Page 1

'i\ -l

,0 a

6

00*00 ]:

Q!as$

x l!{aBe!At4r!r9.6!AE€46€6taEGrt,asl\4E ar!6&eAA$68 €6'

firfrlrrq;rc: | *r,i{nq {q: lem$rqr{q:

I

sfr arfrerqqr tt ,mtrqg:trqr ftruft fisfifiqd iar +qdnr {{6 Ttr qrata qldi f-rql qldiql qii

It

sH

qq

i'rd

'id{ tqTlrfr

,ftrrrdl-qr

:nfo

ffi

atq grri au

arrm, arn ,nFf+ fu8 m,.rio w

ffi

{&qh qf6g6 gid 6iuni qrcpl

qW Sdr qRq 6tl{I. qqqjiqsltllq .{c: I s".amuuna rr: | 3*,cIErqE ;rc: I afi ad r5up dmrd [&-6 arqrqr ffi goo qdti qTsft naErflq{ A-si Ncrq 6{4. ict .3i rftfr61q nq; erQ rAqa sqqr iltr{riil.cre;r gd qd'tr{ qruft arryrn 3fi {1a4 36qa 6{ra, onfrr a1 66 u}-q gfia na rrTA R.fldd

tM

(r+6 ilqr$ o,

6u6a11-

,fulqn * i


t/ M;rq.

rfrfr<rq crr: I

l cgqi{rq {c: I fdksq|q iq: I qrs{lq nq: I StRrq {q: I E**{ttq ;rrt' I rEFmIrq ;EL I sr+{nq !rq: I {m&trtr ;rq: I qrg+{rq ;rq:l q-gqrq {q: I erft-{'arq rrc: lg€+dcrq {q: lslriq{qfqiq. I

il:

srqilq;rrr: I wcr€arq qq l .rtqrq qc: I at qq: t *t;wnq cc t et{rt d-tt-qi inqrdr tsn Erd ffi qr& g*-d

ilfri6rq

{,

I

E6qraa-

riofl

q1x-{6FrqrRrq-di {c: {r{crd: ;Ic: I a-+q ;rq:

|

+foJts+ ;rq: I tqg€srq {c: yd-c-dnd irr:

I ;rc: effitc-dFRn ns: I seiga<inqi Tc: I scrc-dq{Ei qq: crdrfuqt{i i{: I ordomqqtrar* qe: Estddrr$

;rr{:

q&ni ?itq) {q' t q{rd srqftd {S rc:

srftEcqil

gu**.c<aqffirrw*ol*:

t

a*qrsffi1Mrrwfuq:ll

{s}gftmaei qrfr.r.A rrqffr. I dr<frarft crcrft q: vlqgur<ft tt v +

dpriq{n

I t I I I

I

tt


\

fr,Iitffiqqaifd{adErl

*q ftawq q vrqa tt g-€Teirr ei vMa-ggq{t iiqra {6e u-ssq-+i

vrt^* s-+qr

qmqe-dffirr

ftri qsf?ffitrtr rftft {Rrqtu ru}sq i rt

"f+ {ffig

crfr asrcc-qd{r

nsi €fren rr+(e-qrarrra-i 6ft; d{u a,: gm aaq driwd T{dii das I fuqrdii aia aeql'qa asESri eirft 11

ffi

drtr€si w{eqi

grff

ff

u-rrw: t nqrfu<t'crqqF{i ccs-€n q-{rdq rr frqtq* wr=j a-6itsw1r}t-<qt

$ eie-drioffie#fu'rr s$frfudrdk@{qffi

a:

gr$,

effi'r"nRiq-dA<q]f i

t

sfuR.tr-+rt *qfug{Arnr: t tdr

for{

q

a:

frE

a-&tmrsqr{il: tt

S *c-qnqs-AsErg€qsffir5qr u-+icrns qq ilflut fum uqtl 6*oq eft+d-Eirr{s-d srsrfu*rfi glm_g+ 6ftgi *frcem{ii q€*E wrdE{ d1

*rdiyrEil i. \


l{ uiaeG Egurarrneli d,ffi s-s6R"A Ai rir<rdrrf: <R{oi fr {nfodEq {r} ','3Tgm-{mii{ffit EQrunqi

add

mqq-{qrfr

gfrqe] ftei srgrdtat srg*kdqner} 3rgs6i,r srgfirftrfua a-ffi a-A sr5smi"-graf sr5*trRrRra ttq$ srgwrfrrfua !ftt+jfi qemei {frreflqRrag F{ qEqffissr-frRrg qi grrgouften un w.e-t €6qynqgr, ut-m saflqeJ srsFir €gGdtii etc{dd-

ongnfrru

tc{qmr{fisf qsffitgtT{q

{cergsqr{ q

srq

qftrdrffisfrfrti rftfukktq-+

ffi

ffiqef

uengrtr aurdft :qr<rer6rgu-aft : vrFfu {quftrqd-+r€ qftQlaqn ? aaYrqr;i ;"ir) ord €mr"fr 'oqo' orer rre otat wt tr) gn o<oqer R-o:t riai.ri6 qrfl <qrcrTd ri{(i{i {q qr Rqrian hfr} q ad rlq, r$q d. e.?i Jffidd,e|{. q\,i q q'{!r qid rd. .isqii. .Tr{rt q {Ewi'

qii v*c .c',rd. s<reiqrpf qr <{ wr$ {+ g.qq r]rd 3,'d Eon} atio A -'nffi sRt!]rqi sfdf q*rflr$ gs€qd <e4f ft?n tirqrn er&Facqsd trdi q1Mt gdRrPr@a rA Mq@i qn dqltlRr@e f-{,Id r qr cdi oM q{ tr}qr ffi er .ql qsfai qsi{o cI{-{ Eort.?ooz-oqi ?iiEst gA Edd r,

r +

rffirqar

B.


Yq.s'+i so-cltrrri I[d t+q*iftqrii

qqr&ilk@{ qrurqfrsi

q

eqm t wqad q{ tao.

?"oq,

ftffiwef

mftsit

srrsl

tc-{FruuftEwi q qNt j.rnt fdrifl .ni"i ffii sq,fi I'T+ ,ltii ete yra 3d? a u,&e q{ qr ah qqfqr acrnd ordtErcqri-

a{

ti{€l

ri+ffi

fl{ al?pnqr

ftiM nq

Eqffi

qsffi

cErI{

qrqq<

itqqrt

<liirflsi

u€gF ,i.f

{4/dq

(ERi)

li?r g+aqli sr0u flit

inq =iat&tft

Cdqr

rffi E-fi

€Eq

q{nfrr

di

'R 6{fr

q;qr

rft/ft

zq

qd nftr

3rg Fd{r orardrq erenr T.rqr errrqr +sa erqr qruft sTw a qrft sterdrird drtr{rid {isa iir am5!e

r6mm qfftlPs{qq

I

ffigFiterc:t,r{getiarr *c-6Frurq-dA

r{: I ftfrfui git ll sfiqtiqtsifi

*

s


T{

rir

qe1

Er{T rrorrdfi wrur n fF6R T{rqT. qjr 1i.............{T&

+5r !{ftT{a

i sa

sie qroqri

Ed-dr dier n-didr eiQ-d, Hre.r EsFil Erir rduna-d sbr gdrd

fi

q-asre gd

qi

a-*

frg: *ui

Rrn

s-qr

gei g vnm: q{

qa: qc{fud:

I

nti crflur: qdr BEdlqr qg;sRr

dr6

ll

I

x-ladsq a-g{e vr+H 6erfr1 I erqia qkm: q'{ 6-d{i g vmf}rm: t 3r* rrr+* qrffi snR: der ll ITrorg ae5rd gfderq-sr.fi: I

gffi

-

+drffi

a(€frl qda fu€ 6raft nasfut{ftffi Sre n .rs-n

ugi

q-cr{rtqiTrrii irt: I q-dq-{Rr$ rrqrer-dg.d

qcfqrft ll

t i*,ern er aiqroriu-ererar-gs+ +ira. ErEqrql E-q*+ei

gd

awrte-mt {B nqrq.frds @i rrqrnsiw$ ll ..i gn vnrM ftgt1 gqd' qftd: {daa{g q{o;q qc}sq e

6,

. *

ri:rd{E

I

I

SITM


tlEe-{flt* ilt I ssaqilrf :r-trg6d qc{qrft t srlT riz 16TT {iqar rtq dq{ Fa ?Tdda.

ornrmdgffirrffiefgrs{ff{t

Sil

so-cr{d

qo-eed

ild ts-dr6rrdqur{ll

{q

l

no-aqmd rFinfrdgui {q{qrft (su-sntt gqi(t) eri{r ri? E6uIr rj}dria-ortrar-guo

|

qtET+,

3{frr

sa qiqaEi.

$ *q rqsqei dftqi

qfucqq:

snfu aE geiav<Iufa rq.e

*qtfira;Fr: rir

til

I

<-wqnr$ rFqlerdgsq rgdinh qqT

t

t

eT{Aer ft=qrdT (fr--dr {qiqr) qit tcrq ftEr 'iu-eam-gw srara. (sE{ tqrqr ser qr{6e &r+r: ft.al* fr-qr eql$ FduF,

qr+<ftffi +r= \d.)

aufu{: qff+qr lrqfutsi rrasft sr t a: etqgo-e{-aei q Erfl1q-{r: {fr: ll (Ksrdqrfu ri*et qrd{Fi q fr&q) rfrrdrt{il *

a.


r

rgqt}qp) g-A qn fr+er diqrd-d qTut rdri nrf,{ Td a Tdr fr.-4l qa-{ffi Tffi{qrifl 3flIr 3nwqr 3irm firqsra ra, trwrq^ qq:' er0 *Arn wm+d ({ aqr q{nqnlrd qrfr 3rtur-d 3G, g{fl +q+r arrrd E{qra rTc:' ;m r;qF am 6qR ffi errff ffi{r 4rrd. .rTfrr ilrrdd qlT 3flnrAd 6fr 3rrFrFR @q@d rqrm. iu""

1

,

- "" ffia

XM

qfl er*+qr*

n-&.

)'iar

ftXftqi

({qrf,r sTmqr vsql Erdran 3irr@ri 1qrf 66r gd4 crTi elueftxr fird

ll qrurgftElll

qrds-{ 3rd qrun: qrcE a S I*, erlaMC cr{6ft q offitt

I

@:l qni

+iq,rsftefraqq gorcerf{i qatrurn ll rdgiun U*q6i fics-r-dls-dr .itqesflr116qr a-* Erart-qqi u-eE g+t flotvrfr: wr q: ll r

r*qul H BF .ecrafl firfl

frftqW i-5q a crera, e qflrni aqq qTeT+ c6r Cai

ir6Tf{6 6-dffit 61rdr, 3afrr rIUFrdraII

r'4--rfi -[.I to - I

qhFiErwl

:'r,iut

6bf

{I|F5R 4.{t{r. "irnqr


t!*seilu-arr qrrlr ^ ^ *I*dt-rr, aa qi-{a Tffii

qriqr

EUIT4iI

q-*

WT"t rreq-"j "-Eljqqt ,ryy*. *i tar+q ftfaErq-+{r *i anflsqiifrrrq cET*rd w+rn'n{unqlr'

r

"-$i <-<ranmvrgryie.ffioq;

frilaa{rr sfifuktd-{rq-6rq qc: | ?qrqrfu qrqqrfr Erd qfW ,rfann

|

qrft-im

o.na q

T4 td 3d.i zE?Ta, idisn-{Eqrft ffirS{irerH-ettr sFneFnE

s-ds f,dref

sflfrfuhilq-fiq

il:

wrcr{6ll I elrqrEqrft

||

em[}i1 .dul{ iTHrflrd i{srdr sr{rq. drrqrr5ir *


3nn ria rdu(n 3ierdr qEr4T.

s-ddrrvn+i

,Mriftq

BiRT{|qt frfiruft

qrEi

g*fukfucrqorq :rc: I qr+ir: qni qc,i{Ift I stET

ri?

EErIT

,tqtreqT qrqiqt*

qruft

qroA

a waii5i; rr.qgqq{f,{T{l rrwqq{ te*isq IIEIq +rwHdll *fukfutrq-orq {c: | 3rd qq{qrft ll sel ;ir r6u[r qdqi cruqrd ,iu-eiem=gutgcrfl srq an wqri qd rqq&fl qdq {rA <tqtwcsigif ugrS rur6cql TtPi st+strurunrq arirsq n t *ftrffiqilq-flq rc: t EW* vcfqrfr il oru{

I I l

*wFrdd T,1i qrd* 3irrdr5* qrrft, *r qrit qrca qcrei ad'r qcd o{dr{ wr 3{en +d wra <f Ghr d6T$ na d-ol rrcm fui ,lQrd gct.I ie-i Ttrfl d EFtrd 3nlur F,Ta FErj Tfl qJl?€ ip (&d. gd s lrff sEdT d qvqri FF*S 3rC Th.

rr + ffinqn


-.rm +ia raun+. sTrBr

qq srcl{ a

r&qi

quqrd -{&, W q

{i,.1or cgq-+ rOuF rrurq.1tqr EraT{r

srdE.

kdTq6 TqrSEd SrsftFrsRd

,iHn YftE{rqci

sJara.5q

ffuffirr++rq

il't

{,-€

ir$iqrfr ll ',rn ri, Tr:u[r ;io|rmqr

I

ll

3THc-{Fj

:tlqlmrrrdl

grqr

qTofr sT-dri

rrqTrftq+drlq errcrd dq5i{Sf tr€r qqtfti gwi vmr4rftu-{qm gfifuf;Hfucrrrorq {c: I u-om-+ieiri OI{IT

['I

grarqr

sqffi

TdUFI

11

ll

rrqrdlfi

{qrc,r, qruqri

grq

qtqtq.

'*riflEir * ri


I

Ng/

rr

tiur€trrdrdlr

% am..3eg1,1a q{c

il

er;i

g"o-w

qrfi

ai itw

4ftAk{q-fiq

;Fr: I

qq:

W

I

:rurqrq* tt

rrq:qri

qcffi

Til E€u(T qorrff_dT gqri srq qrqa_ rrq:Er;n<ri scfuftl

tt

stET

Uffi

€qa{-dr$ qeidnlrqffilt ei0 .aqt ErqT q-ruqri qrEEr.

sR qreri q sicrdr

q-e{e-diisi{ e-ffii E&f emef t w-.erft pu1 rrrnr{m ll gftfuEBqm-*lq;r+r:

semilc-{i

I

Ufu {q-dTnrrT er6dq

efuqd qcdqrft qq.4arfrt

{c{qrft

tt

srqr ri? EEuIr ilnrd_dr sEa qrdra. qruqri HH smra q 3Ierdr qEran. on-si qwrm-6n eflRi qA qfted{r

wo

tt

un

qmi qfti qr{ enref ufrrludrqrt tY * efl{Orrq r

qt


,nfukkcrq-6'q

{q I Rreri qc.fqrft ll

gaer<rc-fl U*{dFFi lrcffit e*-aqnrI errdqqHffitt eral Ei? Edu(T rurdoT gmi qn qreri. qrr

ga

qroqri ITn qrda q stqktT .tr6rqr.

€-#q&sg1t6i m{s€-dsi

cgt

smrl

FrkflSa ll

i

w-anft

r56rur

gftkkk+rq-orq <c:

t

cgF{rivqffill

cgvrfli-fl UA-{s€d qc.dqrft t eraqn{ e{emr1€cffitt ei{r

ir

rdrT

,rrt

rftdr ftrTi en. qrdrA. q.r *+a wqri ran qrdra q 3{el.[ qr6ran.

rqcoewgqrliffivru6qt srqqrfr s-Arrwr

ffi

qq frrqra"q tt

*frkfurrq*rq ;Tq: t qrt{rgFi {q4qrfr {rt\Fililq-<i g@qq{qrfo | e-*aqn{ e{T ri?

i+d it

i

tt

erqtfilqqffit

EEU(i rqqd_dr

{.rs}i

cru4i r+rn qrei q ,i!tr€d q6,

ffii

sn

qrqri. qr6rq.

rpr

Sla{IT *

lc

3ierdt

3111qfs-


____=-_ qql +d Td *e uq vr&-+r Aoe qargd-r rrwi *qat cci+ri ti qy q" ,EoF Vd?

I

ffi 'ffi

Erdr.fi qrin-

*ryT"*

rFnq-*dT

Wft&-"urqrql

pnrd sft.1am{r flllruntqH qnRtar+{r{rfirq rr*it{fi{Fi

jT"*,

iq.

qcdznft

I

t

Uffivcffirr fi

FBW rrqqd-dr

+rS, i<n Wd gffi 3T{fl crDqri ran qrqd qrr +@ gli qtad

q<pTHl qrrqr+

r

ftae+ta

rrgn

u-*ffi i

dqtna-sgnr{ woH sqf} dfrfufun+*rq qq: t

mnr tt

qrtrft-s{nd er{dqrft tt om iir roop .r.;rrdror Eid fu (offiT qit) etqT {ftd qrrqri r:rn vt-dra. ?ftftftit* aq oWfRfuDmqr

Awef

,p6 Edi*r.Ctrci

rtfrfuacrq-orq cc,

tf

+ rMwqn .

