Page 1

Creative Station ‘บ้านข้างวัด’ ชุมชนที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น และความคิดสร้างสรรค์

Outdoor

งานฝีมือแบบดั้งเดิมจากญี่ปุ่น

www.CraftMagazineThailand.com

FREE COPY Vol. 01

December 2015


CONTENT Craft Room ‘สวนขวด’ งานสร้างสรรค์สำ�หรับคนรักต้นไม้ 1

Creative Station ‘บ้านข้างวัด’ ชุมชนที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น และความคิดสร้างสรรค์ 5

Inspirators ‘เบญจเมธา’ เซรามิคชายแดนใต้ กับปรัญชาการออกแบบ ตามหลักคำ�สอนของ ศาสนาอิสลาม 9

Outdoor งานฝีมือแบบดั้งเดิมจากญี่ปุ่น 13

Other ความแตกต่างระหว่าง ‘ศิลปะ และ งานฝีมือ’ 17


EDITOR’S NOTE ถ้าพูดถึงของแต่งบ้านในสมัยนี้ คงนึกไปทางเซรามิก เครื่องปั้นดินเผางาน ฝีมือที่มีคุณค่าทางจิตใจและสวยงามยิ่งกับหนุ่มสาวสมัยใหม่ที่หันมาสนใจสไตล์มินิ มอลหรืองานเรียบง่ายกันมากขึ้น วิถีชีวิตแบบสโลว์ ไลฟ์แนวๆแบบฮิปสเตอร์แล้ว ด้วย มักจะหลงสเน่ห์ ไปกับงานฝีมือทั้งสิ้น จากที่เกริ่นๆมาเรียกว่างานคราฟท์ หรือหัตถกรมทำ�มือศิลปะที่ ได้รับความนิยมมากในขึ้นในปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งความ ภาคภูมิ ใจที่สร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับหลายๆคนนอกจากในเรื่องของรายได้ แล้วความเป็นเอกลักษณ์และการออกแบบที่แตกต่าง ไม่ซ้ำ�ใครนั้น คงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำ�ให้หัตถกรรมไทยฟื้นตัวขึ้นมาได้ งานคราฟท์คืองานที่ต้องใช้ ใจใช้ความอดทนในการทำ�การศึกษาค้นคว้าหา ข้อมูลกว่าจะพบแนวทางที่เป็นของตัวเองความชำ�นาญในด้านนั้นๆอย่างแท้จริงจึง เกิดเป็นสเน่ห์เฉพาะตัวของงานดึงดูดผู้คนให้หลงไหลได้อย่างไม่น่าเชื่อ การที่อะไรสักอย่างจะเข้ามาอยู่ ในความสนใจของใครสักคนแล้วสิ่งนั้นต้อง มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างอย่างแน่นอนแล้วอย่างนี้จะไม่ ให้งานคราฟท์คืองานที่น่า สนใจได้อย่างไรกัน

กฤษติญา เชื้อชัย KRITTIYA CHUACHAI


Craft Room / 01

TERRARIUM งานแฮนด์เมด เป็นงานที่แต่ละชิ้นล้วนมีหน้าตาที่ไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนแต่ละชิ้นจะมีความเป็น เราอยู่ ในนั้นเสมอหากเราเป็นคนท�ำมันเอง ส�ำหรับใครที่ชื่นชอบและอยากมีต้นไม้ เป็นของตัวเอง แนะน�ำ ‘สวนขวด’งานสร้างสรรค์ส�ำหรับคนรักต้นไม้ เพิ่มความสดชื่นให้กับบ้านที่ท�ำงานและทุกที่ที่ต้องการท�ำง่ายท�ำได้ด้วยตัวเองช่วย ประหยัดเนื้อที่ ในการจัดวางแถมด้วยความน่ารักและประโยชน์มากมาย


Craft Room / 02

/ สวนขวดแก้ว (Terririum)

สวนขวดแก้ว คือการจ�ำลองระบบ นิเวศน์ ให้มาอยู่ ในภาชนะที่เป็นกระจกใสรูป ทรงอะไรก็ได้ทชี่ อบมีทงั้ แบบเปิดและแบบปิด ซึ่งต้นไม้ส่วนมากที่จะเอามาจัดในโหลมักจะ เป็ น ไม้ เ ขตร้ อ นชื้ น เพราะไม้ ช นิ ด นี้ จ ะใช้ ความชื้นสูงสวนขวดระบบปิดจึงเป็นที่นิยม มากกว่า

/ สวนเปิด สวนปิด

สวนขวดแก้ ว มี อ ยู ่ 2 แบบคื อ ระบบเปิดคือไม่ต้องใช้ฝาขวดแก้วมาปิดและ ต้องการการรดน�้ำมากกว่าแบบระบบปิด เพราะความชื้นนั้นจะไหลเวียนออกไปได้ง่าย และสวนระบบปิดคือการน�ำฝาขวดแก้วมา ปิดให้สนิทและไม่จ�ำเป็นต้องรดน�้ำบ่อยๆจึง เหมาะส�ำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือมักจะ ลืมรดน�ำ้ ต้นไม้บอ่ ยๆเพราะสวนขวดแก้วเป็น ระบบนิเวศน์เล็กๆทีย่ งั ชีพได้ดว้ ยตัวเองคือ น�ำความชืน้ กลับมาใช้ ใหม่ได้จงึ ไม่ตอ้ งการนำ�้ และไม่ต้องการการดูแลมากนัก

คริพท์แอนธัส

/ พื้นที่ สีเขียว

ส�ำหรับผูท้ ี่ไม่มพ ี นื้ ทีป่ ลูกต้นไม้ ใหญ่ แต่กย็ งั อยากใกล้ชดิ ธรรมชาติเหมือนคนอืน่ นั้นสวนขวดแก้วจะช่วยให้คุณได้สัมผัสถึง ความเป็นธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด เวลา เหนือ่ ยจากงานกลับมาก็มองดูตน้ ไม้เขียวขจี ในขวดแก้วจะท�ำให้รู้สึกรีแล็กซ์มากขึ้น ที่ส�ำคัญขวดแก้วเหล่านี้ก็ไม่ได้กิน เนือ้ ที่ ในบ้านมากไม่วา่ จะอยากปลูกสักกีต่ น้ กี่ ชนิด หรืออยากจะมีสวนสวยๆสักกี่แบบก็ เนรมิตมาไว้ ในบ้านได้ตามใจ

