Page 1

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

สํานักงานแรงงานจังหวัด อํานาจเจริ ญ ชัน้ 2 ศาลากลางจังหวัดอํานาจเจริญ ถนนชยางกูร ตําบลโนนหนามแท่ง อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริ ญ 37000 โทรศัพท์ / โทรสาร0 4552 3035 E-mail : amnat@mol.go.th,amnatlabour@hotmail.com


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

คํานํา สํานักงานแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไดจัดทํารายงานสถานการณดานแรงงาน ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) ประจําป 2555 วัตถุประสงคเพื่อ วิเคราะหสถานการณแรงงานของจังหวัด ในแตละไตรมาส รวมทั้งเผยแพรประชาสัมพันธงานสถิติขอมูลดานแรงงานของหนวยงานสังกัดกระทรวง แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ และหนวยงานที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ไดรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อความสะดวกในการคนควา เนื้อหาประกอบดวย 1. สภาพเศรษฐกิจจังหวัดอํานาจเจริญ 2. สถานการณดานแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ 3. ตัวชี้วัดภาวะแรงงาน การจัดทํารายงานครั้งนี้ ไดรับการสนับสนุนขอมูลจากหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดอํานาจเจริญ คือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จังหวัดอํานาจเจริญ สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ และศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด อํานาจเจริญ รวมทั้งหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ สํานักงานคลัง จังหวัดอํานาจเจริญ สํานักงานพาณิชยจังหวัดอํานาจเจริญ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอํานาจเจริญ และ สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดอํานาจเจริญ เปนตน สํานักงานแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ จึงขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้ สํานักงานแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ กุมภาพันธ 2556


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

สารบัญ คํานํา บทสรุปสําหรับผูบริหาร สภาพเศรษฐกิจจังหวัดอํานาจเจริญ • ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด • ดัชนีราคาผูบริโภค • การจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม สถานการณแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ • กําลังแรงงาน การมีงานทํา การวางงาน • การสงเสริมการมีงานทํา • การพัฒนาฝมือแรงงาน • การคุมครองแรงงานและสวัสดิการ • การประกันสังคม ตัวชี้วัดภาวะแรงงาน • อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงาน • อัตราการจางงาน • อัตราการบรรจุงาน • อัตราการวางงาน • อัตราการจางงานแรงงานตางดาว • อัตราการไมปฏิบัติตามขอกฎหมายของสถานประกอบการ ตารางภาคผนวก

หนา 1 4 5 6 6 8 11 16 18 20 22 23 24 24 25 25 26


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

สารบัญตารางภาคผนวก ตารางภาคผนวกที่ 1 ประชากรจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามเพศ และสถานภาพแรงงาน ตารางภาคผนวกที่ 2 ผูมีงานทําจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามอาชีพและเพศ ตารางภาคผนวกที่ 3 ผูมีงานทําจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามระดับการศึกษาและเพศ ตารางภาคผนวกที่ 4 ผูมีงานทําจังหวัดอํานาจเจริญจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรมและเพศ ตารางภาคผนวกที่ 5 ผูมีงานทําจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามสถานภาพการทํางาน ตารางภาคผนวกที่ 6 จํานวนตําแหนงงานวาง/ผูสมัครงานและการบรรจุงานจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามเพศ ตารางภาคผนวกที่ 7 จํานวนตําแหนงงานวาง ผูสมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามวุฒิการศึกษา ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) ตารางภาคผนวกที่ 8 จํานวนตําแหนงงานวาง ผูสมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามอาชีพ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) ตารางภาคผนวกที่ 9 แสดงตําแหนงงานวาง ผูสมัครงานและการบรรจุงานจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามชวงอายุ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) ตารางภาคผนวกที่ 10 จํานวนตําแหนงงานวางและการบรรจุงานจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตาม ประเภทอุตสาหกรรม ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) ตารางภาคผนวกที่ 11 จํานวนแรงงานตางดาวถูกกฎหมายจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามประเภท การไดรับอนุญาต ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) ตารางภาคผนวกที่ 12 เปรียบเทียบจํานวนแรงงานตางดาวถูกกฎหมายจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนก ตามประเภทอาชีพและสัญชาติที่เขามาทํางานมากที่สุด (ยกเวนประเภทตลอดชีพ) ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) ตารางภาคผนวกที่ 13 จํานวนแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจงความประสงคเดินทางไปทํางาน ตางประเทศจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามระดับการศึกษา ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) ตารางภาคผนวกที่ 14 จํานวนแรงงานไทยในจังหวัดอํานาจเจริญ ที่ไดรับขออนุมัติเดินทางไปทํางาน ตางประเทศ จําแนกตามวิธีการเดินทาง ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

หนา 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 39


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

สารบัญตารางภาคผนวก ตารางภาคผนวกที่ 15 จํานวนแรงงานไทยในจังหวัดอํานาจเจริญ ที่ขออนุมัติเดินทางไปทํางาน ตางประเทศ จําแนกตามภูมิภาคที่ไปทํางาน ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) ตารางภาคผนวกที่ 16 การฝกเตรียมเขาทํางานในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามกลุมอาชีพ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) ตารางภาคผนวกที่ 17 การฝกยกระดับฝมือแรงงานในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามกลุมอาชีพ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) ตารางภาคผนวกที่ 18 การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามกลุม อาชีพ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) ตารางภาคผนวกที่ 19 การตรวจแรงงานในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามขนาดสถานประกอบ กิจการ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) ตารางภาคผนวกที่ 20 การตรวจแรงงานในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามสถานประกอบกิจการ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) ตารางภาคผนวกที่ 21 การตรวจความปลอดภัยในการทํางานในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตาม สถานประกอบกิจการ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) ตารางภาคผนวกที่ 22 การตรวจความปลอดภัยในการทํางานในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตาม อุตสาหกรรม ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) ตารางภาคผนวกที่ 23 การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน จําแนกตามความ รายแรงและขนาดสถานประกอบกิจการ (ในกองทุน) ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) ตารางภาคผนวกที่ 24 การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามความรายแรงและสาเหตุการประสบอันตราย (ในกองทุน) ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) ตารางภาคผนวกที่ 25 จํานวนสถานประกอบกิจการและผูประกันตนจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตาม ประเภทอุตสาหกรรม ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) ตารางภาคผนวกที่ 26 จํานวนสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนก ตามประเภทสถานพยาบาล ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) ตารางภาคผนวกที่ 27 การใชบริการของกองทุนประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตาม ประเภทประโยชนทดแทน (ไมเนื่องจากการทํางาน) ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) ตารางภาคผนวกที่ 28 ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามประเภทของดัชนีและ หมวดสินคา กันยายน ป 2555 (2555 = 100) ตารางภาคผนวกที่ 29 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดอํานาจเจริญ ราคาประจําป 2553 ตารางภาคผนวกที่ 30 การจดทะเบียนของนิติบุคคลตั้งใหมตามหมวดธุรกิจจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

หนา 40 41 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 51 52 53 54


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

สารบัญตารางภาคผนวก ตารางภาคผนวกที่ 31 การจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการใหมของจังหวัด อํานาจเจริญ จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) ตารางภาคผนวกที่ 32 อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของจังหวัดอํานาจเจริญ ตารางภาคผนวกที่ 33 อัตราการจางงานจังหวัดใน/นอกภาคเกษตรในจังหวัดอํานาจเจริญ ตารางภาคผนวกที่ 34 อัตราการจางงานในอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัดอํานาจเจริญ ตารางภาคผนวกที่ 35 อัตราการวางงานจังหวัดอํานาจเจริญ ตารางภาคผนวกที่ 36 อัตราการบรรจุงานของจังหวัดอํานาจเจริญ ตารางภาคผนวกที่ 37 อัตราการจางแรงงานตางดาวในจังหวัดอํานาจเจริญ ตารางภาคผนวกที่ 38 อัตราการไมปฏิบัติตามขอกฎหมายคุมครองแรงงาน/กฎหมายความปลอดภัย ในการทํางาน อัตราคาจางขั้นต่ําใหม คณะผูจัดทํา

หนา 55 56 56 56 57 57 57 58 59 60


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

บทสรุ ปสําหรั บผู้บริ หาร สถานการณดานเศรษฐกิจและแรงงาน ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) มีรายละเอียดสรุปไดดังนี้

สภาพเศรษฐกิจ สํานักงานคลังจังหวัด อํานาจเจริญ รายงานผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดในไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) พบวา สาขา อุตสาหกรรมที่สําคัญ 5 อันดับแรก ไดแก สาขา เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม (รอยละ 30.9 ของ GPP)อุตสาหกรรม การบริหารราชการ และการปองกันประเทศฯ (รอยละ 13.6 ของ GPP) การศึกษา (รอยละ 11.4 ของ GPP) สาขา การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต ของใชสวนบุคคลและของใชใน ครัวเรือน (รอยละ 10.1 ของ GPP) และบริการ ดานอสังหาริมทรัพย การใหเชาและบริการทาง ธุรกิจ (รอยละ 9.7 ของ GPP) ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัด อํานาจเจริญ เดือนธันวาคม 2555 เทากับ 124.6 เมื่อเทียบกับดัชนีราคาผูบริโภคเดือน พฤศจิกายน 2555 สูงขึ้นรอยละ 1.2 โดยเฉพาะอยางยิ่งใน หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 2.3 สินคาสําคัญในหมวดนี้ที่ราคาสูงขึ้น ไดแก ผักและผลไม เปนตน การจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม ทั้งสิ้น 27 แหง แบงเปนบริษัทจํากัด จํานวน 1 แหง และ หาง หุนสวนจํากัด 26 แหง ทุนจดทะเบียนของ นิติบุคคลตั้งใหม พบวา บริษัทจํากัดมีทุน จดทะเบียนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท และ ห างหุนสวน จํากัด 19,150,000 บาท

ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดอํานาจเจริญ ในเดือน ธันวาคม 2555 ขยายตัวเมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกันของปที่แลว โดยพิจารณาจาก ดานอุปสงค การบริโภคภาคเอกชน โดยรวมขยายตัว สะทอนจากการบริโภคสินคา คงทนจากจํานวนรถยนตและรถจักรยานยนตจด ทะเบียนใหม เกิดจากแรงกระตุนมาตรการ ภาครัฐนโยบายรถยนตคันแรกและรายได เกษตรกร การลงทุนภาคเอกชนของจังหวัด โดยรวมขยายตัวจากจํานวนรถยนตพาณิชย จด ทะเบียนใหม ยอดการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ และจํานวนทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลใหม เปนสําคัญ ขณะที่การใชจายภาครัฐในภาพรวม ขยายตัวจากการเบิกจายทั้งงบประจําและงบ ลงทุน ดานอุปทาน ภาคการเกษตรโดยรวมหด ตัวจากสาขาปศุสัตวเปนผลจากปริมาณการผลิต โคเนื้อและสุกรลดลงจากตนทุนในการผลิตสูงขึ้น ประกอบกับความนิยมเนื้อสัตวแชแข็งเพิ่มขึ้น อยางตอเนื่อง สวนสาขาเกษตรกรรมอยูในชวง เก็บเกี่ยวผลผลิตขาวนาป ประจําปการเพาะปลูก 2555/2556 ภาคนอกการเกษตรโดยรวม ขยายตัวจากสาขาอุตสาหกรรมที่มีกําลังการผลิต เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สวนสาขาบริการและการ ทองเที่ยวหดตัว ดานการเงิน จากขอมูลลาสุดเดือน พฤศจิกายน 2555 ปริมาณเงินฝากขยายตัว รอยละ 27.81 จากการ เรง ระดมเงินฝาก เพื่อ รองรับการขยายตัวของสินเชื่อ ขยายตัวรอยละ 17.24 โดยมีการบริโภคภาคเอกชนเปนปจจัย สนับสนุนที่สําคัญ


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

สถานการณ์ ด้านแรงงาน ประชากรและกําลังแรงงาน ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2555 ของสํานักงานสถิติจังหวัด อํานาจเจริญ สําหรับผูมีงานทํา 243,942 คน พบวา ทํางานในภาคเกษตรกรรม 173,133 คน คิดเปนรอยละ 71.0 ของผูมีงานทําทั้งหมด สวนผูทํางานนอก ภาคเกษตรกรรมมีจํานวน 70,809 คน (รอยละ 29.0 ของผูมีงานทําทั้งหมด) การมีงานทํา โดยกลุม ผูทํางานนอก ภาคเกษตรกรรมจะทํางานในสาขาการขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนตฯ มากที่สุด มี จํานวน 22,265 คน คิดเปนรอยละ 31.4 ของผูทํางานนอกภาคเกษตรกรรมทั้งหมด รองลงมาคือ การบริหารราชการ การปองกัน ประเทศ จํานวน 13,984คน รอยละ19.6 สาขาการ ผลิต จํานวน 11,009 คน รอยละ 15.6 ที่พักแรม และบริการดานอาหาร จํานวน 7,438 คน รอยละ 10.5 และการกอสราง จํานวน 4,732 คน รอยละ 6.7 การวางงาน จังหวัด อํานาจเจริญ มีผูวางงาน ประมาณ 1,733 คน หรือ มีอัตราการ วางงาน รอยละ 0.7 ของผูอยูในกําลังแรงงาน โดยชายจะมี อัตราการวางงานสูงกวาหญิง คือ เพศชายรอยละ 60.01 ขณะที่เพศหญิง รอยละ 39.99 การบริการจัดหางานในประเทศ ในชวงไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 25 55) นายจาง/สถานประกอบการแจงตําแหนงงานวาง จํานวน 88 อัตรา มีผูสมัครงาน จํานวน 343 คน ไดรับ การบรรจุงาน จํานวน 227คน สวนตําแหนงงานวางตามระดับการศึกษา ที่ตองการสูงสุด คือ ระดับมัธยมศึกษา และระดับ ประถมศึกษาหรือต่ํากวา จํานวน 30 อัตราเทากัน คิดเปนรอยละ 34.09 ตามลําดับ สําหรับอาชีพที่มี การ บรรจุงานมากที่สุด คือ อาชีพงานพื้นฐาน สูงสุด จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 36.56

แรงงานไทยในตางประเทศ ในชวง ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) มีผู ลงทะเบียนแจงความประสงคไปทํางาน ตางประเทศ จํานวน 19 คน แรงงานที่ไดรับ อนุมัติเดินทางไปทํางานตางประเทศ จํานวน 34 คน พบวา สวนใหญเดินทางโดยวิธีการแจงการ เดินทางไปทํางานตางประเทศ ( Re-Entry) คิด เปนรอยละ 100.00 และจําแนกตามภูมิภาคที่ไป ทํางานสวนใหญทํางานในภูมิภาคเอเชีย จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 50.00 การพัฒนาศักยภาพแรงงาน มีการฝก เตรียมเขาทํางานจํานวน 39 คน โดยกลุม อาชีพ ที่มีการฝกเตรียมเขาทํางานสูงสุด คือ ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร จํานวน 16 คน หรือรอยละ 41.03 รองลงมา ชางเครื่องกล จํานวน 13 คน (รอยละ 33.33) ชางอุตสาหการ จํานวน 7 คน (รอยละ 17.95) และชางกอสราง จํานวน 3 คน (รอยละ 7.69) สําหรับการฝกยกระดับฝมือแรงงาน มีการฝกยกระดับฝมือแรงงาน สาขาชางกอสราง จํานวน 29 คน และผานการฝกยกระดับฝมือ แรงงานทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 และการทดสอบ มาตรฐานฝมือแรงงาน มีการทดสอบทั้งสิ้น 23 คน โดยกลุมอาชีพที่มี การทดสอบมากที่สุด คือกลุมชางเครื่องกล จํานวน 22 คน รอยละ 95.65 และกลุม อุตสาหกรรม จํานวน 1 คน รอยละ 4.35 การคุมครองแรงงาน จากการตรวจ สถานประกอบการทั้งสิ้น 26 แหง มีลูกจางที่ ผานการตรวจ จํานวน 622 คน ซึ่งสถาน ประกอบการ ทั้ง 26 แหง ปฏิบัติถูกตองตาม กฎหมาย

2


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน มีการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการ ทั้งสิ้น 20 แหง ลูกจางที่ผานการตรวจ จํานวน 655 คน พบวาสถานประกอบการ ทั้ง 20 แหง ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายความปลอดภัย ในการ ทํางาน โดยประเภทอุตสาหกรรมที่มีอัตราการ ปฏิบัติถูกตองมากที่สุด ไดแก การขายสง การ ขายปลีก การซอมแซม ยานยนต รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล และของใชใน ครัวเรือน จํานวน 11 แหง รอยละ 55.00 รองลงมา ไดแก การผลิต จํานวน 4 แหง รอยละ 20.00 และการกอสราง จํานวน 2 แหง รอยละ 10.00 การประกันสังคม จังหวัด อํานาจเจริญ มีสถานประกอบ กิจ การ ที่ขึ้นทะเบียน ไดแก กองทุนประกันสังคม จํานวน 642 แหง ผูประกันตน จํานวน 8,063 คน และกองทุนเงิน ทดแทน จํานวน 395 แหง ลูกจาง จํานวน 2,740 คน ในดาน การจายประโยชนทดแทน กองทุนประกันสังคม ณ ไตรมาส 4 (ต.ค. – ธ.ค. 55) จํานวน 7,472,454.95 บาท พิจารณาตาม ประเภทของประโยชนทดแทน ซึ่งมี 7 กรณี ไดแก เจ็บปวย คลอดบุตร ทุ พพลภาพ ตาย สงเคราะหบุตร ชราภาพ และวางงาน พบวา จํานวนผูใชบริการ มีทั้งสิ้น 1,370 ราย สําหรับ ประเภทประโยชนทดแทนที่ผูประกันตนใชบริการ สูงสุดในไตรมาสนี้ไดแก กรณี เจ็บปวย มีผูประกันตนใชบริการ 598 ราย คิดเปนรอยละ 43.65 ของผูใชบริการทั้งหมด รองลงมาไดแก กรณี คลอดบุตร วางงาน สงเคราะหบุตร และ ชราภาพ โดยมีสัดสวนรอยละ 22.12 15.18 13.58 และ 4.60 ตามลําดับ ในดานการจายประโยชนกองทุนเงิน ทดแทน ณ ไตรมาส 4 (ต.ค. – ธ.ค. 55) จํานวน 1,906.80 บาท พิจารณาตามประเภท ของเงินทดแทน จํานวน 1 ราย ไดแก หยุดงาน เกิน 3 วัน เนื่องจากหกลม ลื่นลม