!

i.iffi

qc{qrfttl


]]ET

q'

rdul{ ruq&-ql 3irTlct g,rrn

Td

i{r4a

<rqldqfEr6i ? Aqgqi qqr Taal srfld uureft dgrew <urFrttt

i

I

:l

gfrfuffiqrq*rq rq, t 3wts{6gFi sq{qrft ll 3nn {r r6qt wrrcfl-cn qu

qruqri

ttn

qrdd

ffu&k<r+*rq qc, s;ffi qq{qrfrtl afi i7 r5q1 rrurr&{r rs@ rtrfrd qrriqri r+ti t

srdTa

il Edggnt *fukk{q-*lq {c: t AAq{r{ T<i

qcffi

tf orfr Estr

rrurq-drdT ri?r

i{rqA

u1fukfu{r+flq {c: I eraqsilrn{ srfiaqqcdqrft I I orfr wr ryq-.t* 3tqkfi qr€rq. *ftfukfucr{rsrq

EnI

Eqrer

q0 r6ug

ic:

I

qcffitt

wrftor Fa qTdd. qlriflWir * ls


*fukk{q-s'q m: I {i qc{qrft t t *rF qa erd+d. e<+d arqr iTUTq-&qt .3R1

oM.

*fufufuq-*rq m: I *ri qcffi tt eqp ffia f,rfi dcT q'Fdrd i ruq-ffi -w0

,af4rdr4.

rftftfuf<rqorq qq: I tlqrsT q{rFe}q+&i qcffi

f

*on

$ --*A qr6qlql. +{q

rarq fld-driT i{+qi dqltdi"t d} <Tu,?-dtqr q-q+ di qr rsR fircr iTr0r ed cq: thar HEr EUrAfiolr{t ;rq: I slqF{rq <c: I qr{rq {q. I sEFrrq {q' I {{r4rq;r{, I d-gi rfi: ll :nr rr r6rnta c-dl s-mrm{Fi qc'fqrfr t Eeqerrd;i vrr.fqrfr t gqqeTrd;i scfqrfr tl offir r+a;ia E{uli EH.

ffi

ffi

I jr

l

q'n-*filei

$ cr6r4.

1i

i

L

ffi

a<i qc'irrfr

=erg q6r 5;dmliq

fftrfufucrffi Tc: li,

t'

r

aW

i

I

ge-{Iqr$qffwoarqirTqffil tz + *rdnqn

5a

torer


gqofuqr{qRrod qdqrfrt eri raug a+ga fter.fr u1q vri, iqTqi gqrfr a

Eflw &qr anqt qruft

ffi

*rirrdnr{ {trq,ri Rcfficl erfr reg wtrdar aq6ri 6rrqr. sTrfrr sriq qlft'qin ffufufurr+o: frqri, c{cll zm reug 5+r TreER fi,FII.

ItorfNolr

ftcld ftSq

l c-€rFT&ir gqiEn 3rt E€uS ruq-ft-q oirsfi-d {ff Erfrad SA q Fr$ 3-dag Suf fld-* 5-* qri crrqld gs{T eqtqT sirnqi srqr} qpft E€unqqTA rir er ts-dt

ffi, srnrffi

ffi.

ffi

grwmfuerg

a-erfuqctq{r: I arghir wrmer<qr vq.flSri frE:

[ga+rrftr-eq q-+tfuqqrqtt

srqss-Asffir{'1qfi

i

tr

fi-*furaqr lt

q$ur: q+c$s rl;IrraeftaEr ftrq: I Erqun, wft-fl. €{ fuflrdr urq a

va

drd{r$ir s

t

lq


r

______

fitrde+ft.tfrtrqr gfu, *rs, frur qft., gE-dan Fnfr: flfrq&a crdr: ll

^eg, qFffii{rsa-{ i+re:

scFrin.

I

ffi g+ffiar.,fiai: tt trg: *ga aftfar, }**fi,tsE q?qFFrr.t rqi qwqI{Frrlal. || y., rr* +{ffrf,r qq al T* EuoTq, gcr crln 3TriTqsqfrr

r

I

i

Aqrsrq{si

emrfu uiqrarlui

I I I

i

ll

srC{rfr q

I

Ercr: RFRI: {rdndipffr a;Rr nqr.

I

t I

trdri

rron:

emaffi q i-arfr *ra-gres_fla ir tt

G "arc$rfta1 erirrqpiffi

tt

mR: @urqr jfl"Idte ,,nqc_{.i EB'F *, 3rF{q6 grq-rqi

TT

oni rr:up )qrq Erom qtufl qT_Ta sn'iur \+o-dqilrq rpnq1-dgui ecffq, im E{qi-rrr, 3{erfl oira pa ador +,.r}. n-â&#x201A;Źrq rrrr-q ?q re-*rmfqfffr{r triftj qcrEqq if6r,rr rl}

Xerloi

1otgreti T

srrd

r" x

,E

ff

tr, iiTai4l rmqdl aire_+rqr Rn

q-q+ arrfr

4rftr{n


w/

, q'resil

!' \W


-3ffifii

rTratru ,3rnRsnei

qHdr{ECffi'

rqd wrq-dlfl srern qr€E[.

