Page 1

ÉÒºÉÉ<ǺÉSSɇ®úiÉ** +vªÉÉªÉ 44 ´ÉÉ**

** ¸ÉÒMÉhÉä„ÉÉªÉ xɨÉ:** ¸ÉҺɮúº´ÉiªÉè xɨÉ:** ¸ÉÒMÉÖ¯û¦ªÉÉä xɨÉ:** ¸ÉÒEÖò±Énùä´ÉiÉɪÉè xɨÉ:** ¸ÉÒºÉÒiÉÉ®úɨÉSÉÆpùɦªÉÉÆ xɨÉ:** ¸ÉÒºÉnÂùMÉÖ¯ûºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉªÉ xɨÉ:** $ xɨÉÉä ¸ÉÒºÉÉ<Ç ‡SÉnÂùPÉxÉ* ºÉEò±É ºÉÉèJªÉÉÆSÉå +ɪÉiÉxÉ* ºÉEò±É ºÉÆ{ÉnùÉÆSÉå ‡xÉvÉÉxÉ* nùèxªÉ‡xÉ®úºÉxÉ ªÉiEÞò{ÉÉ**1** Eò‡®úiÉÉÆ +´É±ÉÒ±ÉÉ SÉ®úhÉ´ÉÆnùxÉ* ºÉ¨ÉºiÉ {ÉÉ{ÉÉÆ ½þÉäªÉ IÉɱÉxÉ* ¨ÉMÉ VÉÉä ¦ÉÉ´Éå ¦ÉVÉxÉ-{ÉÚVÉxÉ* Eò®úÒ iÉÉä iªÉɽþÚxɽþÒ vÉxªÉ**2** {ÉɽþiÉÉÆ VɪÉÉSÉå ºÉκ¨ÉiÉ ¨ÉÖJÉ* ‡´ÉºÉ®úä ºÉ¨ÉºiÉ ºÉƺÉÉ®únùÖ&JÉ* `öɪÉÓSÉ ‡´É®úä iɽþÉxÉ ¦ÉÚEò* BäºÉå +±ÉÉè‡EòEò nù„ÉÇxÉ**3** ""+±±ÉÉ ¨Éɇ±ÉEò'' VɪÉÉ vªÉÉxÉ* VÉÉä ‡xɹEòÉ¨É ‡xÉ®ú‡¦É¨ÉÉxÉ* ‡xɱÉÉæ¦É ‡xÉ´ÉÉǺÉxÉ VɪÉÉSÉå ¨ÉxÉ* iɪÉÉSÉå ¨É‡½þ¨ÉÉxÉ EòÉªÉ ´ÉÉxÉÚÆ**4** +{ÉEòɆªÉÉƽþÒ VÉÉä ={ÉEòÉ®úÒ* BäºÉÒ „ÉÉƇiÉ VɪÉÉSÉä {Énù®úÓ* iɪÉÉ xÉ ‡´ÉºÉƤÉä EòÉähÉÒ½þÒ IÉhɦɮúÒ* tÉ´ÉÉ ‡xÉVÉÉÆiÉ®úÓ ‡xÉ´ÉɺÉ**5** ®úɨÉ-EÞò¹hÉ ®úÉVÉÒ´ÉÉIÉ* ºÉÆiÉ ½þÒxÉÉIÉ ´ÉÉ BEòÉIÉ* nùä´É °ü{Éå ºÉÖÆnù®ú ºÉÖ°ü{É* +ÉxÉÆnùº´É°ü{É ºÉÆiÉ ºÉnùÉ**6** nùä´ÉÉÆSÉå xÉäjÉ ¸É´ÉhÉÉxiÉ* ºÉÆiÉoù¹]õÒºÉ xÉɽþÓ +ÆiÉ* ""ªÉä ªÉlÉÉÆ ¨ÉÉÆ'' nùä´É ´ÉnùiÉ* ºÉÆiÉ pù´ÉiÉ ËxÉnùEòÉƽþÒ**7** ®úÉ¨É EÞò¹hÉ +ɇhÉ ºÉÉ<Ç* ‡iÉPÉÉƨÉÉVÉÓ +ÆiÉ®ú xÉɽþÓ* xÉɨÉå iÉÒxÉ ´ÉºiÉÖ {ÉɽþÓ* `öɪÉÓSÉä `öɪÉÓ BEò°ü{É**8** ‡iɪÉä ´ÉºiÉÚºÉ ¨É®úhÉɴɺlÉÉ* ´ÉÉiÉÉÇ ½þÒ iÉÉå ºÉ¨ÉÚ³ý ‡¨ÉlªÉÉ* EòɳýÉ´É®ú½þÒ VɪÉÉSÉÒ ºÉkÉÉ* iɪÉÉ EòÉÆ ´ªÉlÉÉ iªÉÉ ½þÉiÉÓ**9** |ÉÉ®ú¤vÉ ºÉƇSÉiÉ xÉ Eò³ýä +É{ÉhÉÉ* xÉähÉå ¨ÉÒ iªÉÉ ‡GòªÉ¨ÉÉhÉÉ* Eò¯ûhÉÉEò®ú ºÉÉ<Ç MÉÖ¯û®úÉhÉÉ* VÉÉhÉÉä‡xÉ Eò¯ûhÉÉ ¦ÉÉEòÒiɺÉå**10** ´ÉɺÉxÉäSªÉÉ ±ÉÉ]õÉ xÉÉxÉÉ* iÉähÉå =ºÉÆiÉ xÉɽþÓ ¨ÉxÉÉ* EÞò{ÉÉ iÉÖZÉÒ +ºÉ‡±ÉªÉɇ´ÉxÉÉ* ºlÉèªÉÇ ªÉä<ÇxÉÉ VÉÒ´ÉɺÉÒ**11** MÉiÉÉvªÉɪÉÉ®úƦÉÓ ´ÉSÉxÉ* ‡nùvɱÉå {É®úÒ xÉ ZÉɱÉå {ÉɱÉxÉ* PÉb÷±Éå xÉ ºÉÉRÂóMɇxÉ°ü{ÉhÉ* ºÉÉtÆiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ɇ®úºÉÉ´Éå**12** +ÆiÉEòÉ±É ºÉ¨ÉÒ{É VÉÉhÉÚxÉ* ¥ÉÉÀhÉɨÉÖJÉå ®úɨÉɪÉhɸɴÉhÉ* Eäò±Éå SÉiÉÖnùÇ„É ®úÉjÉƇnùxÉ* ¤ÉɤÉÉÆxÉÓ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇEò**13** BäºÉä nùÉäxÉ ºÉ{iÉɽþ ¦É®úiÉÉÆ* ®úɨÉɪÉhÉ ¸É´ÉhÉ Eò‡®úiÉÉÆ* ‡´ÉVɪÉÉnù„ɨÉÒ ‡nù´ÉºÉ ªÉäiÉÉÆ* ¤ÉɤÉÉ ‡´Énùä½þiÉÉ {ÉɴɱÉä**14** MÉiÉÉvªÉɪÉÓ VÉɽþ±Éå EòlÉxÉ* ½þÉäiÉÉÆ ¤ÉɤÉÉÆSÉå |ÉÉhÉÉäiGò¨ÉhÉ* ±ÉI¨ÉhɨÉɨÉÉÆxÉÓ Eäò±Éå {ÉÚVÉxÉ* VÉÉäMÉÉÆxÉÓ ‡xÉ®úÉÆVÉxÉ +É®úiÉÒ**15** iÉälÉÚ‡xÉ {ÉÖføå UôkÉÒºÉ iÉɺÉ* ˽þnùÖ +ɇhÉ ¨ÉֺɱɨÉÉxÉÉƺÉ* ±ÉÉMɱÉä ‡´ÉSÉÉ®ú Eò®úɴɪÉɺÉ* Eäò´ÉÓ ªÉÉ Eò±Éä´É®úÉºÉ ºÉnÂùMɇiÉ**16** EèòºÉå ºÉ¨ÉɇvɺlÉÉxÉ-‡xɪÉÉäVÉxÉ* EèòºÉå +Eòα{ÉiÉ <‡¹]õEòÉ{ÉiÉxÉ* EèòºÉÉ BEònùÉÆ ¥ÉÀÉÆb÷Ó |ÉÉhÉ* SÉfø‡´É±ÉÉ iÉÒxÉ ‡nùxÉ ¤ÉɤÉÉƽþÓ**17** ºÉ¨ÉɇvÉ EòÓ nùä½þɴɺÉÉxÉ* ºÉEò³ý ZÉɱÉä ºÉƄɪÉÉ{ÉzÉ* {ÉɽþÚ‡xÉ …ÉɺÉÉäSUô´ÉɺÉÉ´É®úÉävÉxÉ* +„ÉCªÉ =ilÉÉxÉ ´ÉÉ]õ±Éå**18** BäºÉä iÉÒxÉ ‡nù´ÉºÉ VÉÉiÉÉÆ* |ÉÉhÉÉäiGò¨ÉhɇSÉ ´ÉÉ]õ±Éå ‡xɇ‚SÉiÉiÉÉ* ¨ÉMÉ =kÉ®ú‡´ÉvÉÒSÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ* ºÉ½þVɇSÉ ºÉ¨ÉºiÉÉÆ =nùä±ÉÒ**19** BäºÉªÉɽþÒ iɪÉÉ +´ÉºÉ®úÓ* {É®ú¨É ºÉÉ´ÉvÉ ¤ÉɤÉÉ +ÆiÉ®úÓ* ªÉä>ð‡xÉ +´É‡SÉiÉ ‡xÉVÉnùä½þÉ´É®úÒ* PÉɱɇ´É±ÉÒ nùÖ®úÒ VÉxÉËSÉiÉÉ**20** <iªÉɇnù ºÉEò±É EòlÉÉ* |Éä¨É¦ÉÉ´Éå {ɇ®ú‡ºÉVÉä ¸ÉÉäiÉÉÆ* ¸É´ÉhÉå +ÉxÉÆnù ½þÉä<Ç±É ‡SÉkÉÉ* EòÆ`ö MÉ˽þ´É®úiÉÉ nùÉ]õä±É**21** EòlÉÉ xÉ´½þä ½þÒ BEò ºÉÆnùÚEò* MɦÉÔ ºÉÉ<Ç®úixÉ +¨ÉÉ䇱ÉEò* =PÉb÷Ú‡xÉ {ɽþÉ |Éä¨É{ÉÚ´ÉÇEò* +xÉ֦ɴÉÉ ºÉÖJÉ nù„ÉÇxÉÉSÉå**22** ªÉÉ +´É‡PɪÉÉ +vªÉɪÉÉ+ÉÆiÉ* JɇSɱÉÉ ‡nùºÉä±É ºÉÉ<ÇxÉÉlÉ* ¸É´ÉhÉå {ÉÖ®úiÉÒ±É ¨ÉxÉÉä®úlÉ* º¨É®úhÉå ºÉxÉÉlÉ ½þÉä<ÇVÉä**23** {É®ú¨É =nùÉ®ú VɪÉÉÆSÉä +ÉSɇ®úiÉ* iɪÉÉ ºÉÉ<ÈSÉå ½þå Sɇ®úiÉ* Eò®úɴɪÉÉ ¸É´ÉhÉ ´½þÉ =tiÉ* +´ªÉOɇSÉiÉ ºÉ|Éä¨É**24** BäºÉÒ {ÉÉ´ÉxÉ EòlÉÉ BäEòiÉÉÆ* vÉhÉÒ xÉ {ÉÖ®úä ¦ÉHò‡SÉkÉÉ* {ÉÚhÉÇ nùÉ]õä {É®ú¨ÉÉxÉÆnùiÉÉ* ºÉƺÉÉ®ú¸ÉÉÆiÉÉ ‡´É¸ÉɨÉ**25** ‡SÉkÉ|ɺÉzÉiÉäSÉÉ ½þ‡®úJÉ* ‡xÉVÉÉxÉÆnù `öÉEäò ºÉx¨ÉÖJÉ* ºÉ´ÉÇ ºÉÖJÉÉÆSÉä ºÉÉä±ÉÒ´É ºÉÖJÉ* iÉå ½þå EòlÉÉxÉEò ºÉÉ<ÈSÉå**26** ‡EòiÉÒ½þÒ BäEòÉ ‡xÉiªÉ xÉÚiÉxÉ* ®ú¨ÉhÉÒªÉiÉäSÉå ½þå‡SÉ ±ÉIÉhÉ* ¨½þhÉÉä‡xÉ ½þÒ ºÉÆiÉEòlÉÉ {ÉÉ´ÉxÉ* ½þÉä>ð‡xÉ +xÉxªÉ {ɇ®úºÉÉ´ÉÒ**27**+ºÉÉä {ÉÖføä Eò±Éä´É®ú ºÉnÂùMɇiÉ* ªÉÉSÉ ´ÉÉnùÉSÉÒ "¦É´É‡iÉ xÉ ¦É´É‡iÉ'* Eò‡®úiÉÉÆ Eò‡®úiÉÉÆ ºÉ¨ÉºiÉ lÉEòiÉÒ* {ɽþÉ |ÉSÉÒiÉÒ +JÉä®ú**28** ¤ÉÖ^õÒSÉä ´ÉÉb÷¬ÉSÉä nùɱÉxÉ* iªÉÉÆiÉÒ±É MÉɦÉɆªÉÉSÉå |ɪÉÉäVÉxÉ* ½þÉähÉÉ®ú ½þÉäiÉå ¨ÉÖ®ú±ÉÒvÉ®ú-ºlÉÉ{ÉxÉ* `ö®ú±Éå iÉå ºlÉÉxÉ ¤ÉɤÉÉÆSÉä**29** +É®úƦÉÒ VÉé {ÉɪÉÉ JÉÉä‡nù±ÉÉ* VÉÉiÉ +ºÉiÉÉÆ ¤ÉɤÉÉ ±Éåb÷Ò±ÉÉ* ¨ÉÉvÉ´É®úÉ´ÉÉÆSªÉÉ ‡´ÉxÉ´ÉhÉÒ±ÉÉ* ¨ÉÉlÉÉ b÷Éä±É‡´É±ÉÉ ¤ÉɤÉÉÆxÉÒ**30** ¨ÉÉvÉ´É®úÉ´É Eò‡®úiÉÉ ‡´ÉxÉÆiÉÒ* xÉÉ®ú³ý nùä>ð‡xÉ ¤ÉɤÉÉÆSÉä ½þÉiÉÓ* ¨ÉÖ®ú±ÉÒvÉ®úÉSÉÉ MÉɦÉÉ®úÉ JÉÉä‡nùiÉÒ* +´É±ÉÉäEòÉ ¨½þhÉiÉÒ EÞò{ÉäxÉå**31** {ÉɽþÚ‡xɪÉÉÆ iÉÒ „É֦ɴÉä³ý* ¤ÉɤÉÉ ¨½þhÉɱÉä "¡òÉäb÷É xÉÉ®ú³ý* +É{ÉhÉ ºÉ¨ÉºiÉ ¤ÉɳýMÉÉä{Éɳý* ªÉälÉå‡SÉ Eòɳý Gò¨ÉÚ EòÓ**32** ªÉälÉå‡SÉ +É{ÉhÉ ¤ÉºÉiÉÉÆ =`öiÉÉÆ* ºÉÖJÉnùÖ:JÉÉSªÉÉ Eò°üÆ ´ÉÉiÉÉÇ* ªÉälÉå‡SÉ {ÉÉä®úƺÉÉä®úÉ ºÉ¨ÉºiÉÉÆ* ‡SÉkɺ´ÉºlÉiÉÉ ±ÉÉvÉä±É''**33** ¤ÉɤÉÉ EòɽþÓ iÉ®úÒ ½þå ´Énù±Éä* BäºÉå‡SÉ +É®úƦÉÒ ºÉ´ÉÉȺÉÒ ‡nùºÉ±Éå* {ÉÖføå VÉä´½þÉÆ +xÉ֦ɴÉÉ +ɱÉå* Eò³ýÚ‡xÉ SÉÖEò±Éä iÉä ¤ÉÉä±É**34** ½þÉäiÉÉÆ ¤ÉɤÉÉÆSÉä nùä½þɴɺÉÉxÉ* ®úɇ½þ±Éå ¨ÉÖ®ú±ÉÒvÉ®úÉÆSÉä ºlÉÉ{ÉxÉ* ½þå‡SÉ ´ÉÉ]õ±Éå =kÉ¨É ºlÉÉxÉ* ºÉÉ<LJxÉvÉÉxÉ ®úIÉɴɪÉÉ**35** ""´Éɇb÷ªÉÉÆiÉ {Éb÷Éä ½þå „É®úÒ®ú''* +ÆiÉÓ ¤ÉɤÉÉÆSÉä VÉä =nÂùMÉÉ®ú* iÉÉä‡SÉ „Éä´É]õÓ `ö®ú±ÉÉ ‡´ÉSÉÉ®ú* VÉɽþ±Éä ¨ÉÖ®ú±ÉÒvÉ®ú ¤ÉɤÉɇSÉ**36** ¸ÉÒ¨ÉÆiÉ ¤ÉÖ^õÒ +Éú‡nùEò¯ûxÉ* ˽þnùÖ-¨ÉֺɱɨÉÉxÉ ºÉ´ÉÇjÉ VÉxÉ* ªÉÉSÉ ‡´ÉSÉÉ®úÉ ®úÉVÉÒ ½þÉä>ðxÉ* ´ÉÉb÷É ºÉiEòÉ®úhÉÓ ±ÉÉMɱÉÉ**37** BäºÉÉ ¤É½þÖ¨ÉÉä±É ´ÉÉb÷É +ºÉÚxÉ* ¤ÉɤÉÉÆSÉÉ nùä½þ EÖò`öå½þÒ {Éb÷ÚxÉ* VÉÉiÉÉ, ¨ÉMÉ iÉÉä ´ÉÉb÷ɽþÒ „ÉÚxªÉ* +iªÉÆiÉ ¦ÉªÉÉhÉ ¦ÉɺÉiÉÉ**38** +ÉVÉ iÉälÉå VÉå ¦ÉVÉxÉ{ÉÚVÉxÉ* EòlÉÉEòÒiÉÇxÉ {ÉÖ®úÉhÉ ¸É´ÉhÉ* +‡iɇlÉ-+¦ªÉÉMÉiÉÉÆ +zÉnùÉxÉ* ½þÉäiÉå, iªÉÉ EòÉ®úhÉ ¸ÉÒºÉÉ<Ç**39** +ɇVÉ iÉälÉå VÉå +zɺÉÆiÉ{ÉÇhÉ* ±ÉPÉÖ°üpù¨É½þÉ°üpùÉ´ÉiÉÇxÉ* nùä„ÉÉänùä„ÉÒSÉä ªÉäiÉÒ VÉxÉ* iªÉÉ ºÉ´ÉÉÈ EòÉ®úhÉ ¸ÉÒºÉÉ<Ç**40** +ºÉÉä BäºÉÒ ½þä ºÉÆiÉÉSÉÒ ´ÉÉhÉÒ* +IÉ®úå +IÉ®ú ºÉÉÆ`ö´ÉÉ ¸É´ÉhÉÓ* EòÉƽþÒiÉ®úÒ iÉä ¤ÉÉä±ÉiÉÒ ¨½þhÉÚxÉÒ* xÉɴɨÉÉxÉÚ‡xÉ iªÉÉMÉÉ´ÉÒ**41** +É®úƦÉÒ iÉÒ ‡EòiÉÒ½þÒ ¨ÉÖMvÉ* +lÉ´ÉÉ ‡nùºÉÉä ‡EòiÉÒ½þÒ ºÉƇnùMvÉ* EòɱÉå ½þÉäiÉÉä +lÉÉǴɤÉÉävÉ* VÉ®úÒ iÉÒ nùÖ¤ÉÉævÉ +É®úƦÉÒ**42** +ºÉiÉÉÆ nùä½þ{ÉÉiÉɺÉÒ +´ÉvÉÒ* {ÉÖføÒ±É


½þÉähÉÉ®úä MÉÉä¹]õÒºÉƤÉÆvÉÓ* nùÖ‡‚SÉx½þå PÉb÷±ÉÓ EòÉƽþÒ +ÉvÉÓ* ¨É„ÉÒnùÒ¨ÉvÉÒÆ ‡„É®úb÷ÓiÉ**43** iɪÉÉƨÉÉVÉÒ±É BEò‡SÉ +ÉiÉÉÆ* ‡xÉ´Éä‡nùiÉÉå ¨ÉÒ ¸ÉÉäiɪÉÉÆEò‡®úiÉÉÆ* EòÓ iÉÓ ºÉEò³ý ºÉÉÆMÉÚ VÉÉiÉÉÆ* OÉÆlÉ ‡´ÉºiÉ®úiÉÉ {ÉÉ´Éä±É**44** ‡EòiÉÒBEò ¤É½þÖiÉÉÆ ´É¹ÉÉÇ{ÉɺÉÚxÉÒ* ½þÉiä ÉÒ BEò ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ VÉÖxÉÒ* ´ÉÒ]õ, ‡VɪÉä´É®úÒ iÉä ½þÉiÉ ]õåEÚòxÉÒ* +ɺÉxÉ ±ÉÉ´ÉÚ‡xÉ ¤ÉèºÉiÉ**45** ‡´É]õäSÉÉ iªÉÉ +ÉvÉÉ®ú PÉä>ðxÉÒ* ‡xÉiªÉ BEòÉÆiÉ ½þÉäiÉÉÆ ®úVÉxÉÒ* ¤ÉɤÉÉ ¨É‡„ÉnùÓiÉ º´ÉºlÉ ¨ÉxÉÓ* +ɺÉxÉ ±ÉÉ´ÉÚ‡xÉ ¤ÉèºÉiÉ**46** BäºÉÉ ‡EòiªÉäEò ´É¹ÉÉÇSÉÉ Gò¨É* ‡xÉ´ÉævÉ SÉɱɱÉÉ ½þÉäiÉÉ +‡´É¸É¨É* {ɇ®ú ½þÉähÉÉ®úɇºÉ xÉ SɱÉä ‡xɪɨÉ* PÉb÷iɺÉä +‡iÉGò¨É +Eòα{ÉiÉ**47** ¤ÉɤÉÉ xɺÉiÉÉÆ ¨É„ÉÒnùÓiÉ* {ÉÉä®úMÉÉ BEò ½þÉäiÉÉ ZÉÉb÷ÒiÉ* iɳýÓSÉÉ Eäò®ú EòÉføɴɪÉÉSÉå ‡xɇ¨ÉkÉ* ´ÉÒ]õ iÉÒ ËEò‡SÉiÉ =SɱɱÉÒ**48** ¡Öò]õɴɪÉÉSÉÒ ´Éä³ý +ɱÉÒ* ´ÉÒ]õ {ÉÉä®úÉSÉä ½þÉiÉÚ‡xÉ ‡xɺÉ]õ±ÉÒ* vÉÉb÷‡EòxÉÒ iÉÒ JÉɱÉÓ {Éb÷±ÉÒ* nùÖJÉÆb÷ ZÉɱÉÒ iÉÉiEòɳý**49** BäEòiÉÉÆ ½þå ¤ÉɤÉÉÆxÉÒ ¨½þ]õ±Éå* ´ÉÒ]õ xÉɽþÓ EòÓ Eò¨ÉLJSÉ ¡Öò]õ±Éå* BäºÉå ´ÉnùÚ‡xÉ +‡iÉ ½þ³ý½þ³ý±Éä* xÉäjÉÓ +ɱÉä nùÖ:JÉɸÉÖ**50** ‡xÉiªÉ ªÉÉäMÉɺÉxÉ VªÉÉ ‡´É]õä* PÉɱÉÒiÉ ¤ÉɤÉÉ iÉÒ VÉÆ´É ¡Öò]õä* iÉähÉå nùÖ:JÉå ¾þnùªÉ ¡òÉ]õä* EòÆ`ö nùÉ]õä iɪÉÉÆSÉÉ**51** BäºÉÒ ¤É½þÖiÉÉEòɳýÉSÉÒ VÉÖxÉÉ]õ* ‡xÉVÉɺÉxÉÉSÉå ¨ÉÚ³ý{ÉÒ`ö* +´ÉSÉ]õ ¦ÉÆMɱÉÒ {ÉɽþÚ‡xÉ ´ÉÒ]õ* ¨É„ÉÒnù ºÉÖxÉÉ]õ ´ÉÉ]õä iªÉÉÆ**52** ´ÉÒ]õ‡SÉ ¨ÉMÉ iÉÒ |ÉÉhÉÉ{É®úiÉÒ* ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ ½þÉäiÉÒ +‡iÉ +É´Éb÷iÉÒ* {ÉɽþÚ‡xÉ ‡iɪÉäSÉÒ BäºÉÒ iÉÒ ÎºlɇiÉ* ¤ÉɤÉÉ +‡iÉ ‡SÉkÉÓ ½þ³ý½þ³ý±Éä**53** iªÉÉSÉ ‡´É]õäºÉÒ ]õåEÚò‡xÉ EòÉå{É®ú* ¤ÉɤÉÉ PÉɱɴÉÒiÉ |ɽþ®úÉSÉä |ɽþ®ú* PÉɱÉÚ‡xÉ +ɺÉxÉ ªÉÉäMÉiÉi{É®ú* ¨½þhÉÚ‡xÉ ‡iÉVÉ´É®ú |Éä¨É ¨ÉÉä`öå**54** ‡VɪÉäºÉÆMÉä +Éi¨ÉËSÉiÉxÉ* VÉÒ ¨ÉVÉ ½þÉäiÉÒ VÉÒ´É EòÓ |ÉÉhÉ* iÉÒ ¦ÉÆMɱÉÒ ¨ÉÉZÉÒ ºÉÉÆMÉÉiÉÒhÉ* ¨ÉÒ½þÒ ‡iÉVÉ´ÉÒhÉ xÉ ®úɽþå**55** ´ÉÒ]õ VÉx¨ÉÉSÉÒ ºÉÉÆMÉÉiÉÒhÉ* MÉä±ÉÒ EòÓ +ɇVÉ ¨ÉMÉ ºÉÉÆb÷ÚxÉ* BäºÉä ‡iɪÉäSÉä MÉÖhÉ +É`ö´ÉÚxÉ* ¤ÉɤÉÉÆxÉÒ °ünùxÉ ¨ÉÉƇb÷±Éå**56** ªÉälÉå ºÉ½þVÉÓ ªÉä<Ç±É +É„ÉÆEòÉ* ´ÉÒ]õ½þÒ IÉhɦÉÆMÉÖ®ú xÉɽþÓ EòÉ* BiÉnùlÉÇ Eò®úÉ´Éå EòÉÆ „ÉÉäEòÉ* EòÉªÉ ±ÉÉäEòÉÆxÉÒ ¨½þhÉÉ´Éå**57** +É„ÉÆEòÉ ½þÒ |ÉlɨÉnù„ÉÇxÉÓ* =`öä±É Eò´ÉhÉÉSªÉɽþÒ ¨ÉxÉÓ* |É´ÉiÉç ¨ÉÒ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉÓ* {ÉÉªÉ xɨÉÖxÉÒ ºÉÉ<ÈSÉä**58** EèòºÉÉ ½þÉä<Ç±É VÉMÉnùÖrùÉ®ú* EèòºÉä iÉ®úiÉÒ±É nùÒxÉ {Éɨɮú* BEònùlÉLJSÉ ºÉÆiÉÉÆSÉÉ +´ÉiÉÉ®ú* EòiÉÇ´ªÉ <iÉ®ú xÉɽþÓ iªÉÉÆ**59** ½þɺªÉ °ünùxÉ GòÒb÷É |ÉEòÉ®ú* ±ÉÉè‡EòEò xÉÉ]õ¬‡SÉ ªÉälÉÒ±É ºÉÉ®ú* VÉèºÉÉ iÉèºÉÉ ¸Éä¹`öÉSÉÉ®ú* ±ÉÉäEò´ªÉ´É½þÉ®ú½þÒ iÉèºÉÉ**60** ºÉÆiÉ VÉ®úÒ {ÉÚhÉÇ YÉÉxÉÒ* +´ÉÉ{iɺÉEò±ÉºÉÆEò±{É VÉxÉÓ* iÉ®úÒ ±ÉÉäEò iÉ®úɴɪÉɱÉÉMÉÖxÉÒ* Eò¨ÉÉÇSÉ®úhÉÓ =tÖHò**61** +ºÉÉä ½þå nùä½þɴɺÉÉxÉ ´ªÉɴɪÉÉ +ÉvÉÓ* ¤ÉkÉÒºÉ ´É¹ÉÉÈ{ÉÖ´ÉÔSÉ ºÉ¨ÉÉvÉÒ* ½þÉähÉÉ®ú, {É®úÒ ¨½þ³ýºÉÉ{ÉiÉÓSÉÒ ¤ÉÖrùÒ* ‡xÉ´ÉÉ®úÒ ‡jÉ„ÉÖrùÒ ½þÉ EÖòªÉÉäMÉ**62** ]õ³ýiÉÉ xÉ VÉ®úÒ ½þÉ nùÖ¹]õªÉÉäMÉ* EéòSÉÉ +´ÉPªÉÉÆSÉå ºÉÉ<ǺÉÖªÉÉäMÉ* jÉäSÉɳýÒºÉ ´É¹ÉÉǨÉÉMÉå‡SÉ ‡´ÉªÉÉäMÉ* ½þÉäiÉÉ EòÓ EÖòªÉÉäMÉ BäºÉÉ iÉÉä**63** ¨ÉÉMÉÇ„ÉÒ¹ÉÇ „ÉÖrù {ÉÉè‡hÉǨÉÉ* ¤ÉɤÉÉ +º´ÉºlÉ =`ö±ÉÉ nù¨ÉÉ* ºÉ½þxÉ Eò®úɴɪÉÉ nùä½þvɨÉÉÇ* ¥ÉÀÉÆb÷Ò +Éi¨ÉÉ SÉfø‡´É±ÉÉ**64** +ÉiÉÉÆ ªÉälÉÚxÉ iÉÒxÉ ‡nùxÉ* +ɨ½þÒ SÉfø‡´ÉiÉÉå ¥ÉÀÉÆb÷Ó |ÉÉhÉ* |ɤÉÉävÉÚÆ xÉEòÉ +ɨ½þÉÆ ±ÉÉMÉÚxÉ* ¤ÉɤÉÉÆxÉÒ ºÉÉÆMÉÚxÉ `ö䇴ɱÉå**65** {ɽþÉ iÉÉä ºÉ¦ÉɨÉÆb÷{É-EòÉähÉ* ¤ÉɤÉÉƽþÓ ¤ÉÉä]õå nùɇ´É±Éå ‡`öEòÉhÉ* ¨½þhÉɱÉä iÉälÉå ºÉ¨ÉɇvÉ JÉÉänùÚxÉ* tÉ ¨ÉVÉ `öä´ÉÚxÉ iªÉÉ VÉÉMÉÓ**66** º´ÉªÉå ¨½þ³ýºÉÉ{ÉiÉÒºÉ ±ÉIÉÚxÉ* ¤ÉɤÉÉ iÉnùÉ ´ÉnùiÉÒ ‡xÉIÉÚxÉ* xÉEòÉ ¨ÉMÉ ºÉÉÆb÷ÚÆ ={ÉäIÉÚxÉ* ‡nù´ÉºÉ iÉÒxÉ{ɪÉÈiÉ**67** iɪÉäºlÉÉxÉÓ ‡xÉ„ÉÉhÉå nùÉäxÉ* ±ÉÉ´ÉÚ‡xÉ `öä´ÉÉ ‡xÉnù„ÉÇEò JÉÚhÉ* BäºÉå ´ÉnùiÉÉÆ ´ÉnùiÉÉÆ |ÉÉhÉ* `ö䇴ɱÉÉ SÉfø´ÉÚxÉ ¥ÉÀÉÆb÷Ò**68** ¦É®úÉ´ÉÒ BEòÉBEòÓ ¦É´ÉÆb÷Ò* iÉä´ÉÓ ‡xÉSÉ䇹]õiÉ nùä½þnùÉÆb÷Ò* ¨½þɳýºÉÉ{ÉiÉÒiÉÒxÉå ‡nùvɱÉÒ ¨ÉÉÆb÷Ò* +É„ÉÉ iÉÒ ºÉÉäb÷±ÉÒ <iÉ®úÉÆxÉÓ**69** ®úÉjÉÒSÉÉ ºÉ¨ÉªÉ ZÉɱÉä nù½þÉ* iÉä´½þÉÆSÉÉ ½þÉ |ÉEòÉ®ú {ɽþÉ* ºiɤvÉ ZÉɱÉä VÉxÉ +½þɽþÉ* EòÉªÉ +´É‡SÉiÉ ½þÉ |ɺÉÆMÉ**70** xÉɽþÓ …ÉÉºÉ xÉɽþÓ xÉÉb÷Ò* ´ÉÉ]õä |ÉÉhÉå ºÉÉƇb÷±ÉÒ EÖòb÷Ò* VÉxÉÉÆºÉ ¦ÉªÉÆEò®ú +´ÉºlÉÉ MÉÉføÒ* ºÉÖJɇxÉ®ú´Éb÷Ò ºÉÉ<ȺÉ**71** ¨ÉMÉ {ÉÖføå ¨½þ³ýºÉÉ{ÉiÉÒ* +½þÉä®úÉjÉ ºÉÉ´ÉvÉ´ÉÞkÉÒ* ºÉÉ<ǤÉɤÉÉƱÉÉMÉÓ VÉ{ÉiÉÒ* iÉälÉå‡SÉ ¤ÉèºÉiÉÒ VÉÉMÉiÉ**72** VÉ®úÒ ½þÉäiÉÒ ºÉÉ<ǨÉÖJÉÓSÉÒ* +ÉYÉÉ ºÉ¨ÉÉvÉÒ JÉÉänùɴɪÉÉSÉÒ* iÉ®úÒ iÉå iÉèºÉå Eò®úɴɪÉÉSÉÒ* ˽þ¨ÉiÉ Eò´ÉhÉÉSÉÒ SÉɱÉäxÉÉ**73** {ÉɽþÉä‡xÉ ¤ÉɤÉÉ ºÉ¨ÉɇvɺlÉ* ‡¨É³ýɱÉÉ iÉälÉå MÉÉÆ´É ºÉ¨ÉºiÉ* VÉxÉ ‡´Éκ¨ÉiÉ {ÉɽþiÉÒ iÉ]õºlÉ* EòÉføÒxÉÉ ¦ÉMÉiÉ ¨ÉÉÆb÷ÒiÉå**74** |ÉÉhÉ MÉä±ÉÉ Eò³ýiÉÉÆ nùäJÉÉ* ¤ÉèºÉ±Éä BEòÉBEòÓ vÉCEòÉ* ºÉÉÆMÉÚ‡xÉ iÉÒxÉ ‡nù´ÉºÉ ¨ÉVÉ ®úÉJÉÉ* ZÉEò‡´É±Éå ±ÉÉäEòÉÆ ºÉÉ<ÇxÉå**75** …ÉɺÉÉäSUô´ÉÉºÉ VÉɽþ±ÉÉ ¤ÉÆnù* iÉÉ]õºlÉ {ÉɴɱÉÓ <ƇpùªÉå ºÉ¤ÉÆvÉ* xÉɽþÓ SɱÉxɴɱÉxÉÉSÉÉ MÉÆvÉ* iÉäVɽþÒ ¨ÉÆnù VÉɽþ±Éå**76** ½þ®ú{ɱÉå ¤ÉÉÁ´´É´É½þÉ®ú¦ÉÉxÉ* ´ÉÉSÉäºÉÒ {Éb÷±Éå oùfø ¨ÉÉèxÉ* EèòºÉä „ÉÖrùÒ´É®úÒ ¨ÉÉMÉÖiÉäxÉ* ËSÉiÉÉ ½þÒ MɽþxÉ ºÉ´ÉÇjÉÉÆ**77** ´ÉÞkÉÒ´É®úÒ ªÉä<ÇxÉÉ „É®úÒ®ú* Eòɳý Gò‡¨É±ÉÉ nùÉäxÉ Ënù´ÉºÉÉÆ´É®ú* +ɱÉä ¨ÉÉè±É´ÉÒ ¨ÉÖ±ÉxÉÉ¡òEòÒ®ú* ¨ÉÉƇb÷±ÉÉ ‡´ÉSÉÉ®ú {ÉÖføÒ±É**78** +É{{ÉÉ EÖò±ÉEòhÉÔ EòÉ„ÉÒ®úɨÉ* +ɱÉä Eäò±ÉÉ ‡´ÉSÉÉ®ú `öɨÉ* ¤ÉɤÉÉÆxÉÒ MÉÉƇ`ö±Éå ‡xÉVɺÉÖJÉvÉɨÉ* tÉ´ÉÉ EòÓ ‡´É¸ÉÉ¨É nùä½þɺÉÒ**79** EòÉähÉÒ ¨½þhÉiÉÒ lÉÉƤÉÉ IÉhɦɮúÒ* PÉÉ<Ç <iÉÖEòÒ xÉɽþÓ ¤É®úÒ* ¤ÉɤÉÉ xÉ´½þäiÉ <iÉ®úÉÆ{É®úÒ* +¨ÉÉäPÉ ´ÉèJÉ®úÒ ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ**80** iÉÉiEòɳý |ÉiªÉÖiÉ®ú Eò®úÉ´Éå <iÉ®úÒ* lÉÆb÷MÉÉ®ú {Éb÷±ªÉÉ „É®úÒ®úÓ* ªÉä<Ç±É EòÉä`öÚ‡xÉ SÉèiÉxªÉ iÉ®úÒ* EèòºÉä +‡´ÉSÉÉ®úÒ ºÉEò³ýä ½þä**81** JÉÉänùÉ Eò¤É®ú nùɇ´É±ªÉÉ ºlɳýÓ* ¤ÉÉä±É´ÉÉ EòÓ ºÉEò³ý ¨ÉÆb÷³ýÒ* tÉ ¨ÉÚ³ý¨ÉÉiÉÒ ´Éä³ýSªÉÉ´Éä³ýÓ* iɪÉÉ®úÒ ºÉMɳýÒ Eò®úÉ EòÓ**82** BäºÉÒ ¦É´ÉiÉÒ xÉ ¦É´ÉiÉÒ ½þÉäiÉÉ* {ÉÚhÉÇ ZÉɱÉÒ ‡nùxÉjɪÉkÉÉ* {ÉÖføå {ɽþÉÆ]õä iÉÒxÉ ´ÉÉVÉiÉÉÆ* SÉäiÉxÉÉ ªÉäiÉÉÆ +Éfø³ý±ÉÒ**83** ½þ³ýÚ ½þ³ýÚ où¹]õÒ ‡´ÉEò‡ºÉiÉÉÆ* +ɳýä‡{ɳýä „É®úÒ®úÉ nùäiÉÉÆ* …ÉɺÉÉäSUô´ÉÉºÉ SÉɱÉÚ ½þÉäiÉÉÆ* {ÉÉä]õ½þÒ ½þɱÉiÉÉÆ nùä‡JɱÉå**84** ËnùºÉÚ ±ÉÉMɱÉä |ɺÉzÉ´ÉnùxÉ* ½þÉå>ð ±ÉÉMɱÉä xÉäjÉÉäx¨ÉÒ±ÉxÉ* VÉÉ>ð‡xɪÉÉÆ ‡xÉSÉ䇹]õiÉ{ÉhÉ* |ɤÉÉävɱÉIÉhÉ =¨É]õ±Éå**85** VÉhÉÚÆ ‡´ÉºÉ®ú±Éä nùä½þ¦ÉÉ´ÉÉ* iɪÉÉSÉÉ {ÉÖxÉ‚SÉ +É`ö´É ´½þÉ´ÉÉ* SÉÖEò±ÉÉ `öä´ÉÉ `öɪÉÓ {Éb÷É´ÉÉ* ¦ÉÉÆb÷É®ú =PÉb÷É´ÉÉ iÉÒ MÉiÉ**86** nùäJÉÉä‡xÉ ºÉÉ<Ç ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ* VÉɽþ±Éä ºÉEò³ý |ɺÉzÉ´ÉnùxÉ* ]õ³ý±Éå nùä´ÉnùªÉäxÉå ‡´ÉPxÉ* +É‚SɪÉLJxɨÉMxÉ ¦ÉHòVÉxÉ**87** ¦ÉMÉiÉ {ÉɽþÒ ¨ÉÖJÉ EòÉèiÉÖEåò* ºÉÉ<ǽþÒ ¨ÉÉxÉ ½þ³ýÚSÉ iÉÖEäò* ¨ÉÉè±É´ÉÒ ¡òEòÒ®ú {Éb÷±Éä ‡¡òEäò* EòÓ |ɺÉÆMÉ SÉÖEäò ¦ÉªÉÆEò®ú**88** {ÉɽþÚ‡xÉ ¨ÉÉè±É´ÉÒSÉÒ nùÖ®úÉOɽþiÉÉ* ¨ÉMÉiÉ +ÉYÉÉ{ÉɱÉxÉÓ SÉÖEòiÉÉ* ªÉÎiEòÆSÉiɽþÒ ‡xÉ‚SÉªÉ fø³ýiÉÉ* ´Éä³ý iÉÉä ªÉäiÉÉ Eò`öÒhÉ iÉé**89** jÉäSÉɳýÒºÉ ´É¹ÉÉÇ+ÉvÉÓSÉ Eò¤É®ú* ½þÉä>ð‡xÉ VÉÉiÉÒ EéòSÉÒ ¨ÉMÉ Jɤɮú* EéòSÉå ¨ÉMÉ iÉå nù„ÉÇxÉ ¨ÉxÉÉä½þ®ú* ½þÉäiÉå ºÉÖJÉEò®ú ºÉÉ<ÈSÉå**90** ±ÉÉäEòÉä{ÉEòÉ®ú ½þå‡SÉ EòÉ®úhÉ* Eò°ü‡xÉ ºÉ¨ÉÉvÉÒSÉå ‡´ÉºÉVÉÇxÉ* ºÉÉ<Ç {ÉÉ´ÉiÉä ZÉɱÉä =ilÉÉxÉ* ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ ¦ÉHòVÉxÉÉÆ**91** ¦ÉHòEòɪÉÉÇlÉÇ VÉÉä ¦ÉÉMɱÉÉ* {É®ú¨ÉÉxÉÆnùÓ ±ÉªÉ ±ÉÉMɱÉÉ* EèòºÉÉ +ÉvÉÓ VÉÉ<Ç |ɤÉÉä‡vɱÉÉ* +Eò³ý ±ÉÒ±ÉÉ iɪÉÉSÉÒ**92** nùäJÉÚ‡xÉ ¤ÉɤÉÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ* ºÉÖJÉɴɱÉä ¦ÉHòVÉxÉ* VÉÉä iÉÉä vÉÉÆ´Éä PªÉɴɪÉÉ nù„ÉÇxÉ* {ÉÖxÉ°üVVÉÒ´ÉxÉ ºÉÖJÉÉiÉå**93** +ºÉÉä {ÉÚ´Éﱃ EòlÉÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ* iÉå +JÉä®úSÉå nùä½þɴɺÉxÉ* VÉɽþ±Éå VɪÉÉSÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ EòlÉxÉ* ªÉlÉɺ¨É®úhÉ +ÉVÉ´É®úÒ**94** ¨½þhÉÉä‡xÉ +É{ÉhÉ ¸ÉÉäiÉÉÆ ºÉEò‡³ýEò* ¨ÉxÉÓ ‡´ÉSÉÉ®úÉ EòÓ IÉhÉ BEò* EòɺɪÉÉ ´É½þÉ´ÉÉ ½þ¹ÉÇ„ÉÉäEò* nùÉäxÉÒ½þÒ +‡´É´ÉäEò¨ÉÚ±ÉEò**95** +Éè]õ ½þÉiÉÉSÉÉ ºlÉÚ³ý MÉÉb÷É* nùä½þå‡pùªÉÉÆSÉÉ VÉÉä ºÉÉÆMÉÉb÷É* iÉÉä EòÉªÉ +É{ÉÖ±ÉÉ ºÉÉ<Ç ‡xÉvÉb÷É*


ºÉ¨ÉÚ³ý ºÉÉäb÷É ½þÉ §É¨É**96** ºÉÉ<Ç ¨½þhÉÉ´Éå VÉ®úÒ nùä½þÉ* iÉ®úÒ iªÉÉ xÉÉƴɇSÉ xÉɽþÓ ‡´Énùä½þÉ* °ü{ɽþÒ xÉɽþÓ ´ÉºiÉÚ‡ºÉ {ɽþÉ* °ü{ÉÉiÉÒiÉ ¸ÉÒºÉÉ<Ç**97** nùä½þ iÉ®úÒ xÉɇ„É´ÉÆiÉ* ´ÉºiÉÖ º´ÉiÉÆjÉ xÉÉ„É®ú‡½þiÉ* nùä½þ {ÉÆSɦÉÚiÉÉÆiÉMÉÇiÉ* +xÉÉtxÉÆiÉ ‡xÉVɴɺiÉÖ**98** iªÉÉÆiÉÒ±É „ÉÖrùºÉi´ÉÉi¨ÉEò* ¥ÉÀ°ü{É SÉèiÉxªÉ nùäJÉ* VÉb÷ <ƇpùªÉÉÆ VÉÉä SÉɱÉEò* ºÉÉ<Ç xÉɨÉEò iÉÒ ´ÉºiÉÖ**99** iÉÒ iÉÉå +ɽþä <ƇpùªÉÉiÉÒiÉ* <ƇpùªÉå VÉb÷ iÉÒiÉå xÉähÉiÉ* iÉÒSÉ <ƇpùªÉÉÆ |É´ÉiÉÇ´ÉÒiÉ* SÉɳý´ÉÒiÉ |ÉÉhÉÉÆiÉå**100** iªÉÉ „ÉHòÒSÉå xÉÉ¨É ºÉÉ<Ç* ‡iÉVÉ´ÉÒhÉ ‡®úiÉÉ `öÉ´É xÉɽþÓ* ‡iÉVÉ´ÉÒhÉ +ÉäºÉ ‡nù„ÉÉ nù½þɽþÒ* ¦É®ú±ÉÒ {ÉɽþÓ SÉ®úÉSÉ®úÓ**101** iÉÒSÉ EòÓ ½þÒ +´ÉiÉÉ®úκlɇiÉ* iÉÒSÉ ½þÉäiÉÒ +ÉvÉÓ +´ªÉHòÓ* xÉɨɰü{ÉÓ +ɱÉÒ ´ªÉHòÓ* ºÉ¨É®úºÉ±ÉÒ +´ªÉHòÓ EòɪÉÉÈiÉÓ**102** +´ÉiÉÉ®úEÞòiªÉ ºÉÆ{É´ÉÚxÉÒ* +´ÉiÉÉ®úÓ½þÒ nùä½þ iªÉVÉÚxÉÒ* VÉèºÉä |É´Éä„ÉiÉÒ ‡xɇ´ÉÇEò±{ɦÉÖ´ÉxÉÓ* iÉèºÉÒSÉ ½þÒ Eò®úhÉÒ ºÉÉ<ÈSÉÒ**103** MÉÖ{iÉ ´½þÉ´Éå ªÉäiÉÉÆ ¨ÉxÉÓ* VÉèºÉä º´ÉɨÉÒ MÉÉhÉMÉɦÉÖ´ÉxÉÓ* {É´ÉÇiɪÉÉjÉäºÉÒ VÉÉiÉÉå ¨½þhÉÚxÉÒ* MÉä±Éä ‡xÉPÉÚxÉÒ BEòÉBEòÒ**104** ¦ÉHòÉÆxÉÒ vɇ®úiÉÉÆ +b÷´ÉÚxÉ* iɪÉÉÆSÉä Eäò±Éå ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ* ±ÉÉäEòÉSÉÉ®úÓ ½þå ¨ÉÉZÉå MɨÉxÉ* MÉÉhÉMÉɦÉÖ´ÉxÉ ºÉÉäb÷ÓxÉÉ**105** EÞò¹hÉÉiÉÒ®úÓ |ÉÉiÉ:ºxÉÉxÉ* ˤÉnùÖIÉäjÉÓ +xÉÖ¹`öÉxÉ* ¨É`öÉÆiÉ Eò®úÉ´Éå {ÉÉnùÖEòÉ{ÉÚVÉxÉ* iÉälÉåSÉ ‡xÉ®úÆiÉ®ú ´ÉÉºÉ ¨ÉÉZÉÉ**106** iÉèºÉÒSÉ ºÉÉ<ǤÉɤÉÉÆSÉÒ {É®úÒ* ‡xÉvÉxÉ Eäò´É³ý ±ÉÉäEòÉSÉÉ®úÓ* {ÉÉƽþÚ VÉÉiÉÉÆ ÎºlÉ®úSÉ®úÓ* ºÉ´ÉÉÈ+ÆiÉ®úÓ ¸ÉÒºÉÉ<Ç**107** VÉèºÉÒ VɪÉÉSÉÒ ¦ÉVÉxÉκlɇiÉ* iɪÉɺÉÒ iÉèºÉÒ ‡xÉiªÉ |ÉSÉÒ‡iÉ* ºÉÆnùä½þ EòɽþÒ xÉ vÉ®úÉ´ÉÉ ‡SÉkÉÓ* ¨É®úhÉÉiÉÒiÉ ¸ÉÒºÉÉ<Ç**108** ºÉÉ<Ç ¦É®ú±ÉÉ ÎºlÉ®úSÉ®úÓ* ºÉÉ<Ç ºÉ´ÉÉÈSªÉÉ +ÉÆiɤÉɽþä®úÒ* ºÉÉ<Ç iÉÖ¨½þÉÆ-+ɨ½þÉƦÉÒiÉ®úÓ* ‡xÉ®úÆiÉ®úÒ xÉÉÆnùiɺÉä**109** ºÉÉ<Ç ºÉ¨ÉlÉÇ nùÒxÉnùªÉɳý* ¦ÉÉ´ÉÉlÉÔ ¦ÉHò|ÉhÉiÉ{Éɳý* {É®ú¨É|Éä¨ÉÉSÉä iÉä ¦ÉÖEòɳý* +‡iÉ ºxÉä½þɳý ºÉEò‡³ýEòÉÆ**110** VÉ®úÒ SɨÉÇSÉIÉÚƺÉÒ xÉ ‡nùºÉiÉÒ* iÉ®úÒ iÉä iÉÉå ºÉ´ÉÇjÉ +ºÉiÉÒ* º´ÉªÉå VÉ®úÒ ºÉÚI¨Éi´ÉÓ ±É{ÉiÉÒ* iÉ®úÒ½þÒ ±Éɇ´ÉiÉÒ ´Éäb÷ +ɨ½þÉÆ**111** iªÉÉÆSÉå ‡xÉvÉxÉ Eäò´É³ý føÉåMÉ* +ɨ½þÉÆ ¡òºÉ‡´ÉhªÉÉ +ɇhɱÉå ºÉÉåMÉ* xÉ]õxÉÉ]õEòÒ iÉä +´ªÉÆMÉ* ¦ÉÆMÉÉä‡xÉ +¦ÉÆMÉ VÉɽþ±Éä**112** iªÉÉƇSɪÉÉ `öɪÉÓ VÉÉä +xÉÖ®úÉMÉ* iÉähÉå Eò°ü‡xÉ {ÉÉ`ö±ÉÉMÉ* +ÆiÉÒ ±ÉÉ´ÉÚÆ iɪÉÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉ* EòɪÉǦÉÉMÉ ºÉÉvÉÚÆ EòÓ**113** ¨ÉxÉÉä¦ÉÉ´Éå {ÉÚVÉÉ Eò‡®úiÉÉÆ* ¦ÉÎHò¦ÉÉ´Éå iɪÉÉÆ +É`ö‡´ÉiÉÉÆ* +xÉÖ¦É´É ªÉä<Ç±É ºÉEò³ý ¦ÉHòÉÆ* ºÉ´ÉÇ´ªÉÉ{ÉEòiÉÉ ‡nùºÉä±É**114** =i{ɇkÉ ÎºlɇiÉ +ɇhÉ ±ÉªÉ* ‡SÉiº´É°ü{ÉÉ ªÉÉÆSÉå xÉ ¦ÉªÉ* iÉå ºÉnùɺɴÉÇnùÉ ‡SÉx¨ÉªÉ* ‡´ÉEòÉ®úÉÆ +É¸ÉªÉ xÉÉ iÉälÉå**115** VÉèºÉå ºÉÖ´ÉhÉÇ ºÉÖ´ÉhÉÇ{ÉhÉå* ®úɽþÒ +±ÉÆEòÉ®úɽþÒ‡´ÉhÉå* Eäò±ÉÓ xÉÉxÉÉ{É®úÓSÉÓ +ɦɮúhÉå* iÉ®úÒ xÉ ºÉÉäxÉå{ÉhÉ iªÉÉMÉÒ**116** {É®úÉä{É®úÒSÉä +±ÉÆEòÉ®ú* ½þä iÉÉå ºÉ´ÉÇ ‡xÉ®úÉ„ÉÒ ‡´ÉEòÉ®ú* +ɇ]õiÉÉÆ =®úä ½þä¨É +‡´ÉEòÉ®ú* xÉɺÉä +ÉEòÉ®ú xÉɨɽþÒ**117** iÉ®úÒ ªÉÉ ½þä¨ÉÓ ½þÉ ½þä¨ÉÉb÷{ÉÆiÉ* ‡´É®úÉä‡xÉ VÉÉ´ÉÉä ºÉ¨ÉÚ³ý ‡xÉiÉÉÆiÉ* B´ÉÆMÉÖhÉ ºÉÉ<Ç{ÉnùÉƇEòiÉ* +|ɱɪÉÉxiÉ ´ÉÉºÉ Eò®úÉä**118** {ÉÖføå Eäò±ÉÉ iÉä®úÉ´ÉÉ ‡nùxÉ* ¤ÉɳýɺÉɽþä¤É ¦ÉHò®úixÉ* ‡¨É³ý´ÉÚ‡xɪÉÉÆ OÉɨɺlÉ ¥ÉÉÀhÉ* =kÉ®ú‡´ÉvÉÉxÉ +É®úƇ¦É±Éå**119** Eò°ü‡xɪÉÉÆ ºÉSÉè±É ºxÉÉxÉ* ¤ÉɳýɺÉɽþä¤É-½þºiÉå VÉÉhÉ* Eò®ú‡´É±ÉÒ ‡iɱÉÉÆVÉÖ±ÉÒ ‡iɱÉiÉ{ÉÇhÉ* Ë{Éb÷|ÉnùÉxɽþÒ Eäò±Éå**120** ºÉË{Éb÷Ò +ɇnùEò =kÉ®ú‡GòªÉÉ* „ÉɺjÉÉvÉÉ®úå iªÉÉ iªÉÉ ºÉ¨ÉªÉÉ* VÉɽþ±ªÉÉ ¨ÉɇºÉEòɺɽþ +´É‡PɪÉÉ* vɨÉÇxªÉɪÉÉ|ɨÉÉhÉå**121** ¦ÉHò¸Éä¹`ö ={ÉɺÉxÉÓxÉÒ* VÉÉäMÉÉƺɨɴÉäiÉ VÉÉ=xÉÒ* ¦ÉÉMÉÒ®úlÉÒSªÉÉ {ɇ´ÉjÉ ºlÉÉxÉÓ* ½þÉä¨É½þ´ÉxÉÒªÉ ºÉÆ{Éɇnù±Éå**122** ¥ÉÀ¦ÉÉäVÉxÉ +zɺÉÆiÉ{ÉÇhÉ* ªÉlÉɺÉÉRÂóMÉ nù‡IÉhÉÉ|ÉnùÉxÉ* Eò°ü‡xÉ ºÉ„ÉɺjÉ ‡´É‡vɇ´ÉvÉÉxÉ* +ɱÉä iÉä {É®úiÉÉäxÉ ¨ÉÉPÉÉ®úÉÆ**123** xÉɽþÓ ¤ÉɤÉÉ xÉÉ ºÉÆ´ÉÉnù* +ÉiÉÉÆ VÉ®úÒ ½þÉ BäºÉÉ ¦Éänù* {É®úÒ où¹]õÒ {Éb÷iÉÉÆ iÉÒ ¨É„ÉÒnù* MÉiÉ ºÉÖJÉÉxÉÖ´ÉÉnù +É`ö´ÉiÉÒ**124** ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ ‡xÉiªÉ +ɺÉxÉκlÉiÉÒ* PªÉɴɪÉÉ ‡iɪÉäSÉÒ ºÉÖJÉÉxÉÖ¦ÉÚiÉÒ* =kɨÉÉäkÉ¨É +ɱÉäJªÉ¨ÉÚ‡iÉÇ* ¨É‡„ÉnùÓ |ÉÒiÉÓ ºlÉɇ{ɱÉÒºÉä**125** VÉɽþ±ÉÒ ºÉÉ<Çnùä½þ‡xÉ´ÉÞ‡kÉ* |ɇiɨÉÉnù„ÉÇxÉå ½þÉäªÉ +xÉÖ´ÉÞ‡kÉ* ´ÉÉ]õä ‡xÉVɦÉHò ¦ÉÉ´ÉÉlÉÔ* {ÉÖxÉ®úÉ´ÉÞkÉÒSÉ ½þÒ ¨ÉÚiÉÇ**126** „ÉɨɮúÉ´É ={ÉxÉɨÉå VɪÉEò®ú* iɪÉÉÆxÉÒ ½þÒ ®úä‡JɱÉÒ ºÉÖÆnù®ú* BäºÉÒ ½þÒ |ɇiɨÉÉ ¨ÉxÉÉä½þ®ú* º¨É®úhÉ ‡xÉ®úÆiÉ®ú nùäiɺÉä**127** VÉèºÉä ½þä |ɇºÉrù ‡SÉjÉEòÉ®ú* iÉèºÉä‡SÉ ¤ÉɤÉÉÆSÉä ¦ÉHò ½þÒ lÉÉä®ú* ¤ÉɤÉÉƇSɪÉÉ +ÉYÉäxÉÖºÉÉ®ú* ´ÉiÉÇiÉÒ ‡´ÉSÉÉ®ú{ÉÚ´ÉÇEò**128** ªÉÉƇSɪÉɽþÒ ½þºiÉåEò°üxÉ * ºÉÖÆnù®ú UôɪÉɇSÉjÉå PÉb÷´ÉÚxÉ* Eò®ú‡´É±ÉÓ ¦ÉHò¦É´ÉxÉÓ ºlÉÉ{ÉxÉ* vÉ®úɴɪÉÉ vªÉÉxÉvÉÉ®úhÉÉ**129** ºÉÆiÉÉƺÉÒ xÉɽþÓ EòvÉÓ½þÒ ¨É®úhÉ* {ÉÚ´ÉÔ +xÉäEònùÉÆ ªÉÉSÉå ‡´É´É®úhÉ* ZÉɱÉåSÉ +ɽþä +ºÉä±É º¨É®úhÉ* xÉ ±ÉMÉä º{ɹ]õÒEò®úhÉ +ÉhÉÒEò**130** ¤ÉɤÉÉ xÉ +ÉVÉ nùä½þvÉÉ®úÒ * iÉ®úÒ VÉÉä iɪÉÉÆSÉå º¨É®úhÉ Eò®úÒ* iɪÉÉ iÉä +VÉÚxɽþÒ ‡½þiÉEòÉ®úÒ* {ÉÚ´ÉÔ±É{É®úÒ ºÉnùä½þºÉä**131** EòÉähÉÉºÉ EòÉƽþÒ ¤ÉÉä±ÉÚxÉ MÉä±Éä* {É®úÒ xÉ EòɽþÓ +xÉ֦ɴÉÉ +ɱÉå* VÉ®úÒ iÉå nùä½þɴɺÉÉxɽþÒ ZÉɱÉå* ¨½þhÉÚxÉ iÉå ®úɇ½þ±Éå xÉ ¨ÉÉxÉÉ´Éå**132** ¤ÉÉä±É ¤ÉɤÉÉÆSÉä ¥ÉÀ‡±É‡JÉiÉ* ‡´É…ÉÉºÉ vÉ°ü‡xÉ {ɽþÉ´ÉÒ |ÉSÉÒiÉ* +xÉÖ¦É´É +ɱÉÉ VÉ®úÒ xÉ i´É‡®úiÉ* ªÉähÉÉ®ú iÉÉä ‡xɇ‚SÉiÉ EòɱÉÉÆiÉ®úå**133** +ºÉÉä ªÉÉ VÉÉäMÉÉÆSÉä xÉÉÆ´É ªÉäiÉÉÆ* EòlÉåiÉ +É`ö´É±ÉÒ +Éb÷EòlÉÉ* BäEòÉ ‡iɪÉäSÉÒ +{ÉÚ´ÉÇiÉÉ* ‡nùºÉä±É |Éä¨É³ýiÉÉ ºÉÉ<ÈSÉÒ**134** VÉ®úÒ +ºÉä ½þÉ jÉÉä]õEò ºÉÆ´ÉÉnù* MÉÖ°ü¦ÉHòÉƺÉÒ +‡iÉ ¤ÉÉävÉ|Énù* ºÉ¦ÉÉMªÉ iÉÉä VªÉÉ ´Éè®úÉMªÉ¤ÉÉävÉ* +¦ÉÉMÉÒ ¤Érù ºÉƺÉÉ®úÓ**135** BEònùÉÆ VÉÉäMÉ ¤ÉɤÉÉƺÉÒ {ÉÖºÉiÉÒ* +VÉÚxÉ ½þÒ ¨ÉÉZÉÒ EòÉªÉ ÎºlɇiÉ* ‡´É‡SÉjÉ ¨ÉÉZÉÒ Eò¨ÉÇMɇiÉ* {ÉÉ´ÉäxÉ ºÉÖκlÉiÉÒ Eäò´½þÉÆ ¨ÉÒ**136** ¤É½þÖiÉ ´É¹Éæ +xÉxªÉ ºÉä´ÉÉ* PÉb÷±ÉÒ +É{ÉÖ±ÉÒ ¨ÉVɱÉÉ nùä´ÉÉ* iÉ®úÒ ªÉÉ SÉÆSÉ±É ‡SÉkÉÉ ‡´ÉºÉÉÆ´ÉÉ* +VÉÚ‡xÉ xɺÉÉ´ÉÉ ½þå EòɪÉ**137** BäºÉÉ EèòºÉÉ ¨ÉÒ nùÖ¦ÉÉÇMÉÒ* ½þÒSÉ EòÉ |Éɇ{iÉ ºÉÆiɺÉÆMÉÒ* ºÉiºÉÆMÉÉSÉÉ {ɇ®úhÉÉ¨É +ÆMÉÒ* Eò´É‡hɪÉÉ |ɺÉÆMÉÓ ¦ÉÉäMÉÒxÉ ¨ÉÒ**138** {ɇ®úºÉÚ‡xÉ ½þÒ ¦ÉHòÉSÉÒ ‡´ÉxÉÆiÉÒ* ºÉÉ<ǺɨÉlÉÇ {É®ú¨É |ÉÉ{iÉÓ* VÉÉäMÉÉÆºÉ EòÉªÉ |ÉiªÉÖkÉ®ú