/ เล็กๆ เพื่อผอ เล็กๆ

อย่างที่กล่าวไปในข้างต้นว่า ต้นไม้ ทีน่ ยิ มน�ำมาปลูกไว้ ในสวนขวดแก้ว คือต้นไม้ ในเขตร้อนชืน้ และต้องมีขนาดเล็ก เพือ่ ท�ำเป็น สวนขนาดเล็กจิว๋ โดยต้นไม้ทนี่ ยิ น�ำมาจัดสวน ขวดแก้ว เช่น -ไอวี่ ใ ช้ เ ป็ น ไม้ ป ระดั บ ลั ก ษณะ เหมือนใบต�ำลึงแต่สีสันสวยงามกว่านิยมน�ำ มาปลูกประดับไว้ ในสวนขวดแก้วเพื่อความ สวยงาม -เปเปอร์ โ รเมี ย ไม้ ป ระดั บ ใน ร่มทีม่ ขี นาดเล็กมีหลากหลายสายพันธุเ์ จริญ เติบโตขึ้นหนาแน่นเป็นกอมีลักษณะใบเป็น แบบเรียงสลับและมีลวดลายที่ดูสวยงามไม่ ชอบแสงแดด -คริ พ ท์ แ อนธั ส ไม้ ต ระกู ล นี้ มี ลักษณะเป็นต้นเตี้ยๆ ใบเรียวยาวปลายใบ เรียวแหลมสีของใบมีทงั้ สีเขียว,กลางใบเป็น สีเขียวเข้ม,ด้านข้างทัง้ 2ข้างเป็นสีเขียวอ่อน แกมเหลืองสีม่วง,ตรงกลาง ใบเป็นสีม่วง เข้ม,ส่วนด้านข้างทั้2ข้าง เป็นสีชมพูอ่อนๆ และแบบลายขวางแนวนอน ก็มีส่วนดอกที่ ออกมาจะมีลักษณะคล้ายดาว จึงนิยมเรียก ว่าต้นEarthStars


Craft Room / 03

/ เตรียมของ /

1.) ขวดโหลแก้วหรือขวดพลาสติกใส (ต้องเป็นแบบไร้สี เพราะจะมีผลกับแสงที่ส่องไปยังต้นไม้) 2.) หินกรวดขนาดเล็ก 3.) สแฟ็กนั่มมอส (Sphagnummoss) หรือขี้เลื่อย 4.) ถ่านไม้ 5.) ดินร่วนที่ ใช้ปลูกต้นไม้ทั่วไป 6.) อุปกรณ์ชว่ ยในการจัดวางต้นไม้เช่นตะเกียบปลายแหลม คีมส�ำหรับคีบต้นไม้ เป็นต้น 7.) กรรไกรช่วยในการตัดตกแต่งต้นไม้ 8.) ตุ๊กตาขนาดเล็กจิ๋วที่น�ำมาตกแต่งสวนสร้างเรื่องราว ในโลกใบเล็กนี้ค่ะ 9.) กระบอกฉีดน�้ำหรือฟอกกี้ 10.) ต้นไม้ขนาดเล็กเลือกได้ตามชอบใจอาจจะ ต้องเลือกชนิดว่าจะจัดเป็นไม้ทะเลทราย เช่น แคคตัส , ยู โฟเบียร์ , สัปปะรดสี , ซัคคิวเลนส์ หรือไม้เล็กทั่วไป อย่าง เฟิร์นผักชี , แพญี่ปุ่น , ราชินีเงิน , กนกนารีบูล ,กุหลาบ หินใบฝอย เป็นต้น


Craft Room/ 04

/ ลงมือ /

1.) ใส่ทรายหยาบหรือกรวดประมาณครึ่งนิ้วเพื่อเป็นชั้น ระบายและเก็บกักน�้ำเอาไว้ 2.) ใส่สแฟ็กนั่มมอสเพื่อป้องกันไม่ ให้ดินไหลซึมลงไปในชั้น กักเก็บน�้ำ 3.) บดถ่านเป็นก้อนเล็กหยาบแล้วเทลงไปบางๆเพื่อดูด กลิ่นที่จะเกิดขึ้น 4.) เทดิน1 - 2 นิ้ว ใช้ดินร่วนที่อุดมสมบูรณ์ส�ำหรับปลูก ต้นไม้ ไม่ควรที่ ใส่ปุ๋ยเพราะดินมีสารอาหารเพียงพอแล้ว ถ้า ใส่ปุ๋ยจะเป่็นการเร่งการเจริญเติบโตของต้นไม้ท�ำให้โตเร็ว เกินขวดโหล 5.) แบ่งต้นไม้ออกเป็นต้นเล็กๆ เพื่อเตรียมใส่ ใขวดโหล 6.) สร้างหลุมเล็กๆเพื่อที่จะใส่ต้นไม้ต้องมั่นใจว่าหลุมที่ขุด สามารถใส่รากลงไปทั้งหมดได้แล้ว ให้ลองวางดูว่าต้นไม้มี ขนาดตามที่คิดไว้รึเปล่าถ้าโตเกินไปสามารถใช้ กรรไกรเล็มตัดออกได้ 7.) ใส่กอ้ นหิน ขอนไม้หรือองค์ประกอบอืน่ ๆลงไแต่งได้ตาม ชอบใจ หรือใส่หญ้ามอสขนสั้นอย่างมอสดินเพื่อท�ำ เป็นสนามหญ้าก็ได้เช่นกัน

/ รดน�้ำเราด้วย /

/

เ ก ร็ ด เ พิ่ ม เ ติ ม

/

หากมีไอน�้ำเกาะมากจนขวดโหลขุ่น ให้เปิดขวดโหลทิ้งไว้จนไอน�้ำระเหยออกแล้ว จึงท�ำความสะอาดด้วยผ้าหรือส�ำลีพันด้าม ไม้เช็ดด้านในของขวดหลายคนอยากมีต้นไม้ เป็นของตัวเองเพิม่ ความสดชืน่ สบายตา สามารถน�ำไปตั้งวางยังส่วนต่างๆของบ้าน หรือแม้กระทั่งบนโต๊ะท�ำงานของเราแต่อาจ จะต้องค�ำนึงถึงเรือ่ งของแสงทีจ่ ะส่องผ่าน มายังขวดโหลได้แต่ไม่ควรตั้งทิ้งไว้กลาง แดดหรือที่มีแดดจัดจนเกินไป

หลังจากจัดเสร็จให้ ใช้ฟอ็ กกีฉ้ ดี นำ�้ จากนั้นทิ้งไว้ ให้ ใบเริ่มแห้ง ถ้าอยู่ ในขวด ระบบปิดท�ำความสะอาดผนังขวดด้านในเช็ด ละอองนำ�้ ทีต่ กค้างอยู่ ให้สะอาดแล้วค่อยปิด ฝาต้นไม้จะอยู่ได้โดยไม่ต้องฉีดน�้ำไปอีก1-2 เดือน แต่ถ้าเป็นระบบเปิดต้องคอยสังเกต เมื่อดินเริ่มแห้งค่อยฉีดน�้ำหามีเชื้อรา หรือ ต้นไม้เน่าตายเกิดขึ้นให้รีบย้ายต้นไม้นั้นออก เพื่อหลีกเลี่ยงการกระจายตัวของเชื้อรา หรือเน่าลุกลามไปยังต้นอื่นๆ


