Page 1

~~ lç=lççdzççíeO³çç³ç: ~~ ÞççÇiçCçíMçç³çvçcç: ~~ pç³ç pç³ç mççq®®çoçvçboç ÞççÇnjçÇ ~ kç=ÀHçç kçÀjçJççÇ uççÌkçÀjçÇ ~ lçácnçÇ Hçovçlç箳çç JçjçÇ ~ kçÀOççR vç kçÀþçíj Pççuççlç ~~ 1 ~~ lçÓb kçÀ©Cçí®çç mççiçj ~ lçÓb oçÇvçpçvççb®çí cççníj ~ lçÓb YçkçwlççmççÇ mçç®ççj ~ kçÀuHçlç© Jçç çÆ®çblççcçCççÇ ~~ 2 ~~ Símçç lçáPçç DçiççOç cççÆncçç ~ mçblç iççlççÇ jçIçJçç jçcçç ~ oçmçiçCçÓmççÇ Hçá©<ççíÊçcçç ~ HççJçç JçíU kçÀªb vçkçÀç ~~ 3 ~~ Dçmççí yçbkçÀìuççuçç IçjçR ~ jçnçlçí Pççuçí mçç#ççlkçÀçjçÇ ~ oçÇvçoáyçȳççb®çí kçÌÀJççjçÇ ~ ÞççÇiçpççvçvç cçnçjçpç ~~ 4 ~~ uççbyçuççbyççíçÆvç Yçkçwlç ³çílççÇ ~ mçcçLçç¥lçW JçbçÆolççÇ ~ cçOçá lçíLçíb cççM³çç pçcçlççÇ ~ vç uçiçí kçÀjCçW Dççcçb$çCç ~~ 5 ~~ SkçíÀ çÆovççÇ kçÀç³ç PççuçW ~ lçW Dççlççb mççbiçlççW JççÆnuçW ~ cçnçjçpç nçílçí yçmçuçíuçí ~ çÆvçpççmçvççR Dççvçboçblç ~~ 6 ~~ lççÇ ÒçYççlççÇ®ççÇ nçílççÇ JçíUç ~ Òçç®ççÇÒççblç lççcç´ Pççuçç ~ Hç#ççÇ çÆkçÀuççÆkçÀuççìçuçç ~ kçÀªb uççiçuçW Jç=#ççJçj ~~ 7 ~~ kçáÀkçwkçáÀìç®çí nçílççÇ mJçvç ~ cçbo MççÇlç Jççní HçJçvç ~ Jç=Oo kçÀçÆjlççÇ vççcçmcçjCç ~ Mç³³çíJçjçÇ yçÌmççíçÆvç³çç ~~ 8 ~~ Go³çç®çuççR vççjç³çCç ~ ³çíTb Hççní n<çx kçÀªvç ~ lçíCçW lçcç Hçuçç³çvç ~ kçÀªb uççiçuçç kçbÀojçÇmççÇ ~~ 9 ~~ Hçjcç YçççÆJçkçÀ mçáJçççÆmçvççÇ ~ jlç mç[çmçbcççpç&vççÇb ~ Jçlmç OçívçÓmç HççnçívççÇ ~ lççí[Ób uççiçuççÇ ®çNnçìW ~~ 10 ~~ SíMçç l³çç jc³ç JçíUímç ~ SkçÀ mççOçá MçíiççbJççmç ~ ³çílçç Pççuçç oMç&vççmç ~ ÞççÇiçpççvçvç mççIçÓb®³çç ~~ 11 ~~ lççí çÆYçkçÀçj iççímççJççÇ ~ cççvçcççv³çlçç l³çç®ççÇ jçnçJççÇ ~ kçÀçíþçíçÆvç³çç mççbiçç yçjJççÇ ~ ÞççÇcçblççb®³çç cçb[UçRlç ? ~~ 12 ~~ YçiçJççÇ çÆ®çbOççÇ [çíkçw³ççmç ~ PççíUçÇ Jççcç yçiçuçímç ~ nçílççÇ SkçÀ vçímçC³ççmç ~ HçÀçìkçÀçÇmççÇ uçbiççíìçÇ ~~ 13 ~~ cç=içççÆpçvçç®çç içáb[çUç ~ HççþçÇJçjçÇ nçílçç Yçuçç ~ Símçç iççímççJççÇ yçÌmçuçç ~ kçÀçíHçN³ççblç SkçÀçÇkçÀ[í ~~ 14 ~~ oMç&vççmççÇ YççÇ[ HçÀçj ~ nçíJççí uççiçuççÇ mçç®ççj ~ DçMçç çÆmLçlççÇlç çÆcçUCççj ~ mçJç[ kçÀMççÇ l³çç iççímççJ³ççmç ? ~~ 15 ~~


lççí þç³ççR®ç yçÌmççívç ~ kçÀªb uççiçuçç çÆ®çblçvç ~ cnCçí mçcçLç祮çí ®çjCç ~ ¢äçÇ Hç[Cçíb kçÀþçÇCç cçuçç ~~ 16 ~~ mçcçLç祮çç uççÌçÆkçÀkçÀ Yçuçç ~ cççÇ kçÀçMççÇlç SíkçÀuçç ~ DççJç[çÇvçW vçJçmç kçíÀuçç ~ Yççbiç mJççcççRmç DççÆHç&C³çç®çç ~~ 17 ~~ lççí cçcç nílçÓ cçvççblç ~ çÆpç©vç pçç³çç Hççní ³çíLç ~ ³çç ÞççÇcççvç cçb[UçRlç ~ cççP³çç vçJçmççmç kçÀçíCç Hçámçí ? ~~ 18 ~~ iççbpçç®çí vççbJç kçÀççÆ{lççb ~ uççíkçÀ cçpçuçç oílççÇuç uççLçç ~ cççÇ lççí Dççuççbí HçÀí[C³ççkçÀçÆjlççb ~ vçJçmç iççbp³çç®çç MçíiççbJççÇ ~~ 19 ~~ cççP³çç vçJçmçç®ççÇ lççÇ cççlç ~ mççbiçÓ lçjçÇ kçÀJçCççÒçlç ? ~ ³çíLçW SkçÀnçÇ vçç çÆomçlç ~ ÒçícççÇ ³çç MççbYçJççÇ®çç ~~ 20 ~~ pççÇ Jçmlçá p³çç DççJç[í KçjçÇ ~ çÆlç®çç®ç lççí vçJçmç kçÀjçÇ ~ DçççÆCç cççvççÇ mçJç&lççíHçjçÇ ~ nçÇ®ç Jçmlçá GÊçcç ~~ 21 ~~ Símçí vççvçç çÆJç®ççj ~ iççímççJççÇ kçÀjçÇ mçç®ççj ~ Pççuçç nçílçç Hçjcç Dççlçáj ~ oMç&vç I³çç³çç mçcçLç祮çí ~~ 22 ~~ lçí l³ççb®çí cçvççíiçlç ~ pççCçlçí PççuçW mçcçLç& ~ yççíuçlçW PççuçW FlçjçbÒçlç ~ DççCçç kçÀçMççÇ®çç iççímççJççÇ ~~ 23 ~~ lççí Hççnç l³çç kçÀçíHçN³ççuçç ~ Dççní çÆyç®ççjç o[Óvç yçmçuçç ~ ní SíkçÀlççb Dççvçbo Pççuçç ~ iççímççJ³ççuçç HçjcççJçOççÇ ~~ 24 ~~ DçççÆCç yççíuçuçç cçvççblç ~ çÆ$çkçÀçuç%ç ní Kçjí®ç mçblç ~ cççÇ pçW yççíuçuççW cçvççblç ~ lçW mçJç& ³ççbvççR pççCçuçW ~~ 25 ~~ %ççvçíéçjçRlç <çÿçO³çç³ççR ~ pççÇ iççíä kçÀçÆLçuççÇ HççnçÇ ~ kçÀçR mJçiç&uççíkçÀçÇ®³çç kçÀLçç l³ççnçÇ ~ mçcçpçlççlç ³ççíiççÇJçjç ~~ 26 ~~ l³çç®çíb DççuçW Òçl³çblçj ~ cçuçç ³çíLçW mçç®ççj ~ Oçv³ç Oçv³ç nç mççOçáJçj ~ çÆ$çkçÀçuç%ç cçnçlcçç ~~ 27 ~~ vç yççíuçlççb cççPçç vçJçmç ~ pççCçlççÇuç nW HçáC³ç Hçá©<ç ~ l³çç®çW Òçl³çblçj ³ççJç³ççmç ~ DçJçOççÇ Gjuçç Lççí[kçÀç ~~ 28 ~~ cçb[UçRvççÇ iççímççJ³ççuçç ~ Hçá{W DççCççívç GYçç kçíÀuçç ~ lççí cçnçjçpç Jçouçí lç³ççuçç ~ kçÀç{ PççíUçÇ®ççÇ HççíìUçÇ ~~ 29 ~~ pççÇ lççÇvç cççÆnvçíHç³ç¥lç ~ j#çCç kçíÀuççÇmç PççíUçRlç ~ l³çç HççìçíUçR®çí Dççpç ³çíLç ~ nçíJççí oí içç HççjCçW ~~ 30 ~~ iççímççJççÇ HçoçR uççiçuçç ~ iççÆnJçj l³ççmççÇ oçìuçç ~ iç[yç[ç uççíUÓb uççiçuçç ~ yççuçkçÀçHçjçÇ mJççcççRHçá{í ~~ 31 ~~ cçnçjçpç cnCçlççÇ iççímççJ³ççmç ~ Hçájí Dççlççb Gþçívç yçÌmç ~ HççíìUçÇ®³çç yçáìçÇmç ~ kçÀç{yççníj PççíUçÇ®³çç ~~ 32 ~~


vçJçmç kçíÀuççmç lçí JçíUçR ~ vççnçR uççpç JççìuççÇ ~ DçççÆCç Dççlççb kçÀçb nçÇ uçççÆJçuççÇ ~ ®ççUJçç®ççUJççÇ çÆvçjLç&kçÀ ~~ 33 ~~ iççímççJççÇ nçílçç cçnçOçÓlç& ~ lççí yççíuçuçç YççÇlç YççÇlç ~ pççí][çíçÆvç³çç oçívnçR nçlç ~ SímçW vçcç´ JççCççÇvçW ~~ 34 ~~ cççÇ yçáìçÇ kçÀççÆ{lççí ~ vçJçmç DççHçáuçç HçíÀçÆ[lççW ~ HççÆj cççiçCçW cççiçlççí ~ SkçÀ lçW Ðçç oçÇvççuçç ~~ 35 ~~ DççþJçCç cççP³çç yçáìçÇ®ççÇ ~ çÆvçl³ç jnçJççÇ DççHçCçç mçç®ççÇ ~ nçÇ®ç F®sç cççvçmççR®ççÇ ~ Dççní lççÇ HçÓCç& kçÀjç ~~ 36 ~~ lçácnçb yçáìçÇ®çíb Òç³ççípçvç ~ vççnçR nW cççÇ pççCçlççí HçÓCç& ~ HçjçÇ yççuçkçÀç®ççÇ DççþJçCç ~ jnçJç³çç yçáìçÇ mJççÇkçÀçjç ~~ 37 ~~ Yçkçwlç pççÇ pççÇ F®sç kçÀjçÇlç ~ lççÇ lççÇ %ççlçç HçájJççÇlç ~ DçbpçvççÇ®çç Jç=Êççvlç ~ DççCçç cçvççÇb DççHçáu³çç ~~ 38 ~~ DçbpçvççÇ nçílççÇ JççvçjçÇ ~ çÆlçvçW ÒçççÆLç&uçç çÆ$çHçájçjçÇ ~ kçÀçR lçácnçR ³ççJçW cççP³çç GojçR ~ Jççvçj nçíTvç MçbkçÀjç ~~ 39 ~~ lçW njçvçW cçççÆvçuçW ~ cçnç©ê HççíìçR Dççuçí ~ DçbpçvççÇ®çí HçájçÆJçuçí ~ cçvççíjLç ®çbêcççÌUçRvççR ~~ 40 ~~ lçíLçW MçbkçÀjçkçÀçjCç ~ Dçç[ vç Dççuçí JççvçjHçCç ~ lçíJççÇ cççP³çç yçáìçÇ®ççÇ DççþJçCç ~ jçnç³çç lççÇlçW mJççÇkçÀçjç ~~ 41 ~~ l³ççblçÓvç lçácnçÇ kçÀHç&ÓjiççÌj ~ mçç#ççlç Dççcnç MçbkçÀj ~ cnCçÓvç yçáìçÇ®çç DçJníj ~ kçÀª vçkçÀçí o³ççUç ! ~~ 42 ~~ %ççvçJçuuççÇ MçbkçÀjçvçW ~ cnìuçW Dççní FpçkçÀçjCçW ~ nçÇ Flçjç DççCççÇuç GCçW ~ HççÆj YçÓ<çCç lçácnçbuçç ~~ 43 ~~ cçnçjçpç çÆkçbÀçÆ®çlçd IççíìçUuçí ~ HççÆj DçKçíj nçí³ç cnCççuçí ~ cçç³ç HçájJççÇ yççuçkçÀ - uçUí ~ Jçí[íJççkçáÀ[í Dçmçuçí pçjçÇ ~~ 44 ~~ iççímççJ³ççvçW yçáìçÇ kçÀç{uççÇ ~ nçlççJçjçÇ IçíJççívç OçálçuççÇ ~ çÆ®çuçcççRlç IççuçÓvç HçççÆpçuççÇ ~ HçáC³çHçá©<ç içpççvçvçç ~~ 45 ~~ Símçç yçáìçÇ®çç Jç=Êççvlç ~ kçÀçÆLçuççmçí kçÀçjCççmççÆnlç ~ lççí DççCçÓvç O³ççvççlç ~ çÆJç®ççj kçÀjCçW Òçl³çíkçÀçR ~~ 46 ~~ kçÀçbnçÇ çÆoJçmç jçnçívç ~ içíuçç iççímççJççÇ çÆvçIççívç ~ DççHçCççb Oçv³ç cççvççívç ~ jçcçíÞJçjçkçÀçjCçW ~~ 47 ~~ SímççÇ iççbpçç®ççÇ Hç[uççÇ ÒçLçç ~ lçí þç³ççR lçÊJçlççb ~ HçjçÇ J³çmçvççOççÇvçlçç ~ vç®ç DççuççÇ mçcçLçç&lçW ~~ 48 ~~ Hç¨çHç$çççÆ®ç³çíHçjçÇ ~ lçí DççÆuçHlç nçílçí çÆvçOçç&jçÇ ~ vç³çí kçÀçíCççmç l³çç®ççÇ mçjçÇ ~ KçjW®ç DçlççÇ Lççíj lçí ~~ 49 ~~


Jçío$çÝ®çç DçmKççÆuçlç ~ GoçÊç - DçvçáoçÊç mJçjçbmççÆnlç ~ kçÀOççR cnCççJ³çç cçáKççR mçl³ç ~ kçÀOççR l³çç®çW vççbJç vçmçí ~~ 50 ~~ Jçíoç#çjW Hç[lççb ÞçJçCççR ~ mççMçbkçÀ JnçJçW JçÌçÆokçÀçbvççÇ ~ ³çç®ç SkçÀç DçvçácççvççR ~ içpççvçvç nçílçí yç´çïçCç ~~ 51 ~~ kçÀOççR içJç³ççmçcççvç ~ Dçv³ç Dçv³ç jçiççblçÓvç ~ SkçÀç®ç HçoçlçW iççTvç ~ oçKçJççJçW çÆvçpçuççÇuçW ~~ 52 ~~ ®çbovç ®ççJçuç yçíuçkçÀçÇ Hçlççdzçç ~ Òçícç YççjçÇ ³çç Hçoç þç³çç ~ lçí Dççvçboçblç ³çíJççíçÆvç³çç ~ Jçj®³ççJçjçÇ cnCççJçW ~~ 53 ~~ kçÀOççR içCçiçCççb®çí Yçpçvç ~ kçÀOççR OçjçJçW vçámçlçW cççÌvç ~ kçÀOççR jçnçJçW Hç[Óvç ~ Mç³³çíJçjçÇ çÆvç®çíçÆÿlç ~~ 54 ~~ kçÀOççR JççiççJçí çÆHçMççHçjçÇ ~ kçÀOççR YçìkçÀçJçí kçÀçblççjçR ~ kçÀOççR çÆMçjçJçí pççTvç IçjçR ~ SKççÐç箳çç DçJç®ççÇlç ~~ 55 ~~ Dçmççí l³çç MçíiççJççblç ~ pççvçjçJç oíMçcçáKç çÆJçK³ççlç ~ nçílçç l³çç®çç ÒççCççvlç ~ JnçJç³çç®çç mçcç³ç Dççuçç ~~ 56 ~~ J³ççOççÇ MçjçÇjçÇ yçUçJçuççÇ ~ Mççqkçwlç Hççj çÆvçIçÓvç içíuççÇ ~ Òç³çlvççb®ççÇ kçÀcççuç kçíÀuççÇ ~ JçÌÐççbvççÇ lççÇ DççHçáu³çç ~~ 57 ~~ vçç[çÇ Hççnçívç DçKçíj ~ DççHlçç kçÀUçÆJçuçç mçcçç®ççj ~ Òçmçbiç Dççní kçÀþçÇCç HçÀçj ~ vçmçí DççMçç Jççb®çC³çç®ççÇ ~~ 58 ~~ DççcnçÇ Òç³çlvç kçíÀuçí DçlççÇ ~ HçjçÇ ³çMç vç Dççuçíb çÆlçUjlççÇ ~ ³ççbvçç Dççlççb IççWiç[îççJçjlççÇ ~ kçÀç{çívç þíJçç nW®ç yçjW ~~ 59 ~~ lçW SíkçÀlçç DçJçIçí DççHlç ~ oá:Kç kçÀçÆjlççÇ Dçl³çblç ~ pççvçjçJç DççcnçbÒçlç ~ mççí[Óvç lçÓb pççTb vçkçÀçí ~~ 60 ~~ lçáP³ççÒççÇl³çLç&vçJçmç kçíÀuçí ~ vççvçç oÌJçlççuççiççR Yçuçí ~ HçjçÇ vç kçÀçíCççÇ HççJçuçí ~ nç³ç nç³ç jí oáozJçç ~~ 61 ~~ JçÌÐççvçW ìíçÆkçÀuçí nçlç ~ Òç³çlvç Pççuçí kçábÀçÆþlç ~ Dççlççb DçKçíj®³çç ³çlvççÒçlç ~ kçÀjçívç HççnÓb SkçÀ JçíUçb ~~ 62 ~~ yçbkçÀìuççuçççÆ®ç³çí IçjçR ~ Dççnílç SkçÀ mçç#ççlkçÀçjçÇ ~ l³ççb®³çç ³ççíiçW MçíiççbJç vçiçjçÇ ~ PççuççÇ ÒçlççÇ Hçb{jHçÓj ~~ 63 ~~ mççOçÓvçí DçççÆCçu³çç cçvççblç ~ kçÀç³ç SkçÀ vççnçR nçílç ~ mççq®®çoçvçboyççyççÒçlç ~ %ççvçíéçjçbvççÇ GþçÆJçuçW ~~ 64 ~~ l³çç®çW HççnÓb Òçl³çblçj ~ pçç pçç kçÀçíCççÇ pççí[ç kçÀj ~ vçkçÀç kçÀªb jí Giçç GMççÇj ~ JçíU Dçblçmçcç³çç®ççÇ ~~ 65 ~~ lçW SíkçÀçívç SkçÀ DççHlç ~ Dççuçç yçbkçÀìmçovççÒçlç ~ pççvçjçJçç®ççÇ nkçÀçÇkçÀlç ~ yçbkçÀìuççuçç kçÀLçvç kçíÀuççÇ ~~ 66 ~~


pççvçjçJç oíMçcçáKçç®çç ~ mçcç³ç DçblçkçÀçUç®çç ~ Dççuçç Dççní pçJçUçÇ mçç®çç ~ cnCçÓvç DççuççW lçácnçbkçÀ[í ~~ 67 ~~ cçnçjçpççb®çí ®çjCçlççÇLç& ~ Ðçç kç=ÀHçç kçÀjçívççÇ cçpçÒçlç ~ lçW lççÇLç& vççíní Dçcç=lç ~ nçíF&uç Jççìí pççvçjçJçç ~~ 68 ~~ yçbkçÀìuççuç cnCçí l³ççJçjçÇ ~ nçÇ iççíä vç cççP³çç kçÀjçR ~ lçácnçÇ kçÀjçJççÇ Dçl³ççojçÇ ~ çÆJçvçJçCççÇ Dççcç᮳çç JççÆ[uççuçç ~~ 69 ~~ pçÌmçí l³ççvçí mçá®ççÆJçuçí ~ lçÌmçí DççHlçí lççlkçÀçU kçíÀuçí ~ YçJççvççÇjçcçç çÆJçvççÆJçuçW ~ Ðçç³çç lççÇLç& mçcçLç祮çí ~~ 70 ~~ YçJççvççÇjçcç mçppçvç ~ nçílçç cçvçç®çç o³ççUá HçáCç& ~ oámçN³çç®çW oá:Kç SíkçÓÀvç ~ mçppçvç lçí®ç çÆJçJnU nçílççÇ ~~ 71 ~~ H³ççu³ççcçO³çW Yçªvç HççCççÇ ~ mçcçLç祮³çç uçççÆJçuçW ®çjCççR ~ DçççÆCç kçíÀuççÇ çÆJçvçJçCççÇ ~ lççÇLç& oílççí pççvçjçJçç ~~ 72 ~~ mçcçLçx lçákçÀçÆJçuççÇ cççvç ~ lççÇLç& HçççÆpçuçW vçíTvç ~ pççvçjçJççkçÀçjCç ~ IçjIçj IçMççb®ççÇ yçbo PççuççÇ ~~ 73 ~~ nçlç nçuçJçÓb uççiçuçç ~ çÆkçbÀçÆ®çlçd [çíUç GIççÆ[uçç ~ Glççj Hç[Ób uççiçuçç ~ lççÇLç&ÒçYççJçí oíMçcçáKççmççÇ ~~ 74 ~~ lççí Hççnlçç ÒçkçÀçj ~ Dççvçbouçí vççjçÇvçj ~ mçlHçá©<çç®çç DççÆOçkçÀçj ~ Dççuçç kçÀUÓvç mçJçç¥mççÇ ~~ 75 ~~ cçiç DççÌ<çOççÇ yçbo kçíÀuççÇ ~ lççÇLçça çÆYçmlç þíçÆJçuççÇ ~ p³çç ³ççíiçí uççYçlççÇ PççuççÇ ~ Dççjçíi³çlçç pççvçjçJçç ~~ 76 ~~ Dççþ çÆoJçmççbcççPççjçÇ ~ pççvçjçJç Pççuçç HççÆnu³ççHçjçÇ ~ YçJççvççÇjçcçççÆ®ç³çí IçjçR ~ Dççuçç oMç&vçç mçcçLç祮³çç ~~ 77 ~~ Hçnç mçblççb®çí ®çjCçlççÇLç& ~ mççOçvççblç Pççuçí Dçcç=lç ~ mçblç vç lçí mçç#ççlçd ~ oíJç kçÀuççdzçáiçç®çí ~~ 78 ~~ ³çíLçW SkçÀ SímççÇ MçbkçÀç ~ GlLççvç HççJçí mçnpç oíKçç ~ ÞççÇiçpççvçvçmçççÆjKçç ~ mçblç nçílçç MçíiççbJççÇ ~~ 79 ~~ cçiç lççí lçíLçW Dçmçlççbvçç ~ içíuçW vç HçççÆnpçí kçÀçíCççÇ pççCçç ~ ³çcççpççÇ Hçblçç®ççdzçç mçovçç ~ HççÆj nç®ç Dççní kçáÀlçkç&À ~~ 80 ~~ mçblç cç=l³çá vçç ìççÆUlççÇ ~ çÆvçmçiçç&ÒçcççCçW JççiçlççÇ ~ HççÆj mçbkçÀìçlçW JçççÆjlççÇ ~ DçiççblçákçÀ Dçmçu³ççmç lçí ~~ 81 ~~ mççq®®çoçvçboyççyççmççÇ ~ %ççvçíMçW GþçÆJçuçW vçíJççMççmççÇ ~ HççÆj lçí DçKçíj DççUboçÇmççÇ ~ oín þíçÆJçlçí Pççuçí nçí ~~ 82 ~~ ³çç®çW jnm³ç FlçákçíÀçÆ®ç Dççní ~ nW içb[çblçj ìççÆUlççÇ Hççní ~ lçW ìçUCçW kçÀçbnçÇ®ç vççíní ~ DçMçkçw³ç mçblç Hçá©<ççuçç ~~ 83 ~~


cç=l³çÓ®çí lççÇvç Hç^kçÀçj ~ Dççnílç pçiççÇR mçç®ççj ~ l³ççb®ççÇ vççbJçí kçÀ^cçJççj ~ oílççí lçácnç kçÀçjCçí ~~ 84 ~~ DççO³çççqlcçkçÀ , DçççÆOçYççÌçÆlçkçÀ ~ DçççÆCç çÆlçmçjç lççí DçççÆOçoÌçÆJçkçÀ ~ l³çç çÆlçIççbcççpççÇ yççÆuçä oíKç ~ DççO³çççqlcçkçÀ cç=l³çá Dçmçí ~~ 85~~ DçççÆOçYççÌçÆlçkçÀç®ççÇ lç³ççjçÇ ~ kçáÀHçL³ççvçí nçílçí KçjçÇ ~ vççvçç ÒçkçÀçj®³çç MçjçÇjçR ~ J³ççOççÇ çÆvçcçç&Cç nçílççlç ~~ 86 ~~ l³ççb®çç pççíj Pççu³ççJçj ~ cç=l³çá ³çílççí DçKçíj ~ l³çç cç=l³çÓ®çç HççÆjnçj ~ kçÀçÆjlççb ³çílççí DççÌ<çOççÇvçW ~~ 87 ~~ cçç$ç DççÌ<çOççÇ oíCççjç ~ Mççm$ç%ç Dçmçuçç HçççÆnpçí Hçájç ~ DççÌ<çOççÇ®çç Hçmççjç ~ Dççní DçJçiçlç pç³ççmççÇ ~~ 88 ~~ Símçç JçÌÐç Yçíìu³ççmç ~ DçççÆOçYççÌçÆlçkçÀç®çç nçí³ç vççMç ~ lçÌmçí DçççÆOçoÌçÆJçkçÀçmç ~ vçJçmç³ççmççmç IççuççÆJçlççÇ ~~ 89 ~~ nW içb[çblçj ©Hçç®çW ~ cç=l³çÓ oçívç ÒçkçÀçj®çí ~ YççÌçÆlçkçÀ DçççÆCç oÌçÆJçkçÀ mçç®çí ~ ní Dççnílç K³ççlç pçiççR ~~ 90 ~~ cç=l³çá pççí kçÀçb DççO³çççqlcçkçÀ ~ lççí kçÀJçCç箳ççvçW vç ìUí oíKç ~ Hççnç Dçpç&ávçç®çç yççuçkçÀ ~ kç=À<Cççmçcç#ç Hç[uçç jCççR ~~ 91 ~~ lçÌmçç pççvçjçJçç®çç ~ cç=l³çá içb[çblçj mJç©Hçç®çç ~ nçílçç lççí ìçUçÇuçç mçç®çç ~ mçcçLç¥lççÇLç& oíJççíçÆvç³çç ~~ 92 ~~ cnCçpçí içb[çblçjç kçÀçjCç ~ çÆvçJçççÆjlççÇ mççOçá®çjCç ~ lçW®ç DççuçW Iç[çívç ~ MçíiççbJççcççPççjçR ~~ 93 ~~ kçÀçbnçÇ cç=l³çá vçJçmççbvççÇ ~ ìççÆUlçç ³çílççÇ ³çç pçvççR ~ HçjçÇ lççí vçJçmç ÞçOoívççR ~ kçíÀuçç HçççÆnpçí çÆJçyçáOç nçí ! ~~ 94 ~~ ÞçOoç HçÓCç& Dçmçu³ççJçjçÇ ~ lççÇ®ç cç=l³çá ìçUçÇ KçjçÇ ~ ÞçOoç®ç DçJçI³çç cççPççjçR ~ mçJç& yççpçÓbvççÇ Þçíÿ Dçmçí ~~ 95 ~~ ®çjCçlççÇLç& mççOçÓb®çW ~ lçWnçÇ ìçUçÇ cç=l³çá mçç®çí ~ JçjçÇuç oçívç ÒçkçÀçj®çí ~ HçjçÇ lççí mççOçá HçççÆnpçí ~~ 96 ~~ mççOçá Dçmçu³çç Jçí<çOççjçÇ ~ SímççÇ vç nçí³ç iççíä KçjçÇ ~ cççlççÇ vç nçí³ç kçÀmlçájçÇ ~ ní O³ççvççÇ DçmçÓb Ðçç ~~ 97 ~~ <ç[dçÆJçkçÀçj Oçálçu³çççÆJçvçç ~ DçbiççÇ mççOçálJç ³çíF&vçç ~ DçççÆCç mççOçáçÆJçCç nçíF&vçç ~ DçIççÆìlç kç=Àl³ç kçíÀJnçbnçÇ ~~ 98 ~~ cnCçÓvç yçná©H³ççkçÀçjCç ~ pçHçCçí Dççní DçJçM³ç pççCç ~ GiççÇ®ç HççnÓvç çÆHçJçUíHçCç ~ mççívçW çÆHçlçUWmç cççvçÓb vçkçÀç ~~ 99 ~~ içpççvçvç vçJnlçí Jçí<çOççjçÇ ~ lçí HçÓCç& mçç#ççlkçÀçjçÇ ~ cnCçÓvç lççÇLçç&vçW PççuççÇ yçjçÇ ~ J³çççÆOç pççvçjçJçç®ççÇ ~~ 100 ~~