nùäiÉÒ* º´ÉºlɇSÉkÉÓ {ɇ®úºÉÉ´Éå**139** nùÖ¹Eò¨ÉÉÇSÉÒ ½þÉä<Ç±É ½þÉä³ýÒ* {ÉÖhªÉ{ÉÉ{ÉÉSÉÒ ®úÉJÉ®úÉÆMÉÉä³ýÒ* {ÉɽþÒxÉ iÉÖ‡ZɪÉÉ EòÉÆJÉäºÉ ZÉÉä³ýÒ* iÉé iÉÖVÉ ¦ÉÉMªÉ„ÉɱÉÒ ¨ÉÉxÉÒxÉ**140** ={ÉÉvÉÒSÉÉ ½þÉä<Ç±É iªÉÉMÉ* ‡xÉiªÉ ¦ÉMÉ´ÉnÂù¦ÉHòÒSÉÉ ±ÉÉMÉ* iÉÖ]õiÉÒ±É +É„ÉÉ{ÉÉ„É ºÉÉRÂóMÉ* iÉé ¨ÉÒ iÉÖVÉ ºÉ¦ÉÉMªÉ ¨ÉÉxÉÒxÉ**141** ‡´É¹ÉªÉɺÉÎHò ¨ÉÉxÉÚ‡xÉ iªÉÉVªÉ* ¨ÉÒiÉÚÆ{ÉhÉ ºÉ´ÉÇlÉÉ +ªÉÉäMªÉ* ‡VÉ´½þÉ-={ɺlÉ ËVÉEò ½þÉä ªÉÉäMªÉ* iÉé ¨ÉÒ iÉÖVÉ ºÉ¦ÉÉMªÉ ¨ÉÉxÉÒxÉ**142** +ºÉÉä ªÉÉ´É®ú EòÉƽþÓ EòɱÉå* ¤ÉÉä±É ¤ÉɤÉÉÆSÉä +x´ÉlÉÇ ZÉɱÉä* ºÉnÂùMÉÖ¯ûEÞò{Éå VÉÉäMÉÉÆºÉ +ɱÉå* ´Éè®úÉMªÉ VÉå ´Énù±Éä ¤ÉɤÉÉ iÉå**143** xÉɽþÓ {ÉÖjɺÉÆiÉiÉÒ{ÉÉ„É* Eò±ÉjÉ ±Éɇ´É±Éå ºÉnÂùMÉiÉÒºÉ* nùä½þiªÉÉMÉÉ+ÉvÉÓ ºÉÆxªÉɺÉ* ZÉɱÉå EòÒ ´Éè®úÉMªÉ ºÉ½þVɇSÉ**144** +ºÉÉä ½þä VÉÉäMɽþÒ ¦ÉÉMªÉ´ÉÉxÉ* ºÉiªÉ ZÉɱÉå ºÉÉ<Ç´ÉSÉxÉ* +ÆiÉÒ ½þÉä>ð‡xÉ ºÉÆxªÉɺɺÉÆ{ÉzÉ* ¥ÉÀÓ ‡´É±ÉÒxÉ VÉɽþ±Éä**145** VÉèºÉÒ VÉèºÉÒ ºÉÉ<ÈxÉÓ Eò‡lɱÉÒ* iÉèºÉÒSÉ {ɇ®úhÉɨÉÓ ÎºlɇiÉ ZÉɱÉÒ* =ÎHò ºÉÉ<ÈSÉÒ ºÉÉlÉÇ ZÉɱÉÒ* ¦ÉÉMªÉ„ÉɱÉÒ VÉÉäMÉ JÉ®úä**146** iÉÉi{ɪÉÇ ¤ÉɤÉÉ nùÒxÉnùªÉɳý* ¦ÉHòEò±ªÉÉhÉɱÉÉMÉÓ EòxÉ´Éɳý* +{ÉÔiÉ ¤ÉÉävÉɨÉÞiÉÉSÉÉ ºÉÖEòɳý* ‡„Éb÷ÔiÉ ‡jÉEòɳý iÉÉä {ɇ®úºÉÉ**147** ""VɪÉÉÆ ¨ÉÉZÉÒ +É´Éb÷ ¨ÉÉä`öÒ* iɪÉÉÆSÉä ¨ÉÒ +JÉÆb÷ où¹]õÓ* iɪÉÉÆ ¨ÉVÉ´ÉÒhÉ +ÉäºÉ ºÉÞ¹]õÒ* ¨ÉɇZɪÉÉSÉ MÉÉä¹]õÒ iɪÉÉÆ ¨ÉÖJÉÓ**148** iɪÉÉÆ ¨ÉÉZÉå +JÉÆb÷ vªÉÉxÉ* ‡VÉ´½þäºÉÒ ¨ÉÉZÉåSÉ xÉɨÉÉ´ÉiÉÇxÉ* Eò°üÆ VÉÉiÉÉÆ MɨÉxÉÉMɨÉxÉ* Sɇ®újÉ MÉɪÉxÉ ¨ÉÉZÉå


iɪÉÉÆ**149** BäºÉå ½þÉäiÉÉÆ ¨ÉnùÉEòÉ®ú* Eò¨ÉÉÇEò¨ÉÔ {Éb÷ä±É ‡´ÉºÉ®ú* VÉälÉå ½þÉ ¨ÉiºÉä´ÉäSÉÉ +Énù®ú* ‡iɹ`öå ¨ÉÒ ‡xÉ®úÆiÉ®ú iÉälÉå‡SÉ**150** ¨ÉVÉ ½þÉä>ð‡xÉ +xÉxªÉ „É®úhÉ* VɪÉÉ ¨ÉÉZÉå +JÉÆb÷ º¨É®úhÉ* iɪÉÉSÉå ¨ÉVÉ ¨ÉÉlÉÉÆ @ñhÉ* ¡äòb÷ÒxÉ =rù®úhÉ Eò°ü‡xɪÉÉÆ**151** +ÉvÉÓ ¨ÉVÉ xÉ ‡nùvɱªÉÉ´ÉÉÆSÉÚxÉ* Eò‡®úiÉÉÆ ¦ÉÉäVÉxÉ-®úºÉ|ÉÉ„ÉxÉ* VɪÉÉ ¨ÉÉZÉå ½þå ‡xɇnùvªÉɺÉxÉ* iɪÉÉ+ÉvÉÒxÉ ¨ÉÒ ´ÉiÉç**152** ¨ÉÉZÉÒSÉ VɪÉÉ ¦ÉÚEòiɽþÉxÉ* nùÖVÉå xÉ VªÉÉÆiÉä ¨ÉVɺɨÉÉxÉ* iɪÉÉSÉåSÉ ¨ÉVÉ ‡xÉiªÉ vªÉÉxÉ* iɪÉÉ+ÉvÉÒxÉ ¨ÉÒ ´ÉiÉæ**153** ‡{ÉiÉɨÉÉiÉÉ MÉhÉMÉÉäiÉ* +É{iÉ<¹]õ EòÉÆiÉɺÉÖiÉ* ªÉÉÆ{ÉÉ´ÉÉºÉ VÉÉä {É®úÉ´ÉÞkÉ* iÉÉä‡SÉ EòÓ +xÉÖ®úHò ¨Éi{ÉnùÓ**154** ´É¹ÉÉÇEòɳýÓ xÉÉxÉÉ ºÉ‡®úiÉÉ* ¨É½þÉ{ÉÚ®ú ºÉ¨ÉÖpùÉ ‡¨É³ýiÉÉÆ* ‡´ÉºÉ®úiÉÒ ºÉ‡®úiÉÉ{ÉhÉÉSÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ* ¨É½þɺÉÉMÉ®úiÉÉ {ÉÉ´ÉiÉÒ**155** °ü{É MÉä±Éå xÉÉ¨É MÉä±Éå* Vɳý½þÒ VÉÉ>ð‡xÉ ºÉÉMÉ®úÓ ‡¨ÉºÉ³ý±Éå* ºÉ‡®úiÉÉ-ºÉÉMÉ®ú ±ÉMxÉ ±ÉÉMɱÉå* uùèiÉ ½þÉ®ú{ɱÉå BEòi´ÉÓ**156** {ÉÉ´ÉÉä‡xÉ BäºÉÒ ºÉ¨É®úºÉiÉÉ* ‡SÉkÉ ‡´ÉºÉ®ú±Éå xÉɨɰü{ÉiÉÉ* iÉå ¨ÉVɇºÉ {ÉɽþÒ±É ‡xÉVɺ´É¦ÉÉ´ÉiÉÉ* xÉɽþÓ ¨ÉVÉ{É®úiÉÉ `öÉ´É iɪÉÉ**157** {É®úÒºÉ xÉ´½þä ¨ÉÒ nùMÉb÷* BäºÉå VÉxÉÉ Eò®úɴɪÉÉ =PÉb÷* {ÉÖºiÉEò{ÉƇb÷iÉÓ Eò®úÉä‡iÉ ¤Éb÷¤Éb÷* ±ÉÉä½þÉSÉä +MÉb÷ +ɇhɱÉä**158** iɪÉÓ ¨ÉVÉ´É®úÒ Eò‡®úiÉÉÆ PÉÉ´É* =±É]õ |ÉEò]õiÉÉÆ ºÉÖ´ÉhÉǦÉÉ´É* ¨ÉÉZÉå nùMÉb÷{ÉhÉ VÉɽþ±Éå ´ÉÉ´É* +xÉÖ¦É´É xɴɱÉÉ´É nùÉ]õ±ÉÉ**159** ‡´ÉxÉÉ +‡¦É¨ÉÉxÉ +hÉÖ|ɨÉÉhÉ* ¨ÉVÉ ¾þnùªÉºlÉÉ ªÉÉ´Éå „É®úhÉ* ½þÉä<Ç±É +‡´ÉtÉ iÉÉiEòɳý ‡xÉ®úºÉxÉ* ¸É´ÉhÉEòÉ®úhÉ ºÉÆ{Éä±É**160** +‡´ÉtÉ |ɺɴÉä nùä½þ¤ÉÖrùÒ* nùä½þ¤ÉÖrùÒºiÉ´É +ɇvÉ-´ªÉɇvÉ* iÉÒSÉ EòÓ ±ÉÉä]õÒ ‡´É‡vɇxɹÉävÉÓ* +Éi¨É‡ºÉrùÒ‡´ÉPÉÉiÉEò**161** ¨½þhÉúÉ±É +ÉiÉÉÆ ¨ÉÒ +ɽþå EòÉä`öå* +ÉiÉÉÆ ¨ÉÒ iÉÖ¨½þÉÆ EèòºÉÉ ¦Éä]õå* iÉ®úÒ ¨ÉÒ iÉ֨ɇSɪÉÉ ¾þnùªÉÒSÉ ‡iɹ`öå* ‡´ÉxÉÉEò¹]õå ºÉ‡zÉEò]õ**162** ¨½þhÉÉ±É ¾þnùªÉºlÉ EèòºÉÉ EòÉähÉ* EèòºÉå EòÉªÉ iªÉÉSÉå ±ÉIÉhÉ* BäºÉÒ EòÉªÉ iɪÉÉSÉÒ JÉÚhÉ* VÉähÉå iªÉÉ +É{ÉhÉ VÉÉhÉÉ´Éå**163** iÉ®úÒ ´½þÉ´Éä nùkÉÉ´ÉvÉÉxÉ* {ɇ®úºÉÉ iɪÉÉSÉå º{ɹ]õ ´ªÉÉJªÉÉxÉ* VɪÉɱÉÉMÉÓ VÉÉhÉå „É®úhÉ* iÉÉä ¾þnùªÉºlÉ EòÉähÉ ½þå +ÉiÉÉÆ**164** xÉÉxÉÉ xÉɨÉå xÉÉxÉÉ °ü{Éå* ºÉÞ¹]õÒ¨ÉÉVÉÓ ¦É®ú±ÉÒ +¨ÉÚ{Éå* VɪÉÉÆSÉÒ Eò´ÉhÉÉ xÉÉ Eò®ú´ÉiÉÒ ¨ÉÉ{Éå* ¨ÉɪÉäSÉÒ º´É°ü{Éå iÉÒ +´ÉPÉÓ**165** iÉèºÉäSÉ ºÉii´É®úVÉiɨÉMÉÖhÉ* iɪÉÉÆ ‡jÉMÉÖhÉÉÆ +Éä±ÉÉÆb÷ÚxÉ* ºÉkÉäSÉå VÉå º¡Öò®úä º¡Öò®úhÉ* iÉå °ü{É VÉÉhÉ ¾þnùªÉºlÉÉSÉå**166** xÉɨɰü{ɇ´É®ú‡½þiÉ{ÉhÉ* =´ÉLJ®úiÉ VÉå iÉÖZÉå iÉÚÆ{ÉhÉ* iÉåSÉ ¾þnùªÉºlÉÉSÉå ±ÉIÉhÉ* VÉÉhÉÚ‡xÉ „É®úhÉ iªÉÉ VÉÉ´Éå**167** ¨ÉÒSÉ iÉÉä iÉÚÆ BäºÉä {ÉɽþiÉÉÆ* ½þÒSÉ où¹]õÒ {ÉÖføå ‡´ÉºiÉÉ®úiÉÉÆ* ¦ÉÚiɨÉÉjÉÓ ªÉä ‡xÉVÉMÉÖ°üiÉÉ* `öÉ´É xÉ ‡®úiÉÉ ¨ÉVɇ´ÉxÉÉ**168** BäºÉÉ +¦ªÉÉºÉ Eò‡®úiÉÉÆ Eò‡®úiÉÉÆ* +xÉ֦ɴÉÉ ªÉä<Ç±É ¨ÉÉZÉÒ ´ªÉÉ{ÉEòiÉÉ* ¨ÉMÉ iÉÚÆ ¨ÉVɺÉÓ {ÉÉ´ÉÚ‡xÉ ºÉ¨É®úºÉiÉÉ* {ÉÚhÉÇ +xÉxªÉiÉÉ ¦ÉÉä‡MɺÉÒ±É**169** ‡SÉiº´É°ü{ÉÓ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ* ±ÉÉvÉä±É ½þÉä„ÉÒ±É „ÉÚrùÉÆiÉ:Eò®úhÉ* PÉb÷ä±É ½þå iÉÖVÉ MÉÆMÉɺxÉÉÆxÉ* MÉÆMÉÉVÉÒ´ÉxÉ xÉÉiɳýiÉÉÆ**170** |ÉEÞò‡iÉEò¨ÉÉÇSÉÉ +‡¦É¨ÉÉxÉ* VÉähÉå {ÉÉ´Éä oùfø¤ÉÆvÉxÉ* iɪÉÉ ‡¤É±ÉMÉÚÆ xÉ nùäiÉÒ ºÉYÉÉxÉ* +ÆiÉ®úÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉnùè´É**171** º´Éº´É°ü{ÉÒ ¨ÉÉÆb÷Ú‡xÉ `öÉhÉ* Sɳýä xÉ iÉälÉÚxÉ +hÉÖ|ɨÉÉhÉ* iɪÉÉ ºÉ¨ÉÉvÉÒ ´ÉÉ =ilÉÉxÉ* xÉɽþÓ |ɪÉÉäVÉxÉ =¦ÉªÉÉÆSÉå''**172** ¨½þÉähÉɇxÉ ¸ÉÉäiɪÉÉÆ SÉ®úhÉÓ ¨ÉÉlÉÉ* `öä´ÉÉä‡xÉ ‡´ÉxÉ´ÉÒþ +‡iÉ ºÉ|Éä¨ÉiÉÉ* nùä´ÉÉÆ-ºÉÆiÉÉÆ-¦ÉHòÉÆ ºÉ¨ÉºiÉÉÆ-* `öɪÉÓ |Éä¨É³ýiÉÉ +Énù®úÉ´ÉÒ**173** ¤ÉɤÉÉ ‡EòiÉÒnùÉÆ ºÉÉÆMÉÚxÉ MÉä±Éä* EòÉähÉúÒ EòÉähÉºÉ UôsÓ ¤ÉÉä±É±Éå* iªÉÉxÉå ¨ÉÉZÉäSÉ ´É¨ÉÇ Eòɇfø±Éå* ‡VÉ´½þÉ®úÓ JÉÉäSɱÉä ¨ÉVÉ VÉÉhÉ**174** EòÉähÉÓ EòÉähÉÉºÉ nùÖ´ÉÇSÉå iÉɇb÷±Éå* iÉähÉä ¨ÉVÉ iÉÉiEòɳý nÖùJÉhÉä +ɇhɱÉä * iÉäSÉ VÉähÉä iÉä vÉèªÉæ ºÉÉ䇄ɱÉä * iÉähÉå ¨ÉVÉ iÉÖ¹]õ‡´É±Éä ¤É½þÖEòɳý**175** BäºÉÉ ¦ÉÚiɨÉÉjÉÉSªÉÉ `öɪÉÓ* +ÆiɤÉÉÇÁ ¦É®ú±ÉÉ ºÉÉ<Ç* BEòÉ |Éä¨ÉÉ´ÉÉÆSÉÚxÉ EòÉƽþÒ* +É´Éb÷SÉ xÉɽþÓ iɪÉÉiÉå**176** {É®ú¨É ¨ÉÆMÉ±É ½þå {É®ú¨ÉɨÉÞiÉ* ºÉÉ<ǨÉÖJÉÓ ºÉ´ÉÇnùÉ ºjÉ´ÉiÉ* EòÉähÉÉ ºÉ¦ÉÉMªÉÉ ½þå xÉɽþÓ +´ÉMÉiÉ* |Éä¨É +iªÉÆiÉ ¦ÉHòÉlÉÇ ½þå**177** VɪÉÉÆ {ÉÆHòÒSÉÉ ±ÉÉ¦É ‡nùvɱÉÉ* VɪÉÉƺÉÆÆMÉå ½þÉƺɱÉÉ JÉä³ý±ÉÉ* iɪÉÉÆºÉ ¨ÉɪÉäSÉÉ SÉ]õEòÉ ±Éɇ´É±ÉÉ* ´ÉÉ]õä±É ¨ÉxÉɱÉÉ EòÉªÉ iªÉÉÆSÉä**178** B䇺ɪÉÉ ‡„ɹ]õɇSɪÉÉ ¦ÉÉäVÉxÉÓ* ¨ÉÒ iÉÉå =ÎSUô¹]õÉSÉÉ vÉxÉÒ* „ÉÒiÉå „ÉÒiÉ `ö䇴ɱÉå ´ÉåSÉÖxÉÒ* ´ÉÉƇ]õiÉÉå ‡„É®úÉhÉÒ iɪÉÉSÉÒ**179** ZÉɱªÉÉ ªÉälÉ´É®úÒ VªÉÉSªÉÉ EòlÉÉ* iªÉÉ EòÉªÉ `öÉ´ªÉÉ ½þä¨ÉÉb÷{ÉÆiÉÉ* ºÉ¨ÉlÉÇ ºÉÉ<Ç iɪÉÉÆSÉÉ ´ÉHòÉ* ‡±É‡½þiÉÉ ‡±É½þ‡´ÉiÉɽþÒ iÉÉäSÉ**180** BäºÉÒ ½þÒ ºÉÉ<ǺɨÉlÉÇEòlÉÉ* vÉɪÉä xÉ ¨ÉxÉ ¨ÉÉZÉå Eò‡lÉiÉÉÆ** ºÉnùè´É vªÉÉºÉ ±ÉÉMɱÉÉ ‡SÉkÉÉ* ¸ÉÉäiÉä½þÒ {ɇ®úºÉiÉÉÆ +ÉxÉÆnù**181** ‡„É´ÉÉªÉ VÉä ºÉÉ<ÇEòÒ‡iÉÇ MÉÉiÉÒ* iÉèºÉåSÉ VÉä VÉä ºÉnÂù¦ÉÉ´Éå {ɇ®úºÉiÉÒ* =¦ÉªÉ½þÒ ºÉÉ<Ǻ´É°ü{É ½þÉäiÉÒ* ½þå oùfø ‡SÉkÉÓ VÉÉhÉÉ´Éå**182** +ÉiÉÉÆ ½þÉ +vªÉÉªÉ Eò°ü‡xÉ {ÉÚhÉÇ* ½þä¨ÉÉb÷ ºÉÉ<鼃 Eò®úÒ ºÉ¨É{ÉÇhÉ* |Éä¨Éå vÉ®úÒ ºÉÉ<ÈSÉä SÉ®úhÉ* {ÉÖføÒ±É ‡xÉ°ü{ÉhÉ {ÉÖføÉ®úÉÆ**183** º´ÉκiÉ ¸ÉÒºÉÆiɺÉVVÉxÉ|É䇮úiÉä* ¦ÉHò½þä¨ÉÉb÷{ÉÆiɇ´É®ú‡SÉiÉä* ¸ÉÒºÉÉ<ǺɨÉlÉǺÉSSɇ®úiÉä* ¸ÉÒºÉÉ<ÇxÉÉlɇxɪÉÉÇhÉÆ xÉÉ¨É SÉiÉÖ‚SÉi´Éɇ®úÆ„ÉÉä%vªÉɪÉ: ºÉÆ{ÉÚhÉÇ:** ** ¸ÉÒºÉnÂùMÉÖ¯ûºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉ{ÉÇhɨɺiÉÖ** „ÉÖ¦ÉÆ ¦É´ÉiÉÖ**

sai 44  

adhyay, shirdi