Page 1

¸ÉÒ ºÉÉ<ǺÉSSɇ®úiÉ ** +lÉ ¸ÉÒºÉÉ<ǺÉSSɇ®úiÉ** +vªÉÉªÉ 52 ´ÉÉ**

** ¸ÉÒMÉhÉä„ÉÉªÉ xɨÉ:** ¸ÉҺɮúº´ÉiªÉè xɨÉ:** ¸ÉÒMÉÖ°ü¦ªÉÉä xɨÉ:** ¸ÉÒEÖò±Énùä´ÉiÉɪÉè xɨÉ:** ¸ÉÒºÉÒiÉÉ®úÉSÉÆpùɦªÉÉÆ xɨÉ:* ¸ÉÒºÉnÂùMÉÖ¯ûºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉªÉ xɨÉ:* +ÉiÉÉÆ Eò°üÆ ËºÉ½þɴɱÉÉäEòxÉ** iÉnùxÉÆiÉ®ú OÉÆlÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ* Eò®úÆÚ +´ÉiÉ®ú‡hÉEòÉ nùä>ðxÉ* ºÉÉ®úÉÆ„É ‡xÉ´ÉänùxÉ OÉÆlÉÉSÉÉ**1** nùä½þÓ +ºÉiÉÉÆ ‡xÉVɦÉHòÉƱÉÉ* ´Éä³ýÉä´Éä³ýÒ VÉÉä +xÉÖ¦É´É ‡nùvɱÉÉ* iªÉÉSÉÉ OÉÆlÉ ½þÒ "ºÉÉ<DZÉÒ±ÉÉ'* OÉÆlÉ ‡±É½þ‡´É±ÉÉ º¨É®úhÉÉlÉÇ**2** "ºÉÉ<DZÉÒ±ÉÉ' {É®ú¨É {ɇ´ÉjÉ* iªÉÉÆiÉÒ±É ºÉSSɇ®úiÉEòlÉɺÉjÉ* ´ÉÉSÉÉ ½þå ‡xÉVÉMÉÖ°üSɇ®újÉ* <½þ{É®újÉ|ɤÉÉävÉEò**3** ºÉÆOɽþÓ VªÉÉ iÉä +ºÉÆJªÉÉiÉ* {É®úÒ ´ªÉÖi{ɇkɇ´ÉtÉ®ú‡½þiÉ* Eò®úÓ vÉ°ü‡xÉ ½þä¨ÉÉb÷{ÉÆiÉ* ½þå ‡xÉVÉ ºÉSSɇ®úiÉ ‡±É½þ‡´É±Éå**4** EòÉƽþÒ +É{ÉhÉ +É{ÉÖ±ÉÒ JªÉÉiÉÒ* º´É¨ÉÖJÉå ‡„ɹªÉÉÆ ¸É´ÉhÉ Eò®ú‡´ÉiÉÒ* iÉä½þÒ MÉ䇱ɪÉÉ ‡xÉVÉvÉɨÉÉ|ÉiÉÒ* ªÉÉ OÉÆlÉÉ º¡ÚòiÉÔ iÉé{ÉɺÉÚxÉ**5** {É®úÉä{É®úÒSªÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ MɽþxÉ* ºÉÉ<Ç VÉä´½þÉÆ Eò®úÒiÉ EòlÉxÉ* ¸ÉÉäiÉä ½þÉäiÉ +iªÉÆiÉ iɱ±ÉÒxÉ* ¦ÉÚEò iɽþÉxÉ ‡´ÉºÉ®úiÉ**6** ËVɽþÒ {Éɇ½þ±Éå ºÉÉ<Ǻ´É°ü{É* ½þ®ú±Éä iɪÉÉÆSÉä ‡jɇ´ÉvÉ iÉÉ{É* BäºÉÉ VªÉÉÆSÉÉ iÉäVÉ:|ÉiÉÉ{É* ºÉÉÆtiÉ Eäò´ÉÓ ´ÉhÉÉÇ´ÉÉ**7** BäºÉÉ ºÉÉ<Ç =nùÉ®úEòÒ‡iÉÇ* VÉä VÉä ±ÉÉMɱÉä iªÉÉSªÉÉ ¦ÉHòÓ* iɪÉÉƇSɪÉÉ =rùÉ®úÉ|ɇiÉ* `ö䇴ɱÉÒ ‡xÉVÉJªÉÉiÉÒ ‡±É½þÚxÉ**8** MÉÉänùÉ´É®úÒSÉå {ɇ´ÉjÉ ºxÉÉxÉ* {ÉÖføå PÉä´ÉÉä‡xɪÉÉÆ ºÉ¨ÉɇvÉnù„ÉÇxÉ* Eò®úÉ´Éå ½þå ºÉSSɇ®úiÉ ¸É´ÉhÉ* ‡jÉiÉÉ{É „ɨÉxÉ ½þÉäiÉÒ±É**9** ºÉ½þVÉ ¤ÉÉä±ÉiÉÉÆ VɪÉÉSªÉÉ MÉÉä¹]õÒ* xÉEò³ýiÉ {Éb÷ä {É®ú¨ÉÉlÉLJ¨É`öÒ* |Éä¨Éå PÉɱÉÉ ªÉÉ OÉÆlÉÒ ‡nù`öÒ* {ÉÉ{ÉÉÆSªÉÉ EòÉä]õÒ ‡xÉ®úºÉiÉÒ±É**10** VÉx¨É¨É®úhÉ-ªÉÉiÉɪÉÉiÉÒ* SÉÖEò´ÉÉ´ªÉÉ VÉä ¨ÉxÉå <ÎSUôiÉÒ* ËiɽþÒ +JÉÆb÷ º¨É®úhɦÉÎHò* MÉÖ¯û{ÉnùɺÉÎHò VÉÉäb÷É´ÉÒ**11** |ɨÉÉnù ‡¨ÉlªÉÉ YÉÉxÉÉÆSÉä EòÉ®úhÉ* +Éi¨É°ü{ÉÒ +xÉ´ÉvÉÉ®úhÉ* VÉälÉÚ‡xÉ =nÂù¦É´Éä VÉxÉxÉ-¨É®úhÉ* ºÉ´ÉÉÇxÉlÉÇ-‡xÉnùÉxÉ VÉå**12** ¨ÉÉä½þ ¨½þhÉVÉä ‡¨ÉlªÉÉ YÉÉxÉ* +xÉÉi¨É`öɪÉÓ +Éi¨Éɇ¦É¨ÉÉxÉ* iÉÉäSÉ ¨ÉÞiªÉÖ ‡´ÉuùVVÉxÉ* ±ÉIÉhÉ Eò‡®úiÉÉiÉ**13** ºÉÉ<ÇEòlÉɺÉÉMÉ®ú¨ÉÆlÉxÉ* Eò‡®úiÉÉÆ ºÉÉ<ÇEòlÉÉEòlÉxÉ* MÉÉäb÷Ò ‡VÉSÉÒ ‡xÉiªÉ xÉÚiÉxÉ* ¸ÉÉäiªÉÉÆSÉå +vÉ:{ÉiÉxÉ SÉÖEäò±É**14** ºÉÉ<ÈSÉå MÉÖhÉ¨ÉªÉ ºlÉɳýº´É°ü{É* iªÉÉSÉå Eò‡®úiÉÉÆ vªÉÉxÉ +¨ÉÚ{É* |ÉEò]õä±É ºÉÚI¨ÉiÉ¨É +Éi¨Éº´É°ü{É* ½þÉä>ð‡xÉ ±ÉÉä{É ºÉMÉÖhÉÉSÉÉ**15** xÉ ½þÉäiÉÉÆ ºÉMÉÖhÉ°ü{ÉÓ |É´Éä„É* Eò³ýäxÉÉ +Éi¨É VªÉÉäiÉÒ„É* {É®ú¥ÉÀ VÉå ‡xɇ´ÉÇ„Éä¹É* nùÖ¤ÉÉævÉ ‡xÉ:„Éä¹É VÉÉhÉɴɪÉÉ**16** VÉähÉå nùÉ´ÉÚ‡xÉ +É{ÉÖ±ÉÓ {ÉÉ=±Éå* |Éä¨Éå ‡xÉVɦÉHò ¦Éɇ´ÉEò ¤É³ýå* nùä½þÓSÉ +ºÉiÉÉÆ ‡´Énùä½þÒ Eäò±Éå* {É®ú¨ÉÉlÉÉÇ ±Éɇ´É±Éå +Eò³ý{ÉhÉå**17** ºÉÉMÉ®úɺÉÒ nùäiÉÉÆ +É˱ÉMÉxÉ* ºÉ‡®úiÉÉ ‡´ÉºÉ®úiÉä ºÉ‡®úiÉÉ{ÉhÉ* iÉèºÉÉ ¦ÉHò ªÉäiÉÉÆ „É®úhÉ* xÉÖ®ú‡´ÉºÉÒ nùÖVÉä{ÉhÉ ¦ÉHòÉSÉå**18** nùÉäxÉÒ nùÒ{É BEò ½þÉäiÉÒ* BEò¨ÉäEòÉÆ +É˱ÉMÉxÉ nùäiÉÒ* iÉÉiEòɳý ½þÉ®ú{Éä uùèiÉκlÉiÉÒ* BEò‡SÉ nùÒÎ{iÉ BEòi´Éå**19** Eò{ÉÚÇ®ú ºÉÉäb÷Ú‡xÉ iªÉÉSÉÒ où‡iÉ* ºÉÚªÉÉÇ ºÉÉäb÷Ú‡xÉ iªÉÉSÉÒ nùÒÎ{iÉ* EòxÉEòÉ ºÉÉäb÷Ú‡xÉ iªÉÉSÉÒ EòÉƇiÉ* ®úɽþÒ±É EòÉÆ ‡xɇ‚SÉiÉÒ ´ÉäMɳýÒ**20** VÉèºÉÒ ºÉÉMÉ®úÓ ‡®úPÉä ºÉ‡®úiÉÉ* ºÉÉMÉ®ú‡SÉ ½þÉä=‡xÉ `öÉEäò iÉii´ÉiÉÉÆ* +lÉ´ÉÉ ±É´ÉhÉ ºÉÉMÉ®úÓ ‡®úPÉiÉÉÆ* ºÉÉMÉ®úÓ ºÉ¨É®úºÉiÉÉ iÉiEòɳý**21** iÉähÉå{É®úÒ ªÉäiÉÉÆ ºÉÉ<Ç{ÉnùÓ „É®úhÉ* ¦ÉHòÉƨÉÉVÉÓ xÉÖ®úä nùÖVÉä{ÉhÉ* ¦ÉHò ½þÉäiÉÒ ºÉ¨ÉºÉ¨ÉÉxÉ* iªÉÉMÉÚ‡xÉ ¨ÉÒ{ÉhÉ +É{ÉÖ±Éå**22** VÉÉMÉÞ‡iÉ º´É{xÉ +lÉ´ÉÉ ºÉÖ¹ÉÖ‡{iÉ* ‡iɽþÓ¨ÉÉVÉÒ±É Eò´ÉhªÉɽþÒ ÎºlÉiÉÓ* VÉɽþ‡±ÉªÉÉ ºÉÉ<Ç¨ÉªÉ ´ÉÞ‡kÉ* ºÉƺÉÉ®ú‡xÉ´ÉÞ‡kÉ EòÉªÉ nùÖVÉÒ**23** +ºÉÉä +ÉiÉÉÆ ªÉä>ð‡xÉ ±ÉÉä]õÉÆMÉhÉɺÉÒ* ½þå‡SÉ ¨ÉÉMÉiÉÉå {ÉɪÉÉÆ{ÉÉ„ÉÓ* iÉÖVÉ´ÉÒhÉ +xªÉzÉ ªÉÉ ´ÉÉÆUôäºÉÒ* VÉÉ>ðÆ xÉ nùäºÉÒ BEòºÉ®úÓ**24** ¥ÉÀɇnùºiÉƤÉ{ɪÉÈiÉ* PÉ]õ¨É`öÓ ºÉ¤ÉÉÁ +ÉEòÉ„É´ÉiÉ* {ɇ®ú{ÉÚhÉÇ VÉÉä ºÉ´ÉÇ ¦ÉÚiÉÉÆiÉ* ‡´É¹É¨ÉiÉÉ ªÉÎiEòƇSÉiÉ VÉÉä xÉähÉä**25** ºÉEò³ý ¦ÉHò VªÉÉ ºÉ¨ÉºÉ¨ÉÉxÉ* VÉÉä xÉähÉä ¨ÉÉxÉɴɨÉÉxÉ* ‡|ɪÉɇ|ÉªÉ xÉähÉä VɪÉÉSÉå ¨ÉxÉ* VɪÉÉ xÉ ‡´É¹É¨É{ÉhÉ ‡iɳý¦É®ú**26** „É®úhÉ ‡®úPÉÚÆ iªÉÉ ºÉÉ<ǺɨÉlÉÉÇ* VÉÉä ‡xÉVɺ¨É®úhÉå nùä ºÉ´ÉÉÇlÉÉÇ* iªÉÉSªÉÉ SÉ®úhÉÓ +JÉÆb÷ ¨ÉÉlÉÉ* `öä´ÉÚ‡xÉ EÞòiÉÉlÉÉÇ ½þÉä>ðÆ EòÉÆ**27** +ÉiÉÉÆ ¸ÉÉäiÉä ºÉVVÉxÉ ¦ÉHò|É´É®ú* ºÉ´ÉÉÇ ¨ÉÉZÉÉ ¨ÉxɺEòÉ®ú* iÉÖ¨½þÒ lÉÉä®ú ‡¨ÉjÉÉSÉÉ®ú* ‡´Éxɇ´ÉiÉÉå ºÉÉSÉÉ®ú iÉå {ɇ®úºÉÉ**28** ¨ÉɺÉÉä¨ÉɺÉÓ EòÉføÚ‡xÉ +´ÉºÉ®ú* EòlÉÉ {ɇ®úºÉ±ªÉÉ VªÉÉ ½þÉ Eòɳý´É®ú* iªÉÉ VɪÉÉSªÉÉ, iɪÉÉSÉÉ ‡´ÉºÉ®ú * xÉänùÉ IÉhɦɮú {Éb÷ɴɪÉÉ**29** +É{ÉhÉ VÉÉå VÉÉå ºÉ|Éä¨É ‡SÉkÉÉ* {ɇ®úºÉiÉÉÆ ªÉÉ ºÉÉ<ÇSªÉÉ EòlÉÉ* iÉÉå iÉÉå ¨ÉÒ VÉÉä ªÉälÉÒ±É ´ÉHòÉ* iɪÉÉ =±½þɺÉiÉÉ nùä ºÉÉ<Ç**30** iÉèºÉå VÉé ¸ÉÉäiÉä xÉ nùkÉÉ´ÉvÉÉxÉ* ´ÉHòÉ xÉ Eäò´½þÉƽþÒ ºÉÖ|ɺÉzÉ* {É®úº{É®úÉÆSªÉÉ |ɺÉzÉiÉä´ÉÒhÉ* ´ÉÉ=MÉÉ „ÉÒhÉ ¸É´ÉhÉÉSÉÉ**31** {É®ú¨É nùÖºiÉ®ú ¦É´ÉºÉÉMÉ®ú* =ºÉ³ýiÉÒ ¨ÉÉä½þÉSªÉÉ ±ÉÉ]õÉ +‡xÉ´ÉÉ®ú* +Énù³ýiÉÒ +‡´ÉSÉÉ®ú-iÉ]õÉ´É®ú* {Éɇb÷iÉÒ iÉ°ü´É®ú vÉèªÉÉÇSÉä**32** ´ÉÉVÉiÉÉä +½þÆEòÉ®úÉSÉÉ ´ÉÉ®úÉ* iÉähÉå ½þÉ b÷½þÖ³ýä ºÉÉMÉ®ú ºÉÉ®úÉ* GòÉävÉäuùä¹Éɇnù ¨É½þɨÉMÉ®úÉÆ* ‡¨É³ýä VÉé lÉÉ®úÉ ‡xɦÉǪÉ{ÉhÉå**33** "¨ÉÒ ¨ÉÉZÉå' ½þÉ ¨ÉMÉ®ú* ´ÉɺÉxÉÉ ‡´ÉEò±{É ¦É´É®äú +{ÉÉ®ú * ËxÉnùÉ-+ºÉÚªÉɇnù VÉälÉä ‡iÉ®úºEòÉ®ú * +ºÉÆJªÉ VɱÉSÉ®ú iɳý{ÉiÉÒ **34** BäºÉÉ VÉ®úÒ ½þÉ ºÉÉMÉ®ú ¦ÉªÉÆEò®ú * +MɺiÉÒ¯û{Éä |ÉÉ„ÉÒ MÉÖ¯û´É®ú* iɪÉÉÆSÉä VÉä SÉ®úhÉ ®úVÉËEòEò®ú* iɪÉÉÆ xÉ ±É´É¨ÉÉjÉ ¦ÉªÉ iªÉÉÆSÉå**35** ¨½þhÉÉä‡xÉ ºÉÉ<Ç ºÉ¨ÉlÉÇ ºÉnÂùMÉÖ¯û* ½þÉä>ð‡xɪÉÉÆ ¦É´ÉɤvÉÒSÉå iÉÉ°üÆ* +ɨ½þÓ VÉä Eäò´É³ý EòÉƺÉvÉ°ü* iªÉÉÆ ºÉ´ÉÉ鼃 =iÉ°ü {Éè±É{ÉÉ®ú**36** ¨É½þÉnùÖºiÉ®ú ½þÉ ¦É´ÉÉhÉÇ´É* Eò®úÉ ºÉÉ<ÇSÉ®úhÉÉÆSÉÒ xÉÉ´É* nùÉ´ÉÒ±É ‡xɦÉÇªÉ {Éè±É `öÉ´É* {ɽþÉ xɴɱÉÉ´É ‡xɹ`öäSÉÉ**37** {Éɇb÷iÉÉÆ ªÉÉ Bä„ÉÉ µÉiÉÉ* ¦ÉɺÉä xÉ ºÉƺÉÉ®únùÖ:JÉ-iÉÒµÉiÉÉ* ±ÉÉ¦É xÉ +xªÉ ªÉähÉå{É®úiÉÉ* ºÉä´ªÉ ºÉ¨ÉlÉÇiÉÉ iÉÒ ½þÒSÉ**38** ºÉÉ<ÇSÉ®úhÉÓ +iªÉÆiÉ ¦ÉHòÒ* xɪÉxÉÓ EòÉånùÉå ºÉÉ<ǨÉÚiÉÔ* ºÉÉ<ÇSÉ ‡nùºÉÉä ºÉ´ÉÉȦÉÚiÉÓ* BäºÉÒ ½þÒ ÎºlÉiÉÒ ¦ÉHòÉÆ ªÉä´ÉÉä**39** ½þÉä>ð‡xɪÉÉÆ º´ÉUôÆnù´ÉiÉÔ* {ÉÚ´ÉÇVÉx¨ÉÓ {ÉɴɱÉÉä SªÉÖiÉÒ* +ÉiÉÉÆ iÉ®úÒ ±ÉɦÉÉä ºÉnÂùMÉiÉÒ* ºÉÆMɇxɨÉÖÇÎHò ªÉä +lÉÔ**40** {ÉÉ`öÒºÉÒ +ºÉiÉÉÆ ¸ÉҺɨÉlÉÇ* EòÉähÉÒ½þÒ ±ÉÉ´ÉÚÆ xÉ „ÉEäò ½þÉiÉ* B䇺ɪÉÉ ‡xÉvÉÉÇ®úå VÉä ‡xÉvÉÉǺiÉ* vÉxªÉ iÉä ¦ÉHò ºÉÉ<ÈSÉä**41** +ºÉÉä +ÉiÉÉÆ ªÉäiÉå ¨ÉxÉÉ* vÉ°ü‡xɪÉÉÆ ¤ÉɤÉÉÆSªÉÉ SÉ®úhÉÉÆ* Eò®úÉ´ÉÒ iɪÉÉÆºÉ BEò |ÉÉlÉÇxÉÉ*


ºÉEò±É ¦ÉHòVÉxÉÉÆEòÉ®úhÉå**42** EòÓ ½þÉ OÉÆlÉ ºÉ´ÉÉÈ PÉ®úÓ* +ºÉÉ´ÉÉ ‡xÉiªÉ {ÉÉ`öÉÆiÉ®úÓ* ‡xɪɨÉå |Éä¨Éä {ÉÉ®úɪÉhÉ Eò®úÒ* ºÉÆEò]õä ´ÉÉ®úÒ iɪÉÉÆSÉÓ**43** ½þÉä´ÉÉä‡xɪÉÉÆ „ÉÖ‡SɦÉÚÇiÉ* |Éä¨É +ɇhÉ ¸ÉrùɪÉÖHò* ´ÉÉSÉÒ±É VÉÉä ½þÉ ºÉÉiÉ ‡nùºÉÉÆiÉ* +‡xɹ]õä „ÉÉÆiÉ iɪÉÉÆSÉÓ**44** iÉÉä ½þÉ +vªÉÉi¨ÉiÉÆiÉÚÆxÉÓ ‡´É‡hɱÉÉ* EÞò¹hÉ¥ÉÀEòlÉÉƽþÓ ¦É®ú±ÉÉ* ¥ÉÀÉi¨ÉèCªÉ®úºÉÓ iÉ®úiÉ®ú±ÉÉ* +{ÉÚ´ÉÇ =lɳý±ÉÉÆ +uùèiÉÓ**45** ªÉÉ xÉÉlÉEòÉ´ªÉxÉÆnùxÉ´ÉxÉÓ* ¤ÉkÉÒºÉ JÉhÉÉƇSɪÉÉ ´ÉÞnùÉÆ´ÉxÉÓ* ªÉÉ MÉÉäb÷ ¨ÉxÉÉä½þ®ú ºÉnùÖMvÉÉxÉÒ * YÉÉxÉÒ +YÉÉxÉÒ ®ú¨ÉiÉÉiÉÒ**46** Eò‡®úiÉÉå ½þå ºÉSSɇ®úiÉ ¸É´ÉhÉ* +lÉ´ÉÉ xÉä¨Éå {ÉÉ®úɪÉhÉ* Eò‡®úiÉÒ±É ºÉÉ<Ç ºÉ¨ÉlÉÇSÉ®úhÉ* ºÉÆEò]õ‡xÉ´ÉÉ®úhÉ +‡´É±ÉƤÉå**47** vÉxÉäSUôÚºÉÒ ±ÉɦÉä±É vÉxÉ* „ÉÖrù ´ªÉ´É½þÉ®úÓ ªÉ„É {ÉÚhÉÇ* ¡ò³ý ªÉä<Ç±É ‡xɹ`öäºÉ¨ÉÉxÉ* ªÉä<ÇxÉÉ ¦ÉÉ´ÉÉ´ÉÒhÉ +xÉ֦ɴÉ**48** +Énù®úå Eò‡®úiÉÉÆ OÉÆlÉ´ÉÉSÉxÉ* ºÉÉ<ǺɨÉlÉÇ ºÉÖ|ɺÉzÉ* Eò®úÒ +YÉÉxÉnùɇ®úpùªÉ ‡´ÉÎSUôzÉ* YÉÉxÉvÉxɺÉÆ{ÉzÉiÉÉ nùä<Ç**49** OÉÆlÉ®úSÉxÉÓ ºÉÉ<ǺÉÆEäòiÉ* iÉèºÉåSÉ iɪÉÉSÉå MÉÖ{iÉ ¨ÉxÉÉäMÉiÉ* ½þÉä<Ç±É VÉÉä iÉSSÉ®úhÉÉxÉÖ®úHò * vÉxªÉ iªÉÉ VÉÒ‡´ÉiÉ ¦ÉHòÉSÉå**50** ‡SÉkÉ Eò°ü‡xɪÉÉÆ ºÉֺɨÉɇ½þiÉ* xÉä¨É‡xɹ`ö ½þå ºÉSSɇ®úiÉ* ´ÉÉSÉÉ´ÉÉ BEò iÉ®úÒ +vªÉÉªÉ ‡xÉiÉ* ½þÉä<Ç±É ºÉÖJÉnùɪÉÒ**51** VɪÉÉ ¨ÉxÉÒ º´É‡½þiɇ´ÉSÉÉ®ú* iÉähÉå ½þÉ OÉÆlÉ ´ÉÉSÉÉ´ÉÉ ºÉÉSÉÉ®ú* VÉx¨ÉÉäVÉx¨ÉÓ ºÉÉ<ÈSÉä ={ÉEòÉ®ú* +ÉxÉÆnù‡xɦÉÇ®ú +É`ö´ÉÒ±É**52** MÉÖ¯û{ÉÉè‡hÉǨÉÉ MÉÉäEÖò³ý+¹]õ¨ÉÒ* {ÉÖhªÉ‡iÉlÉÒ ®úɨÉxɴɨÉÒ* ªÉÉ ºÉÉ<ÈSªÉÉ =iºÉ´ÉÓ ‡xɪɨÉÓ* OÉÆlÉ ‡xÉVÉvÉɨÉÓ ´ÉÉSÉÉ´ÉÉ**53** VÉèºÉÉ VÉèºÉÉ ®ÆúMÉ ‡SÉkÉÓ* iÉèºÉÒ iÉèºÉÒ VÉx¨É|ÉÉ{iÉÒ* +ÆiÉä ¨ÉiÉÒ iÉèºÉÒ MÉiÉÒ* „ÉɺjɺÉƨÉiÉÒ ªÉɱÉÉMÉÓ**54** ¦ÉCiÉÉÆSÉÉ +ÉvÉÉ®ú ¸ÉÒºÉÉ<Ç* iªÉÉ´ÉÒhÉ ‡´ÉPxÉå xÉ {Éb÷iÉÓ `öɪÉÓ* ±ÉäEÖò®úɱÉÉMÉÓ EòxÉ´ÉɳýÚ ¨ÉÉ<Ç* ªÉälÉ xɴɱÉÉ<Ç EòÉªÉ iÉÒ**55** EòÉªÉ ´ÉÉxÉÚÆ EòlÉÉ ªÉÉ{É®úiÉÒ* „ɤnù‡SÉ VÉälÉå {ÉÉ´ÉiÉÒ ={É®úiÉÒ* ´ÉÉ]õä ®ú½þÉ´Éå ¨ÉÉèxÉ´ÉÞkÉÓ* ªÉÉäMªÉ ºiÉÖiÉÒ iÉÒ ½þÒSÉ**56** iÉ®úÒ iÉÒµÉ ¨ÉÉäIÉäSUôÉ ¨ÉxÉÓ vÉ°üxÉ* „ÉÖ¦É Eò¨ÉæSÉ ‡xÉiªÉ Eò°üxÉ* ¸É´ÉhÉɇnù xɴɇ´ÉvÉ ¦ÉHòÓSÉä ºÉä´ÉxÉ* Eäò‡±ÉªÉÉ „ÉÖrùÉÆiÉ:Eò®úhÉ ½þÉä<DZÉ**57** ½þå xÉ ºÉnÂùMÉÖ°ü|ɺÉÉnùÉ´ÉÒhÉ* iɪÉÉ´ÉÒhÉ xÉÉ {É®úiÉi´ÉYÉÉxÉ* "¥ÉÀè´ÉɽþÆ' ‡xÉiªÉ º¨É®úhÉ* MÉÖ¯û‡xɹ`öÉ|É´ÉhÉ iÉÉä ½þÉäªÉ**58** ºÉƤÉÆvÉ VÉèºÉÉ ‡{ÉiÉÉ{ÉÖjÉ* MÉÖ¯û ½þä ={ɨÉÉ xÉɨɨÉÉjÉ* ‡{ÉiÉÉ Eò®úÒ <½þºÉÖJÉÉ {ÉÉjÉ* MÉÖ¯û <½þɨÉÖjÉ-ºÉÖJÉnùÉiÉÉ**59** ‡{ÉiÉÉ +{Éﱃ IɇhÉEò ‡´ÉkÉ* MÉÖ¯û +‡{ÉÇ±É IɪÉÉiÉÒiÉ* +‡´ÉxÉɄɴɺiÉÖ Eò®úÒ±É |ÉiÉÒiÉ* +{É®úÉäIÉ ½þÉiÉÉÆiÉ nùä<DZÉ**60** ¨ÉÉiÉÉ xÉ>ð ¨ÉÉºÉ {ÉÉä]õÓ vÉ®úÒ* VÉx¨É nùäiÉÉÆ PÉɱÉÒ ¤Éɽþä®úÒ* MÉÖ¯û¨ÉÉiÉäSÉÒ =±É]õÒ {É®úÒ* ¤Éɽþä®úÒ±É ¦ÉÒiÉ®úÓ PÉɱÉÒ±É**61** +ÆiÉÒ "MÉÖ¯û MÉÖ¯û' º¨É®úhÉ Eò‡®úiÉÉÆ* ‡„ɹªÉ ‡xÉ:„ÉÆEò ±ÉÉvÉä±É ºÉɪÉÖVªÉiÉÉ* ¨ÉMÉ iÉÉä º´ÉªÉå MÉÖ°üxÉå ½þɇhÉiÉÉÆ* {ÉÚhÉÇ¥ÉÀiÉÉ ±ÉÉvÉä±É**62** MÉÖ¯ûEò®úÓSÉÉ +ÉPÉÉiÉ* Eò®úÒ±É VÉx¨É¨É®úhÉ-‡xÉ:{ÉÉiÉ* MÉÖ¯ûEò‡®úiÉÉÆ nùä½þÉSÉÉ +ÆiÉ* EòÉähÉ ¨ÉMÉ ¦ÉÉMªÉ´ÉÆiÉ ªÉÉ{É®úiÉÉ**63** JÉb÷ÂMÉ iÉÉä¨É®ú ¡ò®ú„É „ÉÚ±É* <iªÉɇnù ½þÉiÉÓ PªÉÉ´Éå ±ÉÉMÉä±É* +ÉPÉÉiÉ {Éb÷iÉÉÆ „ÉÖ‡rù +ºÉä±É* ¨ÉÚ‡iÉÇ ¨ÉMÉ ‡nùºÉä±É ºÉnÂùMÉÖ°üSÉÒ**64** ‡EòiÉÒ½þÒ Eò®úÉ nùä½þÉSÉå VÉiÉxÉ* Eäò´½þÉÆ iÉ®úÒ ½þÉähÉÉ®ú {ÉiÉxÉ* ¨ÉMÉ iɪÉÉSÉå MÉÖ¯û½þºiÉä ½þxÉxÉ* {ÉÖxÉVÉÇxÉxɽþÉ®úEò**65** ¨ÉÉ®úÉ ¨É®úä¨É®úåiÉÉå ¨ÉÉ®ú* UôänùÉ ¨ÉÉZÉÉ ºÉ¨ÉÚ³ý +½þÆEòÉ®ú* VÉähÉå xÉ {ÉÖxÉVÉÇx¨É ªÉähÉÉ®ú* BäºÉÉ ¨ÉVÉ nùÖvÉÇ®ú tÉ ¨ÉÉ®ú**66** VÉɳýÉ ¨ÉÉZÉå Eò¨ÉÉÈEò¨ÉÇ* ‡xÉ´ÉÉ®úÉ ¨ÉÉZÉä vɨÉÉÈvɨÉÇ* VÉähÉå ¨ÉMÉ ½þÉä<Ç±É ºÉÖJÉ {É®ú¨É* BäºÉÉ ¨ÉÉä½þ§É¨É UôänùÉ´ÉÉ**67** PÉɱɴÉÉ ¨ÉÉZÉå ºÉÆEò±{É ‡´ÉEò±{É* Eò®úÉ´Éå ¨ÉMÉ ‡xɇ´ÉÇEò±{É* {ÉÖhªÉ½þÒ xÉEòÉä xÉEòÉä ¨ÉVÉ {ÉÉ{É * xÉEòÉä ½þÉ >ð{Énù´ªÉÉ{É