Page 1

tt t+rt qsrfiqosfrqrqqq

tt


T,HQR

$qqrrrq

rq:

1

affiBrterqn-{ffiIi

r

trdcqsn{Sltrda:

rrrrr

ffi

qIfl qrgR ,:[Hi. rd fdqiar nT{ 6{rn{r, oIqfsr sriq 6{sqreT6 qrsr rq6R -4ggr qm {ni' sid fl, gI 'dl{ndr ,lFMlndr

Jr.-l.*l.j.r'l,.*ri+*#+


Y

+.B*l"}]-l-r"l+]+]rr+l.1"l"l.l#.

qr*& s-qrq rrtts1

x,,{{ zn

lT4fr Br,r&,

r+Rn1 ttrtt

.

aq

{r+r sqs

t

W ?ft rseqrfr qEAafi fr g-d1 v;ner{R qdg qs.i Trt*lr{q ttvtt I

ffi

te ,fiErd. et6iqr q{ r5ra orurr& ww lft-e urm. qERrq, omcr

t

ffk trm I Cfrr{Td-di t+ g{ ftqilqTE tdv t +di RFE?s uP tr a6:ftrqq ri u g+rerftq :rd{q

#i.l"l.l-l'*+l{

t

Hiu*oEl-c6R-6

rfiff *dFtatft

qr6t€1 :lqCli-

es, EE

g6Efi dart r6€r{io .6s ort (ffiu) ocq ,nqq ehqim fff (FI{ etud afrA ffi. -i qrff a6r qB. * , rd Es,rFff Brt i-€r i'.qt irB dil {dr flT.tr4. (r, i)

Wr

(if

${i6{

EqTU,

\6rq-(Edri. ,rdFrl

{d 16r Wi {r!rn. o'i gt& rd. tnrfr ffo cr&.dil csr i fl gEr si.rfr. (+e t6. (Y) 6qs,

iilw


E

+},.l.l"|"sr.r.r+]+++r.++*s#+ qqnl{ ryrqid

qFr H{unriq q

AqI: qlIdfr E

ffisr*htsriTdRffiar:

ltctl

<ta}

t

q*t t

qqr

ri

6dflt 3€i

F{or

}}

'

11q11

5(?r.ritr{rdrdq\wrilTd6'q t r q frfrmqrdfr {d q{ntrft ttstt rqpn-g+imq: ats 6fii iR gd,i SA qnt: llall

t

19

qrdr ri6z Frqf[rq d rr&{. A ffi h+rd, tiiqr \'6 616 rtt, ar 6{sl-qr cr6 6adr , Eifl iwqta, f64qr ffi, gfq geello gar, ra aromi oru 1I&. rp, iom. rnir, fur o,ff€ 16, qia, rTq{& iqi{r ffsr d( {{}. qr

t

tqr €rfr q.i ilfra {qrt doi Fri Fa-drs{siFTft,srft a

l+:r.*r.l.1.r{.."l"{.j"l*

rflT, qr 6qsTi

{6€ {{d{ c tdr "i

oin <rflo, er pie ,i'r

aqd gd7

(\'

s)

.rqq&qT qc

frtr

- qrT crw

AurR & (u)

t*

,Trfff, qrsr qdrda nr€r 114*6 .ia qre, drnqie t ('dY) qi€& Sdld-srq1 q{q]aI gdq nTt rflt, (z)


a ]:].1"}{.r-}{"l-|'l.|'l.l.#r.l.tr.l-#**+. \.48I{

$lqtd

:M{!T+ncrc+icH6RAE

t

m fl-er q?anfr o.+i onisqg-q tntt

**+*+#+r+

I i 1,m21 z6rr.afr Tprdt {d ara. irf4r 6Er{ Rrfr CE- TrEdl 61.Td. 'rq Tr6r-dl, -qfltEtraT irud ff t orq5 6{s Cdr {i,rd urt. (\)

difr

rqfl qq5ffiftft6: fi96-<6 ffitt tddr qftdftdt lle oll

qr \rdTfitq?rff €l1 ri< hE\ q.]t, .3TiFi A-qiir

:i*i

n e qrd ffqq{, qagr .rql n t, lnFr ,!fr-a.'{cu|q A dr* fldt on?. {{ r{n qrl <.<,s o*, wfrT rr4 {id.isr qf15p 6p1 avX1, vral wfrl

vonflg

I

nffiicn:

l-{ffiilfiq

$f6rqr{ Rrfia I ffftfrrr€ dfi-d: tleell

6adrd. (99)

rq6

ai& i,'ri. q1eT FrE;rdnf Td{ .in}. (e.)


9o

+H++!+*+l++.#+*+**

\r6Rl( TqCft

T*rrtti-ds6ri utr{tlrfrn-qfu

mi t<E{

ar

#

t*H

acrwi

nflr gff rmn{ lSrrrai ii i{ q-.r*i n-*qqcdi tqq&i q$ft nrrtt

d$ i fin, rql {no qrg rrw+q: ii rtryft: tili!:r"Ent: gd,n tttitt

qr

6{qRt{i* iao 4rloln ,3{re. sIEr soi

-M inrT orcq tqlq( dI Rq qd. fr (ft"dDtn qiffi ldid ,rirt. iqrt c-l

oro.+trdrsrrqr orti,

El fr cra (rfrl 5{{T af,ld 3i5T llco o,nt. fu6r.r Er E( lqTHrA, s{Fr dqr orrq i.rqrql& 6qT fi41 srt. iqror qq{ erffi ,3nt. dlor 6.ffi frE irt' rr,':1 d;qr --. rrz in Xr<, ;ti o-fut rr6rq {ii Tq i .â&#x201A;Ź.1 ,5-i, lr'l ;.: 6r i;-;. onn flT,rdtsrEr ff lrff nqr:f rq(qr 6.dt. (3r)

qlsr q66ra Iq! qil'qT i9' .ir' =1Ei11 t-: Iqiq ll;rqfi ?plqd 6ii. $RT +elia, 4i?i'i 1.i'

Effi

61l cF{idl,rrTTS .Fit. (r?)


9i #rrr.l.H+j.l.l+l#l",r.].I'+*

\.q'm rllllrft

6ffiqq{rq<floizrqfufud: I 5q i Ugqr q! fu$d ftftqrgd: llerll

nuriqT

qrar

qFlqdi

1lffi, rM

6t. (9s) rlrirqr qi-+r 6tsr trrttT{T qIfi Gr+a, 6$A 5s

r

e-.i

rrc6;cil sr(n frqq196:

rn-gM

qat:

{g

T6l-{s: llgqll

6+I q rtqlqirS{{ q rfdr{{:

ffi

I

4gq6q: ge qq Urfrq, tt grstt

,HUI

xf{Ed q]fz ii qrqr rfiqrJ. (1i5-cr fiFrrEI f,{rl{ .i{sr) {rfir smii, lfit{6 qrff ,{ruftA. ilrFr rrufunq :m

Tag

FdI Aior es qrqr gur+ aa 5sd, iTIFr

rj{6i

qtrff-rr g, qiflr

f;rai qg ,rq-*1* q<q rqg Eg'q, qi t*tq-*r clg 6.d qg T*GEc: llg,rtl

E-d

qi*r .n.sii, .ifiifi

1

,roleT

qtfl

iizrq Girr .tril' ,{9\)

6AqRd uit nrcujn (ril) qBIr si iA, fuEI ai(i, tia rmt aiiri, wftl cT{r trrorTn qEr+dt ,Tfur qrflT Erdli rcior 6il. (9 s)

ffi

.iffi

qal. e*rn,

sqrqrqt (Turrff) qtgr o1sqRr (nfur) I,Iar cdd

i+(

qrql

{rfii,

IHq

izri,

n'ft{ qInT esiT frq

ot.

