Page 15

Símçç®ç SkçÀ çÆvçcççíCçkçÀj ~ iççíçÆJçboç®çç kçáÀcççj ~ jçcç®çbê vççcçW mçç®ççj ~ DççíJnjçÆmçDçj®³çç náÐççJçjçÇ ~~ 37 ~~ yçWêí JççmçáoíJç mçJnxDçj ~ nçílçç l³ç箳çç yçjçíyçj ~ lççí DçççÆCç çÆvçcççíCçkçÀj ~ Dççuçí cçákçÀvçç vçoçÇJçjçÇ ~~ 38 ~~ nç cçákçÀvçç vççuçç [çWiçjçblç ~ Dççní mç¿ççêçÇ HçJç&lççblç ~ FiçlçHçájçÇ lççuçákçw³ççblç ~ yçáOç nçí vçççÆMçkçÀ çÆpçu¿ç箳çç ~~ 39 ~~ JçvçÞççÇ lççÇ jcçCççdzç DçlççÇ ~ çÆlç®çW JçCç&vç kçÀªb çÆkçÀlççÇ ~ njçÇCç yççuçkçWÀ yççiç[lççÇ ~ çÆvçYç&³çHçCçW kçÀçvçvççblç ~~ 240 ~~ HçÀuçYççjW lçªJçj ~ JççbkçÀuçí DçmçlççÇ DçHççj ~ Jçv³ç HçMçá çÆHçÀjlççÇ mJçÌj ~ çÆyçyyçì uççb[içí lçí þç³ççb ~~ 41 ~~ Dçmççí ³çç cçákçÀv³çç vççu³ççHççmççÇ ~ pçJçU SkçÀç KççíN³ççmççÇ ~ SkçÀç pçuç箳çç ÒçJççnçmççÇ ~ kçÀHççÇuçOççjç vççcç Dçmçí ~~ 42 ~~ lçíLçW Òçl³çíkçÀ HçJç&CççÇmççÇ ~ YçççÆJçkçÀ ³çílççÇ mvççvççmç ~ uççÌçÆkçÀkçÀ ³çç®çç DççmçHççmç ~ lççÇLç& cnCçÓvç Hçmçjuççmçí ~~ 43 ~~ Dçmççí Skçw³çç HçJç&CççÇmççÇ ~ çÆvçcççíCçkçÀj içíuçí mvççvççmççÇ ~ ³ççíiççY³ççmç Lççí[ç ³ççmççÇ ~ ³çílç nçílçç çÆJçyçáOç nçí ~~ 44 ~~ lççí HçÓCç& JnçJçç cnCçÓvç ~ F®sçÇlç nçílçW l³çç®çW cçvç ~ iççímççJççÇ yçÌjçi³ççuççiçÓvç ~ HçámçÓb uççiçuçç lçíLçu³çç ~~ 45 ~~ vççnçÇb vççnçR cççnçÇlç cççlç ~ SíkçÓbÀ ³çíF& mçJç&$ç ~ lçíCçW çÆvçcççíCçkçÀj çÆ®çÊççblç ~ nlççMç HçÓCç& pçnçuçç ~~ 46 ~~ kçÀç³ç kçÀªb oíJçç Dççlççb ~ cçuçç ³ççíiççY³ççmç çÆMçkçÀçÆJçlççb ~ kçÀçíþí Yçíìíuç lçÊJçlççb ~ lççÇ kç=ÀHçç kçÀªvç mççbiçCçW ~~ 47 ~~ lççí kçÀHççÇuçOççjíJçjçÇ ~ SkçÀ Hçáª<ç oíçÆKçuçç DççÆOçkçÀçjçÇ ~ p³çç®çW nçlç içá[I³ççJçjçÇ ~ ³çíTvç mçnpç uççiçuçí ~~ 48 ~~ Gb®ç yççbOçç cçáêç Mççblç ~ yçmçuçç nçílçç O³ççvçmLç ~ l³ççmç IççlçuçW ob[Jçlç ~ çÆvçcççíCçkçÀjçvçW DçäçbiçímççÇ ~~ 49 ~~ yçjç®ç JçíU Pççuçç pçjçÇ ~ ³ççíiççÇ vç kçÀçbnçR yççíuçí HççÆj ~ Dçmlçcççvçç®ççÇ JçíU KçjçÇ ~ mçcççÇHç ³çíTb uççiçuççÇ nçí ~~ 250 ~~ HççíìçR vçç DçVç çÆlçUYçj ~ çÆyçNnç[ jççÆnuçW yçná oÓj ~ kçÀHççÇuçOççjí®çí Oçªvç vççÇj ~ lçáby³ççblç iççímççJççÇ çÆvçIççuçí ~~ 51 ~~ lçQ çÆvçcççíCçkçÀj cnCçí mçcçLçç&! ~ Dçblç cççPçç çÆkçÀlççÇ Hçnçlççb ~ þçTkçÀ Dçmçu³çç ³ççíiçvççLçç ~ cçMççR kçÀçbnçR çÆMçkçÀJçç nçí! ~~ 52 ~~ lççí DçKçíj DçmlçcççvççR ~ yççíuçlçí Pççuçí kçÀÌJçu³çoçvççÇ ~ nç çÆ®ç$çHçì IçíTvççÇ ~ pçç DççHçáuçW kçÀçcç kçÀjçÇ ~~ 53 ~~

gajanana maharaj 19  

pothi, adhy 19

Advertisement