Page 1

¸ÉÒ ºÉÉ<ǺÉSSɇ®úiÉ ** +lÉ ¸ÉÒºÉÉ<ǺÉSSɇ®úiÉ** +vªÉÉªÉ 16 ´ÉÉ**

** ¸ÉÒMÉhÉä„ÉÉªÉ xɨÉ:** ¸ÉҺɮúº´ÉiªÉè xɨÉ:** ¸ÉÒMÉÖ¯û¦ªÉÉä xɨÉ:** ¸ÉÒEÖò±Énùä´ÉiÉɪÉè xɨÉ:** ¸ÉÒºÉÒiÉÉ®úɨÉSÉÆpùɦªÉÉÆ xɨÉ:** ¸ÉÒºÉnÂùMÉÖ¯ûºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉªÉ xɨÉ:** ®úÉVÉɇvÉ®úÉVÉ SÉGò´ÉiÉÔ* „ÉÉƇiÉ˺ɽþɺÉxɺlÉ ¨ÉÚ‡iÉÇ* xɨÉÚÆ º´ÉÉxÉÆnùºÉɃÉÉVªÉ{ɇiÉ* +xÉxªÉMÉiÉÓ MÉÖ¯û®úÉVÉ**1** +¦Éänù¦ÉÎHò ºÉ½þVÉκlɇiÉ* =¦ÉªÉ¦ÉÉMÉÓ SɴɆªÉÉ ´Éɇ®úiÉÒ* º´ÉÉxÉÖ¦ÉÚ‡iÉ ºÉt&|ÉiÉÒ‡iÉ* VɪÉÉ ´ÉÒ‡VÉiÉÒ +iªÉÉnù®úå**2** UôjÉvÉÉ®úÒ º´ÉÉi¨ÉκlɇiÉ* ´ÉäjÉvÉÉ®úÒ „ÉÉƇiɺÉƇ´É‡kÉ* ¹Éb÷‡®ú¨ÉɪÉɨÉÉä½þ´ÉÞ‡kÉ* VÉälÉå xÉ iÉMÉiÉÒ IÉhɦɮúÒ**3** EòÉªÉ ªÉÉ ºÉ¦ÉäSÉÉ lÉÉ]õ* SÉÉ®ú ºÉ½þÉ +`ö®úÉ ¦ÉÉ]õ* ‡SÉx¨ÉªÉSÉÉÆnù´ÉÉ ±ÉJɱÉJÉÉ]õ* {ɺɮú±ÉÉ PÉxÉnùÉ]õ º´ÉÉxÉÆnù**4** ‡´É®úÎHò ¦ÉÎHò „ÉÖrù YÉÉxÉ* ¸É´ÉhÉ ¨ÉxÉxÉ ‡xɇnùvªÉɺÉxÉ* ‡xÉVÉÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÉIÉÉiEò®úhÉ* +¹]õ|ÉvÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ®úiÉ**5** „ÉÉÎxiÉ-nùÉÎxiÉ ‡nù´ªÉ¨É‡hÉ* SɨÉEòiÉÒ VɪÉÉSªÉÉ EòÆ`ö¦ÉÚ¹ÉhÉÓ* ´ÉänùÉxiɺÉÉMÉ®úºÉÖvÉÉiÉ®úƇMÉhÉÒ* ¨ÉvÉÖ®ú ´ÉÉhÉÒ VɪÉÉSÉÒ**6** ZɳýEäò VɪÉÉSÉÒ ºÉiÉäVÉ vÉÉ®ú* Eò®úɪÉÉ iªÉÉ YÉÉxÉJÉRóÂMÉÉSÉÉ |ɽþÉ®ú* {ÉɽþÉä‡xÉ VªÉÉSÉÉ =tiÉ Eò®ú* EòÉÆ{Éä lÉ®úlÉ®ú ¦É´É´ÉÞIÉ**7** VÉªÉ ‡xÉ®úÆVÉxÉÉ +´ªÉªÉÉ* MÉÖhÉÉiÉÒiÉÉ ªÉÉä‡MÉ®úɪÉÉ* {É®úÉä{ÉEòÉ®úÉlÉÇ vɇ®ú±ÉÒºÉ EòɪÉÉ* =rù®úɪÉÉ nùÒxÉ VÉxÉÉÆ**8** MÉiÉÉvªÉɪÉÓ ‡xÉ°ü{ÉhÉ* ¦ÉHò¦ÉÉ´ÉÉlÉÇ Eò®úÉä‡xÉ {ÉÚhÉÇ* {ÉÖ®ú´ÉÉä‡xÉ iɪÉÉxÉå Eäò±Éä±ÉÉ {ÉhÉ* {É]õ‡´É±ÉÒ JÉÚhÉ ¨ÉxÉÉSÉÒ**9** ºÉnÂùMÉÖ¯û ºÉnùÉ +´ÉÉ{iÉEòɨÉ* ‡„ɹªÉ EòÉªÉ {ÉÖ®ú´ÉÒ iÉiEòɨÉ* ‡„ɹªÉÉÆSÉÉSÉ ºÉä´ÉÉEòɨÉ* {ÉÖ®ú´ÉÚ‡xÉ ‡xɹEòÉ¨É iÉÉä Eò®úÒ**10** ¦ÉÉ´Éå +‡{ÉÇiÉÉÆ ¡Úò±É {ÉÉxÉ* +‡iÉ |Éä¨Éå Eò®úÒ±É ºÉä´ÉxÉ* iÉåSÉ +‡{ÉÇiÉÉÆ ºÉɇ¦É¨ÉÉxÉ* ‡¡ò®ú´ÉÒ±É ¨ÉÉxÉ VÉÉMÉÓSÉ**11** ºÉ‡SSÉiºÉÖJÉÉSÉä VÉä ºÉÉMÉ®ú* iɪÉÉÆ ¤ÉÉÁÉä{ÉSÉÉ®úÓ EòÉªÉ +Énù®ú* {ɇ®ú iÉä Eò‡®úiÉÉÆ ¦ÉÉ´ÉÉlÉç ºÉÉnù®ú* ºÉÉèJªÉ ‡xɦÉÇ®ú ºÉ䇴ÉiÉÒ**12** xÉähÉiÉ{ÉhÉÉSÉå {ÉÉÆPÉ°ühÉ* PÉä>ð‡xÉ +YÉÉxÉ nùäiÉÒ YÉÉxÉ* xÉ Eò‡®úiÉÉÆ ¨ÉªÉÉÇnùÉ-+‡iÉGò¨ÉhÉ* MÉÉäb÷ ‡„ÉEò´ÉhÉ iÉä nùäiÉÒ**13** iɪÉÉÆSÉÒ ºÉä´ÉÉ Eò‡®úiÉÉÆ ¦ÉÉ´Éå* ºÉä´ÉEò ¥ÉÀºÉɪÉÖVªÉ {ÉÉ´Éä* <iÉ®ú ºÉ´ÉÇ ºÉÉvÉxÉÓ `öEòÉ´Éå* ±ÉÒxÉ ´½þÉ´Éå MÉÖ¯ûºÉä´Éä**14** iªÉÉ ºÉä´ÉäSÉÒ ±ÉPÉÖ EÖòSÉ®úÉ<Ç* ËEò´ÉÉ iÉälÉ ±É´É SÉiÉÖ®úÉ<Ç* Eò‡®úiÉÉÆ ºÉÉvÉEò {Éb÷ä±É +{ÉɪÉÓ* ‡´É…ÉÉºÉ {ÉɪÉÓ {Éɇ½þVÉä**15** ‡„ɹªÉå EòÉªÉ EòÒVÉä º´ÉªÉå* ºÉnÂùMÉÖ¯ûºÉÒSÉ ±ÉÉ´ÉhÉå ºÉÉäªÉä* ‡„ɹªÉÉºÉ xÉ `öÉ´Éä ‡xÉVÉ +{ÉɪÉ* xÉEò³ýiÉ ={ÉÉªÉ MÉÖ¯û Eò®úÒ**16** MÉÖ¯û{É®úÒºÉ +ɇhÉEò ´ÉnùÉxªÉ* ‡jɦÉÖ´ÉxÉÓ {ÉɽþiÉÉÆ xÉɽþÓ +xªÉ* „É®úhªÉÉSÉÉ {É®ú¨É„É®úhªÉ* „É®úhÉ +xÉxªÉ ½þÉä>ðÆ iªÉÉ**17** ={ɨÉÚÆ VÉÉiÉÉÆ ËSÉiÉɨÉhÉÒºÉÓ* ËSÉiÉɨÉhÉÒ nùä ËSɇiÉiÉÉlÉÉǺÉÒ* MÉÖ¯û nùä<Ç±É +ËSÉiªÉ ´ÉºiÉÚºÉÒ* {É®ú¨ÉÉ‚SɪÉæºÉÓ ‡xÉVɦÉHòÉ**18** iÉÖ³ýÚÆ VÉÉiÉÉÆ Eò±{ÉiɯûºÉÒ* iÉÉå iÉÉä {ÉÖ®ú´ÉÒ Eòα{ÉiÉÉlÉÉǺÉÒ* nùä<Ç±É ‡xɇ´ÉÇEò±{ÉκlÉiÉÒºÉÒ* +Eòα{ÉiÉäºÉÒ MÉÖ¯û®úɪÉ**19** EòɨÉvÉäxÉÖ Eòɇ¨É±Éå {ÉÖ®ú´ÉÒ* MÉÖ¯ûvÉäxÉÚSÉÒ iÉÒ½þÚxÉ lÉÉä®ú´ÉÒ* +ËSÉiªÉnùÉxÉÓ BäºÉÒ ½þÒ {Énù´ÉÒ* EòÉähÉ ‡¨É®ú´ÉÒ ‡iÉVÉ´ÉÒhÉ**20** +ÉiÉÉÆ ¸ÉÉäiɪÉÉÆ ½þä‡SÉ ‡´ÉYɇ{iÉ* ºÉÉÆMÉäxÉ ¨½þ‡hÉiɱÉå MÉiÉÉvªÉɪÉÉÆiÉÓ* ¥ÉÀɇlÉǪÉÉ ¥ÉÀYÉÉxÉ|Éɇ{iÉ* EòlÉɺÉÆMɇiÉ +´ÉvÉÉ®úÉ**21** ¥ÉÀYÉÉxÉÉSÉÉ +ɇ±ÉªÉÉ ¦ÉÉäHòÉ* ¤ÉɤÉÉ EèòºÉÒ Eò‡®úiÉÒ iÉÞ{iÉiÉÉ* EèòºÉä ={Énù䇄ÉiÉÒ ‡xÉVɦÉHòÉÆ* iªÉÉ {É®ú¨ÉÉlÉÉÇ {ɇ®úºÉÉ VÉÒ**22** ºÉÆiÉ ‡xÉiªÉÉSÉä ‡xɹEòɨÉ* ºÉEò³ý {ɇ®ú{ÉÚhÉÇ +´ÉÉ{iÉEòɨÉ* {ɇ®ú ¦ÉHò +iªÉÆiÉ ºÉEòɨÉ* +iÉÞ{iÉEòÉ¨É ºÉ´ÉÇnùÉ**23** EòÉähÉÒ ¨ÉÉMÉä {ÉÖjɺÉÆiɇiÉ* EòÉähÉÒ +JÉÆb÷ ®úÉVªÉºÉÆ{ɇkÉ* EòÉähÉÒ ¨ÉÉMÉä ¦ÉɴɦɇHò* ¦É´É‡xɨÉÖLJHò BEòÉnùÉ**24** BäºÉɇSÉ BEò ¦ÉHò ¦ÉÉ´ÉÉlÉÔ* {ɇ®ú ‡xɨÉMxÉ vÉxɺÉÆSɪÉÉlÉÕ* BäEÚò‡xÉ ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ =nùÆb÷ EòÒ‡iÉÇ* nù„ÉÇxÉɇiÉÇ =nùä±ÉÒ**25** PÉ®úÓ =nùÆb÷ ºÉÆiɇiÉ ºÉÆ{ɇkÉ* nùɺÉnùɺÉÒ +{ɇ®ú‡¨ÉiÉÒ* nù„ÉÇxÉ PªÉÉ´Éå +ɱÉå ‡SÉkÉÓ* =nùÉ®ú ¨ÉÚ‡iÉÇ ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ**26** ¤ÉɤÉÉ ¨ÉÉä`öä ¥ÉÀYÉÉxÉÒ* ºÉÉvÉÖºÉÆiɨÉÖEÖò]õ¨É‡hÉ* ¨ÉºiÉEò `öä´ÉÚÆ iªÉÉÆSÉä SÉ®úhÉÓ* +MÉÉvÉ Eò®úhÉÒ VɪÉÉÆSÉÒ**27** xÉɽþÓ +É{ÉÖ±ªÉÉºÉ nùÖVÉÒ ´ÉÉhÉ* +É{ÉhÉ ¨ÉÉMÉÚÆ ¥ÉÀYÉÉxÉ* ºÉ½þVÉÓ VÉɽþ±ªÉÉ ½þå ºÉÉvÉxÉ* ¨ÉMÉ ¨ÉÒ vÉxªÉ ½þÉä<ÇxÉ**28** ¨ÉMÉ iɪÉÉ iÉÎx¨ÉjÉ ¨½þhÉä* ºÉÉä{Éå xÉɽþÓ ¥ÉÀ VÉÉhÉhÉå* iÉå iÉÖVÉºÉ¨É ±ÉÉ䇦ɪÉɦÉähÉå* |ÉEò]õ ½þÉähÉå nùÖPÉÇ]õ**29** pù´ªÉnùÉ®úɺÉÖiÉÉÆ{É®úiÉÒ* `öÉ´ÉÒ xÉ VɪÉÉ ºÉÖJÉÉäi{ɇkÉ* iɪÉɺÉÒ ¥ÉÀ ½þÒ Eäò´É³ý §ÉÉÆiÉÒ* EéòSÉÓ ‡´É¸ÉÉÆiÉÒ nùä<DZÉ**30** IÉÒhÉ ½þÉäiÉÉÆ <ƇpùªÉ„ɇHò* VÉMÉÉÆiÉ EòÉähÉÒ ¨ÉÉxÉ xÉ nùäiÉÒ* iÉé ‡®úEòɨÉ]õäEòb÷ä =MÉÉSÉ ¤ÉèºÉiÉÒ* ºÉÚiÉ EòÉƇiÉiÉÒ ¥ÉÀÉSÉå**31** iÉèºÉÒ ½þÒ iÉÖZÉÒ ¥ÉÀ‡VÉYÉɺÉÉ* ‡SÉEò]õ ½þÉiÉÓSÉÉ xÉ ºÉÖ]õiÉÉÆ {ÉèºÉÉ* EòÉähÉÒ xÉ ½þÉ iÉÖZÉÉ ËvɴɺÉÉ* {ÉÖ®ú´ÉÒ±É BäºÉÉ ‡¨É³ýä±É**32** +ºÉÉä BäºÉÒ +ɺlÉÉ ¨ÉxÉÓ* ¥ÉÀÉlÉÔ ‡xÉPÉɱÉÉ ‡„É®úb÷Ò±ÉÉMÉÉä‡xÉ* {É®úiɦÉÉb÷¬ÉSÉÉ ]õÉÆMÉÉ Eò®úÉä‡xÉ* ºÉÉ<ÇSÉ®úhÉÓ {ÉÉiɱÉÉ**33** PÉäiɱÉå ºÉÉ<ÈSÉå nù„ÉÇxÉ* Eäò±Éå iɪÉÉÆ {ÉɪÉÓ xɨÉxÉ* ºÉÉ<Ç ¨ÉMÉ ´ÉnùiÉÒ ¨ÉvÉÖ®ú ´ÉSÉxÉ* ¸ÉÉäiÉÉÆ ¸É´ÉhÉ iÉå EòÒVÉä**34** ½þÉ ºÉÉ<Ç EòlÉÉEò±{Éiɯû* +´ÉvÉÉxÉ{ɪÉ&{ÉÉxÉå ºÉvÉ°ü* VÉÆ´É VÉÆ´É ´ÉÉføä ¸ÉÉäiɪÉÉÆ +Énù¯û* |ɺɴÉä±É ¡ò±É¦Éɯû iÉÆ´É iÉÆ´É**35** ®úºÉ¦ÉÉ´Éå ºÉ´ÉÉÈMÉÓ ¦É®úä±É* ºÉÖMÉÆvÉ{ÉÖ¹{ÉÓ iÉÉä ¡Öò±Éä±É* ¨ÉvÉÖ®ú¡ò±É¦ÉÉ®úÓ iÉÉä ±É´Éä±É* <SUôÉ {ÉÖ®úä±É ¦ÉÉäCiªÉÉÆSÉÒ**36** ¨½þhÉä iÉÉä ""¤ÉɤÉÉ ¥ÉÀ nùÉJÉ´ÉÉ* ½þåSÉ +ɱÉÉå vÉ°ü‡xÉ VÉÒ´ÉÉ* VÉxÉ ¨½þhÉiÉÒ ‡„É®úb÷ÒEò®ú ¤ÉɤÉÉ* ¥ÉÀ nùɇ´ÉiÉÒ +‡´É±ÉƤÉå**37** ¨½þhÉÉä‡xÉ <iÉEòÉ nùÚ®ú +ɱÉÉå* ¨ÉÉMÉÇ EòƇ`öiÉÉÆ ¡òÉ®ú ¸É¨É±ÉÉå* iÉ®úÒ iÉå ¥ÉÀ VÉ®úÒ ±ÉÉvɱÉÉå* EÞòiÉEÞòiªÉ ZÉɱÉÉå ¨½þhÉäxÉ''**38** ¤ÉɤÉÉ ´ÉnùiÉÒ ""xÉ Eò®úÓ ËSÉiÉÉ* ¥ÉÀ nùÉ´ÉÒxÉ ®úÉäEòb÷å +ÉiÉÉÆ* ªÉälÉå xÉ =vÉÉ®úÒSÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ* iÉÖVÉºÉ¨É {ÉÖºÉiÉɇSÉ nùÖ±ÉǦÉ**39** ¨ÉÉMÉiÉÒ ¤É½þÖiÉ vÉxɺÉÆ{ÉnùÉ* ‡xÉ´ÉÉ®úÉ ¨½þhÉiÉÒ ®úÉäMÉ +É{ÉnùÉ* ¨ÉÉMÉiÉÒ ±ÉÉè‡EòEò ¨ÉÉxÉ ®úÉVªÉ{ÉnùÉ* ºÉÉèJªÉ ºÉnùÉ ¨ÉÉMÉiÉÒ**40** Eäò´É³ý B䇽þEò ºÉÖJÉɱÉÉMÉÚ‡xÉ* VÉxÉ ‡„É®úb÷ÒºÉ ªÉäiÉÒ vÉÉÆ´ÉÚ‡xÉ* ±ÉÉMÉiÉÒ ¨ÉVÉ ¡ò‡Eò®úÉSÉä ¦ÉVÉxÉÓ* ¥ÉÀ EòÉähÉÒ½þÒ xÉ ¨ÉÉMÉiÉÒ**41** iÉ臄ɪÉÉÆSÉÉ ¨ÉVÉ ºÉÖEòɳý* iÉÖVɺÉɇ®úJªÉÉÆSÉÉSÉ nùÖEòɳý* ¥ÉÀ‡VÉYÉɺÉÚÆSÉÉ ¨ÉÒ ¦ÉÖEòɳý* {É´ÉÇEòɳý ½þÉ ¨ÉVɱÉÉ**42** VɪÉÉ ¥ÉÀ´ÉºiÉÖ¦ÉähÉå* ®ú‡´É„É„ÉÓSÉä ‡xɪÉiÉ SÉɱÉhÉå* ‡xɪɨÉå =MÉ´ÉhÉå ‡xɪɨÉå ¨ÉɴɳýhÉå* |ÉEòÉ„É SÉÉÆnùhÉå xÉä¨ÉºiÉ**43** OÉÒ¹¨É-´ÉºÉÆiÉɇnù-@ñiÉÖEòɳý* <Æpùɇnù nùä´É ±ÉÉäEò{Éɳý* xÉä¨Éå Eò‡®úiÉÒ VÉÉä |ÉVÉÉ-|ɇiÉ{Éɳý* iªÉÉ ºÉ´ÉÉÈ ¨ÉÚ³ý ½þå ¥ÉÀ**44** ¨½þhÉÚxÉ „É®úÒ®ú‡´É»ÉƺÉxÉÉ+ÉvÉÓ* ºÉÖvÉÒ ¥ÉÀ{ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÇ ºÉÉvÉÒ* iªÉÉ´ÉÒhÉ {ÉÖxÉ®úÉ´ÉiÉÇxÉ ‡xÉ®ú´ÉvÉÒ* ±ÉÉMÉä±É +¤ÉɇvÉiÉ {ÉÉ`öÒºÉÒ**45** iÉå ½þå ¥ÉÀ VÉÉhɱªÉÉ´ÉÒhÉ* ½þÉä<Ç±É VÉ®úÒ „É®úÒ®ú{ÉiÉxÉ* ‡{ÉSUôÉ {ÉÖ®ú´ÉÒ±É ºÉƺÉÉ®ú¤ÉÆvÉxÉ* {ÉÖxÉVÉÇxÉxÉ SÉÖEäòxÉÉ**46** ¥ÉÀ‡SÉ EòÉªÉ ¨ÉÒ iÉÖVÉ ºÉMɳýå* nùɇ´ÉiÉÉå {ɽþÉ ¥ÉÀMÉÖÆb÷ɳýå* VÉå iÉÖVÉ xÉJɇ„ÉJÉÉÆiÉ ´Éå]õɳýä* iÉå ¨ÉÒ +ÉMɳýå =Eò‡±ÉiÉÉå''**47** EòÉªÉ iÉÒ ºÉÖvÉɨÉvÉÖ®ú ´ÉÉhÉÒ* Eäò´É±ÉÉuùèiɺÉÖJÉÉSÉÒ JÉÉhÉÒ* ºÉƄɪÉnùÉä±ÉÉ°üfø VÉä |ÉÉhÉÒ* iÉnùÖrù®úhÉÓ ºÉ¨ÉlÉÇ**48** +É{ÉÉiÉ®ú¨ÉhÉÒªÉ ºÉÖJÉ|ɱÉÉä¦ÉxÉÓ* MÉÖÆiɱÉä VÉä ‡nù´ÉºÉ®úVÉxÉÒ* iɪÉÉƺɽþÒ ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ ´ÉSÉxɺɮúhÉÒ* ‡´É‡½þiÉÉSÉ®úhÉÓ |ɺlÉÉ{ÉÒ**49** ËSÉiÉɨɇhÉ |ɺÉzÉ ½þÉäiÉÉÆ* ±ÉÉè‡EòEòºÉÉèJªÉ SÉføä±É ½þÉiÉÉ* ±ÉÉvÉä±É º´ÉMÉǺÉÆ{ɇkɨÉkÉÉ* ¨É½þåpù ½þÉäiÉÉÆ |ɺÉzÉ**50** ªÉɽþÚ‡xÉ MÉÖ¯ûSÉÒ +±ÉÉè‡EòEòiÉÉ* MÉÖ¯ûºÉ¨ÉÉxÉ xÉɽþÓ nùÉiÉÉ* nùÖ±ÉÇ¦É ¥ÉÀ nùɇ´ÉiÉÒ±É ¦ÉHòÉ* ºÉÖ|ɺÉzÉiÉÉ {Éɴɇ±ÉªÉÉ**51** iɪÉÉ MÉÉäb÷ EòlÉäSªÉÉ ¸É´ÉhÉå* ½þÉä<Ç±É ºÉƺÉÉ®únùÖ&JÉÉ ‡´ÉºÉ®úhÉå* ¥ÉÀɇlÉǪÉÉƺÉÒ EèòºÉå ‡„ÉEò‡´ÉhÉå* iÉå½þÒ VÉÉhÉhÉå ¤ÉɤÉÉƽþÒ**52** +ºÉÉä ¨ÉMÉ iªÉÉiÉå ¤ÉèºÉ‡´É±Éå* IÉhÉèEò +xªÉ ´ªÉ´ÉºÉɪÉÓ iªÉÉ MÉÖÆiɇ´É±Éå* VÉhÉÚÆ iªÉÉ |É‚xÉÉSÉå ¦ÉÉxɇSÉ ½þ®ú{ɱÉå* BäºÉå nùɇ´É±Éå iɪÉɱÉÉ**53** ¨ÉMÉ ¤ÉɤÉÉÆxÉÓ EòÉªÉ Eäò±Éå* ¨ÉÖ±ÉÉºÉ BEòÉ ‡xÉEò]õ ¤ÉÉä±Éɇ´É±Éå* VÉÉ ¨½þhÉiÉÒ ºÉi´É®ú ´É‡½þ±Éå* nùä xÉÆnùÚ±ÉÉ ‡xÉ®úÉä{É EòÓ**54** {ÉÉÆSÉ ¯û{ɪÉä =ºÉxÉ´ÉÉ®úÒ* ¤ÉɤÉÉÆºÉ +ɽþä ‡xÉEòb÷ ¦ÉÉ®úÒ* ½þÉiÉ=ºÉxÉä IÉhɦɮúÒ* nùä ZÉb÷Eò®úÒ ¨½þhÉ iªÉɱÉÉ**55** ¨ÉÖ±ÉMÉÉ MÉä±ÉÉ xÉÆnùÚSÉä PÉ®úÉ* EÖò±ÉÚ{É ½þÉäiÉå iɪÉÉSÉä uùÉ®úÉ* ªÉä>ð‡xÉ iÉÉiEòɳý ¨ÉÉPÉÉ®úÉ* ºÉ¨ÉÉSÉÉ®úÉ ‡xÉ´Éä‡nù±Éå**56** ¤ÉɤÉÉ ¨½þhÉiÉÒ ""VÉÉ {É®úiÉÉä‡xÉ* +ºÉä±É PÉ®úÓ ¤ÉɳýÉ ´ÉÉhÉÒ* iÉÉäSÉ ‡xÉ®úÉä{É iªÉÉiÉå nùä>ð‡xÉ* ¯û{ɪÉä PÉä>ð‡xÉ ªÉä<È VÉÉ''**57** ´ªÉlÉÇ MÉä±ÉÒ ½þÒ½þÒ ¡äò®úÒ* ¤ÉɳýɽþÒ iÉä´½þÉÆ xÉ´½þiÉÉ PÉ®úÓ* ¨ÉÖ±ÉMÉÉ PÉb÷±ÉÒ VÉä VÉä {ɇ®ú* ºÉÉnù®ú Eò®úÒ ¤ÉɤÉÉƺÉÒ**58** +ÉhÉJÉÒ BEòÉ nùÉäPÉÉÆ `öɪÉÓ* ¤ÉɤÉÉ vÉɇb÷iÉÒ iɪÉÉ ±É´É±ÉɽþÓ* lÉEò±ÉÉ ½þä±É{Éɇ]õªÉÉ{ÉɪÉÓ* Eò{ɇnùÇEò EòÉƽþÓ ±ÉÉvÉäxÉÉ**59** xÉÆnùÚ +lÉ´ÉÉ ¤ÉɳýÉ ´ÉÉhÉÒ* BEò½þÒ iÉä ´Éä³ýÓ PÉ®úÓ xÉ EòÉähÉÒ* ¤ÉɤÉÉÆºÉ ½þÒ VÉÉhÉ {ÉÚhÉÇ{ÉhÉÓ* +ÆiÉYÉÉÇxÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉ**60** SÉɱÉiÉå ¤ÉÉä±ÉiÉå ¥ÉÀ ºÉÉ<Ç* {ÉÉÆSÉ ¯û{ɪÉÉÆºÉ +b÷ä±É EòÉ<Ç* {ɇ®ú iªÉÉ ¥ÉÀɇlÉǪÉÉ{ÉɪÉÓ* ½þä xɴɱÉÉ<Ç ¨ÉÉƇb÷±ÉÒ**61** {ÉɽþÖhÉÉ ªÉäiÉÉÆ PÉ®úÉ* iɪÉɇSɪÉÉ {ÉɽþÖhÉSÉÉ®úÉ* Eäò±Éå VÉå ‡¨É¹]õÉzÉ ´ÉÉ ‡„É®úÉ* ¦ÉÉäMɽþÒ <iÉ®úÉÆ ±ÉÉvÉä iÉÉä**62** iÉèºÉÉ ½þÉ ¥ÉÀ¦ÉÉäHòÉ* Eò°ü‡xɪÉÉÆ {ÉÖføÉ®úÉ ‡xɇ¨ÉkÉÉ* ¨É½þÉ®úÉVÉ ={Énù䇄ÉiÉÒ ¦ÉHòÉÆ* Eò±ªÉÉhÉÉlÉÉÇ ºÉEò³ýÉÆSªÉÉ**63** {ÉzÉɺÉɇvÉEò nùÉäxÉ„ÉiÉå* ¯û{ɪÉä xÉÉä]õÉÆSÉå {ÉÖb÷Eåò ½þÉäiÉå* iªÉÉ ¥ÉÀɇlÉǪÉÉSÉä ‡JÉ„ÉÉÆiÉ iÉälÉå* iÉå ºÉÉ<ÇxÉÉlÉå VÉɇhɱÉå**64** ½þå EòÉªÉ iªÉÉ ¥ÉÀɇlÉǪÉÉ xÉEò³ýä* xÉ´½þiÉä EòÉªÉ iɪÉÉºÉ b÷Éä³ýä* ‡JÉ„ÉÉÆiÉ +ºÉiÉÉÆ xÉÉä]õÉÆSÉå ¦Éåb÷Éä³ýå* ‡´ÉEò±{ÉPÉÉä³ýå xÉÉb÷±ÉÉ**65** ºÉÉ<鼃 {ÉÉÆSÉ ¯û{Éb÷¬É =vÉÉ®ú* +ɇhÉ iªÉɽþÒ BEò PÉ]õEòɦɮú* iªÉɽþÒ tɴɪÉÉ xÉɽþÓ vÉÒ®ú*


¥ÉÀºÉÉIÉÉiEòÉ®ú ¨ÉÉMÉÚÆ ªÉä**66** ºÉÉ<ǨɽþÉ®úÉVÉ ºÉiªÉ´ÉSÉxÉÒ* ®úEò¨É½þÒ ±É½þÉxÉ ½þÉiÉ=ºÉxÉÒ* nùä>ð‡xÉ {ɽþÉ´Éå ªÉäiÉÉÆSÉ ¨ÉxÉÓ* ‡´ÉEò±{É ªÉä>ð‡xÉ +Énù³ýä**67** {ÉÉÆSÉ ¯û{ɪÉÉÆSÉÒ EòlÉÉ iÉÒ EòɪÉ* {ɇ®ú iÉä tɴɪÉÉ VÉÒ´É xÉ ½þÉäªÉ* B´ÉføÒ VɪÉÉ ±ÉÉ´É´Éä xÉ ºÉÉäªÉ* ±ÉÉä¦É º´ÉªÉ¨Éä´É iÉÉä VÉx¨Éä**68** <iÉ®ú EòÉähÉÒ ¦ÉɳýÉ ¦ÉÉä³ýÉ* VɪÉɱÉÉ ¤ÉɤÉÉÆSÉÉ JÉ®úÉ ‡VÉ´½þɳýÉ* =ºÉxÉ´ÉÉ®úÒSÉÉ iÉÉä ºÉÉä½þ³ýÉ* =PÉb÷¬É b÷Éä³ýÉÆ ¤ÉPÉiÉÉ xÉÉ**69** ¥ÉÀÉlÉÉÇ VÉÉä <iÉÖEòÉ iÉÉx½þä±ÉÉ* iªÉɱÉÉ ½þÉ |É‚xÉ xɺÉä±É EòÉÆ =Eò±É±ÉÉ* BäºÉå xÉ ªÉÎiEòƇSÉiÉ ´ÉÉ]õä ¨ÉVɱÉÉ* {ɇ®ú iÉÉä OÉɇºÉ±ÉÉ vÉxɨÉÉä½þå**70** º´ÉºlÉ ¤ÉèºÉÉ´Éå iÉå½þÒ xÉɽþÓ* ºÉÖ]õ±ÉÒ {É®úiÉ VÉÉhªÉÉSÉÒ PÉÉ<Ç* iÉÉä ¨½þhÉä +½þÉä ¤ÉɤÉɺÉÉ<Ç* ¥ÉÀ `öɪÉÓ {ÉÉb÷É EòÓ**71** ¤ÉɤÉÉ ¨½þhÉiÉÒ ""¤ÉèºÉ±ªÉÉ `öɪÉÓ* ¥ÉÀ nùÉ´ÉÉ´Éå ªÉäSÉ ={ÉɪÉÓ* Eäò±Éä ªÉälÉ´É®ú ={ÉÉªÉ {ÉɽþÓ* Eò³ý±Éä xÉɽþÓSÉ EòÉÆ iÉÖ¨½þÉÆ?**72** ¥ÉÀɱÉÉMÉÓ {ÉÆSÉ|ÉÉhÉ* {ÉÆSÉ{ÉÆSÉå‡pùªÉYÉÉxÉ* +½þÆEòÉ®ú ¤ÉÖ‡rù ¨ÉxÉ* ±ÉÉMÉiÉÒ ºÉ¨É{ÉÇhÉ Eò®úɴɪÉÉ**73** ¥ÉÀYÉÉxÉÉSÉÉ ¨ÉÉMÉÇ ‡¤ÉEò]õ* ºÉÖ±É¦É xÉ ºÉ´ÉÉÈ ºÉ®úºÉEò]õ* =nùªÉEòÉ±É ½þÉäiÉÉÆ iÉå |ÉEò]õ* ±ÉɦÉä +´ÉSÉ]õ ºÉ¦ÉÉMªÉÉ**74** ‡½þ®úhªÉMɦÉÇ{ÉnùÉ{ɪÉÈiÉ* ºÉ´ÉÇ =iEò¹ÉÕ VÉÉä ‡´É®úHò* iÉÉä‡SÉ ¥ÉÀ‡´ÉtäºÉÒ +‡vÉEÞòiÉ* +xÉɺÉHò <iÉ®újÉ**75** +ÆMÉÓ ‡´É®úÎHò xÉ ±É´É±Éä„É* B䇄ɪÉɺÉÒ ¥ÉÀiÉk´ÉÉä{Énùä„É* EòÉähÉÓ½þÒ VÉ®úÒ Eäò±ÉÉ +„Éä¹É* EòÉªÉ iªÉÉ ªÉ„É ªÉä<DZÉ**76** +¤ÉɇvÉiÉ ¥ÉÀ¤ÉÉävÉxÉ* =kɨÉɇvÉEòɇ®úªÉÉ OɽþhÉ* {ɇ®ú ¨ÉvªÉ¨ÉɇvÉEòÉ®úÒ VÉxÉ* {É®úÆ{É®úä-+ÉvÉÒxÉ ºÉ´ÉÇnùÉ**77** BEòÉ ‡´É½þÆMɨɨÉÉMÉǺÉä´ÉxÉ* nùÖ‡VɪÉÉ {É®úÆ{É®úɺÉÉä{ÉÉxÉ* {ɇ®ú ªÉÉ +xɇvÉEòɇ®úªÉɱÉÉMÉÚxÉ* ´ÉÉ´ÉMÉÉ „ÉÒhÉ ¥ÉÀÉSÉÉ**78** BEòÉ +Éi¨É‡´É´ÉäEòÉ´ÉÉÆSÉÚxÉ* xÉɽþÓ ‡xÉ®ú‡iÉ„ÉªÉ |Éɇ{iɺÉÉvÉxÉ* ½þå VÉ®úÒ ºÉiªÉ ´ÉänùÉxiÉ´ÉSÉxÉ* iÉå EòÉªÉ +ÉvÉÒxÉ ºÉ´ÉÉÈSªÉÉ**79** +¦ªÉÉºÉ +ɇhÉ ¸É¨É ®úÉäEòb÷ä* Eò°üÆ ±ÉÉMÉiÉÓ ½þÉb÷ÉÆSÉÓ EòÉb÷å* iÉ<È iÉå MÉÖ¯ûEÞò{ÉÉ=‡VɪÉäb÷å* ½þÉiÉÓ SÉføä ½þ³ýÚ ½þ³ýÚ**80** ¨ÉÒ BEò <Ç…É®ú ¨ÉÒ ‡xɪÉÆiÉÉ* ‡½þ®úhªÉMɦÉÉÇ VÉé SÉføä +½þÆiÉÉ* º´É°ü{ÉÓ {Éb÷ä ‡´Éº¨É®úhÉiÉÉ* |ÉÉnùÖ¦ÉÚÇiÉiÉÉ ‡´É…ÉÉSÉÒ**81** "¥ÉÀɽþ¨Éº¨ÉÒ‡iÉ' ½þÉäiÉÉÆ YÉÉxÉ* YÉÉiÉÉ ½þÉäªÉ º´É°ü{ÉÓ ±ÉÒxÉ* iÉéSÉ ‡´É…ÉɦÉɺɇ´ÉºÉVÉÇxÉ* ¸ÉÖ‡iÉ MÉVÉÇxÉ Eò‡®úiÉä EòÓ**82** ½þÉäiÉÉÆ º´É{xɤÉÉävÉÉäi{ɇkÉ* ¥ÉÀÉEòÉ®úÉÆiÉ&Eò®úhÉ´ÉÞ‡kÉ* ¥ÉÀÉMxÉÓiÉ ‡´É…ÉÉSÉÒ +ɽþÖiÉÒ* ½þÉäiÉä ‡´É¦ÉÚ‡iÉ ºÉÞ¹]õÒSÉÒ**83** VÉÒ´ÉÉÆSÉÒ½þÒ ½þäSÉ ÎºlɇiÉ* ½þÉäiÉä VÉä´½þÉÆ §É¨É‡xÉ´ÉÞ‡kÉ* ®úVVÉÚ ‡Eò®úhÉ +ɇhÉ „ÉÖÎHò* +ɦÉɺÉÉ ¨ÉÖEòiÉÒ iÉÉiEòɳý**84** „ÉÖCiªÉYÉÉxÉ iÉåSÉ ®úVÉiɦÉÉxÉ* ®úVÉiÉYÉÉxÉ iÉå‡SÉ „ÉÖÎHòYÉÉxÉ* §É¨É‡xÉ´ÉÞ‡kÉEòɱÉÓ ®úÉè{ªÉɴɺÉÉxÉ* „ÉÖÎHòEòɇ´ÉYÉÉxÉ ‡xɦÉæ³ý**85** +xªÉÉäxªÉ-¨ÉÉä½þÉSÉå ½þå ±ÉIÉhÉ* YÉÉxÉnùÒ{ÉÉSÉå Eò®úÉ =VɳýhÉ* +YÉÉxɨɱÉÉ Eò®úÉ IÉɱÉxÉ* ‡xÉnùÉdzýhÉ iÉé |ɇiɦÉɺÉÉ**86** VÉx¨É-¨ÉÞiªÉÚSÉÉ xɺÉiÉÉ ¤ÉÆvÉ* +ºÉiÉÉ ‡Eò¨ÉlÉÇ ¨ÉÉäIɇxɤÉÈvÉ* ´ÉänùÉxiÉÉ +ɨ½þÉÆ EòÉªÉ ºÉƤÉÆvÉ* ¨ÉMÉ ½þÉ |ɤÉÆvÉ EòɪɺÉÉ**87** +ɽþå ¨ÉÒ ¤Érù ´½þÉ´Éå ‡xɨÉÖÇHò* BäºÉÉ VÉÉä