Page 19

l³çç®ççÇ HçÓpçç-Dç®çç& kçÀªvç ~ vçÌJçíÐç kçÀjçJçç mçcçHç&Cç ~ oámçjí çÆoJçMççR çÆJçmçpç&Óvç ~ yççíUJççJçç pçuççcçO³çW ~~ 5 ~~ lççí çÆoJçmç Dççpç Dççuçç ~ lççí mççpçjç HçççÆnpçí kçíÀuçç ~ ³çç HçççÆLç&Jç oínçuçç ~ lçácnçÇ yççíUJçç DççvçboW ~~ 6 ~~ oá:Kç vç kçÀjçJçW ³ççqlkçbÀçÆ®çlçd ~ DççcnçÇ DççnçW ³çíLçW çÆmLçlç ~ lçácnçb mççbYççUC³ççÒçlççÇ mçl³ç ~ lçácç®çç çÆJçmçj Hç[CçW vçmçí ~~ 7 ~~ nW MçjçÇj JçðççHçjçÇ ~ yçouçCçW Dççní çÆvçOçç&jçÇ ~ SímçW iççÇlççMççðççblçjçR ~ YçiçJççvçd Jçouçç Dçpç&ávçç ~~ 8 ~~ pçí pçí yç´ïçJçíÊçí Pççuçí ~ l³ççbvççÇ l³ççbvççÇ SímçW®ç kçíÀuçW ~ MçjçÇjJçðççbmççÇ yçoçÆuçuçW ~ nW kçÀçbnçÇ çÆJçmçª vçkçÀç ~~ 9 ~~ ®çlçáLçça®çç DçJçIçç çÆoJçmç ~ DççvçbocççpççR kçÀççÆ{uçç Kççmç ~ yççUçYççT®³çç OççÆjuçW kçÀjçmç ~ DççmçvççR DççHçu³çç yçmççÆJçuçW ~~ 310 ~~ cççÇ içíuççW SímçW cççvçÓb vçkçÀç ~ Yççqkçwlçlç Dçblçj kçÀªb vçkçÀç ~ kçÀoç cçpçuççiççÇ çÆJçmçªb vçkçÀç ~ cççÇ Dççní ³çíLçW®ç ~~ 11 ~~ SímçW Yçç<çCç kçÀªvç ~ ³ççíiçW jçíçÆOçuçç Dçmçí ÒççCç ~ çÆouçç cçmlçkçÀçÇ þíJçÓvç ~ l³çç cçnçlc³çç Hçá©<ççvçW ~~ 12 ~~ MçkçíÀ DçþjçMçW yçÊççÇmç ~ mççOççjCçvççcç mçbJçlmçjçmç ~ YççêHço Mçá× Hçb®çcççÇmç ~ içá©JççjçÇ Òçnj çÆoJçmççuçç ~~ 13 ~~ ÒççCç jçíçÆOçlççb Mçyo kçíÀuçç ~ "pç³ç içpççvçvç" Símçç Yçuçç ~ mççq®®çoçvçboçR uççÇvç Pççuçç ~ MçíiççbJççcççPççjçR ~~ 14 ~~ oínç®çW lçW ®çuçvçJçuçvç ~ Hççj içíuçW cççJçUçívç ~ mJççcççÇ mçcçççÆOçmLç Hççnávç ~ uççíkçÀ nUnUÓb uççiçuçí ~~ 15 ~~ HçákçÀçj PççuççÇ iççbJççblç ~ mJççcççÇ Pççuçí mçcçççÆOçmLç ~ SímççÇ SíkçÀlççb cççlç ~ Ëo³ç çÆHçìlççR vççjçÇvçj ~~ 16 ~~ içíuçç içíuçç mçç#ççlkçÀçjçÇ ~ ®ççuçlçç yççíuçlçç ÞççÇnjçÇ ~ içíuçç içíuçç kçÌÀJççjçÇ ~ Dççpç oçÇvçpçvççb®çç ~~ 17 ~~ içíuçç Dççcçá®çç çÆJçmççbJçç ~ içíuçç Dççcçá®çç mççÌK³çþíJçç ~ çÆJçPççuçç nç %ççvççÆoJçç ~ kçÀçuçªHççÇ JççN³ççvçíb ~~ 18 ~~ Dçnçí içpççvçvçmJççcççÇ mçcçLç&! ~ Dççlççb Dççcnçbmç kçÀçíCç $ççlçç? ~ kçÀçb jí Flçkçw³ççblç HçáC³çJçblçç ~ içíuççmç Dççcnçb mççí[Óvç? ~~ 19 ~~ cççlç¥[ HççìçÇuç, njçÇ HççìçÇuç ~ çÆJç<Cçámçç, yçbkçÀìuççuç ~ lççjç®çbo ÒçícçU ~ Yçkçwlç mJççcççÇb®çç pççí Dçmçí ~~ 320 ~~ ÞççÇHçlçjçJç kçáÀUkçÀCçça ~ cçþçcççpççR pçcçuçí pççCççÇ ~ çÆJç®ççj kçíÀuçç DçJçI³ççvççR ~ SíMçç jçÇçÆlçb Þççílçí nçí ~~ 21 ~~

gajanana maharaj 19  

pothi, adhy 19

Advertisement