Page 1

¸ÉÒ ºÉÉ<ǺÉSSɇ®úiÉ ** +lÉ ¸ÉÒºÉÉ<ǺÉSSɇ®úiÉ** +vªÉÉªÉ 9 ´ÉÉ**

** ¸ÉÒMÉhÉä„ÉÉªÉ xɨÉ:** ¸ÉҺɮúº´ÉiÉè xɨÉ:** ¸ÉÒMÉÖ¯û¦ªÉÉä xɨÉ:** ¸ÉÒEÖò±Énùä´ÉiÉɪÉè xɨÉ:** ¸ÉÒºÉÒiÉÉ®úɨÉSÉÆpùɦªÉÉÆ xɨÉ:** ¸ÉÒºÉnÂùMÉÖ¯ûºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉªÉ xɨÉ:** +ÉiÉÉÆ {ÉÚ´ÉÇEòlÉÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ* xÉ ½þÉäiÉÉÆ ¤ÉɤÉÉÆSÉå +xÉÖYÉÉ{ÉxÉ* ¦ÉHò ‡xÉVÉ`öɪÉÉ VÉÉiÉÉÆ {É®úiÉÉäxÉ* EèòºÉä iÉä „ÉÒhÉ {ÉÉ´ÉiÉ**1** iÉèºÉÒSÉ ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ ¦ÉèIªÉ´ÉÞ‡kÉ* +ɇxÉ´ÉÉÇhÉÉxiÉ VÉÒ ºÉ䇴ɱÉÒ ½þÉäiÉÒ* iÉÒ {ÉÆSɺÉÚxÉɇnù {ÉÉ{ɇxÉ´ÉÞ‡kÉ* Eò±ªÉÉhÉÉlÉÕ ¦ÉHòÉÆSªÉÉ**2** iÉèºÉå‡SÉ +É¥ÉÀºlÉÉ´É®úÉxiÉ* ºÉÉ<LJSÉ ºÉ´ÉÇjÉ +xÉÖºªÉÚiÉ* ºÉÉ<LJSÉ ½þÉä>ð‡xÉ EÞò{ÉÉ´ÉÆiÉ* ¦ÉÚiÉÓ ¦ÉMÉ´ÉÆiÉ ½þå `öºÉ´ÉÒ**3** ¨½þhÉ´ÉÚ‡xÉ ºÉEò³ý ¸ÉÉäiÉäVÉxÉ* |ÉɇlÉÇiÉÉå ¨ÉÒ ¸É´ÉhÉÉ´ÉvÉÉxÉ* ºÉÉnù®ú {ɇ®úºÉiÉÉÆ ªÉÉ EòlÉÉ {ÉÉ´ÉxÉ* EÞòiÉEò±ªÉÉhÉ {ÉÉ´ÉɱÉ**4** ‡„É®úb÷ÒSªÉÉ ªÉÉjÉäSÉå ½þå BEò ±ÉIÉhÉ* ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ +xÉÖYÉÉ ZÉɱªÉɇ´ÉhÉ* ªÉÉjÉäEò°ü {É®úiÉiÉÉÆ VÉÉhÉ* Eò®úÒ iÉÉä +ɨÉÆjÉhÉ ‡´ÉPxÉÉÆiÉå**5** iÉÒSÉ BEònùÉÆ +ÉYÉÉ ½þÉäiÉÉÆ* ‡„É®úb÷ÓiÉ ªÉä<ÇxÉÉ IÉhÉ BEò ´ÉºÉiÉÉÆ* ´ÉºÉiÉÉÆ SÉfø±Éå‡SÉ ‡´ÉPxÉ ¨ÉÉlÉÉÆ* +xÉÖ¦É´É ºÉ¨ÉºiÉÉÆ +ɽþäSÉ**6** +ÉYÉä¤Éɽþä®ú VÉä VÉä ´ÉÉMɱÉä* iɪÉÉÆSÉä ´ÉÉ]õåiÉ ½þÉ±É ZÉɱÉä* ‡EòiÉÒBEòÉÆºÉ SÉÉä®úÉÆxÉÓ ±ÉÖ‡]õ±Éå* º¨É®úhÉ ®úɇ½þ±Éå VÉx¨ÉÉSÉå**7** ¦ÉÉEò®ú iÉÖEòb÷É JÉÉ>ð‡xÉ VÉÉ ¨½þhÉiÉÉÆ* EòÉähÉÒ ={ÉÉ„ÉÒSÉ 1PÉÉ<ÇxÉå ‡xÉPÉiÉÉÆ* MÉÉb÷Ò xÉ ‡¨É³ýiÉÉÆ ={ÉÉ„ÉÓ ®úJÉb÷iÉÉÆ* +xÉäEò ¦ÉHòÉƽþÓ {Éɇ½þ±Éå**8** BEònùÉÆ {ÉÉ]õÒ±É iÉÉiªÉÉ EòÉäiÉä* EòÉä{É®úMÉÉÆ´ÉÉºÉ SÉɱɱÉä ½þÉäiÉä* +É`ö´Éb÷¬ÉSÉÉ ¤ÉÉVÉÉ®ú iÉälÉå* VÉɽþ±Éå ªÉäiÉä ¨É‡„ÉnùÓ**9** iÉÉÆMÉÉ `ö䇴ɱÉÉ =¦ÉÉ Eò°üxÉ* PÉäiɱÉå ¤ÉɤÉÉÆSÉå nù„ÉÇxÉ* SÉ®úhÉ ´ÉƇnù±Éä ªÉäiÉÉå ¨½þhÉÚxÉ* ½þå +ÉYÉÉ{ÉxÉ-‡¨É¹É Eäò±Éå**10** ¦ÉHò Eò®úÉäiÉ ]õɳýÉ]õɳý* ¤ÉɤÉÉ VÉÉhÉiÉ ´Éä³ý +´Éä³ý* {ÉɽþÉä‡xÉ iÉÉiªÉÉ =iÉÉ´ÉÒ³ý* ¨½þhÉiÉÒ +ƨɳý lÉÉƤÉÉ´Éå**11** ®úɽþÚÆ nùä ½þÉä<Ç±É ¤ÉÉVÉÉ®ú* VÉÉ>ðÆ xÉEòÉä MÉÉÆ´ÉɤÉɽþä®ú* {ɇ®ú {ÉɽþÚ‡xÉ iÉÉiªÉÉÆSÉÉ +ÉOɽþ ¡òÉ®ú* ¨½þhÉɱÉä ¤É®úÉä¤É®ú „ÉɨÉÉ xÉä**12** EòÉªÉ „ÉɨªÉÉSÉå +ɽþä EòÉ®úhÉ* Eäò±Éå iɪÉÉ +ÉYÉäSÉå +´ÉMÉhÉxÉ* ¤ÉèºÉ±Éä iÉÉiªÉÉ iÉÉÆMªÉÉÆiÉ VÉÉ>ðxÉ* ¤ÉÉVÉÉ®úɱÉÉMÉÚxÉ SÉɱɱÉä**13** nùÉä½þÉå PÉÉäb÷¬ÉÆiÉ BEò SÉ{ɳý* ¯û{ɪÉä iÉÒxÉ„ÉåSÉå {ÉÉ`ö¤É³ý* ºÉÉ>ð³ý ‡´É½þÒ®ú ªÉäiÉÉÆ Vɴɳý* +‡iÉ =SUôÞÆJÉ±É SÉɱɱÉä**14** EòvÉÓ xÉ JÉÉhÉÉ®úÉ SÉɤÉÚEò ¡ò]õEòÉ* ¤ÉÉVÉÉ®úÉ VÉÉhÉÉ®úÉ xÉ ¦É®úiÉÉÆ PÉ]õEòÉ* PÉÉäb÷É {Éb÷±ÉÉ EòƤɮúåiÉ ±É]õEòÉ* ¦É®ú±ÉÉ ]õSÉEòÉ BEòÉBEòÓ**15** EéòSÉÉ ¤ÉÉVÉÉ®ú EéòSÉå EòɪÉ* iÉÉiªÉÉÆºÉ +É`ö´É±ÉÒ ºÉÉ<ǨÉɪÉ* ´Éä³ýÓ BäEòiÉÉå ]õ³ýiÉÉ +{ÉɪÉ* xÉɽþÓ ={ÉÉªÉ MÉiÉ MÉÉä¹]õÒ**16** BäºÉåSÉ +ɇhÉEò BEònùÉÆ PÉb÷±Éå* iÉÉiªÉÉ EòÉä±½þÉ®ú MÉÉÆ´ÉÉ ‡xÉPÉɱÉä* iÉÉÆMÉÉ VÉÉäb÷ÚxÉ {ÉÖºÉɪÉÉ +ɱÉä* ´ÉƇnù±ÉÓ {ÉÉ=±Éå ¤ÉɤÉÉÆSÉÓ**17** +ÉiÉÉÆ VÉÉ>ðxÉ ªÉäiÉÉå ¨½þhÉɱÉä* {ÉÚhÉÉÇxÉÖ¨ÉÉänùxÉ xÉ´½þiÉå ‡¨É³ýɱÉå* iÉlÉɇ{É iÉÉiªÉÉ iÉèºÉäSÉ ‡xÉPÉɱÉä* {ɇ®úºÉÉ ´ÉiÉDZÉå EòÉªÉ {ÉÖføå**18** iÉÉÆMÉÉ +ÉvÉÓSÉ iÉÉä ‡¦É®úCªÉÉSÉÉ* ¤Éä¡òÉ¨É ¦É®úvÉÉÆ´É =vɳý±ÉÉ ºÉÉSÉÉ* {ÉɽþÒ xÉ ´ÉÉ]õ JɳýMÉä JÉÉSÉÉ* ‡VÉ´ÉÉ´É®úSÉÉ |ɺÉÆMÉ**19** +ºÉÉä iÉÉä ºÉÉ<ÇEÞò{ÉäxÉå ]õ³ý±ÉÉ* iÉÉÆMÉÉ ¤ÉɦÉÖ³ýÒ´É®ú +Énù³ý±ÉÉ* ¤É®úå ZÉɱÉå iÉälÉåSÉ ¨ÉÉäb÷±ÉÉ* nùMÉÉ ´É]õɴɱÉÉ {ÉÖføÒ±É**20** BäºÉɇSÉ BEò ¨ÉÖƤÉÉ{ÉÖ®úºlÉ* +ÉÆM±É¦ÉÉè¨É lÉÉä®ú MÉÞ½þºlÉ* ¨ÉxÉÓ vÉ®úÉä‡xÉ EòÉƽþÓ ½þäiÉ* +ɱÉÉ nù„ÉÇxÉÉlÉÇ ºÉÉ<ÈSªÉÉ**21** ½þÉäiÉÉ SÉÉÆnùÉä®úEò®úÉÆSÉÉ ´É‡„ɱÉÉ* {ÉjÉ ±Éɇ´É±Éå ¨ÉÉvÉ´É®úÉ´ÉɱÉÉ* iÉƤÉÚ BEò ¨ÉÉMÉÚxÉ PÉäiɱÉÉ* ‡xÉ´ÉÉºÉ ±ÉÉvɱÉÉ ºÉÖJÉÉSÉÉ**22** ¤ÉɤÉÉƇSɪÉÉ <SUô䇴ɯûrù* ¨½þhÉä±É EòÉähÉÒ SÉføäxÉ ¨É„ÉÒnù* {É®úiÉäxÉ nù„ÉÇxÉ PÉä>ð‡xÉ º´ÉSUôÆnù* +„ÉCªÉ ½þå |ɇºÉrù ºÉ´ÉÇjÉ**23** ªÉixÉ Eäò±ÉÉ iÉÒxÉ ´Éä³ýÉÆ* ¨É‡„ÉnùÒºÉÒ SÉføɴɪÉɱÉÉ* {ɇ®ú iÉÉä ºÉ´ÉÇ ‡xÉ¡Çò³ý MÉä±ÉÉ* {ÉɽþÖhÉÉ ‡½þ®ú¨ÉֺɱÉÉ ¨ÉxÉÉÆiÉ**24** <SUôÉ ½þÉäiÉÒ iɪÉÉSÉä ¨ÉxÉÓ* ¨É‡„ÉnùÓiÉ ´É®úiÉÒ VÉÉ>ð‡xÉ* ´ÉÆnùÉ´Éå ¤ÉɤÉÉÆºÉ MÉÖb÷PÉä ]õäEÚò‡xÉ* ½þºiÉ SÉÖƤÉÚ‡xÉ ¤ÉèºÉÉ´Éå**25** <SUôÉ iɪÉÉSÉÒ BäºÉÒ* ¤ÉɤÉÉ xÉ ªÉä>ðÆ nùäiÉ iɪÉɺÉÒ* ¨É‡„ÉnùÓiÉ ¤ÉèºÉɴɪÉɺÉÒ* +É{ÉÖ±Éä{ÉÉ„ÉÓ iÉävÉ´ÉÉÆ**26** JÉɱÉÓSÉ ºÉ¦ÉɨÉÆb÷{ÉÓ +ºÉÉ´Éå* iÉälÉå‡SÉ {Éɇ½þVÉä iÉ®úÒ ¤ÉèºÉÉ´Éå* nù„ÉÇxÉ PÉähÉå iÉälÉÚ‡xÉ PªÉÉ´Éå* {ɇ®ú xÉ ªÉÉ´Éå ´É®ú iÉähÉå**27** +ºÉÉä {ÉÖføå iÉÉä ‡xÉPÉä VÉɴɪÉÉ* +ÆMÉhÉÓ +ɱÉÉ ‡xÉ®úÉä{É PªÉɴɪÉÉ* VÉÉ„ÉÒ±É =nùªÉÒEò ¨½þhÉiÉÒ iɪÉÉ* PÉÉ<Ç EòɺɪÉÉ ½þÒ <iÉÖEòÒ**28** ±ÉÉäEòÉƽþÓ ¤É½þÖiÉ Eò‡lɱÉå* xÉÉxÉÉ{É®úÒ iɪÉÉ ‡´Éxɇ´É±Éå* {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ xÉ ½þÉäiÉÉÆ VÉä MÉä±Éä* ¤É½þÖ {ɺiÉɴɱÉä ¨½þhÉ´ÉÚ‡xÉ**29** ½þÉähÉÉ®úÉ{ÉÖføå EòÉƽþÓ xÉ SɱÉä* xÉɽþÓ iɪÉÉSªÉÉ ¨ÉxÉÉ iÉå {É]õ±Éå* {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ‡´É®ú‡½þiÉ ‡xÉPÉɱÉä* ½þÉ±É VÉɽþ±Éä ¨ÉÉMÉÉÈiÉ**30** MÉÉb÷Ò +É®úƦÉÓ xÉÒ]õ SÉɱɱÉÒ* {ÉÖføå PÉÉäb÷¬ÉÆxÉÓ ´ÉÉ]õ ºÉÉä‡b÷±ÉÒ* 2ºÉÉ>ð³ý ‡´É½þÒ®ú ¨ÉÉjÉ +Éä±ÉÉƇb÷±ÉÒ* iÉÉå {ÉÖføå +ɱÉÒ ¤ÉɪɇºÉEò±É**31** MÉÞ½þºlÉ ½þÉäiÉÉ ¨ÉÉMÉå ¤ÉèºÉ±ÉÉ* {ÉÖføå iÉÉÆMÉÉ BEòÉEòÓ SɨÉEò±ÉÉ* iÉÉä±É VÉÉ>ð‡xÉ iÉèºÉÉSÉ Eò±ÉlɱÉÉ* ¨ÉÉMÉå =±ÉÆb÷±ÉÉ ¨ÉÉMÉÉÈiÉ**32** ¨É½þi|ɪÉixÉå iÉÉÆMÉÉ lÉÉƤɇ´É±ÉÉ* MÉÞ½þºlÉ PɺɮúiÉ PɺɮúiÉ MÉä±ÉÉ* ¨ÉMÉ =SɱÉÚ‡xÉ iÉÉÆMªÉÉÆiÉ ¤ÉèºÉ‡´É±ÉÉ* iÉÉÆMÉÉ ½þÉƇEò±ÉÉ {ÉÖføɱÉÉ**33** ‡„É®úb÷Ò ®úɇ½þ±ÉÒ BEòÒEòb÷ä* ¨ÉÖƤÉ<Ç ®úɇ½þ±ÉÒ nùֺɮúÒEòb÷ä* EòÉä{É®úMÉÉÆ´ÉÓ +ɺ{ÉÒ]õ±É ‡VÉEòb÷ä* iÉÉÆMÉÉ ¨ÉMÉ ‡iÉEòb÷ä PÉäiɱÉÉ**34** +ºÉÉä EòÉƽþÓ ‡nù´ÉºÉ iÉälÉ* MÉÞ½þºlÉ {É‚SÉÉkÉÉ{É´ªÉ‡lÉiÉ* ½þÉäiÉä +´ÉYÉÉ-|Éɪɇ‚SÉkÉ* ¦ÉÉäHÞòi´É ¦ÉÉäMÉÒiÉ {Éb÷±Éä iÉä**35** BäºÉä +ºÉÆJªÉ +xÉÖ¦É´É +ɱÉä* ±ÉÉäEò ºÉ½þVÉÓ „ÉÆEÚòÆ ±ÉÉMɱÉä* ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ +ÉYÉÉ {ÉɳýÚÆ ºÉ®ú±Éä* Eò°üÆ xÉ vÉVɱÉä +´½þä®ú**36** EòÉähªÉÉ MÉÉb÷ÒSÉå 3SÉGò ‡xɺÉ]õ±Éå* EòÉähÉÉSÉå iÉå PÉÉäb÷å lÉEò±Éå* MÉÉb÷¬É SÉÖEò±Éä ={ÉÉ„ÉÒ ®úɇ½þ±Éä* SÉÖ®ú¨ÉÖ®úä ¡òÉƇEò±Éä ‡EòiÉÒBEòÓ**37** iÉÒSÉ +ÉYÉÉ VɪÉÉÆxÉÓ ´ÉƇnù±ÉÒ* +´Éä³ýÓ½þÒ MÉÉb÷Ò ºÉɇvɱÉÒ* ¨ÉÖ„ÉÉ¡ò®úÒ½þÒ ºÉÖJÉÉSÉÒ ZÉɱÉÒ* +É`ö´É ®úɇ½þ±ÉÒ VÉx¨ÉÉSÉÒ**38** ´É¹ÉÉÇxÉִɹÉç ¦ÉèIªÉ´ÉÞ‡kÉ* ¯ûSÉÉ´ÉÒ EòÉÆ ¤ÉɤÉÉÆ|ÉiÉÒ* BäºÉå +ɇ±ÉªÉÉ EòÉähÉÉSÉä ‡SÉkÉÓ* „ÉÆEòɇxÉ´ÉÞkÉÒ +´ÉvÉÉ®úÉ**39** {ÉɽþÚÆ VÉÉiÉÉÆ ¤ÉɤÉÉÆSÉå +ÉSɇ®úiÉ* ‡¦ÉIÉɇSÉ ¨ÉÉMÉhÉå iɪÉÉÆiÉå =‡SÉiÉ* +ÉxÉÆnù nùä<Ç ºÉÉvÉÒ ‡xÉVɇ½þiÉ* ºÉÉvÉÒ MÉÞ½þºlÉEòiÉÇ´ªÉ**40** EòɪÉÉ-´ÉÉSÉɇSÉkÉ-‡´ÉkÉ* ºÉÉ<Ç{ÉnùÓ VÉÉä ºÉ¨É‡{ÉÇiÉ* BäºÉÉ VÉÉä ºÉÉ<ÈSÉÉ +xÉxªÉ¦ÉHò* +É´Éb÷ä +iªÉÆiÉ ºÉÉ<ȺÉ**41** VÉå VÉå +zÉ {ÉÉEäò +ɸɨÉÓ* º´ÉɨÉÒ


iɪÉÉSÉÒ MÉÞ½þºlÉɸɨÉÓ* ªÉiÉÒ +ɇhÉ ¥ÉÀSɪÉÉǸɨÉÒ* ªÉÉƺÉÒ ½þÉä¨ÉÒ |ÉlɨÉiÉÉ**42** xÉ nùäiÉÉÆ +ÉvÉÓ iɪÉÉÆ +´ÉnùÉxÉ* º´ÉªÉå MÉÞ½þºlÉ VÉé Eò®úÒ ºÉä´ÉxÉ* +ÉSÉ°üÆ ±ÉÉMÉä SÉÉÆpùɪÉhÉ* „ÉɻɇxɤÉÈvÉxÉ ‡jÉ„ÉÖrùÒ**43** ªÉiÉÒ ¥ÉÀSÉÉ®úÒ ªÉÉÆ|ÉiÉÒ* ‡xɹÉä‡vɱÉÒºÉä {ÉÉEò‡xɹ{ɇkÉ* iÉä Eò°üÆ VÉÉiÉÉÆ SÉÉÆpùɪÉhÉ ¨ÉÉlÉÓ* +Énù³ýä ‡xɇ‚SÉiÉÓ iɪÉÉÆSªÉÉ**44** ¨½þhÉ´ÉÚ‡xÉ iɪÉÉÆSÉÒ =nù®ú{ÉÚ‡iÉÇ* „ÉɺjÉå ‡xÉ®ú‡´É±ÉÒ MÉÞ½þºlÉÉÆ´É®úiÉÒ* ªÉiÉÒ EòvÉÓ½þÒ xÉ =t¨É Eò‡®úiÉÒ* Eò®úɪÉÉ ¦É®úiÉÒ {ÉÉä]õÉSÉÒ**45** ¤ÉɤÉÉ xÉ´½þäiÉ MÉÞ½þºlÉ* ‡EòÆ´ÉÉ xÉ´½þäiÉ ´ÉÉxÉ|ɺlÉ* Eäò´É³ý ¥ÉÀSÉÉ®úÒ ¤Éɳý ºÉÆxªÉºiÉ* ‡¦ÉIÉɇSÉ |ɄɺiÉ iɪÉÉƺÉÒ**46** +‡JÉ±É ‡´É‚´É ¨ÉÉZÉå PÉ®ú* ¨ÉÒSÉ ´ÉɺÉÖnùä´É ‡´É‚´ÉƦɮú* ¨ÉÒSÉ {É®ú¥ÉÀ +IÉ®ú* ½þÉ oùfø¤ÉÉävÉ ‡xÉvÉÉÇ®ú VɪÉÉSÉÉ**47** ‡¦ÉIÉÉzÉÉSÉÉ {ÉÚhÉÇ +‡vÉEòÉ®ú* iɪÉÉ ‡´É‚´ÉEÖò]õÖƇ¤ÉªÉɺɇSÉ ºÉÉSÉÉ®ú* <iÉ®úÉÆSÉä ‡´Éb÷ƤÉxÉ|ÉEòÉ®ú* SÉ´½þÉ]õ¬É´É®ú {ɽþÉ´Éä**48** +ÉvÉÓ iªÉVÉÉ´ÉÒ {ÉÖjÉä¹ÉhÉÉ* ¨ÉMÉ ‡´ÉkÉä¹ÉhÉÉ ±ÉÉäEäò¹ÉhÉÉ* VÉÉä B¹ÉhÉÉjɪÉ-‡xɨÉÖÇHò VÉÉhÉÉ* iÉähÉå‡SÉ ‡¦ÉIÉÉ„ÉxÉÉ <SUôÉ´Éå**49** xÉÉiÉ®úÒ ""‡¦ÉIÉÉ{ÉÉjÉ +´É±ÉƤÉhÉå* VɳýÉä ‡VÉhÉå ±ÉɇVÉ®ú´ÉÉhÉå''* ¨É½þÉ®úÉVÉ iÉÖEòɤÉÉÆSÉå MÉÉhÉå* +lÉÉLJ´ÉhÉå ½þå ‡xÉ:ºÉÉ®ú**50** ºÉÉ<ǺɨÉlÉÇ ¨É½þÉxÉ ‡ºÉrù* ±É½þÉxÉ lÉÉä®úÉÆ ½þå iÉÉå |ɇºÉrù* {ɇ®ú +ɨ½þÒ‡SÉ ºÉnùÉ +É„ÉɤÉrù* +zÉrù ºÉi{ÉnùÓ**51** 4{ÉÆSɨɽþɪÉYÉɇ´ÉhÉ* MÉÞ½þºlÉÉºÉ VÉå ‡xÉÆt VÉä´ÉhÉ* iÉå ‡„É®úb÷ÓiÉ ®úÉäVÉ {ɇ´ÉjÉ ¦ÉÉäVÉxÉ* º´ÉªÉå Eò®ú´ÉÚxÉ PÉä ºÉÉ<Ç**52** |ÉiªÉ½þÓ {ÉÉÆSÉ PÉ®úå VÉÉ<Ç* +‡iɇlɪÉYÉÉSÉå º¨É®úhÉ nùä<Ç* ¦ÉÉMªÉ´ÉÉxÉ ½þÉ ±ÉÉ¦É PÉä<Ç* +É{ÉÖ±Éä MÉä½þÓ ¤ÉèºÉÚxÉ**53** ºÉÉ°ü‡xɪÉÉÆ VÉä {ÉÆSɨɽþɪÉYÉ* +´É‡„ɹ]õÉzÉ Eò‡®úiÉÒ ºÉä´ÉxÉ* +YÉÉiÉ "{ÉÆSɺÉÚxÉÉ' {ÉÉ{ÉMɽþxÉ* iɪÉÉÆSÉå ‡xÉnùǽþxÉ iÉähÉä‡xÉ**54** EòÆb÷hÉÒ SÉÖ±±ÉÒ {Éä¹ÉhÉÒ* =nùEÖòƦÉÒ +ɇhÉ ¨ÉÉVÉÇxÉÒ* ½þÓ {ÉÆSɺÉÚxÉÉ ªÉÉ xÉÉÆ´ÉÉÆxÉÓ* +ɽþäiÉ VÉxÉÓ |ɇºÉrù**55** =JɳýÓ vÉÉxªÉnùÉhÉÉ PÉɱÉÚ‡xÉ* ´É®úÒ ¨ÉֺɳýÉSÉä PÉÉ´É ½þÉhÉÚ‡xÉ* iÉÚºÉ EòÉåb÷É ]õɇEòiÉÒ EòÉføÚ‡xÉ* ½þÉäiÉä xÉ VÉÉhÉÚ‡xÉ VÉҴɇ½þƺÉÉ**56** {Éb÷äxÉÉ iÉå vÉÉxªÉ {ÉSÉxÉÓ* |ɪÉÉäMÉ <iÉÖEòÉ VÉɽþ±ªÉÉ´ÉÉÆSÉÚ‡xÉ* ¨½þhÉÉä‡xÉ ½þå {ÉÆSɺÉÚxÉÉOÉhÉÒ* {ÉÉ{É "EòÆb÷hÉÒ' ªÉÉ xÉÉÆ´É**57** SÉÖ±ÉÒºÉ ºÉ{ÉÇhÉ ±ÉÉÆEòb÷å ±Éɇ´É±ÉÓ* iÉähÉå {ÉÉEò‡xɹ{ɇkÉ ZÉɱÉÒ* iÉälÉå½þÒ xÉEò³ýiÉ VÉҴɽþiªÉÉ PÉb÷±ÉÒ* iªÉÉ xÉÉÆ´É "SÉÖ±±ÉÒ' {ÉÉ{É nùÖVÉå**58** PÉä>ð‡xÉ VÉÉiÉå ´ÉÉ VÉÉiÉhÉÒ* ‡{ɹ]õ Eò‡®úiÉÉÆ vÉÉxªÉÉSÉå EòÉähÉÒ* xÉ Eò³ýiÉ +ºÉÆJªÉ VÉÒ´ÉÉÆSÉÒ ½þÉxÉÒ* ½þÉäiÉä iªÉÉ "{Éä¹ÉhÉÒ' ½þå xÉÉÆ´É**59** ´ÉÉ{ÉÒ EÚò{É iÉb÷ÉMÉɨÉvÉÚ‡xÉ* EÖòÆ¦É PÉä>ð‡xÉ +ɇhÉiÉÒ {ÉÉhÉÒ* ‡EòÆ´ÉÉ xÉ®úxÉÉ®úÒ vÉÖiÉÉÆ vÉÖhÉÓ* +ºÉÆJªÉ |ÉÉhÉÒ ¨É®úiÉÉiÉ**60** ºÉÉvÉɴɪÉÉ EÖòƦɺ´ÉSUôiÉä* PÉÉƇºÉiÉÉÆ ´ÉÉ =‡]õiÉÉÆ ½þÉiÉå* +‡xÉSUôÉ VÉÒ ½þiªÉÉ PÉb÷iÉä* {ÉÉ{É SÉÉèlÉå "=nùEÖòƦÉÒ'**61** iÉèºÉå‡SÉ „ÉÒiÉÉä¹hÉ =nùEåò ºxÉÉxÉ* Eò°ü VÉÉiÉÉÆ ºÉb÷É-ºÉƨÉÉVÉÇxÉ* VÉҴɽþiªÉÉ PÉb÷ä VÉÒ nùɯûhÉ* "¨ÉÉVÉÇxÉÒ' VÉÉhÉ iªÉÉ xÉÉÆ´É**62** ªÉÉ {ÉÆSÉ {ÉÉ{ɇxɨÉÖÇHòÒºÉ* {ÉÆSɨɽþɪÉYÉ MÉÞ½þºlÉɺÉ* ½þÉäiÉÉÆ {ÉÆSɺÉÚxÉɇxÉ®úɺÉ* ‡SÉkÉ„ÉÖrùÒºÉ ±ÉÉvÉä iÉÉä**63** ‡SÉkÉ„ÉÖrùÒSÉå ½þå‡SÉ ¤É³ý* „ÉÖrùYÉÉxÉ ={ÉVÉä ºÉÉäVV´É³ý* YÉÉxÉÉxÉÆiÉ®ú ¨ÉÉäIÉ +fø³ý* {ÉÉ´ÉiÉÒ ºÉ¡ò³ý ¦ÉÉMªÉÉSÉä**64** +ºÉÉä ½þå ºÉÉ<ÈSÉå ¦ÉèIªÉµÉiÉ* ‡±É‡½þiÉÉÆ ‡±É‡½þiÉÉÆ ´ÉÉfø±ÉÉ OÉÆlÉ* {ɇ®úºÉÉ BEò EòlÉÉ +x´ÉlÉÇ* +vªÉÉªÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò°üÆ ¨ÉMÉ**65** |Éä¨É +ºÉÉ´Éå ¨ÉÉjÉ ‡SÉkÉÉ* EòÉähÉɽþÒ ºÉ´Éå EòÉƽþÓ½þÒ vÉɇb÷iÉÉ* VÉɽþ±ÉÒ VÉ®úÒ iɪÉÉ ‡´Éº¨É®úhÉiÉÉ* ¤ÉɤÉÉ xÉ ‡´ÉºÉ®úiÉÉÆ ¨ÉÉMÉiÉ**66** +ºÉÉä ¦ÉÉVÉÒ ¦ÉÉEò®ú {ÉäføÉ* ¦É‡Hò¦ÉÉ´É +ºÉÉ´ÉÉ MÉÉføÉ* ¦Éä]õiÉÉÆ BäºÉÉ ¦ÉHò ‡xÉvÉb÷É* ºÉÉ<ÇºÉ =¦Éb÷É |Éä¨ÉÉSÉÉ**67** iÉÒ BEò |Éä¨É³ý ¦ÉHòÉSÉÒ EòlÉÉ* BäEòiÉÉÆ +ÉxÉÆnù ½þÉä<Ç±É ‡SÉkÉÉ* EòÉähÉÒ½þÒ º´ÉÒEÞòiÉEòɪÉÕ SÉÖEòiÉÉÆ* ¤ÉɤÉɇSÉ ®úºiÉÉ ±Éɇ´ÉiÉÒ**68** Bä„ÉÒ ½þÒ MÉÉäb÷ ‡„ÉIÉhÉ{Érù‡iÉ* ªÉÉäMªÉ´Éä³ýÓ nùäiÉÒ VÉÉMÉÞ‡iÉ* vÉxªÉ ¦ÉÉMªÉÉSÉä VÉä ½þä +xÉ֦ɇ´ÉiÉÒ* +ÉxÉÆnù‡ºlɇiÉ +´ÉhªÉÇ**69** ¦ÉHò¸Éä¹`ö ®úɨÉSÉÆpù xÉɨÉ* ´Éb÷Ò±É VɪÉÉÆSÉä +Éi¨ÉÉ®úɨÉ* iÉJÉÇb÷ VɪÉÉƺÉÒ ={ÉxÉɨÉ* ‡´É¸ÉɨÉvÉÉ¨É ºÉÉ<Ç VɪÉÉÆ**70** {ɇ®ú VÉähÉå ‡xÉiªÉ ºÉƤÉÉävÉxÉ* iÉä ¤ÉɤÉɺÉɽþä¤É iÉJÉÇb÷ VÉÉhÉ* iÉähÉå‡SÉ ½þÒ {ÉÉälÉÒ SÉɱɴÉÚÆ +É{ÉhÉ* xÉɽþÓ EòÉ®úhÉ ªÉÉ{É®úiÉå**71** ºÉÉ<Ç|Éä¨Éå =SÉƤɳýÚxÉ* iÉJÉÇb÷ VÉé VÉÉiÉ +ÉälÉƤÉÚxÉ* Eò°üÆ ±ÉÉMÉiÉÒ +xÉ֦ɴÉEòlÉxÉ* EòÉªÉ iÉå ¸É´ÉhÉ ºÉÖJÉEò®ú**72** EòÉªÉ iɪÉÉÆSÉå ¦É‡Hò‡´É¦É´É* {ÉnùÉä{ÉnùÓ ºÉÉ<ÈSÉä +xÉ֦ɴÉ* BEòɨÉÉMÉÚ‡xÉ BEò +‡¦ÉxÉ´É* ºÉ®úºÉɇ´É¦ÉÉÇ´É VÉé Eò‡lÉiÉÒ**73** ¤ÉɤÉɺÉɽþä¤É +iÉÖ±É |Éä¨ÉÒ* ºÉÉ<ÈSÉÒ +ɱÉäJªÉ |ɇiɨÉÉ vÉɨÉÓ* ¦É´ªÉ SÉÆnùxÉÒ nùä´½þÉ®úÉ xÉɨÉÒ* {ÉÚVÉxÉEòɨÉÒ ‡jÉEòɳý**74** iÉJÉÇb÷ ¨ÉÉä`öä {ÉÖhªÉ´ÉÉxÉ* {ÉÖjɽþÒ {ÉÉä]õÓ ¦É‡Hò¨ÉÉxÉ* ºÉÉ<ÇºÉ xÉè´Éät ºÉ¨É‡{ÉDZªÉɇ´ÉhÉ* Eò®úÒxÉÉ +zÉOɽþhÉ iÉÉä**75** Eò°ü‡xɪÉÉÆ |ÉÉiÉ:ºxÉÉxÉ* EòɪÉÉ´ÉÉSÉɨÉxÉåEò°üxÉ* Eò®úÒ ‡xÉiªÉ Uô¤ÉÒSÉå {ÉÚVÉxÉ* xÉè´Éät ºÉ¨É{ÉÇhÉ ¦ÉHòÒxÉå**76** ½þÉ iɪÉÉSÉÉ ‡xÉiªÉ Gò¨É* +ºÉiÉÉÆ SÉɱɱÉÉ +‡´É¸É¨É* VÉɽþ±ÉÉ ºÉ¡ò±É {ɇ®ú¸É¨É* +xÉÖ¦É´É +xÉÖkÉ¨É ±ÉÉvɱÉÉ**77** ¨ÉÉiÉɽþÒ ºÉÉ<ÈSÉÒ {É®ú¨É ¦ÉHò* ‡„É®úb÷ÒºÉ VÉÉ>ðÆ ZÉɱÉÒ =iºÉÖEò* ¨ÉÖ±ÉÉxÉå ¨ÉÉMÉÉÈiÉ ‡iÉSªÉÉ ºÉ¨É´ÉäiÉ* +ºÉÉ´Éä ½þÉ ½þäiÉ ´É‡b÷±ÉÉÆSÉÉ**78** <SUôÉ ‡iɪÉäºÉÒ ‡„É®úb÷ÒºÉ VÉÉ´Éå* ºÉ¨ÉlÉÇ ¸ÉÓSÉå nù„ÉÇxÉ PªÉÉ´Éå* iÉälÉå‡SÉ EòÉƽþÓ ‡nù´ÉºÉ Gò¨ÉÉ´Éä* SÉ®úhÉ ºÉä´ÉÉ´Éä |ÉiªÉIÉ**79** BäºÉÉ VÉ®úÒ ´É‡b÷±ÉÉÆSÉÉ ½þäiÉ* VÉÉhÉå xÉ´½þiÉå ¨ÉÖ±ÉÉSÉå ¨ÉxÉÉÆiÉ* EòÉähÉÒ ¨ÉÉMÉå {ÉÚVÉÉ PÉ®úÉÆiÉ* Eò®úÒ±É ‡xɪɇ¨ÉiÉ ½þÒ ‡SÉÆiÉÉ**80** ´Éb÷Ò±É |ÉÉlÉÇxÉɺɨÉɇVɹ]õ* iɪÉÉÆºÉ ¨ÉÚ‡iÉÇ{ÉÚVÉäSÉä Eò¹]õ* nùähÉå EèòºÉå ½þÉä<Ç±É <¹]õ* EòÉäb÷å ½þå |ÉEÞò¹]õ ¨ÉÖ±ÉɱÉÉ**81** iÉ®úÒ VÉÉhÉÉä‡xÉ iɪÉÉÆSÉå ¨ÉxÉÉäMÉiÉ* ‡SÉ®úÆVÉÒ´É |ɪÉÉhÉÓ =tiÉ* |Éä¨É{ÉÖ®ú:ºÉ®ú ´É‡b÷±ÉÉÆºÉ ‡´ÉxÉ´ÉÒiÉ* EòÉªÉ iÉÒ ¨ÉÉiÉ {ɇ®úºÉÉ´ÉÒ**82** ºÉÉ<鼃 xÉè´Éät Eäò±ªÉɇ´ÉhÉå* PÉ®úÓ EòÉähÉÓ½þÒ +zÉ xÉ ºÉä´ÉhÉå* ½þå <iÉÖEåò ¨ÉÉxªÉ Eäò‡±ÉªÉɇ´ÉhÉå* PÉb÷äxÉÉ VÉÉhÉå ‡xɇ‚SÉÆiÉ**83** ½þå ¨ÉÖ±ÉÉSÉå ‡xÉiªÉµÉiÉ* ´É‡b÷±ÉÉÆºÉ ½þÉäiÉå +ÉvÉÓSÉ +´ÉMÉiÉ* ""VÉÉ ¨ÉÒ Eò®úÒxÉ xÉè´Éät ‡xÉiÉ* ®úɽþÓ iÉÚÆ ‡xɇ‚SÉÆiÉ'' ´ÉnùiÉÒ iÉä**84** ""+ÉvÉÓ xÉ Eò‡®úiÉÉÆ ºÉÉ<ǺɨÉ{ÉÇhÉ* xÉ Eò°üÆ EòÉähÉÒ½þÒ +zÉOɽþhÉ* ½þå ¨ÉÉZÉå ´ÉSÉxÉ ¨ÉÉxÉÓ |ɨÉÉhÉ* xÉ Eò®úÓ +xɨÉÉxÉ VÉÉ º´ÉºlÉ''**85** |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉÆ ½þå +É‚´ÉɺÉxÉ* ¨ÉÖ±ÉMÉÉ ‡„É®úb÷ÒºÉ Eò®úÒ |ɪÉÉhÉ* {ÉÖføå =MÉ´ÉiÉÉÆ nùֺɮúÉ ‡nùxÉ* Eò‡®úiÉÒ {ÉÚVÉxÉ iÉJÉÇb÷ º´ÉªÉå**86** ¤ÉɤÉɺÉɽþä¤É iÉJÉÇb÷ÉÆxÉÓ* {ÉÚVÉxÉÉ®úƦÉÓSÉ nùֺɮúä ‡nùxÉÓ* +ɱÉäJªÉ|ɇiɨÉäºÉx¨ÉÖJÉ ªÉä>ð‡xÉ* ±ÉÉä]õÉÆMÉhÉÓ |ÉɇlÉǪÉä±Éå**87** ¨ÉÖ±ÉMÉÉ VÉèºÉÒ {ÉÚVÉÉ Eò®úÒ* iÉèºÉÒSÉ ¤ÉɤÉÉ ¨ÉÉZÉÒ SÉÉEò®úÒ* +ºÉÉ´ÉÒ Eò´ÉÉ<ÇiÉ xÉ PÉb÷É´ÉÒ ¨ÉVÉEò®úÓ* |Éä¨É +ÆiÉ®úÓ tÉ ¨ÉÉiÉå**88** ¥ÉÉÀ¨ÉÖ½þÚiÉÕ ºxÉÉxÉ Eò°üxÉ* BäºÉå |ÉÉlÉÇxÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò {ÉÚVÉxÉ* iÉJÉÇb÷ Eò°üÆ ±ÉÉMɱÉä |ɇiɇnùxÉ* xÉè´ÉätºÉ¨É{ÉÇhɺɨɴÉäiÉ**89** xÉè´ÉätÉlÉÇ „ÉEÇò®úÉJÉÆb÷* ¤ÉɤÉɺÉɽþä¤É +‡{ÉÇiÉ +JÉÆb÷* BäºÉÉ ‡xÉªÉ¨É SÉɱɱÉÉ =nùÆb÷* {Éb÷±ÉÉ iªÉÉ JÉÆb÷ BEò‡nùxÉÓ**90** ´ªÉ´É½þÉ®ú´ªÉÉ{ÉÞiÉ +ÆiÉ:Eò®úhÉ* iÉJÉÇb÷ÉÆºÉ xÉɽþÓ ®úɇ½þ±Éå º¨É®úhÉ* ½þÉä>ð‡xÉ MÉä±Éå ºÉ´ÉÉÈSÉå ¦ÉÉäVÉxÉ* xÉè´Éätɇ´ÉhÉ BEò ‡nùxÉÓ**91** BEòÉ ¨ÉÉä`ö¬É ‡MÉ®úhÉÒ´É®úÒ* iÉJÉÇb÷ºÉɽþä¤É ¨ÉÖJªÉɇvÉEòÉ®úÒ* iÉnùlÉÇ |ÉÉiÉ:EòɳýSÉä |ɽþ®úÓ* VÉÉhÉå ¤Éɽþä®úÒ ‡xÉiªÉ iªÉÉÆ**92** {ÉÖføå ¨ÉMÉ nùÖ{ÉÉ®ú ¦É®úiÉÉÆ* ¤Éɽþä°üxÉ {É®úiÉ ªÉäiÉÉÆ* {ÉÚ´ÉLJxÉ´Éä‡nùiÉ „ÉEÇò®úÉ |ɺÉÉnùiÉÉ* ¦ÉÉäVÉxÉÓ ¤ÉèºÉiÉÉÆ {ÉÉ´ÉiÉ iÉä**93** BäºÉÉ ‡xÉªÉ¨É SÉɱÉiÉÉÆ* {Éb÷±Éå BEònùÉÆ ‡´Éº¨É®úhÉ ‡SÉkÉÉ* ®úɇ½þ±ÉÒ „ÉEÇò®úÉJÉÆb÷‡xÉ´ÉänùxÉiÉÉ* |ɺÉÉnùOɽþhÉiÉÉ +ÆiÉ®ú±ÉÒ **94** Eò®úɴɪÉÉ ¤ÉèºÉiÉÉÆ ¦ÉÉäVÉxÉ* „ÉEÇò®úÉ„Éä¹É º´Éé{ÉÉEòÒhÉ* {ÉÉjÉÓ ´ÉÉføÒ +xÉÖ‡nùxÉ* iÉÒSÉ EòÓ VÉÉhÉ +zÉ„ÉÖ‡rù **95** {ɇ®ú iÉä


