÉ´ÉÆ ¨É½þÉ®úÉVÉ ZÉɱÉä Eò‡lÉiÉä* BEòÉ ‡´ÉxÉÉänù{É®ú +ÉJªÉɇªÉEäòiÉå* VÉähÉå +xÉÆiÉ®úÉ´É ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉÉiÉä* {ÉɴɱÉä ºÉÉ¡ò±ªÉiÉä YÉÉxÉÉSªÉÉ**85** iÉÒ +±{ÉÉIÉÉ®ú {É®ú¨ÉºÉÉ®ú* EòlÉÉ Eò‡lÉiÉÉå ´½þÉ ¸É´ÉhÉiÉi{É®ú* ‡´ÉxÉÉänù {É®úÒ iÉÉä ¤ÉÉävÉ{É®ú* EòÉähÉ +xÉÉnù®ú Eò®úÒ±É**86** ¤ÉɤÉÉ nùäiÉ |ÉiªÉÖkÉ®ú* ""BEònùÉÆ BEò +ɱÉÉ ºÉÉènùÉMÉ®ú* iÉä´½þÉÆ BEò PÉÉäb÷å ºÉ¨ÉÉä®ú* PÉɱÉÒ ±Éåb÷É®ú xÉ´ÉÉÆSÉå**87** ºÉÉènùÉMÉ®ú ‡xÉVÉEòɪÉÇiÉi{É®ú* ±Éå‡b÷ªÉÉ {Éb÷iÉÉÆ {ɺɇ®ú±ÉÉ {Énù®ú* ¤ÉÉÆvÉÚxÉ PÉäiÉÉÆ PÉ^õ iªÉÉ ºÉ¨ÉOÉ* ‡SÉiÉèEòÉOªÉ ±ÉÉvɱÉÉ''**88** ½þåEòÉªÉ ´Énù±Éä ºÉÉ<ǺɨÉlÉÇ EòÉªÉ +ºÉÉ´ÉÉ EòÓ ¨É‡lÉiÉÉlÉÇ* ±Éå‡b÷ªÉÉ ºÉÆOɽþÒ ºÉÉènùÉMÉ®ú ‡Eò¨ÉlÉÇ* EòÉƽþÓ½þÒ +lÉÇ Eò³ýäxÉÉ* 89** BäºÉÉ ‡´ÉSÉÉ®ú Eò®úÒiÉ Eò®úÒiÉ* +xÉÆiÉ®úÉ´É ¨ÉÉPÉÉ®úÉ ªÉäiÉ* Eò‡lɱÉå ºÉƦÉɹÉhÉ <ilÉƦÉÚiÉ* Eäò³ýEò®úÉÆ|ÉiÉ iɪÉÉxÉå**90** ¨½þhÉiÉÒ ºÉÉènùÉMÉ®ú iÉÉä EòÉähÉ* ±Éå‡b÷ªÉÉÆSÉå EòÉªÉ |ɪÉÉäVÉxÉ* xÉ´ÉÉÆSÉåSÉ EòÉªÉ EòÉ®úhÉ* ºÉÉÆMÉÉ =±ÉMÉb÷ÚxÉ ½þå ¨ÉVɱÉÉ**91** nùÉnùÉ ½þå EòÉªÉ +ɽþä EòÉäb÷å* ¨ÉÒ +±{ɤÉÖrùÒ ¨ÉMÉ iÉå xÉÖ±ÉMÉb÷ä* ½þÉä<Ç±É ¤ÉɤÉÉÆSÉå ¾þnùªÉ =PÉb÷å* BäºÉå ®úÉäEòb÷å ¨ÉVÉ EòlÉÉ**92** nùÉnùÉ ´ÉnùiÉÒ ¨ÉVɽþÒ xÉ Eò³ýä* BäºÉåSÉ ¤ÉɤÉÉÆSÉä ¦ÉɹÉhÉ ºÉMɳýå* Eò®úÒ iɪÉÉÆSªÉÉSÉ º¡ÚòiÉÔSªÉÉ ¤É³ýå* Eò‡lÉiÉÉå +ÉEò³ýä VÉå ¨ÉVÉ**93** EÞò{ÉÉ <Ç…É®úÒ iÉå ½þå PÉÉäb÷å* ½þå iÉÉå xɴɇ´ÉvÉÉ ¦ÉHòÒSÉå EòÉäb÷å* ‡´ÉxÉɦÉÎHò xÉ {É®ú¨Éä…É®ú VÉÉäb÷ä* YÉÉxÉÉ xÉ +ÉiÉÖb÷ä BEò±ªÉÉ**94** ¸É´ÉhÉ-EòÒiÉÇxÉ-‡´É¹hÉÖº¨É®úhÉ* SÉ®úhɺÉä´ÉxÉ-+SÉÇxÉ-´ÉÆnùxÉ* nùɺªÉ-ºÉJªÉ-