3ra

I-^-gTr"qF-€sasaqfud{l q-+i

gt*iu ET sftRfufuqrffirq

sfoIfldr{rr

{q:

I

&tq-qr{"<iqcffitt erfr r€uF +iigdssa_qr qH.wq-d-dr {rr

atqra.

aaarai*l

fu,fu,* ffl-slii

I

q<mldqft ton{aqrr

ET! anftef+nq-*rq rr: 3]aT Tld

E€{r

I

rrurq-d-dr

srerdqvc{qrftl i{eriil qr€rq.

ve-flHitiol{i {Frarqqtui uril | i

{$UiHqufr,suaqr qrega-{*'q w: t fuq! vcdqrfrll * qug wmffdr fu aanr afr? 5*i, *3rTIr 5drd

Erdr4r.

ffifufuiqi rc:l

tfuET$g;riSqFqqdqqcffitt erd qog run-iftqT Mq x&fu*n

6r;r

?i *

I

Ed< q

fiqr

,iqdflWfl

qrer4.

erur


q]'ffirqe qcq$d

{c€ fte{5ffi

t

ir-{rqft{a-{di T€M qitqrt ll

*fufufu<r++rq;rrr I qfrrmfqrfrr qq,iqrfttt ar$.6rg rqredT gi4 (rtlrfu+l

q<rtf 3rd,l

.6ira.

w€r*fr grr.tffft crc€Tfffr a Y$

t

cqradrfr Ksref gqrBr qfoIdrdr{ll .

+rdRsfkggn:rei-tgfi:

{oqts

rOMffiqq

gt

t

*fukk<rq+m <e: I gqr&r qqdqTft tt qTd4i 3ffiT ria r€W 3{t6 rdli+ gi lumftdr

(wr[&dr Wf sdol 6l rr m qf-{ 3Ii 3{Frdn6e 4F{ qraqi r&-+ gaar ?, 'r I}-qr s c) eRrrm. iffia, qm gg'd rqa E+uqt qll gq rta- qaf z leev q+f ornr<r fii-@T Ad lr&d. ai{6 54, srcq<, etir a;rd,

@

Ti<ngq, qsf, rrm A'Mq-ftdT 3ren

l

ec a{td')

qrqr ffi rutqff-al qqTqTT ct{.fiq{d r&+ er+qqrqr xqri S&. S+-" +

t

rdTI srdrqrd. a

I

ia,

:lerar

3iT

-$A rir 3{A-

!ffiIl{

* li


7

il oiargm ll rrots{rq {q. t vrd qeurft tt

fqEalrcrq re: I

vqd

q5qrfu ll

srg{ra{q;rq: IE s Tiqrftll

ttqrq

fi

cn: t a-E

puft

tt

*lcrft,Wa te: t rr$rqmrftll aErqttq;Fr: I ssi Tiqrft ll .ft{-gilq ilr: I wfi Tilqrfr lt rruFrr€Frl?r qc: I 6fii Tilqrfu ll r{dd-dutfq

m: 1 *ei

qlqft

Fr-<EEnq qq; ; FF.*i qr{r6frrq ic: I

1g

Tiqrfr ll

ERqTiqrft ll

qnE&Erir ?q: I q-+i Wqrft ll qq: I Frdrc {iqrft ll

M

s{arpq nq. I frn: Erqr& lt wn&qo;Fr: I {Hfii Tiqrft ll qTq-qrat {fr@r r&+ er+q-qr+t etqii qrdrqr. Sh6 q" r*up d fr mi

T T.lMqdd.

rMq-dfdr o{qot

rx ,* ffinqn


W Wcrq

I

rr "m: t

qrsw rr

mc*wi qcdqrft

No4/ tt

Tsnfuqlq <q ; trr$qwi qq{qrfr tt wflgrFr;rq: I f{dq=i qcffill lrrFFrrq;fi't +a-$fo{ qcffi lt agit<rq rTq: | {ciffi sqffitt Aqra ilc: I Tqs=i €q+flft ll

rrwqqfu

ic: I gd*qi

.r*igo-srq

rq:

I srfrq=i

wffi1|

vc{qrft

tt

sqffitt qqffi tt scffitt qcffi tt

g.E-q<FI;Fr: I T{fr*i fu.rzrrr {c: I E{drq=i irfucnir ic: t 3r-&q=j rLrrii<rq {II: I lrqiq{

i

I

ftsqffisqc: tfrgrr<q=ivcffitt cei as 1Erffi scffitl

scffi qqffi

gtElnIrq;Fr: t t+qr€Ei tt t{taErqrq ;m: I rr€q:fiq5i tt qc: twrq I sTqdrqsi qcftnft tt


Tgfurq .Tt: t qr$wi qqfqrfu tt fo{rqfiq;rq: I *-f&q;i sqfsrfrtl v{qqrqrq: t errfrqi€qffill

c{f*

irA 3rgrt rgtra-$, ai+r, fu, viat qef, eiff, tinir, gair, wei, s+rqrer, d{"ir, 6rt(, C, 4fi nrcsr, ftgmTdr, srfrq, t+an qia{ sr+r,

lri,

fi.rd,

h+sr (rtnFr+dr qoc

ffi

qll

:rrw

sr{nr

r+idr er qr{rqn. emr& EriT

ftd

3Tra

d

EBUnd

fiFrqr?

qr+enq

etM

r ,qtr-i q cnl6At

Ca

W V'rj Wq e.&dq s*rgt <elsqiil qtkfufo{s-+'q qc: I Ti vcdqrftll qEr ril ETT grt sq.q-S eW tia qrq+d sr]qrar* fii{r WcETd frw{Tsr g,i* Wtd {<pf ffq{ A giq tqril er{ur mrEr. (qqtr si-qldrsT) RriTi T,1ei

(tpcr* tqTqr qch

I+-qr

?qi;qr

Erffi &A I

q-ft+ql ffifurrct t'lni 4,i E-cDs t$sq i tt' *fuEkqq-*m rrr: I +i qc{qEll

E-dF r56rq

rs +

fusrTir


s1€r

rir

E{Ti ftiqi aW ia qrs+d t*iiql aft gww ft-qr tqrqr s{qr

srM. sr{fi

tqrar ) *++ei :]!odi

{fui t

tq qRir n sq-di Srt qi }ft uc* a qii {fr{il

ffiqrqc{ frai +&i t ftakd{l

xqr r+Frr ft1qrg{ rf6M rlgr{ls-6 Il gtfufufoq's-flq ;FL I ++<i qq{qrft tt q€T rir EEF feiGd Xa-eH, frrari

q{rqfqr tiq* Efcslqr yIoIttI nq: sF[rflq itII l qFIrq

fi

iq:

I

sqrfl-q:rq: I qrrnrq Tc: | {gfr il: ll orfr Hs Ersfr-dnr En+d. 3{&r -

fi

\rdrnqft@qftqrftn{l

nli 6rur qu6g6 I ++{c$qr*riwqfwfttt orfr E6q{ cTUft EH. qrr g;Er ?unq ;rC:' wqa ?{0 c+'qda qft6 *i* "eota iiq qqqreJ

I

<rczlr4t.

