Page 1

¸ÉÒ ºÉÉ<ǺÉSSɇ®úiÉ ** +lÉ ¸ÉÒºÉÉ<ǺÉSSɇ®úiÉ** +vªÉÉªÉ 39 ´ÉÉ**

** ¸ÉÒMÉhÉä„ÉÉªÉ xɨÉ:** ¸ÉҺɮúº´ÉiªÉè xɨÉ:** ¸ÉÒMÉÖ¯û¦ªÉÉä xɨÉ:** ¸ÉÒEÖò±Énùä´ÉiÉɪÉè xɨÉ:** ¸ÉÒºÉÒiÉÉ®úɨÉSÉÆpùɦªÉÉÆ xɨÉ:** ¸ÉÒºÉnÂùMÉÖ¯ûºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉªÉ xɨÉ:** vÉxªÉ vÉxªÉ ‡„Éb÷Ô ºlÉÉxÉ* vÉxªÉ uùÉ®úEòɨÉÉ<ǦÉÖ´ÉxÉ* VÉälÉå ¸ÉÒºÉÉ<Ç {ÉÖhªÉ{ÉÉ´ÉxÉ* +ɇxÉ´ÉÉÇhÉ ´ÉÉ´É®ú±Éä**1** vÉxªÉ vÉxªÉ ‡„Éb÷ÔSÉä VÉxÉ* VɪÉɱÉÉMÉÓ <iÉÖCªÉÉ ±ÉÉƤÉÚxÉ* VÉähÉå Eò´ÉhªÉɽþÒ ‡xɇ¨ÉkÉå ªÉä>ðxÉ* @ñhÉÒ Eò°üxÉ `ö䇴ɱÉå**2** MÉÉÆ´É ‡„Éb÷Ô +ÉvÉÓ ±É½þÉxÉ* ºÉÉ<Ǻɽþ´ÉɺÉå ZÉɱÉÉ ¨É½þÉxÉ* iªÉÉSÉä‡xÉ ZÉɱÉÉ +‡iÉ {ÉÉ´ÉxÉ* iªÉÉSÉä‡xÉ iÉÒlÉÇ{ÉhÉ iɪÉɱÉÉ**3** iªÉÉ ‡„Éb÷ÔSªÉÉ ¤ÉɪÉɽþÒ vÉxªÉ* vÉxªÉ iªÉÉÆSÉÒ ¸ÉrùÉ +xÉxªÉ* x½þÉiÉÉÆ nù‡³ýiÉÉÆ EòÉƇb÷iÉÉÆ vÉÉxªÉ* MÉÉiÉÒ +ºÉɨÉÉxªÉ ºÉÉ<ÈiÉå**4** vÉxªÉ vÉxªÉ iɪÉÉÆSÉå |Éä¨É* MÉÒiÉå MÉÉiÉÒ +iªÉÖkɨÉ* BäEòiÉÉÆ iɪÉÉÆiÉÒ±É EòÉƽþÓ +xÉÖkɨÉ* ½þÉäiɺÉä ={É®ú¨É ¨ÉxÉɺÉ**5** ¨½þhÉÉä‡xɪÉÉÆ ¸ÉÉäiɪÉÉÆ|ÉiÉÒ* ªÉlÉÉEòɳýå EòlÉÉxÉÖºÉÆMÉiÉÒ* ´½þɴɪÉÉ iɪÉÉÆSÉÒ ‡VÉYÉɺÉÉiÉÞ{iÉÒ* nùä<ÇxÉ ‡´É¸ÉÉÆiÉÒnùɪÉEò iÉÒ**6** ºÉÉ<Ç ‡xÉVÉɨɄÉɽþÓiÉ |ÉEò]õ* +ɃÉiɳýÓ ¨ÉÉMÉÉLJxÉEò]õ* vÉÚ{ÉJÉäb÷¬ÉSÉä ´É†½þÉb÷ɺÉEò]õ* ‡„Éb÷# +´ÉSÉ]õ {ÉÉiɱÉä**7** ªÉÉ JÉäb÷¬ÉÆiÉÒ±É {ÉÖhªÉ´ÉÉxÉ* SÉÉÆnù {ÉÉ]õÒ±É xÉɨÉɇ¦ÉvÉÉxÉ* iɪÉÉ +É®úƦÉÓ VÉb÷±Éå ½þå ‡xÉvÉÉxÉ* <iÉ®úÉÆ nù„ÉÇxÉ iªÉÉSÉäxÉÒ**8** EèòºÉÒ iɪÉÉSÉÒ PÉÉäb÷Ò ½þ®ú´É±ÉÒ* EèòºÉÒ ºÉÉ<ÈSÉÒ MÉÉÆ`öÒ {Éb÷±ÉÒ* EèòºÉÒ iɪÉÉÆxÉÓ ‡SɱÉÒ¨É {ÉɇVɱÉÒ* PÉÉäb÷Ò iªÉÉ ‡nùvɱÉÒ ‡¨É³ý´ÉÚxÉ**9** SÉÉÆnù¦ÉÉ<ÇSÉä EÖò]õÖƤÉÉSÉÉ* ¦ÉÉSÉÉ BEò ½þÉäiÉÉ ±ÉMxÉÉSÉÉ* ´ÉvÉÚSÉÉ ªÉÉäMÉ VÉÖ³ý±ÉÉ ‡„Éb÷ÔSÉÉ* ´É†½þÉb÷ ´ÉvÉÚSªÉÉ MÉÉÆ´ÉÓ ªÉä**10** ªÉ䇴ɹɪÉÓSÉÒ ºÉÉtÆiÉ EòlÉÉ* {ÉÚ´ÉÕSÉ Eò‡lɱÉÒºÉä ¸ÉÉäiɪÉÉÆEò‡®úiÉÉÆ* iÉlÉɇ{É º¨É®ú±ÉÒ |ɺÉÆMÉÉä{ÉÉkÉiÉÉ* xÉEòÉä {ÉÖxɯûHòiÉÉ iɪÉÉSÉÒ**11** SÉÉÆnù {ÉÉ]õÒ±É Eäò´É³ý ‡xɇ¨ÉkÉ* ¦ÉHòÉärùÉ®úÉSÉÒ ËSÉiÉÉ +iªÉÆiÉ* ¨½þhÉÉä‡xÉ ºÉÉ<Ç ½þÉ +´ÉiÉÉ®ú vÉ®úÒiÉ* º´ÉªÉåSÉ EòÓ ªÉäiÉ ‡„Éb÷ÕiÉ**12** VÉb÷ ¨ÉÚfø ½þÒxÉ nùÒxÉ* µÉiÉiÉ{ɺÉƺEòÉ®ú‡´É½þÒxÉ* ºÉɳýä¦ÉÉä³ýä ¦ÉÉ´ÉÉlÉÔ VÉxÉ* EòÉähÉ ºÉÉ<Ç´ÉÒhÉ =rù‡®úiÉÉ**13** +¹]õÉnù„É ´É¹ÉÉÈSÉå ´ÉªÉ* iÉälÉÚ‡xÉ BEòÉÆiÉÉSÉÒ ºÉƴɪÉ* ®úÉjÉÓ EÖò`öå½þÒ {Éb÷É´Éå ‡xɦÉǪÉ* ºÉ´ÉÇjÉ <Ç…É®ú¨ÉªÉ VªÉɺÉÒ**14** ½þÉäiÉÉ VÉälÉå {ÉÚ´ÉÕ JÉd÷É* +´ÉPÉÉ MÉÉÆ´ÉSÉÉ VÉÉä =‡Eò®úb÷É* ‡nù´ÉºÉÉ ‡¡ò®úÉ´Éå SɽþÚÆEòb÷É* ®úÉjÉÓ {ɽþÖb÷É´Éå iÉä ºlÉÉxÉÓ **15** BäºÉÓ MÉä±ÉÓ ´É¹Éç ¤É½þÖºÉɱÉ* +ɱÉÉ JÉb÷Âb÷¬ÉSÉÉ =nùªÉEòɳý* =`ö±ÉÉ ºÉ¦ÉÉå´ÉiÉÒ ´ÉÉb÷É ‡´É„Éɳý* ªÉÉ nùÒxÉnùªÉɳýÉ ºÉÉ<ÇSÉÉ**16** +ÆiÉÓ iªÉÉSÉ JÉb÷Âb÷¬ÉSÉÉ MÉɦÉÉ®úÉ* ZÉɱÉÉ ‡´ÉºÉÉÆ´ÉÉ ºÉÉ<Ç„É®úÒ®úÉ* iÉälÉåSÉ iªÉÉÆxÉÉ +IÉªÉ lÉÉ®úÉ* ZÉɱÉÉ =¦ÉÉ®úÉ ºÉ¨ÉÉvÉÒSÉÉ**17** iÉÉäSÉ |ÉhÉiÉ´ÉiºÉ±É ºÉÉ<ǺɨÉlÉÇ* nùÖºiÉ®ú ¦É´ÉÉhÉǴɺÉÆiÉ®úhÉÉlÉÇ* ½þÒ ‡xÉVÉSɇ®újÉxÉÉèEòÉ ªÉlÉÉlÉÇ* ¦ÉHòVÉxɇ½þiÉÉlÉÇ ‡xɇ¨ÉÇiɺÉä**18** EòÓ ½þÒ ¦É´ÉxÉnùÒ ¨É½þÉ nùÖºiÉ®ú* +ÆvÉ{ÉÆMÉÚ ½þÉ ¦ÉHò{ɇ®ú´ÉÉ®ú* iɪÉɱÉÉMÉÓ Eò³ý´É³ýÉ ¡òÉ®ú* {ÉÉ´Éä±É {Éè±É{ÉÉ®ú EèòºÉäxÉÒ**19** ºÉ´ÉÉÈ +É´É„ªÉEò ¦É´ÉiÉ®úhÉ* iÉnùlÉÇ ´½þÉ´Éå „ÉÖrùÉÆiÉ:Eò®úhÉ* ‡SÉkÉ„ÉÖrùÒ ¨ÉÖJªÉ ºÉÉvÉxÉ* ¦ÉMÉ´ÉnÂù¦ÉVÉxÉ iªÉÉ ¨ÉÚ³ý**20** ¸É´ÉhÉɺÉɇ®úJÉÒ xÉɽþÓ ¦ÉHòÒ* ¸É´ÉhÉå ºÉ½þVÉ MÉÖ¯û{ÉnùɺÉHòÒ* ={ÉVÉä ‡xɨÉdzý „ÉÖrù ¨É‡iÉ* VÉälÉÚ‡xÉ =i{ÉkÉÒ {É®ú¨ÉÉlÉÉÇ**21** ªÉÉ ºÉÉ<ÈSªÉÉ +MɇhÉiÉ EòlÉÉ* MÉÉiÉÉÆ MÉÉiÉÉÆ ½þÉä<Ç±É MÉÉlÉÉ* iÉ®úÒ½þÒ ºÉÆEò‡±ÉiÉ ´ÉÉxÉÚÆ VÉÉiÉÉÆ* xÉÉ´É®úä ‡´ÉºiÉÞiÉiÉÉ +xÉÉ´É®ú**22** VÉÉå VÉÉå ¸ÉÉäiɪÉÉÆ ¸É´ÉhÉÓ SÉÉb÷* iÉÉå iÉÉå ´ÉÉføä ‡xÉ´ÉänùxÉÓ +É´Éb÷* {ÉÖ®ú´ÉÚ‡xÉ PÉä>ðÆ {É®úº{É®ú EòÉäb÷* ºÉÉvÉÚÆ EòÓ VÉÉäb÷ ‡xÉVɇ½þiÉÉSÉÒ**23** ºÉÉ<ÇSÉ ªÉälÉÒ±É EòhÉÇvÉÉ®ú* oùfø +´ÉvÉÉxÉ ½þɇSÉ =iÉÉ®ú* EòlÉɸɴÉhÉÓ ¸ÉrùÉ +Énù®ú* iªÉÉ {Éè±É{ÉÉ®ú +‡´É±ÉƤÉå**24** MÉiÉÉvªÉɪÉÓ ‡xÉ°ü{ÉhÉ* VÉɽþ±Éå ºÉÆIÉä{Éå ½þÆb÷ÒSÉå ´ÉhÉÇxÉ* nùkɦɇHòoùføÒEò®úhÉ* ¦ÉHòºÉÆiÉ{ÉÇhÉ xÉè´Éätå**25** |ÉiªÉäEò +vªÉÉªÉ ºÉÆ{ɇ´ÉiÉÉÆxÉÉ* {ÉÖføÒ±É +vªÉÉªÉ ‡´É¹ÉªÉºÉÚSÉxÉÉ* ½þÉäiÉ MÉä±ÉÒ BäºÉÒ ®úSÉxÉÉ* ºÉ¨ÉºiÉÉÆxÉÉ +´ÉMÉiÉ ½þå**26** {É®úÒ ºÉÆ{ÉiÉÉÆ MÉiÉÉvªÉɪÉ* xÉ´½þiÉÒ {ÉÖføÒ±É EòlÉäSÉÒ ºÉªÉ* ºÉÉ<Ç +É`ö´ÉÚ‡xÉ nùäiÉÒ±É VÉÉä ‡´É¹ÉªÉ* iÉÉä‡SÉ EòÓ +ÉJªÉäªÉ ½þÉä<DZÉ**27** BäºÉå VÉå ½þÉäiÉå º{ɹ]õ Eò‡lɱÉå* iÉèºÉå‡SÉ ºÉÉ<ÇEÞò{Éå VÉå +É`ö´É±Éå* iÉå‡SÉ EòÓ ¸ÉÉäiɪÉÉƱÉÉMÉÓ ´Éɇ½þ±Éå* ºÉÉnù®ú Eäò±Éå ªÉä `öɪÉÓ**28** iÉ®úÒ +ÉiÉÉÆ ¸ÉÉäiɪÉÉÆ |ÉÉlÉÇxÉÉ* nùÚ®ú ºÉÉ°ü‡xɪÉÉÆ ´ªÉ´ÉvÉÉxÉÉ* „ÉÉÆiÉ ‡SÉkÉå tÉ +´ÉvÉÉxÉÉ* ½þÉä<Ç±É ¨ÉxÉÉ +ÉxÉÆnù**29** BEònùÉÆ SÉÉÆnùÉä®úEò®ú ºÉnÂù¦ÉHò* ¤ÉèºÉÚ‡xɪÉÉÆ ¨É‡„ÉnùÒiÉ* +ºÉiÉÉÆ SÉ®úhɺÉÆ´ÉɽþxÉ Eò®úÒiÉ* MÉÒiÉɽþÒ MÉÖhÉMÉÖhÉiÉ ¨ÉÖJÉÉxÉå**30** ¦ÉMÉ´ÉnÂùMÉÒiÉÉ SÉiÉÖlÉÉÇvªÉɪÉ* ‡VÉ´½þäºÉ ±ÉÉ´ÉÚ‡xÉ ‡nùvɱÉÉ ´ªÉ´ÉºÉɪÉ* ½þºiÉå SÉä{ÉÒiÉ ºÉÉ<ÈSÉä {ÉɪÉ* {ɽþÉ xÉ´É±É EòÉªÉ ´ÉiÉDZÉå**31** ¦ÉÚiÉ-¦É‡´É¹ªÉ-´ÉiÉǨÉÉxÉ* ºÉÉ<ǺɨÉlÉÉÇ ºÉ´ÉÇ YÉÉxÉ* xÉÉxÉÉÆºÉ MÉÒiÉÉlÉÇ ºÉ¨ÉVÉÉ´ÉÚxÉ* tÉ´ÉÉ ½þå ¨ÉxÉ VÉɽþ±Éå**32** YÉÉxÉEò¨ÉÇ-ºÉÆxªÉɺÉxÉ* ¥ÉÀÉ{ÉÇhɪÉÉäMÉÉvªÉɪÉÉSÉå {É`öhÉ* xÉÉxÉÉÆSÉÒ iÉÒ +º{ɹ]õ MÉÖhÉMÉÖhÉ* Eòä±ÉÒ EòÓ EòÉ®úhÉ |É‚xÉɺÉ**33** ""ºÉ´ÉÈ Eò¨ÉÉLJJɱÉÆ {ÉÉlÉÇ''* ½þÉäªÉ YÉÉxÉÓ {ɇ®úºÉ¨ÉÉ{iÉ* ºÉÆ{ÉiÉÉÆ ½þÉ jɪÉκjÉÆ„ÉiÉ* "iɇuù‡rù |ɇhÉ{ÉÉiÉ' SÉɱɱÉÉ**34** ½þÉ VÉÉä ‚±ÉÉäEò SɴɇiɺÉÉ´ÉÉ* ªÉälÉåSÉ {ÉÉ`öÉºÉ +ɱÉÉ ‡´ÉºÉÉÆ´ÉÉ* ¤ÉɤÉÉÆSªÉÉ ‡SÉkÉÓ |É‚xÉ {ÉÖºÉÉ´ÉÉ* ‡xÉVɤÉÉävÉ `öºÉÉ´ÉÉ xÉÉxÉÉƺÉ**35** ¨½þhÉiÉÒ xÉÉxÉÉ EòÉªÉ MÉÖhÉMÉÖhɺÉÒ* ¨½þhÉ ®úä º{ɹ]õ ½þ³ýÚ VÉå ¨½þhɺÉÒ* ªÉä>ðÆ nùä EòÓ BäEÚòÆ ¨ÉVɺÉÒ* {ÉÖ]õ{ÉÖ]õºÉÒ VÉå MÉɱÉÉÆiÉ**36** ¨½þhÉ ¨½þhÉiÉÉÆ +ÉYÉÉ |ɨÉÉhÉ* ‚±ÉÉäEò ¨½þ]õ±ÉÉ SÉÉ®úÒ SÉ®úhÉ* ¤ÉɤÉÉ {ÉÖºÉiÉÒ +lÉLJxÉ´ÉänùxÉ* º{ɹ]õÒEò®úhÉ{ÉÚ´ÉÇEò**37** iÉÆ´É iÉä xÉÉxÉÉ +‡iɇ´ÉxÉÒiÉ* ¤ÉrùÉÆVÉÖ±ÉÒ ½þÉä>ð‡xÉ ¨ÉÖ‡nùiÉ* ¨ÉvÉÖ®ú ´ÉSÉxÉå |ÉiªÉÖkÉ®ú nùäiÉ* ´ÉnùiÉ ¦ÉMÉ´ÉÆiÉ ¨ÉxÉÉäMÉiÉ**38** +ÉiÉÉÆ ½þÉ ºÉÉ<Ç-xÉÉxÉɺÉÆ´ÉÉnù* ´½þɴɪÉÉ ºÉ´ÉÇjÉÉÆxÉÉ ‡´É„Énù* ¨ÉÚ³ý ‚±ÉÉäEò {Énù|É{Énù* Eò°üÆ EòÓ =rùÞiÉ MÉÒiÉåiÉÖxÉÒ**39** Eò³ýɴɪÉÉ |É„xÉÉSÉå ´É¨ÉÇ* iÉèºÉäSÉ ºÉÆiÉÉÆSÉä ¨ÉxÉÉävɨÉÇ* Eò®úÉ´ÉÉ ´ÉÉ]õä BäºÉÉ ={ÉGò¨É* VÉähÉå ªÉä ‡xɧÉÇ¨É +lÉÇ ½þÉiÉÉ**40** +ÉvÉÓ MÉÒ´ÉÉÇhÉ ¦ÉɹÉÉ nùÖMÉǨÉ* ºÉÉ<鼃 EèòºÉÒ ZÉɱÉÒ ºÉÖMɨÉ* +É‚SɪÉÇ Eò‡®úiÉÒ |É„xÉ ºÉvɨÉÇ* YÉÉxÉ ½þå +MɦªÉ ºÉÆiÉÉÆSÉå**41** EòvÉÓ +vªÉªÉxÉ Eäò±Éå ºÉƺEÞòiÉÉ* EòvÉÓ xÉ Eò³ýä ´ÉɇSɱÉÒ MÉÒiÉÉ* EòÓ iÉÉä MÉÒiÉÉlÉǾþnÂùMÉiÉYÉÉiÉÉ* iÉèºÉÉ ½þÉä Eò‡®úiÉÉ |É„xÉÉiÉå**42**


¸ÉÉäiɪÉÉƇSɪÉÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉÉ* ´½þÉ´ÉÒ ¨ÉÚ³ý ‚±ÉÉäEòÉSÉÒ Eò±{ÉxÉÉ* ¨½þhÉÉä‡xÉ +IÉ®ú„É& ¦ÉMÉ´ÉÆiÉ´ÉSÉxÉÉ* ´ÉnùiÉÉå VÉå ‡´É´ÉäSÉxÉÉ ºÉÉÁ¦ÉÚiÉ**43** ""iɇuù‡rù |ɇhÉ{ÉÉiÉäxÉ, {ɇ®ú|É„xÉäxÉ ºÉä´ÉªÉÉ* ={ÉnùäIªÉƇiÉ iÉä YÉÉxÉÆ, YÉɇxÉxɺiÉk´Énù‡„ÉÇxÉ&''**44** ½þÉ iÉÉä MÉÒiÉäSÉÉ ¨ÉÚ³ý ‚±ÉÉäEò* ¦ÉɹÉÉxÉÖºÉÉ®ú +lÉÇ nùäJÉ* ]õÒEòÉEòÉ®ú½þÒ ZÉɱÉä +xÉäEò* iÉä BEò´ÉÉCªÉÉi¨ÉEò ºÉ¨ÉºiÉ**45** xÉÉxÉɽþÒ ¨ÉÉä`öä ¤É½þÖ¸ÉÖiÉ* MÉÒiÉɦÉɹªÉ{ÉÉ®úÆMÉiÉ* EòlÉÚÆ ±ÉÉMÉiÉÒ {Énù{ÉnùÉlÉÇ* ªÉlÉɇ´É‡nùiÉ ‚±ÉÉäEòÉlÉÇ**46** ®úºÉ{ÉÚ‡®úiÉ ¨ÉvÉÖ®ú´ÉÉhÉÒ* xÉÉxÉÉ ºÉ‡´ÉxÉªÉ xɃÉ{ÉhÉÓ* +x´ÉªÉ+lÉÇ +ÉhÉÚ‡xÉ vªÉÉxÉÓ* +lÉLJxÉ´ÉänùxÉÓ ºÉÉnù®ú**47** ¨½þhÉiÉÒ MÉÖ¯û{ÉnùÓ |ɇhÉ{ÉÉiÉ* MÉÖ¯ûºÉä´ÉäºÉÒ ‡´ÉEòÒ VÉÉä VÉÒ‡´ÉiÉ* |É„xÉɇnùEòÓ +Énù®ú´ÉÆiÉ* YÉÉxÉÒ iªÉÉ YÉÉxÉÉlÉÇ ={Énù䇄ÉiÉÒ**48** ºÉÉ®úÉÆ„É EÞò¹hÉ EÞò{ÉɨÉÚ‡iÉÇ* +VÉÖÇxÉÉ VÉå |Éä¨Éå ´ÉnùiÉÒ* MÉÖ¯ûºÉä´ÉÉ MÉÖ¯û|ÉhÉiÉÒ* YÉÉxɺÉƇ´É‡kÉnùɪÉEò ½þÒ**49** +VÉÖÇxÉÉ BhÉå ¨ÉÉMÉç VÉÉiÉÉÆ* iÉk´Énù„ÉÔ YÉÉxÉÒ iÉÖVÉEò‡®úiÉÉÆ* nùɇ´ÉiÉÒ±É YÉÉxÉÉSÉÉ ®úºiÉÉ* ¤ÉɤÉÉ ªÉÉ +lÉÉÇ ¨ÉÒ VÉÉhÉå**50** „ÉÉÆEò®ú¦ÉɹªÉ +ÉxÉÆnù‡MÉ®úÒ* „ÉÆEò®úÉxÉÆnùÒ ´ªÉÉJªÉÉ ¸ÉÒvÉ®úÒ* ¨ÉvÉÖºÉÚnùxÉ xÉÒ±ÉEòÆ`öÉvÉÉ®úÓ* ={Énùä„É{É®úÒ ½þÒ nùä´ÉÉSÉÒ**51** |ÉlÉ¨É nùÉäxÉ SÉ®úhÉÉÆSÉÉ +lÉÇ* ¨ÉÉxªÉ Eò‡®úiÉÒ ºÉÉ<Ç ºÉ¨ÉlÉÇ* {É®úÒ =kÉ®ú ‚±ÉÉäEòÉvÉǨɇlÉiÉ* ºÉÉ<Ç VÉå Eò‡lÉiÉ iÉå {ɇ®úºÉÉ**52** <iÉ®ú½þÒ ¦ÉHòSÉEòÉä®úMÉhÉ* ºÉÉ<ǨÉÖJÉSÉÆpù +xÉÖ±ÉIÉÚxÉ* Eò®úɴɪÉÉ +¨ÉÞiÉEòhɺÉä´ÉxÉ* +É {ɺɰü‡xÉ +ÉκlÉiÉ**53** ¨½þhÉiÉÒ ""xÉÉxÉÉ iÉÞiÉÒªÉ SÉ®úhÉ* {ÉÖxÉ‚SÉ ±ÉIÉÉÆiÉ PÉä<È {ÉÚhÉÇ* "YÉÉxÉ' „ɤnùɨÉÉMÉÒ±É VÉÉhÉ* +´ÉOɽþ +ÉhÉ +lÉÉǺÉ**54** ½þå ¨ÉÒ EòÉªÉ ´Énùå ‡´É{É®úÒiÉ* +lÉÉÇSÉÉ EòÉªÉ Eò‡®úiÉÉå +xÉlÉÇ* +ºÉiªÉ EòÉªÉ {ÉÚ´Éﱃ ¦ÉɹªÉÉlÉÇ* BäºÉå½þÒ ‡xÉ®úlÉÇ xÉÉ ¨ÉÉxÉÓ**55** YÉÉxÉÒ +ɇhÉ iÉk´Énù„ÉÔ* YÉÉxÉ ={Énù䇄ÉiÉÒ BäºÉå VÉå ¨½þhɺÉÒ* iÉälÉå +YÉÉxÉ {Énù VÉé PÉäºÉÒ* ªÉlÉÉlÉÇ PÉäºÉÒ±É |ɤÉÉävÉ**56** YÉÉxÉ xÉ´½þä ¤ÉÉä±ÉÉSÉÉ ‡´É¹ÉªÉ* EèòºÉå ½þÉä<Ç±É iÉå ={Énù䄪É* ¨½þhÉÉä‡xÉ YÉÉxÉ „ɤnùÉSÉÉ ‡´É{ɪÉǪÉ* Eò®úÓ ¨ÉMÉ |ÉiªÉªÉ +xÉ֦ɴÉÓ**57** {ɇ®ú‡ºÉ±ÉÉ iÉÖZÉÉ YÉÉxÉ-{ÉnùÉlÉÇ* +YÉÉxÉ PÉäiÉÉÆ EòÉªÉ ®úä ´ÉåSÉiÉ* "+YÉÉxÉ' ´ÉÉhÉÒSÉÉ ‡´É¹ÉªÉ ½þÉäiÉ* YÉÉxÉ ½þå „É¤nùÉiÉÒiÉ º´ÉªÉå**58** ´ÉÉ®ú ´Éä¹]õÒ MɦÉÉǺÉÒ* +lÉ´ÉÉ ¨É±É +Énù„ÉÉǺÉÒ* ‡´É¦ÉÚ‡iÉ +ÉSUôÉnùÒ ´Éx½þÒºÉÒ* iÉèºÉåSÉ YÉÉxÉɺÉÒ +YÉÉxÉ**59** +YÉÉxÉÉxÉå +É´ÉÞkÉ YÉÉxÉ* Eäò±Éå ªÉÉ MÉÒiÉÓ ¦ÉMÉ´ÉÆiÉå EòlÉxÉ* BiÉnùlÉÇ ½þÉäiÉÉÆ +YÉÉxɇxÉ®úºÉxÉ* º´É¦ÉÉ´Éå YÉÉxÉ |ÉEòÉ„Éä**60** YÉÉxÉ ½þå iÉÉå º´ÉiÉ&‡ºÉrù* „Éè´ÉɱÉÉ´ÉÞiÉ iÉÉäªÉºÉå „ÉÖrù* ½þå „Éè´ÉÉ±É VÉÉä ºÉÉ®úÒ±É |ɤÉÖrù* iÉÉä VÉ±É ‡´É„ÉÖrù ±ÉÉvÉä±É**61** VÉèºÉå SÉÆpùºÉÚªÉÉÈSÉå OɽþhÉ* iÉä iÉÉå ºÉ´ÉÇnùÉ |ÉEòɄɨÉÉxÉ* ®úɽþÚ EäòiÉÖ +Éb÷ ªÉä>ðxÉ* +ɨÉÖSÉä xɪÉxÉ +´É®úÉä‡vÉiÉÒ**62** SÉÆpùºÉÚªÉÉÈ xÉɽþÓ ¤ÉÉvÉ* ½þÉ iÉÉå +ɨÉÖSÉä où¹]õÒºÉ +´É®úÉävÉ* iÉèºÉå YÉÉxÉ +ºÉä ‡xɤÉÉÇvÉ* º´ÉªÉƇºÉrù º´ÉºlÉÉxÉÓ**63** b÷Éä³ýÉ Eò®úÒ +´É±ÉÉäEòxÉ* iɪÉÉSÉÒ nùäJÉhÉÒ „ÉÎHò iÉå YÉÉxÉ* ´É®úÒ {Éb÷³ý ´ÉÉføä iÉå +YÉÉxÉ* iɪÉÉSÉå ‡xÉ®úºÉxÉ +É´É„ªÉEò**64** iÉå {Éb÷³ý +lÉ´ÉÉ ºÉÉ®úÉ* ½þºiÉEòÉè„ɱªÉå nùÚ®ú ºÉÉ®úÉ* nùäJÉhÉÒ „ÉÎHò |ÉEò]õ Eò®úÉ* +YÉÉxɇiɇ¨É®úÉ ZÉÉb÷ÉäxÉÒ**65** {ɽþÉ ½þå ºÉEò±É où„ªÉVÉÉiÉ* +‡xÉ´ÉÇSÉxÉÒªÉ ¨ÉɪÉɇ´ÉVÉÞƇ¦ÉiÉ* ½þÒSÉ +xÉɇnù +‡´ÉtÉ +´ªÉHò* +YÉÉxɇ´É±É‡ºÉiÉ iÉå ½þåSÉ**66** YÉÉxÉ ½þÒ ´ÉºiÉÖ VÉÉhÉɴɪÉÉSÉÒ* xÉ´½þä iÉÒ ‡´É¹ÉªÉ ={Énùä„ÉÉSÉÒ* |ɇhÉ{ÉÉiÉ {ɇ®ú|É‚xÉ ºÉä´ÉÉ ½þÓ‡SÉ* MÉÖ¯ûEÞò{ÉäSÉÒ ºÉÉvÉxÉä**67** ‡´É…ÉÉSÉå ºÉiªÉi´É ¨É½þɧɨÉ* ½þå‡SÉ YÉÉxÉÉ´É®úhÉ iɨÉ* ‡xÉ®úºÉÚ‡xÉ VÉÉ´Éå ±ÉÉMÉä |ÉlɨÉ* |ÉYÉÉxÉ ¥ÉÀ |ÉEò]õä iÉé**68** ºÉƺÉÉ®ú¤ÉÒVÉ VÉå +YÉÉxÉ* b÷Éä³ýÉÆ {Éb÷iÉÉÆ MÉÖ¯ûEÞò{ÉÉÆVÉxÉ* =b÷ä ¨ÉɪÉäSÉå +É´É®úhÉ* =®úä iÉå YÉÉxÉ º´ÉɦÉɇ´ÉEò**69** YÉÉxÉ ½þå iÉÉå xÉ´½þä ºÉÉvªÉ* iÉå iÉÉå +ÉvÉÓSÉ º´ÉªÉƇºÉrù* ½þå iÉÉä +ÉMɨɇxÉMɨÉ|ɇºÉrù* +YÉÉxÉ ½þÉ ‡´É®úÉävÉ YÉÉxÉɱÉÉ**70** nùä´ÉÉÆ ¦ÉHòÉÆ VÉå ‡¦ÉzÉ{ÉhÉ* ½þåSÉ ¨ÉÚ³ý +YÉÉxÉ ‡´É±ÉIÉhÉ* iɪÉÉ +YÉÉxÉÉSÉå ‡xÉ®úºÉxÉ* ½þÉäiÉÉÆSÉ {ÉÚhÉÇ YÉÉxÉ =®úä**71** nùÉä®úÉ{ÉÉä]õÓ ºÉ{ÉÉÇ VÉxÉxÉ* ½þå iÉÉå „ÉÖrùº´É°ü{ÉÉYÉÉxÉ* º´É°ü{ÉÉä{Énùä„Éå ‡xÉ®úºÉä +YÉÉxÉ* =®úä iÉå YÉÉxÉ nùÉä®úÉSÉå**72** {ÉÉä]õÓ ºÉÖ´ÉhÉÇ ´É®úÒ EòÉ]õ* EòÉ]õÉ{ÉÉä]õÓ ±ÉJɱÉJÉÉ]õ* {É®úÒ iÉÉä ´½þɴɪÉɱÉÉMÉÓ |ÉEò]õ* ½þ´ªÉ´ÉÉ]õ‡SÉ +É´É„ªÉEò**73** ¨ÉɪÉɨÉÚ³ý nùä½þVÉxÉxÉ* +où¹]õÉvÉÒxÉ nùä½þÉSÉå SɱÉxÉ* uùÆuùå ºÉ´ÉÇ +où¹]õÉvÉÒxÉ* nùä½þɇ¦É¨ÉÉxÉ +YÉÉxÉ**74** ¨½þhÉÉä‡xÉ VÉä º´ÉªÉå ‡xÉ®ú‡¦É¨ÉÉxÉ* iɪÉÉÆ xÉ ºÉÖJÉnùÖ&JÉÉSÉå ¦ÉÉxÉ* ‡´É®úä VÉé +½þÆEòÉ®úÉSÉå º¡Öò®úhÉ* iÉéSÉ +YÉÉxɇxÉ®úɺÉ**75** º´Éº´É°ü{ÉÉSÉå +YÉÉxÉ* iÉåSÉ ¨ÉɪÉäSÉå VÉx¨ÉºlÉÉxÉ* ½þÉäiÉÉÆ MÉÖ¯ûEÞò{ÉÉ ¨ÉɪÉɇxÉ®úºÉxÉ* º´É°ü{ÉYÉÉxÉ º´É¦ÉÉ´Éå**76** BEòÉ ¦ÉMÉ´ÉnÂù¦ÉHòÒ´ÉÒhÉ* ‡Eò¨ÉlÉÇ <iÉ®ú ºÉÉvÉxÉÓ „ÉÒhÉ* ¥ÉÀnùä´É½þÒ ¨ÉɪÉä+vÉÒxÉ* ¦ÉHòÒSÉ ºÉÉäb÷´ÉhÉ iɪÉɽþÒ**77** ½þÉä EòÉÆ ¥ÉÀºÉnùxÉ|ÉÉ{iÉÒ* ¦ÉHòÒ´ÉÉÆSÉÚ‡xÉ xÉɽþÓ ¨ÉÖHòÒ* iÉälÉå½þÒ SÉÖEò±ªÉÉ ¦ÉMÉ´ÉnÂù¦ÉHòÒ* {Éb÷ä iÉÉä {ÉÖxÉ®úÉ´ÉÞkÉÓiÉ**78** iÉ®úÒ ´½þɴɪÉÉ ¨ÉɪÉɇxÉ®úºÉxÉ* ={ÉÉªÉ BEò ¦ÉMÉ´ÉnÂù¦ÉVÉxÉ* ¦ÉMÉ´ÉnÂù¦ÉHòÉ xÉɽþÓ {ÉiÉxÉ* ¦É´É¤ÉÆvÉxɽþÒ xÉɽþÓ iɪÉÉ**79** VÉxÉ ¨½þhÉiÉÒ ¨ÉɪÉÉ ±É]õEòÒ* {ɇ®ú iÉÒ +ɽþä ¨É½þÉSÉä]õEòÒ* YÉɇxɪÉÉÆ ¡òºÉ´ÉÒ PÉ]õEòÉäPÉ]õEòÓ* ¦ÉHò xÉÉSɇ´ÉiÉÒ SÉÖ]õEòÒ´É®úÒ**80** VÉälÉå `öEòiÉÒ YÉÉxɺÉÆ{ÉzÉ* iÉälÉå ‡]õEòiÉÒ ¦Éɇ´ÉEòVÉxÉ* EòÓ iÉä ‡xÉiªÉ ½þ‡®úSÉ®úhÉÓ |É{ÉzÉ* YÉÉxÉɇ¦É¨ÉÉxÉvÉxÉ YÉÉxÉÒ**81** ¨½þhÉÉä‡xÉ ´½þɴɪÉÉ ¨ÉɪÉÉiÉ®úhÉ* vÉ®úÉ´Éä BEò ºÉnÂùMÉÖ¯ûSÉ®úhÉ* ‡®úPÉÉ´Éå iɪÉÉ +xÉxªÉ„É®úhÉ* ¦É´É¦ÉªÉ½þ®úhÉ iÉÉiEòɳý**82** +´É„ªÉ ªÉähÉÉ®ú ªÉä´ÉÉä ¨É®úhÉ* {ɇ®ú xÉ ½þ®úÒSÉå {Éb÷Éä ‡´Éº¨É®úhÉ* <ƇpùªÉÓ +ɸɨɴÉhÉÉÇSÉ®úhÉ* ‡SÉkÉå ½þ‡®úSÉ®úhÉ ËSÉiÉÉ´Éä**83** ®úlÉ VÉèºÉÉ VÉÖÆ{ɱªÉÉ ½þªÉÓ* iÉèºÉåSÉ ½þå „É®úÒ®ú <ƇpùªÉÓ* ¨ÉxÉÉSªÉÉ oùfø |ÉOɽþÓ* ¤ÉÖrùÒ ‡xÉOɽþÒ ‡xÉVɽþºiÉå**84** ¨ÉxÉ ºÉÆEò±{ɇ´ÉEò±{ɦɮúÓ* vÉÉÆ´Éä ªÉlÉä¹]õ º´ÉäSUôɇ´É½þÉ®úÒ* ¤ÉÖrùÒ iªÉÉ ‡xÉVɇxÉ‚SɪÉå ‡xÉ´ÉÉ®úÒ* ±ÉMÉÉ¨É +É´É®úÒ ‡xÉVɺÉkÉÉ**85** ¤ÉÖrùÒºÉɇ®úJÉÉ EÖò„É±É xÉäiÉÉ* BäºÉÉ ºÉÉ®úlÉÒ ®úlÉÓ +ºÉiÉÉÆ* ®úlɺ´ÉɨÉÓºÉÒ EòÉªÉ ËSÉiÉÉ* º´ÉºlÉ ‡SÉkÉÉ ´ªÉ´É½þ®úä**86** nùä½þMÉiÉ ºÉEò±É EòɪÉÇ* ½þå ¤ÉÖrùÒSÉå ‡xÉVÉEòiÉÇ´ªÉ* BäºÉÒ ¨ÉxÉɺÉÒ ±ÉÉMÉiÉÉÆ ºÉƴɪÉ* ºÉ´ÉÇ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ‡½þiɨɪÉ**87** „ɤnùº{É„ÉÇ°ü{Éɇnù ‡´É¹ÉªÉ* ªÉähÉå ¨ÉÉMÉç ±ÉÉMɱªÉÉ <ƇpùªÉ* ½þÉä<Ç±É ´ªÉlÉÇ „ÉÎHòIɪÉ* {ÉiÉxÉ¦ÉªÉ {ÉnùÉä{ÉnùÓ**88** „ɤnùº{É„ÉÇ°ü{ÉɇnùEò* {ÉÆSɇ´É¹ÉªÉÓ VÉå VÉå ºÉÖJÉ* iÉå iÉå +ÆiÉÓ ºÉEò³ý +ºÉÖJÉ* {É®ú¨É nùÖ:JÉ +YÉÉxÉ**89** „ɤnù‡´É¹ÉªÉÉ ¦ÉÖ±Éä ½þ‡®úhÉ* +ÆiÉÓ ´ÉåSÉÒ +É{ÉÖ±ÉÉ |ÉÉhÉ* º{É„ÉLJ´É¹ÉªÉÉ ºÉä´ÉÒ ´ÉÉ®úhÉ* ºÉɽþä +ÉEò¹ÉÇhÉ +ÆEÖò„Éå**90** °ü{ɇ´É¹ÉªÉÉ ¦ÉÖ±Éä {ÉiÉÆMÉ* VÉɳýÚ‡xÉ ‡xɨÉä +É{ÉÖ±Éå +ÆMÉ* ¨ÉÒxÉ ¦ÉÉäMÉÒ ®úºÉ‡´É¹ÉªÉ¦ÉÉäMÉ* ¨ÉÖEäò ºÉ´ÉäMÉ |ÉÉhÉɺÉ**91** MÉÆvÉɱÉÉMÉÓ ½þÉä>ð‡xÉ MÉÖÆÖMÉ* Eò¨É±ÉEòÉä„ÉÓ {Éb÷ä ¦ÉÞÆMÉ* BEäòEòÉ {ÉɪÉÓ <iÉÖEòÉ |ɺÉÆMÉ* {ÉÉÆSÉÉÆSÉÉ ºÉÆPÉ ¦ÉªÉÆEò®ú**92** ½þÓ iÉÉä ºlÉÉ´É®ú VɱÉSÉ®ú {ÉÆJÉÒ* ªÉªÉÉÆSÉÒ nùÖ:κlÉiÉÒ nùäJÉÉänùäJÉÒ* YÉÉiÉä ¨ÉÉxɴɽþÒ ‡´É¹ÉªÉÉäx¨ÉÖJÉÒ* +YÉÉxÉ +ÉhÉJÉÒ iÉå EòɪÉ**93** +YÉÉxÉxÉÉ„Éå ‡´É¹ÉªÉ‡´É¨ÉÖJÉ* ½þÉäiÉÉÆ, ½þÉä<Ç±É =x¨ÉxÉÓ ½þ‡®úJÉ* VÉÒ´É YÉÉxɺ´É°ü{ÉÉäx¨ÉÖJÉ* +ÉiªÉƇiÉEò ºÉÖJÉ ±ÉÉvÉä±É**94** ‡SÉkÉå Eò®úÉ ½þ‡®úMÉÖ¯ûËSÉiÉxÉ* ¸É´ÉhÉå Eò®úÉ Sɇ®újɸɴÉhÉ* ¨ÉxÉå Eò®úÉ vªÉÉxÉÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ* xÉɨɺ¨É®úhÉ ‡VÉ´½þäxÉå**95** SÉ®úhÉÓ ½þ‡®úMÉÖ¯ûOÉɨÉÉMɨÉxÉ* QÉÉhÉÓ iɇzɨÉÉDZªÉÉQÉÉhÉxÉ* ½þºiÉÓ ´ÉÆnùÉ iɪÉÉSÉä SÉ®úhÉ* b÷Éä³ýÉÆ PªÉÉ nù„ÉÇxÉ iɪÉÉSÉå**96** Bä„ÉÉ ªÉÉ ºÉEò±É <ƇpùªÉ´ÉÞkÉÒ* iɪÉÉÆEòÉ®úhÉå ±Éɇ´ÉiÉÉÆ |ÉÒiÉÒ* vÉxªÉ iɪÉÉ ¦ÉHòÉÆSÉÒ ÎºlÉiÉÒ* ¦ÉMÉ´ÉnÂù¦ÉHòÒ EòÉªÉ nùÖVÉÒ**97**


ºÉÉ®úÉÆ„É ºÉ¨ÉÚ³ý +YÉÉxÉ JÉÉhÉÉ* =®úä iÉå YÉÉxÉ ‡ºÉrù VÉÉhÉÉ* BäºÉå ªÉÉ ‚±ÉÉäEòÉSÉå ¾þnÂùMÉiÉ +VÉÖÇxÉÉ* ¸ÉÒEÞò¹hÉ®úÉhÉÉ ºÉÚSÉ´ÉÒ**98**'' +ÉvÉÓSÉ xÉÉxÉÉ ‡´ÉxɪɺÉÆ{ÉzÉ* {ɇ®úºÉÚ‡xÉ MÉÉäb÷ ½þå ‡xÉ°ü{ÉhÉ* {ÉɪÉÓ PÉɱÉÚ‡xÉ ±ÉÉä]õÉÆMÉhÉ* ´ÉƇnù±Éä SÉ®úhÉ nùÉå ½þÉiÉÓ**99** ¨ÉMÉ iÉä ¸Érùɇxɹ`ö |ÉÉlÉÇxÉÉ* Eò‡®úiÉÒ nù´Éb÷É ¨É¨É +YÉÉxÉÉ* nùÆb÷É ¨ÉɇZɪÉÉ nùÖ®ú‡¦É¨ÉÉxÉÉ* ªÉlÉÉlÉÇ „ÉɺÉxÉÉ Eò®úÉä‡xÉ**100** ºÉÉÎk´ÉEòiÉäSÉÒ ½þÉèºÉ ´É‡®ú´É‡®ú* ‡´ÉEò±{É +JÉÆb÷ nùÉ]õä +ÆiÉ®úÓ* +{ɨÉÉxÉ ºÉɽþäxÉÉ IÉhɦɮúÒ* +YÉÉxÉ iÉå iÉ®úÒ EòÉªÉ nùÖVÉå**101** {ÉÉä]õÓ |ɇiɹ`öäSÉÒ =VÉ®úÒ* vªÉÉxÉɇ´É¦ÉÉÇ´É nùÉ´ÉÒ ´É®úÒ* EòɨÉGòÉävÉ vÉ֨ɺÉä ¦ÉÒiÉ®úÓ* +YÉÉxÉ iÉå iÉ®úÒ EòÉªÉ nùÖVÉå**102** +ÉÆiÉÚ‡xÉ ºÉEò³ý Eò¨Éç xɹ]õ* ¤Éɽþä®ú ‡¨É®ú´ÉÚÆ ¥ÉÀ‡xɹ`ö* +ÉSÉÉ®ú½þÒxÉ ‡´ÉSÉÉ®ú§É¹]õ* +YÉÉxÉ º{ɹ]õ EòÉªÉ nùÖVÉå**103** ¤ÉɤÉÉ +É{ÉhÉ EÞò{ÉÉPÉxÉ* Eò®úÉä‡xɪÉÉÆ EÞò{ÉÉVɱÉ˺ÉSÉxÉ* Eò®úÉ ½þÉ +YÉÉxÉnùÉ´ÉÉxÉ±É „ɨÉxÉ* ½þÉä<ÇxÉ ¨ÉÒ vÉxªÉ <iÉÖEäòxÉÒ**104** xɱÉMÉä ¨ÉVÉ YÉÉxÉÉSÉÒ MÉÉä`öÒ* ‡xÉ®úºÉÉ ¨ÉɇZɪÉÉ +YÉÉxÉEòÉä]õÒ* `öä´ÉÉ ¨ÉVÉ´É®úÒ EÞò{ÉÉoù¹]õÒ* ºÉÖJɺÉÆiÉÖ¹]õÒ iÉä‡SÉ ¨ÉVÉ**105** ºÉÉ<Ç ºÉ|Éä¨É Eò¯ûhÉÉPÉxÉ* xÉÉxÉÉÆºÉ ‡xɇ¨ÉkÉÉ {ÉÖføå Eò°üxÉ* iÉÖ¨½þÉÆ +ɨ½þÉÆ ºÉEò±ÉÉƱÉÉMÉÚxÉ* MÉÒiÉÉlÉÇ|É´ÉSÉxÉ ½þå Eäò±Éå**106** MÉÒiÉÉ ¦ÉMÉ´ÉÆiÉÉSÉå ´ÉSÉxÉ* ¨½þhÉÉä‡xÉ ½þå |ÉiªÉIÉ „ÉɺjÉ VÉÉhÉ* EòɱÉjɪÉÓ½þÒ ªÉÉSÉå |ɨÉÉhÉ* EòvÉÓ½þÒ +´ÉMÉhÉxÉ ½þÉäiÉÉÆ xɪÉä**107** {ɇ®ú +iªÉÆiÉ ‡´É¹ÉªÉɺÉHò* +lÉ´ÉÉ VÉÉä JÉ®úÉ VÉÒ´Éx¨ÉÖHò* ªÉÉ nùÉäPÉÉƺÉÒ½þÒ xÉ ±ÉMÉä „ÉɺjÉÉlÉÇ* ¨ÉÖ¨ÉÖIÉÚ|ÉÒiªÉlÉÇ ªÉÉ VÉx¨É**108** ‡´É¹ÉªÉÉ{ÉÉ„ÉÓ oùfø +ÉEò‡³ý±ÉÉ* EòvÉÓ {ÉÉ´ÉäxÉ ¨ÉÒ ¨ÉÖHòiÉä±ÉÉ* BäºÉå ´Énù‡iɪÉÉ ¨ÉÖ¨ÉÖIÉÚ±ÉÉ* iÉÉ®úɴɪÉɱÉÉ ½þÓ „ÉɺjÉå**109** {ÉɽþÚ‡xÉ Bä„ÉÉ ‡xÉVɦÉHòÉƱÉÉ* ºÉÆiÉÉÆºÉ VÉä´½þÉÆ ªÉäiÉÉä Eò³ý´É³ýÉ* EòÉføÚ‡xÉ EòÉƽþÓ ‡xɇ¨ÉkÉɱÉÉ* ={Énùä„É +´É±ÉÒ±ÉÉ |ÉEò‡]õiÉÒ**110** nùä´É +lÉ´ÉÉ MÉÖ¯û {Éɽþå* ¦ÉHòÉÆ+ÉvÉÒxÉ ºÉ´ÉǺ´ÉÓ ®úɽþä* ¦ÉHòEò±ªÉÉhÉ ËSÉiÉÉ ´Éɽþä* ºÉÉÆEòb÷Ó ºÉɽþä iɪÉÉÆSÉÓ**111** +ÉiÉÉÆ BEò nùÖVÉå ±É½þÉxÉ* Eò‡®úiÉÉå ºÉÉ<ÈSÉå ´ÉÞkÉ EòlÉxÉ* EèòºÉÒ BEòÉtÉ EòɪÉÉÇSÉÒ =`öÉ´ÉhÉ* Eò‡®úiÉÉÆ xÉEò³ýiÉ{ÉhÉ nùɇ´ÉiÉÒ**112** +ºÉÉä ºÉÉxÉ ´ÉÉ iÉå ¨ÉÉä`öå* JÉ®úå EòÉ®úhÉ EòvÉÓ½þÒ xÉ ¡Öò]õä* EòɪÉÇ ¨ÉÉjÉ ½þ³ýÚ ½þ³ýÚ =`öä* ´ÉÉSªÉiÉÉ xÉ EòÉä`öå Eäò´½þÉƽþÒ**113** ºÉ½þVÉMÉiªÉÉ BEòÉnùå EòɨÉ* ‡xÉPÉÉ´Éå Eò®úÉ´ÉÉ ={ÉGò¨É* xÉ ¨ÉÚ³ý EòÉ®úhɇxÉnùæ„É xÉÉ xÉɨÉ* ´É‡®ú´É®úÒ ºÉÆ§É¨É +ɇhÉEò**114** ""¤ÉÉä±Éä±É iÉÉä Eò®úÒ±É EòɪÉ* MÉ®úVÉä±É iÉÉä ´É®úºÉä±É EòɪÉ*'' ªÉÉ °üfø ¨½þhÉÒSÉÉ |ÉiªÉªÉ* ‡´ÉxÉÉ´ªÉiªÉªÉ ºÉÉ<Ç nùä**115** ¤ÉɤÉÉƺÉɇ®úJªÉÉ +´ÉiÉÉ®ú¨ÉÚiÉÔ* {É®úÉä{ÉEòÉ®úÉlÉÇ VÉMÉÓ +´ÉiÉ®úiÉÒ* ½þÉäiÉÉÆ <ÎSUôiÉEòɪÉÉÇ ºÉ¨ÉÉ{iÉÒ* +ÆiÉÓ +´ªÉHòÓ ºÉ¨É®úºÉiÉÒ**116** +ɨ½þÉÆ xÉ `öÉ´Éå ¨ÉÚ³ý EòÉ®úhÉ* EòÉä`öÚ‡xÉ +ɱÉÉå EÖò`öä |ɪÉÉhÉ* ‡Eò¨ÉlÉÇ +ɨ½þÒ ZÉɱÉÉå ‡xɨÉÉÇhÉ* EòÉªÉ EòÓ |ɪÉÉäVÉxÉ VÉx¨ÉÉSÉå**117** ¤É®úå º´ÉSUôÆnùå VÉx¨É EòÆ`ö±ÉÉ* {ÉÖføå ¨ÉÞiªÉÚSÉÉ ºÉ¨ÉªÉ +ɱÉÉ* ºÉEò³ý <ƇpùªÉMÉhÉ ‡´ÉEò³ý ZÉɱÉÉ* iÉ®úÒ½þÒ xÉ ºÉÖSɱÉÉ ºÉÖ‡´ÉSÉÉ®ú**118** Eò±ÉjÉ {ÉÖjÉ ¤ÉÆvÉÖ VÉxÉxÉÒ* <¹]õ‡¨ÉjÉɇnù ºÉEò±É º´ÉVÉxÉÓ* nùä½þ iªÉɇMÉiÉÉÆ {ÉɽþÚÆ xɪÉxÉÓ* iÉ®úÒ½þÒ xÉ ¨ÉxÉÓ ºÉÖ‡´ÉSÉÉ®ú**119** iÉèºÉä xÉ´½þiÉÒ ºÉÆiÉVÉxÉ* iÉä iÉÉå +iªÉÆiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ* +ÆiÉEòɱÉÉSÉå {ÉÚhÉÇ YÉÉxÉ* `öÉ´Éå ‡xÉVɇxÉ´ÉÉÇhÉ iɪÉÉÆiÉå**120** nùä½þ +ºÉäiÉÉå +‡iÉ|ÉÒiÉÒ* ¦ÉHòÉƱÉÉMÉÓ nùä½þå ‡ZÉVÉiÉÒ* nùä½þɴɺÉÉxÉÓ ½þÒ nùä½þÉ´ÉκlÉiÉÒ* ‡xÉVɦÉHò‡½þiÉÓ ±Éɇ´ÉiÉÒ**121** nùä½þ `öä´ÉɴɪÉÉSÉä +ÉvÉÓ* EòÉähÉÒ +É{ÉÖ±ÉÒ ¤ÉÉƇvÉiÉÒ ºÉ¨ÉÉvÉÒ* EòÓ {ÉÖføå ‡xÉVÉnùä½þÉ ‡´É¸ÉÉÆiÉÒ* ‡¨É³ýÉ´ÉÒ ‡xɇ‚SÉiÉÓ iÉä ºlÉÉxÉÓ**122** iÉèºÉåSÉ {ɽþÉ ¤ÉɤÉÉÆxÉÓ Eäò±Éå* {ɇ®ú iÉå +ÉvÉÓ EòÉähÉÉ xÉ Eò³ý±Éå* ºÉ¨ÉɇvɨÉƇnù®ú ¤ÉÉÆvÉ´ÉÚxÉ PÉäiɱÉå* +Pɇ]õiÉ Eäò±Éå iɪÉÉÆxÉÓ**123** xÉÉMÉ{ÉÚ®úºlÉ ¨ÉÉä`öä vɇxÉEò* ¤ÉÉ{ÉÚºÉɽþä¤É ¤ÉÖ^õÒ xÉɨÉEò* iɪÉÉÆ ½þºiÉå ½þå ¤ÉɤÉÉÆSÉå º¨ÉÉ®úEò* =¦É‡´É±Éå nùäJÉ ¤ÉɤÉÉÆxÉÓ**124** ¤ÉÉ{ÉÚºÉɽþä¤É {É®ú¨É¦ÉHò* ºÉÉ<ÇSÉ®úhÉÓ ‡xÉiªÉÉxÉÖ®úHò* +ɱÉä ‡xÉVÉ{ɇ®ú´ÉÉ®úɺɇ½þiÉ* ®úɇ½þ±Éä ‡„Éb÷ÕiÉ ºÉä´ÉäºÉ**125** vÉ°ü‡xÉ ºÉÉ<ÇSÉ®úhÉÓ ½þäiÉ* ‡xÉiªÉÉxÉÖ´ÉiÉÔ iÉälÉåSÉ ´ÉºÉiÉ* {ÉÖføå½þÒ iÉèºÉåSÉ ‡xÉiªÉÉƇEòiÉ* ®ú½þÉ´Éå ‡„Éb÷ÕiÉ ´ÉÉ]õ±Éå**126** PªÉÉ´ÉÒ BEòÉnùÒ VÉÉMÉÉ ‡´ÉEòiÉ* =`ö´ÉÉ´ÉÒ BEò UôÉä]õÒ <¨ÉÉ®úiÉ* º´ÉiÉÆjÉ{ÉhÉå ´ÉºÉÉ´Éå iÉälÉ* +ɱÉå EòÓ ¨ÉxÉÉÆiÉ iɪÉÉÆSªÉÉ**127** ªÉälÉå ½þå {É䇮ú±Éå ¨ÉÚ³ý ¤ÉÒVÉ* iªÉÉSÉÉSÉ ´ÉÞIÉ ½þå ¨ÉƇnù®ú +ÉVÉ* où„õªÉ º¨ÉÉ®úEò ¦ÉHòEòÉVÉ* ºÉÉ<ǨɽþÉ®úÉVÉ|Éä¨ÉÉSÉå**128** EèòºÉÉ EèòºÉÉ ªÉÉSÉÉ =¦ÉÉ®úÉ* ZÉɱÉÉ ={ÉGò¨É Eò´ÉhªÉÉ |ÉEòÉ®úÉ* EèòºÉÉ ½þÉ +ɱÉÉ ªÉÉ +ÉEòÉ®úÉ* ´ÉÞkÉÉÆiÉ ºÉÉ®úÉ +´ÉvÉÉ®úÉ**129** ‡´ÉSÉÉ®ú ½þä BäºÉä ‡SÉkÉÓ* nùÒ‡IÉiÉÉƇSɪÉÉ ¨ÉÉb÷Ò´É®úiÉÒ* ¤ÉÉ{ÉÚºÉɽþä¤É ‡xɇpùºiÉ ÎºlÉiÉÓ* où¹]õÉÆiÉ nùäJÉiÉÒ ¨ÉÉèVÉäSÉÉ**130** iÉälÉåSÉ BEòÉ ‡¤ÉUôÉxªÉÉÆiÉ* ¨ÉÉvÉ´É®úɴɽþÒ +ºÉiÉÉÆ ‡xɇpùºiÉ* iªÉÉƺɽþÒ iÉÉäSÉ où¹]õÉÆiÉ* {É®ú¨É‡´Éκ¨ÉiÉ nùÉäPÉä½þÒ**131** ¤ÉÉ{ÉÚºÉɽþä¨É º´É{xÉ nùäJÉiÉÒ* ¤ÉɤÉÉ iɪÉÉÆiÉå +ÉYÉɇ{ÉiÉÒ* +É{ÉhɽþÒ +É{ÉÖ±ÉÉ ´ÉÉb÷É ‡xɇ‚SÉiÉÓ* nùä=³ýɺɨɴÉäiÉÒ ¤ÉÉÆvÉÉ´ÉÉ**132** ½þÉäiÉÉÆIÉhÉÓSÉ ½þÉ où¹]õÉÆiÉ* ¤ÉÉ{ÉÚºÉɽþä¤É VÉɽþ±Éä VÉÉMÉÞiÉ* +ɨÉÚ±É-º´É{xÉ +É`ö´ÉÒiÉ* +ɺÉxÉκlÉiÉ ‡xÉVÉ„ÉäVÉä**133** <Eòb÷å BäºÉå SÉɱɱÉå +ºÉiÉÉÆ* ¨ÉÉvÉ´É®úÉ´É Bä‡Eò±Éä ®úb÷iÉÉÆ* ¤ÉÖ^õÒ iɪÉÉÆºÉ VÉÉMÉä ´½þÉ +Éä®úb÷iÉÉÆ* ‡xɇpùiÉɴɺlÉÉ ¨Éɴɳý±ÉÒ**134** EòÉÆ ½þÉä +É{ÉhÉ EòÉÆ ®úb÷iÉ ½þÉäiÉÉÆ* BäºÉå ¨ÉÉvÉ´É®úÉ´ÉÉÆºÉ {ÉÖºÉiÉÉÆ* ¨½þhÉiÉÒ ¸ÉÓSÉä |Éä¨ÉÉänÂùMÉÉ®ú {ɇ®úºÉiÉÉÆ* |Éä¨ÉÉäpùäEòiÉÉ {ÉɴɱÉÉå**135** ¤Éɹ{ÉMÉnÂùMÉnù VÉɽþ±ÉÉ EòÆ`ö* xɪÉxÉÓ +ÉƺÉÖ´Éå ´Éɇ½þ±ÉÓ =nÂù¦É]õ* |Éä¨É xÉÉ´É®úä +ɴɇ®úiÉÉÆ =iEò]õ* VÉɽþ±Éå {ɇ®úº¡Öò]õ ¯ûnùxÉÉÆiÉ**136** ªÉä>ð‡xÉ ¤ÉɤÉÉ ¨ÉɇZɪÉɇxÉEò]õ* +ÉYÉÉ ‡nùvɱÉÒ ¨ÉVɱÉÉ º{ɹ]õ* ´ÉÉb÷É nùä>ð³ý ½þÉä>ðÆ tÉ |ÉEò]õ* {ÉÖ®ú´ÉÒxÉ +¦ÉÒ¹]õ ºÉ´ÉÉÈSÉå**137** ¤ÉÉ{ÉÚºÉɽþä¤É +ÆiÉ®úÓ ‡´Éκ¨ÉiÉ* nùÉäPÉÉƱÉÉMÉÓ BEò‡SÉ où¹]õÉÆiÉ* ¨ÉxÉ VÉɽþ±Éå ºÉƄɪɮú‡½þiÉ* EòɪÉÉÇlÉÉætiÉ ‡xɇ‚SÉiÉ**138** ¤ÉÖ^õÒ º´ÉªÉå MɦÉǸÉÒ¨ÉÆiÉ* ´ÉÉb÷É nùä>ð³ý ¤ÉÉÆvÉÚÆ ºÉ¨ÉlÉÇ* ¨ÉÉvÉ´É®úÉ´É Eäò´É³ý ºÉÖJɴɺiÉ* BEò‡SÉ où¹]õÉÆiÉ =¦ÉªÉÉÆiÉå**139** {É®úº{É®úÉÆSÉÓ º´É{xÉå VÉÖ³ý±ÉÓ* {É®ú¨ÉÉxÉÆnùÉ ¦É®úiÉÒ +ɱÉÒ* °ü{É®úäJÉÉ ‡xɇ‚SÉiÉ Eäò±ÉÒ* ªÉÉäVÉxÉÉ +xÉÖ¨ÉÉä‡nù±ÉÒ EòÉEòÉÆxÉÓ**140** +ºÉÉä =nùªÉÒEò |ÉÉiÉ:EòɳýÒ* ‡iÉPÉä½þÒ +ºÉiÉÉÆ ¤ÉɤÉÉÆVɴɳýÓ* ¤ÉɤÉÉ ‡xÉiªÉ |Éä¨ÉºÉ¨Éä³ýÓ* ¨ÉÖJÉ xªÉɽþɳýÒiÉ „ÉɨÉÉSÉå**141** „ÉɨÉÉ ´Énùä nùä´ÉÉ ½þÉ JÉä³ý* EòÉªÉ +ɽþä iÉÖZÉÉ +Eò³ý* ZÉÉå{ɽþÒ xÉ PÉä>ðÆ nùäºÉÒ ‡xÉ‚Sɳý* iÉälÉå½þÒ +ɨ½þÉÆiÉå¤É®ú³ý‡´ÉºÉÒ**142** iÉä´½þÉÆ ¤ÉɤÉÉ iÉå {ɇ®úºÉÚ‡xÉ* ½þºiÉ `öä´ÉÒiÉ +É{ÉÖ±Éä EòÉxÉÓ* ´ÉnùiÉ ""+ɨ½þÒ +É{ÉÖ±Éä ‡`öEòÉhÉÓ* ¨½þhÉÉäiÉ EòÉähÉÒ EòÉƽþÓ½þÒ''**143** +ºÉÉä ¨ÉMÉ iÉÒ {ÉÚ´ÉÉæHò ªÉÉäVÉxÉÉ* ¨ÉÉƇb÷±ÉÒ ¤ÉɤÉÉƇSɪÉÉ +xÉÖ¨ÉÉänùxÉÉ* VÉɽþ±ÉÒ iÉÉiEòɳý ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ +xÉÖYÉÉ* ºÉ¨ÉƇnù®ú ºÉnùxÉÉ ¤ÉÉÆvÉɴɪÉÉ**144** ¨ÉÉvÉ´É®úÉ´ÉÉÆxÉÓ ¤ÉÉƇvɱÉÒ EòƤɮú* ZÉɱÉÉ iɳý¨ÉVɱÉÉ iɳýPÉ®ú* iªÉÉÆSÉäSÉ ½þÉiÉÚxÉ ZÉɱÉÒ ‡´É½þÒ®ú* EòÉ¨É ½þå ªÉälÉ´É®ú {ÉÉä½þÉåSɱÉå**145** ±Éåb÷Ò´É®úÒ VÉÉiÉ +ºÉiÉÉÆ* +lÉ´ÉÉ iÉälÉÚ‡xÉ ¨ÉÉMÉå {É®úiÉiÉÉÆ* ‡JÉb÷CªÉÉ ¤ÉɆªÉÉ nùÉ®úå ¤ÉºÉ‡´ÉiÉÉÆ* ¤ÉɤÉÉ =iºÉÖEòiÉÉ +´É±ÉÉäEòÒiÉ**146** ´ÉnùiÉ Eò°ü‡xÉ iÉVÉÇxÉÒ ´É®úÒ* ªÉälÉå nùÉ®ú ªÉälÉå ¤ÉÉ®úÒ* ªÉälÉå {ÉÚ´ÉæºÉ EòÉføÉ MªÉɱɮúÒ* „ÉÉä¦ÉÉ ¤É®úÒ ‡nùºÉä±É**147** {ÉÖføå EòɪÉÇEòÉ®úhɇxɇ¨ÉkÉå* ¤ÉÉ{ÉÚºÉɽþä¤É VÉÉäMÉÉÆSÉä ½þºiÉå* {ÉÖføÒ±É EòÉ¨É ½þÉähÉÉ®úå ½þÉäiÉå* iÉå ¨ÉMÉ iªÉÉÆiÉå ºÉÉå{ɇ´É±Éå**148** BäºÉå EòÉ¨É ½þÉäiÉÉÆ ½þÉäiÉÉÆ* º¡Öò®úhÉ ZÉɱÉå ¤ÉÖ^õÓSªÉÉ ‡SÉkÉÉ* ªÉÉÆiɇSÉ BEò MÉɦÉÉ®úÉ vɇ®úiÉÉÆ* ¨ÉÖ®ú±ÉÒvÉ®ú ºlÉɇ{ÉiÉÉÆ ªÉä<DZÉ**149** Eò±{ÉxÉäSÉÉ ZÉɱÉÉ =nùªÉ* {ɇ®ú xÉ


{ÉÖºÉiÉÉÆ ¤ÉɤÉÉÆSÉÉ ¨ÉxÉÉänùªÉ* ¤ÉÖ^õÒ xÉ +É®úƦÉÒiÉ EòÉƽþÓ½þÒ EòɪÉÇ* ‡´ÉxÉÉ MÉÖ¯û´ÉªÉÇ+ÉYÉÉ{ÉxÉ**150** ½þÉ iÉÉå iªÉÉÆSÉÉ ‡xÉiªÉxÉä¨É* +xÉÖYÉÉ ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ ½þåSÉ ´É¨ÉÇ* xÉɽþÓ BäºÉå BEò½þÒ Eò¨ÉÇ* iªÉÉ´ÉÒhÉ ={ÉGò¨É VɪÉÉiÉå**151** ‡Eò¨ÉlÉÇ ´½þÉ´Éå ¨ÉvªÉå nùɱÉxÉ* EòÉªÉ +ɽþä iªÉÉSÉå |ɪÉÉäVÉxÉ* nùÉäx½þÒEòb÷Ò±É Ë¦ÉiÉÒ {ÉÉb÷ÚxÉ* Eò®úÉ´Éå ºlÉÉ{ÉxÉ ¨ÉÖ®ú±ÉÒvÉ®úÉ**152** nùɱÉxÉÉSÉå ´½þÉ´Éå nùä´ÉɱɪÉ* ¤ÉÉ{ÉÚºÉɽþä¤É ªÉÉÆSÉÉ ¨ÉxÉÉänùªÉ* {ɇ®ú {ÉÖºÉÉ´ÉÉ ¤ÉɤÉÉÆSÉÉ +ɄɪÉ* +ºÉ±ªÉÉºÉ ‡xÉ:ºÉÆ„ÉªÉ Eò®úÉ´Éå**153** ¨½þhÉÉä‡xÉ ´Énù±Éä ¨ÉÉvÉ´É®úÉ´ÉÉ* +É{ÉhÉ ¤ÉɤÉÉÆSÉÉ ‡´ÉSÉÉ®ú PªÉÉ´ÉÉ* ¨ÉMÉ {ÉÖføÒ±É +ÉGò¨É ªÉÉäVÉÉ´ÉÉ* ¯ûSÉä±É nùä´ÉÉ iÉè„ÉÉ{É®úÒ**154** ¤ÉɤÉÉ ¡äò®úÒ´É®ú +ºÉiÉÉÆ* ´Éɇb÷ªÉÉSªÉÉ ºÉ‡zÉvÉ ªÉäiÉÉÆ* uùÉ®úɇxÉEò]õ º´ÉÉ®úÒ {ÉÉ´ÉiÉÉÆ* EòÉªÉ {ÉÖºÉiÉÉiÉ „ÉɨɮúÉ´É**155** nùä´ÉÉ ¤ÉÉ{ÉÚºÉɽþä¤É ´ÉnùiÉÒ* nùɱÉxÉÉSªÉÉ nùÉäx½þÒ Ë¦ÉiÉÒ* {ÉÉb÷Ú‡xÉ iÉälÉå ºlÉÉ{ÉÚÆ |ÉÒiÉÓ* EÞò¹hɨÉÚiÉÔ ¨ÉÖ®ú±ÉÒvÉ®úÉ**156** ¨ÉvªÉ¦ÉÉMÉÓ SÉÉèEò ºÉÉvÉÚxÉ* Eò°üÆ iÉälÉå ˺ɽþɺÉxÉ* ´É®úÒ ¨ÉÖ®ú±ÉÒvÉ®ú ‡´É®úÉVɨÉÉxÉ* „ÉÉä¦ÉɪɨÉÉxÉ ‡nùºÉä±É**157** BäºÉå ¤ÉÉ{ÉÚºÉɽþä¤É ªÉÉä‡VÉiÉÒ* {ɇ®ú {Éɇ½þVÉä +É{ÉÖ±ÉÒ +xÉÖ¨ÉiÉÒ* nùä>ð³ý ´ÉÉb÷É nùÉäxÉÒ ªÉä ®úÒiÉÓ* ½þÉiÉÉä½þÉiÉÓ ½þÉäiÉÒ±É**158** BäEÚò‡xÉ ½þÒ „ÉɨÉÉSÉÒ =HòÒ* ¤ÉɤÉÉ +ÉxÉÆnùå ¤É®úå ¨½þhÉiÉÒ* ""nùä>ð³ý {ÉÚhÉÇ ZÉɇ±ÉªÉÉ´É®úiÉÒ* ªÉä>ðÆ EòÓ ´ÉºiÉÒºÉ +É{ÉhɽþÒ**159**'' ±ÉÉ´ÉÚ‡xÉ ´Éɇb÷ªÉÉEòb÷ä où¹]õÒ* ¤ÉɤÉÉ Eò®úÒiÉ ¨ÉvÉÖ®ú MÉÉä¹]õÒ* ""´ÉÉb÷É {ÉÖ®úÉ ZÉɇ±ÉªÉÉ{ÉÉ`öÓ* +É{ÉÖ±ÉäºÉÉ`öÓSÉ iÉÉä ±ÉÉ´ÉÚÆ**160** iÉälÉåSÉ +É{ÉhÉ ¤ÉÉä±ÉÚÆ SÉɱÉÚÆ* iÉälÉåSÉ +É{ÉhÉ +´ÉPÉä JÉä³ýÚÆ* |Éä¨Éå +É{ÉÉ{ÉhÉÉ Eò´É]õɳýÚÆ* ¦ÉÉäMÉÚÆ ºÉÖEòɳýÚ +ÉxÉÆnùÉSÉÉ**161**'' +ºÉÉä iÉä´½þÉÆ ¸ÉÒºÉÉ<È|ÉiÉ* ¨ÉÉvÉ´É®úÉ´ÉVÉÒ BäºÉå½þÒ {ÉÖºÉiÉ* ½þä‡SÉ VÉ®úÒ +xÉÖYÉÉ ‡xɇ‚SÉiÉ* {ÉɪÉɺÉÒ ¨ÉÖ½þÚiÉÇ Eò°üÆ EòÓ**162** ¤É®úÒ +ɽþä xÉÉ nùä´ÉÉ ´Éä³ý* ¡òÉäb÷ɴɪÉÉ +ÉhÉÚÆ xÉÉ xÉÉ®ú³ý* ""¡òÉäb÷ ¡òÉäb÷'' ¨½þhÉiÉÉÆ iÉÉiEòɳý* +ÉhÉÚ‡xÉ ¸ÉÒ¡ò³ý ¡òÉä‡b÷±Éå**163** +ºÉÉä {ÉÖføå ZÉɱÉÉ MÉɦÉÉ®úÉ* ¨ÉÖ®ú±ÉÒvÉ®ú nùä´ÉÉSÉÉ SÉÉèlÉ®úÉ* ¨ÉÚiÉÔ½þÒ BEòÉ EòÉ®úɇMÉ®úÉ* ºÉÉå{ɇ´É±ÉÒ EòÓ Eò®úɴɪÉÉ**164** {ÉÖføå +ɱÉÒ BäºÉÒ ´Éä³ý* ¤ÉɤÉÉÆºÉ +ɱÉå nùÖJÉhÉå |ɤɳý* ‡xÉEò]õ {ÉÉiɱÉÉ +ÆiÉEòɳý* +ÆiÉ®úÓ iɳý¨É³ý ¦ÉHòÉÆSªÉÉ**165** ¤ÉÉ{ÉÚºÉɽþä¤É +º´ÉºlÉ ‡SÉkÉÓ* +ÉiÉÉÆ {ÉÖføå ªÉÉ ´ÉÉb÷¬ÉSÉÒ ÎºlÉiÉÒ* EòÉªÉ ½þÉä<Ç±É xÉEò³ýä ‡xɇ‚SÉiÉÓ* ¨½þhÉÉä‡xÉ JÉÆiÉÒ =nÂù¦É´É±ÉÒ**166** <iÉ=kÉ®ú ¤ÉɤÉÉÆSÉä {ÉɪÉ* ¨ÉƇnù®úÉºÉ ªÉÉ ±ÉÉMÉiÉÒ EòɪÉ* ±ÉÉJÉÉå ¯û{ɪÉä VÉɽþ±Éä ´ªÉªÉ* +ÆiÉÓ ½þÉ ´ªÉiªÉªÉ {ÉÉiɱÉÉ**167** ¤ÉɤÉÉÆxÉÓ nùä½þ `ö䇴ɱªÉÉ´É®ú* Eò„ÉÉºÉ ¨ÉÖ®ú±ÉÒvÉ®ú ´ÉÉ PÉ®ú* Eò„ÉÉºÉ ´ÉÉb÷É +lÉ´ÉÉ ¨ÉƇnù®ú* nùÖ‡‚SÉkÉ +ÆiÉ®ú ¤ÉÖ^õÓSÉå**168** {ÉÖføå Eò¨ÉÇvɨÉǺÉƪÉÉäMÉå* +ÆiÉºÉ¨ÉªÉ ºÉÉ<Ç-‡xɪÉÉäMÉå* VÉɽþ±Éå ´ÉÉb÷¬É‡SɪÉÉ ¨É½þnÂù¦ÉÉMªÉå* ¨ÉxÉÉVÉÉäMÉå ºÉEò³ýÉÆSªÉÉ**169** ""¨ÉVɱÉÉ ´ÉÉb÷¬ÉÆiÉ tÉ `öä´ÉÚxÉ*'' ½þå +ÆiÉEòɳýÓSÉå ¤ÉɤÉÉÆSÉå ´ÉSÉxÉ* ‡xÉPÉiÉÉÆ ¤ÉɤÉÉƇSɪÉÉ ¨ÉÖJÉÉÆiÉÚxÉ* VÉɽþ±Éå ‡xÉË‚SÉiÉ ¨ÉxÉ ºÉ´ÉÉÈSÉå**170** ¨ÉMÉ iÉå {ɇ´ÉjÉ ºÉÉ<Ç„É®úÒ®ú* VÉɽþ±Éå MÉɦÉɇ®úªÉɨÉÉVÉÒ ÎºlÉ®ú* ´ÉÉb÷É VÉɽþ±ÉÉ ºÉ¨ÉɇvɨÉƇnù®ú* +MÉÉvÉ Sɇ®újÉ ºÉÉ<ÈSÉå**171** vÉxªÉ ¦ÉÉMªÉ iªÉÉ ¤ÉÖ^õÓSÉå* VɪÉÉƇSɪÉÉ MÉÞ½þÓ º´ÉºÉkÉäSÉå* ‡´ÉºÉÉÆ´Éä „É®úÒ®ú ¸ÉÒºÉÉ<ÈSÉå* xÉÉ¨É VɪÉÉÆSÉå +‡iÉ{ÉÉ´ÉxÉ**172** +ºÉÉä BäºÉÒ ½þÒ EòlÉÉ {ÉÉ´ÉxÉ* {ɇ®úºÉÉä‡xÉ ¸ÉÉäiÉä ºÉÖJɺÉÆ{ÉzÉ* ½þä¨ÉÉb÷ ºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉƺÉÒ „É®úhÉ* ºÉÉäb÷Ò xÉ SÉ®úhÉ IÉhɦɮúÒ**173** PÉb÷ÉäiÉ ¦ÉÉäMÉ <¹]õɇxɹ]õ* ºÉÉ<Ç BEò ®úɇJÉiÉÉÆ ºÉÆiÉÖ¹]õ* ´ÉiÉÇiÉÉÆ ¨ÉÉMÉç ªÉlÉÉä{ɇnù¹]õ* ±ÉÉvÉä±É +¦ÉÒ¹]õ +SÉÚEò**174** EòlÉÉ ´ÉHòÉ +ɇhÉ ´ÉnùxÉ* VÉälÉå ºÉÉ<Ç ºÉ¨ÉlÉÇ +É{ÉhÉ* iÉälÉå ½þä¨ÉÉb÷ EòÉä`öÒ±É Eò´ÉhÉ* =MÉÉSÉ ]õÉä{ÉhÉxÉÉÆ´ÉÉSÉÉ**175** ¨½þhÉÉä‡xÉ {ÉÖføå ½þÉä<Ç±É |Éä®úhÉÉ* iÉèºÉÒSÉ EòlÉÉ ªÉä<Ç±É ¸É´ÉhÉÉ* ´Éä³ýÓ ½þÉä<Ç±É VÉÒ VÉÒ ®úSÉxÉÉ* ‡iɪÉäSÉÒ ‡´É´ÉÆSÉxÉÉ EòÉÆ +ÉVÉ**176** º´ÉκiÉ ¸ÉÒºÉÆiɺÉVVÉxÉ|É䇮úiÉä* ¦ÉHò½þä¨ÉÉb÷{ÉÆiɇ´É®ú‡SÉiÉä* ¸ÉÒºÉÉ<ǺɨÉlÉǺÉSSɇ®úiÉä* MÉÒiÉɇ´É‡„ɹ]õ‚±ÉÉäEòÉlÉÇ-‡xÉ´ÉänùxÉÆ iÉlÉÉ ºÉ¨ÉɇvɨÉƇnù®ú‡xɨÉÉÇhÉÆ xÉÉ¨É BEòÉäxÉSÉi´Éɇ®úÆ„ÉkɨÉÉä%vªÉɪÉ: ºÉÆ{ÉÚhÉÇ:** ** ¸ÉÒºÉnÂùMÉÖ¯ûºÉÉ<ÇxÉÉlÉÉ{ÉÇhɨɺiÉÖ** „ÉÖ¦ÉÆ ¦É´ÉiÉÖ**

sai 39  

baba, shirdi

Advertisement