(lts)


i

'Y

qfl

\.fi${ .rliqh

i

wi

i

fr+"e' qlg S{ qE qlTff q

*M

Ufltkc: t rqftq: ttezll

qs.i wc,q' cE I-d n {dEfrq, t qioil g{q,qg ffiqi urwl{6: llrlll

qr*d isrn, v6 rfr+ qq gvt: sfrrE crg

111

i

d{t

9r{

I

(TvftT) qlrar

6qti, qr*l -Ia"nnd, frosl qlflr qiwii nT!fu Turiq rfl E{!mr

orqm (.ranr)

'tdqqi $cq drdn lrHr (Tdr$) qrqr 1gqii T6!T q't. (e z) l.fifi T+rJ {rgt +.{iA,

irqge qnqr r[{r .rd$ !.lgl qEdii, ei6{rqr

ffmd 6larr ojG "qor .flfu miqr flzr6 qrFr {ii nffi raur

6t, (r1) ,' qrqls ((qrql{) esc T'it$ {r* (+En; n+( qT* uArXt, ftder r].q-o rrt (!R'E) R€q 'rfu

I

crai ing qi frFi ftfrFIFI-fr{FE6: qfumqt5qlgfr:

TqI{6 csr

ffi,

ftd$ sli frws{frd: ltrotl

qt*qi a5grfi {

#l-1"l.l.l++r.l.].r*

I

11

Eq.qlqi, o er {i6.iqr mI6{unn {+fl fi 3Tqr Tdi rtrr 6t. (r.) Emq!ft trirq-q frfl qr+ qd Esto, ao;g= or.il falror, ,:flfu <fuoor qr&&qr gx (d$) qi 1qq 6t. (re)


9q {.].r'l.l.l"{-l**++l.lr+l.1.l-}+ qrdnfl rErqld

}{ei l-{H{:

qri! t+ei rrQqr:

r

rfrei ftkq: qE irrpti rir6of6: urr tl ,

+tM 64961n {{rqtfr{r€{:

I

;

6Eft1q5: qg qtW*-flfi: il rin fta1 tftqqas: v6 trei rnn-r: t ri qrg'rwfts: 6qfr: gafud: ttrvil qtursgerFFr;rr: ffi: qg ri n-< re'6frrri:l: v6 ftei wm: ttrrtt I

{"..l.|.l"*l.l"l.l.l.t1#99

ffid'

iaal-dr

rd

tqqiqr arqm +qrTr{r .T+{r,

cPqq hrldr qr+ rcrvr RrS yrq om i:im, orFr qrq ftr}dr rsmnd orc (qa lrqqsrd ,f$&A) srst-o .rrhr, qri rspr 6t. (rr) s-{ Rdi* affi adT fefdT, ri6{rsr ga tflrq frrlo, l++ro sri lir:to, inlir qft{ wd qr6{ qrt .iftr ffr5r. qlr{ Etr qil ftrq .ii. (13).'

,lfq

gfi$rrq qmofa ,rurr fuq-fl lTA il-d {ssr 6i. lrfi, .rqiq {t-{ fsr fiqRr, ofl&r ta qrei ricn 6€r( d ,rqfl nard riqr6r6, qrS Isnr 6t. (rr)

fl fld

on|d; oriFr

qqqli cspqrc , t,6€r.rllar'si qFi* qr+ r{Hsr +iI. akq midt qrr, iimq i. crq{& iil ,Inrfi qI+ ftq rqur aFi . (r \)


9z ***l.l-l.l.l+l"{.**,","'++

ffii rdni

qni

si, qFi,

ml,

44q1 *F##r#r++Y.}+*#+++{++

qrqnH{:rqqh

qfr sfi q{ sgEi sdl Eqi dti gm q: 111q1s Td,

Ck

HFi

grq,

iq,

r

udmn

r

fqcds< *qqn-{n, {i6ftTq: iligil

frcki dffis

ift

ccil*r{d: uR; vcord.Effii qr Hfid {fr qkqtq ttratt a re gd.i tufrq Eg dtg tutt ricrqfrB$+d ur<i gfr qr{{,

r

111i11

€rftq4, rdF$ncKn, atgvnga (qrsr

9q

6rfl;