3


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

สภาพเศรษฐกิจจังหวัดอํานาจเจริญ จังหวั ดอํานาจเจริญ มีพื้นที่ประมาณ 3,161.248 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,975,780 ไร ตั้งอยูในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ของประเทศไทย หางจากกรุงเทพประมาณ 568 กิโลเมตร ประกอบดวย 7 อําเภอ 56 ตําบล 607 หมูบาน เทศบาลเมือง 1 แหง เทศบาล ตําบล 20 แหง อบจ.1 แหง และ อบต. 42 แหง อาณาเขตจังหวัด อํานาจเจริญ คือ ทิศเหนือ ติด ตอ กับ จังหวัดยโสธร และจังหวัด มุกดาหาร ทิศใตติดตอกับ จังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันออกติดตอกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว และจังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันตกติดตอกับจังหวัดยโสธร จังหวัด อํานาจเจริญ ภูมิประเทศ สวนใหญ เปนที่ลุมที่เนินเขาเตี้ย ๆ ลักษณะดินเปนดินรวน ปนทราย และดินลูกรัง มีลําน้ํา ที่สําคัญไหลผาน 3 สาย คือ แมน้ําโขง ลําเซบก และลําเซบาย 1. ภาวะเศรษฐกิจในจังหวัด ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดอํานาจเจริญ ในเดือน ธันวาคม 2555 ขยายตัวเมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกันของปที่แลว โดยพิจารณาจาก ดานอุปสงค การบริโภคภาคเอกชน โดยรวมขยายตัว สะทอนจากการบริโภคสินคา คงทนจากจํานวนรถยนตจดทะเบียนใหม เกิด จากแรงกระตุนมาตรการภาครัฐนโยบายรถยนต คันแรกและรายไดเกษตรกร การลงทุน ภาคเอกชนของจังหวัดโดยรวมขยายตัวจาก จํานวนรถยนตพาณิชยจดทะเบียนใหม ยอดการ จัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะและจํานวนทุนจด ทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลใหม เปนสําคัญ ขณะที่ การใชจายภาครัฐในภาพรวมขยายตัวจากการ เบิกจายทั้งงบประจําและงบลงทุน

ดานอุปทาน ภาคการเกษตรโดยรวม หดตัวจากสาขาปศุสัตวเปนผลจากปริมาณ การผลิตโคเนื้อและสุกรลดลงจากตนทุนใน การผลิตสูงขึ้น ประกอบกับความนิยมเนื้อสัตว แชแข็งเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สวนสาขา เกษตรกรรมอยูในชวงเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวนาป ประจําปการเพาะปลูก 2555/2556 ภาคนอก การเกษตรโดยรวมขยายตัวจากสาขา อุตสาหกรรม ที่มีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สวนสาขา บริการและการทองเที่ยวยังคงหดตัว ดานการเงิน จากขอมูลลาสุดเดือน พฤศจิกายน 2555 ปริมาณเงินฝากขยายตัว รอยละ 27.81จากการเรงระดมเงินฝากเพื่อ รองรับการขยายตัวของสินเชื่อ ขยายตัวรอยละ 17.24 โดยมีการบริโภคภาคเอกชนเปนปจจัย สนับสนุนที่สําคัญ ดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ในเดือน ธันวาคม 2555 อัตราเงินเฟอทั่วไปอยูที่รอยละ 2.98 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2555 สวนการจางงานขยายตัวเมื่อพิจารณาจากจํานวน ผูประกันตนในระบบประกันสังคม โดยอัตรา คาจางขั้นต่ําของจังหวัดอํานาจเจริญ อยูที่ระดับ 227 บาทตอวัน 2. ภาวะการคลัง ดานรายได ในเดือนธันวาคม 2555 จัดเก็บรายไดสุทธิ 25.526 ลานบาทต่ํากวาเดือน เดียวกันของปที่แลว รอยละ 13.99 ตั้งแตตน ปงบประมาณถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2555 จัดเก็บ รายไดรวมทั้งสิ้น 84.613 ลานบาท สูงกวาชวง เดียวกันของปที่แลว รอยละ 22.92 ดานรายจาย ในเดือนธันวาคม 2555 มีการเบิกจายงบประมาณทั้งสิ้น 584.322 ลานบาท (รวมเงินกันไวเบิกเหลื่อมป) สูงกวา

4


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

เดือนเดียวกันของปที่แลว รอยละ 154.56 ตั้งแต ตนปงบประมาณถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2555 เบิกจายงบประมาณสะสมทั้งสิ้น 1,641.333 ลานบาท สูงกวาชวงเดียวกันของปที่แลว รอยละ 66.44 ดานฐานะการคลัง ในเดือนธันวาคม 2555 มีรายไดนําสงคลัง 11.016 ลานบาท มีการ เบิกจายเงินงบประมาณทั้งสิ้น 584.322 ลาน บาท สงผลใหดุลเงินงบประมาณขาดดุล 573.306 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 173.87 ตั้งแต ตนปงบประมาณถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2555 มีรายไดนําสงคลัง 34.616 ลานบาท การเบิก จายเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,641.333 ลานบาท สงผลใหดุลเงินงบประมาณขาดดุล 1,606.717 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 69.67 3.ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด สาขาอุตสาหกรรมที่สําคัญ 5 อันดับแรก ไดแก สาขาเกษตรกรรม การลาสัตว และการ ปาไม (รอยละ 30.9 ของ GPP) สาขา การบริหาร ราชการและการปองกันประเทศฯ (รอยละ 13.6 ของ GPP) การศึกษา (รอยละ 11.4 ของ GPP) สาขาการขายสง การขายปลีก การซอมแซมยาน ยนต จักรยานยนตของใชสวนบุคคลและของใช ในครัวเรือน (รอยละ 10.1 ของ GPP) และ บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชาและ บริการทางธุรกิจ (รอยละ 9.7 ของ GPP) ตารางภาคที1่ ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด อํานาจเจริญราคาประจํปา 2553 อุตสาหกรรม

มูลคา ลานบาท

อัตราการ ขยายตัว

รอยละของ GPP

สาขาเกษตรกรรม การลาสัตว และ การปาไม สาขาประมง สาขาเหมืองแรและ เหมืองหิน สาขาอุตสาหกรรม สาขาไฟฟา ประปา และโรงแยกกาซ สาขากอสราง

4,415

9.3

30.9

54 4

37.9 105.7

0.4 0.0

427 172

10.9 11.7

3.0 1.2

661

53.4

4.6

อุตสาหกรรม

มูลคา ลานบาท

อัตราการ ขยายตัว

สาขาการขายสง 1,449 10.2 การขายปลีก การซอมแซมยาน ยนต จักรยานยนต ของใชสวนบุคคล และของใชใน ครัวเรือน สาขาโรงแรมและ 125 -1.4 ภัตตาคาร สาขาการขนสง 103 1.8 สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม สาขาตัวกลางทาง 1,277 21.0 การเงิน สาขาบริการดาน 1,380 0.5 อสังหาริมทรัพย การใหเชาและ บริการทางธุรกิจ สาขาการบริหาร 1,942 13.2 ราชการและการ ปองกันประเทศ รวมทั้งการ ประกันสังคมภาค บังคับ สาขาการศึกษา 1,624 15.5 สาขาการบริการ 588 10.1 ดานสุขภาพและ สังคม สาขาการใหบริการ 54 11.8 ดานชุมชน สังคม และบริการสวน บุคคลอื่น ๆ สาขาลูกจางใน 22 -18.4 ครัวเรือนสวน บุคคล รวม 14,298 12.3 ที่มา : สํานักงานคลังจังหวัดอํานาจเจริญ

รอยละของ GPP 10.1

0.9 0.7 8.9 9.7

13.6

11.4 4.1 0.4

0.2 100.0

หมายเหตุ ขอมูล ณ ราคาประจําปใชเปรียบเทียบหาสัดสวนโครงสรางแต ละสาขาการผลิต ขอมูล ณ ราคาคงที่ใชวัดอัตราการขยายตัว

5


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

4. ดัชนีราคาผูบริโภค

5.การจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม

ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัด อํานาจเจริญ เดือนธันวาคม 2555 เทากับ 124.6 เมื่อเทียบกับดัชนีราคาผูบริโภคเดือน พฤศจิกายน 2555 สูงขึ้นรอยละ 1.2 โดยเฉพาะอยางยิ่งใน หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 2.3 สินคาสําคัญในหมวดนี้ที่ราคาสูงขึ้น ไดแก ผัก และผลไม เปนตน ตารางภาคที่ 2 ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดอํานาจเจริญ หมวด

สัดสวน น้ําหนัก ปฐาน

รวมทุกรายการ หมวดอาหาร และเครื่องดื่ม ขาวแปงและ ผลิตภัณฑจาก แปง เนื้อสัตว เปดไก และสัตวน้ํา ไขและ ผลิตภัณฑนม ผักและผลไม เครื่องประกอบ อาหาร เครื่องดื่มไมมี แอลกอฮอล อาหารบริโภคในบาน อาหารบริโภคนอกบาน หมวดอื่นๆไมใช อาหาร และ เครื่องดื่ม หมวด เครื่องนุงหมและ รองเทา หมวดเคหสถาน หมวดการตรวจ รักษาและ บริการสวน บุคคล หมวดพาหนะ การขนสง และ การสื่อสาร หมวดการ บันเทิงการอาน และการศึกษา หมวดยาสูบและ เครื่องดื่มมี แอลกอฮอล ดัชนีราคา ผูบริโภคพื้นฐาน กลุมอาหารสด และพลังงาน -อาหารสด -พลังงาน

เดือน ธันวาคม ป 2555 (ป 2550 = 100)

ธ.ค. 55

พ.ย. 55

100 43.21

124.6 144.9

8.68

ดัชนี

อัตราการเปลี่ยนแปลง ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค..55/ 55/ ม.ค.-ธ.ค..54 ธ.ค. 54 3 2

ธ.ค. 54

ม.ค.ธ.ค. 55

123.1

121

122.9

ธ.ค. 55/ พ.ย. 55 1.2

141.6

143.3

142.7

2.3

1.1

1.3

132.4

132.4

136

133.4

0

-2.6

-1.7

14.75

144

139.3

144.3

141.2

3.4

-0.2

-0.9

3.01

119.6

117.1

124.3

118.4

2.1

-3.8

-2.8

5.42 2.75

207.9 132.9

196.4 132.9

191.1 132.7

198.6 132.9

5.9 0

8.8 0.2

8.2 0.3

0.83

117.6

117.6

114

116.9

0

3.2

3.7

4.52

137.5

137.5

129.9

135.1

0

5.9

9.8

3.27

120.3

120.3

120.3

120.3

0

0

0.2

56.79

107.8

107.6

102.4

106.4

0.2

5.3

2.7

5.93

94.5

94.5

89.4

92.8

0

5.7

4

25.36

103.8 103.8 105.2 105.2

103.8

100.8

102.6

0

3

2.4

105.2

105.1

105.2

0

0.1

0.5

5.6

15

120.3

119.9

110

118.8

0.3

9.4

3.6

2.87

72.1

72.1

72.1

72.1

0

0

0

2.03

127.9

127.7

118.7

123.2

0.2

7.8

4.1

59.25

107.5

107.5

105.3

106.7

0

2.1

2

40.75

143.5

140.2

138.3

140.7

2.4

3.8

2

31.84 8.91

149.1 127.2

144.9 126.5

147.9 110.1

146.5 123.9

2.9 0.6

0.8 15.5

0.6 7

ที่มา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดอํานาจเจริญ หมายเหตุ : ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน คือ ดัชนีผูบริโภคทั่วไปหัก รายการสินคากลุมอาหารสดและสินคาพลังงาน

จังหวัด อํานาจเจริญ มีการจดทะเบียน นิติบุคคลตั้งใหมทั้งสิ้น 27 แหง แบงเปนบริษัท จํากัดจํานวน 1 แหง (คิดเปนรอยละ 3.7 ของ บริษัทที่จดทะเบียนทั้งหมด) และหางหุนสวน จํากัด 26 แหง (รอยละ 96.3) อุตสาหกรรมที่มี การจดทะเบียนนิติบุคคล ตั้งใหมสูงที่สุด ไดแก สถานีวิทยุ 16 แหง การกอสราง 6 แหง การขาย สง ขายปลีก ฯ 4 แหง และการผลิต 1 แหง เมื่อพิจารณาทุนจดทะเบียนของ นิติบุคคลตั้งใหม พบวา บริษัทจํากัดมีทุน จดทะเบียนทั้งสิ้น1,000,000บาท และหางหุนสวน จํากัด 19,150,000 บาท โดยอุตสาหกรรมที่มี ทุนจดทะเบียนมากที่สุด ไดแก สาขาการ กอสราง ที่มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 9,500,000 บาท (รายละเอียดปรากฏในตารางภาคผนวกที่ 31) สําหรับการจดทะเบียนโรงงานใหม ใน จังหวัดอํานาจเจริญ พบวา มีการจดทะเบียนรวม 7 โรง โดยประเภทอุตสาหกรรม คือ 1) ทํามันเสน 5 โรง 2) ทําวงกบประตู หนาตางและเครื่องเรือนจากไม 2โรง รวมเงินลงทุน 16.723 ลานบาท การจด ทะเบียนโรงงานดังกลาวทําใหเกิดการ จางงาน เพิ่มขึ้นถึง 38 คน สําหรับการเลิกกิจการจดทะเบียนโรงงาน ใหม ในจังหวัด อํานาจเจริญ พบวา มีการ เลิก จดทะเบียนรวม 2 โรง โดยประเภทอุตสาหกรรม คือ 1) คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลวไม อันตราย 1 โรง 2) ซอมรถยนตหรือซอมเครื่องจักรใชใน การเกษตร 1 โรง

6


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

ตารางที่ 3 การจดทะเบียนโรงงาน อุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการใหมของจังหวัด อํานาจเจริญจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก ไตรมาส 4 ป 2555 ประเภท

00906 03402 10500 09501

ประเภท อุตสาหกรรม

ทํามันเสน ทําวงกบประตู หนาตางและเครื่อง เรือนจากไม คัดแยกสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุไมใชแลว ไมอันตราย ซอมรถยนตหรือ ซอมเครื่องจักรใช ในการเกษตร รวม

จดทะเบียน

เลิกกิจการ

จํานวน เงินทุน คนงาน จํานวน เงินทุน คนงาน (โรง) (ลานบาท) (คน) (โรง) (ลานบาท) (คน)

5 2

14.473 2.250

23 15

-

-

-

-

-

-

1

2.160

10

-

-

-

1

0.844

26

7

16.723

38

2

3.00

36

ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอํานาจเจริญ

7


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

สถานการณ แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ สถานการณแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 ป 2555 ขอนําเสนอขอมูลในประเด็น ตาง ๆ ตามลําดับคือ 1) กําลังแรงงาน การมีงานทํา การวางงาน 2) การสงเสริมการมีงานทํา 3) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน 4) การคุมครองแรงงานและสวัสดิการ 5) การประกันสังคม 1) กําลังแรงงาน การมีงานทํา การวางงาน สํานักงานสถิติจังหวัด อํานาจเจริญ ไดดําเนินการสํารวจภาวะการทํางานของ ประชากร ณ เดือนกันยายน 2555 สรุปรายละเอียดไดดังนี้ จังหวัด อํานาจเจริญ มีผูอยูในวัยทํางานอายุ 15 ปขึ้นไป จํานวน 317,889 คน คิดเปนรอยละ 79.0 ของประชากร รวมทั้งหมด โดยในกลุมผูอยูในวัยทํางาน (ผูมีอายุ 15 ปขึ้นไป) จํานวน 317,889 คน พบวาเปนผูอยูใน กําลังแรงงาน จํานวน 245,871 คนโดยจําแนก เปนผูมีงานทํา จํานวน 243,942 คน คิดเปน รอยละ 99.2 ขณะที่เปนผูวางงาน 1,733 ค น คิดเปนรอยละ 0.7 และผูรอฤดูกาล จํานวน 196 คน รอยละ 0.1 เมื่อเปรียบเทียบการมีงานทําระหวางเพศ ในป นี้จะพบวา เพศชายมีอัตราสวนของการมี งานทํา หรืออัตรา การจางงานใกลเคียงเพศหญิง (คํานวณจากผูมีงานทํจาําแนกเพศตอผูอยูในกําลัง แรงงานจําแนกเพศ ) กลาวคือเพศ ชายมีอัตรา รอยละ 99.1 ขณะที่เพศ หญิง มีรอยละ 99.3 สวนอัตราวางงานซึ่งคํานวณจาก ผูวางงานตอผูอยู ในกําลังแรงงานมีอัตรา 0.7 โดยชายจะมีอัตราการ

วางงานสูงกวาหญิง กลาวคือเพศชายรอยละ 0.8 ขณะที่เพศหญิงรอยละ 0.6 (ตารางภาคผนวกที่ 1) แผนภูมิ ที่ 1 โครงสรางประชากรจังหวัด อํานาจเจริญ ประชากรรวม 402,277 คน

(ผูมีอายุต่ํากวา 15 ป) 84,388 คน

ผูอยูในวัยทํางาน (อายุ 15 ปขึ้นไป) 317,889 คน ผูอยูในกําลังแรงงาน 245,871 คน

ผูไมอยูในกําลังแรงงาน 72,018 คน

ผูมีงานทํา 243,942 คน

ทํางานบาน 11,898 คน

ผูวางงาน 1,733 คน

เรียนหนังสือ 21,803 คน

ผูที่รอฤดูกาล 196 คน

อื่น ๆ 38,317 คน

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2555

8


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

แผนภูมิที่ 2 ผูมีงานทําจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามอาชีพ

ตารางที่ 1 ประชากรจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามเพศ และสถานภาพแรงงาน หนวย : คน

