Page 1

~~ Dç<ìcççíeO³çç³ç: ~~ ÞççÇiçCçíMçç³ç vçcç: ~~ ní JçmçáoíJçoíJçkçÀçÇvçbovçç ~ ní iççíHçiççíHççÇcçvçjbpçvçç ~ ní oáäoçvçcço&vçç ~ ÞççÇnjçÇ HççJç cççlçW ~~ 1 ~~ lçáP³çç ÒççHlççÇ®çW mççOçvç ~ kçÀcçç&çÆokçÀçb®çW Dçvçáÿçvç ~ Hçjç Yççqkçwlç®çW mçíJçvç ~ kçÀjC³çç Dççní DçHçç$ç cççÇ ~~ 2 ~~ lçáPççÇ %ççvçoç$ççÇ MççðçW mççjçÇ ~ iççÇJçç&Cç Yçç<çWYççÇlçjçR ~ l³ççb®çW mççbiç kçÀªb njçÇ ~ mçíJçvç lçW kçÀJçC³çç jçÇlççR ~~ 3 ~~ iççÇJçç&Cçç®çç vçmçí içbOç ~ l³ççblçÓvç cççPççÇ cçlççÇ cçbo ~ kçÀcçuççblççÇuç cçkçÀjbo ~ yçí[ákçÀçuçç çÆcçUlççí kçÀmçç? ~~ 4 ~~ DçVçoçvçW lçáPççÇ ÒççHlççÇ ~ pçjçÇ kçÀªvç IçíTb ÞççÇHçlççÇ ~ lçjçÇ Oçvçç®çç DçYççJç çÆvççÆM®ççÆlç ~ oççÆjê³ç HçojçÇ yççbOçuçí lJççb ~~ 5 ~~ pçjçÇ kçÀªb cççÇ lççÇLç&³çç$çç ~ lçjçÇ mççcçL³ç& vççnçÇ içç$çç ~ lçMççblçnçÇ DçbOçlJç Dççlççb ~ DççuçW Dççní ¢äçÇlçW ~~ 6 ~~ Símçç mçlJç yççpçÓbvççÇ ~ cççÇ nçÇvçoçÇvç ®ç¬çÀHççCççÇ ~ oççÆjê³çç®çí cçvççÇ®³çç cçvççÇ ~ pççlççÇ çÆpçjçívç cçvççíjLç ~~ 7 ~~ ní J³ççJçnççÆjkçÀ ¢<ìîçç KçjW pçjçÇ ~ HçjçÇ lçáPççÇ kç=ÀHçç Pççu³ççJçjçÇ ~ mJççvçbo箳çç mççiçjçÇ ~ Hççínlç jçní Dçnçíjç$ç ~~ 8 ~~ lçáP³çç kç=ÀHçí®çW cççÆncççvç ~ DççiçUí Dççní mçJçç¥nÓvç ~ Oçvç箳çç HççC³ççuççiçÓvç ~ oçcç oíC³çç®ççÇ içjpç vçmçW ~~ 9 ~~ cçíIççbvççÇ DçççÆCçu³çç cçvççblç ~ lçUçÇ çÆJçnçÇjçÇ Yçjlççlç ~ çÆvçJJçU Kç[kçÀçmç HçáÀìlççlç ~ Hççì HççC³çç®çí Hççb[ájbiçç ! ~~ 10 ~~ SíMçç l³çç lçbJç kç=ÀHçí®çç ~ oçmçiçCçÓ nç YçákçíÀuçç mçç®çç ~ Iççmç SKççoç lçjçÇ l³çç®çç ~ Iççuç cççP³çç cçáKççblç ~~ 11 ~~ lçíCçí cççÇ lç=Hlç nçíF&vç ~ DçJçI³çç mçáKççblçí HççJçívç ~ Dçcç=lçç®çç uççYçlççb kçÀCç ~ jçíiç mççjí oÓj nçílççÇ ~~ 12 ~~ Dçmççí cççiççÇuç DçO³çç³ççR ~ oíMçcçáKç Hççìuççþç³ççR ~ cçákçwkçÀçcççlçW oáHçÀUçÇyççF& ~ ³çíTvç yçÌmçuççÇ nW SíçÆkçÀuçW ~~ 13 ~~ pçíLç pçíLç nçÇ vççboí oáHçÀUçÇ ~ lçíLç lçíLç nçÇ kçÀjçÇ nçíUçÇ ~ DçJçI³çç mçáKççb®ççÇ jçbiççíUçÇ ~ F®³çç Hçç³ççR nçílçmçí ~~ 14 ~~ #ç³çjçíiç lççí MçjçÇjçuçç ~ Jçç oáHçÀUçÇ jçíiç mçcççpççuçç ~ vçílçmçí ³çcçmçovççuçç ~ Òç³çlvç Hç[lççÇ uçáUí lçíLç ~~ 15 ~~


Dçmççí lçȳçççÆ®ç³çç kçÀçþçbJçj ~ oíMçcçáKçç®çç SkçÀ cçnçj ~ kçÀªb uççiçuçç ®çj®çj ~ ³çç Kçb[Ó HççìuççHçá{W ~~ 16 ~~ HççìçÇuç iççbJççR®çç DççÆOçkçÀçjçÇ ~ HççìçÇuç iççbJççÇ®ççÇ Hççb{jçÇ ~ kçÀçbnçR kçÀçcççJçªvç KçjçÇ ~ kçáÀjyçáj PççuççÇ GYç³çlççblç ~~ 17 ~~ lççí Dçmçí cçN³çç cçnçj ~ oíMçcçáKçç®çç p³ççuçç pççíj ~lççí yççíuçuçç GCçí GÊçj ~ Kçb][Ó HççìuççkçÀçjCçí ~~18~~ HççìçÇuç Jçouçç l³ççJçjçÇ ~ lçáPççÇ jçÇlç nçÇ vççnçÇ yçjçÇ ~ içjçÇyççvçW Hçç³çjçÇ ~ DççHçuççÇ kçÀOççR mççí[Ób vç³çí ~~ 19 ~~ GCççR GÊçjW yççíuçC³çç®çç ~ DççÆOçkçÀçj Dççní oíMçcçáKçç®çç ~ lçáP³ççmççjK³çç vçkçÀìîçç®çç ~ vççnçR nW DççCç cçvççR ~~ 20 ~~ lçjçÇ cçnçj SíkçíÀvçç ~ kçÀªb uççiçuçç ®çíäç vççvçç ~ l³ç箳çç SíkçÀçíçÆvç Yçç<çCçç ~ HççìçÇuç KçJçUuçç cççvçmççR ~~ 21 ~~ yçç®ççyçç®ççÇ®çí kçÀçjCç ~ nçílçí DççÆlç #çá}ÁkçÀ pççCç ~ kçÀçiço þçC³ççuççiçÓvç ~ HççþJçCçW nçílçí Hççìuççuçç ~~ 22 ~~ lççí ìHHçç v³ççJç³ççmççÇ ~ mççbçÆiçlçuçí nçílçí cçnçjçmççÇ ~ kçÀçR lçÓb Dçmçç®ç pçç DçkçÀçíuîççmççÇ ~ lçnçƵçuççRlç ìHHçç Ðçç³çç nç ~~ 23 ~~ lçW SíkçÀçíçÆvç Jçouçç cçnçj ~ cççÇ vç nç ìHHçç vçíCççj ~ oíµçcçáKç箳çç DçççÆÞçlççJçj ~ lçácç®çç [çíUç ncçíµçç ~~ 24 ~~ kçÀçbnçÇ Dçmççí Dççpç çÆovççR ~ cççÇ ìHHçç vç pçç³ç IçíJççívççÇ ~ lçáP³çç nákçáÀcççuççiçÓvççÇ ~ yççWyçç çƵçcçi³ç箳çç mçcçpçlççW cççÇ ~~ 25 ~~ Símçí JçovççR yççíuçuçç ~ nçJçYççJçnçÇ lçÌmçç kçíÀuçç ~ cçÓþ JçUÓçÆvç nçlç vçíuçç ~ l³ççvçW DççHçáuîçç cçáKççHçá{W ~~ 26 ~~ lççÇ l³çç®ççÇ HççnÓvççÇ kç=ÀlççÇ ~ Kçb[Ó HççìçÇuç kçÀçíHçuçç çÆ®çÊççR ~ YçjçÇJç JçíUÓ®ççÇ kçÀçbþçÇ nçílççÇ ~ Hççìuç箳çç nçlççblç ~~ 27 ~~ l³çç®ç kçÀçþçÇ®çç kçíÀuçç Òçnçj ~ cçnçjççÆ®ç³çç nçlççJçj ~ HççìçÇuç cçáU®çç pççíjoçj ~ l³ççvçW jçiçW kçíÀuçç Òçnçj nç ~~ 28 ~~ l³çç ÒçnçjW kçÀ©vççÇ ~ nçlç içíuçç cççí[ÓvççÇ ~ cçnçj yçíµçá× nçíJççívççÇ ~ Hç[lççb Pççuçç YçÓcççÇJçj ~~ 29 ~~ HççìçÇuç oámçN³çç cçnçjçuçç ~ içíuçí ìHHçç ÐççJç³ççuçç ~ lççW FkçÀ[í Jç=Êççblç kçÀÌmçç Pççuçç ~ lççí Dççlçç mççbiçlççW ~~ 30 ~~ lççí cçnçj l³ç箳çç DççHlççbvççÇ ~ vçíuçç G®çuçÓvç oíµçcçáKçmçovççÇ ~ cççí[uçç nçlç ní HççnÓçÆvç ~ oíMçcçáKç lçí mçblççí<çuçí ~~ 31 ~~ Jçç! Jçç! sçvç iççíä PççuççÇ ~ DççHçCçç kçáÀjçHçlç kçÀç{C³çç YçuççÇ ~ nçÇ Dçvçç³ççmçW mçbOççÇ DççuççÇ ~ lççÇ GHç³ççíiççÇ vç oJç[CçW ~~ 32 ~~


l³ççbvççÇ l³çç cçnçjçmççÇ ~ lççlkçÀçU vçíuçí kçÀ®çíjçÇmççÇ ~ mçcçpçççÆJçuçW DççÆOçkçÀçN³ççmççÇ ~ KççíìWvççìW çÆJçyçáOç nçí ~~ 33 ~~ kçÀçíþWnçÇ oçívç Hç#ççblç ~ JççkçÀ[í Dççu³çç ³ççqlkçbÀçÆ®çlçd ~ kçÀçìîççb®çí®ç nçílççlç ~ vçç³çìí lçí DçJçuççíkçÀç ~~ 34 ~~ çÆHçÀ³çç&o l³çç cçnçjç®ççÇ ~ HçámlçkçÀçlç vççWouççÇ mçç®ççÇ ~ Dçç%çç PççuççÇ DççÆOçkçÀçN³çç®ççÇ ~ HççìçÇuç HçkçÀ[Óvç DççCççJç³çç ~~ 35 ~~ MçíiççbJççÇ PççuççÇ HçákçÀçj ~ GÐççb Dççní Hç[Cççj ~ Hççìuç箳çç HçoçR Lççíj ~ yçí[çÇ, kçÀjçR nçlçkçÀ[îçç ~~ 36 ~~ lçW Kçb[Ó Hççìuçç mçcçpçuçW ~ OççyçW l³çç®çW oCççCçuçW ~ lççW[®çí HççCççÇ HçUçuçW ~ Pççuçç DççÆlç çÆ®çblççlçáj ~~ 37 ~~ p³çç MçíiççbJççÇ cççÇ JççIççHçjçÇ ~ Jççiçlç nçílççí DççpçJçjçÇ ~ lçíLçW®ç kçÀçb nç ÞççÇnjçÇ ~ Òçmçbiç DçççÆCçuçç yçí[çÇ®çç ~~ 38 ~~ Dçyç´áoçjçmç DçHçcççvç ~ Jççìí cçjCççnÓvç cçjCç ~ yçbOçÓ içíuçí Iççyçªvç ~ kçÀçbnçÇ çÆJç®ççj mçá®çívçç ~~ 39 ~~ Kçb[Ó nlççMç nçíTvç yçmçuçç ~ lççí SkçÀ çÆJç®ççj mçá®çuçç l³ççuçç ~ ÞççÇiçpççvçvç