oíMçcçáKç yçjç Pççu³ççJçj ~ Yçb[çjç IçççÆlçuçç Lççíj ~ mççOçáÒççÇl³çLç& mçç®ççj ~ yçbkçÀìuççuççÆ®ç³çí IçjçR ~~1 ~~ lççÇLçx oíMçcçáKç yçjç Pççuçç ~ HçjçÇ mJççcççRMççÇ Hçí®ç Hç[uçç ~ l³ççbvççÇ cçvççmççÇ çÆJç®ççj kçíÀuçç ~ lççí SíkçÀç ³çíCçW çÆjlççR ~~ 2 ~~ kçÀ[kçÀHçCçç Oçju³çççÆJçvçç ~ nçÇ GHçççÆOç ìUívçç ~ mJççLç&mççOçÓ ÒççHçbçÆ®çkçÀçbvçç ~ mççOçálJçç®ççÇ ®çç[ vçmçí ~~ 3 ~~ l³çç çÆoJçmççHççmçÓvç ~ DççCçÓb uççiçuçW DçJçmççvç ~ mJççcççÇ cçnçjçpç o³ççOçvç ~ JçjHççbiççÇ kçÀ[kçÀ Pççuçí ~~ 4 ~~ nç l³ççb®çç kçÀ[kçÀHçCçç ~ Dçmç¿ç Pççuççb Flçjçbvçç ~ HçjçÇ l³ççb®³çç Yçkçwlççbvçç ~ kçÀçbnçÇ vç l³çç®çí JççìuçW ~~ 5 ~~ pçíJççR vçjçÆmçbn DçJçlççj ~ FlçjçbmççÇ Jççìuçç ¬çáÀj ~ HçjçÇ kçÀ³ççOçÓ®çç kçáÀcççj ~ cçáUçR vç Y³ççuçç l³çç ©Hçç ~~ 6 ~~ JççIççÇCç Flçjç Yç³çbkçÀj ~ HçjçÇ çÆlç®çW pçW kçÀç Dçmçíuç Hççíj ~ lçW çÆl箳çç®ç DçbiççJçj ~ çÆvçYç&³çHçCçW ¬çÀçÇ[ç kçÀjçÇ ~~ 7 ~~ Dçmççí Dççlçç iççíä oámçjçÇ ~ mççbiçlççí cççÇ lçácnçb KçjçÇ ~ kçÀmlçájçÇ®³çç MçípççjçÇ ~ yçmçu³çç cççlççÇ cççíuç HççJçí ~~ 8 ~~ ®çbovçç®çç Mçípççj ~ Dçmçuçç Lççí[ç yçnálç çÆnJçj ~ JçççÆmçlç nçílççí mçç®ççj ~ nç v³çç³ç çÆvçmçiçç&®çç ~~ 9 ~~ JçççÆmçlç çÆnJçj Pççuçíuçç ~ ®çbovç cççvççÇuç DççHçCççuçç ~ lçjçÇ l³ç箳çç HçÀçÆpçlççÇuçç ~ HççjçJçj vç jçnçÇ Hçá{í ~~ 110 ~~ pçíLçW Tbmç çÆvçHçpçlççí ~ lçíLçW®ç çÆvçJç[ábiç GiçJçlççí ~ pçíLçW cççíiçjç Jçç{lççí ~ lçíLçíb®ç ³çílççí çÆHçbiçÓU ~~ 11 ~~ pçíLçW mççOçá mçppçvç ~ lçíLçW®ç cçÌbo çÆvçcçç&Cç ~ çÆnjí iççjç SkçÀJçìÓvç ~ KççCççÇcççpççÇ jçnçlççÇ ~~ 12 ~~ mLççvç SkçÀ cnCçÓvç ~ çÆkçbÀcçlç vççnçR mçcççvç ~ lçípç çÆnN³çç®çí çÆnN³ççuççiçÓvç ~ YçÓ<çJççÇ vç iççjíuçç ~~ 13 ~~ iççj lççÇ iççj®ç jçnçÇ ~ Hçç³ççKççuççÇ lçá[çÆJçuççÇ pççF& ~ SímççÇ çÆmLçlççR kçÀOççR vç ³çíF& ~ DçcççíçÆuçkçÀ çÆnN³ççuçç ~~ 14 ~~ ÞççÇiçpççvçvçç®çW mççÆVçOç ~ Símçç®ç nçílçç SkçÀ cçQo ~ mçblçmçíJçç nç®ç cço ~ DçbiççÇ p³ç箳çç Yçjuçç Dçmçí ~~ 15 ~~ lççí mçíJçç kçÀjçÇ JçjçÇJçjçÇ ~ YççJç çÆvçjçUç DçblçjçÇ ~ çÆcçþçF& Hçí{í mççJçjçÇ ~ mçcçLçç&®³çç vççbJççbJçj ~~ 16 ~~ YçkçwlçiçCççbmç Símçí cnCçí ~ cççÇ mçcçLç& kç=ÀHçí®çW HççímçCçW ~ Òçl³çíkçÀ kçÀçcç cççP³çççÆJçCçW ~ nçílç vççnçR ³çí þç³çç ~~ 17 ~~


cççÇ kçÀu³ççCç mçcçLç祮çç ~ Dçl³çblç Dççní DççJç[çÇ®çç ~ kçÀOççR vç KççuççÇ pççJç³çç®çç ~ Mçyo cççPçç l³ççb®³ççHçá{í ~~ 18 ~~ çÆ®çuççÇcç l³ççb®ççÇ cççÇ®ç YçjçÇ ~ KççC³çççÆHçC³çç®ççÇ lç³ççjçÇ ~ çÆvçpççbiçí cççÇ®ç kçÀjçÇ ~ Dçl³çblç cççÇ DççJç[çÇ®çç ~~ 19 ~~ SímçW uççíkçÀçbmç mççbiçlçmçí ~ DççHçuçç mçJçjçlç kçÀjçÇlçmçí ~ l³çç DçOçcçç®çW vççbJç Dçmçí ~ cççUçÇ çÆJçþçíyçç IççìçíU ~~ 120 ~~ cçnçjçpç mJç³çbcçíJç MçbkçÀj ~ nç yçvçuçç vçbçÆokçíÀéçj ~ ncçíMçç kçÀjçÇ içájiçáj ~ Dççu³çç içíu³çç YçkçwlççbJçjçÇ ~~ 21 ~~ lçí Dçblç%çç&vççbvççÇ ~ pçççÆCçuçí mçJç& mçcçLçç¥vççÇ ~ kçÀçÌlçákçÀ kçíÀuçW SkçWÀ çÆovççR ~ lçW SíkçÀç çÆJçyçáOç nçí ~~ 22 ~~ HçjmLç kçÀçnçR cçb[UçÇ ~ MçíiççbJççÇ oMç&vçç DççuççÇ ~ lççW cçÓçÆlç& nçílççÇ çÆvçpçuçíuççÇ ~ mçcçLçç&¥®ççÇ Mç³³çíJçj ~~23~~ çÆn³³çç kçÀçíCçç®çç nçíF&vçç ~ pççiçí kçÀjC³çç mçcçLçç&¥vçç ~ cçb[UçÇmç nçílççÇ pççCçç ~ lJçjç Hçá{í pççC³çç®ççÇ ~~ 24 ~~ lçí kçáÀpçyçápç kçÀ©b uççiçuçí ~ çÆJçþçíyççuçç çÆJçvçJçlçí Pççuçí ~ çÆJçþçíyçç Dççcnçb HçççÆnpçí içíuçW ~ ³çíLçÓvç Dççlççb®ç HçjiççbJçç ~~ 25 ~~ kçÀçcç çÆvçkçÀ[çR®çí Dççní HçÀçj ~ kçÌÀmçç kçÀjçJçç çÆJç®ççj ~ cçnçjçpç lççW Mç³³çíJçj ~ DçmçlççÇ çÆvççÆêmlç pççnuçí ~~ 26 ~~ l³ççb®çí oMç&vç Içílçu³çççÆJçvçç ~ Dççcç®çç Hçç³ç çÆvçIçívçç ~ nW DçJçIç[ kçÀçcç nçíF&vçç ~ lçáP³ççJççb®çÓvç ³çí þç³ççR ~~ 27 ~~ lçÓb mçcçLç祮³çç çÆMç<³ççblç ~ cçáK³ç OççíjCççÇ cçnçOçÓlç& ~ lçáuçç DççcnçÇ pççíçÆ[lççW nçlç ~ SJç{W kçÀçcç kçÀjçJçW ~~ 28 ~~ Símçç l³çç mlçálççÇvççR ~ çÆJçþçíyçç HçáÀiçÓvç içíuçç cçvççR ~ l³ççvçW pççTvç lçlçd#çCççR ~ cçnçjçpççbmççÇ GþçÆJçuçW ~~ 29 ~~ cçb[UçÇ®çí kçÀçcç PççuçW ~ HçjçÇ mçbkçÀì Dççí{JçuçW ~ IççìçíU çÆJçþçíyççJçjçÇ Yçuçí ~ kçÀcç& pçÌmçW lçÌmçW HçÀuç ~~ 130 ~~ mçcçLç祮³çç nçlççR kçÀçþçÇ ~ SkçÀ nçílççÇ YçuççÇ cççíþçÇ ~ lççÇ®ç l³ççbvççÇ IççlçuççÇ HççþçR ~ l³çç çÆJçþçíyçç cççȳç箳çç ~~ 31 ~~ cnCçlççÇ yçíìç cççpçÓvç içíuçç ~ DççHçáuççÇ çÆmLçlççÇ çÆJçmçjuçç ~ ³çç uçá®®ççvçí DççjbYççÇuçç ~ GIç[ GIç[ J³ççHççj kçÀçR ~ ~ 32 ~~ cçuçç uçççÆJçlççW GHççOççÇ ~ Içbìí DççCçÓvç yççbçÆOçlççí cçþçR ~ Içácççjí IççuççÇ kçÀOççR kçÀOççR ~ Símçç DçlççÇ vççÇ®ç nç ~~ 33 ~~ l³çç IçácççN³çç®çW yç#ççÇmç ~ Içí cççÇ oílççí lçáuçç Kççmç ~ lçápçJçjçÇ kçíÀu³çç kç=ÀHçímç ~ nçíF&vç ÒçYçá®çç DçHçjçOççÇ ~~ 34 ~~


mççícçuçç mççKçj cççvçÓb vç³çí ~ çÆJç<çç pçJçU kçÀ©b vç³çí ~ lçmkçÀjçmççÇ uçíKçáb vç³çí ~ çÆvçpç kçbÀþçÇ®çç lççF&lç ~~ 35 ~~ Símçç jçÇlççR þçíkçÀuçç ~ s[îçç KççuççR IççìçíUçuçç ~ çÆJçþçíyçç lççí HçUçuçç ~ Hçávç: vç Dççuçç cççiçálççÇ ~~ 36 ~~ Kçjí pçí kçÀçb DçmçlççÇ mçblç ~ lçí lçí SímçW®ç kçÀçÆjlççlç ~ {çWiççÇ cçç$ç pççlççlç ~ DçMçççÆ®ç³çç kçÀjçbcçO³çí ~~ 37 ~~ cnCçpçí DççÆOçkçÀçjçJççb®çÓvç ~ {çWiççÇ yçÌmçlççÇ nçíTvç ~ mçblç, vççoçÇ uççJçC³çç pçvç ~ Símçí ÒçkçÀçj çÆkçÀlççÇ lçjçÇ ~~ 