สถานภาพแรงงาน

ชาย

หญิง

รวม

ประชากรรวม 201,092 201,185 402,277 ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป 157,841 160,048 317,889 ผูอยูในกําลังแรงงาน 131,752 114,119 245,871 - ผูมีงานทํา 130,602 113,340 243,942 - ผูวางงาน 1,040 693 1,733 - ผูที่รอฤดูกาล 110 86 196 ผูไมอยูในกําลังแรงงาน 26,089 45,929 72,018 - ทํางานบาน 421 11,477 11,898 - เรียนหนังสือ 11,453 10,350 21,803 - อื่น ๆ 14,215 24,102 38,317 ประชากรอายุต่ํากวา 15 ป 43,251 41,137 84,388 ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2555 หมายเหตุ : 1. อัตราการจางงานตอกําลังแรงงานจังหวั=ด ผูมีงานทําในจังหวัด X 100 ผูอยูในกําลังแรงงานในจังหวัด 2 อัตราการวางงานจังหวัด = ผูวางงานในจังหวัด X 100 ผูอยูในกําลังแรงงานในจังหวัด

เมื่อพิจารณาผูมีงานทําตามอาชีพ พบวา อาชีพที่มีผูทํางานมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ 1) ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือดานการเกษตรและการ ประมง จํานวน 171,217 คน รอยละ 70.2 2) พนักงานบริการและพนักงานในรานคาและ ตลาด 27,644 คน รอยละ 11.3 3) อาชีพขั้น พื้นฐานตาง ๆ ในดานการขาย และการใหบริการ 11,582 คน รอยละ 4.7 4) ผูปฏิบัติงาน ดาน ความสามารถทางฝมือ และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 9,891 คน รอยละ 4.1 และ 5) ผูปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และ ผูปฏิบัติงานดานการประกอบ6,732 คน รอยละ 2.8 (ตารางภาคผนวกที่ 2)

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

หากศึกษาถึงระดับการศึกษาของผูมีงาน ทําพบวา ผูมีงานทําสวนใหญมีการศึกษา ต่ํากวาประถมศึกษาจํานวน 78,182 คน คิดเปนรอยละ 32.0 รองลงมาเปนผูมีการศึกษา ระดับประถมศึกษา จํานวน 65,363 คน (รอยละ 26.8) มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 43,869 คน (รอยละ 18.0 ) มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 37,717 คน (รอยละ 15.5 ) และมหาวิทยาลัย จํานวน 17,838 คน (รอยละ 7.3) ตามลําดับ (ตารางภาคผนวกที่ 3) แผนภูมทิ ี่ 3 ผูมีงานทําจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามระดับการศึกษา

ที่มา: สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

9


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

สําหรับผูมีงานทํา 243,942 คน พบวา ทํางานในภาคเกษตรกรรม 173,133 คน คิดเปน รอยละ 71.0 ของผูมีงานทําทั้งหมด สวนผูทํางาน นอกภาคเกษตรกรรม มีจํานวน 70,809 คน (รอยละ 29.0 ของผูมีงานทําทั้งหมด) โดยกลุม ผูทํางานนอกภาคเกษตรกรรมจะทํางานในสาขา การขายสง และการขายปลีก การซอมยานยนต และจักรยานยนต ฯมากที่สุด จํานวน 22,265คน คิดเปนรอยละ 31.4 ของผูทํางาน นอกภาค เกษตรกรรมทั้งหมด รองลงมาคือ การบริหาร ราชการ การปองกันประเทศ และการ ประกันสังคมภาคบังคับ จํานวน 13,984 คน รอยละ 19.6 สาขาการผลิต จํานวน 11,009 คน รอยละ 15.6 ที่พักแรมและบริการดานอาหาร จํานวน 7,438 คน รอยละ 10.5 และการกอสราง จํานวน 4,732 คน รอยละ 6.7 (ตารางภาคผนวก ที่ 4)

ในดานสถานภาพการทํางานของผูมีงานทํา พบวาสวนใหญเปน การชวยธุรกิจครัวเรือน จํานวน 101,949 คน รอยละ 41.8 รองลงมา ไดแก ทํางานสวนตัว จํานวน 92,983 คน รอยละ 38.1 และลูกจางเอกชน จํานวน 27,502 คน รอยละ 11.3 ตามลําดับ สวนผูมีงานทํา ที่มี สถานภาพเปนนายจาง จํานวน 1,534 คน คิดเปน รอยละ 0.6 และ การรวมกลุม จํานวน 246 คน รอยละ 0.1 (ตารางภาคผนวกที่ 5) แผนภูมิที่ 5 ผูมีงานทําจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามสถานภาพการทํางาน

แผนภูมิ ที่ 4 ผูมีงานทําจังหวัดจําแนกตาม ประเภทอุตสาหกรรมนอกภาคเกษตรกรรม 5 อันดับแรก

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

10


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

2) การสงเสริมการมีงานทํา 2.1 การจัดหางานในประเทศ ภารกิจการสงเสริมใหประชาชนมีงานทํา เปนภารกิจหลักของกระทรวงแรงงาน ซึ่งดําเนินการ โดยสํานักงานจัดหางานจังหวัด อํานาจเจริญ การสงเสริมการมีงานทําในรูปแบบการ จัดหางานมีทั้งการหางานในประเทศและ ตางประเทศ โดยการจัดหางานใน จังหวัด อํานาจเจริญ ในชวงไตรมาส 4 ( ตุลาคม – ธันวาคม 2555) มีตําแหนงงานวางที่แจงผาน สํานักงานจัดหางานจังหวัด อํานาจเจริญ จํานวน 88 อัตรา ซึ่งมีสัดสวนที่ ลดลงรอยละ 12.87 จาก ไตรมาส 3 ป 2555 ที่มีจํานวนตําแหนงงานวาง 101 อัตรา

สําหรับตําแหนงงานวางไตรมาส4 นีพ้ บวา เปนชาย 15 อัตรา คิดเปนสัดสวน รอยละ 17.05 ของตําแหนงงานวางทั้งหมด เพศหญิง 17 อัตรา (รอยละ 19.32) และไมระบุเพศ 56 อัตรา รอยละ 63.64 การที่ตําแหนงงานวางกวาครึ่งไมไดระบุเพศ แสดงใหเห็นวาสถานประกอบการหรือนายจาง พิจารณาวางานโดยทั่วไปไมวาชายหรือหญิง ก็สามารถทําไดเชนกัน หรือไมมีความแตกตางใน เรื่องเพศ ในอีกประการหนึ่งนายจางพิจารณาเห็นวา การไมระบุจะ มีผลดีในดานโอกาสการคัดเลือก มากกวาการระบุเพศ(ตารางภาคผนวกที่ 6) แผนภูมิ ที่ 6-2 ตําแหนงงานวางในจังหวัด อํานาจเจริญ แยกตามเพศ ไตรมาส 4 (ต.ค. – ธ.ค.55)

ในสวนของผูลงทะเบียนสมัครงาน ไตรมาสนี้พบวามี 343 คน ลดลงรอยละ 54.81 จาก ไตรมาส ที่แลวมีจํานวน 531 คน ขณะที่ผู ไดรับการบรรจุงานในไตรมาสนี้ มีจํานวน 227 คน ลดลง รอยละ 4.22 จาก ไตรมาสที่แลว จํานวน 237 คน (ตารางภาคผนวกที่ 6) แผนภูมิ ที่ 6 -1 เปรียบเทียบตําแหนงงานวาง/ การสมัครงาน/การบรรจุงไตรมาส าน 3 (ก.ค. – ก.ย.55) และไตรมาส 4 (ต.ค. – ธ.ค. 55)

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

เมื่อพิจารณาถึงจํานวนผูมาลงทะเบียน สมัครงาน ในไตรมาสนี้ พบวามี จํานวนทั้งสิ้น 343 คน เปนชาย 177 คน คิดเปนรอยละ 51.60 และเปนหญิง 166 คน คิดเปนรอยละ 48.40 และการบรรจุงาน มี ผูไดรับการบรรจุ เขาทํา งาน ทั้งสิ้น 227 คน โดยสัดสวนของเพศ ชายจะไดรับ การบรรจุงานมากกวาเพศ หญิง กลาวคือ ผูบรรจุ งานที่เปนเพศชาย 116 คน คิดเปนรอยละ 51.10 ขณะที่เพศ หญิง 111 คน คิดเปน รอยละ 48.90 (ตารางภาคผนวกที่ 6)

11


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

แผนภูมิที่ 6-3 ตําแหนงงานวาง / ผูสมัครงาน/ และการบรรจุงานในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามเพศ ไตรมาส4 (ต.ค.– ธ.ค.55)

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

สําหรับตําแหนงงานวางตามระดับการศึกษา ไตรมาสนี้พบวา ตําแหนงงานวางมาก ที่สุดไดแก ระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษาและต่ํากวา จํานวน 30 อัตราเทากัน คิดเปนรอยละ 34.09 ของตําแหนงงานวางทั้งหมด รองลงมาไดแก ระดับ ปวช. จํานวน 16 คน รอยละ 18.18 ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี จํานวน 6 คน เทากัน รอยละ 6.82 (ตารางภาคผนวกที่ 7) แผนภูมทิ ี่ 7 ตําแหนงงานวาง / ผูสมัครงาน / บรรจุงานในจังหวัดอํานาจเจริญจําแนกตาม ระดับการศึกษา ไตรมาส 4 (ต.ค.– ธ.ค.55)

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

จากแผนภูมิขางตน ประเด็นที่นาสังเกต คือ ตําแหนงงานวางทุกระดับการศึกษา มีสัดสวนต่ํากวาผูสมัครงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ระดับ มัธยมศึกษา สัดสวนตําแหนงงานวาง นอย กวาผูสมัครงานมาก ดานอาชีพพบวา ไตรมาสนี้ อาชีพที่มี ตําแหนง งานวางสูงสุด 3 อันดับแรกคือ 1) พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคา และตลาด จํานวน 26 อัตรา รอยละ 29.55 2) เสมียน เจาหนาที่ จํานวน 21 อัตรา รอยละ 23.86 3) อาชีพงานพื้นฐาน จํานวน 17 อัตรา รอยละ 19.32 4) ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือในธุรกิจตาง ๆ จํานวน 8 อัตรา รอยละ 9.09 5) ผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุม เครื่องจักรและผูปฏิบัติงานดานการประกอบการ จํานวน 7 อัตรา รอยละ 7.95 สํา หรับอาชีพที่มีผูสมัครงานสูงสุดคือ อาชีพงานพื้นฐาน จํานวน 145 คน (รอยละ 42.77) รองลงมาคือ เสมียน เจาหนาที่ จํานวน 63 คน (รอยละ 18.58 ) พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด จํานวน 62 คน (รอยละ 18.29) ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือในธุรกิจ ตางๆ 23 คน (รอยละ 6.78) และ ผูปฏิบัติงานใน โรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักรและผูปฏิบัติงานดาน การประกอบการจํานวน 20 คน (รอยละ 5.90) สวนการบรรจุ งาน มีการบรรจุงานใน อาชีพ งานพื้นฐาน สูงสุด จํานวน 83 คน (รอยละ 36.89) รองลงมาคือ พนักงานบริการ พนักงาน ขายในรานคาและตลาด จํานวน 49 คน (รอยละ 21.78) เสมียน เจาหนาที่ จํานวน 41 คน (รอยละ 18.22) ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่ เกี่ยวของ จํานวน 18 คน (รอยละ 8.00) และ ผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักรและ

12


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

ผูปฏิบัติงานดานการประกอบการ จํานวน 15 คน (รอยละ 6.67)(ตารางภาคผนวกที8)่ แผนภูมิ ที่ 8 ตําแหนงงานวางใน จังหวัด อํานาจเจริญ จําแนกตามอาชีพ ไตรมาส 4 (ต.ค.- ธ.ค. 55)

ซึ่งสอดคลองกับการบรรจุงาน พบวา อุตสาหกรรมที่บรรจุงาน ไดสูงสุดคือ การผลิต จํานวน 84 คน (รอยละ 37.00 ) รองลงมาคือ การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล และของใชใน ครัวเรือน จํานวน 75 คน (รอยละ33.04) ไมระบุ ประเภทอุตสาหกรรม จํานวน 24 (รอยละ 10.57) โรงแรมและภัตตาคาร จํานวน 9 คน (รอยละ 3.96) และการบริหารราชการ และการปองกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ จํานวน 6 คน (รอยละ2.64) (ตารางภาคผนวกที่ 10) ตารางที่ 2 แสดงจํานวนตําแหนงงานวางและการ บรรจุงานจังหวัด อํานาจเจริญ จําแนกตาม อุตสาหกรรมไตรมาส4 (ต.ค.– ธ.ค. 55) ประเภทอุตสาหกรรม

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

หากศึกษาตําแหนงงานวางตามประเภท อุตสาหกรรมพบวา อุตสาหกรรมที่มีตําแหนงงานวาง สูงสุด 5 อันดับแรกในไตรมาส 4 (ต.ค.– ธ.ค. 55)คือ 1) การขายสง การขายปลีก การซอมแซม ยานยนต จักรยานยนต ของใชสวนบุคคลและ ของใชในครัวเรือน จํานวน 41 อัตรา (รอยละ 46.59) 2) การผลิต จํานวน 23 อัตรา (รอยละ 26.14) 3) ไมระบุประเภทอุตสาหกรรม จํานวน 6 อัตรา (รอยละ 6.82) 4) การบริหารราชการ และการปองกัน ประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ จํานวน 4 อัตรา (รอยละ 4.55) 5) การศึกษา จํานวน 4 อัตรา (รอยละ 4.55)

A เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม B การประมง C การทําเหมืองแรและเหมืองหิน D การผลิต E การไฟฟา แกสและการประปา F การกอสราง G การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยาน ยนต จักรยานยนต ของใชสวนบุคคลและของ ใชในครัวเรือน H โรงแรมและภัตตาคาร I การขนสง สถานที่เก็บสินคาและการคมนาคม J ตัวกลางทางการเงิน K บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และ บริการทางธุรกิจ L การบริหารราชการ และการปองกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ M การศึกษา N การบริการดานสุขภาพและงานดานสังคม สงเคราะห O การใหบริการชุมชน สังคม และบริการสวน บุคคลอื่นๆ P ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล Q องคการระหวางประเทศ และองคการ ตางประเทศอื่นๆ และสมาชิก ไมระบุประเภทอุตสาหกรรม รวม

ตําแหนงงานวาง จํานวน รอยละ (อัตรา) 2 2.27 23 26.14 1 1.14 41 46.59 1 2 2

1.14 2.27

บรรจุงาน จํานวน รอยละ (คน) 2 0.88 84 37.00 5 2.20 75 33.04

2.27

9 5 2 3

3.96 2.20 0.88 1.32

4

4.55

6

2.64

4 -

4.55

5 4

2.20 1.76

2

2.27

3

1.32

6 88

6.82 100.00

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

24 227

10.57 100.00

ชวงอายุที่เปนที่ตองการของตลาดแรงงาน ในไตรมาสนี้สวนใหญจะมีอายุระหวาง 18– 24 ป เปน ที่ตองการสูงสุด จํานวน 73 อัตรา (รอยละ 82.95 ) รองลงมาคืออายุ 25 – 29 ป จํานวน 13 อัตรา (รอยละ14.77) อายุ 30 - 39 ป จํานวน 2 อัตรา (รอยละ 2.27)

13


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

ขณะเดียวกันผูสมัครงานสวน ใหญ จะมีอายุ 18-24 ป จํานวน 120 คน(รอยละ 34.99) รองลงมาเปนผูสมัครงานที่มีอายุ 30-39 ป จํานวน 93 คน (รอยละ 27.11) อายุ 25-29 ป จํานวน 72 คน (รอยละ 20.99) อายุ 40-49 ป จํานวน 44 (รอยละ 12.83) และ 50-59 ป จํานวน 11 คน (รอยละ 3.21) ตามลําดับ และผูมีอายุ 18-24 ป ก็ ไดรับ การบรรจุ งานสูงสุด มากเชนเดียวกัน ซึ่งมี จํานวน 95 คน (รอยละ 41.85) รองลงมาคือ อายุ 30-39 ป จํานวน 68 คน (รอยละ 29.96) อายุ 25-29 ป จํานวน 45 คน (รอยละ 19.82) อายุ40-49 ป จํานวน 17 คน (รอยละ 7.49) และอายุ 50-59 จํานวน 2 คน (รอยละ 0.88)(ตารางภาคผนวกที9)่ แผนภูมิที่ 9 การบรรจุงานจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามอายุ ไตรมาส 4 (ต.ค.- ธ.ค. 55)

2.2 แรงงานตางดาว จํานวนแรงงานตางดาวที่เขามาทํางาน อยางถูกตองตามกฎหมาย ณ ไตรมาส 4 (ต.ค. – ธ.ค.55) จํานวนทั้งสิ้น 89 คน (ตารางภาคผนวกที่ 11) หากพิจารณาแรงงานตางดาว ถูกกฎหมายที่กลาวขางตน โดยไมนับรวม ประเภทตลอดชีพจะพบวา แรงงานตางดาวถูก กฎหมายในประเทศไทยสวนใหญ ปฏิบัติงานซึ่งมิ อาจสามารถจัดประเภทอาชีพ จํานวน 79 คน (รอยละ 88.76) รองลงมา ไดแก ผูประกอบ วิชาชีพดานตาง ๆ จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 8.99 และชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.25 (ตาราง ภาคผนวกที่ 12) แผนภูมทิ ี่ 10 แรงงานตางดาวถูกกฎหมาย จังหวัดอํานาจเจริญแยกตามประเภทอาชีพ ไตรมาส 4 (ต.ค. – ธ.ค.55)