cçnçjçpççbuçç ~ mççbkçÀ[í nW IççuççJçW ~~ 40 ~~ l³çç mççOçÓ®çW Jçç®çÓvç ~ ³çç mçbkçÀìç®çí çÆvçjmçvç ~ kçÀjCççjç vç kçÀçíCççÇ Dççvç ~ jççÆnuçç ³çç JçNnç[çR ~~ 41 ~~ uççÌçÆkçÀkçÀçR ³çlvç kçÀjC³ççuçç ~ yçbOçÓ içíuçí DçkçÀçíu³ççuçç ~ Kçb[Ó HççìçÇuç vççÇì Dççuçç ~ mçcçLçç&kçÀ[í jç$ççÇmç ~~ 42 ~~ ³çílçç®ç kçíÀuçç vçcçmkçÀçj ~ çÆMçj þíçÆJçuçí Hçç³ççJçj ~ cçnçjçpç Dççuçç kçÀþçÇCç HçÀçj ~ Òçmçbiç lççí cççP³ççJçjçÇ ~~ 43 ~~ mçjkçÀçjçÇ kçÀçcçççÆvççÆcçÊç ~ cççÇ SkçÀç cçnçjçÒçlç ~ lçȳççHççMççR lçç[çÇuçW mçl³ç ~ kçÀjçblççÇuç kçÀçþçRvçW ~~ 44 ~~ l³çç®çç Símçç HççÆjCççcç Pççuçç ~ kçÀçbìîç箳çç vçç³çìç kçíÀuçç ~ oíMçcçáKç cçb[UçRvççÇ Yçuçç ~ cççPçW DççÆnlç kçÀjC³ççmç ~~ 45 ~~ l³çççÆvççÆcçÊç kçÌÀo cçuçç ~ nçíC³çç®çç GÐçç Òçmçbiç Dççuçç ~ mçcçLçç& cççP³çç FppçlççÇuçç ~ lçápçJççÇCç kçÀçíCç j#ççÇuç? ~~ 46 ~~ GÐççb ³çílççÇuç jçpçoÓlç ~ cçuçç ³çíLçÓçÆvç vçíC³ççÒçlç ~ yçí[çÇ þçíkçÀçíçÆvç Hçç³ççlç ~ SímçW Dççpç SíçÆkçÀuçW ~~ 47 ~~ l³ççHçí#çç içáªJçjç ~ içUç cççPçç ³çíLçíçÆ®ç çÆ®çjç ~ nçÇ I³çç lçuçJççj oílççí kçÀjç ~ JçíU kçÀªb vçkçÀç nçí ~~ 48 ~~ Dçyç´áoçjçkçÀçjCç ~ yçíFppçlç ní®ç cçjCç ~ DçHçjçOç cççPçç l³ççblçÓvç ~ DççÆlç DçuHç o³ççUç ~~ 49 ~~


l³çç DçHçjçOçªHççÇ Kç[îçç®çç ~ nç [çWiçj Pççuçç mçç®çç ~ DççÆYçcççvç cççP³çç Dçyç´á®çç ~ Oçjç mçcçLçç¥ ³çí kçÀçUçR ~~ 50 ~~ pç³çbêLç´ç®³çç JçíUíuçç ~ DççqivçkçÀçÿ Yç#çC³ççuçç ~ nçílçç Dçpç&ávç lç³ççj Pççuçç ~ kçíÀJçU DççHçuîçç Dçyç´ÓmlçJç ~~ 51 ~~ lçíLçí YçiçJçblççvçW YçuççÇ ~ Dçyç´Ó l³çç®ççÇ j#çCç kçíÀuççÇ ~ ÒçYçÓvçW Jçðçí vçímççÆJçuççR ~ êçíHçoçÇuçç mçYçílç ~~ 52 ~~ lçíJççR cçcç Dçyç´á nçÇ Hççb®ççUçÇ ~ oíµçcçáKç kçÀçÌjJççbvççÇ DçççÆCçuççÇ ~ vçivç kçÀjC³ççmççþçÇ YçuççÇ ~ çÆlç®çí kçÀjç nçí j#çCç ~~ 53 ~~ Símçí JçoÓvç mçcçLçç&uçç ~ HççìçÇuç j[Ób uççiçuçç ~ DççmçJççb®çç lççí ®ççuçuçç ~ HçÓj vçí$ççJççìW nçí ! ~~ 54 ~~ Içj®ççR cççCçmçW çÆ®çblççlçáj ~ DççOççÇ®ç PççuççÇ nçílççÇ HçÀçj ~ vççnçÇ l³ççb®³çç µççíkçÀç Hççj ~ lççí mççbiççJçç kçÀçíþJçjçÇ? ~~ 55 ~~ FkçÀ[í mçcçLçç¥vççR Yçuçí ~ oçívnçÇ nçlççR kçÀJçìçUçÇuçW ~ Kçb[Ó Hççìuçç Ëo³ççR OççÆjuçí ~ l³çç®çW mççblJçvç kçÀjçJç³çç ~~ 56 ~~ Dçjí kçÀçcçkçÀl³çç& Hçá©<ççÒçlç ~ SíµççÇ mçbkçÀìí ³çílççlç ~ Jçj®³ççJçjçÇ pççCç mçl³ç ~ l³çç®ççÇ çÆ®çblçç JççnÓb vçkçÀçí ~~ 57 ~~ mJççLç&¢<ìçÇ yçUçJçlççb ~ Símçí®ç nçílçí lçlJçlççb ~ KçN³çç çÆvçlççÇ®ççÇ nçÇ Jççlçç& ~ DçCçácçç$ç l³çç kçÀUlç vçmçí ~~ 58 ~~ lçácnçÇ HççìçÇuç oíµçcçÓKç oçíIçípçCç ~ SkçÀç pççlççÇ®çí DçmçÓvç ~ SkçÀcçíkçÀçb®çí vçákçÀmççvç ~ mJççLçX kçÀª Hççnlççb ~~ 59 ~~ cççiçW kçÀçÌjJçHççb[Jççblç ~ mJççLçx®ç Dççuçç çÆJçHçì mçl³ç ~ HççÆj Hççb[Jççb®çç Hç#ç lçíLç ~ v³çç³çW Kçjç nçílçç kçÀçR ~~ 60 ~~ cnCçÓvç Hççb[JççbkçÀçjCçW ~ mçç¿ç kçíÀuçW YçiçJçblççvçW ~ mçl³ççmççþçR cççjCçW ~ Yççiç Hç[uçí kçÀçÌjJççbvçç ~~ 61 ~~ pçç çÆYçTb vçkçÀçímç çÆlçUYçj ~ yçí[çÇ vç lçáµççR Hç[Cççj ~ çÆkçÀlççÇ pçjçÇ kçíÀuçç pççíj ~ oíµçcçáKççvçí DççHçuçç ~~ 62 ~~ lçí®ç Hçá{W KçjW PççuçW ~ HççìçÇuç çÆvçoçx<ççÇ cnCççívç mçáìuçí ~ ní kçÀçb mçblç cçáKççJççìW Dççuçí ~ lçí vç Kççíìí nçíF& kçÀOççR ~~ 63 ~~ HççìçÇuç cçb[UçÇ GÊçjçíÊçj ~ YçpçÓb uççiçuççÇ mçç®ççj ~ kçÀçíCçç vççnçÇ DççJç[Cççj ~ Dçcç=lç lçí mçíJççJç³çç ~~ 64 ~~ Hçá{W Kçb[Ó HççìuççvçW ~ kçÀªvç çÆJçvçbçÆlç ÒçícççvçW ~ vçíuçW jnçJç³ççkçÀçjCçW ~ mçcçLçç&uçç çÆvçpçiç=nçR ~~ 65 ~~ Dçmçlççb HççìçÇuç mçovççblç ~ içpççvçvçmJççcççÇ mçcçLç& ~ yç´çïçCç Dççuçí DçJççÆ®çlç ~ onçHççb®ç lçÌuçbiççÇ ~~ 66 ~~


lçÌuçbiççÇ çÆJçÜçvç DçmçlççÇ ~ kçÀcç&þ JçíoçJçjçÇ ÒççÇlççÇ ~ HçjçÇ Oçvçç®çç uççíYç çÆ®çÊççR ~ jçnçR p³ççb®³çç çÆJçµçí<ç ~~ 67 ~~ lçí kçÀçbnçR çÆcçUíuç cnCçÓvç ~ mçcçLçç¥kçÀ[í Dççuçí pççCç ~ lç³ççÇ nçílçí HççbIçªCç ~ IçíTvç mçcçLç& çÆvçpçuçíuçW ~~ 68 ~~ l³ççbvçç pççiçí kçÀjC³ççÒçlç ~ yç´çïçCç cnCçÓb uççiçuçí cçb$ç ~ pçìí®çí lçí mJçjçbmççÆnlç ~ DççÆlç G®®ç mJçjçvçW ~~ 69 ~~ cçb$ç cnCçC³ççlç ®çÓkçÀ PççuççÇ ~ lççÇ vç l³ççbvççÇ oáªmlç kçíÀuççÇ ~ cnCçÓvç DççmçvççR GþÓvç yçmçuççÇ ~ içpççvçvç®ççÇ mJççjçÇ Hçnç ~~ 70 ~~ DçççÆCç SímçW JçouçW yç´çïçCççuçç ~ lçácnçR kçÀµççmççþçR JçÌçÆokçÀ Pççuçç ~ nçÇvçlJç JçíoçÆJçÐçíuçç ~ DççCçÓb vçkçÀç jí çÆvçjLç&kçÀ ~~ 71 ~~ nçÇ vç çÆJçÐçç Hççíìç®ççÇ ~ cççí#çoç$ççÇ Dççní mçç®ççÇ ~ yçç [çíF&mç yççbOçuîçç µççuççÇ®ççÇ ~ çÆkçbÀcçlç kçÀçbnçR jçKçç nçí ~~ 72 ~~ cççÇ cnCçlççW SímçW cnCçç ~ Kçjí mJçj cçvççR DççCçç ~ GiççÇ®ç Yççíȳçç YçççÆJçkçÀçbvçç ~ mççWiç DççCçÓvç vçç[Ób vçkçÀç ~~ 73 ~~ pççÇ $çÝ®çç yç´çïçCççbvççÇ ~ cnCçC³ççb mçáªb kçíÀuççÇ pççCççÇ ~ lççí®ç DçO³çç³ç mçcçLçç¥vççR ~ Oç[ Oç[ cnCçÓvç oçKççÆJçuçç ~~ 74 ~~ ®çÓkçÀ vç kçÀçíþW cnCçC³ççblç ~ µçyoçí®®ççj mHçä mçl³ç ~ Jççìí JççÆmçÿ cçÓçÆlç&cçblç ~ Jçío cnCçC³çç yçmçuçç Dçmçí ~~ 75 ~~ lçÌuçbiççÇ lçí SíkçÓÀvç ®ççÆkçÀlç Pççuçí ~ DçOççíJçovç yçÌmçuçí ~ cçáKç JçjçÇ kçÀjC³çç DççHçáuçW ~ Yç³ç cçvççR JççìuçW l³ççb ~~ 76 ~~ mçÓ³ç& Go³ç PççuîççJçj ~ l³ç箳ççHçá{W kçÀçb nçíCççj ~ oçÇHççb®çç lççí pç³çpç³çkçÀçj ~ l³ççb®ççÇ çÆkçbÀcçlç DçbOççjçÇ ~~ 77 ~~ çÆJçÒç cnCçlççÇ DççHçáuîçç cçvççR ~ nç çÆHçmçç kçÀµçç®çç cçnç%ççvççÇ ~ ®ççjçÇ Jçío ³ç箳çç JçovççR ~ vççbolççlç Òçl³ç#ç ~~ 78 ~~ nç çÆJçOççlçç®ç nçí³ç oámçjç ~ µçbkçÀç ³çíLçí vçájuççÇ pçjç ~ nç DçmççJçç yç´çïçCç Kçjç ~ pççlççÇvçW kçÀçR çÆvç:mçbµç³ç ~~ 79 ~~ Hçjcçnbmç oçÇ#çç ³çç®ççÇ ~ Jççlçç& vç GjuççÇ yçbOçvçç®ççÇ ~ kçÀçíCçl³ççnçÇ ÒçkçÀçj®ççÇ ~ nç pççÇJçvcçákçwlç çÆmç׳ççíiççÇ ~~ 80 ~~ kçÀçbnçR HçáC³ç nçílçíb HçojçR ~ cnCçÓvç cçÓçÆlç& HçççÆnuççÇ KçjçÇ ~ nç JççcçoíJç ³ççuçç oámçjçÇ ~ Ghçcçç vç lççÇ ÐççJç³çç ~~ 81 ~~ Dçmççí Kçb[Ó HççìuççkçÀ[Óvç ~ l³çç yç´çïçCççuççiçÓvç ~ oílçí Pççuçí o³ççOçvç ~ ªHç³çç ©Hç³çç oçÆ#çCçç ~~ 82 ~~ NyççïçCç mçblçáä Pççuçí ~ Dçv³ç iççbJçç çÆvçIçÓvç içíuçí ~ cçnçjçpçnçÇ kçbÀìçUuçW ~ GHçççÆOçuçç iççbJ箳çç ~~ 83 ~~