38 ~~ cçlçuçyççÇ l³ççbvçç mççLç oílççÇ ~ GoçíGoçí l³ççb®çç kçÀçÆjlççÇ ~ YçuçYçuçlçí mççbiçlççlççÇ ~ mçç#ççlkçÀçj {çíi³ççb®çí ~~ 39 ~~ lçíCçí oçíIççb®çí kçÀçcç nçíF& ~ DçHççj HçÌmçç çÆcçUçÆJçuçç pççF& ~ HçjçÇ nçÇ ÒçLçç yçjçÇ vççnçÇ ~ mçcççpç pççF&uç jmççlçUç ~~ 140 ~~ Kçjí pçí kçÀçb DçmçlççÇ mçblç ~ F&éçjç®çí çÆvç:mççÇcç Yçkçwlç ~ l³ççbvçç vç cçáUçÇ DççJç[lç ~ mçççÆVçO³ç l³çç <çb{çb®çí ~~ 41 ~~ HççÆlçJç´lçímççÇ Mçípççj ~ kçÀmççÆyçCççÇ®çç kçÀçb HçìCççj ? ~ mççív³ççÒçlççÇ DçuçbkçÀçj ~ kçÀç³ç MççíYçlççÇ kçÀLçuçç®çí ? ~~ 42 ~~ mçblç MçþçlçW jççÆKçlççÇ ~ HçjçÇ vç l³ççuçç cçnlJç oílççÇ ~ lççÇ pçiççblççÇuç SkçÀ J³ççqkçwlç ~ kç=ÀlçkçÀcç& YççíiçC³çç DççuççÇ Dçmçí ~~ 43 ~~ Símçí cççvçmççR mçcçpçÓvç ~ l³çççÆJç<ç³ççR OççÆjlççÇ cççÌvç ~ pçíJççR çÆvçJç[ábiççuççiçÓvç ~ mLççvç YçÓcççÇ oílçí nçí ~~ 44 ~~ cççíiçjç çÆvçJç[ábiç DçççÆCç Mçíj ~ nçR pççÆcçvççR®ççÇ uçíkçÀjb ~ HççÆj çÆkçbÀcçlççÇ®çç ÒçkçÀçj ~ çÆvçjçÆvçjçUç lççí çÆlçIççb®çç ~~ 45 ~~ cççíiçN³çç®çW mçbj#çCç ~ kçÀçÆjlççÇ çÆvçJç[ábiçç®çí onvç ~ çÆ®çuçìçbmççþçÇ yççbOçÓvç ~ Mçíj þíçÆJçlççÇ HçjçÇ ~ içáCççbÒçcççCçí Yçío Hççnç ~~ 47 ~~ lçíJççR mçblç YçÓçÆcçJçjçÇ ~ j#çCç DçJçI³ççb®çí kçÀçÆjlççÇ pçjçÇ ~ çÆkçÀcçlççÇcççpççÇ þíçÆJçlççÇ HçjçÇ ~ içáCççHç^cççCçí Yçío Hçnç ~~47~~ vçMççÇyç çÆJçþçíyçç IççìçíUç®çW ~ DççÆlç Kç[lçj nçílçW mçç®çW ~ Hçç³ç uççYçÓvç mççOçÓ®çW ~ oÌJçW oÓj PççuçW kçÀçR ~~ 48 ~~ pçjçÇ lççí vçç {çWiç kçÀçÆjlççb ~ lçjçÇ ³ççíi³çlçíÒçlççÇ ®ç{lçç ~ mçblççb®ççÇ lççÇ ³ççíi³çlçç ~ l³ççvçW cçáUçR vçç pçççÆCçuççR ~~ 49 ~~ kçÀuHçJç=#ç箳çç lçUJçìçR ~ yçmçÓvç Fçq®suççÇ iççjiççíìçÇ ~ Jçç cçççÆiçlçuççÇ kçÀjJçbìçÇ ~ kçÀçcçOçívçÓHççmçÓvç ~~ 150 ~~ SímçW vç kçÀçíCççÇ kçÀjçJçW ~ mçblççHççmççR jçnÓvç yçjJçW ~ lçíLçW çÆJç®ççjç þíJççJçW ~ DçnçÆvç&MççÇ pççiç=lç ~~ 51 ~~ nç oçmçiçCçÓçÆJçjçÆ®çlç ~ ÞççÇiçpççvçvççÆJçpç³ç ûçbLç ~ lççjkçÀ nçíJççí YçJççyOççÇblç ~ DçJçI³çç YçççÆJçkçÀçbkçÀçjCçW ~~ 152 ~~ ÞççÇnçÆjnjçHç&Cçcçmlçá ~~ MçáYçb YçJçlçá ~~ ~~ FçÆlç ÞççÇiçpççvçvç çÆJçpç³ç ûçbLçm³ç lç=lççdzççíeO³çç³ç: mçcççHlç: ~~


Shree Gajanan Vijay granth Written By Shree Dasganu maharaj Shri Gajanan Maharaj Appeared 23 feb 1878 - Nirvan 8aug 1910

Shree Gajanan Maharaj Samadhi. At : Shegaon. C. Rly. Vidarbh ,Dist. Buldhana State :Maharashtra. India. 444 203. Tel 091 07265 252018 / 252251 E book converted by shree narayan ramchandra palav. 3 surya plaza. Near dhayari phata. Sinhgad road. Pune 411 041 india. Tel 091 020 24394921. Email: jayantpalav@yahoo.com

gajanan maharaj 3  
gajanan maharaj 3  

maharaj, gajanan

Advertisement