Creative Station / 05

N N BA

A N G K ์ชุมชน"

"บ้านข้างวัด

คอมม

นสัมพันธ า ส ๆ น า ้ บ ์ ูนิตี้มอลล


Creative Station / 06

บ้าน ข้าง วัด

WAT

บ้านสไตล์พื้นเมือง ครึ่งตึกครึ่งไม้ปูน เปลือยหลังเล็กๆตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันมีทั้ง ร้าน อาหาร ร้านกาแฟโรงเรียนสอนศิลปะ ร้านขายของ ที่ระลึก ร้านขายงานศิลปะและมีพื้นที่แสดงงาน ศิลปะที่เป็นหลุมลึกที่ท�ำให้โครงการนี้ดูพิเศษกว่าที่ เคยเห็น


Creative Station / 07

“บ้านข้างวัด” ตัง้ อยูข่ า้ งวัดร�ำ่ เปิง เป็นพืน้ ทีท่ ี่ยงั คงความเป็นชุมชนแบบชนบทอยูม่ าก ฉะนั้นจุดมุง่ หมายอีกสิง่ หนึง่ ของโครงการนี้นอกจากจะเป็นการ สร้างพื้นที่ค้าขาย พื้นที่กิจกรรมให้กับนักท่องเที่ยวแล้ว ผู้ออกแบบยังหวังให้ที่แห่งนี้เป็นที่ที่จะเติมเต็มชุมชนเดิมให้มีชีวิตชีวามากขึ้นด้วย อาคารทั้งหมดในโครงการประกอบด้วยอาคาร 11 หลังด้วยกัน ร้านค้าต่างๆ มีตั้งแต่ร้านกาแฟ ร้านอาหารเมนูพื้นเมือง ร้านขายสินค้าแฮนด์เมดที่มี น้อยชิ้นในโลก สตูดิโอสอนท�ำเครื่องเซรามิกที่เปิดรับสอนให้กับผู้ที่สนใจหรือชาวบ้านในย่านนั้น บริการโฮมออฟฟิศบรรยากาศสบายๆ โฮมสเตย์ส�ำหรับนักท่อง เที่ยว ไปจนถึงห้องสมุดขนาดย่อมที่สามารถนั่งอ่านหนังสือภายในร้านได้ฟรีๆ หรืออาจจะเรียกได้ว่า เป็นตลาดเชิงสัมพันธ์ ซึ่งจะแตกต่างจากตลาดทั่วไปที่เน้น ซื้อขาย แต่ที่นี่จะเน้นความสัมพันธ์มากกว่าการค้าขาย ทั้งความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายกับลูกค้า และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายด้วยกัน เปรียบเสมือนเป็นโฮม ออฟฟิศ เพราะเกือบทุกหลัง เจ้าของร้านใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ ต่างก็มีความสุขที่ได้ท�ำในสิ่งที่รักและได้แบ่งปันสิ่งที่ตนชอบกับลูกค้า

ความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน มีความใกล้ชิดกันมาก ทั้งหมดมีบทบาทที่ต้องเกื้อกูลกันในสังคม ไม่ว่าจะช่วงวันเวลาใด ทั้งการเกิด แก่ เจ็บ ตาย หรือกิจธุระต่างๆ ชาวบ้านมักมีบ้าน วัด โรงเรียนและชุมชน ที่เป็นพื้นหลักรองรับกิจกรรมใน ชีวิต คนในชุมชนมีความสนิทสนมกัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แต่เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป ความส�ำคัญของสิง่ เหล่านัน้ กลับลดลงและถูกแทนทีด่ ว้ ยอาคารสมัยใหม่ ซึง่ มาพร้อมกับความ คิดแบบทุนนิยม ความส�ำคัญของวัดและชุมชนจึงน้อยลง และแน่นอน ผู้คนก็มีระยะในการใช้ ชีวิตมากขึน้ การใช้ชีวิตนอกบ้านแบบเอาท์ดอร์น้อยลง เพื่อนบ้านรัว้ ติดกัน แต่กลับไม่ร้จู กั กัน ไม่เคยคุยกันด้วยซ�้ำ คุณณัฐวุฒิ รักษ์ประสิทธิ์ ผู้ก่อตั้ง Bookoo Studio สตูดิโอออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ เน้นความเป็นธรรมชาติของวัสดุ ได้สานต่อความคิดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนที่ ดีเหมือนอดีต ผ่านโครงการที่มีชื่อว่า “บ้านข้างวัด” นี้ ภายใต้แนวคิดของชุมชนเล็กๆ ที่ต่าง ถ้อยทีถ้อยอาศัย คงไว้ซึ่งวิถีชีวิตเรียบง่ายและเกื้อกูลกัน จะว่าไปแล้ว ลักษณะของโครงการ นัน้ คล้ายกับคอมมูนติ มี้ อลล์สมัยใหม่ทเี่ ห็นผุดขึน้ ราวดอกเห็ดในกรุงเทพ แต่บา้ นข้างวัดนี้ เป็น คอมมูนิตี้มอลล์ฉบับ “บ้านๆ” สื่อสารผ่านร้านค้า สินค้า และบริการที่มีทั้งหมด โดยใช้เป็นที่ อยู่อาศัยที่ชั้น 2 ของอาคารด้วย

ร้าน“มาหาสมุด”ร้านกาแฟกึ่งห้องสมุดพิเศษที่มีหนังสือให้นั่งอ่านสบายๆ ไม่ว่าคุณจะซื้อกาแฟของร้าน หรือไม่ คุณนั่งได้ยาวๆ ตามต้องการ

ที่นั่งด้านนอก ร้าน “มาหาสมุด”

นกพานิช สตูดิโอออกแบบและผลิตชิ้นงานแฮนด์เมด ทั้งงานเย็บปัก งานปั้น และ การวาดเขียน ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าเรียนได้ตามตารางที่ทางร้านก�ำหนด ไว้ หรือใครจะเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเรื่องศิลปะก็ย่อมได้


Creative Station / 08

ลักษณะของตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมที่น�ำมาประยุกต์ จากอาคารไทยสมัยก่อน คือเป็นอาคารครึ่งปูนครึ่งไม้ หลังคาทรงจั่ว เพิง หมาแหงน ตามแบบฉบับบ้านไทย สามารถบังแดดฝนได้ดี วัสดุไม้จริงที่ น�ำมาใช้ก็สื่อสารถึงความเรียบง่าย ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากมาย บริเวณ กลางหมู่บ้านนี้ ยังมี “ลานมหรสพ” ที่ออกแบบให้เป็นลานกว้างลดระดับ ลงไป ส่วนที่ระดับเป็นขั้นนี้ก็ยังท�ำหน้าที่เป็นที่นั่งเวลาที่มีการจัดงาน การ แสดง หรือฉายหนังกลางแปลงได้ ไปจนถึงใช้เป็นพืน้ ทีส่ ำ� หรับเล่นกีฬาด้วย กันอย่างปิงปอง แบดมินตัน หรือเปตอง เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับ คนในชุมชน ลานกว้างนี้จึงเป็นเหมือนจุดรวมตัวของชุมชน หรือจุดท�ำ กิจกรรมกลางแจ้งของโครงการบ้านข้างวัดนี้