Ea

;rdt -

+tqlq qi@i6dt cr"sd d@ .isd o{i, iqw i6{ fri i}qsl +g qllt 1$q{ o{i q qqd €t; fig<, iierqr \Aro srs t-cr"dr tn} qt s.rqr Er.r=r+ <tqcri. ,*+Aq <rqfr'dTn

qG dsri. -iar qif

drrdivs

*

r.e


3itrqhFi vcdqrft I Ewqerrdri qcffi Wqera;i eq{qrfr t sTrqq;i qqffill

riipr

;m rauiq qTal-d qi++

q-d

qTufr

cdsr"E€Ti sRur vcfudal

1

iM

;5-iHTiait lgriqrn: qAll

*ffifl{orq rq: sffiri q-<i qqfqlfttl I

ror ria rauqr qa ga

a

'iu

'run-d-ar 3iqirT 6{ra.

ercqml-reetflMmaqr qrfos-dsii C-q

kdi rFM

rrunrir+ ll

qii {qr es {qtffi

tr t

B-drd-q

gmarerftr{isafr u-efr

frfokk<rqq;rq qc: iift+mrE

11

I

c-arftqqrffitt

ila

!-d E€uF (irnd qroft srH-a.dT), c€tsii .yqr q+tt wB ,pmdrtntt ttq er $-diqr utuft €)sTa. ta-ira t+ar+r ilrdrqr st{rt +{4 q qA aqniT rdisi a6 qqTrB ?Rr4d )

ffi

\'6ffid{iqr6q+<qgaqrfuqr t&i €wi cqi {c€ ffir} tt rz r, L.

"Srivqn


d{i{r5 * I

ic,


qal ri" EUlr quta ad rurrff'dr qftT ftqr qsr-dr qr€rq.

;Rra,

Elfu IIS-ff

\r6ffi

dirgqred{d g'c

g'c

a-q?Td qe-s-{Fqr {qd,

,Aquil ac{t(lt s"nfft{ qrf wlqrd sdd rua-* ffi Eh Wf qyqTfi ncq qin rnr, 3rfffl c.r{r q .qiqrq6 or-+RwrAot

qef

c6 5-d A-s{ er qrf ga {ift{+€T rruTq-&fl qr€rqr. m ila srft qon&qq {+l qqfqrft

qA-dT arqrt

tt {EEi scrg{rq {ft I qfud vnf+rft tt srEFrqFnq€IX{gd{cffiI1

fffiqorq qc: I qr|glrt €cfqrft ll {rqxrv m: I pig*i wwffietr vdfukq-{q-srq {l: I <fgd scfqrft Crsfrrq rr{: I <ilg{ {r{fqrft ll ET{€rq an: I qrfg*i qcfqrfr tt silgqr6{'q nc: I RrfgEi qcfqrfr tt g;crtgd {c: gqfut' vrfurfrtt

k + ffiflSir L

tt


quqrfr rA-s ad ar qlf eryn t. q+ i;-e'n'i fiTu6 ir&d. 'ia{ qoir&q cq€$g 3crgils-{Erq I

iar

er&r

Gqrqt{rEiftvdffiarerq+tt qs-q-€ll_deift defi {rsqr6i I g;crigra {il*q: ril-trd: ll

ft{

gftfukkqrq-*rq {c: I <{t+si sqdunfrtt srfr RW dr S6 qtf qqqecr 3idnr qrir4.

q-qrF€l a trtvft ffiqa0-q q iqn-q s-ritqifu effit{i qfo;uflq tt griR{He.{l{6rq {q. t n-€rftic-{ei qcffitt t

.mr.i* qop,roiq-edr riq'ne etffi, fr-qr .nrcqr$ nqn ifr-qr qtrdrd, m erXr ar ffi vqr

{s<i €qqI{H mi qeffii {crfu tt

ir

r6u({ +tR

dqa efurarqr. iq€ acd {fudqq t {c* Haqr nc-d tumnrd il gffftfukqrrrorq cc: I ncgnqqcdqrft erqr

ffi

l

l


F ri7 r6uln wq4qqt{ (ruqal@i ffirrd ssd4l qrqil) q6, dn fiicT srq {{rEi{ nFEsR 3tEr

STqTA I

ffiart

fqnrara qqft{rgq-dqq

lrqlhqi

a'tft ei e-qhomqqq-@

I

t

,iftek{rrs'q {c: I n-qfe{uri sif{rft

r,

il tt

ffi

sTqI EUF rrurq-rhfod $re,nfl q qw€qirr {,{ld qa; frai dtn ydGror qrer;qra. arft arrn qltd al ',{Frur ifrTqrpriF fi;fq1 qwr -:r}

orF ]nrdqr

orffii rrqr

xr+rqr

euri rafirun eli.