Þççílçí KçN³çç mçblççÒçlç ~ GHçççÆOç vçç Dçmçí Hçìlç ~ oçbçÆYçkçÀçbuçç cçç$ç ~ YçÓ<çCç nçílçí çÆlç³çí®çí ~~ 84 ~~ IççbJçççÆ®ç³çí GÊçjíuçç ~ SkçÀ cçUç mçççÆVçO³ççuçç ~ ³çç cçȳççblç YçççÆpçHççuçç ~ nçílç nçílçç yçnáJçmç ~~ 85 ~~ SkçÀ çƵçJçç®çí cçbçÆoj ~ lçíLçW nçílçí mçç®ççj ~ çÆuçbyçlçªb®ççÇ Lçb[iççj ~ sç³çç nçílççÇ lçí þç³ççR ~~ 86 ~~ nç kç=À<CççpççÇ Hççìuçç®çç ~ cçUç nçílçç cççuçkçÀçÇ®çç ~ nç kç=À<Cççpçç Ç Kçb[ápççÇ®çç ~ mçiçU³ççlç MçíJçìuçç YççT Dçmçí ~~ 87~~ l³çç cçU³çbçlç cçnçjçpç Dççuçí ~ çÆMçJççuç³ççmçvvççÇOç yçmçuçí ~ SkçÀç çÆvçbyçlçj©®³çç sç³çílç ~~88~~ mçcçLç& cnCççuçí kçÀ=^<CççpççÇmççÇ ~ cççÇÇ DççuççW lçáP³çç cçȳççmççÇ ~ kçÀçbnçÇ çÆoJçmç jnçJç³ççmççÇ ~ ³çç ÞççǵçbkçÀjçmççÆVçOç ~~ 89 ~~ nç YççíuççvççLç kçÀHç&ÓjiççÌj ~ vççÇuçkçbÀþ HççJç&lççÇJçj ~ nç jçpçjçpçíµJçj ~ Dççní DçJçI³çç oíJççb®çç ~~ 90 ~~ lççí lçáP³çç cçȳççblç jcçuçç ~ cnCçÓvç cççÇnçÇ çÆJç®ççj kçíÀuçç ~ ³çíLçW ³çíC³çç®çç lççí Yçuçç ~ oí mççTuççÇ kçÀªvç ~~ 91 ~~ lçí Jççkçw³ç SíçÆkçÀuçW ~ mçnç Hç$çW DççCççÆJçuçW ~ DççíìîççJçjçÇ sHHçj kçíÀuçW ~ kç=À<CççpççÇvçW lççlkçÀçU ~~ 92 ~~ mçcçLçç¥vççÇ Jççmç kçíÀuçç ~ cnCçÓvç cçUç #çí$ç Pççuçç ~ jçpçç pçç³ç pç³çç mLçuçç ~ lççÇ®ç nçílçí jçpçOççvççÇ ~~ 93 ~~ cçnçjçpççb®çí yçjçíyçj ~ nçílçç HççìçÇuç YççmkçÀj ~ mçíJçç kçÀjC³çç çÆvçjblçj ~ oámçjç lçákçÀçjçcç kçÀçíkçÀçìîçç ~~ 94 ~~ KççC³çççÆHçC³çç®ççÇ lçjlçÓo mççjçÇ ~ çÆvçpççbiçí kç=À<CççpççÇ HççìçÇuç kçÀjçÇ ~ mçcçLç& lçW pçíJçuîççJçjçÇ ~ lççí Òçmçço Içílç Dçmçí ~~ 95 ~~ Dçmççí içpççvçvç Dçmçlççb cçȳççblç ~ iççíä Iç[uççÇ DçodYçÓlç ~ ³çílçí Pççuçí çÆHçÀjlç çÆHçÀjlç ~ onçJççÇmç iççímççJççÇ lçí þç³ççb ~~ 96 ~~ mçcçLç祮çç yççíuçyççuçç ~ l³ççbvççÇ DççOççÇb®ç nçílçç SíçÆkçÀuçç ~ cnCçÓvç l³ççbvççÇ lçU çÆouçç ~ ³çíTçÆvç ³çç cçȳççcçO³çí ~~ 97 ~~ iççímççJççÇ cnCçlççÇ HççìuççmççÇ ~ DççcnçR Dççnçí çÆlçLç&JççmççÇ ~ pççlççí jçcçíµJçjçmççÇ ~ YççiççÇjLççÇuçç IçíTvç ~~ 98 ~~ içbiççí$ççÇ, pçcçvççí$ççÇ , kçíÀoçj ~ çÆnbiçuççpç, çÆiçjvççj, [çkçÀçíj ~ SíµççÇ #çí$çí DçHççj ~ HçççÆnuççR Hçç³ççR çÆHçÀªvççÇ ~~ 99 ~~ yç´ïççÆiçjçÇ iççímççJ³çç®çí ~ DççcnçÇ çƵç<³ç Dççnçí mçç®çí ~ cçnçjçpçnçÇ Dççcçá®çí ~ Dççnílç mççbÒçlç yçjçíyçj ~~ 100 ~~