บางครั้งเรามักจะมองไปข้างหน้าเพียงอย่างเดียว โดยลืมไปว่า อดีตที่ผ่าน มา เราผิดพลาดและละเลยสิ่งใดไปบ้าง บางครั้งที่สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีและน่าจะคงไว้ แต่เราก็กลับแทนทีด่ ว้ ยสิง่ ใหม่ทแี่ ข็งกระด้างและฉาบฉวย บ้านข้างวัด น่าจะเป็นตัวอย่าง หนึ่งที่ดี ที่ท�ำให้เราเห็นว่ายังมีคนบางกลุ่ม ที่เห็นความส�ำคัญของค�ำว่า “ชุมชน” ที่แข็ง แรงอยู่ ใครว่างแวะไปทักทายผู้ค้าน่ารักๆ ได้ที่เชียงใหม่


Inspirators / 09

คนบันดาลใจที่จะท�ำให้คุณสนใจงานฝีมือมากขึ้น

BEN JA ME THA ISLAMIC CERAMIC


Inspirators / 10

เมื่อเอ่ยถึงเครื่องปั้นดินเผาแล้ว หลายท่านคงจะนึกถึงเสน่ห์ทางภาค เหนือ กลิ่นอายของชาวล้านนา รวมไปถึงช่างฝีมือที่บรรจงเขียนลวดลาย สร้างงานศิลป์บนชิ้นงาน แต่วันนี้ท่านจะได้เดินทางเข้าสู่จังหวัดปัตตานี หนึ่ง ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดินแดนที่คุณอาจคาดไม่ถึงว่าจะมีงานเซรามิค ที่มากคุณค่าภายใต้แบรนด์ “เบญจเมธา” เชิญร่วมเดินทางกับผมผ่านบท สัมภาษณ์แบบเป็นกันเองกับเอ็มโซเฟียน เบญจเมธา ผู้ก่อตั้งแบรนด์

“เบญจเมธา" ของเล่นชิ้นไหนที่สุดชอบแสนโปรดที่สุด ของเล่นที่ประทับใจและยังติดตาติดใจในวันนี้ไม่ได้เป็นของเล่นที่ซื้อหาตามร้านค้า เพราะพ่อแม่ไม่ได้ซื้อของเล่นให้เพื่อเล่นคนเดียว แต่กลับกระตุ้นให้เราร่วมเล่นกับเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างความผูกพันภายในชุมชน ของเล่นที่ว่าคือ ลูกข่าง ที่ท�ำขึ้นเอง โดยน�ำยางพารา ผลไม้ป่า ลูกยาง ลูกสะบ้า มาเจาะรูใส่แกนหมุน บ้างติดใบพัดไว้ทางด้านข้างเพื่อให้ทรงตัวดี ขึ้น เพียงเท่านี้เราก็ได้ของเล่นแบบง่ายๆที่สามารถท�ำได้เอง เป็นการเล่นที่ไม่มีการแข่งขัน ที่ ส�ำคัญของเล่นชิ้นนี้เป็นต้นตอแรงบันดาลใจในการท�ำงานจนถึงวันนี้

เราเรียนรู้อะไรจาก “ลูกข่าง” ผมเรียนรู้เรื่อง “การสื่อสาร” เพราะทุกครั้งที่เล่น ผมไม่ได้เล่นคนเดียว แต่เกิด การพูดคุยระหว่างเพื่อนๆในชุมชน ท�ำให้เราเรียนรู้วิถีชีวิตของการอยู่ร่วมกันในสังคม นอกจากนี้ “ลูกข่าง” ยังเป็นของเล่นสากลที่เด็กๆมักเล่นกันไม่ว่าจะอยู่อ�ำเภอไหน จังหวัด ใด ซึ่งนั่นเปรียบเสมือนกับการมีจุดร่วมจุดเดียวกันของคนต่างถิ่น สังเกตได้จากทุกครั้งที่ เราเห็นเด็กเล่นลูกข่าง เรามักจะหยุดยืนมอง และนึกถึงชีวิตในวัยเด็ก อาจกล่าวได้ว่า “ลูก ข่าง” เป็นของเล่นที่เชื่อมต่อความทรงจ�ำในวัยเด็กไม่ว่าเราจะเติบโตมาจากที่ ใดก็ตาม

เขาว่านักออกแบบมักชอบท�ำอะไรแปลกๆ ไม่ทราบว่าคุณเอ็มโซเฟียนเคยท�ำอะไรที่ แผลงๆบ้างหรือไม่ ผมถูกเลีย้ งดูให้อยู่ ในจารีตทีส่ วยงามทีม่ าพร้อมกับครอบครัวทีอ่ บอุน่ สิง่ เหล่านี้ อาจถือได้ว่าเป็นกรอบอันดีงามที่เราถูกสอนสั่ง ครอบครัวผมให้ความส�ำคัญทางด้าน จริยธรรมศีลธรรมบุคคล (MQ – Moral Quotient) มากกว่า IQ และ EQ แต่บางครั้ง สังคมก�ำหนดกรอบบางอย่างที่อาจปิดกั้นโอกาสดีๆให้กับคนในสังคม เหมือนอย่างเช่นใน สมัยก่อน ผมชอบศิลปะและงานสถาปัตย์ แต่เนื่องจากตัวเองเรียนไม่ค่อยเก่งในวัยมัธยม ต้น คือเรียนได้ที่ 2 จากท้ายมาโดยตลอดพร้อมเกรดเฉลี่ยที่ 1.7 ซึ่งนั่นท�ำให้ผมไม่สามารถ ทีจ่ ะเข้าเรียนสายวิทย์ ฟิสกิ ส์ คณิตศาสตร์ ในช่วงมัธยมปลายได้ แต่ดว้ ยความทีอ่ ยากเรียน สถาปัตย์ ผมเลยออกนอกกรอบแล้วเดินทางเข้าสูเ่ ทคนิคยะลา ซึง่ ท�ำให้ผมได้เรียนรู้ “ทักษะ” ชั้นเยี่ยมก่อนมีโอกาสเข้าเรียนต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย และเพราะ “ทักษะ” ที่ผมได้ติดตัวมานี่เองที่ท�ำให้ผมเรียนได้คะแนนเยี่ยมในรั้วมหาวิทยาลัย ดังนั้นการ วัดผลที่คนในสังคมสร้างกรอบเป็นตัวเลข (เกรดเฉลี่ย คะแนนสอบ ฯลฯ) อาจวัดอะไร ไม่ได้เลยถ้าเราขาดจริ ยธรรม (MQ) ในการด�ำเนินชีวิต