ffii

fi"r]

ftnru*qrg'i i+i wnro gt-*ct

tR

i

esdrl*TcrlqQ ft&fonqo

tt

gftfoEkqq-*lq rc: I rirgsi qcri{rfr tt qal rir E6uI{ 4ftqtft Fa 3Md A-s" qT6Ts1. iai Er+n q+ 5a i-ol on ut"g 'rurc-frdr qffirTftrirEqTad -

lr. *

*,r0slqn

:


u fieftilril

rremsrdft dtaa-+i-rq*q1 rrdlsl ..i nFi vtwqu; BF sdEr ll

q+ms+qicsar qrd*ftqffirqq Grqrfrqrqtt fu+q-+

sndr6i q vr<rfr q onrfr mrdcqr Wr *q q urrrfr etqdi qiilr< lt

ffi;i ffii

girrt f a-qftni l-<r ?e vftqlfn-qqnrr er;qpn

nsq

ufrnti=i

nrft

iql-E {Roi qc I oltoqrrrAn rqr rqr qElqr ll q1-qui

orqttqa-d€rDr

Sq*stfti

qqr tt

EISsqftft ci E€r errr€ q{iqill F,i aR wi efr qlil aR ffi qBr gxr1aR tl-i eR q-qh+rcia afr t

i I I

l

stfufufu<rqsrq

I

{q.t

qrefuryiqq e1$

reop

qii

t

lt 5a rprtr6-* sdor +iTa. -idt -

qqr{r+{ qrndftdtcert E-q;df,dii

tltrqqdfrffiddr *{di n q{ll erfi rEuF qruir iM 4aulvrqnr

l_

* li


.

il srEdscrdlt

Tsrmt{qrtqQf eE*q-fii sft,Qf erfr reup ssatT ildEktFroir qruft qH m cru-qrd rq-3i€rir ! ge umi, ffi :qqr anr+

*q r* erd

u Eq{t t:sa

nTF{fld

ltstd.

qni i

3rA

qun sTW Ed 3j"d da ndr a.iTa. drn 3rS

fi

dssriq-fqr+f

IFronErf qvr <ti rm-+e ats+gi sflfuefr-nq-"rq ilr: I {scEri ci c qc lt a€r iir row qka erdqH rtdflq iqqui s+sTc6drc | aft n T{qrE{ <rnsq i rr gflfrkfu{rs-flq +q:-t Eca"i Ei q qc ll w 1ar({ qirosqd, g€i 3rd iiBA. B-dgE{q earr urdrpr"r aa{, qc-fr; qifrffiq-crq-dq qq: I FfiEd si c qcll ein rir =€UF sfl-drqinr frrqt c{d i{]Gla. eriq edqEr+{ gftfoftfum*: mqerqf s: aruEer{umq- erQ re.F wrft ti-g q,r nr[FER 6{Fn, arTfrr 'A{rqTq qq, q@r*]ni* 11

EiM

tu

lfiri

y

qiffiqr rv *

dq nqifr errqs{+iri

*afurqn


il slEilurqilnt Wr {iruq€I& 4r6M'ona-f,r oltr€Ilff gTeqT* efidi Wr 4{r4 fr s{ft drdrunq

@r

{qqltl-q ll

orfr r5up qrsnrar g{il0rd'3rrsapa1

qffi

q

drafl ssafi a-rdrar+t ,iq, ewn, 5d, ftsr, Elerun d t$i er+t qruft EH e{rft qrerunqr rl-wEFR 3{qrdT ei{ur rEUIF&ttitT

ria

ahr aqsR

6tET.

dr

ffi

-

ersT

c$sw{.ilrq a-6q{dq

wasq-qrGfur sEF{rd guvm rnr{e vts+ifug{snm qc: tt

L

I I I

qial

il-enni

:nsfi-ci<

flsr.

qriaff q:qqmru qrcd enrqru rcr c)-{d fr-cr aqr, wA, qq qft qR(i qrqq; ffiar q6 Ei{s El-q{ 6ftd q*qr ur<-qrrod q<ii qrcr <ihiso qrdnrnr qA

rqr;iar encsr

q {ruq

gerqqTia EUt{ rrqTffd] FA aTql muir;FR$R slirFfl.


qfi-drurqiil.fl

Brfifl{gll arrflrod

(qI t4rdn "i{€qr iqiqrql ,l,t1, irsid q,ti.r .116r.) 3rfii ilrrilld {6o {crl g&a r'}o re .lftg{{{r sil6.i ,iui r,i rr :rdq t,itui !iil., rl4qff r: '€q,{. wFrffon ,lu),rl-r] y,ll-,ri 4nJ

r

fr,a-*cqrq r{q:

i ftqagQ

ric: q Bqoqqqq qc: e FFtSqrq ;rc:

Y

lFltfi{A

a.

i$r*trQ {c: lq 3rt{lq qc,

to {6rqr6a {q:

1q

q1 srftrdfusqrq {c: qY {6rd5lFIr{I ;rF:

fuitau

<e,

ffi*ri <q,

I

{rd$rrl ;rrl: 11 Yri q qc, tl fuiqtrq qq,

i

11

(

lq BqE[Rrq {c:

tl

?\9 TITITqt{l

lrg

I

t 1

i

qn,rtEd

I m{nq {c:

tq I t

l[.{Iqi

ftuq{i w, ;M:

qq {. dnivt5il

;fC:

q sErfi{A {c: z EFt+tqI{I itq:

1q sFIrIFrq;m: q7

g{r6q <n:

10 TI\JIIQEI ;FI:

tt

f+rra-qtrq ;rc: ?Y erlqrici ;rc: lq {FlkFIrq ;rc: 1z

frqr{ {c:


Ra.

riFr0 rq,.

?1

gtd{fl{;rr{:

ii ftdarq I

1C i1

tq,

er$isks.cts

iq:

le gor{rq {q:

{c;

?q sifuErq Yq

srqfrfri{qi

rHfq-{fq Tqr sr qr{qrq iTq, a9 {€l-t[ ;IrI: xq. ftriri ;IrI: YQ

qq

ffiarqrTq,

c?