+Éi¨É‡xÉ´ÉänùxÉ* ¦ÉÎHò ½þä VÉÉhÉ xɴɇ´ÉvÉÉ**95** {ÉÚhÉÇ ¦ÉÉ´É `öä´ÉÚ‡xÉ +ÆiÉ®úÒ* ªÉÉÆiÉÚxÉ BEò½þÒ PÉb÷±ÉÒ VÉ®úÒ* ¦ÉÉ´ÉÉSÉÉ ¦ÉÖEäò±ÉÉ ¸ÉÒ½þ®úÒ* |ÉEò]õä±É PÉ®úÓSÉ ¦ÉHòÉSªÉÉ**96** VÉ{ÉiÉ{ɵÉiÉ ªÉÉäMɺÉÉvÉxÉ* ´ÉänùÉä{ɇxɹÉnù{ɇ®ú„ÉÒ±ÉxÉ* =nùÆb÷ +vªÉÉi¨ÉYÉÉxÉ-‡xÉ°ü{ÉhÉ* ¦ÉÎHò‡´É½þÒxÉ iÉå ¡òÉä±É**97** xÉEòÉä ´Éänù„ÉɺjÉ´ªÉÖi{ÉkÉÒ* xÉEòÉä YÉÉxÉÒ ½þä ‡nùMÉÆiÉEòÒ‡iÉÇ* xÉEòÉä „ÉÖ¹Eò¦ÉVÉxÉ|ÉÒiÉÒ* |Éä¨É³ý ¦ÉÎHò {Éɇ½þVÉä**98** º´ÉªÉå +É{ÉhÉÉ ºÉÉènùÉMÉ®ú ºÉ¨ÉVÉÉ* ºÉÉètÉSªÉÉ ªÉÉ ¦ÉÉ´ÉÉlÉÉÇ =¨ÉVÉÉ* ¡òb÷EòiÉÉÆ ¸É´ÉhÉɇnù ¦ÉHòÒSÉÒ v´ÉVÉÉ* YÉÉxÉ®úÉVÉÉ =±½þɺÉä**99** PÉÉäb÷¬ÉxÉå PÉÉiɱªÉÉ ±Éåb÷¬É xÉ>ð* ºÉÉènùÉMÉ®ú +ÉiÉÖ®úiÉå vÉÉƴɱÉÉ PÉä>ðÆ* iÉèºÉÉSÉ xɴɇ´ÉvÉÉ ¦ÉÎHò¦ÉÉ´ÉÖ* vɇ®úiÉÉÆ ‡´ÉºÉÉ´ÉÖÆ ¨ÉxÉÉiÉå**100** iÉähÉåSÉ ¨ÉxÉÉºÉ ªÉä<Ç±É ºlÉèªÉÇ* ºÉ´ÉÉÈ`öɪÉÒ ºÉnÂù¦ÉÉ´É MÉÉƦÉÒªÉÇ* iªÉÉ´ÉÒhÉ SÉÉÆSɱªÉÉ ½þå +‡xÉ´ÉɪÉÇ* Eò‡lÉiÉÒ MÉÖ¯û´ÉªÉÇ ºÉ|Éä¨É**101** nùֺɮúä ‡nù´É„ÉÒ +xÉÆiÉ®úɪÉ* ´ÉÆnùÚÆ VÉÉiÉÉÆ ºÉÉ<ÈSÉä {ÉɪÉ* ""{Énù®úÒ ¤ÉÉƇvɱªÉÉ ±Éåb÷¬É EòɪÉ''* {ÉÞSUôÉ ½þÒ ½þÉäªÉ iɪÉÉƺÉ**102** +xÉÆiÉ®úÉ´É iÉä´½þÉÆ |ÉɇlÉÇiÉÒ* EÞò{ÉÉ +ºÉÉ´ÉÒ ‡nùxÉÉ´É®úiÉÒ* ºÉ½þVÉ ¨ÉMÉ iªÉÉ ¤ÉÉƇvɱªÉÉ VÉÉiÉÒ* EòÉªÉ iÉÒ ¨É½þiÉÒ iɪÉÉÆSÉÒ**103** iÉÆ´É ¤ÉɤÉÉ +É„ÉÒ´ÉÉÇnù nùäiÉÒ* ""Eò±ªÉÉhÉ ½þÉä<DZÉ'' +É…ÉɇºÉiÉÒ* +xÉÆiÉ®úÉ´É +ÉxÉÆnù±Éä ‡SÉkÉÓ* ºÉÖJɺÉƇ´É‡kÉ ±ÉÉvɱÉå**104** +ÉiÉÉÆ +ÉhÉÒEò +±{É EòlÉÉ* ¸ÉÉäiÉÉÆ {ɇ®ú‡ºÉVÉä ºÉÉnù®ú‡SÉkÉÉ* Eò³ýä±É ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ +ÆiÉYÉÉLJxÉiÉÉ* ºÉx¨ÉÉMÉÇ|É´ÉiÉÇEòiÉÉ iÉèºÉÒSÉ**105** BEònùÉÆ BEò ´ÉEòÒ±É +ɱÉä* ªÉäiÉÉÆIÉhÉÓSÉ ¨É‡„ÉnùÒ MÉä±Éä* ºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉÆSÉå nù„ÉÇxÉ PÉäiɱÉå* {ÉÉªÉ ´ÉƇnù±Éä iɪÉÉÆSÉä**106** ºÉ´ÉåSÉ ¨ÉMÉ nùä>ðxÉ nù‡IÉhÉÉ* ¤ÉèºÉ±Éä ¤ÉÉVÉÚºÉ ´ÉEòÒ±É iÉiIÉhÉÉ* iÉälÉå SÉɱɱªÉÉ ºÉÉ<ǺÉƦÉɹÉhÉÉ* +Énù®ú ¸ÉÉ´ÉhÉÉ ={ÉVɱÉÉ**107** ¤ÉɤÉÉ iÉ´ÉÆ ‡iÉEòb÷ä ¨ÉÖJÉ ‡¡ò®ú‡´ÉiÉÒ* ´ÉEòÒ±ÉÉÆºÉ +xÉÖ±ÉIÉÚxÉ ´ÉnùiÉÒ* ¤ÉÉä±É iÉä ´É¨ÉÔ VÉÉ>ðxÉ JÉÉåSÉiÉÒ* ´ÉEòÒ±É {ÉÉ´ÉiÉÒ +xÉÖiÉÉ{É**108** ""±ÉÉäEò iÉ®úÒ ½þÉä ±É¤ÉÉb÷ ‡EòiÉÒ* {ÉɪÉÉÆ {Éb÷iÉÒ nù‡IÉhÉɽþÒ +‡{ÉÇiÉÒ* +ÉhÉÒEò +ÉiÉÚxÉ ‡„É´ªÉɽþÒ nùäiÉÒ* EòÉªÉ SɨÉiEÞòiÉÒ ºÉÉÆMÉÉ´ÉÒ''**109** BäEÚòxÉ ½þå ´ÉEòÒ±É º´ÉºlÉ ®úɇ½þ±Éä* EòÓ iÉä ‡xÉVÉÉÆiÉ®úÓ {ÉÚhÉÇ =¨ÉVɱÉä* =nÂùMÉÉ®ú +x´ÉlÉÇ ½þå iɪÉÉÆ {É]õ±Éå* iÉÉi{ɪÉÇ `öºÉ±Éå ¨ÉxÉɺÉÒ**110** {ÉÖføå VÉä´½þÉÆ iÉä ´ÉÉb÷¬ÉÆiÉ MÉä±Éä* nùÒ‡IÉiÉÉƱÉÉMÉÓ Eò‡lÉiÉä ZÉɱÉä* EòÓ VÉä ¤ÉɤÉÉ ±ÉÉ´ÉÚ‡xÉ ¤ÉÉä±É±Éä* ºÉÉlÉLJSÉ ´É‡½þ±Éå iÉå ºÉ´ÉÇ**111** ªÉäiÉÉÆSÉ ¨ÉVÉ´É®ú ZÉɇb÷±ÉÉ iÉÉ„Éä®úÉ* iÉÉä ¨ÉVÉ Eäò´É³ý ‡nùvɱÉÉ <„ÉÉ®úÉ* EÖòhÉÉSÉÒ lÉ^õÉËxÉnùɇnù |ÉEòÉ®úÉ* nùä<È xÉ lÉÉ®úÉ +ÆiÉ®úÒ**112** „É®úÒ®ú|ÉEÞò‡iÉ ½þÉä>ð‡xÉ +º´ÉºlÉ* ¨ÉÖxºÉ¡ò +ɨÉÖSÉä ZÉɱÉä jɺiÉ* ®úɇ½þ±Éä ®úVÉä´É®ú ªÉälÉå º´ÉºlÉ* +É{ÉÖ±ÉÒ |ÉEÞòiÉÒ ºÉÖvÉ®úɴɪÉÉ**113** ´ÉEòÒ±ÉÉÆSªÉÉ JÉÉä±ÉÓiÉ +ºÉiÉÉÆ* ¨ÉÖxºÉ¡òÉƺÉƤÉÆvÉå ‡xÉPÉɱªÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ* +lÉÉæ+lÉÕ ºÉƤÉÆvÉ xɺÉiÉÉÆ * >ð½þÉ{ÉÉä½þiÉÉ SÉɱɱÉÒ**114** +Éè¹ÉvÉÉ´ÉÒhÉ ªÉÉ „É®úÒ®úÉ{ÉnùÉ* ]õ³ýiÉÒ±É EòÉ ±ÉÉMÉiÉÉÆ ºÉÉ<ÈSªÉÉ xÉÉnùÉ* {ÉɴɱÉä VÉä ¨ÉÖxºÉ¡òÒSÉä {ÉnùÉ* iɪÉÉÆ ½þÉ vÉÆnùÉ ºÉÉVÉä EòÉÆ**115** BäºÉÒ iɪÉÉÆSÉÒ ËxÉnùÉ SÉɱÉiÉÉÆ* SÉɱɱÉÒ ºÉÉ<ÈSÉÒ ={ɽþɺÉiÉÉ* ¨ÉÒ½þÒ iɪÉÉÆiɇSÉ ½þÉäiÉÉå +Æ„ÉiÉÉ* ‡iÉSÉÒ +xÉÖ‡SÉiÉiÉÉ nù„ÉLJ´É±ÉÒ**116** iÉÉ„Éä®úÉ xÉ´½þä ½þÉ +xÉÖOɽþ* ´ªÉlÉÇ EÖòhÉÉSÉÉ >ð½þÉ{ÉÉä½þ* ={ɽþɺÉ-ËxÉnùɇnù EÖòÎiºÉiÉ ºÉÆOɽþ* +ºÉi{ɇ®úOɽþ ´ÉVÉÉÇ´ÉÉ**117** +ÉhÉÒEò BEò ½þå |ÉiªÉÆiÉ®ú* +ºÉiÉÉÆ „ÉƦɮú EòÉäºÉÉÆSÉä +ÆiÉ®ú* ºÉÉ<ÇVÉÉhÉå ºÉ´ÉÉǦªÉÆiÉ®ú* JÉ®úä +ÆiÉYÉÉÇxÉÒ iÉä**118** +ɇhÉEò BEò ZÉɱÉÉ ‡xÉ´ÉÉb÷* +ºÉÉäiÉ ¨ÉvªÉå {É´ÉÇiÉ {ɽþÉb÷* EòÉƽþÒ xÉ ºÉÉ<ÈSªÉÉ où¹]õÒ+Éb÷* MÉÖ{iɽþÒ =PÉb÷ iªÉÉÆ ºÉ´ÉÇ**119** +ºÉÉä {ÉÖføå iÉä´½þÉÆ{ÉɺÉÖxÉÒ* Eäò±ÉÉ ‡xÉ„SÉªÉ ´ÉEòÒ±ÉÉÆxÉÒ* +iÉ:{É®ú ËxÉnùÉ-nùÖ¯ûÎHò´ÉSÉxÉÓ* JÉb÷É EòÉxÉÓ ±Éɇ´É±ÉÉ**120** +É{ÉhÉ EòÉƽþÓ½þÒ EÖò`öå½þÒ Eò‡®úiÉÉÆ* ªÉä<Ç xÉ ºÉÉ<ÈSÉÒ où¹]õÒ SÉÖEò‡´ÉiÉÉÆ* ªÉ䇴ɹɪÉÒ VÉɽþ±ÉÒ ‡xɇ‚SÉiÉiÉÉ* +ºÉiEòɪÉÉÇlÉÇiÉÉ ‡´É®úɱÉÒ**121** =nùä±ÉÒ ºÉiEòɪÉÇVÉÉMÉ°üEòiÉÉ* ¨ÉÉMÉå {ÉÖføå ºÉÉ<ǺɇzÉvÉiÉÉ* ºÉ¨ÉlÉÇ EòÉähÉ iɪÉÉÆ ´ÉƇSÉiÉÉ* ‡xÉvÉÉÇ®ú ‡SÉkÉÉ ½þÉ `öºÉ±ÉÉ**122** {ÉɽþÚÆ VÉÉiÉÉÆ ªÉÉ EòlÉäºÉÒ* ºÉƤÉÆvÉ VÉ®úÒ iªÉÉ ´ÉEòÒ±ÉɺÉÒ* iÉ®úÒ iÉÒ ºÉ´ÉÉÈlÉÕ +ɇhÉ ºÉ´ÉÉȺÉÒ ºÉɇ®úJÉÒ**123** ´ÉEòÒ±É ´ÉHäò ¸ÉÉäiÉä ºÉ¨ÉOÉ* +ɇhÉ ºÉÉ<ÈSÉä ¦ÉHò <iÉ®ú* iɪÉÉÆSÉɽþÒ BèºÉÉSÉ ‡xÉvÉÉÇ®ú* ´½þÉ´ÉÉ ¨ÉÒ ºÉÉSÉÉ®ú |ÉɇlÉÇiÉÉå**124** ºÉÉ<ÇEÞò{ÉɨÉäPÉ ´É¹ÉÇiÉÉÆ* ½þÉä<Ç±É +É{ÉhÉÉÆ ºÉ´ÉÉÈSÉÒ iÉÞ{iÉiÉÉ* ªÉä +lÉÕ EòÉƽþÓ xÉɽþÓ xɴɱÉiÉÉ* ºÉEò³ýÉÆ iÉÞ¹ÉÉiÉÉÈ ‡xÉ´É´ÉÒ±É**125** +MÉÉvÉ ºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉÆSÉÉ ¨É‡½þ¨ÉÉ* +MÉÉvÉ iɪÉÉÆSªÉÉ EòlÉÉ {É®ú¨ÉÉ* +MÉÉvÉ ºÉÉ<ÇSɇ®újÉÉSÉÒ ºÉÒ¨ÉÉ* ¨ÉÚiÉÇ {É®ú¥ÉÀÉ´ÉiÉÉ®ú**126** +ÉiÉÉÆ {ÉÖføÒ±É +vªÉɪÉÓ EòlÉÉ* {ɇ®úºÉÉ´ÉÒ ºÉÉnù®ú ¸ÉrùɳýÚ ¸ÉÉäiÉÉÆ* {ÉÖ®ú´ÉÒ±É iÉÖ¨ÉSªÉÉ ¨ÉxÉÉä®úlÉÉ* nùä<Ç±É ‡SÉkÉÉ ºlÉèªÉÇiÉÉ**127** ¦ÉHòÉÆSÉÒ ¦ÉÉ´ÉÒ ºÉÆEò]õɴɺlÉÉ* `öÉ>ðEò +ÉvÉÓSÉ ºÉÉ<ǺɨÉlÉÉÇ* lÉ^õɨɺEò®úÒ ‡´ÉxÉÉänù ´ÉÉiÉÉÇ* ½þƺÉiÉÉÆ JÉä³ýiÉÉÆ ]õɇ³ýiÉÒ**128** ¦ÉHò½þä¨ÉÉb÷ ºÉÉ<鼃 „É®úhÉ* VÉɽþ±Éå ½þå EòlÉÉxÉEò ºÉÆ{ÉÚhÉÇ* {ÉÖføÒ±É EòlÉäSÉå +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ* ºÉÆEò]õ‡xÉ´ÉÉ®úhÉ ¦ÉHòÉÆSÉå**129** EèòºÉä ºÉÉ<Ç EÞò{ÉɺÉÉMÉ®ú* ¦ÉHòÉÆSÉÒ ¦ÉÉ´ÉÒ ºÉÆEò]õå nùÖvÉÇ®ú* +ÉvÉÓ VÉÉhÉÚ‡xÉ Eò‡®úiÉÉ {ɇ®ú½þÉ®ú* <„ÉÉ®úÉ ´Éä³ýä´É®ú nùä=xÉÒ**130** º´ÉκiÉ ¸ÉÒºÉÆiɺÉVVÉxÉ|ɇ®úiÉä* ¦ÉHò½þä¨ÉÉb÷{ÉÆiɇ´É®ú‡SÉiÉä* ¸ÉÒºÉÉ<ǺɨÉlÉǺÉSSɇ®úiÉä* +xÉÖOɽþEò®úhÉÆ xÉÉ¨É BEòË´É„ÉÉä%vªÉɪÉ: ºÉÆ{ÉÚhÉÇ:** ** ¸ÉÒºÉnÂùMÉÖ¯ûºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉ{ÉÇhɨɺiÉÖ** „ÉÖ¦ÉÆ ¦É´ÉiÉÖ**

sai 21  
sai 21  

sai baba 21

Advertisement