Inspirators / 11

ค้นหาแรงบันดาลใจในการท�ำงานอย่างไร หลายคนเดินตามหาแรงบันดาลใจ แต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ แม้แต่ตวั ผมเองก็เคยเดิน ทางตามหาแรงบันดาลใจ ถึงขัน้ เดินทางไปไกลถึงต่างประเทศเพือ่ เรียนต่อ ก็ยงั ตามหาแรง บันดาลใจไม่เจอ พอถึงจุดหนึ่ง ผมเองเริ่มหันมามองถึงรากเหง้าถิ่นฐานของตนเอง เริ่ม คิดถึงบ้าน … ยิ่งคิดยิ่งอยากให้คนรู้จักบ้านเรามากขึ้น และนั่นคือค�ำตอบที่ท�ำให้ค้นพบว่า แรงบันดาลใจของผมไม่ได้อยู่ไกลเลยแต่อยู่ที่บ้านเกิดของผมส�ำหรับผมแล้ว บ้านคือความ ผูกพัน คือวิถีชุมชน โดยมีศาสนาเป็นตัวประคองให้โลกใบนี้อยู่ได้อย่างสันติ ดังนั้นทุกชิ้น งานที่ผมสร้างสรรค์ ครอบครัวและชุมชนจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน

ตัวตนของแบรนด์ “เบญจเมธา” มีเอกลักษณ์อย่างไร ค�ำว่า “เบญจเมธา” คือนามสกุลของครอบครัว เป็นแบรนด์ที่แสดงถึงศักยภาพ ของคนในครอบครัวที่รว่ มกันออกแบบ ร่วมกันผลิต ร่วมกันขาย นอกจากนี้ยังเปิดโอกาส ให้คนในชุมชน เพื่อนบ้าน ที่ประพฤติตัวอยู่ ในจารีตที่ดีมาร่วมด้วยช่วยกัน เอกลักษณ์ของ “เบญจเมธา” คือ ธรรมชาติและสันติ (Nature and Peace) ที่ถูกถ่ายทอดลงบน ผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี เพื่อมุ่งหวังให้คนต่างถิ่นมีรอยยิ้มเมื่อเห็นชิ้นงาน อยากมาเทีย่ ว มาสัมผัส กับวิถชี มุ ชนทีอ่ ยูร่ ว่ มกับธรรมชาติและรักสันติ ทัง้ นีเ้ ราไม่ได้ยดึ ติด ว่าผลิตภัณฑ์ของ “เบญจเมธา” จะต้องเป็นงานเซรามิคเพียงอย่างเดียว อาจจะเป็นร้าน อาหารก็ได้ เพราะคุณแม่ผมท�ำอาหารอร่อย อาจจะเป็นงานไม้ อาจเป็นมัสยิด หรือวันนึง อาจจะมีผ้าทอที่น�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างเอกลักษณ์บนชิ้นผ้า แต่ไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานใด ผลงานนั้นๆจะต้องสื่อถึง ธรรมชาติและสันติ (Nature and Peace)

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของ “เบญจเมธา” มีกี่ประเภท งานของผม ณ ปั จจุ บั น แบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภทหลั ก ๆคื อ งานเซรามิ ค เครื่องปั้นดินเผา และงานไม้กลึง งานลูกข่าง โดยผมได้น�ำแรงบันดาลใจจากของเล่นในวัย เด็ก และวิถีชีวิตของชุมชนมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของ “เบญจเมธา” มีกี่ประเภท ชิน้ งานทีถ่ กู ผลิตขึน้ ล้วนชืน่ ชอบทัง้ หมด แต่ถา้ ให้เลือกชิน้ ทีโ่ ปรดมากๆ ผมขอเลือก ชิ้นงาน 3 ชิ้นที่สามารถถ่ายทอดอธิบายให้คนทั่วไปเข้าใจถึงสัจธรรมมากที่สุด ชิ้นแรกเป็นงานเซรามิค ชื่อ Crack เป็นชามเนื้อเซรามิคที่มีลายแตกทั่วพื้นผิวเป็นสีทอง งานชิน้ นีต้ อ้ งการสือ่ ให้เห็นว่า การตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวเป็นสิง่ ที่ผิด เพราะเมื่อความจริงปรากฏ (สีทองที่อยู่ภายใน) เปลือกที่อยู่ด้านนอกก็จะมลายหาย ไป และนี่คือคุณค่าของความงามที่ถูกถ่ายทอดผ่านสัจธรรมธรรมชาติของดิน ชิน้ ทีส่ องเป็นลูกข่างไม้ เป็นงานกลึงไม้ทแี่ สดงให้เห็นถึงความประณีตควบคู่ไปกับความอ่อน โยนตัง้ แต่ กระบวนการผลิตโดยช่างผูเ้ ชีย่ วชาญผนวกกับรูปแบบการเล่นลูกข่างที่ไม่ใช้ความ รุนแรงต่อสู้ เป็นมิติที่ต้องการให้คนทั่วไปหันกลับมาเล่นลูกข่างอีกครั้ง ส�ำหรับผมแล้ว รูป แบบการหมุนของลูกข่าง ลายก้นหอย หรือแม้กระทัง่ การหมุนของนำ�้ วน ท�ำให้ผมเกิดสมาธิ ทุกครั้งที่จ้องมอง

La Nostalgie หม้ออาหรับฝาด้ามไม้ องค์ ประกอบแห่งความผูกพัน สีสัน วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประสานร่วมก่อเกิดความงามประณีต บนพื้นฐานของ ความรัก ความศรัทธา และการร�ำลึกถึง


Inspirators / 12

คอลเลคชั่นล่าสุดของ “เบญจเมธา” คืออะไร

Croissance แจกันต้นไม้ สือ่ ถึงการเติบโต ของบรรดาสิง่ มีชวี ติ ท่ามกลางความคลุมเครือระหว่าง ความจริง ปน ความเท็จ น�ำไปสูก่ ารเรียกร้อง และเรียน รู้แสวงหาสัจธรรมไปพร้อมกัน

เป็นงานออกแบบผลิตภัณฑ์อาทิ โคมไฟ ภาชนะใส่ของ ที่ผสมผสานระหว่างงาน ไม้กลึงกับงานเซรามิคเข้าไว้ดว้ ยกัน ผมขอยืนยันว่าทุกชิน้ งานทีถ่ กู ออกแบบ ผมไม่ ใช่เป็นคน คิดคนแรก แต่เราเพียงแค่หยิบเอาอัตลักษณ์ของวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างอะไร ใหม่ๆที่ฉีกรูปแบบออกไป เช่น งานไม้กลึง เป็นงานช่างฝีมือที่โดดเด่นของท้องถิ่นภาคใต้ โดยเฉพาะหัวไม้ ยอดไม้ของกรงนกในส่วนด้านบนที่มีลักษณะสมดุลย์ ส่วนงานเซรามิคก็ เป็นกระบวนการผลิตที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน สาเหตุหลักที่น�ำวัสดุสองชิ้นเข้ามา ผสมผสานเป็นหนึง่ ชิน้ งาน เพราะต้องการสือ่ ให้เห็นว่า สิง่ ของสองอย่างทีแ่ ตกต่างสามารถ อยู่ร่วมกันได้ ทั้งงานไม้กลึงและงานเซรามิคต่างขึ้นรูปทรงจากจุดหมุนที่เป็นแกนกลาง เหมือนกัน เปรียบได้กับคนต่างชาติต่างศาสนาก็สามารถมีจุดร่วมของการท�ำความดีร่วม กันได้และนี่คือหัวใจหลักที่ส�ำคัญของแนวคิดธรรมชาติและสันติ (Nature and Peace) ของแบรนด์ “เบญจเมธา”