‡nù´É„ÉÓ {ÉÚVÉɺɨɪÉÓ* ½þÉä>ð‡xÉ EòÉƽþÓiÉ®úÒ PÉÉ<Ç* „ÉEÇò®úÉ xÉè´Éät ®úɽþÚ‡xÉ VÉÉ<Ç* |ɺÉÉnù `öɪÉÓ {Éb÷äxÉÉ**96** iªÉÉSÉ ´Éä³ýÓ {ÉÉjÉÉ´É°üxÉ* iÉJÉÇb÷ +xÉÖiÉÉ{ɪÉÖHò ½þÉä>ðxÉ* ºÉÉ<Ç|ɇiɨÉÉ +‡¦É´ÉÆnùÚxÉ* ºÉɸÉÖxɪÉxÉ ¤ÉÉä±ÉiÉ**97** ¤ÉɤÉÉ ½þÒ EòÉªÉ ¨ÉɪÉÉ nùɇ´É±ÉÒ* EèòºÉÒ ¨ÉVɱÉÉ ¦ÉÚ±É {Éɇb÷±ÉÒ* Eò´ÉÉ<ÇiɇSÉ ¨ÉVÉEò®úÓ PÉb÷‡´É±ÉÒ* IɨÉÉ ´É‡½þ±ÉÒ ¨ÉVÉ Eò®úÉ**98** xÉ´½þä ¦ÉÚ±É ½þå ¨É½þÉ{ÉÉ{É* {ÉɴɱÉÉå ¨ÉÒ ¨É½þnùxÉÖiÉÉ{É* SÉÖEò±ÉÉå SÉÖEò±ÉÉå ¨ÉÒ ‡xɺjÉ{É* ´½þÉ´Éå ¨ÉVÉ ºÉEÞò{É ¨É½þÉ®úÉVÉÉ**99** ±ÉÉä]õÉÆMÉhÉ PÉÉiɱÉå Uô¤ÉÒSÉä SÉ®úhÉÉ* ºÉJÉänù Mɇ½þÆ´É®ú±Éä +ÆiÉ:Eò®úhÉÉ* ¨½þhÉiÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉ nùªÉÉPÉxÉÉ* Eò®úÓ MÉÉ Eò¯ûhÉÉ ¨ÉVÉ´É®úÒ**100** BäºÉå ´ÉnùiÉ ¨ÉÖ±ÉÉºÉ {ÉjÉ* vÉɇb÷±Éå ½þÉä>ð‡xÉ +‡iÉ ±ÉÉSÉÉ®ú* ""PÉb÷±ÉÉ ¨ÉVÉEòb÷Ú‡xÉ |ɨÉÉnù lÉÉä®ú* IɨÉÉ Eò®ú MÉÉ'' |ÉÉlÉÉÇ´Éå**101** ""nùªÉÉ Eò®úÉ ªÉÉ +xÉxªÉ„É®úhÉÉ''* BäºÉÒ ºÉÉ<ȺÉÒ ¦ÉÉEòÉ´ÉÒ Eò¯ûhÉÉ* +¦ÉªÉEò®ú +ɇhÉ +¦ÉªÉ´ÉSÉxÉÉ* ¨ÉÉMÉÉ´Éå nùÒxÉÉ nùɺÉÉiÉå**102** ´ÉÉÆpùå OÉɨÉÓ ½þÉ |ÉEòÉ®ú* ‡„É®úb÷Ò „ÉƦɮú EòÉäºÉ nùÚ®ú* iÉÉiEòɳý iÉälÉå {ÉɴɱÉÒ Jɤɮú* {ɇ®úºÉÉ iÉé =nÂùMÉÉ®ú ¤ÉɤÉÉÆSÉä**103** ¦ÉÚiÉ-¦É‡´É¹ªÉ-´ÉiÉǨÉÉxÉ* nùä„ÉEòɱÉÉtxɴɇSUôzÉ* ¨É½þÉ®úÉVÉÉƺÉÒ ‡jÉEòɱÉYÉÉxÉ* {ɽþÉ iÉå |ɨÉÉhÉ |ÉiªÉIÉ**104** <Eòb÷ä ¨ÉÖ±ÉMÉÉ ‡„É®úb÷ÒºÉ +ºÉiÉÉÆ* iÉäSÉ ‡nùxÉÓ iÉä ºÉ¨ÉªÉÓ VÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ* PÉb÷±ÉÒ ºÉÉ<ÇºÉ ´ÉÆnùÚÆ VÉÉiÉÉÆ* ¸ÉÉäiÉÉÆ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ {ɇ®úºÉÉ´ÉÒ**105** ¨ÉÖ±ÉMÉÉ ªÉä>ð‡xÉ +‡iÉ =±½þɺÉiÉÉ* +É<ǺɨɴÉäiÉ SÉ®úhÉ ´ÉƇnùiÉÉÆ* ºÉÉ<Ç VÉå +É<ÇºÉ ´Énù±Éä iÉå {ɇ®úºÉiÉÉÆ* {ÉɴɱÉÉ ‡´É‡º¨ÉiÉiÉÉ +iªÉÆiÉ**106** ""EòÉªÉ Eò®úÉ´Éå +É<Ç +ÉVÉ* MÉä±ÉÉå ¨ÉÒ ´ÉÉÆpù¬ÉºÉ VÉèºÉÉ ®úÉäVÉ* xÉɽþÓ JÉɴɪÉÉ {ªÉɴɪÉÉ {ÉäVÉ* ={ÉÉ„ÉÒ ¨ÉVÉ ªÉÉ´Éå ±ÉÉMɱÉå**107** EèòºÉÉ {ɽþÉ @ñhÉÉxÉÖ¤ÉÆvÉ* Eò´ÉÉb÷ ½þÉäiÉå VÉ®úÒ ¤ÉÆnù* iÉ®úÒ ¨ÉÒ |É´Éä„ɱÉÉå º´ÉSUôÆnù* EòÉähÉ |ɇiɤÉÆvÉ ¨ÉVÉ Eò®úÒ**108** ¨ÉɱÉEò xÉɽþÓ ‡¨É³ýɱÉÉ PÉ®úÓ* +ÉÆiÉb÷Ó ¨ÉÉZÉÓ Eò³ýEò³ý±ÉÓ ¦ÉÉ®úÒ* iÉèºÉɇSÉ ¨ÉÒ +zÉɇ´ÉhÉ ¨ÉÉPÉÉ®úÒ* ¦É®ú nùÖ{ÉÉ®úÓ {É®úiɱÉÉå''**109** BäºÉä ½þä ¤ÉÉä±É VÉä´½þÉÆ {ɇ®ú‡ºÉ±Éä* ‡SÉ®úÆVÉÒ´ÉÉÆxÉÓ iÉÉiEòɳý iÉɇb÷±Éå* +É{ÉÖ±Éä ´Éb÷Ò±É ¤É½þÖvÉÉ ‡´ÉºÉ®ú±Éä* nùÉ´ÉɪÉÉ SÉÖEò±Éä xÉè´Éät**110** ¨ÉÖ±ÉMÉÉ ¤ÉɤÉÉƺÉÒ Eò®úÒ ‡´ÉxÉÆiÉÒ* ¨ÉVɱÉÉ VÉÉ>ðÆ tÉ PÉ®úÉ|ÉiÉÒ* ¤ÉɤÉÉ iɪÉÉºÉ VÉÉ>ðÆ xÉ nùäiÉÒ* iÉälÉå‡SÉ PÉäiÉÒ iÉä {ÉÚVÉÉ**111** iªÉÉSÉ ‡nù´É„ÉÓ ‡„É®úb÷Ò½þÚxÉ* vÉɇb÷±Éå ºÉ‡´ÉºiÉ®ú {ÉjÉ ‡±É½þÚxÉ* ‡´Éiɳý±Éå ´É‡b÷±ÉÉÆSÉå +ÆiÉ:Eò®úhÉ* {ÉjÉ iÉå ´ÉÉSÉÚxÉ {ÉɽþiÉÉÆ**112** <Eòb÷Ò±É {ÉjÉ ‡iÉEòb÷ä {ÉɴɱÉå* ¨ÉÖ±ÉɱÉɽþÒ +É‚SɪÉÇ ´ÉÉ]õ±Éå* iɪÉÉSªÉɽþÒ xɪÉxÉÓ nùÉ]õ±Éä* +¸ÉÖ ±ÉÉMɱÉä ´É½þɴɪÉÉ**113** {ɽþÉ EèòºÉÉ ½þÉ ºÉÉ<ÈSÉÉ JÉä³ý* EèòºÉå xÉ |Éä¨É =SÉƤɳýä±É* BäºÉÉ EòÉähÉ {ÉɹÉÉhÉ +ºÉä±É* VÉÉä xÉ pù´Éä±É ªÉähÉäxÉÒ**114** ªÉÉSÉ ¨ÉÖ±ÉÉSÉÒ |Éä¨É³ý +É<Ç* ‡„É®úb÷ÒºÉ +ºÉiÉÉÆ BEäò ºÉ¨ÉªÉÓ* Eò®úÒiÉ +xÉÖOɽþ ¤ÉɤÉÉ ºÉÉ<Ç* iÉÒ xɴɱÉÉ<Ç {ɇ®ú‡ºÉVÉä**115** +ºÉiÉÉÆ iÉälÉå ¦ÉÉäVÉxÉÉMÉÉ®úÓ* {ÉÉjÉå ´ÉÉføÚ‡xÉ ZÉɱÉÒ iɪÉÉ®úÒ* <iÉÖCªÉÉÆiÉ BEò ‚´ÉÉxÉ uùÉ®úÓ* ¦ÉÖEäò±Éå nùÖ{ÉÉ®úÓ {ÉÉiɱÉå**116** ¦ÉÉEò®ú ½þÉäiÉÒ iÉÒ {ÉÉjÉÉ´É®ú* ‚´ÉÉxÉÉºÉ ¤ÉÉ<Ç VÉÉå PÉɱÉÒ SÉiÉEÖò®ú* iÉÉå BEò ‡SÉJɱÉÉÆiÉ ¨ÉÉJɱÉÉ ºÉÚEò®ú* iÉälÉå‡SÉ IÉÖvÉÉiÉÖ®ú {ÉÉiɱÉÉ**117** ´ÉÉiÉÉÇ PÉb÷±ÉÒ º´ÉɦÉɇ´ÉEò{ÉhÉÓ* xÉɽþÓ ¤ÉÉ<ÇSªÉÉ vªÉÉxÉÓ ¨ÉxÉÓ* {ɇ®ú nùÖ{ÉÉ®úÓ +É{ÉhÉ ½þÉä>ð‡xÉ* iÉÒSÉ ºÉÉ<ÈxÉÓ Eòɇfø±ÉÒ**118** nùÖ{ÉÉ®úÓ ¦ÉÉäVÉxÉ VÉɽþ±ªÉÉxÉÆiÉ®ú* ¨É‡„ÉnùÓiÉ ‡xÉiªÉGò¨ÉÉxÉÖºÉÉ®ú* ¤ÉÉ<Ç ªÉä>ð‡xÉ ¤ÉèºÉiÉÉÆ nùÚ®ú* ºÉÉ<Ç ºÉÉnù®ú {ÉÖºÉiÉÒ**119** ""+É<Ç i´ÉÉÆ +ÉVÉ ¨ÉVÉ VÉä´ÉÚÆ PÉÉiɱÉå* iÉähÉå ½þå +ÉEòÆ`ö {ÉÉä]õ ¦É®ú±Éå* ½þÉäiÉä ½þä |ÉÉhÉ ´ªÉÉEÖò³ý ZÉɱÉä* iÉä iÉÞ{iÉ Eäò±Éä MÉä iÉÖ´ÉÉÆ**120** BäºÉåSÉ Eò®úÒiÉ VÉÉ´Éå ‡xÉiªÉ* ½þåSÉ EòɨÉÓ ªÉä<Ç±É ºÉiªÉ* ¨É‡„ÉnùÓiÉ ¤ÉèºÉÚxÉ ¨ÉÒ +ºÉiªÉ* ¤ÉÉä±ÉäxÉ ½þå ‡jɺÉiªÉ PÉb÷äxÉÉ**121** Bä„ÉÒSÉ ¨ÉÉZÉÒ nùªÉÉ VÉÉhÉÉ´ÉÒ* ¦ÉÖEäò±ªÉÉ ¦ÉÉEò®ú +ÉvÉÓ tÉ´ÉÒ* +É{ÉÖ±ªÉÉ {ÉÉä]õÉ xÉÆiÉ®ú JÉÉ´ÉÒ* vÉ®úÉ´Éå VÉÒ´ÉÓ ½þå xÉÒ]õ''**122** EòÉªÉ ´Énù±Éä ½þå ºÉÉ<ǺɨÉlÉÇ* ¤ÉÉ<ÇºÉ EòÉƽþÓSÉ Eò³ýäxÉÉ +lÉÇ* EòÉªÉ +ºÉÉ´ÉÉ EòÓ ¦ÉÉ´ÉÉlÉÇ* ´ÉÉhÉÒ ‡xÉ®úlÉÇEò xÉ´½þä EònùÉ**123** ¨½þhÉä ¨ÉÒ iÉÖ¨½þÉÆºÉ ´ÉÉføÒxÉ BäºÉå* PÉb÷É´Éå iÉ®úÒ ¨ÉVÉEò®úÓ EèòºÉå* ¨ÉÒSÉ {É®úiÉÆjÉ nùä>ð‡xÉ {ÉèºÉä* ‡¨É³ýä±É iÉèºÉå JÉÉiɺÉå**124** ""ºÉä´ÉÚ‡xɪÉÉÆ iÉÒ |Éä¨ÉÉSÉÒ ¦ÉÉEò®ú* VÉɽþ±ÉÉå ¨ÉÒ iÉÞ{iÉ ‡xɦÉÇ®ú* +VÉÚxÉ ¨ÉVɱÉÉ ªÉäiÉÒ føäEò®ú''* ¤ÉɤÉÉ |ÉiªÉÖkÉ®ú Eò‡®úiÉÉiÉ**125** ""iÉÚÆ VÉä´ÉÚÆ ¤ÉèºÉiÉÉÆ uùÉ®úÓ ªÉäiÉÉÆ* {ÉÉä]õÓ IÉÖvÉäSÉÒ VɪÉÉ ´ªÉÉEÖò±ÉiÉÉ* i´ÉÉÆ nùä‡JɱÉå VªÉÉ ‚´ÉÉxÉÉ +´É‡SÉiÉÉ* ¨ÉVÉ BEòÉi¨ÉiÉÉ iɪÉɺɴÉå**126** iÉèºÉå ºÉ´ÉÉÈMÉÓ ¨ÉɇJɱÉÉ ‡SÉJɱÉɺÉÒ* nùä‡JɱÉå i´ÉÉÆ VɪÉÉ ºÉÚEò®úɺÉÒ* ¦ÉÖEäòxÉå ´ªÉÉEÖò³ý ZÉɱÉ䇱ɪÉɺÉÒ* ¨ÉÉZÉÒ iɪÉɺÉÓ BEòÉi¨ÉiÉÉ''**127** BäEòÉä‡xÉ ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ ´ÉSÉxÉÉäHòÒ* ¤ÉÉ<Ç {ÉɴɱÉÒ ‡´Éº¨ÉªÉ ‡SÉkÉÓ* ‚´ÉÉxÉå ºÉÚEò®úå ¨ÉÉÆVÉ®úå ´ÉÉ´É®úiÉÓ* ¤ÉɤÉɇSÉ EòÉªÉ iÉÓ ºÉ¨ÉºiÉ**128** ""EòvÉÓ ¨ÉÒ ‚´ÉÉxÉ EòvÉÓ ºÉÚEò®ú* EòvÉÓ ¨ÉÒ MÉÉ<Ç EòvÉÓ ¨ÉÉÆVÉ®ú* EòvÉÓ ¨ÉÖÆMÉÒ ¨ÉÉ„ÉÒ VɱÉSÉ®ú* B䇺ɪÉÉ ‡´ÉSÉ®úiÉ °ü{Éå ¨ÉÓ**129** {ÉɽþÒ ¦ÉÚiɨÉÉjÉÓ VÉÉä ¨ÉVÉ* iÉÉä‡SÉ ¨ÉɇZɪÉÉ |ÉÒiÉÒSÉÉ ºÉ¨ÉVÉ* iÉ®úÒ iÉÚÆ ¦Éänù¤ÉÖrùÒiÉå iªÉVÉ* BäºÉÒSÉ ¦ÉVÉ ¨ÉVɱÉÉMÉÓ''**130** ´ÉSÉxÉ xÉ´½þå iÉå {É®ú¨ÉɨÉÞiÉ* ºÉä´ÉÚ‡xÉ ¤ÉÉ<Ç ºÉnÂùMɇnùiÉ* xÉäjÉ +ÉxÉÆnùɸÉ֦ɇ®úiÉ* EòÆ`ö nùÉ]õiÉ ¤Éɹ{ÉÉƽþÒ**131** BäºÉÒSÉ +ɇhÉEò ªÉÉ ¤ÉÉ<ÇSÉÒ* EòlÉÉ ºÉÖÆnù®ú |Éä¨É®úºÉÉSÉÒ* ºÉ¨ÉlÉÇ ºÉÉ<ÈSªÉÉ ¦ÉHèòCªÉiÉäSÉÒ* BEòÉi¨ÉiÉäSÉÒ ‡xÉVÉJÉÚhÉ**132** PÉä>ð‡xÉ EÖò]õÖÆ¤É ¨ÉÖ±Éå ¤Éɳýå* BEònùÉ {ÉÖ®úÆnù®úä5 ‡„É®úb÷ÒºÉ ‡xÉPÉɱÉä* nùä<Ç iÉÒ 6´ÉÞÆiÉÉEò{ɳýå* |Éä¨ÉºÉ¨Éä³ýå iɪÉÉƺɴÉå**133** ‡´ÉxÉ´ÉÒ iɪÉÉÆSÉä EÖò]õÖƤÉɺÉ* ¦É®úÒiÉ BEòÉSÉå Eò®úÓ ¤ÉɤÉÉƺÉ* nùÖVɪÉÉSªÉÉ iɳýÚxÉ EòÉSɆªÉÉ JÉ®ú{ÉÚºÉ* ´ÉÉføÓ ¤É½þÖ´ÉºÉ iɪÉÉÆiÉå**134** ¤É®úå ¨½þhÉÉä‡xÉ iÉÓ ´ÉÉÆMÉÓ PÉäiɱÉÒ* ¤ÉÉ<Ç VÉä´½þÉÆ ‡„É®úb÷ÒºÉ {ÉÉiɱÉÒ* +É®úiÉÒ{ÉÉ`öÓ ¦ÉÉäVÉxÉ´Éä³ýÓ* PÉä>ðxÉ MÉä±ÉÒ ¦É®úÒiÉ**135** ‡xÉiªÉÉ|ɨÉÉhÉå xÉè´Éät nùÉ´ÉÚ‡xÉ* ¤ÉÉ<Ç MÉä±ÉÒ iÉÉ]õ `öä´ÉÚ‡xÉ* ºÉ´ÉÉÈSÉä xÉè´Éät MÉÉä³ýÉ Eò°ü‡xÉ* ¤ÉɤÉÉ ¦ÉÉäVÉxÉÓ ¤ÉèºÉ±Éä**136** ¦É‡®úiÉÉSÉÒ SÉ´ÉÒ SÉɇJÉiÉÉÆ* ±ÉÉMɱÉä ¯ûSÉEò®ú ´Éɇ]õ±Éå ºÉ¨ÉºiÉÉÆ* EòÉSɆªÉÉ JÉÉ´ªÉɺÉå ´ÉÉ]õ±Éå ‡SÉkÉÉ* ´ÉnùiÉÒ +ÉiÉÉÆ +ÉhÉÉ iªÉÉ**137** ‡xÉ®úÉä{É MÉä±ÉÉ ®úÉvÉÉEÞò¹hÉÒºÉ* ¤ÉɤÉÉ JÉÉä³ýƤɱÉä VÉä´ÉɴɪÉɺÉ* EòÉSɆªÉÉÆ´É®úÒ MÉä±Éå ¨ÉÉxɺÉ* Eò®úÉ´Éå EòÉªÉ ºÉ¨ÉVÉäxÉÉ**138** ½þÆMÉÉ¨É xÉɽþÓ ½þÉ ´ÉÉÆMªÉÉÆSÉÉ* +ÉiÉÉÆ ½þÉ {ÉnùÉlÉÇ ½þÉähÉÉ®ú EéòSÉÉ* „ÉÉävÉ {ÉÖ®úÆnù†ªÉÉÆSÉä EÖò]õÖƤÉÉSÉÉ* +ɇhÉEò ¦É‡®úiÉÉSÉÉ SÉɱɱÉÉ**139** ‡iÉhÉå +ɇhɱÉå VÉå iÉÉ]õ* ¦É®úÒiÉ ½þå iÉÉå ½þÉäiÉå iɪÉÉÆiÉ* +ºÉiÉÒ±É ‡iɇSɪÉÉ ºÉɨÉOÉÓiÉ* ´ÉÉÆMÉÓ EònùɇSÉiÉ ´ÉÉ]õ±Éå**140** ¨½þhÉÚ‡xÉ ‡iÉSÉä{ÉɺÉÓ {ÉÖºÉiÉÉÆ* Eò³ý±ÉÒ EòÉSɆªÉÉÆSÉÒ +x´ÉlÉÇiÉÉ* B´Éføå ¤ÉɤÉÉÆSÉå |Éä¨É EòÉÆ iªÉÉÆEò‡®úiÉÉÆ* SÉÖEò±Éå ºÉ¨ÉºiÉÉÆ Eò³ýÚxÉ**141** ¤ÉÉ<Ç ¨½þhÉä ¦É®úÒiÉ ZÉɱÉå* BEòÉSÉå nùÖ{ÉÉ®úÓ +{ÉÇhÉ ZÉɱÉå* EòÉSɆªÉÉ xÉä<ÇxÉ ¨ÉÉMÉɽþÚxÉ ¨½þ]õ±Éå* nùֺɮúå iÉå ‡Sɇ®ú±Éå iÉnùlÉÇ**142** {ÉÖføå ½þÒ ´ÉÉÆMªÉÉÆSÉÒ ºÉ¨ÉÚ³ý ´ÉÉiÉÉÇ* ½þ³ýÚ½þ³ýÚ VÉé Eò³ý±ÉÒ ºÉ¨ÉºiÉÉÆ* VÉÉä iÉÉä +É‚SɪÉÇ Eò®úÒ ‡SÉkÉÉ* {ÉɽþÚ‡xÉ ´ªÉÉ{ÉEòiÉÉ ºÉÉ<ÈSÉÒ**143** +ɇhÉEò BEònùÉÆ ‡b÷ºÉå¤É®ú ¨ÉɺÉÓ* ºÉxÉ BEÚòhÉҺɄÉå {ÉÆvÉ®úÉSÉä ´É¹ÉÕ* ªÉÉSÉ ¤ÉÉ<ÇxÉå +‡iÉ |Éä¨ÉåºÉÓ* {ÉäføÉ ¤ÉɤÉÉƺÉÒ {ÉÉ`ö‡´É±ÉÉ**144** ¤ÉɳýÉ®úÉ¨É {É®ú±ÉÉäEò´ÉɺÉÒ* ‡GòªÉÉEò¨ÉÉÈiÉ®ú Eò®úɴɪÉɺÉÒ* ¨ÉÖ±ÉÉºÉ iªÉÉSªÉÉ VÉÉhÉå ‡„É®úb÷ÒºÉÒ* {ÉÖºÉɴɪÉɺÉÒ {ÉÉiɱÉÉ**145** VÉÉiÉÉå ¨½þhÉÚ‡xÉ ºÉÉÆMÉɴɪÉɺÉÒ* +ɱÉÉ ¨ÉÖ±ÉMÉÉ iÉJÉÇb÷ÉÆ{ÉÉ„ÉÓ* iɪÉÉƺɴÉå EòÉƽþÓ ¤ÉɤÉÉƺÉÒ* tÉ´Éå ¨ÉxÉɺÉÒ EÖò]õÖƤÉÉSªÉÉ**146** {Éäfø¬É´ÉÉÆSÉÚxÉ nùֺɮúå EòÉƽþÓ* {ÉɽþÚÆ VÉÉiÉÉÆ PÉ®úÉÆiÉ xÉɽþÓ* +ÉvÉÓSÉ ‡xÉ´Éä‡nùiÉ {ÉäføÉ iÉÉä½þÒ* ¨ÉÖ±ÉÉºÉ PÉÉ<Ç