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

14


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

2.3 แรงงานไทยในตางประเทศ ในชวง ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) จังหวัดอํานาจเจริญ มีผูแจงความประสงค ไปทํางานตางประเทศ จํานวน 19 คน (ตาราง ภาคผนวกที่ 13) โดยแรงงานที่ทํางานในตางประเทศ สวนใหญเปนผูมีการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา สวนวิธีการเดินทางพบวาโดยวิธี Re-Entry มีจํานวน 34 คน หรือรอยละ 100.00 (ตาราง ภาคผนวกที่ 14) สําหรับ สวนภูมิภาคที่แรงงานไทยไป ทํางานสวนใหญจะกระจุกตัวในภูมิภาคเอเชีย ไดแก ไตหวัน สิงคโปร มาเลเซีย และ สาธารณรัฐเกาหลี จํานวน 17 คน หรือรอยละ 50.00 ของแรงงานที่ไปทํางานตางประเทศ ทั้งหมด (ตารางภาคผนวกที่ 15)

15


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

3) การพัฒนาฝมือแรงงาน 3.1 การฝกเตรียมเขาทํางาน ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน จังหวัด อํานาจเจริญไดดําเนินการฝกอบรมพัฒนาฝมือผูใช แรงงานในรูปแบบตาง ๆ ไดแก การ ฝกเตรียมเขา ทํางาน การฝกยกระดับฝมือแรงงาน และการ ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ ฝมือ แรงงานไทยใหมีมาตรฐานฝมือทัดเทียม ประเทศตาง ๆขณะเดียวกันเปนการพัฒนาทักษะ ฝมือ ใหสอดคลองกับความตองการของ ตลาดแรงงาน โดยภาพรวมของการฝกตาง ๆ ในไตรมาส4 (ต.ค.– ธ.ค. 55) หากพิจารณาตามกลุมอาชีพพบวา กลุมอาชีพที่มีการฝกเตรียมเขาทํางานสูงสุดใน ไตรมาสนี้คือ ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ41.03 รองลงมาคือ ชางเครื่องกล จํานวน 13 คน (รอยละ 33.33) ชางอุตสาหการ จํานวน 7 คน (รอยละ 17.95) และชางกอสราง จํานวน 3 คน (รอยละ 7.69) มีผูผานการฝกฝมือแรงงาน จํานวน 7 คน (คิดเปนรอยละ 17.95 ของผูเขารับ การฝกทั้งหมด) ผูไมผานการฝกฝมือแรงงาน จํานวน 2 คน (รอยละ 5.13) และฝกตอในศูนย จํานวน 30 คน (รอยละ 76.92 (ตารางภาคผนวกที ) ่ 16)

แผนภูมิที่ 11 การฝกเตรียมเขาทํางานใน จังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามกลุมอาชีพ ไตรมาส 4 (ต.ค. – ธ.ค.55)

ที่มา : ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

สําหรับการฝกยกระดับฝมือแรงงานใน ไตรมาส 4 (ต.ค. – ธ.ค. 55) กลุมอาชีพที่ฝก พบวา ชางกอสราง มีการฝกยกระดับฝมือแรงงานสูงสุด จํานวน 29 คน และ ผานการฝกยกระดับฝมือ แรงงาน ทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 (ตาราง ภาคผนวก ที่ 17) แผนภูมิ ที่ 12 การฝกยกระดับฝมือแรงงานใน จังหวัด อํานาจเจริญ จําแนกตามกลุมอาชีพ ไตรมาส 4 (ต.ค. – ธ.ค.55)

ที่มา : ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

16


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

สวนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ซึ่งพบวาในไตรมาส 4 (ต.ค.- ธ.ค.55) การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานตามกลุมอาชีพ พบวา กลุมอาชีพที่มีการทดสอบมากที่สุด คือ กลุมชางเครื่องกล จํานวน 22 คน รอยละ 95.65 รองลงมาไดแก กลุมอุตสาหการ จํานวน 1 คน รอยละ 4.35 สวนของผูเขารับการทดสอบมาตรฐาน ฝมือแรงงาน พบวาผานการทดสอบ จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูเขารับการ ทดสอบทั้งหมด (ตารางภาคผนวกที่ 18) แผนภูมิ ที่ 13 การทดสอบมาตรฐานฝมือ แรงงานจําแนกตามกลุมอาชีพ จังหวัด อํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ต.ค. – ธ.ค.55)

ที่มา : ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

17


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

4) การคุมครองแรงงานและสวัสดิการ 4.1 การตรวจแรงงาน กระทรวงแรงงานนอกจากจะมีภารกิจ ดานการสงเสริมการมีงานทํา การพัฒนาฝมือ แรงงานเพื่อยกระดับฝมือใหเปนที่ยอมรับของ ตลาดแรงงาน และทัดเทียมมาตรฐานสากลแลว อีกภารกิจหนึ่งที่เกิดขึ้นตอเนื่องภายหลัง การสงเสริมใหคนมีงานทําแลวคือ ภารกิจดาน การคุมครองลูกจาง นายจาง ใหไดรับความ เปนธรรมในการจางงาน โดยสํานักงานสวัสดิการ และคุมครองแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ หนวยงาน ในสังกัด กระทรวงแรงงาน เปนหนวยงานที่มี บทบาท ในการคุมครองผูใชแรงงานใหไดรับ ความเปนธรรมจากการจางงาน ภายใต พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานเพื่อไมใหถูกเอา รัดเอาเปรียบจากนายจาง โดยมีจุดมุงหมายสูงสุด คือใหมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันในอีก ดานหนึ่ง ก็ตองผดุงไวซึ่งความยุติธรรมกับ ฝายนายจาง กลาวคือไม เอนเอียงไปดานใด ดานหนึ่ง ทั้งนี้ มาตรการที่จะชวยใหผูใชแรงงาน ไดรับรายไดและสวัสดิการที่เปนธรรมเพียงพอตอ การดํารงชีวิต รวมถึงไดรับการคุมครองแรงงาน ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไดคือ การตรวจสถาน ประกอบกิจการเพื่อใหแนใจวาผูใชแรงงานไดรับ การปฏิบัติและดูแลตามกฎหมาย ขณะเดียวกัน จะเปนมาตรการในการกระตุนใหสถานประกอบ กิจ การเอาใจใสดูแลลูกจางของตน ใหมากขึ้น อีกดวย สําหรับในไตรมาส 4 (ต.ค. – ธ.ค.55) สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จังหวัด อํานาจเจริญ ไดดําเนินการตรวจสถานประกอบ กิจ การทั้งสิ้น 26 แหง มีลูกจางที่ผาน การตรวจ หรือไดรับการคุมครองรวม 622 คน จําแนกเปนชาย 423 คน (รอยละ 68.01 ของลูกจางที่ตรวจทั้งหมด)

หญิง 199 คน (รอยละ 31.99 ของลูกจางที่ตรวจ ทั้งหมด ซึ่งสถานประกอบกิจการที่ตรวจสวนใหญ เปนสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก คือ 1- 4 คน จํานวน 9 แหง คิดเปนรอยละ 34.62 รองลงมา เปนสถานประกอบกิจการขนาด 5-9 คน และสถาน ประกอบกิจการขนาด 10 – 19 คน จํานวน 5 แหง รอยละ 19.23 สถานประกอบกิจการขนาด 20-49คน จํานวน 4 แหง คิดเปรนอยละ 15.38 และ สถานประกอบกิจการขนาด 100-299 คน 3 แหง รอยละ 11.54(ตารางภาคผนวกที่ 19) ตารางที่ 3 จํานวนสถานประกอบกิจการและ ลูกจางที่ผานการตรวจในจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ต.ค.– ธ.ค.55)

สถานประกอบกิจการ/ลูกจางที่ผานการตรวจ ไตรมาส 4 (ต.ค. – ธ.ค.55) ขนาดสถาน ประกอบกิจการ สปก. (แหง) ลูกจาง (คน) 1 – 4 คน 9 20 5 – 9 คน 5 37 10 – 19 คน 5 76 20 – 49 คน 4 138 50 – 99 คน 100 – 299 คน 3 351 300 – 499 คน 500 – 999 คน + 1,000 คน รวม 26 622 ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจัอํงาหวันาจเจริ ด ญ

ในสวนผลการตรวจพบวาสถานประกอบ กิจการ สวนใหญรอยละ100ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย โดยพิจารณา จากประเภทอุตสาหกรรม ที่ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายสูงสุดไดแก การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล และของใชใน ครัวเรือน จํานวน 12 แหง คิดเปนรอยละ 46.15 รองลงมาไดแก การผลิต จํานวน 6 แหง รอยละ 23.08 โรงแรม และภัตตาคาร จํานวน 4 แหง รอยละ 15.39 (ตารางภาคผนวกที่ 20)

18


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

แผนภูมิที่ 14 สถานประกอบการที่ ปฏิบัติ ถูกตอง ไตรมาส 4 (ต.ค. –ธ.ค.55)

ที่มา : สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

สําหรับการตรวจความปลอดภัยในการ ทํางานซึ่งเปนเครื่องมือในการคุมครองดูแลความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน การทํางานของลูกจาง รวมถึงเปนอีกมาตรการ หนึ่งที่ดําเนินการเพื่อกระตุนสงเสริมใหเจาของ สถานประกอบการเห็นความสําคัญและตระหนัก ถึงเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน ในรอบ ไตรมาส 4 (ต.ค. – ธ.ค. 55) ไดดําเนินการ ตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการ ทั้งสิ้น 20 แหง ลูกจางที่ผานการตรวจทั้งสิ้น 655 คน จําแนกเปนชาย 430 คน คิดเปน รอยละ 65.65 ของผูผานการตรวจทั้งหมด หญิง 255 คน รอยละ 34.35 (ตาราง ภาคผนวกที่ 21)