มีอะไรบ้างที่อยากออกแบบ แต่ยังไม่มีโอกาสได้ท�ำ เยอะมากเลยครับ เช่น งานทอผ้า ผมตัง้ เป้าว่าวันนึงจะน�ำภูมปิ ญ ั ญาท้องถิน่ ของ ดินแดนปัตตานีมาสรรสร้างเป็นงานทอผ้าให้ ได้ โดยดึงชุมชนเข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ นอกจากนีย้ งั มีงานออกแบบมัสยิดส�ำหรับพีน่ อ้ งชาวมุสลิม และท้ายทีส่ ดุ กับหนังสือการ์ตนู ภาพสะท้อนแนวคิดธรรมชาติและสันติ (Nature and Peace) เพือ่ สือ่ ให้เห็นว่า แรงบันดาล ใจไม่ได้อยู่ไกลตัวเลย เพียงเราก้มมองดูตัวเองเราก็จะค้นพบเอกลักษณ์ที่มีอยู่ ในตัวเรา

ฝากแนวคิดในการท�ำธุรกิจให้กับนักออกแบบรุ่นใหม่ที่อยากเริ่มต้นท�ำธุรกิจ จาน L’ Harmonie มวลที่ แ ตกต่ า ง สร้างสรรค์ทวี่ า่ งน่าสนใจ ด้วยความต่างความคิด ความ ศรัทธา ก่อเกิดวิทยปัญญาขับเคลื่อนพัฒนาช่องว่างใน สังคม เกิดความสัมพันธ์ ความกลมกลืนอยู่ด้วยกัน

ส�ำหรับผมแล้ว การท�ำธุรกิจทีม่ คี วามสุขในวันนี้ เกิดจากสิง่ ทีต่ นเองชอบ สิง่ ทีต่ นเองถนัด โดยครอบครัวและชุมชนได้อะไรจากสิ่งที่เราท�ำด้วย ที่ส�ำคัญเราควรใช้ชีวิตในวิถีที่ประณีต ตั้งแต่กระบวนการท�ำงาน การใช้ชีวิต และการให้ความส�ำคัญกับครอบครัว อย่ามองว่ามัน เป็นเรื่องที่เคร่งครัด … เพราะการก้าวเดินอย่างสมถะมากที่สุดจะท�ำให้เราพลาดน้อยลง


Outdoor / 13

CRAFT IN JAPAN งานฝีมือแบบดั้งเดิม จากญี่ปุ่น


Outdoor / 14

เครื่องทองแดงทาคาโอกะ เครื่องทองแดงทาคาโอกะนั้น ได้ รับการสืบทอดกันต่อมากว่า 400 ปีจาก อุตสาหกรรมงานฝีมอื แบบดัง้ เดิมของเมือง ทาคาโอกะ โดยผลิตงานฝีมือหลากหลาย ประเภท ตั้งแต่อุปกรณ์ส�ำหรับพิธีชงชา อุปกรณ์ส�ำหรับจัดดอกไม้ กระถางธูป แท่น บูชาพระพุทธรูป ไปจนถึงรูปปัน้ ทองเหลือง และระฆังวัด ในท้องถิ่นนั้นมีความต้องการ แท่นบูชาพระพุทธรูปส�ำหรับใช้เป็นแท่นบูชา ตามบ้านมาก ยิ่งไปกว่านั้นคือในระยะหลัง เครื่องทองแดงอันเป็นที่ชื่นชอบเหล่านี้ได้ ก็ ไ ด้ ถู ก ใช้ ส อยจิ ป าถะภายในบ้ า น หรื อ ใช้ ตกแต่งบ้านอีกด้วย อุปกรณ์จัดดอกไม้ พวกแจกันแล้วล่ะก็นั้นสามารถหาซื้อได้ ใน ร้านเครือ่ งทองแดงหรือศูนย์อตุ สาหกรรม ท้องถิน่ ทาคาโอกะภายในเมืองทาคาโอกะ โดย มีสินค้ามีราคาตั้งแต่ประมาณหนึ่งหมื่นเยน ไปจนถึงงานศิลปะราคาแพงเกินกว่าหนึ่ง ล้านเยน รวมถึงสินค้าประดับตกแต่งรูป ดอกทิวลิปซึง่ เป็นสัญลักษณ์ของทาเตยามะ ซึ่งปลูกทิวลิปได้เป็นอันดับหนึ่งในประเทศ ญี่ ปุ ่ น ก็ เ ป็ น สิ น ค้ า แนะน�ำอี ก ชิ้ น หนึ่ ง ที่ แสดงออกถึง ความเป็นทาเตยามะได้อย่าง ดียิ่ง สินค้าที่มีการใช้เทคนิคการหล่อโลหะ และสามารถประเมินราคาได้สงู ในปัจจุบนั นัน้ คือผลิตภัณฑ์ของ “โนซากุ” ซึ่งผลิตจาก ดีบุก 100% ทั้งยังได้มีการวางจ�ำหน่ายใน ห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงในเมืองและทั่ว โลกอีกด้วย

กระดิ่งลม

มาวาริน

เป็นผลิตภัณฑ์ ใหม่ที่ถูก เปิดตัวขึ้น จากการสืบทอดต่อเนื่อง เรือ่ ยมาของประเพณีการใช้เครือ่ งทอง เหลืองและเครือ่ งทองแดงเมืองทาคาโอ กะ ซึง่ ผลิตขึน้ โดยประยุกต์ ใช้ ให้เป็นข้าว ของเครื่องใช้ ในกิจการสงฆ์ ลักษณะ การหมุนไปรอบๆและเสียงให้ความรูส้ กึ กะปรีก้ ระเปร่ายามบรรเลง จะช่วยผ่อน คลายจากอาการเหนื่อยล้าได้ มีดีไซน์มี ทั้งหมด 5 แบบคือ รูปทรงดอกไม้ นก ผีเสื้อ ใบไม้ และผลไม้