ní cçnçmççOçá yç´ïççÆiçjçÇ ~ p³ççb®çç yçboç içáuççcç njçÇ ~ lççÇ cçáçÆlç& DççuççÇ IçjçÇ ~ lçáP³çç HçÓJç&Yççi³ççvçW ~~ 1 ~~ çƵçjçHçájçR®çW Dç³çççÆ®çlç ~ Dççcnçb ÐççJçW lçácnçR lJçjçÇlç ~ uççiçí pççí Dççí{C³ççÒçlç ~ iççbpçç lççínçÇ HçájJççJçç ~~ 2 ~~ LççÇvç çÆoJçmç ³çíLçW jçnÓb ~ ®ççÌLçí çÆoJçµççÇ ³çíLçÓvç pççTb ~ HççìçÇuç vçkçÀç kçÀäçÇ nçíTb ~ mççOçÓvç I³çç nçÇ HçJç&CççÇ ~~ 3 ~~ lçácnçÇ HççíçƵçuçç cçȳççblç ~ Jçí[ççÆHçmçç vçbiççOçÓlç ~ cçiç Dççcnçb oíC³çç Dç³çççÆ®çlç ~ cççiçíHçá{í kçÀçb Hççnlççb? ~~ 4 ~~ içç{JççmççÇ HççíçƵçlççÇ ~ iççF&mç uççLçç cçççÆjlççÇ ~ lçí kçÀçb cnCççJçW mçvcçlççÇ ~ Hçnç çÆJç®ççj kçÀªvç ~~ 5 ~~ DççcnçÇ iççímççJççÇ JçÌjçi³çYççÆjlç ~ pççCçlççí DçJçIçç Jçíoçblç ~ cçpçça Dçmçuîçç cçȳççblç ~ ³çç HççíLççÇ SíkçÀçJç³çç ~~ 6 ~~ kç=À<CççpççÇ cnCçí l³ççJçjçÇ ~ GÐççb IççuççÇvç çƵçjçHçájçÇ ~ Dççpç Dççnílç YççkçÀjçÇ ~ l³çç®ç pççJ³çç IçíTvç ~~ 7 ~~ çÆpçlçákçÀç iççbpçç Dççí{çuç ~ çÆlçlçákçÀç lçíLçí®ç çÆcçUíuç ~ lçíLçW ®ççuçlççb yççíuçlççb kçbÀþvççÇU ~ yçmçuçç Dççní Hç$³ççcçO³çW ~~ 8 ~~ oçívç Òçnçj®ççÇ JçíUç KçjçÇ ~ Içílçuîçç ®çÓCç YççkçÀjçÇ ~ cçȳççblç ³çíTçÆvç çÆJççÆnjçÇJçjçÇ ~ yçmçuçW iççímççJççÇ Yççípçvçç ~~ 9 ~~ mçcçLç祮³çç mçcççíjçÇ ~ SkçÀç sHçjçYççÇlçjçÇ ~ iççímççJ³ççbvççÇ uçççÆJçuççÇ KçjçÇ ~ DççHçDççHçuççÇ kçÀ[çmçvçW ~~ 110 ~~ l³ççb®çç pççí nçílçç cçnblç ~ yç´ïççÆiçjçÇ vççcçW mçl³ç ~ lççí YçiçJçodiççÇlçíÒçlç ~ Jçç®çÓb uççiçuçç DçmlçcççvççÇ ~~ 11 ~~ iççímççJççÇ ÞçJçCçç yçÌmçuçí ~ iççbJççblçÓvçnçÇ kçÀçbnçÇ DççuçW ~ HççíLççÇ SíkçÀçJç³çç Yçuçí ~ l³çç yç´ïççÆiçjçÇ iççímççJ³çç®ççÇ ~~ 12 ~~ ''vçÌvçb çÆsvoçÆvlç" nç µuççíkçÀ ~ çÆvçªHçCçç®çç nçílçç oíKç ~ yç´ïççÆiçjçÇ HçkçwkçÀç oçbçÆYçkçÀ ~ mJççvçáYççJçç®çç uçíµç vçmçí ~~ 13 ~~ çÆvçªHçCç l³çç®çW SíkçÀuçW ~ iççbJçkçÀN³ççmç vççnçR Hçìuçí ~ lçí DççHçmççblç yççíuçÓb uççiçuçí ~ nç vçámçlçç µçyo®suç ~~ 14 ~~ mççjí HççíLççÇ SíkçÀuîççJçjçÇ ~ ³çíTvç yçÌmçuçí Hç$³ççYççÇlçjçR ~ içpççvçv箳çç mçcççíjçÇ ~ mçblçoµç&vç I³ççJç³çç ~~ 15 ~~ uççíkçÀ cnCçlççÇ sHçjçuçç ~ çÆvçªHçCçç®çç Yççiç Pççuçç ~ ³çíLçí Hç$³ççmç yçÌmçuçç ~ mJççvçáYçJçç®çç Hçáª<ç nç ~~ 16 ~~ lçíLçí SíkçÀuçç FçÆlçnçmç ~ ³çíLçí Òçl³ç#ç HçççÆnuçç Hçáª<ç ~ ³çç Yçç<çCçW iççímççJ³ççmç ~ jçiç Dççuçç kçÀçbnçÇmçç ~~ 17 ~~ DçJçIçí iççímççJççÇ iççbpçç H³çç³çç ~ yçmçuçí nçílççÇ IçíTçÆvç³çç ~ l³çç Hç$³çççÆ®ç³ççb þç³ççb ~ ®ççuçuççÇ çÆ®çuççÇcç iççbpçç®ççÇ ~~ 18 ~~ Hç$³ççblç Hçuçbiç箳çç JçjçÇ ~ yçmçuççÇ nçílççÇ mçcçLç&mJççjçÇ ~ çÆ®çuççÇcç Yçªvç Jçj®³ççJçjçÇ ~ H³çç³çç oíF& YççmkçÀj ~~ 19 ~~