VÉÉhªÉÉSÉÒ**147** ‡„É´ÉÉªÉ iÉÉä ¨ÉÖ±ÉMÉÉ ºÉÖiÉEòÒ* {ÉäføɽþÒ BEò =‡SUô¹]õ ‡„ɱÉEòÒ* iÉÉä‡SÉ {ÉÉ`ö´ÉÒ iɪÉɺɴÉå‡SÉ EòÓ* ºÉÉ<ǨÉÖJÉÓ +{ÉÉǴɪÉÉ**148** ¨½þhÉä nùֺɮúå EòÉƽþÓ xÉɽþÓ* ½þɇSÉ +ÉiÉÉÆ PÉä>ð‡xÉ VÉÉ<È* |Éä¨É{ÉÖ®ú:ºÉ®ú ½þɇSÉ nùä<È* JÉÉiÉÒ±É ºÉÉ<Ç +É´Éb÷ÒxÉå**149** {ÉäføÉ 7MÉÉ䇴ÉÆnùVÉÒxÉå xÉä±ÉÉ* {ɇ®ú iÉÉä VÉä´½þÉÆ nù„ÉÇxÉÉlÉÇ MÉä±ÉÉ* {ÉäføÉ ‡¤É†½þÉb÷Ó ‡´ÉºÉ°ü‡xÉ ®úɇ½þ±ÉÉ* vÉÒ®ú iÉé vɇ®ú±ÉÉ ¤ÉɤÉÉÆxÉÓ**150** {ÉÖføå VÉä´½þÉÆ ‡iɺɮúä |ɽþ®úÓ* ¨ÉÖ±ÉMÉÉ {ÉÖxÉ‚SÉ +ɱÉÉ nù®ú¤ÉÉ®úÓ* iÉä´½þÉÆ ‡´ÉºÉ®ú±ÉÉ {ÉÚ´ÉÕSªÉÉ {É®úÒ* +ɱÉÉ ‡®úHòEò®úÓ ¨É‡„ÉnùÒºÉ**151** ""i´ÉÉÆ ¨ÉVɺÉÉ`öÓ EòÉªÉ +ɇhɱÉå''* ¤ÉɤÉÉÆxÉÓ iªÉÉºÉ {ÉÖºÉÚxÉ {Éɇ½þ±Éå* ""EòÉƽþÓ xÉɽþÓ'' ¨½þhÉiÉÉÆ {ÉÖ‡ºÉ±Éå* º¨É®úhÉ ‡nùvɱÉå ±É´É¨ÉÉjÉ**152** ""iÉÖ±ÉÉ EòÉähÉÓ EòÉƽþÓ ´ÉºiÉÚ* ‡nùvɱÉÒ xÉɽþÓ EòÉ ¨ÉVÉ|ÉÒiªÉlÉÇ''* ""xÉɽþÓ'' ¨½þhÉiÉÉÆ ºÉÉ<ǺɨÉlÉÇ* |É‚xÉ º{ɹ]õÉlÉÇ {ÉÖ‡ºÉiÉÒ**153** ""+®úä PÉ®úɽþÚxÉ ‡xÉPÉiÉä´Éä³ýÓ* xÉɽþÓ EòÉ ‡nùvɱÉÉ iÉÖ‡ZɪÉÉVɴɳýÒ* JÉÉ>ð +É<ÇxÉå |Éä¨ÉºÉ¨Éä³ýÓ''* iÉä´½þÉÆ ¨ÉMÉ ZÉɱÉÒ +É`ö´ÉhÉ**154** VÉɽþ±ÉÉ +‡iÉ ±ÉVVÉɪɨÉÉxÉ* EèòºÉå iÉ®úÒ {Éb÷±Éå ‡´Éº¨É®úhÉ* +vÉÉä´ÉnùxÉ IɨÉÉ ¨ÉÉMÉÚxÉ* SÉ®úhÉ ´ÉÆnùÚxÉ ‡xÉPÉɱÉÉ**155** vÉÉÆ´ÉiÉ vÉÉÆ´ÉiÉ ‡¤É†½þÉb÷Ó MÉä±ÉÉ* {ÉäføÉ +ÉhÉÚ‡xÉ ¤ÉɤÉÉÆºÉ ‡nùvɱÉÉ* ½þÉiÉÒ {Éb÷iÉÉÆSÉ ¨ÉÖJÉÓ ºÉ¨É‡{ÉDZÉÉ* ¦ÉÉ´É ºÉÆiɇ{ÉDZÉÉ +É<ÇSÉÉ**156** BäºÉÉ ½þÉ ºÉÉ<Ç ¨É½þÉxÉÖ¦ÉÉ´É* VɪÉÉ ¨ÉxÉÓ VÉèºÉÉ ¦ÉÉ´É* iɪÉÉ iÉèºÉÉ nùä>ð‡xÉ +xÉ֦ɴÉ* ¦ÉHòMÉÉè®ú´É ´ÉÉfø´ÉÒ**157** +ɇhÉEò ªÉÉ EòlÉÉÆSÉå <ÆMÉÒiÉ* ¦ÉÚiÉÓ ºÉnùè´É {ɽþÉ´ÉÉ ¦ÉMÉ´ÉÆiÉ* ½þå‡SÉ ºÉEò±É„ÉɺjɺÉƨÉiÉ* ½þɇSÉ ‡ºÉrùÉÆiÉ ªÉälÉÒ±É**158** +ÉiÉÉÆ {ÉÖføÒ±É +vªÉÉªÉ ¸É´ÉhÉÓ* Eò³ýÉä‡xÉ ªÉä<Ç±É ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ ®úɽþÉhÉÒ* EòÉä`öå iÉä ‡xÉVÉiÉ Eò´ÉhªÉÉ ‡`öEòÉhÉÓ* ºÉɴɇSÉkÉ{ÉhÉÓ +ÉEò‡hÉÇVÉä**159** ½þä¨ÉÉb÷ ºÉÉ<Ç{ÉnùÓ „É®úhÉ* ¸ÉÉäiÉÉÆ +Énù®úå Eò‡®úVÉä ¨ÉxÉxÉ* ZÉɇ±ÉªÉÉ EòlÉäSÉå ‡xɇnùvªÉɺÉxÉ* EÞòiÉEò±ªÉÉhÉ {ÉÉ´ÉɱÉ**160** º´É‡ºiÉ ¸ÉÒºÉÆiɺÉVVÉxÉ|É䇮úiÉä* ¦ÉHò½þä¨ÉÉb÷{ÉÆiɇ´É®ú‡SÉiÉä* ¸ÉÒºÉÉ<ǺɨÉlÉǺÉSSɇ®úiÉä* xɴɨÉÉä%vªÉɪÉ: ºÉÆ{ÉÚhÉÇ:*** ** ¸ÉÒºÉnÂùMÉÖ¯ûºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉ{ÉÇhɨɺiÉÖ ** „ÉÖ¦ÉÆ ¦É´ÉiÉÖ** ============================================

1. BEònùÉ iÉÉiªÉɺÉɽþä¤É xÉÚ±ÉEò®úÉÆSÉÒ ´É ¦ÉÉ>ðºÉɽþä¤É nùÒ‡IÉiÉÉÆSÉÒ ¨ÉÆb÷³ýÒ ‡„É®úb÷Ò½þÚxÉ ‡xÉPÉhÉÉ®ú ½þÉäiÉÒ. ¨É½þÉ®úÉVÉ iªÉÉÆxÉÉ ¨½þhÉɱÉä, ""=tÉ ºÉEòɳýÒ VÉÉ ´É EòÉä{É®úMÉÉ´ÉɽþÚxÉ VÉä´ÉÚxÉ VÉÉ.'' iªÉÉÆxÉÒ iªÉÉ|ɨÉÉhÉä iɪÉÉ®úÒ Eäò±ÉÒ ´É EòÉä{É®úMÉÉ´ÉSªÉÉ JÉÉhÉɴɳýÒiÉ iɪÉÉ®úÒ `öä´ÉhªÉɇ´É¹ÉªÉÒ ‡xÉ®úÉä{É {ÉÉ`ö‡´É±ÉÉ. {ÉhÉ EòÉä{É®úMÉÉ´ÉÉºÉ {ÉÉä½þÉäSɱÉä iÉä´½þÉ VÉä´ÉhÉ iɪÉÉ®ú xÉ´½þiÉä +ɇhÉ MÉÉb÷ÒSÉÒ ´Éä³ý Vɴɳý +ɱªÉɨÉÖ³ýä xÉ VÉä´ÉiÉÉ iɺÉäSÉ º]õä„ÉxÉ´É®ú MÉä±Éä. iÉälÉä {Éɇ½þ±Éä iÉÉä MÉÉb÷Ò±ÉÉ nùÒb÷ iÉÉºÉ =„ÉÒ®ú ½þÉäiÉÉ. ¨ÉMÉ MÉÉ´ÉÉiÉ ]õÉÆMÉÉ {ÉÉ`ö´ÉÚxÉ, ]õÉÆMÉä´ÉɱÉÉ ¥ÉÉÀhÉ ½þÉäiÉÉ iªÉÉSªÉÉ ½þÉiÉÒ JÉÉhÉɴɳýÒiÉÚxÉ VÉä´ÉhÉ +Éhɇ´É±Éä ´É iÉÒ ºÉ´ÉÇ ¨ÉÆb÷³ýÒ º]õä„ÉxÉÉ´É®ú VÉä´É±ÉÒ. VÉä´É±ªÉÉ´É®ú nù½þÉ ‡¨É‡xÉ]õÉÆxÉÒ MÉÉb÷Ò +ɱÉÒ. +ÉiÉÉ ªÉÉSªÉÉ =±É]õ xɨÉÖxÉÉ {ÉɽþÉ BEònùÉ ®úÉ. ®úPÉÖ´ÉÒ®ú ¦ÉɺEò®ú {ÉÖ®úÆnù®úä +É{ɱªÉÉ ºÉ´ÉÇ ¨ÉÆb÷³ýҺɽþ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSªÉÉ nù„ÉÇxÉÉºÉ MÉä±Éä ½þÉäiÉä. ªÉäiÉÉxÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ +É<ÇSªÉÉ +ÉOɽþÉ´É°üxÉ iªÉÉÆxÉÒ xÉɇ„ÉEò±ÉÉ VÉÉhªÉÉSÉÒ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ ¨ÉɇMÉiɱÉÒ. ¨É½þÉ®úÉVÉ ¨½þhÉɱÉä, ""VÉÉ, nùÉäxÉ ‡nù´ÉºÉ ®úɽþÉ +ɇhÉ {ÉÖføä VÉÉ.'' iªÉÉ|ɨÉÉhÉä ºÉ´ÉÇ ¨ÉÆb÷³ýÒ xÉɇ„ÉEò±ÉÉ MÉä±ÉÒ. iªÉÉSÉ ‡nù´É„ÉÒ iªÉÉÆSªÉÉ vÉÉEò]õ¬É ¦ÉÉ´ÉÉºÉ +‡iÉ„ÉªÉ iÉÉ{É ¦É®ú±ÉÉ. ºÉ´ÉÇ ¨ÉÆb÷³ýÒ PÉɤɮú±ÉÒ ´É ¨ÉÖƤÉ<ÇºÉ iÉɤÉb÷iÉÉä¤É ‡xÉPÉÚxÉ VÉÉ´Éä +ºÉä ¨½þhÉÚ ±ÉÉMɱÉÒ. iªÉÉÆSÉä ={ÉÉvªÉä½þÒ iɺÉäSÉ ¨½þhÉÚ ±ÉÉMɱÉä. {ÉhÉ {ÉÖ®úÆnù®úä ¨½þhÉÚ ±ÉÉMɱÉä, ""¨É½þÉ®úÉVÉÉÆxÉÒ nùÉäxÉ ‡nù´ÉºÉ ®úɽþɴɪÉÉSÉä ºÉÉƇMÉiɱÉä +ɽþä, iÉ®ú nùÉäxÉ ‡nù´ÉºÉ ZÉɱªÉɇ„É´ÉÉªÉ ¨ÉÒ ªÉälÉÚxÉ ½þ±ÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ.'' ¨ÉMÉ xÉÉ<±ÉÉVÉ ½þÉä>ðxÉ ºÉ´ÉÇ ¨ÉÆb÷³ýÒ ®úɇ½þ±ÉÒ. nùֺɆªÉÉ ‡nù´É„ÉÒ ¦ÉÉ´ÉÉSÉÉ iÉÉ{É +É{ÉÉä+É{É MÉä±ÉÉ ´É ‡iɺɆªÉÉ ‡nù´É„ÉÒ ¨ÉÆb÷³ýÒ ¨ÉÖƤÉ<Ç ªÉälÉä ºÉÖJÉ°ü{É ªÉä>ðxÉ {ÉÉä½þÉäSɱÉÒ. 2. ‡„É®úb÷Ò{ÉɺÉÚxÉ ½þä ‡`öEòÉhÉ ºÉÖ¨ÉÉ®úä iÉÒxÉ ¨Éè±ÉÉÆ´É®ú +ɽþä. 3. ½þÉ +xÉÖ¦É´É iÉ®ú JÉÖqù ªÉÉ Sɇ®újɱÉäJÉEòÉSÉÉ +ɽþä. ½þÉ +É®úƦÉÒ BEònùÉ ¨ÉÖ±Éä-¤Éɳýä ´É EÖò]õÖÆ¤É ªÉÉƺɽþ ¸ÉÒºÉÉ<ÈSÉä nù„ÉÇxÉ PÉä>ðxÉ, ""¦ÉÉEò®ú iÉÖEòb÷É JÉÉ>ðxÉ nùÖ{ÉÉ®úxÉÆiÉ®ú {É®úiÉ VÉɴɪÉÉºÉ ‡xÉPÉ,'' +ºÉä ºÉÉ<ǤÉɤÉÉ ¨½þhÉɱÉä iÉ®úÒ ‡iÉEòb÷ä nùÖ±ÉÇIÉ Eò°üxÉ, PÉÉ<ÇPÉÉ<ÇxÉä ¤Éè±ÉMÉÉb÷ÒxÉä º]õä„ÉxÉSªÉÉ ´ÉÉ]õäºÉ ±ÉÉMɱÉÉ. +ÉMÉMÉÉb÷ÒSÉÒ ´Éä³ý ºÉÉvÉÉ´ÉÒ ¨½þhÉÚxÉ MÉÉb÷Ò ¦É®úvÉÉ´É EòÉfø±ÉÒ +ºÉiÉÉ ¤Éè±ÉMÉÉb÷ÒSÉä b÷É´ÉÒEòb÷Ò±É SÉÉEò BEòÉBEòÒ ‡xɺÉ]õÚxÉ MÉ]õÉ®úÉiÉ VÉÉ>ðxÉ {Éb÷±Éä. nùè´É lÉÉä®ú ¨½þhÉÚxÉ MÉÉb÷Ò ¨ÉÉäb÷±ÉÒ xÉɽþÒ ´É EòÉähÉÒ nùMÉɴɱÉä xÉɽþÒ. {ÉhÉ iÉä SÉÉEò +ÉhÉÚxÉ ´ªÉ´É‡ºlÉiÉ{ÉhÉä ¤ÉºÉ´ÉÚxÉ MÉÉb÷Ò {ÉÖx½þÉ ºÉÖ°ü ½þÉä<ÇiÉÉä +ÉMÉMÉÉb÷ÒSÉÒ ´Éä³ý ‡xÉPÉÚxÉ VÉÉ>ðxÉ EòÉä{É®úMÉÉ´ÉÒ JÉÉhÉɴɳýÒiÉ =iÉ°üxÉ VÉä´ÉÚxÉ ¨ÉMÉ nùֺɆªÉÉ MÉÉb÷ÒxÉä iªÉɱÉÉ ¨ÉÖƤÉ<ÇºÉ VÉÉhÉä ¦ÉÉMÉ {Éb÷±Éä. 4. ´ÉänùÉvªÉªÉxÉ ½þÉ ¥ÉÀªÉYÉ. ½þÉ ‡„É®úb÷ÒiÉ ®úÉäVÉ SÉɱÉä. ¦ÉHòÉÆSªÉÉ +‡vÉEòÉ®úÉxÉÖ°ü{É ¨É½þÉ®úÉVÉ ½þä EòÉähÉÉEòb÷ÚxÉ ={ɇxɹÉnùä iÉ®ú EòÉähÉÉEòb÷ÚxÉ MÉÒiÉÉ-¦ÉÉMÉ´ÉiÉɇnù OÉÆlÉ ´ÉÉSÉ´ÉÚxÉ PÉäiÉ. =nùɽþ®úhÉÉlÉÇ - Eèò. ¤ÉɳýÚEòÉEòÉÆEòb÷ÚxÉ ºÉ¦ÉɨÉÆb÷{ÉÉiÉ ¦ÉMÉ´ÉnÂùMÉÒiÉÉ +ɇhÉ ½þèpùɤÉÉnùSªÉÉ BEòÉ „ÉɺjªÉÉÆEòb÷ÚxÉ ‡nù´ÉºÉÉ ¦ÉÉMÉ´ÉiÉ +ɇhÉ ®úÉ. ´ÉZÉä ªÉÉÆSªÉÉEòb÷ÚxÉ ®úÉjÉÒ BEòxÉÉlÉÒ ¦ÉÉMÉ´ÉiÉ ´ÉÉSÉ´ÉÒiÉ. ®úÉ. ¤É. ºÉÉ`öäºÉɽþä¤ÉÉÆSªÉÉ ´ÉÉb÷¬ÉiÉ ®úÉ. ¤ÉÉ{ÉÚºÉɽþä¤É VÉÉäMÉ +ɇhÉ ®úÉ. ¦ÉÉ>ðºÉɽþä¤É nùÒ‡IÉiÉ ªÉÉÆSªÉÉ ´ÉÉb÷¬ÉiÉ JÉÖqù nùÒ‡IÉiÉÉÆxÉÉ ½þÒ EòɨÉä ºÉÉä{ɇ´É±ÉÒ ½þÉäiÉÒ. iÉä nùÉäPÉä +ɇhÉ Eèò. ¤ÉɳýɺÉɽþä¤É ¦ÉÉ]õä ªÉÉÆSªÉÉ ½þºiÉä½þÒ ½þÉ ªÉYÉ ½þÉäiÉ +ºÉä. º´ÉvÉÉEòÉ®úÉxÉä ‡{ÉiÉ®úÉÆºÉ +ɇhÉ º´ÉɽþÉEòÉ®úÉxÉä nùä´ÉÉÆºÉ +ɽþÖiÉÒ nùähÉä ½þÉ ‡{ÉiÉÞªÉYÉ ´É nùä´ÉªÉYÉ. ¦ÉÚiÉÉÆxÉÉ ¤É‡±ÉnùÉxÉ ½þÉ ¦ÉÚiɪÉYÉ +ɇhÉ +‡iÉlÉÓxÉÉ ¦ÉÉäVÉxÉnùÉxÉ ½þÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉªÉYÉ. ¤ÉɤÉÉ ªÉÉ ¦ÉÚiɪÉYÉ +ɇhÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉªÉYÉ ªÉÉƺÉÉ`öÒ ®úÉäVÉ 5/7 PÉ®úä º´ÉiÉ: ‡¦ÉIÉÉ ¨ÉÉMÉiÉ; +ɇhÉ +ɱÉ䱪ÉÉ ªÉÉjÉäEò°üÆEòb÷ä <iÉ®ú +zÉÉlÉÔ +‡iÉlÉÒºÉÉ`öÒ ¨ÉÉvªÉÉx½þ VÉä´ÉhÉEòɳýÒ EòÉähÉÉEòb÷ÚxÉ iÉ®úÒ ZÉÉä³ýÒ ‡¡ò®ú´ÉÒiÉ. 5. ®úPÉÖ´ÉÒ®ú ¦ÉɺEò®ú {ÉÖ®úÆnù®úä ¨½þhÉÚxÉ ¸ÉÓSÉä BEò ¦ÉHò ´ÉÉÆpù¬ÉiÉ ®ú½þÉiÉ ½þÉäiÉä iÉä. 6. ´ÉÉÆMÉÒ 7. ¤ÉɳýÉ®úÉ¨É ¨ÉÉxÉEò®ú ¨½þhÉÚxÉ ¤ÉɤÉÉÆSÉä BEò ¦ÉHò ½þÉäiÉä iªÉÉÆSÉÉ ½þÉ ¨ÉÖ±ÉMÉÉ.


*]õÒ{É :- ¸ÉÒºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉÆSªÉÉ BEòÉ ºÉnÂù¦ÉHòÉxÉä ºÉÖSɇ´É±Éä +ɽþä EòÒ, ""ªÉÉ +vªÉɪÉÉSÉÉ ‡´É¹ÉªÉ ½þä¨ÉÉb÷{ÉÆiÉÉÆSªÉÉ xÉä½þ¨ÉÒSªÉÉ {ÉrùiÉÒ|ɨÉÉhÉä „Éä´É]õSªÉÉ +Éä´ÉÒiÉ ‡nù±Éä±ÉÉ xÉɽþÒ +ºÉä ´ÉÉ]õiÉä. iÉÉä ‡´É¹ÉªÉ ""+ÉYÉÉ´ÉYÉɇ´ÉPxÉÆ, {ÉÆSɺÉÚxÉɇnù {ÉÉiÉEòIÉɱÉxÉÆ iÉlÉÉ ¦ÉHò iÉJÉÇb÷EòlÉÉ ‡xÉ°ü{ÉhÉÆ'' +ºÉÉ´ÉÉ.

sai baba 9  

charitra adhyay 9

sai baba 9  

charitra adhyay 9