dI,,rrT .Miar cngllI1!1w, Er r s],ri-or qiTo {avr rna ew, qrfi CA, nl{, s{qlrdl$ clq, d €rF, (aq qrfi EqFrd .:rsrff E"fr, dt-d {EEir +i, rrn furq, iiiqr{ircI gur, dtff, rrei god m, !tn, rrrdr, q{, [S, gn, rniie, d&-orrc igd qt st-€ F4 ,iI& Isllr rianrqr 51, xlqn 6'fi 'rirr qiq -6i. (iq, ?o) am ,r{fi, (q* i) r'd erq 66{ aqi, s flddiio fur{{ ?:nTrt d{a, q} ol"t rgEq gf+ia' +6{ iqri q6 ad, <ln ad, fA-qr dI{ adr (nq{qry q6!r 6trd, sreT qr Iir€ o}oiqrl rffiq ird 6r€l& TrdqR nd. s.r g*o-olct n{ wwn{{

Tff+6{ Ertr.

(?2, ri,)


10

d,i

*+}}#+*++*+ 6rqqe irFi

qrfiqfi

Gdqrrtifi

*+#r-}ll}l.}l+

mqfr

.iI

|

Ml

fr

,irhrTq +faq orqr

Eitâ&#x201A;Ź

g-sr

t9

gll aet

ii ii flqiR fifii qvqmpqn drtq: Iioil - qRoftaFi qrlI I

iil Fol qtd, i t E-{ ffiA lntq wr qfud qf frdro, uo rior n&. (1.) *a+rnor rlzm a6rnt heT, kirrr - i{ar6, rffi w+iltl filqT$ fuqr, flsr rEffi BEr,

muntq

q9r

qri crd 6lql frqRun tti r tt rfuet ttr?fuffinoq I

tr{flgaT{t nqiqRfiqnoq tti

Eili 6+i

r

?R qi

qtqfr q hEitt.

qiq-qgflql

q{tnft

r

rr

I

gHhn rrrirr

qflfitrr ffisi, cqrel-ir{$r EiiFqr orqEqtff, qr&il drlqrfr Rqr, qT xr.qFi?iia Rqrai{d fiqa erq rprqr, fr-sr cr&rt si{qtqt, {d riat mt ovr+, ,afti vd et.rdii EqrrT h-{qm, J-mfiqr E{qTq ap1 5nl waEa sr+1 (i9, r{i. 66 {q ti)

d

xi*

*,r

iii

qrffi,

t

cqq Enq ow (q d uina zrtr, ra ql qc st-d cldr 6!ff61, gi,ff, ri4zrn iie 'rd dfr i qrflrR rrffd. Gt)

dr

cr$)


J

I #,*

.--***

\rdi41

I

rrll.fJ I

$freHIFikqqnt(*n: \-6{4, ftR. oot, gafmn gdrlsRq

$R: t mhn ttivil

rrqrl ffiri tR gdql I

qd1+flrfrq ffirl$ ttrqrr .rtr6+icrqq,min{ftkq d-E vro@ m frfu: +i ftrar rriqrr qi

I

qtffi

+'+i q-*-gntq r Srdai Ere{flrq g*<rn< A ttastt c !-fl$i

Eft*Effiqd

rrorcrflqqfu'*if&

r

I Eicalq{ qi.rcr t-fii fs!={, ffilfifr qnr 6rT, ci{d 6tfi {E {dli, istq{, qwar+r E-st .r6qrd t

(t!) qitlq qiq qt qfiq{d{tfi 6{s roifu wifi

T.rE q'r(Ir 6{ra.

'i

:mq otrs, iil t6ei.t ca{d aqru qf;. qqvrn (iq) }M{TA Efl'q s{ erit t q{ M ffin snt. eli B,] saq 6i1o, t*qr 3{r{rffi o,rdto, eror Td tu& EF,ld +fts. (i s) tfi, t oqq qm drn (â&#x201A;Źr:r) qlulglgr 16. 56 {i. @lfr gEr .iG n.,]iir SF-fl 3rdt n i qe.rFr qpRTor t 6qE aA, {inra. (is) rrt t Eicrqotqd sjnT AA s6Trar1].rftdsq rT&.

WeT+.

ekaksh ganapati kavach  

ekash ganapati, kavach

ekaksh ganapati kavach  

ekash ganapati, kavach

Advertisement