l³çç çÆ®çuççÇcççÇ®³çç çÆJçmlçJçç®ççÇ ~ çÆþCçiççR HçuçbiççÇ Hç[uççÇ mçç®ççÇ ~ lççÇ Hç[lççbvçç kçÀçíCçç®ççÇ ~ ¢äçÇ vç içíuççÇ çÆl箳ççJçj ~~ 120 ~~ kçÀçbnçR JçíU içíuîççJçj ~ çÆvçIçÓb uççiçuçç OçÓj ~ Hçuçbiç Hçíìuçç DçKçíj ~ SkçÀocç ®çnÓb yççpçÓbvççÇ ~~ 21 ~~ lççí ÒçkçÀçj Hççnlççb ~ YççmkçÀj yççíuçí mçodiçá©vççLçç ~ Hçuçbiç mççí[ç µççÇIç´ Dççlççb ~ ³çç KççuççR Glçªvç ~~ 22 ~~ uççkçÀ[W nçR Hçuçbiçç®ççR ~ Dççnílç kçÀçR mççiçç®ççR ~ lççR vç Dççlççb çÆJçPçç³çç®ççR ~ HççC³ççbJçç®çÓvç o³ççUç ~~ 23 ~~ lç³ççR mçcçLç& yççíuçuçí Jçç®çW ~ YççmkçÀjç Dççqivç çÆJçPççÆJçC³ç®çW ~ kçÀçjCç vççnçR lçáuçç mçç®çW ~ pçuç cçáUçR®ç DççCçÓb vçkçÀçí ~~ 24 ~~ Dçnçí cçnçjçpç yç´ïççÆiçjçÇ ~ ³çç yçÌmçç HçuçbiççJçjçÇ ~ lçácnçb Dççní DçJçiçlç KçjçÇ ~ YçiçJçodiççÇlçç mççkçÀuîçW ~~ 25 ~~ l³ç箳çç HçjçÇ#çí®ççÇ JçíU ~ DçççÆCçuççÇ njçÇvçW lççlkçÀçU ~ yç´ïçç vç pççUçÇ DçvçU ~ ³çç®çç Òçl³ç³ç oçKçJçç ~~ 26 ~~ vçÌvçb çÆsoçÆvlç MuççíkçÀçJçj ~ J³ççK³ççvç kçíÀuçW SkçÀ Òçnj ~ Dççlççb kçÀçb cçççÆvçlççb oj ~ ³çç HçuçbiççR yçmçC³çç®çç? ~~ 27 ~~ pçç pçç YççmkçÀjç uççÌkçÀjçÇ ~ yç´ïççÆiçjçÇuçç kçÀjçR OçjçÇ ~ DççCçÓvç yçmçJççÇ Dçl³ççojçR ~ ³çç pçUl³çç Hçuçbiççmç ~~ 28 ~~ SíMççÇ Dçç%çç nçílççb #çCççR ~ YççmkçÀj içíuçç OççbJççíçÆvç ~ yç´ïççÆiçjçÇ®çç mçJ³ç HççCççÇ ~ OççÆjuçç l³ççvçW çÆvçpçkçÀjW ~~ 29 ~~ YççmkçÀjç®çW MçjçÇj ~ çÆOçHHçç[ mçMçkçwlç çÆHçUoçj ~ lççí iççímççJççÇ l³ç箳çç mçcççíj ~ MççíYçÓb uççiçuçç Içábiçáj[W ~~ 130 ~~ Hçuçbiç Hçíìuçç ®ççÌHçíÀj ~ pJççUç çÆvçIçÓb uççiçu³çç Lççíj ~ HçjçÇ cçnçjçpç DççmçvççR çÆmLçj ~ nuçuçí cçáUçR vç FlçkçWÀnçÇ ~~ 31 ~~ ÞççÇ Òçunço kçÀ³ççOçámçálç ~ GYçç kçíÀuçç DçivççÇblç ~ ní çÆuççÆnuçW HçájçCççblç ~ ÞççÇJ³ççmççbvççR YççiçJçlççR ~~ 32 ~~ l³çç çÆuççÆnu³çç iççíäçÇ®çW ~ Òçl³çblçj oççÆJçuçW mçç®çW ~ cçȳççcççpççR kç=À<CççpççR®çW ~ ÞççÇÇiçpççvçvç mççOçÓbvççR ~~ 33 ~~ yç´ïççÆiçjçÇ cnCçí YççmkçÀjçMççR ~ cçuçç vç v³çç HçuçbiççHççMççÇ ~ cçnçjçpççb®³çç DççÆOçkçÀçjçMççR ~ cççÇ vççnçR pçççÆCçlçuçí ~~ 34 ~~ lçW vç cççvççR YççmkçÀj ~ Dççí{çÇlç DçççÆCçuçç HçÀjHçÀj ~ GYçç kçíÀuçç mçcççíj ~ DççHçu³çç mçodiçá©jç³ççb®³çç ~~ 35 ~~ VçÌvçb onçÆlç HççJçkçÀ ~ nW KçjW kçÀªvç oçJçç Jççkçw³ç ~ SímçW yççíuçlççb cçnçjçpç oíKç ~ iççímççJççÇ Hçjcç Iççyçjuçç ~~ 36 ~~ IççímççJççÇ cnCçW YççÇlç YççÇlç ~ cççÇ HççíìYçN³çç Dççní mçblç ~ çÆMçjçHçájçÇ KççC³ççÒçlç ~ cççÇ PççuççW iççíçmççJççÇ ~~ 37 ~~ cççP³çç DçHçjçOçç®ççÇ #çcçç ~ mçç®ç kçÀjçÇ MççbçÆlçOççcçç ~ kçíÀuçç KçìçìçíHç çÆjkçÀçcçç ~ iççÇlççMççðç çÆMçkçÀC³çç®çç ~~ 38 ~~