VÉx¨ÉÉSÉÉ**68** VÉÉiÉÉÆ „É®úhÉ ‡®úPÉɴɪÉɺÉ* iÉÆ´É iÉÚÆ =¦ÉÉ SÉÉè¤ÉÉVÉÚƺÉ* {ÉÚ´ÉÇ {ɇ„SÉ¨É +´ÉPªÉÉÆ ‡nù„ÉÉƺÉ* +vÉÉäv´ÉÇ +ÉEòÉ„É{ÉÉiÉɳýÓ**69** +´ÉPªÉÉ `öɪÉÓ iÉÖZÉÉ ´ÉɺÉ* iÉ®úÒ ¨ÉVɨÉÉVÉÓ½þÒ iÉÖZÉÉ ´ÉɺÉ* ËEò¤É½þÖxÉÉ "¨ÉÒ-iÉÚÆ' ½þÉ ¦ÉänùɦÉɺÉ* ¨ÉɇxÉiÉÉÆ ºÉɪÉÉºÉ ¨ÉVÉ ´ÉÉ]õå**70** ¨½þhÉÚ‡xÉ ½þä¨ÉÉb÷ +xÉxªÉ „É®úhÉ* oùfø vÉ®Òú ºÉnÂùMÉÖ¯ûSÉ®úhÉ* SÉÖEò´ÉÒ {ÉÖxÉVÉÇx¨É¨É®úhÉ* BäºÉå ‡xÉVÉÉärù®úhÉ ºÉÆ{ÉÉnùÒ**71** ½þÒ EòÉªÉ lÉÉäb÷Ò EÞò‡iÉ +Pɇ]õiÉ* ¦ÉHò =rùÉ®úɪÉÉ +ºÉÆJªÉÉiÉ* ‡xɨÉÉÇhÉ Eäò±Éä ½þå ‡xÉVÉSɇ®úiÉ* ½þä¨ÉÉb÷ ‡xɇ¨ÉkÉ Eò°ü‡xɪÉÉÆ**72** ½þå ¸ÉÒºÉÉ<ǺɨÉlÉÇSɇ®úiÉ* ´½þÉ´Éå ¨ÉVÉ ½þÉäiÉå ½þä +Pɇ]õiÉ* xÉÉ iÉÉå ºÉÉ<ÇEÞò{É䇴ɮú‡½þiÉ* {ÉɨɮúÉ ¨ÉVÉ +Pɇ]õiÉ ½þå**73** xÉɽþÓ ¡òÉ®úÉ ‡nùºÉÉÆSÉÉ ºÉ½þ´ÉɺÉ* xÉɽþÓ ºÉÆiÉ +Éä³ýJÉhªÉÉSÉÉ +¦ªÉɺÉ* +ÆMÉÒ xÉ „ÉÉävÉEò où¹]õÒSÉå ºÉɽþºÉ* nùäJÉhÉå +‡´É…ÉɺÉ{ÉÚ´ÉÇEò**74** EòvÉÓ xÉ Eäò±ÉÒ +xÉxªÉ¦ÉÉ´Éå ={ÉɺÉxÉÉ* EòvÉÓ xÉ IÉhɦɮú ¤ÉèºÉ±ÉÉå ¦ÉVÉxÉÉ* B䇺ɪÉÉ ½þºiÉå Sɇ®úiɱÉäJÉxÉÉ* Eò®ú´ÉÚ‡xɪÉÉÆ VÉxÉÉ nùɇ´ÉªÉ±Éå**75** ºÉÉvÉɴɪÉÉ ‡xÉVÉ´ÉSÉxÉÉlÉÇ* ºÉÉ<ÇSÉ +É`ö´ÉÚ‡xÉ nùäiÉÒ ½þÉ OÉÆlÉ* {ÉÖ®ú´ÉÚ‡xÉ PÉäiÉÒ ½þÉ ‡xÉVÉEòɪÉÉÇlÉÇ* ½þä¨ÉÉb÷ ½þÉ ´ªÉlÉÇ xÉÉÆ´ÉɱÉÉ**76** ¨É„ÉEåò EòÉªÉ =SɱÉÉ´ÉÉ ¨Éä°ü* ‡]õ]õ´ÉÒ VÉé ={ɺÉÉ´ÉÉ ºÉÉMÉ°ü* {É®úÒ {ÉÉ`öÓ +ºÉiÉÉÆ ºÉnÂùMÉÖ¯û* +nÂù¦ÉÖiÉ Eò®úhÉÒ PÉb÷‡´ÉiÉÉä**77** +ºÉÉä +ÉiÉÉ ¸ÉÉäiÉäVÉxÉ* Eò‡®úiÉÉå iÉÖ¨½þÉÆºÉ +‡¦É´ÉÆnùxÉ* VÉɽþ±ÉÉ ½þÉ OÉÆlÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ* ºÉÉ<ǺɨÉ{ÉÇhÉ ºÉÉ<ÈSÉÉ**78** ¸ÉÉäiÉÚ´ÉÞÆnùÉÆ ºÉÉxÉlÉÉä®úÉÆ* ¨ÉÉZÉå ±ÉÉä]õÉÆMÉhÉ BEòºÉ®úÉ* iÉÖ¨ÉSÉä‡xÉ vɨÉæ ªÉÉ EòlÉɺÉjÉÉ* ºÉÉ<ÇSɇ®újÉÉ ºÉÆ{ɇ´É±Éå**79** ¨ÉÒ EòÉähÉ ªÉälÉå ºÉÆ{ɇ´ÉhÉÉ®ú* ½þÉ iÉ®úÒ ´ªÉlÉÇ +½þÆEòÉ®ú* VÉälÉå ºÉÉ<Ç ºÉÚjÉvÉÉ®ú* iÉälÉå ½þå ¨½þhÉhÉÉ®ú ¨ÉÒ EòÉähÉ**80** iÉ®úÒ iªÉÉMÉÚ‡xÉ +‡¦É¨ÉÉxÉ ¨ÉÚ±É ¤ªÉÉnù* MÉÉ´Éä ‡xÉVÉMÉÖ¯ûMÉÖhÉÉxÉÖ´ÉÉnù* ¨ÉxÉÉäYÉÉ iªÉÉ ªÉÉ ¤ÉÉävÉ|Énù* B䇺ɪÉÉ ´ÉÉMªÉYÉÉ ºÉÆ{ɇ´ÉiÉÉå**81** ªÉälÉå {ÉÚhÉÇ VÉɱÉÉ ½þÉ OÉÆlÉ* {ÉÚhÉÇ ZÉɱÉÉ ¨ÉÉZÉÉ {ÉxÉÉä®úlÉ* {ÉÚhÉÇ VÉɱÉÉ ºÉÉ<ÇEòɪÉÉÇlÉÇ* ¨ÉÒ½þÒ EÞòiÉÉlÉÇ VÉɽþ±ÉÉå**82** BäºÉÉ OÉÆlÉ +vªÉ‡ªÉiÉÉÆ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ* ¨ÉxÉ:EòɨÉxÉÉ ½þÉäiÉÒ±É {ÉÚhÉÇ* ¾þnùªÉÓ vɇ®ú±ªÉÉ ºÉnÂùMÉÖ¯ûSÉ®úhÉ* ½þÉä<Ç±É =kÉÒhÉÇ ¦É´ÉºÉÉMÉ®ú**83** ®úÉä‡MɪÉÉ ½þÉäªÉ +É®úÉäMªÉ* nù‡®úpùÒ ½þÉäªÉ vÉxÉÉfø¬* ºÉÆEò±{É-‡´ÉEò±{ÉÉ ªÉä<Ç ºlÉèªÉÇ * nùÒxÉÉ +ÉènùɪÉÇ ±ÉɦÉä±É**84** ‡{É„ÉÉiÉ-¤ÉÉvÉÉ +{ɺ¨ÉÉ®ú* OÉÆlÉÉ´ÉiÉÇxÉå ½þÉäiÉÒ±É nùÚ®ú* ¨ÉÚEò +{ÉÆMÉ {ÉÆMÉÚ ¤É‡vÉ®ú* iɪÉÉƽþÒ ºÉÖJÉEò®ú ½þä ¸É´ÉhÉ**85** VÉÉä „ÉÎHò¨ÉÉxÉ {É®ú¨Éä…É®ú* iɪÉÉSÉÉ VɪÉÉƺÉÒ {Éb÷±ÉÉ ‡´ÉºÉ®ú* BäºÉä VÉä +‡´ÉtɨÉÉ䇽þiÉ xÉ®ú* ½þÉä<Ç =rùÉ®ú iɪÉÉÆSÉÉ**86** xÉ®ú +ºÉÚ‡xÉ +ºÉÖ®úÉSÉÉ®ú* Eò°ü‡xÉ ‡¨ÉlªÉÉ nù´É‡b÷iÉÒ „É®úÒ®ú* ºÉƺÉÉ®ú ¨ÉɇxÉiÉÒ ºÉÖJÉÉSÉä +ÉMÉ®ú* ½þÉä<Ç±É =rùÉ®ú iɪÉÉÆSÉÉ**87** +MÉÉvÉ ºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉÆSÉÒ Eò®úhÉÒ* ½þä¨ÉÉb÷ ‡xÉiÉÉxiÉ ºlÉɇ{ɱÉÉ SÉ®úhÉÓ* iɪÉɱÉÉ ‡xÉVɺÉä´ÉäºÉÒ ±ÉÉ´ÉÖxÉÒ* ºÉä´ÉÉ ½þÒ Eò®ú´ÉÖxÉÒ PÉäiɱÉÒ**88** „Éä´É]õÓ VÉÉä VÉMÉSSÉɱÉEò* ºÉnÂùMÉÖ¯û |ɤÉÖ‡rù|Éä®úEò* iɪÉÉSªÉÉ SÉ®úhÉÓ +‡¨ÉiÉ{ÉÚ´ÉÇEò* ±ÉäJÉhÉÒ ¨ÉºiÉEò +‡{ÉÇiÉÉå**89** ** ¸ÉÒºÉnÂùMÉÖ¯ûºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉ{ÉÇhɨɺiÉÖ** „ÉÖ¦ÉÆ ¦É´ÉiÉÖ**

sai 52  

adhyay , charitra

sai 52  

adhyay , charitra

Advertisement