ที่วางแก้วทองแดง เป็นที่วางแก้วสวยงามท�ำจากโลหะ สีที่ ใช้ ในการผลิตนั้นถูกผลิตขึ้นโดยใช้เทคนิคพิเศษของบริษัท Momentum factory Orii จึงให้สีที่มีลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์ ที่วางแก้วท�ำจากโลหะแสนสวยนี้ สามารถเข้ากันได้ดีทั้งกับห้องสไตล์ญี่ปุ่น และยุโรป มันจะเติมสีสันให้กับช่วงเวลานั้นๆอย่างมีคุณภาพ และฉายความหรูหราจากดี ไซน์ธรรมดาเรียบง่ายออกมา

เครื่องปั้นดินเผา“บิเซ็นยากิ” บิเซ็นยากิ มีประวัติสืบต่อกันมา นานกว่า1000ปีมีแหล่งก�ำเนิดที่เมืองบิเซ็น ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ ของ จังหวัดโอกายาม่า ด้วยความโด่งดังเรื่อง ความเรียบง่ายและความทนทาน ท�ำให้ผู้คน ใช้บิเซ็นยากิ ในชีวิตประจ�ำวันเรื่อยมา เช่น การท�ำเป็นขวดสาเก แก้วนำ�้ ขวดนำ�้ เป็นต้น นอกจากนี้ ในพิธีชงชาและการจัดดอกไม้ ของญี่ปุ่นก็ยังนิยมใช้บิเซ็นยากิเช่นกัน


ความงามจากก้อนดิน

Outdoor / 15

เสน่ห์อย่างหนึ่งของบิเซ็นยากิคือ การไม่วาดลวดลายหรือใช้น�้ำยาขัดเงาใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อเผาแล้วความงามจึงอยู่ที่ความ เรียบง่ายและความงามดั้งเดิมของเนื้อดิน ลวดลายที่ปรากฏอยู่บนเนื้องานของบิเซ็น ยากินั้น ใช้เทคนิคที่เรียกว่า “Goma” (น�ำ ภาชนะไปวางใกล้จดุ ที่ไฟเลียมากทีส่ ดุ เพือ่ ให้ เกิดรอยแตกคล้ายการโรยเม็ดงา) หรือ “Hi dasuki”(การท�ำลวดลายด้วยการใช้ฟางพั นแล้วเผาด้วยความร้อนจากไฟ) ท�ำให้มีสี แดงเรื่อๆของเปลวไฟ ซึ่งเป็นจุดเด่นอย่าง หนึ่งของงาน

ว่ากันว่าด้วยแก้วบิเซ็นยากินี้ สามารถท�ำให้สาเกหรือกาแฟมีรสชาติอร่อยขึ้นได้


Outdoor / 16

ร้าน Tostino Coffee ซึ่งตั้งอยู่ ในเขตเมืองโอกายาม่า ประเทศญี่ปุ่นใช้ถ้วยบิเซ็ยยากิเรียก ลูกค้าได้เป็นอย่างดี


Other / 17

บ ั ก ะ ศิลป

งานฝีมือ

ต่างกันอย่างไร


Other / 18

ศิลปะเป็นค�ำทีม่ คี วามหมายทัง้ กว้างและ จ�ำเพาะเจาะจง ทัง้ นีย้ อ่ มแล้วแต่ทศั นะของแต่ละ คน แล้วแต่ว่าจะมี ใคร น�ำค�ำว่า "ศิลปะ" นี้ไปใช้ ในแวดวงที่กว้างหรือจ�ำกัดอย่างไร

ศิลปะ เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น

ถ้าหากเรายึดถือตามความหมายนี้ แล้วสิ่งที่มนุษย์สร้างสร้างขึ้นทั้งหลาย ก็ ล้วนแล้วแต่เป็นศิลปะทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น ภาพวาด ภาพพิมพ์ งานปั้น งานแกะสลัก เสื้อผ้าอาภรณ์ เครื่องประดับ ที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ เครื่องใช้สอย ตลอดจนถึง อาวุธที่ ใช้รบราฆ่าฟันกัน ก็ลว้ นแต่เป็นศิลปะ ทั้งสิ้นไม่ว่ามนุษย์สร้างสิ่งที่ดีงาม เลิศหรู อลังการหรือน่าเกลียดน่าชังอย่างไรก็ตาม

ศิลปะ เป็นผลงานการสร้างสรรค์

คือ เป็นการท�ำให้ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่ง มีหลายๆ วิธีโดยอาจเป็นการปรับปรุงกระ บวนการใหม่ ให้ได้ผลผลิตมากกว่าเดิม หรือ เป็นการปรับปรุงรูปแบบผลผลิตใหม่ โดยใช้ วิธีการเดิม แต่ผลผลิตมีคุณภาพมากขึน้ แต่ ไม่วา่ จะเป็นรูปแบบใดๆ ก็ตาม เป็นการกระท�ำ ให้เกิดขึน้ จากการใช้แนวคิดแบบใหม่ๆ ทัง้ สิน้ และเป็นผลของวิธีการคิดที่เรียกว่า "ความ คิดสร้างสรรค์"

ศิลปะคือความงาม

ความงามในศิ ล ปะ เป็ น การ สร้างสรรค์ล้วน ๆ ไม่เกี่ยวข้องกับความ งามวัตถุในธรรมชาตเป็นความงามที่แสดง ออกได้แม้ ในสิ่งที่น่าเกลียดหัวข้อเรื่องราว หรือเนื้อหาที่ ใช้สร้างงานนั้นอาจน่าเกลียด แต่ เ มื่ อ เสร็ จ แล้ ว ก็ ยั ง ปรากฎความงาม ทีเ่ กิดจากอารมณ์ทศี่ ลิ ปินแสดงออก ดังนัน้ ความงามจึงเป็นศาสตร์อย่างหนึง่ ทีว่ า่ ด้วย ความงามที่ศิลปินแสดงออกในงาน ศิลปะ ซึง่ เรียกว่า "สุนทรียศาสตร์" มีขอ้ ความที่ ใช้กนั มาตัง้ แต่สมัยเรอเนซองค์ จนถึงทุกวันนี้ว่า "ศิลปะมิ ได้จ�ำลองความ งาม แต่สร้างความงามขึ้น"

"ศิลปะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจากความคิสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความงามและ ความพึงพอใจ" ทีม่ นุษย์ ได้สร้างสรรค์สบื เนือ่ งกันมาตัง้ แต่อดีตอันยาวนานนถึงปัจจุบนั และจะสร้างสรรค์สืบต่อไปในอนาคตให้อยู่คู่กับเผ่าพันธุ์มนุษย์ ไปตราบนานเท่านานโดยมี การสร้างสรรค์พัฒนารูปแบบต่างๆออกไปอย่างมากมายไม่มีที่สิ้นสุด"