lçáuçç çÆHçmçç cççÇ cnCççuççW ~ Dççlçç HçmlççJçç HççJçuççW ~ cççÇ oçlççR lç=Cç Oçªvç DççuççW ~ MçjCç lçáuçç, DçYç³ç oí ~~ 39 ~~ MçíiççbJ箳çç pçvççbvççR ~ kçíÀuççÇ mçcçLçç& çÆJçvçJçCççÇ ~ DççHçCçç DçivççÇHççmçÓvççÇ ~ Yç³ç vççnçÇ nW KçjW ~~ 140 ~~ lçjçÇ cçnçjçpç Dççc箳ççkçÀçÆjlççb ~ KççuççR ³ççJçW uçJçkçÀj Dççlççb ~ DçMçç çÆmLçlççRlç Hççnlççb ~ lçácnç! Dççcnçb Oç[kçÀçÇ Yçjí ~~ 41 ~~ cnCçÓvç Dççc箳ççmççþçR ~ Glçjç KççuççÇ %ççvçpçíþçÇ ~ iççímççJççÇ Pççuçç çÆnbHçáìçÇ ~ lççí vç kçÀçbnçR yççíuçuçç ~~ 42 ~~ uççíkçÀ çÆJçvçblççÇmç Ðçç³çç cççvç ~ KççuççÇ Glçjuçí içpççvçvç ~ lççí Hçuçbiç Hç[uçç kçÀçímçUÓvç ~ SkçÀ HçUnçÇ vç uççiçuçW l³çç ~~ 43 ~~ DçJçIçç®ç nçílçç pçUuçç ~ pççí Yççiç Mçí<ç Gjuçç ~ lççí uççíkçÀçbvççÇ çÆJçPççÆJçuçç ~ mçç#ç oçJçC³çç FlçjçbmççÇ ~~ 44 ~~ yç´ïççÆiçjçÇ Hçç³ççR uççiçuçç ~ çÆvçjççÆYçcççvç DçJçIçç Pççuçç ~ mHçMç& nçílçç içbiççpçuçç ~ cçuç kçÀçíþÓvççÇ jçnçÇ lçíLç? ~~ 45 ~~ cçiç cçO³çjç$ççÇ®³çç mçcç³ççuçç ~ yç´ïççÆiçjçÇmç yççíOç kçíÀuçç ~ DççpçHççmçÓvç ®çíäíuçç ~ lçÓb ³çç mççí[Óvç oíF& jí ~~ 46 ~~ p³ççbvççÇ jçKç uççJççJççÇ ~ l³ççbvççÇ GHççOççÇ oÓj þíJççJççÇ ~ DçvçáYçJççJççÇCç vç mççbiççJççÇ ~ iççíä kçÀçíCçç çÆvçjLç&kçÀ ~~ 47 ~~ vçámçlçí MçyoHççbçÆ[l³ç ~ cççpçuçW pçiççR Dçlççívççlç ~ lçíCçW®ç Dççní Pççuçç Iççlç ~ DççHçáu³çç ³çç mçbmkç=ÀlççÇ®çç ~~ 48 ~~ iççímççJççÇ cççq®sbê, pççuçboj ~ iççíjKç, iççÆnvççÇ, mçç®ççj ~ %ççvçíéçjçb®çç DççÆOçkçÀçj ~ çÆkçÀlççÇ cnCçÓvç mççbiççJçç ~~ 49 ~~ mJççvçáYçJçç®çí Pççuçí ³çlççÇ ~ ÞççÇMçbkçÀjç®çç³ç& çÆvççƽçlççÇ ~ ÒçHçb®ççÇ jçnÓvç yç´ïççÆmLçlççÇ ~ DçvçáYççÆJçuççÇ SkçÀvççLççbvççR ~~ 150 ~~ mJççcççÇ mçcçLç& yç´ïç®ççjçÇ ~ nínçÇ yç´ïçmçç#ççlkçÀçjçÇ ~ nçíTvç içíuçí YçÓcççÇJçjçÇ ~ ³ççb®ççR ®ççÆj$çW DççCççÇ cçvçç ~~ 51 ~~ GiççÇ®ç Kçç³çç çÆMçjçHçájçÇ ~ YçìkçÓbÀ vçkçÀçí YçÓcççÇJçjçÇ ~ mççj vç lç³çç cççPççjçR ~ ³çílçáuçWnçÇ içJçmçCççj ~~ 52 ~~ Símçç yççíOç SíçÆkçÀuçç ~ yç´ïççÆiçjçÇ çÆJçjkçwlç Pççuçç ~ Òççlç:kçÀçUçR®ç Gþçívç içíuçç ~ kçÀçíCçç vç Yçíìlççb çÆMç<³ççbmçn ~~ 53 ~~ nçÇ iççíä oámçN³çç çÆoJçMççR ~ kçÀUuççÇ DçJçI³çç iççbJççmççÇ ~ pççí lççí Dççuçç HçnçJç³ççmççÇ ~ cçȳççblç pçUuçíu³çç HçuçbiççlçW ~~ 54 ~~ nç oçmçiçCçÓçÆJçjçÆ®çlç ~ ÞççÇiçpççvçvççÆJçpç³ç vççcçW ûçbLç ~ lççjçí YçççÆJçkçÀç YçJççyOççÇblç ~ níçÆ®ç F®sçÇ oçmçiçCçÓ ~~ 155 ~~ MçáYçb YçJçlçá ~~ ÞççÇnçÆjnjçHç&Cçcçmlçá ~~ ~~ FçÆlç ÞççÇiçpççvçvç çÆJçpç³ç ûçbLçm³ç DçäcççíeO³çç³ç: mçcççHlç: ~~


Shree Gajanan Vijay granth Written By Shree Dasganu maharaj Shri Gajanan Maharaj Appeared 23 feb 1878 - Nirvan 8aug 1910

Shree Gajanan Maharaj Samadhi. At : Shegaon. C. Rly. Vidarbh ,Dist. Buldhana State :Maharashtra. India. 444 203. Tel 091 07265 252018 / 252251 E book converted by shree narayan ramchandra palav. 3 surya plaza. Near dhayari phata. Sinhgad road. Pune 411 041 india. Tel 091 020 24394921. Email: jayantpalav@yahoo.com

Gajanan Maharaj 8  

gajanan maharaj , gajanan vijay adhyay 8

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you