oùfø‡xÉ‚SɪÉɺÉHò* iÉÉäSÉ ªÉälÉÒ±É +‡vÉEòÉ®úÒ ¡òHò* xÉ ªÉÖHò +iªÉYÉ ´ÉÉ iÉVYÉ**88** ¤Érù‡SÉ xÉɽþÓ EéòSÉÒ ¨ÉÖÎHò* ½þä iÉÉå +ɽþä ´ÉºiÉÖκlɇiÉ* ¤Érù¨ÉÖHòiÉÉ MÉÖhɺÉÆMÉÉiÉÓ* +ɽþä |ÉiÉÒ‡iÉ +´É‡PɪÉÉÆ**89** ‡uùiÉÒªÉÉSÉÉ +¦ÉÉ´É VÉälÉå* ¤ÉÉÆvÉÒ ºÉÉäb÷Ò Eò´ÉhÉ Eò´ÉhÉÉiÉå* EòÉähÉÒ½þÒ xÉ ¤Érù ´ÉÉ ¨ÉÖHò iÉälÉå* uùèiÉ-+uùèiÉå MÉ䇱ɪÉÉ**90** ‡nùxÉ ®úVÉxÉÒ ½þä |ÉEòÉ®ú* =i{ÉÉnùÒ EòÉªÉ ‡nùxÉEò®ú* ½þÉ iÉÉå oùMnùÉä¹É´ªÉ´É½þÉ®ú* ‡nù´ÉÉEò®ú +‡±É{iÉ**91** ¨ÉÒ BEò EòiÉÉÇ ¨ÉÒ BEò ¦ÉÉäHòÉ* ½þÉ +‡¦É¨ÉÉxÉ vÉ°ü‡xÉ ‡SÉkÉÉ* º´ÉMÉÇxÉ®úEò ºÉÖJÉɺÉÖJÉ +xÉ֦ɇ´ÉiÉÉÆ* ´ÉɺÉxÉɺÉHòiÉÉ ´ÉÉføiÉä**92** +Éi¨ÉÉ ‡xÉiªÉ {ÉÖ®úÉhÉ „ÉÉ…ÉiÉ* VÉx¨ÉxÉÉ„Éɇnù-‡´ÉEòÉ®ú-´É‡VÉÇiÉ* $EòÉ®úÉIÉ®ú|ÉiÉÒEò´ÉÆiÉ* +xÉÉtxÉÆiÉ ºÉÆiÉiÉ VÉÉä**93** VɪÉÉSÉÒ „É®úÒ®ú¨ÉÉjÉÉi¨Éoù¹]õÒ* º´ÉªÉå ‡xÉ®úɳýÉ ‡xÉ®úɳýÒ ºÉÞ¹]õÒ* iɪÉÉºÉ +Éi¨ÉYÉÉxÉÉSÉÒ Eò¹]õÓ* {É®úɨÉÞ‡¹]õ ±ÉÉvÉäxÉÉ**94** ´ÉÉhªÉɇnù-ºÉ´Éç‡pùªÉÉÆSÉÉ ±ÉªÉ* Eò®úÉ ¨ÉxÉÓ ´½þÉ EÞòiɇxÉ‚SɪÉ* iªÉÉ ¨ÉxÉÉSÉÉ Eò®úÉ IɪÉ* PªÉÉ´ÉÉ `öÉªÉ ¤ÉÖrùÒSÉÉ**95** |ÉEòɄɺ´É°ü{É VÉä YÉÉxɤÉÖ‡rù* ¨ÉxÉɺÉÒ iÉälÉå ±ÉÉ´ÉÉ ºÉ¨ÉɇvÉ* ¨ÉxÉɺɽþ ºÉ´Éç‡pùªÉºÉ¨ÉÞ‡rù* BEòÉ º´ÉÉvÉÒxÉ ¤ÉÖrùÒSªÉÉ**96** PÉ]õɺÉÒ +ÉtEòÉ®úhÉ ¨ÉÉiÉÒ* <ƇpùªÉÉÆ ¤ÉÖ‡rù iÉè„ÉÉSÉ ®úÒiÉÒ* iÉä iɪÉÉÆSÉÒ ‡xÉiªÉ κlɇiÉ* BäºÉÒ ½þä ´ªÉɇ{iÉ ¤ÉÖrùÒSÉÒ**97** ¤ÉÖ‡rù ‡xÉVÉ´ªÉÉ{ÉEò{ÉhÉå* ´ªÉÉ{ÉÒ ¨ÉxÉɇnù ºÉEò±É Eò®úhÉå* ¤ÉÖrùÒºÉ ¨É½þkÉk´ÉÓ ‡xÉ®ú‡´ÉhÉå* ¨É½þiÉ ºÉ¨É{ÉÇhÉå +Éi¨Éi´ÉÓ**98** BäºÉÉSÉ Eò‡®úiÉÉÆ ºÉ¨ÉɽþÉ®ú* ½þÉäªÉ +Éi¨Éº´É°ü{ɇxÉvÉÉÇ®ú* ¨ÉMÉ ®úVÉiÉ-¨ÉÞMÉVɱÉ-ºÉ{ÉÉÇEòÉ®ú* oùÎM´ÉEòÉ®ú Eäò´É³ý iÉä**99** iÉÉä ½þÉ +„Éä¹É-‡´É„Éä¹É®ú‡½þiÉ* VÉx¨ÉÉ{ÉIɪɇ´É´É‡VÉÇiÉ* ªÉqùù„ÉÇxÉå´ÉÒhÉ xÉɽþÓ º´É‡½þiÉ* ºÉÉvÉÖ ºÉiÉiÉ ¤ÉÉä±ÉiÉÒ**100** EòɪÉǨÉÉjÉÉ +ɽþä EòÉ®úhÉ* +Éi¨ÉÉ º´ÉªÉƦÉÚ ‡xɹEòÉ®úhÉ* "{ÉÖ®úÉ%‡{É xÉ´É' ½þÉ {ÉÖ®úÉhÉ* ¤ÉÖ‡rù½þÒxÉ º´É¦ÉÉ´Éå**101** +ÉEòÉ„É´ÉiÉ +‡´ÉÎSUôzÉ* VÉx¨É‡´ÉxÉÉ„É-‡´É±ÉIÉhÉ* "$ |ÉhÉ´É' VɪÉÉSÉå +ɱÉƤÉxÉ* ‡xÉ®úɱÉƤÉxÉ ‡xɹEò±É VÉÉä**102** {É®ú¥ÉÀ iÉå YÉÉiÉ´ªÉ* +{É®ú ¥ÉÀ iÉå |ÉÉ{iÉ´ªÉ* $ iÉi|ÉiÉÒEò vªÉÉiÉ´ªÉ* ={ɇºÉiÉ´ªÉ ºÉ´ÉÇnùÉ**103** ºÉ´ÉÇ ´ÉänùÉÆSÉå VÉå ºÉÉ®ú* |Éhɴɺ´É°ü{É iÉÉäSÉ $EòÉ®ú* iɪÉÉSÉÉ ºÉÉlÉÇ VÉÉä ‡xÉvÉÉÇ®ú* iÉÉäSÉ ‡´ÉSÉÉ®ú ¨É½þÉ´ÉÉCªÉÉSÉÉ**104** ´Éänù º´ÉªÉå VÉå |ɇiÉ{ÉɇnùiÉÒ* VÉå +‡iÉ|ɪÉixÉå VÉxÉ ºÉÆ{ÉɇnùiÉÒ* ªÉnùlÉÇ ¥ÉÀSɪÉÇ +ÉSɇ®úiÉÒ* $ {Énù ¨½þhÉiÉÒ iɪÉɺÉÒ**105** +ºÉÉä iɪÉÉ {ÉnùÉSÉÉ +ÉGò¨É* Eò°üÆ VÉÉiÉÉÆ VÉ®úÒ nùÖMÉǨÉ* iÉ®úÒ iÉå +¦ªÉɇºÉªÉÉÆ ºÉÖMɨÉ* ½þÉäiÉÉÆ {É®ú¨É MÉÖ¯ûEÞò{ÉÉ**106** <ƇpùªÉÉƨÉÉVÉÒ±É VÉÓ ºlÉÚ±É {É®ú¨É* iÉälÉÚ‡xÉ vɇ®úiÉÉÆ +xÉÖGò¨É* +Énù‡®úiÉÉÆ ºÉÚI¨É iÉÉ®úiɨªÉGò¨É* ºÉÉvÉä +‡´É¸É¨É ºÉÉvÉEòÉ**107** iÉå ½þå $ „ɤnù´ÉÉSªÉ +IÉ®ú* ºÉEò³ý iÉ{ÉÉSÉå VÉå ºÉÉ®ú* =SSÉÉ®ú¨ÉÉjÉå º¡Öò®úä +lÉǺÉÉ®ú* ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú +É´ÉiÉÇxÉå**108** +‡´É{ɇ®ú±ÉÖ{iÉ SÉèiÉxªÉ* ´ÉÞ‡rùIɪɇ´ÉEòÉ®ú„ÉÚxªÉ* BäºÉÉ +Éi¨ÉÉ VÉÉhÉÒ±É iÉÉä vÉxªÉ* ¦ÉHò +xÉxªÉ ºÉnÂùMÉÖ¯ûSÉÉ**109** +vªÉÉi¨É-+‡vɦÉÚiÉ-+‡vÉnùè´É* ‡jɇ´ÉvÉ iÉÉ{ÉÓ iÉÉ{ɱÉä VÉä ºÉnùè´É* iÉä EéòSÉä ¦ÉÉä‡MÉiÉÒ ½þå ºÉÖnùè´É* ´Éè¦É´É ½þå BEò ºÉÆiÉÉÆSÉå**110** +‡´Étä{ÉÉä]õÓ ={ÉVÉä ºÉƺÉÞ‡iÉ* iªÉÉ{ÉɺÉÉäxÉ ´½þɴɪÉÉ ‡xÉ´ÉÞ‡kÉ* ºÉÉvÉxÉ VÉå ¥ÉÀÉi¨ÉèEòi´É´ÉÞ‡kÉ* iɪÉÉSÉÒ |Éɇ{iÉ ªÉä `öɪÉÓ**111** ‡´É¹ÉªÉEò±{ÉxÉÉ„ÉÚxªÉ κlɇiÉ* ""+½þÆ ¥ÉÀɺ¨ÉÒ‡iÉ'' ´ÉÞ‡kÉ* ªÉÉ ¨É½þÉ´ÉÉCªÉɇSɪÉÉ +É´ÉÞ‡kÉ* ¤ÉÖ‡rù|É´ÉÞ‡kÉ ½þÉä<Ç±É VÉé**112** MÉÖ¯û´ÉSÉxÉ„ÉɺjÉ|ÉiÉÒ‡iÉ* +ÆiɤÉÉÇÁ Eò®úhÉ´ÉÞ‡kÉ* ¨ÉxÉɺɽþ ={É®ú¨ÉÉ {ÉÉ´ÉiÉÒ* +Éi¨ÉºÉƇ´É‡kÉ ±ÉɦÉä iÉé**113** iÉéSÉ ºÉ¨ªÉMnù„ÉÇxÉ|Éɇ{iÉ* ‡´É¹ÉªÉÉlÉÉLJnù VÉb÷ ‡xÉ´ÉÞ‡kÉ* iÉÖ]õä +‡´Étɇnù ¾þnùªÉOÉƇlÉ* ½þÉäªÉ +´ªÉHòÓ |ɇ´É¹]õ**114** Eò´Éb÷„ÉÉÆiÉÒ±É +‡iɺÉÚI¨É EòhÉ* iɪÉɽþÚxɽþÒ ºÉÚI¨É |ɨÉÉhÉ* iɪÉÉ +hÉÚ½þÚxɽþÒ +hÉÒªÉÉxÉ* +Éi¨ÉÉxÉÖ¨ÉÉxÉ-‡xÉvÉÉÇ®ú**115** ¨ÉÉä`ö¬ÉÆiÉ ¨ÉÉä`öå ¥ÉÀÉÆb÷ VÉÉhÉ* iªÉɽþÚxɽþÒ +Éi¨ÉÉ ¨É‡½þ¨ÉÉxÉ* {ɇ®ú ½þå ºÉ´ÉÇ ºÉÉ{ÉäIÉ |ɨÉÉhÉ* +Éi¨ÉÉ |ɨÉÉhÉÉiÉÒiÉ iÉÉä**116** ºÉÚI¨Éi´Éå "+hÉÉä®úhÉÒªÉÉxÉ'* ¨É½þk´Éå ¨É½þi{ɇ®ú¨ÉÉhÉ´ÉÉxÉ* B´ÉÆ xÉɨɰü{Éɇnù Eäò´É³ý ={ÉÉvÉÒ VÉÉhÉ* +Éi¨ÉÉ {ɇ®ú{ÉÚhÉÇ ‡xɯû{ÉɇvÉEò**117** +Éi¨ªÉÉºÉ xÉÉ VÉx¨É xÉÉ ¨É®úhÉ* xÉɽþÓ iɪÉɺÉÒ ¨ÉÚ±ÉEòÉ®úhÉ* +VÉ-‡xÉiªÉ-„ÉÉ…ÉiÉ{ÉÖ®úÉhÉ* ºÉ½þVÉ ‡xÉvÉÉÇ®úhÉ nùÖMÉǨÉ**118** "$EòÉ®ú' |ÉiÉÒEò VÉå ¥ÉÀ* iÉåSÉ iªÉÉSÉå º´É°ü{É {É®ú¨É* +ÉMɨɇxÉMɨÉÉƺɽþÒ nùÖMÉǨÉ* iÉå EòÉªÉ ºÉÖMÉ¨É ºÉ´ÉÇjÉÉÆ**119** VɪÉÉ ‡xÉvÉÉLJ®úiÉÉÆ ´Éänù lÉEò±Éä* iÉ{ɺ´ÉÒ ´ÉxÉ´ÉɺÉÒ ZÉɱÉä* ={ɇxɹÉnùÓ ½þÉiÉ ]õå‡Eò±Éä* EòÉähÉÉ xÉ ZÉɱÉå ‡xÉnùÉxÉ**120** {ÉÉ´ÉɴɪÉÉ +Éi¨Éº´É°ü{ÉɇSɪÉÉ `öÉ´ÉÉ* +¦Éänùnù„ÉÔ +ÉSÉɪÉLJSÉ ´½þÉ´ÉÉ* iɇnùiÉ®úÉÆSÉÉ EòÉähÉ Eäò´ÉÉ* ‡®úPÉÉ´ÉÉ xÉ iÉälÉå iÉɇEÇòEòÉ**121** Eäò´É³ý iÉɇEÇòEòÉ xÉ iÉälÉå lÉÉ®úÉ* §É¨ÉÉ´ÉiÉÕ ‡¡ò®úä±É MÉ®úMÉ®úÉÆ* +ÉMɨÉ-+ÉSÉɪÉÉÇ´ÉÒhÉ <iÉ®úÉÆ* κlÉ®úÉ´ÉäxÉÉ iÉk´É¤ÉÖrùÒ**122** º´É¤ÉÖ‡rùEò±{ÉxÉäSÉä +xÉÆiÉ iÉÉ®úä* xÉ SÉÖEò‡´ÉiÉÒ ±ÉJÉSÉÉ膪ÉÉÆ„ÉÓ ¡äò®úä* +ÉMɨÉ-+ÉSÉɪÉçnùÖ BEò‡SÉ {ÉÖ®úä* ¨ÉMÉ iÉ¨É xÉÖ®úä ±É´É±Éä„É**123** <iÉ®úÉÆ xÉ ºÉÉvÉä VÉå ¤É½þÖ ºÉɪÉɺÉå* iÉåSÉ ºÉÉvÉÒ±É iÉÉä +±{ÉɪÉɺÉå* VÉÉä oùfø vÉ®úÒ iªÉÉ ºÉnÂùMÉÖ¯ûSÉä EòɺÉä* iɪÉÉ |ÉEòÉ„Éä ºÉ‡uùtÉ**124** ºÉEòɪÉÇ +‡´ÉtÉ VÉälÉ ºÉ®úä* ºÉ‡SSÉnùÉxÉÆnùº´É°ü{É ÎºlÉ®úä* º´Éº´É°ü{É-κlɇiÉ +´ÉiÉ®úä* ¨ÉÉäIÉ nùֺɮúå xÉÉ¨É iªÉÉ**125** ½þåSÉ VÉÒ´ÉÉSÉå +iªÉÆiÉ +¦ÉÒ¹]õ* ªÉnùlÉÇ Eò‡®úiÉÒ ¤É½þÖiÉ Eò¹]õ* VÉå ‡xÉ®úÆiÉ®ú ¥ÉÀªÉÉäMɇxɹ`ö* +ÆiɇxÉǹ`ö ºÉ´ÉÇnùÉ**126** º´É°ü{ÉÓ ½þÉäiÉÉÆ SÉÆSɳý* =`öä ‡´É¹ÉªÉÉÆSÉÒ Jɳý¤É³ý* ZÉɇ±ÉªÉÉ º´É°ü{ÉÓ ‡xÉ‚Sɳý* ªÉä<Ç ‡´ÉEò³ýiÉÉ ‡´É¹ÉªÉÉÆiÉå**127** º´É°ü{ÉÓ VÉÉä ‡´É¨ÉÖJÉ* ‡´É¹ÉªÉ iɪÉÉ ºÉnùÉ ºÉx¨ÉÖJÉ* iÉÉäSÉ ½þÉäiÉÉÆ º´É°ü{ÉÉäx¨ÉÖJÉ* ‡´É¹ÉªÉ ¨ÉÖJÉ ‡¡ò®ú‡´ÉiÉÒ**128** ¨ÉÉäIɨÉÉjÉÉSÉÒSÉ <SUôÉ Eò®úÒ* +xªÉÉlÉÕ ‡xɇ®úSUô +¦ªÉÆiÉ®úÓ* <½þ{É®újÉÉlÉÇ iÉÞ¹hÉɱÉä„É xÉ vÉ®úÒ* iÉÉäSÉ +‡vÉEòÉ®úÒ ¨ÉÉäIÉÉSÉÉ**129** ªÉÉÆiÉÒ±É VÉÉä BEòÉ ±ÉIÉhÉå =hÉÉ* ¨ÉÖ¨ÉÖIÉÚ xÉ´½þä iÉÉä º{ɹ]õ VÉÉhÉÉ* iÉÉä Eäò´É³ý ¨ÉÖ¨ÉÖIÉÚSÉÉ ¤É½þÉhÉÉ* VÉèºÉÉ EòÉhÉÉ nùäJÉhÉÉ**130** +½þÆEòÉ®ú MɳýɱªÉÉ´ÉÒhÉ* xÉ ½þÉäiÉÉÆ ±ÉÉä¦ÉÉSÉå ‡xɨÉÚDZÉxÉ* xÉ ½þÉäiÉÉÆ ¨ÉxÉ ‡xÉ´ÉÉǺÉxÉ* ¥ÉÀYÉÉxÉ `öºÉäxÉÉ**131** nùä½þÉi¨É¤ÉÖ‡rù ½þäSÉ §ÉÉƇiÉ* ¤ÉÆvÉɺÉÒ EòÉ®úhÉ +ɺÉÎHò* ºÉÉäb÷É ‡´É¹ÉªÉEò±{ÉxÉÉ-º¡Úò‡iÉÇ* ¥ÉÀ|Éɇ{iÉ ½þÉiÉÓ ªÉä**132** ‡xɇ´ÉÇ„Éä¹É {É®ú¥ÉÀ* ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú ªÉä Eò‡`öhÉ Eò¨ÉÇ* ºÉ‡´É„Éä¹É ‡xÉ°ü{ÉhÉ ½þå‡SÉ ´É¨ÉÇ* ½þɇSÉ vɨÉÇ vÉÒ¨ÉÆnùÉÆ**133** +Éi¨ÉÉ MÉÚfø ºÉ´ÉÉȦÉÚiÉÓ* ½þå iÉk´É VÉÉhÉiÉÒ ´ÉänùÉÆiÉÒ* iÉ®úÒ ªÉÉ´ÉÒ ºÉ´ÉÇjÉ +xÉÖ¦ÉÚiÉÒ* BäºÉÒ |ÉiÉÒ‡iÉ EèòºÉäxÉÒ**134** +ÉvÉÓ ±ÉÉMÉä ‡SÉkÉ„ÉÖ‡rù* ´É®úÒ ºÉÚI¨É EÖò„ÉÉOɤÉÖ‡rù* iÉä´½þÉÆSÉ |ÉEò]õä ½þÉ ‡jÉ„ÉÖ‡rù* EÞò{ÉɺɨÉÞ‡rù º´ÉªÉ¨Éä´É**135** +Éi¨ÉÉ ‡xÉiªÉ +‡´ÉEÞòiÉ* +Éi¨É‡´Énù iÉÉä „ÉÉäEò®ú‡½þiÉ* iÉÉäSÉ vÉèªÉÇ´ÉÆiÉ vÉÒ¨ÉÆiÉ* ¦É´É‡xɨÉÖÇHò iÉÉä ºÉnùÉ**136** ªÉälÉ xÉ SɱÉä |É´ÉSÉxɪÉÖÎHò* ËEò´ÉÉ OÉÆlÉÉlÉÇvÉÉ®úhÉÉ„ÉÎHò* +lÉ´ÉÉ ´Éänù¸ÉÖ‡iÉ-´ªÉÖi{ÉkÉÒ* EòÉƽþÓ ={É{ɇkÉ ±ÉÉMÉäxÉÉ**137** +Éi¨ÉÉ ‡xÉiªÉ +‡´ÉEÞòiÉ* „É®úÒ®ú +‡xÉiªÉ +xÉ´ÉκlÉiÉ* ½þå VÉÉhÉÉä‡xÉ ºÉÉvÉä VÉÉä º´É‡½þiÉ* ‡´É‡½þiÉɇ´É‡½þiÉ-nùIÉ iÉÉä**138** +Éi¨ÉYÉÉxÉÒ ºÉnùÉ ‡xɦÉǪÉ* BEòÓBEò +‡uùiÉÒªÉ* nùÖVÉä{ÉhÉÉSÉÉ {ÉÖ‡ºÉ±ÉÉ `öɪÉ* „ÉÉäEòÉiªÉªÉ oùfø ¡ò³ýä**139** +Éi¨ÉÉ VÉ®úÒ nùÖ‡´ÉÇYÉäªÉ* xÉÉiÉÖb÷ä |É´ÉSÉxɸɴÉhÉå `öɪÉ* Eäò´É³ý ¨ÉävÉÉ Eò®úÒ±É EòɪÉ* iÉ®úÒ½þÒ ºÉÖ‡´ÉYÉäªÉ ={ÉɪÉå**140** VÉÉä º´ÉªÉå ºÉ´ÉÇjÉ ‡xɹEòɨÉ* +Éi¨ÉYÉÉxÉèEò¨ÉÉjÉEòɨÉ* BäºÉÉ VÉÉä +Éi¨ÉªÉÉ |ÉÉlÉÔ |ÉEòɨÉ* iɪÉɺɇSÉ {É®ú¨É ±ÉÉ¦É ½þÉ**141** ¸É´ÉhÉɇnùEòɳýÓ ""iÉÉäSÉ ¨ÉÒ +ɽþå''* B䇺ɪÉÉ +¦Éänùoù¹]õÓ VÉÉä {Éɽþä* ½þåSÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ VɪÉÉSÉå ®úɽþä* +Éi¨ÉÉ +xÉÖOɽþå ´É®úÒ iªÉÉ**142** ºÉnùÉ nùÖ‚Sɇ®úiÉɺÉHò* +„ÉÉxiÉ +ɇhÉ +ºÉ¨Éɇ½þiÉ* xÉɽþÓ VɪÉÉSÉå BEòÉOÉ ‡SÉkÉ* iɪÉÉ ½þÉ +|ÉÉ{iÉ YÉɇxɪÉÉ**143** ¸ÉÖ‡iɺ¨ÉÞ‡iÉ-|ɇiÉ{ÉɇnùiÉ* Eò®úÒ VÉÉä ‡´É‡½þiÉ, iªÉÉMÉÒ +‡´É‡½þiÉ* VɪÉÉSÉå ‡xÉiªÉ ºÉ¨Éɇ½þiÉ ‡SÉkÉ* +Éi¨ÉÉ +ƇEòiÉ iɪÉÉSÉÉ**144** nùÖ‚Sɇ®úiÉÉ{ÉɺÉÉ´É VÉÉä ‡´É®úiÉ* +ÉSÉɪÉÇMÉÖ¯û{ÉnùÓ VÉÉä ‡´ÉxÉiÉ* ¡ò±ÉÉSÉÒ <SUôÉ VɪÉÉSÉÒ ‡xÉ´ÉÞkÉ* iɪÉɺÉÒSÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉ +Éi¨ÉÉ**145** xÉ ½þÉäiÉÉÆ ‡´É¹ÉªÉÓ ‡xɹEòɨÉ* xÉ ½þÉäiÉÉÆ Eäò´É³ý +Éi¨ÉEòɨÉ* xÉ ½þÉäiÉÉÆ ºÉEò³ý´ÉÞ‡kɇ´É®úɨÉ* +Éi¨ÉÉ®úÉ¨É nùÖMÉǨÉ**146** {ÉɽþÚ‡xÉ ‡VÉYÉɺÉÚSªÉÉ iÉ{ÉÉ* º´ÉªÉå +Éi¨ªÉÉºÉ ={ÉVÉä±É EÞò{ÉÉ* iÉéSÉ |ÉEò]õÒ ‡xÉVɺ´É°ü{ÉÉ*


MÉÖ¯û´ÉÒhÉ ºÉÉä{ÉÉ xÉ´½þäSÉ**147** iÉ®úÒ º´É°ü{É|ÉÉ{iªÉlÉÇ ºÉÉvÉEåò* Eò®úÉ´ÉÓ ¸É´ÉhɨÉxÉxÉɇnùEåò* +¦Éänù¦ÉÉ´ÉÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ‡xÉEåò* iÉ®úÒSÉ ºÉÖJÉå +Éi¨É±ÉɦÉ**148** |É{ÉÆSÉ ½þÉ +YÉÉxÉ¨ÉªÉ ºÉÉ®úÉ* +YÉÉxɨÉÚ±ÉEò iɪÉÉSÉÉ {ɺÉÉ®úÉ* YÉÉxÉÉ´ÉÒhÉ ¨ÉÉäIÉÉºÉ lÉÉ®úÉ* xÉɽþÓ VÉ®úÉ ½þå ºÉ¨ÉVÉÉ**149** +xÉÖ¨ÉÉxÉ +ɇhÉ ªÉÖ‡Hò|ɦɴÉ* ½þÉ iÉÉä „ÉɺjÉÉSÉÉ +xÉ֦ɴÉ* |É{ÉÆSÉxÉÉ„ÉÓSÉ YÉÉxÉÉänÂù¦É´É* +ºÉÆ¦É´É +xªÉlÉÉ**150** ¨É½þÉi¨ÉÉ ½þÉä EòÉÆ {ÉÉ{ÉÉi¨ÉÉ* VÉÒ´ÉÉi¨ÉÉ iÉÉäSÉ {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ* ½þå VÉÉhÉÚ‡xÉ ´ÉiÉæ±É iÉÉä ¨É½þÉi¨ÉÉ* +¦ÉänùÉi¨ÉÉ iÉÉä BEò**151** ¥ÉÀÉi¨ÉèEòi´É ‡´ÉYÉÉxÉ* ½þåSÉ YÉÉxÉÉSÉå {ɪÉǴɺÉÉxÉ* ZÉɇ±ÉªÉÉ BEònùÉÆ +Éi¨ÉYÉÉxÉ* ºÉ¨ÉºiÉ +YÉÉxÉ ¨Éɴɳýä**152** +Éi¨ÉYÉÉxÉ ½þÉäiÉÉÆ {ÉÖ®úå* +´ÉMÉÆiÉ´ªÉ ¨ÉMÉ EòÉƽþÓ xÉÖ®úä* Eò®úiɱÉMÉiÉ ´ÉºiÉÖVÉÉiÉ ºÉÉ®úå* ºÉÉIÉÉiEòÉ®úå iɪÉɺÉÒ**153** +Éi¨É‡´ÉYÉÉxÉÉSÉå ¡ò³ý* ºÉƺÉÉ®ú‡xÉ´ÉÞ‡kÉ +‡´ÉEò³ý* {É®ú¨ÉÉxÉÆnù|Éɇ{iÉ iÉÉiEòɳý* iɪÉÉ ºÉÖEòɳý ¨ÉÉäIÉÉSÉÉ**154** +Éi¨ÉÉ ºÉÚI¨ÉɽþÚxÉ ºÉÚI¨ÉiÉ®ú* ¨É½þiÉɽþÚ‡xÉ ¨É½þkÉ®ú* ½þÉ iÉÉå ºÉ´ÉÇ´ªÉÉ{ÉEòiÉÉ|ÉEòÉ®ú* ¤ÉÖ‡rùMÉÉäSÉ®ú Eò®úɴɪÉÉ**155** iÉÉä º´ÉªÉå ºÉÚI¨É xÉÉ ¨É½þiÉÂ* iÉ®úiɨɦÉÉ´É iÉälÉå Eòα{ÉiÉ* iÉÉä iÉÉå +É¥ÉÀºiÉƤÉ{ɪÉÈiÉ* {ɇ®ú{ÉÚ‡®úiÉ SÉ®úÉSÉ®úÓ**156** iÉå ½þå +‡xÉ´ÉÇSÉxÉÒªÉ ºÉiÉÂ* ¤ÉÖrùÓiÉ ´½þɴɪÉÉ ºÉÆEò‡±ÉiÉ* ´ÉÉSÉäxÉå Eò‡®úiÉÒ ¨ÉªÉÉLJnùiÉ* +¨ÉªÉÉLJnùiÉ VÉå º´ÉªÉå**157** Eäò´É³ý ¤ÉÖ‡rù´Éè¦É´ÉÉSÉä ªÉÉäMÉå* JÉ®úå ´É¨ÉÇ ½þÉiÉÓ xÉ ±ÉÉMÉä* ºÉÉvÉÖ ºÉnÂùMÉÖ¯û ºÉÆiɺÉÆMÉå* ºÉä´ÉÉxÉÖ®úÉMÉå iÉi|ÉÉ{iÉÒ**158** ¥ÉÀ‡xÉ°ü{ÉhÉ EòÉªÉ lÉÉäb÷å* {ÉÉälªÉÉ {ÉÖºiÉEòÓ ¦É®ú±Éå ®úÉäEòb÷å* {ɇ®ú ºÉnÂùMÉÖ¯ûEÞò{ÉÉ VÉÉå xÉ PÉb÷ä* ½þÉiÉÓ xÉ SÉføä Eò±{ÉÉÆiÉÓ**159** ‡xÉiªÉ xÉ臨ɇkÉEò Eò¨ÉÉǦÉÉ´ÉÓ* „ÉÖrùºÉƺEòÉ®úªÉÖHò VÉÉä ¨ÉxÉ xÉɽþÓ* iÉÉå´É®úÒ ¥ÉÀÉxÉÖ¦É´É {ÉɽþÓ* ¨ÉÖ³ýÓSÉ EòÉƽþÓ xÉÉMÉ´Éä**160** ¥ÉÀ Eäò´É³ý ‡xÉiªÉ* iÉnù´ªÉ‡iɇ®úHò ºÉ´ÉÇ +‡xÉiªÉ* où„ªÉVÉÉiÉÉ xÉɽþÓ ºÉÉiÉiªÉ* ºÉiªÉ ºÉiªÉ ‡jÉ´ÉÉSÉÉ**161** ¥ÉÀÉSÉÉ ´ÉHòɽþÒ nùÖ‡¨Édzý* iÉèºÉÉSÉ nùÖ±ÉÇ¦É ¸ÉÉäiÉɽþÒ ‡xɨÉdzý* ´É®úÒ |Éä¨É³ý +ɇhÉ +xÉ֦ɴɄÉÒ±É* ºÉnÂùMÉÖ¯û ‡´É®ú³ý ±ÉÉvÉɪÉÉ**162** ¥ÉÀ EòÉªÉ ´ÉÉ]õä´É®ú {Éb÷±Éå* ‡Mɇ®úEòÆnù®úÓ VÉä VÉä nùb÷±Éä* ªÉ¨É‡xɪɨÉÓ VÉä +b÷Eò±Éä* MÉfø±Éä vªÉÉxÉvÉÉ®úhÉÓ**163** iªÉÉÆxÉɽþÒ xÉ ½þÉäiÉÉÆ MÉÖ¯ûEÞò{ÉÉ* ªÉä<ÇxÉÉ VÉå ¥ÉÀ °ü{ÉÉ* iÉå iÉÖVÉºÉ¨É ªÉÉ ±ÉÉä¦Éº´É°ü{ÉÉ* +Éiɳýä ¤ÉÉ{ÉÉ EèòºÉä‡xÉ**164** VɪÉÉºÉ =nùÆb÷ pù´ªÉɺÉÎHò* iɪÉÉºÉ ¥ÉÀYÉÉxÉ|ÉÉ{iÉÒ* xÉ PÉb÷ä EòvÉÓ½þÒ Eò±{ÉÉÆiÉÓ* MÉÉÆ`ö ‡xɇ‚SÉiÉÒ ¤ÉÉÆvÉÉ´ÉÒ**165** Eò‡®úiÉÉÆ {É®ú¨ÉÉlÉǸɴÉhÉ* Eò®úÒ ‡´É¹ÉªÉÉÆSÉå ËSÉiÉxÉ* +ɇhÉ |É{ÉÆSÉÉSÉå ‡xɇnùvªÉɺÉxÉ* ¨ÉMÉ ºÉÉIÉÉiEò®úhɽþÒ iÉèºÉåSÉ**166** ¨É±É-‡´ÉIÉä{É +ɇhÉ +É´É®úhÉ* BäºÉå ‡jÉnùÉä¹ÉÒ +ÆiÉ&Eò®úhÉ* ‡xɹEòÉ¨É Eò¨Éç ¨É±É-‡xɨÉÚDZÉxÉ* ‡´ÉIÉä{É-IÉɱÉxÉ ={ÉɺÉxÉÉ**167** º´ÉEò¨ÉÇ +ɇhÉ ={ÉɺÉxÉÉ Eò‡®úiÉÉÆ* {ɇ®ú{ÉC´ÉiÉÉ ªÉäiÉä EòiªÉÉÇSÉä ‡SÉkÉÉ* ¨É±É-‡´ÉIÉä{É ‡xɨÉÚdzý ½þÉäiÉÉÆ* +É´É®úhÉ-„Éä¹ÉiÉÉ ®úɽþiÉä**168** iÉå ½þå ºÉ´ÉÉÇxÉlÉǤÉÒVÉ +É´É®úhÉ* xÉɺÉÚ‡xÉ VÉÉiÉå |ÉEò]õiÉÉÆ YÉÉxÉ* ½þÉäiÉÉÆ ®ú‡´É |ÉEòɄɨÉÉxÉ* VÉä´ÉÓ ‡xÉ®úºÉxÉ ‡iɇ¨É®úÉSÉå**169** ºÉiªÉYÉÉxÉÉxÉÆiÉɇnù ±ÉIÉhÉÓ* ´É‡hÉDZÉå VÉå ´ÉänùÉÆiɇ´ÉSÉIÉhÉÓ* iÉå ¥ÉÀ VªÉÉSÉÉ iÉÉäSÉ VÉxÉÓ* ½þÉäiÉÉÆ YÉÉxÉÒ ‡´É±ÉºÉiÉå**170** lÉÉäb÷É +ÆvÉÉ®ú lÉÉäb÷å SÉÉÆnùhÉå* BEò±ÉÉ {ÉÉÆlɺlÉ ®úÉxÉÓ SÉɱÉhÉå* ‡¤ÉSÉEò±ÉÉ ºlÉÉhÉÚ iɺEò®ú¦ÉähÉå* ±É{ɱÉÉ iÉähÉå iÉälÉåSÉ**171** BEò±ÉÉ ¨ÉÒ VɴɳýÒ {ÉèºÉÉ* iÉÉä iÉ®ú ]õ{ɱÉÉ ´ÉÉ]õ{ÉÉb÷¬É VÉèºÉÉ* +ÉiÉÉÆ Eò®úÉ´ÉÉ ‡´ÉSÉÉ®ú EèòºÉÉ* xÉ ªÉä ¦É®úƴɺÉÉ VÉÒ´ÉÉSÉÉ**172** iÉÉåSÉ nùÖ°ü‡xÉ nùÒ{É ªÉäiÉÉÆ* |ÉEò]õiÉÉÆ ºlÉÉhÉÚSÉÒ ªÉlÉÉi¨ÉiÉÉ* ‡´É®ú±ÉÒ iɪÉÉSÉÒ ¦ÉÒ‡iÉOɺiÉiÉÉ* Eò³ý±ÉÒ iÉÒ +ɦÉɺÉiÉÉ SÉÉä®úÉSÉÒ''**173** +ºÉÉä +ÉiÉÉÆ ªÉÉ |ÉÉ{iÉɺÉÒ* ‡xÉ´Éä‡nù±Éä ´ªÉiªÉªÉ ¸ÉÉäiɪÉÉƺÉÒ* {ÉÖføÒ±É +vªÉɪÉÓ ¸ÉäªÉɇlÉǪÉɺÉÒ* ¸ÉäªÉ |ÉEòÉ„ÉÒ±É ‡xÉVÉ°ü{É**174** ½þä¨ÉÉb÷ ºÉÉ<Ç{ÉnùÓ ±ÉÉä³ýä* ´ÉÉSÉäºÉ ªÉä<Ç±É iÉèºÉå ¤É®ú³ýä* ºÉÉ<ÇEÞò{ÉÉ VÉå VÉå SÉɴɳýä* {ɇ®úºÉÉäiÉ ¦ÉÉä³ýä ¦Éɇ´ÉEò iÉå**175** º´ÉκiÉ ¸ÉÒºÉÆiɺÉVVÉxÉ|É䇮úiÉä* ¦ÉHò½þä¨ÉÉb÷{ÉÆiɇ´É®ú‡SÉiÉä* ¸ÉÒºÉÉ<ǺɨÉlÉǺÉSSɇ®úiÉä* ¥ÉÀYÉÉxÉEòlÉxÉÆ xÉÉ¨É ¹ÉÉäb÷„ÉÉä%vªÉɪÉ& ºÉÆ{ÉÚhÉÇ&** **¸ÉÒºÉnÂùMÉÖ¯ûºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉ{ÉÇhɨɺiÉÖ** „ÉÖ¦ÉÆ ¦É´ÉiÉÖ** ============================================

sai 16  

charitra16

sai 16  

charitra16

Advertisement