Other / 19

งานฝีมือหรือหัตถกรรม

คื อ งานช่ า งที่ ท�ำด้ ว ยมื อ หรื อ อุ ป กรณ์ ง ่ า ย ๆ อาศัยทักษะและเน้นประโยชน์ ใช้สอยเป็นหลัก โดยทั่วไปเป็น ผลิตภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและศาสนาสามารถ น�ำมาใช้ ในชีวิตประจ�ำวันได้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาเป็น จ�ำนวนมาหรือผลิตด้วยเครื่องจักรไม่เรียกว่าหัตถกรรม

เครื่องปั้นดินเผา

ภาชนะชุดแรกๆของมนุษย์นนั้ คือการน�ำ ดิน มาขึน้ รูปเป็นภาชนะต่างๆแล้วน�ำไปตากแห้ง คุณสมบัตขิ องดิน โดยเฉพาะดินเหนียวสามารถอุม้ น�้ำได้ดี และเมื่อผสมเข้ากับน�้ำแล้วจะท�ำให้ดินมีความเหนียว และสามารถที่จะปั้นหรือขึ้นรูปสามมิติ โดยไม่ต้องเพิ่มเติม วัสดุอื่นอีก ค�ำว่า"เครื่องปั้นดินเผา"เป็นค�ำนามที่มีความ หมายที่สื่อให้เข้าใจได้ ในตัวของมันเอง (เอาดินมาปั้นแล้วก็ เผา) เมื่อน�ำดินที่ขึ้นรูปแล้วมาให้ความร้อน ดินซึ่งประกอบด้วย ผลึ ก ในตระกู ล ของ "alumino silicate" จะมี ก าร ตัวอย่างหัตถกรรม เปลี่ ย นแปลงสั ณ ฐานทางเคมี สารประกอบอั ล คาไลน์ (alkaline) เป็นสารชนิดหนึ่งที่สามารถท�ำปฏิกิริยาเคมีกับ งานถัก งานถัก หรือ นิตติ้ง (knitting) คือ การถักไหม ผลึกดินที่อุณหภูมิสูง พลังงานความร้อนนี้สามารถขับให้ พรมโดยใช้ไม้ปลายแหลมสองอัน ถักเป็นลวดลายทีละแถว เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงของผลึ ก ดิ น โดยจะท�ำให้ เ กิ ด จากไม้ด้านหนึ่ง ไปสู่ไม้อีกด้านหนึ่ง สลับกันไปมาจนได้ความ สารประกอบลักษณะเป็น"แก้ว" สารประกอบนี้จะท�ำหน้าที่ เป็นตัวประสานอนุภาคดินทีเ่ หลือ ซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นโครงสร้าง ยาวหรือลวดลายตามต้องการ เข้าด้วยกัน ท�ำให้เนื้อวัสดุหลังการเผา (อย่างน้อยประมาณ 800 องศาเซลเซียส แล้วแต่คุณสมบัติทางเคมี) มีความ คงทนแข็งแรงขึ้น สามารถคงรูปไว้ ใช้เป็นภาชนะสังเคราะห์ ชนิดแรกของมนุษย์


Other / 20

เซรามิก

เซรามิกมีรากศัพท์มาจากภาษากรีก keramos มี ความหมายว่า สิง่ ทีถ่ กู เผา ในอดีตวัสดุเซรามิกทีม่ กี ารใช้งาน มากที่สุดคือ เซรามิกดั้งเดิม ท�ำมาจากวัสดุหลักคือดิน เหนียว โดยในช่วงแรกเรียกผลิตภัณฑ์ประเภทนีว้ า่ ไชน่าแวร์ เพือ่ เป็นเกียรติ ให้กบั คนจีน ซึง่ เป็นผูบ้ กุ เบิกการผลิตเครือ่ ง ปั้นดินเผารุ่นแรกๆ เซรามิ ก สามารถน�ำมาประยุ ก ต์ เพื่ อ ผลิ ต เป็ น ผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ได้มากมาย อาทิ หม้อไหถ้วยชาม เครื่องเคลือบดินเผา อิฐ กระเบื้องเคลือบ วัสดุประเภท ซีเมนต์ แก้ว และวัสดุทนไฟ เป็นต้น ตั้งแต่ปี 1950 เป็นต้น มาได้มีความเจริญก้าวหน้าในกระบวนการผลิต ตลอดจนมี ความเข้าใจในลักษณะพื้นฐาน และกลไกที่ควบคุมคุณสมบัติ ของเซรามิ ค ท�ำให้ มี ก ารพั ฒ นาเซรามิ ก ประเภทใหม่ ๆ มากมาย ค�ำว่าเซรามิกจึงมีความหมายที่กว้างขึ้นรวมถึงเซ รามิกที่มีคุณสมบัติพิเศษเหล่านี้ด้วย

การจัดสวน

คือกิจกรรมทีเ่ ป็นศาสตร์ศลิ ป์และงานฝีมอื ทีเ่ กีย่ ว กับการปลูกและดูแลพืชรวม ถึงสภาพแวดล้อมเพื่อสร้าง บรรยากาศทีส่ วยงามโดยทัว่ ไปแล้วจะเป็นกิจกรรมใบริเวณ ทีอ่ ยูอ่ าศัยในบริเวณทีเ่ รียกว่าสวนการจัดสวน อาจท�ำนอก บริเวณที่อยู่อาศัยก็ ได้เช่น สวนสาธารณะ สวนพฤกษา ศาสตร์ บริเวณสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว บริเวณโรงแรม/ห้างร้าน/ บริษัท/หน่วยงานต่างๆ โดยทั่วไปจะท�ำกลางแจ้งและท�ำบน ดินแต่ก็อาจท�ำในร่มได้เช่น การจัดสวนในเรือนกระจก หรือ อาจท�ำในน�้ำได้การปลูกเลี้ยงสระบัว หรือแม้แต่การท�ำสวน พืชรากอากาศ อาจท�ำได้หลายรูปแบบ เช่น สวนดอกไม้ สวน หิน สวนที่มีลักษณะที่สมดุลเช่นการจัดสวนแบบยุโรป หรือ ลักษณะการผสมผสานความไม่สมดุลเช่นการจัดสวนแบบ ญี่ปุ่นเป็นต้น นอกจากการตกแต่งบ้านให้สวยงามแล้ว การจัด สวนก็มีส่วนส�ำคัญที่ช่วยให้บ้านน่าอยู่น่าอาศัย เพราะการที่ เรามีสวนทีส่ วยงามจะท�ำให้เรารุส้ กึ ว่าบ้านของเรานัน้ หน้าอยู่


นางสาวกฤษติญา เชื้อชัย 5620610019 870-211 Design and Production of Print Media ปีการศึกษา 2558 FACULTY OF COMMUNICATION SCIENCES

Profile for Sun Ma

Craft magazine  

Designed by Sunma Chuachai © 2015 Freelance Graphic designer from Thailand. \ contact me via krittiya.chuachai@gmail.com

Craft magazine  

Designed by Sunma Chuachai © 2015 Freelance Graphic designer from Thailand. \ contact me via krittiya.chuachai@gmail.com

Advertisement