Page 1

¸ÉÒ ºÉÉ<ǺÉSSɇ®úiÉ ** +lÉ ¸ÉÒºÉÉ<ǺÉSSɇ®úiÉ** +vªÉÉªÉ 38 ´ÉÉ**

** ¸ÉÒMÉhÉä„ÉÉªÉ xɨÉ:** ¸ÉҺɮúº´ÉiªÉè xɨÉ:** ¸ÉÒMÉÖ¯û¦ªÉÉä xɨÉ:** ¸ÉÒEÖò±Énùä´ÉiÉɪÉè xɨÉ:** ¸ÉÒºÉÒiÉÉ®úɨÉSÉÆpùÉiªÉèÆ xɨÉ:** ¸ÉÒºÉnÂùMÉÖ¯ûºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉªÉ xɨÉ:** ºÉEò±ÉVÉMÉnùÉxÉÆnùEò®úÉ* ¦ÉHäò¹]õºÉÆ{ÉÉnùxÉiÉi{É®úÉ* SÉ®úhÉɇ¸ÉiɇjÉiÉÉ{ɽþ®úÉ* xɨÉxÉ MÉÖ¯û´É®úÉ iÉ´É {ÉɪÉÉÆ**1** |ÉhÉiÉ{ÉɱÉÉ {É®ú¨É=nùÉ®úÉ* „É®úhÉÉMÉiɦÉHòÉärùÉ®úÉ* Eò®úɴɪÉÉ ±ÉÉäEòÉä{ÉEòÉ®úÉ* i´ÉÉÆ +´ÉiÉÉ®úÉ vɇ®úªÉä±Éå**2** VɪÉVɪÉÉVÉÒ uèùiÉnùɱÉxÉÉ * VɪÉÉVɪÉÉVÉÒ ¦ÉHò¨ÉxɨÉÉä½þxÉÉ* VɪÉVɪÉÉVÉÒ ¦É´ÉÉ{ɽþ®úhÉÉ* VÉªÉ Eò¯ûhÉÉPÉxÉÉ MÉÖ¯û®úɪÉÉ**3** EòÉä`öÒ±É ¦ÉÉMªÉ +ɱÉå ¡ò³ýÉ* VÉähÉå ½þä SÉ®úhÉ {Éɇ½þ±Éä b÷Éä³ýÉÆ* ¦ÉÉä‡MɱÉÉ ºÉ¨ÉÉMɨɺÉÖJɺÉÉä½þ³ýÉ* MÉä±ÉÒ iÉÒ ´Éä³ýÉ {É®úiÉÒ xÉ ªÉä**4** Eäò´É³ý ¥ÉÀÉSÉÒ VÉÒ ¨ÉÚºÉ* +ÉäiÉÚ‡xÉ „ÉÖrù º´É°ü{É®úºÉ* +ÉEòÉ®ú±ÉÒ VÉÒ ¨ÉÚ‡iÉÇ ºÉÖ®úºÉ* iÉÒSÉ EòÓ ºÉÆiÉÉ´ÉiÉÆºÉ ºÉÉ<Ç**5** ºÉÉ<Ç iÉÉä‡SÉ +Éi¨ÉÉ®úɨÉ* iÉÉä‡SÉ {ÉÚhÉÉÇxÉÆnùvÉɨÉ* º´ÉªÉå +´ÉÉ{iÉ ºÉEò±ÉEòɨÉ* Eò®úÒiÉ ‡xɹEòÉ¨É ¦ÉHòÉƺÉ**6** VÉÉä ºÉ´ÉÇvɨÉLJ´ÉvÉÉ®úEò* ¥ÉÀIÉÉjÉiÉäVÉ BEò* iɪÉÉƺɽþ ¨ÉÞiªÉÚSÉÉ PÉÉä]õEò* ±ÉIÉhÉ ½þå jÉÉä]õEò VɪÉÉSÉå**7** VÉx¨É¨É®úhÉɇnù ºÉƤÉÆvÉ* iÉÉäb÷Ò iÉb÷iÉb÷É VÉÉä ½þä ¤ÉÆvÉ* iɪÉÉ ¨ÉÒ VÉb÷ +ÆvÉ* ºÉɹ]õÉÆMÉ ´ÉÆnùxÉ Eò®úÒiɺÉå**8** MÉiÉÉvªÉɪÉÓ +‡iÉ +É´Éb÷Ó* ´É‡hÉDZÉÒ ºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉÆSÉÒ SÉÉ´Éb÷Ò* +ÉiÉÉÆ ªÉä +vªÉɪÉÓ ½þÆb÷Ò* {ɇ®úºÉÉ +JÉƇb÷iÉ ºÉÖJÉnùɪÉÒ**9** iÉÉx½þå ¤Éɳý JÉÉ>ðÆ VÉÉhÉä* EòÉªÉ JÉÉ>ðÆ iÉå iÉå xÉähÉä* nùÚvÉ ´ÉÉ Eò´É³ý ±ÉÉ´ÉÚ‡xÉ ¦É®ú´ÉhÉå* EòɳýVÉÒ ½þÒ PÉähÉå ¨ÉÉiÉäxÉå**10** iÉèºÉÒSÉ ¨ÉÉZÉÒ ºÉÉ<ǨÉÉiÉÉ* ±ÉäJÉhÉÒ ±Éä´É´ÉÚ‡xÉ ¨ÉɇZɪÉä ½þÉiÉÉ* ‡±É½þ´ÉÚ‡xÉ PÉä<Ç ½þÉ |ɤÉÆvÉ +ɪÉiÉÉ* +É´Éb÷Ó ‡xÉVɦÉHòÉÆEòÉ®úhÉå**11** ªÉÖMÉɪÉÖMÉÉSÉå ‡ºÉrù ºÉÉvÉxÉ* ¨ÉÉxÉ´ÉvɨÉÇ„ÉɺjÉÓ ´ÉSÉxÉ* EÞòiÉÓ iÉ{É, jÉäiÉÓ YÉÉxÉ* uùÉ{É®úÓ ªÉYÉ, nùÉxÉ Eò±ÉÓ**12** ºÉnùÉ ºÉ´ÉÇnùÉ nùÉxÉvɨÉÇ* IÉÖvÉÉ„ÉÉÆiÉÒ {É®ú¨É ´É¨ÉÇ* +zÉnùÉxÉ ‡xÉiªÉxÉä¨É* Eò¨ÉÉÈiÉ Eò¨ÉÇ ½þå +Ét**13** ½þÉäiÉÉÆ nùÉäxÉ|ɽþ®úSÉä ¤ÉÉ®úÉ* +zÉÉ´ÉÒhÉ VÉÒ´É PÉɤɮúÉ* VÉèºÉå +É{ÉhÉ iÉèºÉåSÉ <iÉ®úÉÆ* VÉÉhÉÒ±É +ÆiÉ®úÉ iÉÉä‡SÉ ¦É±ÉÉ**14** +ÉSÉÉ®úvɨÉÉǨÉÉVÉÓ |ÉvÉÉxÉ* +OÉMÉhªÉ +zÉnùÉxÉ* {ÉɽþÚÆ VÉÉiÉÉÆ iɪÉɽþÚxÉ* EòÉƽþÓ xÉ +ÉxÉ ¸Éä¹`öi´Éå**15** {É®ú¥ÉÀº´É°ü{É +zÉ* iªÉÉÆiÉÚ‡xÉ ¦ÉÚiÉå ½þÉäiÉÓ ‡xɹ{ÉzÉ* +zɇSÉ VÉÒ´Éå VÉMÉɪÉÉ ºÉÉvÉxÉ* +zÉÉÆiɱÉÔxÉ +´ÉºÉÉxÉÓ**16** ´Éä³ýÓ +´Éä³ýÓ ªÉäiÉÉÆ +‡iÉlÉÒ* +zÉnùÉxÉå ºÉÖJÉ´ÉÉ´ÉÉ MÉÞ½þºlÉÓ* +zÉÉ´ÉÒhÉ VÉä ¨ÉÉPÉÉ®úÉ ±Éɇ´ÉiÉÒ* +SÉÚEò nùÖMÉÇiÉÒ +ɨÉƇjÉiÉÒ**17** ´ÉºjÉ{ÉÉjÉɇnùnùÉxÉÓ ‡´ÉSÉÉ®ú* +zÉnùɸÉÓ xɱÉMÉä +ÉvÉÉ®ú* EòÉähÉÒ EòvÉÓ½þÒ ªÉä´ÉÉä nùÉ®úÉ´É®ú* ¤É®ú´ÉÉ xÉ +xÉÉnù®ú iɪÉÉSÉÉ**18** BäºÉÒ +zÉnùÉxÉÉSÉÒ ¨É½þiÉÒ* BiÉnùlÉÇ |ɨÉÉhÉ ¸ÉÖiÉÒ* ¨½þhÉÚ‡xÉ ¤ÉɤÉɽþÒ +zÉ ºÉÆiɇ{ÉÇiÉÒ* ±ÉÉè‡EòEò®úÒiÉÒ +ÉSɇ®úiÉÒ**19** {ÉèºÉÉ +b÷EòÉ <iÉ®ú nùÉxÉ* +{ÉÚhÉÇ +zÉnùÉxÉÉ´ÉÒhÉ* EòɪɺÉä =b÷ÖMÉhÉ „É„ÉÒ‡´É½þÒxÉ* „ÉÉä¦Éä EòÉÆ {ÉnùEòÉ´ÉÒhÉ ½þÉ®ú**20** ¹Éb÷źÉÉzÉÓ VÉèºÉå ´É®úÉzÉ * {ÉÖhªÉÉÆiÉ {ÉÖhªÉ +zÉnùÉxÉ * ‡„ÉJÉ®ú „ÉÉä¦Éä xÉ Eò³ýºÉÉ´ÉÒhÉ * Eò¨É±É‡´É½þÒxÉ ºÉ®ú iÉèºÉ **21** ¦ÉVÉxÉ VÉèºÉä |Éä¨ÉÉ´ÉÒhÉ* EÖòÆEò¨ÉÉ´ÉÒhÉ ºÉÖ´ÉÉ„ÉÒhÉ* ºÉÖº´É®úÉ´ÉÒhÉ MÉÉhªÉÉSÉÉ „ÉÒhÉ* iÉGò +±É´ÉhÉ +º´ÉÉnùÚ**22** iªÉÉÆiɽþÒ ´ªÉɇvɹ]õ „ɇHò½þÒxÉ* +ÆvÉ {ÉÆMÉÚ ¤É‡vÉ®ú nùÒxÉ* iɪÉÉƱÉÉ +ÉvÉÓ PÉɱÉÉ´Éå +zÉ* +É{iÉä¹]õ VÉxÉ iªÉɨÉÉMÉå**23** +ÉiÉÉÆ ¤ÉɤÉÉÆSªÉÉ ½þÆb÷ÒSÉÒ Eò±{ÉxÉÉ* ºÉÉvÉÉ®úhÉiÉ: ¸ÉÉäiɪÉÉÆ ¨ÉxÉÉ* ´½þÉ´ÉÒ ¨½þhÉÉä‡xÉ Eò‡®úiÉÉä ªÉixÉÉ* ‡VÉYÉɺÉÖVÉxÉÉ|ÉÒiªÉlÉÇ**24** ¨É‡„ÉnùÒ‡SɪÉÉ +ÆMÉhÉÉÆiÉ* SÉÚ±É BEò ¨ÉÉä`öÒ ®úSÉÒiÉ* ´É®úÒ ‡´ÉºiÉÒhÉÇ {ÉÉiÉä±Éå `öä´ÉÒiÉ* {ÉÉhÉÒ iÉå ‡xɪɇ¨ÉiÉ PÉɱÉÚ‡xÉ**25** EòvÉÓ "‡¨Éaöä SÉɴɱÉ' Eò®úÒiÉ* EòvÉÓ {ÉÖ±ÉÉ´ÉÉ ¨ÉÉƺɇ¨É‡¸ÉiÉ* EòvÉÓ Eò‡hÉEäòSÉÓ ¨ÉÖ]õEÖò³ýÓ ´É³ýÒiÉ* ´É®úÉzÉÓ ‡„ÉVÉ´ÉÒiÉ b÷ɳýÒSªÉÉ**26** EòvÉÓ Eò°ü‡xÉ Eò‡hÉEäòSÉä ®úÉäb÷MÉä* +lÉ´ÉÉ lÉÉ{ÉÚ‡xÉ Eò‡hÉEäòSÉä {ÉÉxÉMÉä* ºÉÉäb÷ÒiÉ ‡„ÉVÉiªÉÉ ´É®úhÉÉÆiÉ +ÆMÉå* ¨ÉÖ]õEÖò²ªÉÉƺÉÆMÉå ½þ³ýÖ´ÉÉ®ú**27** ¨ÉºÉɱÉÉ ´ÉÉ]õÚ‡xÉ {ÉÉ]õ¬É´É®úiÉÒ* º´ÉªÉå Eò®úÒiÉ {ÉÉEò‡xɹ{ÉkÉÒ* ¨ÉÖMÉ´Éb÷¬É Eò°ü‡xÉ º´É½þºiÉÓ* ½þ³ýÚSÉ ºÉÉä‡b÷iÉÒ ½þÆb÷ÓiÉ**28** º´ÉMÉÉLJnù ¦ÉÖ´ÉxÉɇSɪÉÉ +É„ÉÉ* ªÉYÉÉlÉÔ Eò®ú´ÉÚ‡xɪÉÉÆ {É„ÉÖ˽þºÉÉ* ¥ÉÉÀhɽþÒ ºÉ䇴ÉiÉÒ {ÉÖ®úÉäb÷É„ÉÉ* ºÉ„ÉɺjÉ Ë½þºÉÉ ½þÒ ¨½þhÉiÉÒ**29** iÉèºÉäSÉ ¨ÉÖ±±ÉÉºÉ +ÉYÉÉ{ÉÚxÉ* Eò®ú´ÉÚ‡xÉ „ÉɺjÉÉäHò ¨ÉÆjÉÉäSSÉ®úhÉ* ¤ÉɤÉɽþÒ Eò®ú´ÉÒiÉ +VÉɽþxÉxÉ* ‡´É‡vɇ´ÉvÉÉxÉ{ÉÖ®ú:ºÉ®ú**30** EòvÉÓ ¨ÉÉä`öÒ EòvÉÓ ±É½þÉxÉ* ½þÆb÷ÒSÉä ªÉÉ |ÉEòÉ®ú nùÉäxÉ* ‡iɪÉä¨ÉÉVÉÓ ‡„ÉVÉ´ÉÚ‡xÉ +zÉ* Eò®ú´ÉÒiÉ ¦ÉÉäVÉxÉ +zÉɇlÉǪÉÉÆ**31** {ÉzÉÉºÉ VÉhÉÉÆ {ÉÖ®úäºÉå +zÉ* {ÉÖ®ú´ÉÒ VÉÒ iÉÒ ½þÆb÷Ò ±É½þÉxÉ* ‡VɪÉåiÉ „ÉƦɮú {ÉÉjÉå VÉä´ÉÚxÉ* =®úä VÉé +zÉ iÉÒ ¨ÉÉä`öÒ**32** iÉnùlÉÇ +É{ÉhÉ ´ÉɇhɪÉÉEòb÷ä* º´ÉªÉå VÉÉ>ð‡xÉ `ö®ú´ÉÒiÉ +ÉÆEòb÷ä* =vÉÉ®úÒSÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ xÉ ‡iÉEòb÷ä* {ÉèºÉä iÉä ®úÉäEòb÷ä ½þÉiÉÉ´É®úÒ**33** ¨ÉÒ`ö, ‡¨É®úSÉÒ, ‡VÉ®úå, ‡¨É®úå* ¦ÉÉVÉÒ{ÉɱÉÉ xÉÉ®ú³ý JÉÉä¤É®úå* º´ÉªÉå ¤ÉɤÉÉ +ÉhÉÒiÉ ºÉÉ®úå* {ÉÚhÉÇ ‡´ÉSÉÉ®úå `ö®ú´ÉÚxÉ**34** º´ÉªÉå ¤ÉèºÉÚ‡xÉ ¨É‡„ÉnùÒiÉå* VÉÉiÉå ¨ÉÉÆb÷Ú‡xɪÉÉÆ ‡xÉVÉ ½þÉiÉå* MɽþÚÆ b÷ɳý VÉÉåvɇ³ýªÉÉiÉå* ¤ÉɤÉÉÆxÉÓ iÉälÉå nù³ýÉ´Éå**35** ½þÆb÷Ò|ÉÒiªÉlÉÇ ¨ÉÖJªÉ {ɇ®ú¸É¨É* ¤ÉɤÉÉSÉ +É{ÉhÉ Eò®úÒiÉ +‡´É¸É¨É* ¨ÉºÉɱÉÉ ´ÉÉÆ]õɴɪÉÉSÉå½þÒ Eò¨ÉÇ* Eò®úÒiÉ EòÓ {É®ú¨É ¨ÉxÉÉä¦ÉÉ´Éå**36** Eò®úɴɪÉÉ ºÉÉè¨ªÉ ´ÉÉ |ÉJÉ®ú* SÉÖ±±ÉÒ¨ÉÉVÉÒ±É ´Éè…ÉÉxÉ®ú* <ÆvÉxÉå ½þÓ º´ÉªÉå JÉɱɴɮú* Eò®úÒiÉ ´É®úSÉä´É®ú ¤ÉɤÉÉ**37** b÷ɳý PÉɱÉÚ‡xɪÉÉÆ ‡¦ÉVÉiÉ* º´ÉªÉå {ÉÉ]õ¬É´É®ú ´ÉÉ]õÚÆ ±ÉÉMÉiÉ* ˽þMÉ ‡VÉ®úå EòÉäËlɤÉÒ®ú ‡¨É‡¸ÉiÉ* JɨÉÆMÉ ¤ÉxÉ´ÉÒiÉ JÉÉt º´ÉªÉå**38** ËiɤÉÚ‡xɪÉÉÆ EòhÉEòÒSÉä MÉÉä³ýä* Eò°ü‡xÉ ºÉ´´ÉÉ ½þÉiÉ ´Éä]õÉä³ýå* ±ÉÉ]õÚ‡xɪÉÉÆ ¨ÉMÉ iÉå ºÉMɳýå* Eò®úÒiÉ {ÉÉä³ýä ‡´ÉºiÉÒhÉÇ**39** VÉÉåvɲªÉÉSÉå {ÉÒ`ö +ÉÆiÉ* {ÉÉhÉÒ PÉɱÉÚ‡xÉ |ɨÉÉhÉÉÆiÉ* Eò°ü‡xɪÉÉÆ iÉä iÉGò‡¨É‡¸ÉiÉ* +ÉƤÉұɽþÒ Eò®úÒiÉ ½þÆb÷ÓiÉ**40** iÉÒ½þÒ +ÉƤÉÒ±É +´É‡PɪÉÉÆiÉå* {É®ú¨É|Éä¨Éå ¤ÉɤÉÉ ½þÉiÉå* ´ÉÉføÒiÉ <iÉ®ú +zÉɺɨɴÉäiÉå* +‡iÉ +Énù®úå iÉä ºÉ¨ÉªÉÓ**41** +ºÉÉä ½þÆb÷Ò ‡„ÉVɱÉÒ {ÉÚhÉÇ* BäºÉÒ xÉÒ]õ {ÉÉ®úJÉ Eò°üxÉ* SÉÖ±±ÉÒJÉɱÉÓ =iÉ°üxÉ* ¨É‡„ÉnùÓ xÉä>ðxÉ `öä´ÉÒiÉ**42** ‡´É‡vÉ{ÉÚ´ÉÇEò ¨ÉÉè±É´ÉÒ½þºiÉå* ¡òÉiªÉÉ nùä´É´ÉÚxÉ iªÉÉ +zÉÉiÉå*


|ɺÉÉnù {ÉÉ`ö´ÉÒiÉ ¨½þɳýºÉÉ{ÉiÉÒiÉå* +ɇhÉEò iÉÉiªÉÉÆiÉå +É®úƦÉÓ**43** ¨ÉMÉ iÉå „Éä¹É ºÉEò³ý +zÉ* ¤ÉɤÉÉ ´ÉÉføÒiÉ ‡xÉVɽþºiÉåEò°üxÉ* MÉ®úÒ¤É nù֤ɳýä iÉÞ{iÉ Eò°üxÉ* ºÉÖJÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ {ÉÉ´ÉiÉ**44** iÉä +zÉÉlÉÔ ªÉÉ´ÉkÉÞ‡{iÉ* +zÉ ºÉ䇴ÉiÉÒ =±±ÉɺɴÉÞkÉÒ* ´É®úÒ ¤ÉɤÉÉ +ÉOɽþ Eò‡®úiÉÒ* PªÉÉ PªÉÉ ¨½þhÉiÉÒ |ÉÒiÉÒxÉå**45** EòÉªÉ iɪÉÉÆSÉå {ÉÖhªÉ MɽþxÉ* VɪÉÉÆ ½þå ±ÉÉvɱÉå iÉÞ‡{iɦÉÉäVÉxÉ* º´ÉªÉå ¤ÉɤÉÉ VªÉÉÆ +ÉäMɇ®úiÉÒ +zÉ* EòÉªÉ iÉä vÉxªÉ ¦ÉÉMªÉÉSÉä**46** ªÉälÉå ºÉ½þVÉ ªÉä<Ç±É +É„ÉÆEòÉ* |ɺÉÉnù ¨½þhÉÚ‡xÉ ¤ÉɤÉÉ ±ÉÉäEòÉÆ* ºÉ¨ÉÉÆºÉ +zɽþÒ ¦ÉHòÉÆ +xÉäEòÉÆ* ‡xÉ:„ÉÆEò ¨ÉxÉå EòÉÆ ´ÉÉ]õÒiÉ**47** iÉ®úÒ ªÉÉ „ÉÆEäòSÉå ‡xÉ®úÉEò®úhÉ* Eò®úɴɪÉÉ xÉ ±ÉÉMÉä „ÉÒhÉ* VɪÉÉÆºÉ ‡xÉiªÉÉSÉå ¨ÉÉƺÉÉ„ÉxÉ* iɪÉÉƺÉÒSÉ ½þå +zÉ ´ÉÉføÒiÉ**48** +ÉVÉx¨ÉÉÆiÉ xÉɽþÓ ºÉ½þ´ÉɺÉ* iɪÉÉ º{É„ÉÈÚ xÉ nùäiÉÒ ¨ÉÉƺÉɺÉ* EòvÉÓ½þÒ xÉ Eò‡®úiÉÒ ½þå ºÉɽþºÉ* |ɺÉÉnùÓ ±ÉɱɺÉÉ iªÉÉÆ nùäiÉÒ**49** MÉÖ¯û º´ÉªÉå |ɺÉÉnù nùäiÉÉÆ* ºÉä´ªÉɺÉä´ªÉÉSÉÉ ‡´ÉEò±{É ªÉäiÉÉÆ* ‡„ɹªÉ {ÉÉ´Éä ‡xÉVÉÉi¨ÉPÉÉiÉÉ* +vÉ:{ÉÉiÉÉiÉå VÉÉ<Ç**50** ªÉÉ iÉk´ÉÉSÉÒ EòÉä`ö´É®ú VÉÉhÉ* VÉɽþ±ÉÒ +É{ÉÖ±ªÉÉ ¦ÉHòÉƱÉÉMÉÚxÉ* ¨½þhÉÉä‡xÉ lÉ^õɇ´ÉxÉÉänùåEò°üxÉ* ¤ÉɤÉÉ ½þå +É{ÉhÉ +xÉ֦ɴÉÒiÉ**51** ªÉä +lÉÕSÉÒ +±{É ´ÉÉiÉÉÇ* +É`ö´É±ÉÒ VÉÒ ‡±É‡½þiÉÉ ‡±É‡½þiÉÉÆ* ¸ÉÉäiÉÓ {ɇ®ú‡ºÉVÉä º´ÉºlɇSÉkÉÉ* ‡xÉVɇ½þiÉÉlÉÉDZÉÉMÉÚxÉ**52** +ɱÉÒ BEònùÉÆ BEòÉnù„ÉÒ* ¤ÉɤÉÉ ´ÉnùiÉÒ nùÉnùÉÆ{ÉÉ„ÉÓ* ""EòÉ䆽þɲªÉɽþÚ‡xÉ ºÉÉMÉÉäiÉÒ„ÉÒ* +Éhɇ´É„ÉÒ EòÉÆ ¨ÉVɱÉÉMÉÓ''**53** iÉnùlÉÇ ºÉÉ<ÈxÉÓ ¯û{ɪÉä Eòɇfø±Éä* nùÉnùÉÆ{ÉÉ„ÉÓ ¨ÉÉäVÉÚ‡xÉ ‡nùvɱÉä* ""VÉÉiÉÒxÉå VÉÉ'' +ÉYÉɇ{ɱÉå* ""iÉÚÆSÉ ½þå Eäò±Éå {Éɇ½þVÉä''**54** xÉɨÉå MÉhÉä„É nùɨÉÉänù®ú* ={ÉxÉÉ¨É VɪÉÉÆSÉå Eäò³ýEò®ú* VÉxÉ VÉÉhÉÉä‡xÉ iÉä ´ÉªÉºEò®ú* nùÉnùÉSÉ ºÉ´ÉÇ ºÉƤÉÉä‡vÉiÉÒ**55** ½þ®úÒ ‡´ÉxÉɪÉEò ºÉÉ`ö¬ÉÆSÉä …É„ÉÖ®ú* ºÉÉ<Ç{ÉnùÓ |Éä¨É +‡xÉ´ÉÉ®ú* ¥ÉÉÀhÉ ¥ÉÀEò¨ÉÕ +Énù®ú* +ÉSÉÉ®ú‡´ÉSÉÉ®úºÉÆ{ÉzÉ**56** Eò‡®úiÉÉÆ ®úÉjÉƇnùxÉ ‡xÉVÉMÉÖ¯ûºÉä´ÉÉ* vÉhÉÒ xÉ {ÉÖ®úä VɪÉÉÆSªÉÉ VÉÒ´ÉÉ* iɪÉÉÆºÉ ªÉÉ +ÉYÉäSÉÉ xɴɱÉÉ´ÉÉ* xÉEò³ýä ´ÉÉ]õÉ´ÉÉ EèòºÉäxÉÒ**57** VɪÉÉSÉÓ MÉÉjÉå +‡´ÉEò³ý* VɪÉÉ {ÉÚ´ÉÉǦªÉɺÉÉSÉå ¤É³ý* iɪÉÉSÉå ¨ÉxÉ EòvÉÓ xÉ SÉÆSɳý* ¤ÉÖrùÒ½þÒ +Sɳý MÉÖ¯û{ÉnùÓ**58** vÉxÉvÉÉxªÉ´ÉºjÉÉ{ÉÇhÉ* ½þåSÉ xÉ´½þä nù‡IÉhÉÉnùÉxÉ* MÉÖ´ÉÉÇYÉäSÉå +xÉÖ¹`öÉxÉ* MÉÖ¯ûºÉÆiÉÉä¹ÉhÉ nù‡IÉhÉÉ**59** EòɪÉÉ´ÉÉSÉɨÉxÉɇnùEòÉÆSÉÒ* Eò®úÒ VÉÉä EÖò®ú´ÉÆb÷Ò ºÉ´ÉÉÈSÉÒ* +ÆiÉÓ VÉÉä ºÉÉvÉÒ MÉÖ¯ûEÞò{ÉäSÉÒ* |ÉÉ{iÉÒ iɪÉÉSÉÒ ‡xÉVɸÉrùÉ**60** ¨ÉMÉ iÉÒ +ÉYÉÉ ´ÉÆnùÚ‡xÉ ‡„É®úÓ* Eò{Éb÷ä Eò°ü‡xÉ +ɱÉä ºÉi´É®úÒ* ‡xÉPÉɱÉä VÉÉ>ðÆ iªÉÉ MÉÉÆ´ÉÉ´É®úÒ* iÉÆ´É ¨ÉÉPÉÉ®úÓ ¤ÉÉä±Éɇ´É±Éå**61** ""+®úä, ½þÒ JÉ®úänùÒ Eò®úɴɪÉɺÉ* EòÉähÉÉºÉ iÉ®úÒ {ÉÉ`ö´ÉÒxÉɺÉ''* ¨½þhÉɱÉä, ""VÉÉhªÉɪÉähªÉÉSÉÉ jÉɺÉ* =MÉÒ xÉ ºÉɪÉÉºÉ Eò®úÉ´Éä''**62** ¨ÉMÉ iÉÒ ºÉÉMÉÉäiÉÒ +ÉhÉɴɪÉɺÉ* nùÉnùÉÆxÉÓ {ÉÉ`ö‡´É±Éå {ÉÉÆb÷Ú MÉb÷¬ÉºÉ* <iÉÖCªÉÉÆiÉ ¤ÉɤÉÉ ´ÉnùiÉÒ nùÉnùÉƺÉ* {ɽþÉ iªÉÉ ºÉ¨ÉªÉÉºÉ EòÉªÉ iÉå**63** {ÉÉÆb÷Ú ‡xÉPÉɱÉÉ VÉɴɪÉɺÉ* {ÉɽþÚ‡xÉ ±ÉÉMɱÉÉ iÉÉä ®úºiªÉɺÉ* ®úɽþÚÆ nùä ¨½þhÉiÉÒ +ÉVÉSÉÉ ‡nù´ÉºÉ* {É®úiÉ´ÉÓ iɪÉÉºÉ ¨ÉÉPÉÉ®úÉ**64** +ºÉÉä {ÉÖføå BCªÉÉ EòɳýÓ* +ɱÉÒ ½þÆb÷Ò ¤Éxɇ´ÉhªÉÉSÉÒ =Eò³ýÒ* SÉÖ±ÉÒ´É®ú b÷äMÉ SÉfø‡´É±ÉÒ* ºÉÉMÉÉäiÉÒ ‡®úSɇ´É±ÉÒ ‡iɪÉåiÉ**65** iÉÉÆnùÚ³ý vÉÖ>ð‡xÉ ]õɇEò±Éä iÉÓiÉ* ªÉlÉÉ|ɨÉÉhÉ {ÉÉhÉÒ PÉɱÉÒiÉ* ±ÉÉÆEòb÷å ºÉÉ°ü‡xÉ JÉɱÉÓ SÉÖ±ÉÓiÉ* ¤ÉɤÉÉ iÉÓ ¡ÖòÆEòÒiÉ ¤ÉèºÉ±Éä**66** MÉÉÆ´É ºÉMɳýÉ iªÉÉÆxÉÉ +ƇEòiÉ* EòÉähÉÒ½þÒ +ÉxÉÆnùå ¤ÉºÉiÉÉ ¡ÖòÆEòÒiÉ* {ɇ®ú ¤ÉɤÉÉÆSªÉÉ +ÉYÉ䇴ɮú‡½þiÉ* SÉɱÉäxÉÉ Ë½þ¨ÉiÉ Eò´ÉhÉÉSÉÒ**67** +zɽþÒ ®úÉÆvÉÚ‡xÉ +ÉhÉɴɪÉɺÉ* +ÉYÉÉSÉ Eò®úhªÉÉSÉÉ +´ÉEòÉ„É* {É®ú¨É ºÉÉäiEòÆ`ö ºÉÉ<ÈSÉä nùɺÉ* ºÉÉ<ÇSÉ =nùÉºÉ BiÉnùlÉÇ**68** =nùÉºÉ ¨½þhÉhÉå ½þå½þÒ xÉ ºÉÉlÉÇ* º´ÉªÉÆ{ÉÉEòÓ VɪÉÉ º´ÉÉlÉÇ* iÉÉä <iÉ®úÉÆiÉå Eò¹]õ´ÉÒ±É ‡Eò¨ÉlÉÇ* +zÉnùÉxÉÉlÉÇ {É®ú‡EòªÉÉÆ**69** ‡xÉVɇxÉ´ÉÉǽþÉ {ÉÉä]õÉ{ÉÖ®úÒ* º´ÉªÉå VÉÉä ¨ÉÉMÉä ¨ÉÉvÉÖEò®úÒ* ˽þb÷ä iÉnùlÉÇ nùÉ®úÉänùÉ®úÓ* ¨ÉÉMÉä ¦ÉÉEò®úÒ SÉiÉEòÉä®ú**70** iÉÉäSÉ Eò®úɴɪÉÉ +zÉnùÉxÉ* ºÉÉä„ÉÒ±É VÉä´½þÉÆ Eò¹]õ +É{ÉhÉ* iÉä´½þÉÆSÉ iɪÉÉiÉå ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ* ®úɽþÒxÉÉ +´É±ÉƤÉÚxÉ EòÉähÉÉ´É®úÒ**71** „ÉƦɮú {ÉÉjÉÉÆSÉÉ º´ÉªÉÆ{ÉÉEò* ½þÉä<Ç±É <iÉÖEåò {ÉÒ`ö EòhÉÒEò* iÉÉÆnùÚ³ý b÷ɳý {ÉɽþÚ‡xÉ SÉÉäJÉ* +ÉhÉÒiÉ ®úÉäJÉ ¤ÉɤÉÉ º´ÉªÉå**72** º´ÉªÉå ºÉÚ{É PÉä>ð‡xÉ ½þÉiÉÓ* ´ÉɇhɪÉÉSÉä nùÖEòÉxÉÓ VÉä VÉÉiÉÒ* ´ªÉ´É½þÉ®úÓ SÉÉäJÉ +ºÉÉ´Éå ‡EòiÉÒ* VÉxÉ ½þå ‡„ÉEòiÉÒ VɪÉÉSÉäxÉÒ**73** ´ÉºiÉÚ º´ÉªÉå ½þÉiÉÒ PÉä>ðxÉ* Eò®úÒiÉ nù®únùÉ¨É EòºÉÚxÉ * EòÉähÉÒ VÉÉ>ðÆ xÉ „ÉEäò UôEò´ÉÚxÉ* MÉ´ÉÇ ½þ°üxÉ VÉÉiɺÉä**74** BäºÉÉ ‡½þ„Éä¤ÉÓ +É´É PÉɇ±ÉiÉÒ* {Éè½þÒ xÉ iÉälÉå VÉÉ>ðÆ nùäiÉÒ* {ÉÉÆSÉ ¨ÉÉMÉiÉÉÆ nù½þÉ nùäiÉÒ* nùÉ¨É SÉÖEò‡´ÉiÉÒ ½þÉiÉÉä½þÉiÉ**75** º´ÉªÉå EòɨÉÉSÉÒ ¨ÉÉä`öÒ ½þÉèºÉ* nùÖ‡VɪÉÉxÉå Eäò±Éå xÉ SɱÉä iªÉÉƺÉ* xÉ vÉ®úiÉÒ EòvÉÓ EÖòhÉÉSÉÒ +ɺÉ* {ɇ®ú xÉ jÉÉºÉ Eò´ÉhÉÉSÉÉ**76** ½þå BEò iÉk´É ¤ÉɤÉÉÆ{ÉÉ„ÉÓ* ½þÉäiÉå VÉÉMÉÞiÉ +½þ‡xÉÇ„ÉÓ* ¨½þhÉÚxÉ ªÉÉ ½þÆb÷ÒSÉä EòɪÉÉǺÉÒ* ºÉÉÁ xÉ EòÉähÉÉ„ÉÓ ¨ÉÉMÉiÉ**77** ½þÆb÷ÒSÉ EòÉªÉ vÉÖxÉÒSªÉÉ ±ÉMÉiÉ* ºÉ{ÉÇhÉÉSÉä JÉÉä±ÉÒSÉÒ Ë¦ÉiÉ* {ÉÚ´ÉǦÉÉMÉÉSÉÒ iÉÒxÉ SÉiÉÖlÉÇ* º´É½þºiÉ®ú‡SÉiÉ ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ**78** ¨É½þÉnùÚ Eò®úÒ EònùǨÉMÉÉ®úÉ* ¤ÉɤÉÉ lÉÉ{ÉÒ PÉä>ð‡xÉ ‡xÉVÉEò®úÉ* ®úSÉÒiÉ ‡´É]õÉÆSªÉÉ lÉ®úÉ´É®ú lÉ®úÉ* ˦ÉiÉÒ =¦ÉÉ®úɴɪÉɺÉ**79** +ɇhÉEò ¤ÉɤÉÉ EòÉªÉ xÉ Eò‡®úiÉÒ* ¨É„ÉÒnù +É{ÉhÉ º´ÉªÉå ºÉÉ®ú‡´ÉiÉÒ* ½þÉiÉÓ Eò¡òxÉÒ ±ÉÆMÉÉä]õ ‡„É´ÉiÉÒ* +ÉÆºÉ xÉ `ö䇴ÉiÉÒ Eò´ÉhÉÉSÉÒ**80** ½þÆb÷ÓiÉÚ‡xÉ ªÉäiÉÉÆ ´É®ú* ´ÉÉ¡òÉ =ºÉ³ýiÉ +ºÉiÉÉÆ ¦ÉªÉÆEò®ú* +ºiÉxÉÒ ºÉÉ°ü‡xÉ ¤ÉɤÉÉ ‡xÉVÉEò®ú* PÉɱÉÚ‡xÉ JÉɱɴɮú fø´É³ýÒiÉ**81** {ÉɽþÚ‡xÉ iÉ{Éä±Éå JÉiÉJÉiɱÉå* fø´É³ýhªÉÉSÉä ªÉÉäMªÉ ZÉɱÉå* xÉ´É±É ¤ÉɤÉÉ B䇺ɪÉÉ ´Éä³ýä* +MÉÉvÉ ±ÉÒ±Éä nùÉ´ÉÒiÉ**82** EòÉä`öå ®úHò¨ÉÉƺÉÉSÉÉ ½þÉiÉ* EòÉä`öå iÉ{Éä±Éå |ÉJÉ®ú ®úJÉ®úJÉÒiÉ* {ɇ®ú xÉ ¦ÉÉVɱªÉÉSÉÒ JÉÚhÉ ªÉÎiEòƇSÉiÉ* xÉ ¦ÉªÉ¦ÉÒiÉ ¨ÉÖJÉSɪÉÉÇ**83** VÉÉä ¦ÉHòÉƇSɪÉÉ {Éb÷iÉÉÆ ¨ÉºiÉEòÓ* iÉÉiEòɳý ´ÉÉ®úÒ ‡jÉiÉÉ{É ºÉ¨ÉºiÉ EòÓ* iɪÉɺÉÒ EèòºÉå nùÖJÉ´ÉÉ´Éå {ÉÉ´ÉEòÓ* ¨É½þiÉÒ xÉ `öÉ´ÉÖEòÒ EòÉªÉ iɪÉÉ**84** ‡¦ÉVɱÉÒ b÷ɳý {ÉÉ]õ¬É´É®úiÉÒ* PÉɱÉÚ‡xɪÉÉÆ º´ÉªÉå ‡xɴɇb÷iÉÒ* º´ÉªÉå ´É®ú´ÉÆ]õÉ PÉä>ð‡xÉ ´Éɇ]õiÉÒ* ¨ÉÖMÉ´Éb÷¬É ¤Éxɇ´ÉiÉÒ ‡xÉVɽþºiÉå**85** ¨ÉMÉ iªÉÉ ½þÆb÷ÓiÉ ½þ³ýÚSÉ ºÉÉä‡b÷iÉÒ* JÉɱÉÓ xÉ ±ÉÉMÉÉ´ªÉÉ ¨½þhÉÚ‡xÉ PÉɇ]õiÉÒ* iɪÉÉ®ú ½þÉäiÉÉÆ ½þÆb÷Ò =iɇ®úiÉÒ* |ɺÉÉnù ´ÉÉƇ]õiÉÒ ºÉEò‡³ýEòÉÆ**86** ºÉEò‡³ýEòÉÆ EòÉÆ ¨½þhÉiÉÒ±É ¸ÉÉäiÉä* ºÉÉ<ǤÉɤÉÉ iÉÉå ªÉ´ÉxÉ ½þÉäiÉä* ¨ÉMÉ B䇺ɪÉÉ +vɨÉÉÇSÉ®úhÉÉiÉå* VÉɽþ±Éä Eò®ú‡´ÉiÉä EèòºÉäxÉÒ**87** ªÉÉ „ÉÆEäòSÉå BEò‡SÉ =kÉ®ú* vɨÉÇ +ɇhÉ +vɨÉÇ ‡´ÉSÉÉ®ú* ºÉÉ<È{ÉÉ„ÉÓ ½þå ºÉÉSÉÉ®ú* ‡xÉ®úÆiÉ®ú VÉÉMÉiÉ**88** ½þÆb÷ÓiÉÒ±É ‡„ÉVɱÉä±Éä {ÉnùÉlÉÇ* PªÉÉ´ÉäiÉ ºÉ´ÉÉÈxÉÓ ºÉä´ÉxÉÉlÉÇ* BäºÉÉ nùÖ®úÉOɽþ ªÉÎiEòƇSÉiÉ* ºÉÉ<Ç xÉ vÉ®úÒiÉ Eäò´½þÉƽþÒ**89** {ɇ®ú iÉÉä |ɺÉÉnù ´½þÉ´ÉÉ |ÉÉ{iÉ* B䇺ɪÉÉ ºÉ‡nùSUôå VÉä VÉä |É䇮úiÉ* iɪÉÉÆSÉÒ Eäò´É³ý ´ÉɺÉxÉÉ {ÉÖ®ú´ÉÒiÉ* |É{ÉÆSÉ xÉ Eò®úÒiÉ Eäò´½þÉƽþÒ**90** ‡„É´ÉÉªÉ `öÉ´ÉÒ EòÉähÉÉºÉ YÉÉiÉÒ* ¨É‡„ÉnùÓ ´ÉºÉiÉÒ ªÉ´ÉxÉ ¨½þhÉiÉÒ* {ɇ®ú iɪÉÉÆSÉÒ +ÉSɇ®úiÉÒ ®úÒiÉÒ* {ÉɽþÚ‡xÉ VÉÉiÉÒ Eò³ýäxÉÉ**91** ¦ÉHò VɪÉÉºÉ nùä´É ¨ÉɇxÉiÉÒ* VɪÉÉSªÉÉ iÉä {Énù®úVÉÓ ±ÉÉä³ýiÉÒ* iɪÉÉSÉÒ +´É±ÉÉä‡EòiÉÒ EòÉªÉ VÉÉiÉÒ* {É®ú¨ÉÉlÉÇ|ÉÉ{iÉÒ ‡vÉEò iªÉÉÆSÉÒ**92** <½þɨÉÖjÉÓ VÉÉä ¤ÉÉhɱÉÉ ‡´É®úHòÒ* ‡´É´ÉäEò ´Éè®úÉMªÉ VɪÉÉSÉÒ ºÉÆ{ÉkÉÒ* EòÉªÉ iɪÉÉSÉÒ {ɽþÉhÉå VÉÉiÉÒ* {É®ú¨ÉÉlÉÇ|ÉÉ{iÉÒ ‡vÉEò iªÉÉSÉÒ**93** vɨÉÉÇvɨÉÉÇiÉÒiÉ ÎºlÉiÉÒ* VɪÉÉSÉÒ „ÉÖrù +ÉxÉÆnù´ÉÞkÉÒ* EòÉªÉ iɪÉÉSÉÒ {ÉɽþhÉå VÉÉiÉÒ* {É®ú¨ÉÉlÉÇ|ÉÉ{iÉÒ ‡vÉEò iªÉÉSÉÒ**94** BäºÉå ½þå ¤ÉɤÉÉÆSÉå Sɇ®úiÉ* ¨ÉÒ iÉÉå MÉÉ<È ‡xÉVɺÉÖJÉÉlÉÇ* +ºÉä±É


EòÉähÉÉ ¸É´ÉhÉÉSÉÒ +ÉiÉÇ* {ÉÖ®úä±É½þÒ ¦ÉÉ´ÉÉlÉÇ iɪÉÉSÉÉ**95** +ºÉÉä ªÉÉ EòlÉäSÉå +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ* ®úɇ½þ±Éå ¨ÉÉMÉåSÉ {ɽþÉ {É®úiÉÚxÉ* ¤ÉɤÉÉ nùÉnùÉÆºÉ +xÉÖ±ÉIÉÚxÉ* ´ÉnùiÉÒ +´ÉvÉÉxÉ tÉ iÉälÉå**96** JÉÉ®úÉ {ÉÖ±ÉÉ´ÉÉ +ɽþä Eäò±ÉÉ* {Éɇ½þ±ÉÉºÉ EòÉÆ EèòºÉÉ ZÉɱÉÉ* nùÉnùÉÆxÉÓ ={ÉSÉÉ®úÉlÉÇ xÉÉÆ´ÉɇVɱÉÉ* ½þÉä ½þÉä SÉÉÆMɱÉÉ ¨½þhÉÚ‡xÉ**97** nùÉnùÉ {ÉÖ®úÉhÉä ¦ÉHò ´É‡®ú¹`ö* ºxÉÉxɺÉÆvªÉÉ-‡xɪɨɇxɹ`ö* {ÉɽþiÉÒ ºÉnùÉ ‡„ɹ]õɇ„ɹ]õ* iɪÉÉÆ xÉ ½þå <¹]õ ´ÉÉ]õ±Éå**98** xÉɽþÓ EòvÉÓ où¹]õÓ nùä‡JɱÉÉ* xÉɽþÓ EòvÉÓ ‡VÉ´½þä SÉɇJɱÉÉ* B䇺ɪÉÉºÉ EèòºÉÉ ¨½þhɺÉÒ SÉÉÆMɱÉÉ* ¨½þhÉiÉÒ nùÉnùɱÉÉ iÉÆ´É ¤ÉɤÉÉ**99** EòÉfø EòÓ ®úä b÷äMÉÒSÉå ZÉÉÆEòhÉ* {ɽþÉ EòÓ +ÉÆiÉ ½þÉiÉ PÉɱÉÚxÉ* ¨ÉMÉ º´ÉªÉå iɪÉÉÆSÉÉ ½þºiÉ vÉ°üxÉ* JÉÖ{ɇºÉiÉÒ +ÉÆiÉÚxÉ b÷äMÉÒSªÉÉ**100** {ÉÖføå ¨½þhÉiÉÒ ½þÉiÉ EòÉfø* {ɳýÉ PÉä ½þÉ iÉÉ]õÉÆiÉ ´ÉÉfø* ºÉÉå´É²ªÉÉSÉÒ xÉ vÉ®úÓ SÉÉb÷* =MÉÒSÉ ¤ÉÉb÷ ¨ÉÉ°üÆ xÉEòÉä**101** ºÉÆiÉ ¨½þhÉiÉÒ±É ‡„ɹªÉÉºÉ ¤ÉÉ]õ* Eò±{ÉxÉÉSÉ ½þÒ +ÉvÉÓ +SÉÉ]õ* ºÉÆiÉ EÞò{ÉäxÉå ¦É®ú±Éä PÉxÉnùÉ]õ* iɪÉÉÆSÉÒ ´ÉÉ]õ iªÉÉÆ `öÉ´ÉÒ**102** JɆªÉÉ |Éä¨ÉÉSÉÒ =`öiÉÉÆ ±É½þ®úÒ* ¨ÉÉiÉɽþÒ ¨ÉÖ±ÉÉ PÉä ‡SɨÉ]õÉ Eò®úÓ* ¨ÉMÉ VÉé ¤Éɳý +É®úÉä³ýÒ ¨ÉÉ®úÒ* iÉ´ÉÆ iÉÒSÉ vÉ®úÒ {ÉÉä]õɺÉÓ**103** +¦ÉIªÉ ¦ÉIÉÉlÉÕ VɪÉÉSÉå ¨ÉxÉ* iɪÉÉSÉÒ ´ÉɺÉxÉÉ Eò‡®úiÉÒ „ɨÉxÉ* iÉåSÉ Eò®úÒ VÉÉä ¨ÉxÉÉSÉå nù¨ÉxÉ* iɪÉÉºÉ +xÉÖ¨ÉÉänùxÉ nùä ºÉÉ<Ç**104** ½þÒ +ÉYÉÉ{ÉɱÉxɨÉÒ¨ÉÉƺÉÉ* VÉÉ<Ç EòvÉÓ iÉÒ <iÉÖEòÒ Eò³ýºÉÉ* º{É„ÉDZÉä VÉä xÉ +ÉVÉx¨É ¨ÉÉƺÉÉ* iɪÉÉÆSÉÉ ¦É®úƴɺÉÉ b÷³ý¨É³ýä**105** {ÉɽþÚÆ VÉÉiÉÉÆ ´ÉºiÉÖκlÉiÉÒ* B䇺ɪÉÉ ¦ÉHòÉ Eò´ÉhÉɽþÒ|ÉiÉÒ* EòvÉÓ xÉ ¤ÉɤÉÉ º´ÉªÉå |É´ÉiÉLJ´ÉiÉÒ* =x¨ÉÉMÉÇ´ÉiÉÔ ´½þɴɪÉÉ**106** +ºÉÉä ºÉxÉ BEòÉähÉҺɄÉå nù½þÉ* iɪÉÉ ´É¹ÉÉÇ{ÉÚ´ÉÕ {ɽþÉ* ªÉÉäMÉ ½þÆb÷ÒSÉÉ ´É®úSÉä´É®ú ½þÉ* ¤É½þÖ =iºÉɽþɺɨÉÎx´ÉiÉ**107** iÉälÉÚxÉ {ÉÖføå ¨ÉÖƤÉɄɽþ®úÓ* nùɺÉMÉhÉÚÆSÉÒ +ɱÉÒ ¡äò®úÒ* ºÉÉ<ǨÉɽþÉi¨ªÉ EòÒiÉÇxÉMÉVÉ®úÓ* EòÉå‡nù±Éå +ÆiÉ®úÓ ºÉEò³ýÉÆSªÉÉ**108** iÉä´½þÉÆ{ÉɺÉÚ‡xÉ ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ ¨É½þiÉÒ* Eò³ýÚ‡xÉ +ɤÉɱɴÉÞrùÉÆ|ÉiÉÒ* iÉälÉÚ‡xÉ VÉxÉ VÉÉ>ðÆ ±ÉÉMÉiÉÒ* ‡„Éb÷Õ xÉ MÉhÉiÉÒ iɪÉÉÆSÉÒ**109** {ÉÖføå {ÉÚVÉÉ {ÉÆSÉÉä{ÉSÉÉ®ú* xÉè´ÉätÉSÉä xÉÉxÉÉ|ÉEòÉ®ú* ºÉÖ°ü ZÉɱÉä +ɽþÉ®ú-={ɽþÉ®ú* nùÖ{ÉÉ®ú‡iÉ{ÉÉ®ú ¤ÉɤÉÉƺÉ**110** ´É®úhÉ ¦ÉÉiÉ ‡„É®úÉ {ÉÖ®úÒ* SÉ{ÉÉiªÉÉ SÉ]õhÉÒ EòÉä˄ɇ¤É®úÒ* xÉÉxÉɇ´ÉvÉ {ÉÆSÉɨÉÞiÉ ‡JÉ®úÒ* +zɺÉɨÉOÉÒ ±ÉÉä]õ±ÉÒ**111** ªÉÉjÉÉ ±ÉÉä]õ±ÉÒ +{ɇ®ú‡¨ÉiÉ* VÉÉä iÉÉä nù„ÉÇxÉÉ VÉÉ<Ç vÉÉÆ´ÉiÉ* ºÉÉ<ÇSÉ®úhÉÓ xÉè´Éät +{ÉÔiÉ* IÉÖvÉÉiÉÇ ºÉÆiÉÞ{iÉ ºÉ½þVÉåSÉ**112** ½þÉä>ðÆ ±ÉÉMɱÉä ®úÉVÉÉä{ÉSÉÉ®ú* føɳýÚÆ ±ÉÉMɱÉä UôjÉSÉɨɮú* ]õɳý PÉÉä³ý ´ÉÉtMÉVÉ®ú* ¦ÉVÉEò{ɇ®ú´ÉÉ®ú ´ÉÉfø±ÉÉ**113** ¨É‡½þ¨ÉÉ ´ÉÉfø±ÉÉ ºÉ´ÉÇjÉ* MÉÉ>ðÆ ±ÉÉMɱÉä ºiÉÖ‡iɺiÉÉäjÉ* {ÉÖføå ‡„Éb÷Ô VÉɽþ±Éå IÉäjÉ* {É®ú¨É {ɇ´ÉjÉ ªÉÉjÉɇlÉǪÉÉÆ**114** iÉähÉå ½þÆb÷ÒSÉå EòÉ®úhÉ ºÉ®ú±Éå* xÉè´Éät <iÉÖEäò ªÉä>ðÆ ±ÉÉMɱÉä* iªÉÉÆiɇSÉ ¡òEòÒ®ú ¡ÖòEò®úä vÉɱÉä* =°üÆ ±ÉÉMɱÉå +zÉ ¤É½þÖ**115** +ÉiÉÉÆ Eò‡lÉiÉÉå +ɇhÉEò EòlÉÉ* {ɇ®úºÉiÉÉÆ +ÉxÉÆnù ½þÉä<Ç±É ‡SÉkÉÉ* +É®úÉvªÉ ´ÉºiÉÚSÉÉ +xÉÉnù®ú Eò‡®úiÉÉÆ* ¤ÉɤÉÉ ‡xÉVɇSÉkÉÉ +|ɺÉzÉ**116** Eò°ü‡xÉ EòÉƽþÓiÉ®úÒ +xÉÖ¨ÉÉxÉ* EòÉähÉÒ ºÉÉ<ÇºÉ ¨½þhÉiÉÒ ¥ÉÉÀhÉ* EòÉähÉÒ iɪÉÉ ¨ÉֺɱɨÉÉxÉ* YÉɇiɇ´É½þÒxÉ +ºÉiÉÉÆ iÉÉä**117** xÉɽþÓ VɪÉÉSÉå `öɴɇ`öEòÉhÉ* Eò´ÉhªÉÉ YÉÉiÉÓ Eäò´½þÉÆ VÉxÉxÉ* Eò´ÉhÉ ¨ÉÉiÉÉ ‡{ÉiÉÉ ½þå YÉÉxÉ* ¨ÉֺɱɨÉÉxÉ ¥ÉÉÀhÉ ´ÉÉ**118** +ºÉiÉÉ VÉ®úÒ ¨ÉֺɱɨÉÉxÉ* EèòºÉå ¨É‡„ÉnùÓiÉ +MxªÉÉ®úÉvÉxÉ* +ºÉiÉå EòÉÆ iÉälÉ iÉֱɺÉÒ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ* PÉÆ]õÉ´ÉÉnùxÉ ºÉɽþiÉÉ EòÉÆ**119** Eò°üÆ nùäiÉÉ „ÉÆJɺ¡òÉä®úhÉ* ºÉ´ÉɇnùjÉ EòlÉÉ EòÒiÉÇxÉ* ]õɳý PÉÉä³ý ¨ÉÞnùÆMÉ´ÉÉnùxÉ* ½þ‡®úxÉɨÉMÉVÉÇxÉ ¨É‡„ÉnùÓ**120** +ºÉiÉÉ VÉ®úÒ ¨ÉֺɱɨÉÉxÉ* ¨É‡„ÉnùÓiÉ º´ÉªÉå ¤ÉèºÉÚÚxÉ* Eò°üÆ nùäiÉÉ EòÉÆ MÉÆvÉSÉSÉÇxÉ* iÉälÉ ºÉ½þ¦ÉÉäVÉxÉ Eò‡®úiÉÉ EòÉÆ**121** +ºÉiÉÉ VÉ®úÒ ¨ÉֺɱɨÉÉxÉ* +ºÉiÉä EòÉªÉ ºÉË´ÉvÉ EòÉxÉ* ‡xÉVÉ{ɱ±É´ÉSÉä nùÉ¨É ´ÉåSÉÚxÉ* Eò‡®úiÉÉ EòÉÆ VÉÒhÉÉærùÉ®úhÉ nùä=³ýÉSÉå**122** vÉÉ®úhÉ Eò‡®úiÉÉ EòÉÆ ºxÉÉxÉÉäkÉ®ú* ¨É½þɴɺjÉ {ÉÒiÉÉƤɮú* =±É]õ +É®úÉvªÉ nùè´ÉiÉÓ +xÉÉnù®ú* ZÉɇ±ÉªÉÉ IÉhɦɮú JÉ{ÉiÉ xɺÉä**123** ªÉä +lÉÕSÉÒ ¤ÉÉävÉEò EòlÉÉ* +É`ö´É±ÉÒ VÉÒ ‡±É‡½þiÉÉÆ ‡±É‡½þiÉÉÆ* ºÉÉnù®ú Eò‡®úiÉÉå +‡iɇ´ÉxÉÒiÉiÉÉ* º´ÉºlɇSÉkÉÉ {ɇ®ú‡ºÉVÉä**124** {ɽþÉ BEònùÉÆ BäºÉå PÉb÷±Éå* ¤ÉɤÉÉ ±Éåb÷Ò½þÚ‡xÉ {É®úiɱÉä* ¨É‡„ÉnùÒºÉÒ ªÉä>ð‡xÉ ¤ÉèºÉ±Éä* ¦ÉHò {ÉÉiɱÉä nù„ÉÇxÉÉ**125** iªÉÉÆiɇSÉ ¤ÉɤÉÉÆSªÉÉ ¤É½þÖ|ÉÒiÉÒSÉä* ½þÉäiÉä ¦ÉHò´É®ú SÉÉÆnùÉä®úEò®ú ºÉÉSÉä* +ɱÉä ¦ÉÖEäò±Éä nù„ÉÇxÉÉSÉä* ‡¤ÉxÉÒ´ÉɱªÉÉÆSÉä ºÉ¨É´ÉäiÉ**126** xɨɺEòÉ®úÉä‡xÉ ºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉÆ* ºÉx¨ÉÖJÉ ¤ÉèºÉ±Éä iÉä =¦ÉªÉiÉÉÆ* SÉɱɱªÉÉ +ºÉiÉÉÆ EÖò„ɱɴÉÉiÉÉÇ* ¤ÉɤÉÉ +´É‡SÉiÉÉÆ ®úÉMÉɴɱÉä**127** ¨½þhÉiÉÒ xÉÉxÉÉ iÉÖVÉEòb÷ÚxÉ* ´½þÉ´Éå EèòºÉå ½þå ‡´Éº¨É®úhÉ* ½þåSÉ EòÉªÉ i´ÉÉÆ Eäò±Éå ºÉÆ{ÉÉnùxÉ* ¨ÉVɺɴÉå ‡nùxÉ PÉɱɴÉÚ‡xÉ**128** i´ÉÉÆ VÉÒ ¨ÉÉZÉÒ Eäò±ÉÒ ºÉÆMÉiÉÒ* +JÉä®ú ‡iÉSÉÒ ½þÒSÉ EòÉÆ MÉiÉÒ* BäºÉÒ EèòºÉÒ §É¨É±ÉÒ ¨ÉiÉÒ* ªÉlÉɇxÉMÉÖiÉÒ ¨ÉVÉ ºÉÉÆMÉ**129** {ɇ®úºÉÉä‡xÉ xÉÉxÉÉ +vÉÉä´ÉnùxÉ* ¨ÉxÉÓ ‡´ÉSÉɇ®úiÉÒ EòÉä{ÉEòÉ®úhÉ* ½þÉä<ÇxÉÉ EòÉƽþÓ½þÒ +É`ö´ÉhÉ* ¨ÉxÉ =‡uùMxÉ VÉɽþ±Éå**130** SÉÖEò±Éå EòÉä`öå EòÉƽþÓ Eò³ýäxÉÉ* EòÉä{ÉÉºÉ EòÉƽþÓ EòÉ®úhÉ ‡nùºÉäxÉÉ* {ɇ®ú EòÉƽþÓ iÉ®úÒ VÉɽþ±ªÉɇ´ÉxÉÉ* ¤ÉɤÉÉ xÉ EòÉähÉÉ nùÖJɇ´ÉiÉÒ**131** ¨½þhÉÉä‡xÉ ¤ÉɤÉÉÆSÉä {ÉÉªÉ vɇ®ú±Éä* ¤É½þÖiÉÉÆ{É®úÒ ‡´Éxɇ´É±Éå* +JÉä®ú xÉÉxÉÉÆxÉÓ {Énù®ú {ɺɇ®ú±Éä* {ÉÖ‡ºÉ±Éä ¦É®ú±Éä EòÉÆ ®úÉMÉå**132** ""´É¹ÉÉÇxÉִɹÉÇ ¨ÉÉZÉÒ ºÉÆMÉiÉÒ* +ºÉiÉÉÆ iÉÖZÉÒ ½þä EòÉÆ MÉiÉÒ* EòÉªÉ ZÉɱÉå iÉÖ‡ZɪÉÉ ¨ÉiÉÒ''* ¤ÉɤÉÉ ´ÉnùiÉÒ xÉÉxÉÉÆiÉå**133** ""EòÉä{É®úMÉÉÆ´ÉÓ EòvÉÓ +ɱÉÉÆ* ´ÉÞkÉÉÆiÉ EòÉªÉ ´ÉÉ]õäºÉÒ PÉb÷±ÉÉ* ¨ÉÉMÉÉÈiÉ ¨ÉvªÉå EòÉä`öå =iÉ®ú±ÉÉÆ* iÉÉÆMÉÉ ½þÉƇEò±ÉÉ EòÓ lÉä]õ**134** xÉ´É±É EòÉƽþÓ PÉb÷±Éå ´ÉÉ]õä* ºÉÉtÆiÉ {ɇ®úºÉÉ´Éå BäºÉå ´ÉÉ]õä* ºÉÉÆMÉ {ÉÉÆ ZÉɱÉå EòÉªÉ EòÉä`öå* +ºÉÉä ¨ÉÉä`öå ºÉÉxÉ ´ÉÉ''**135** BäºÉå {ɇ®úºÉiÉÉÆ xÉÉxÉÉ =¨ÉVɱÉä* iÉÉiEòɳý iªÉÉÆSÉå iÉÉåb÷ =iÉ®ú±Éå* VÉ®úÒ ¤ÉÉä±ÉɴɪÉÉ ¨ÉxÉÓ „É®ú¨É±Éä* iÉ®úÒ iÉå Eäò±Éå ‡xÉ´ÉänùxÉ**136** ±É{É´ÉɱÉ{É´ÉÒ xÉ SɱÉä ªÉälÉ* ¨ÉxÉÉÆiÉ Eäò±Éå ½þå ‡xɇ‚SÉiÉ* ¨ÉMÉ VÉå PÉb÷±Éå iÉå ºÉÉtÆiÉ* xÉÉxÉÉ ºÉÉÆMÉiÉ ¤ÉɤÉÉÆiÉå**137** +ºÉiªÉ SÉɱÉäxÉÉ ºÉÉ<È|ÉiÉÒ* +ºÉiªÉå xÉɽþÓ ºÉÉ<ÈSÉÒ |ÉÉ{iÉÒ* +ºÉiªÉå VÉÉhÉå +vÉÉäMÉiÉÒ* +ÆiÉÓ nùÖMÉÇiÉÒ +ºÉiªÉå**138** MÉÖ¯û´ÉÆSÉxÉ ¨É½þÉnùÖ¹EÞòiÉÒ* {ÉÉ{ÉÉºÉ xÉɽþÓ iɪÉÉ ‡xɹEÞòiÉÒ* VÉÉhÉÉä‡xÉ xÉÉxÉÉ ¤ÉɤÉÉÆ|ÉiÉÒ* PÉb÷±Éä±Éå Eò³ý‡´ÉiÉÒ ºÉÉtÆiÉ**139** ¨½þhÉiÉÒ |ÉlÉ¨É iÉÉÆMÉÉ `ö®ú‡´É±ÉÉ* lÉä]õ ‡„Éb÷ÔSÉÉ `ö®úÉ´É Eäò±ÉÉ* MÉÉänùÉiÉ]õÓSÉÉ nùkÉ +ÆiÉ®ú±ÉÉ* ‡¤ÉxÉÒ´ÉɱªÉÉÆxÉÉ iªÉɪÉÉäMÉå**140** ‡¤ÉxÉÒ´ÉɱÉä nùkɦÉHò* ±ÉÉMÉiÉÉÆ nùkɨÉƇnù®ú ¨ÉÉMÉÉÈiÉ* =iÉ®úÉ´Éå JÉɱÉÒ +ɱÉå ¨ÉxÉÉÆiÉ* nù„ÉÇxÉÉlÉÇ nùkÉÉSªÉÉ**141** {ɇ®ú ½þÉäiÉÒ ¨ÉVɱÉÉ PÉÉ<Ç* ¨ÉÓSÉ iɪÉÉÆiÉå Eäò±ÉÒ ¨ÉxÉÉ<Ç* ‡„Éb÷Ô½þÚxÉ {É®úiÉiÉÉÆ {ÉɽþÓ* PÉäiÉÉÆ ½þå ªÉä<Ç±É nù„ÉÇxÉ **142** BäºÉÉ ½þÉä>ð‡xÉ =iÉÉ´ÉÒ³ý* ‡„Éb÷# ªÉɴɪÉÉ ½þÉä<Ç±É ´Éä³ý*¨½þhÉÉä‡xÉ Eäò±ÉÒ ¨ªÉÉÆ ]õɳýÉ]õɳý* ¦Éä]õ ½þä³ý‡ºÉ±ÉÒ nùkÉÉSÉÒ**143** {ÉÖføå Eò‡®úiÉÉÆ MÉÉänùɺxÉÉxÉ* EòÆ]õEò ¨ÉÉä`öÉ {ÉɪÉÓ ¯ûiÉÚxÉ* ¨ÉÉMÉÕ +iªÉÆiÉ VÉɽþ±ÉÉ „ÉÒhÉ* Eòɇfø±ÉÉ ={É]õÚxÉ |ɪÉixÉå**144** iÉÆ´É ¤ÉɤÉÉ nùäiÉÒ <„ÉÉ®úÉ* ""¤É®úÒ ½þÒ xÉ´½þä BäºÉÒ i´É®úÉ* ºÉÖ]õ±ÉɺÉÒ EòÉÆ]õ¬É´É®úÒ iÉÚÆ ¤É®úÉ* Eò°ü‡xÉ +xÉÉnù®úÉ nù„ÉÇxÉÓ**145** nùkÉɺÉɇ®úJÉå {ÉÚVªÉ nùè´ÉiÉ* +ºÉiÉÉÆ ºÉ½þVÉ ¨ÉÉMÉÕ ‡iɹ`öiÉ* +¦ÉÉMÉÒ VÉÉä nù„ÉÇxɴɇVÉÇiÉ* ¨ÉÒ EòÉªÉ {ÉÉ´ÉiÉ iɪÉɺÉÒ''**146** +ÉiÉÉÆ +ºÉÉä ½þÆb÷ÒSÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ* ¨É‡„ÉnùÒ¨ÉÉVÉÓ ºÉÉ<ǺɨɴÉäiÉÉ* EòÉªÉ iÉÒ +{É®úÉh½þ¦ÉÉäVÉxÉ-{ÉÉ´ÉxÉiÉÉ* ¦ÉHò|Éä¨É³ýiÉÉ ºÉÉ<ÈSÉÒ**147** ¨ÉÉvªÉɼxÉ{ÉÚVÉÉ ZÉɇ±ÉªÉÉ´É®úiÉÒ* |ÉiªÉ½þÓ


½þÉäiÉÉÆ ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ +É®úiÉÒ* ¦ÉHòVÉxÉ VÉÆ´É ¨ÉÉPÉÉ®úÉ {É®úiÉiÉÒ* =nùÒ iÉÆ´É nùäiÉÒ ºÉ¨ÉºiÉÉÆ**148** ¨É‡„ÉnùÒ‡SɪÉÉ vÉÉ®úä´É®úiÉÒ* ¤ÉɤÉÉ ªÉä>ð‡xÉ =¦Éä `öÉEòiÉÒ* ¦ÉHòMÉhÉ +ÆMÉhÉÓ ‡iɹ`öiÉÒ* SÉ®úhÉ ´ÉÆnùiÉÒ BEäòEò**149** {ÉɪÉÉÆ´É®úÒ `öä´ÉÚ‡xÉ b÷Éä<Ç* VÉÉä VÉÉä ºÉx¨ÉÖJÉ =¦ÉÉ ®úɽþÒ* iɪÉÉ BEäòEòÉ ¦ÉɳýÓ iÉä ºÉ¨ÉªÉÓ* ±ÉÉ´ÉÒiÉ ºÉÉ<Ç =nùÒiÉå**150** ""+ÉiÉÉÆ ºÉ¨ÉºiÉÓ ±É½þÉxÉlÉÉä®úÓ* VÉÉ´Éå VÉä´ÉɪÉÉ +É{ÉÖ±ÉɱªÉÉ PÉ®úÓ''* ´ÉÆnùÚ‡xÉ ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ +ÉYÉÉ ½þÒ ‡„É®úÓ* VÉxÉ ¨ÉÉPÉÉ®úÓ {É®úiÉiÉ**151** ‡¡ò®úiÉÉÆ ¨ÉMÉ ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ {ÉÉ`ö* {Éb÷nùÉ +ÉäføÒiÉ ªÉlÉÉ {ɇ®ú{ÉÉ`ö* iÉÉ]õÉ´ÉÉ]õ¬ÉÆSÉÉ JÉhÉJÉhÉÉ]õ* ½þÉä<Ç ¨ÉMÉ lÉÉ]õ |ɺÉÉnùÉSÉÉ**152** ºÉÉ<ÇEò®úº{É„Éç {ÉÚiÉ* xÉè´Éät„Éä¹É ‡¨É³ýÉ´ÉÉ {É®úiÉ* ¨½þhÉÉä‡xÉ ¨ÉÉMÉÇ|ÉiÉÒIÉÉ Eò®úÒiÉ* ‡EòiªÉäEò ¤ÉèºÉiÉ +ÆMÉhÉÓ**153** ªÉä®úÒEòb÷ä ËxɤɮúɇxÉEò]õ* ¤ÉɤÉÉ VÉÆ´É ¤ÉèºÉiÉÒ Eò°ü‡xÉ {ÉÉ`ö* nùÉä½þÓ ¤ÉÉVÉÚÆºÉ {ÉÆHòÓSÉÉ lÉÉ]õ* +ÉxÉÆnù =nÂù¦É]õ ºÉEò‡³ýEòÉÆ**154** VÉÉä iÉÉä +É{ÉÉ{ɱÉÉ xÉè´Éät ºÉÉ®úÒ* ºÉÉ<Ç ºÉ¨ÉlÉÉȇSɪÉÉ {ÉÖføÉ®úÓ* iÉä½þÒ ¨ÉMÉ BEòÉ iÉÉ]õɦÉÒiÉ®úÓ* ‡xÉVÉEò®úå Eò®úÒiÉ BEòjÉ**155** iÉå ¤ÉɤÉÉÆSªÉÉ ½þÉiÉÓSÉå ‡„ÉiÉ* ±ÉÉvÉɪÉÉ {Éɇ½þVÉä ¦ÉÉMªÉ +‡¨ÉiÉ* VÉähÉå ¦ÉÉäHòÉ ºÉ¤ÉÉÁ {ÉÖxÉÒiÉ* ºÉ¡ò±É VÉÒ‡´ÉiÉ iɪÉÉSÉå**156** ´Éb÷ä +{ÉÚ{É ºÉÉÆVÉÉ䆪ÉÉ {ÉÖ‡®úªÉÉ* EòvÉÓ ‡„ÉJɇ®úhÉÒ PÉÉ®úMÉä ¡äò‡hɪÉÉ* ‡´É‡´ÉvÉ „ÉÉEòÉ ‡JÉ®úÒ EòÉä˄ɇ¤É®úÒªÉÉ* ¤ÉɤÉÉ ¨ÉMÉ ¤É®ú‡´ÉªÉÉ BEò´É]õiÉÒ**157** BhÉå ‡´ÉvÉÒ ¨ÉMÉ iÉå +zÉ* ¤ÉɤÉÉ Eò®úÒiÉ <Ç…É®úÉ{ÉÇhÉ* ¨ÉMÉ „ÉɨÉÉ-xÉÉxÉÉÆEòb÷ÚxÉ* iÉÉ]õå ¦É®ú¦É°üxÉ ´ÉÉfø´ÉÒiÉ**158** {ÉÖføå BEäòEòÉºÉ ¤ÉÉä±ÉÉ´ÉÚxÉ* +É{ÉÖ±Éä{ÉÉ„ÉÓ ¤ÉèºÉ´ÉÚxÉ* {É®ú¨ÉÉxÉÆnùå |ÉÒiÉÒ Eò°üxÉ* +ÉEòÆ`ö ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®ú´ÉÒiÉ**159** JɨÉÆMÉPÉÞiÉå VÉÉä ºÉÖJÉÉb÷±ÉÉ* {ÉÉä³ýÒ´É®úÉzÉ <ƽþÓ ‡¨ÉºÉ‡³ý±ÉÉ* BäºÉÉ Eò°ü‡xÉ MÉÉäb÷ EòɱÉÉ* ¤ÉɤÉÉ ºÉEò³ýÉƱÉÉ ´ÉÉføÒiÉ**160** ºÉ䇴ÉiÉÉÆ ½þÉ |Éä¨ÉÉSÉÉ EòɱÉÉ* EòÉªÉ MÉÉäb÷Ò ¥ÉÀÉxÉÆnùɱÉÉ* ¦ÉÉäHòÉ ¤ÉÉä]õå SÉÉäJÉÒiÉ ‡xÉPÉɱÉÉ* +JÉÆb÷ vÉɱÉÉ iÉÞ{iÉÒxÉå**161** EòvÉÓ ¨ÉÉÆb÷ä {ÉÚhÉÇ{ÉÉ䇳ýªÉÉ* EòvÉÓ {ÉÖ‡®úªÉÉ „ÉEÇò®úä PÉÉä³ý‡±ÉªÉÉ* EòvÉÓ ¤ÉɺÉÖÆnùÒ ‡„É®úÉ ºÉÉÆVÉÉ䇮úªÉÉ* ´ÉɇføiÉÉä MÉÖ³ý´É‡®úªÉÉ º´Éɇnù¹]õ**162** EòvÉÓ „ÉÖ§É +ƤÉä¨ÉÉä½þÉä®ú* iɪÉÉ´É®úÒ ´É®úÉzÉ ºÉÖÆnù®ú* PÉÞiÉ ±ÉÉähÉEòføå º´Éɇnù¹]õ ¯û‡SÉ®ú* „ÉÉJÉÉ{ɇ®úEò®ú ´É䇹]õiÉ**163** ±ÉÉähÉSÉå {ÉÉ{Éb÷ +ɇhÉ ®úɪÉiÉå* xÉÉxÉÉ{É®úÓSÉÓ ¦ÉVÉÓ ¦É‡®úiÉå* C´É‡SÉnùɨ±Énù‡vÉiÉGò{ÉÆSÉɨÉÞiÉå* vÉxªÉ iÉä ºÉ䇴ÉiÉä ‡nù´ªÉÉzÉÉ**164** VÉälÉå ¦ÉÉäHòÉ ¸ÉÒºÉÉ<ÇxÉÉlÉ* ¦ÉÉäVÉxÉÉSÉÒ iªÉÉ EòÉªÉ ¨ÉÉiÉ* ¦ÉHò iÉälÉ +ÉEòÆ`ö VÉä´ÉÒiÉ* føåEò®ú½þÒ nùäiÉ iÉÞ{iÉÒSÉä**165** OÉɺÉÉäOÉɺÉÓ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ* iÉÖ¹]õÒ-{ÉÖ¹]õÒ-IÉÖvÉÉxÉÉ„ÉxÉ* BäºÉå iÉå MÉÉäb÷ ºÉÖOÉÉºÉ +zÉ* {É®ú¨É {ÉÉ´ÉxÉ |Éä¨ÉÉSÉå**166** OÉɺÉÉäOÉɺÉÓ xÉÉ¨É ºÉ¨ÉºiÉ* ‡nù´ªÉÉzÉÉSªÉÉ +ɽþÖiÉÒ nùäiÉ* {ÉÉjÉ +hÉÖ¨ÉÉjÉ ‡®úiÉå xÉ ½þÉäiÉ* +ÉäMɇ®ú±Éå VÉÉiÉ ´É‡®úSÉä´É®úÒ**167** VɪÉÉ {ÉC´ÉÉzÉÓ VɪÉÉÆ +ɺÉHòÒ* |Éä¨Éå ´ÉɇføiÉÒ iɪÉÉÆºÉ iÉÓ iÉÓ* ‡EòiÉÒBEòÉÆºÉ +ɃɮúºÉÓ |ÉÒiÉÒ* ®úºÉ iªÉÉÆ ´ÉɇføiÉÒ |ÉÒiÉÒxÉå**168** BäºÉå ½þå +zÉ ´ÉÉføɴɪÉɺÉÒ* xÉÉxÉɺÉɽþä¤É ‡xɨÉÉähÉEò®úÉƺÉÒ* +lÉ´ÉÉ ¨ÉÉvÉ´É®úÉ´É nùä„É{ÉÉÆb÷¬ÉƺÉÒ* ¤ÉɤÉÉ |ɇiɇnù´É„ÉÓ +ÉYÉÉ{ÉÒiÉ**169** iɪÉÉÆSÉɽþÒ ‡xÉiªÉ xÉä¨É* xÉè´Éät ´ÉÉføhÉå ½þå‡SÉ EòɨÉ* iÉnùlÉÇ Eò®úÒiÉ +‡iÉ {ɇ®ú¸É¨É* {É®ú¨É|Éä¨ÉºÉ¨ÉÎx´ÉiÉ**170** ¦ÉÉiÉ ºÉÖOÉÉºÉ ‡VÉ®úäºÉɳýÒ* VÉèºÉÒ ¨ÉÉäMɇ®úªÉÉSÉÒ Eò³ýÒ* ´É®úÒ iÉÖ®úÒSÉÒ nùɳýÒ ‡{ɴɳýÒ* PÉÞiÉ {ɳýÒ {ɳýÒ ºÉ¨ÉºiÉÉÆ**171** ´ÉɇføiÉÉÆ ªÉä +ɨÉÉänù PɨÉPɨÉÒiÉ* SÉ]õ‡hɪÉÉƺÉÓ ¦ÉÉäVÉxÉ SɨÉSɨÉÒiÉ* +{ÉC´É +¯û‡SÉ®ú xÉɽþÓ ËEò‡SÉiÉ* ªÉlÉä¹]õ ‡xɇ‚SÉiÉ VÉ䇴ÉiÉÒ**172** iªÉÉ º´ÉÉxÉÆnùiÉÉ]õÓSªÉÉ „Éä´ÉªÉÉ* ºÉ|Éä¨É ¦ÉHòÒ‡SɪÉÉ EÖò®ú‡b÷ªÉÉ* „ÉÉƇiɺÉÖJÉ º´ÉÉxÉ֦ɇ´ÉªÉÉ ´ÉÉÆSÉÚxÉ VÉä´ÉɴɪÉÉ EòÉähÉ ªÉä**173** "½þ‡®ú®úzÉÆ ½þ‡®ú¦ÉÉæHòÉ'* ½þ®úÒSÉ ®úºÉÉSÉÒ SÉ´ÉÒ SÉɇJÉiÉÉ* vÉxªÉ iÉälÉÒ±É +zÉ´ÉɇføiÉÉ* vÉxªÉ iÉÉä ºÉ䇴ÉiÉÉ nùÉiÉɽþÒ**174** ªÉÉ ºÉ´ÉÇ MÉÉä‡b÷ªÉäSÉå VÉå ¨ÉÚ³ý* iÉÒ BEò ‡xɹ`öÉ MÉÖ¯û{ÉnùÓ |ɤɳý* MÉÉäb÷ xÉ´½þä „ÉEÇò®úÉ MÉÚ³ý* MÉÉäb÷ iÉÒ ºÉ¨ÉÚ³ý ¸ÉÒ¸ÉrùÉ**175** BäºÉå ‡xÉiªÉ¸ÉÒ‡xÉÇiªÉ¨ÉÆMɳý* JÉÒ®ú ‡„É®úÉ EòɱªÉÉSÉÒ SÉÆMɳý* {ÉÉjÉÓ ¤ÉºÉ±ªÉÉ´É®ú ]õÆMɳý¨ÉÆMɳý* SÉɱÉä xÉ +ƨɳý½þÒ iÉälÉå**176** {É®úÉä{É®úÒSÉÒ {ÉÉEò‡xɹ{ÉkÉÒ* ºÉä´ÉÚ‡xÉ ½þÉäiÉÉÆ =nù®ú{ÉÚiÉÔ* ‡´ÉxÉÉ-nùvªÉÉänùxÉ xÉɽþÓ iÉÞ{iÉÒ* xɺɱªÉÉºÉ ¨ÉÉMÉiÉÒ iÉGò iÉ®úÒ**177** BEònùÉÆ º´ÉSUô iÉGòÉSÉÉ {ªÉɱÉÉ* VÉÉä MÉÖ¯û®úɪÉå ‡xÉVɽþºiÉå ¦É‡®ú±ÉÉ* {ªÉɴɪÉÉ ¨ÉVÉ |Éä¨Éå ‡nùvɱÉÉ* ¨ªÉÉÆ VÉÆ´É ±Éɇ´É±ÉÉ +Éä`öɺÉ**178** „ÉÖ§É º´ÉSUô iÉGò où¹]õÓ* {ÉɽþÉä‡xÉ VÉɽþ±ÉÒ ºÉÖJɺÉÆiÉÖ¹]õÒ* ±Éɇ´ÉiÉÉÆ iÉÉä {ªÉɱÉÉ +Éä¹`öÓ* º´ÉÉxÉÆnù{ÉÖ¹]õÒ ±ÉÉvɱÉÉå**179** +ÉvÉÓSÉ {ÉC´ÉÉzÉÓ vÉɱÉå {ÉÉä]õ* iÉälÉ ½þå ½þÉä<Ç±É EèòºÉäxÉ |ɇ´É¹]õ* +É„ÉÆEòÉ BäºÉÒ PÉäiÉÉÆ ÎC±É¹]õ* PÉÖ]õEòÉ iÉÉä º´Éɇnù¹]õ ±ÉÉMɱÉÉ**180** {ÉɽþÉä‡xÉ BäºÉÉ ¨ÉÒ ºÉÆEòÉä‡SÉiÉ* ¤ÉɤÉÉ +‡iÉ EòÉEÖò³ýiÉÒ ´ÉnùiÉ* ""‡{É>ðxÉ PÉä ®úä iÉå ºÉ¨ÉºiÉ''* ªÉÉäMÉ xÉ ½þÉ {É®úiÉ VÉhÉÚÆ MɨɱÉÉ**181** +ºÉÉä {ÉÖføå +ɱÉÒSÉ |ÉSÉÒiÉÒ* iÉälÉÚ‡xÉ {ÉÖføå nùÉå ¨ÉɺÉÉÆiÉÓ* ¤ÉɤÉÉ +É{ÉÖ±ÉÉ +´ÉiÉÉ®ú ºÉÆ{ɇ´ÉiÉÒ* JÉ®úåSÉ {ÉÉ´ÉiÉÒ ‡xÉ´ÉÉÇhÉ**182** +ÉiÉÉÆ iɪÉÉ iÉÉEòÉSÉÒ iɽþÉxÉ* ¦ÉÉMÉ´ÉɴɪÉÉ ¨ÉÉMÉÇ xÉ +ÉxÉ* ‡´ÉxÉÉ ºÉÉ<ÇEòlÉɨÉÞiÉ{ÉÉxÉ* iÉåSÉ EòÓ +´É±ÉƤÉxÉ +É{ÉÖ±Éå**183** ½þä¨ÉÉb÷ ºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉƺÉÒ „É®úhÉ* ºÉÉ<ÇSÉ nùäiÉÒ±É {ÉÖføÉÆ VÉå º¨É®úhÉ* iÉå‡SÉ EòÓ ½þÉä<Ç±É EòlÉɇxÉ´ÉänùxÉ* ¸ÉÉäiÉÓ ‡xÉVÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®úÉJÉÉ´Éå**184** º´ÉκiÉ ¸ÉÒºÉÆiɺÉVVÉxÉ|É䇮úiÉä* ¦ÉHò½þä¨ÉÉb÷{ÉÆiɇ´É®ú‡SÉiÉä* ¸ÉÒºÉÉ<ǺɨÉlÉǺÉSSɇ®úiÉä* ½þÆb÷Ò´ÉhÉÇxÉÆ xÉÉ¨É +¹]õËjÉ„ÉkɨÉÉä%vªÉɪÉ& ºÉÆ{ÉÚhÉÇ&**

** ¸ÉÒºÉnÂùMÉÖ¯ûºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉ{ÉÇhɨɺiÉÖ** „ÉÖ¦ÉÆ ¦É´ÉiÉÖ**

sai 38  

adhyay, baba

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you