{{Mq i{'

qq

*ftcnq {c,

\s ts{I$fiEr

;IrI:

qq g$diIrq rTc: ql vtoqrq ;Fr:

ql fr{+Erq rq: q\ fuqrq:rc, q\9 olaEIIzI

;re:

qq i6ft-flr.l

;r{'

la €FmrRrq ;fi' iT RsRff{M itc: lY ftfriirrrl ;iq: aq ftForq il?e i6rf,El-q qq:

vo

sr[sfto {q:

xl !6{atfirq eE' wggurnru: W {wr&q-cr{flq

iq:

qo eFklrq ;tq: C? qY

4sdsrq;rc:

lr{qttl ;rq: qq *qqrrA ;rq:

\z slMdi {q: qo rr6l1fqrq

{q:

fuaS{lq

r{:

q?

qY ;6€qrdl ;FI:

tr:

qq vrr*i qz fu6-crq nc: \eo SiE{\'Ir.I ;[H:

drq{q {.

is


\et

3

rft+{tFr ;Fr: sY {smae zt ;rL

[q ?g:

\e?

el {qrq {qi \q

{iflq

;rq,

\a9 rrsF z&6r{t

;tIIi

sq rrurmqrq qq: sa E*ft:F{*iffq iq: zo Ert-fla ;rq:

lxrrfl+ {c, al srgtiilq ;r{:

rl

zl

zv tiEFr

\eR.

e iEriI.;EI:

a\ +{{gilq rrq: ers

gtivfu <n,

aq qra=iqrq ;rq: ql frrqg{rq rrc:

1l tft,ilrfrfudril;rrr: sc wqli{rrq cc: qeft-qs{qrq q{. qq

fr|ri tq,

eq

SqRrJra;Fr:

il:

qFl{ffifr+;r{:

zz qFrxrlgd&qlqTc: qo fr+IEnl qq:

ql fuilrrrril ;rq: a,Y Trlfq {c:

qqffiriu: qa ft-tqrq qc: qoo

qelcgFffq;m'

qot frqr{rErqrq ;rC: tol qrnriEw qq: qoi {f,w{rq ;Fr: qov 16ft6rc-{rq qq' loq l"q Ui6-:6€MIq T{' qoa iE-@IUrgd ;rq: loe sl+qrq {c qlo {6|11urTir} ;Iq: loa. {Eg{fld ;rr

i. s ,i:d{T


il

i-{ff

Err5du

ffi* errqal q qEd Edr{qr ElM HTeIFR eI fui gqlt $qrTqr Efl cftx qrdrfl tqicETQf srqT qrqr wiaq ,rqqder ERqqrqI. RI ffi 1*q1 qRlt F{H 46r g11

sTa+a qldi ft-+r dE-* qq

+trfr. qr

i({

ffi 'rq 3tqrdr. ni,

ryrqdtar Wti+ +aa ry,

t

ft.

srqrr sdur 61r+d 3rTfrr arr+rigq

E€nF

gwrrd +-dd Brqr ftT,rqqa ffi-if+mrqdd Eri.n gqfi f{-qrqr tqf,ffir ffid Tor

qnqr q Eiif,ir$ q-dri{q qrcqrqr To-s Eiiq q1 rn$ ffirrerqqd qqra{t T,r4.

ffi{q *

+.


tt

ffiqr

ffiua:qilnt

eirrer Sarffd {ffi ffi{ qira. 3rTq{rqd *q er ft-qrfr ffii {g?n

iiEqqrd ifirqrqr qqrd ent. er frsdflar ftHft grrt 5w a r5rttu qrem fr-q€r !h4r qe rEt rqn asa eTrftr,ftqunffi

ffi

M

fqiidnmr& :rqn +,r4. q1 qrqq{ 6F{ ft{Ufuew

ffi ari rri @a a t *lr*l qroi *q sd frgc{ Erql a ia

riffi:

I

ffi

"gftfuftkqrooMed s_flKffi (Fdffii q eftQ,, ern

raunqr

qrrft skra. idr rTqr&€T ,iq qTqTa, orqm qr6fqr, yA .r{r +{rm W, Aq <r€Era.

{me rault

ite

<rg{Hr

<{Hre{ qrufr

er !r

3nfrT

rffi.

tqr srqrr{r&

reurda

<sErflonpf

fur < <filon g} qr

qiq wan

\r

.ur

si&r 6rd*r

cEqAd {ifiir+A {7 ii?l dFkrHT EqeQ-d-{riiq,'

{ff

qh dz rErn+ I finqr 'sfifukkqrqflq {q:" rrd EqTi {qr flFqu{ irt-fr-Figq AW yis-d qT€rff, 3{rFT "s+{ snqiqr $rqr1 *fufrfiiqr{fieq-cr ma-cq' rsg Yo t

drtaqtqdl

qruft

iM.


iat

rf

enn q Ec

{qdffr qqffiR q$ ydqr

6qd. qdqr er"qnr, fie-dnRndr €rdkr oTskn qrqr snftr q1g f+rw: v{ q<mr<ru qftmCt Esi[ETnfu€sf gflr'rs;rlq q | |

erqrffiidiffitl

sIsT Tir

rEq{ eT

ndFn ador +ir<r, aud {ff erqqftBi sr+a t+d AA .qFfu Tfl o{{Frr-rer ftf{q g} (e+rrer+Al ewqi iad; enfu e{ gfrTqmqqrm di {-d ag<m, rd-a {A-{' *lq er qfr* sdf Gd q*rqqd tqm or{nT afia sa-cftw srerdT

ffir

qM:

qt

q-<rtf

W rriia.t

+iun<ri

sa, ts

ai-o.

t

qr€undr srdur

eflrdflEir

+ ,l

Ganesh puja  
Ganesh puja  

ganesh, puja ,

Advertisement