ประเภทอุตสาหกรรมที่มีการตรวจ ความปลอดภัยสูงสุด ไดแก ประเภทการขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล และของใช ในครัวเรือน จํานวน 11 แหง รอยละ 55.00 รองลงมาไดแก การผลิต จํานวน 4 แหง รอยละ 20.00 และการเปนสื่อกลางทางการเงิน กิจการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา แ ละ การบริการดานสุขภาพและสังคม จํานวน 1 แหงเทากัน รอยละ 5 (ตารางภาคผนวกที่ 22)

ตารางที4่ การตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบ กิจการจังหวัดอํานาจเจริญไตรมาส4 (ต.ค.– ธ.ค.55) จําแนกตามสถานประกอบ กิจการ

ไตรมาส 3 (ก.ค. - ก.ย.55) ขนาด สปก. สปก.ที่ผานการตรวจ ลูกจางที่ผานการ (แหง) ตรวจ (คน) 1 - 4 คน 7 15 5 - 9 คน 4 29 10 - 19 คน 3 46 20 - 49 คน 2 61 50 - 99 คน 100 - 299 คน 4 504 300 - 499 คน 500 - 999 คน + 1,000 คน รวม 20 655 ที่มา : สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

ตารางที่ 5 ผลการตรวจความปลอดภัย/อัตราการ ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย จําแนกตามประเภท อุตสาหกรรม จังหวัด อํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ต.ค. – ธ.ค.55)

สปก. ที่ผาน ประเภทอุตสาหกรรม การ ตรวจ 1. เกษตรกรรม การลาสัตวและการปาไ 2. การประมง 3. การทําเหมืองแรและเหมืองหิน 4. การผลิต 4 5. การไฟฟา กาซ และการประปา 6. การกอสราง 2 7. การขายสง การขายปลีก การ 11 ซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต ของใชสวน บุคคล และของใชในครัวเรือน 8. โรงแรม และภัตตาคาร 9. การขนสง สถานที่เก็บสินคา และ 1 การคมนาคม 10. การเปนสื่อกลางทางการเงิน 1 11. กิจการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา 12. การบริหารราชการ และการปองกัน ประเทศรวมทั้งการประกันสังคมภาค บังคับ หมายเหตุ: การบริการดานสุขภาพและ 1 สังคม รวม 20

ผลการตรวจ

4 2 11

อัตรา การ ปฏิบัติ ถูกตอง* 100.00 100.00 100.00

1

100.00

1 -

100.00 -

-

-

1

100.00

20

100.00

ถูกตอง

ไม ถูกตอง

ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจั อํานาจเจริ งหวัด ญ

* สถานประกอบ กิจการที่ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม x 100 สถานประกอบกิจการที่ผานการตรวจจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

19


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

5) การประกันสังคม ภารกิจดานการประกันสังคมเปนอีก ภารกิจที่กระทรวง แรงงาน โดยสํานักงาน ประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ มีหนาที่ตอง ดูแลผูใชแรงงาน ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ มีหลักประกันชีวิตที่มั่นคงเมื่อยามแกชราอีกดวย ในไตรมาส 4 ( ต.ค. – ธ.ค.55 ) จังหวัด อํานาจเจริญ มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน กองทุนเงินทดแทน จํานวน 395 แหง และมี ลูกจางรวมทั้งสิ้น 2,740 คน เมื่อพิจารณาจํานวนสถาน ประกอบการจําแนกตามอุตสาหกรรม พบวา อุตสาหกรรมการคาเครื่อง ใช ไฟฟา ยานพาหนะ ฯลฯ มีจํานวนสถานประกอบการมากที่สุด จํานวน 79 แหง (คิดเปนรอยละ 20.00 ของ สถานประกอบการทั้งหมด) รองลงมาไดแก รานสินคาเบ็ดเตล็ด การคาอื่นๆ จํานวน 52 แหง (รอยละ 13.16 ) สถาบันการเงิน บริการดาน ธุรกิจ จํานวน 37 แหง (รอยละ 9.37 ) การคา วัสดุกอสราง จํานวน 30 แหง (รอยละ 7.59 ) และการกอสราง จํานวน 27 แหง (รอยละ 6.84) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาจํานวนลูกจางจําแนก รายอุตสาหกรรม พบวา อุตสาหกรรมการคา เครื่องไฟฟา ยานพาหนะ ฯลฯ มีจํานวนลูกจาง มากที่สุด จํานวน 600 คน (คิดเปนรอยละ 21.90 ของจํานวนลูกจางทั้งหมด) รองลงมา ไดแก รานสินคาเบ็ดเตล็ด การคาอื่น ๆ 412 คน (รอยละ 15.04) การผลิต ประกอบ ซอมรถยนต ฯลฯ 271 คน (รอยละ 9.89) การอบ แปรสภาพ เมล็ดพืช การทําแปง 211 คน (รอยละ 7.70 ) และ การผลิตน้ําแข็ง 173 คน (รอยละ 6.31 ) ตามลําดับ

ตารางที่ 6 จํานวนสถานประกอบการและ ลูกจางที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมในจังหวัด อํานาจเจริญ ประเภทอุตสาหกรรม 1. การฆาสัตว (หมู) 2. การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร 3. การผลิตน้ําแข็ง 4. การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทําแปง 5. การผลิตน้ํามันพืช 6. การปน ทอฯ โดยใชเครื่องจักร 7 ผลิตเครื่องแตงกาย อื่น ๆ จากผา 8. การฟอก ผลิต ผลิตภัณฑหนังสัตว 9. การทําปาไม เลื่อย แปรรูปไม 10. ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใชไม 11. การพิมพ กิจการหนังสือพิมพ 12. การผลิต การบรรจุกาซ 13. ผลิตผลิตภัณฑจากดิน สุขภัณฑ 14. ผลิตผลิตภัณฑคอนกรีต แรอโลหะ 15. การรีดโลหะ ผลิตเหล็ก 16. การหลอหลอม การกลึงโลหะ 17. ผลิต ซอมเครื่องเรือนจากโลหะ 18. ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เปนโลหะ 19. ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศผลิต 20. ผลิตซอมวิทยุ – โทรทัศน ชิ้นสวน 21. การผลิตผลิตภัณฑโลหะอื่นๆ 22. การผลิต ประกอบ ซอมรถยนต ฯลฯ 23. การผลิต ประกอบ ซอมจักรยานต ฯลฯ 24. ผลิต ประกอบ ซอม รถใชงานเกษตร 25. การผลิตเบาะรถยนต เบาะอื่น ๆ 26. ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่น ๆ 27. การติดตั้งไฟฟาสายหลัก 28. การติดตั้งโทรศัพทสายหลัก 29. การกอสราง 30. การติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ 31. ขนสงสินคา ผูโดยสารทางรถยนต 32. การขนถายสินคา 33. การคาเครื่องไฟฟา ยานพาหนะ ฯลฯ 34. การคาวัสดุกอสราง 35. รานสินคาเบ็ดเตล็ด การคาอื่นๆ 36. สถาบันการเงิน บริการดานธุรกิจ 37. โรงพยาบาล บริการสุขภาพ 38. สถานสอนขับรถยนต 39 สถานีโทรทัศน การสรางภาพยนตร 40. บริการบันเทิง กีฬา สโมสร 41. ติดตั้งระบบไฟฟาอุปกรณสื่อสาร 42. บริการ ซัก อบ รีด 43. รักษาความปลอดภัย ความสะอาด 44. การเลี้ยงสัตว 45. รานขายอาหาร โรงแรม หองเชา 46.งานอาชีพหรือบริการที่มิไดจัด รวม

สปก. (แหง) 1 14 4 18 1 1 2 1 1 2 8 2 1 1 2 2 1 6 6 3 0 26 9 1 1 1 1 3 27 1 3 1 79 30 52 37 4 1 1 2 3 1 5 1 21 7 395

ผปต. (คน) 8 81 173 211 27 8 5 5 3 10 15 18 3 3 9 3 7 15 41 7 0 271 44 1 1 9 112 5 148 2 9 0 600 129 412 157 15 7 4 3 10 1 34 16 82 16 2,740

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ

20


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

ปจจุบันจังหวัด อํานาจเจริญ มีสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคม ที่เปน สถานพยาบาลของรัฐบาลจํานวน 1 แหง คิดเปนรอยละ 100 ของสถานพยาบาลทั้งหมด (ตารางภาคผนวกที่ 26)

แผนภูมิที่ 16 ผูประกันตนในจังหวัดอํานาจเจริญ ที่ใชบริการกองทุน ประกันสังคม จําแนกตาม ประเภทประโยชนทดแทน ไตรมาส 4 (ต.ค. – ธ.ค.55)

แผนภูมิที่ 15 จํานวนสถานพยาบาลในสังกัด ประกันสังคมของจังหวัด อํานาจเจริญ ณ ไตรมาส 4 (ต.ค. – ธ.ค. 55)

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ

ในดานการจายประโยชนทดแทน กองทุน ประกันสังคม ณ ไตรมาส 4 (ต.ค. – ธ.ค.55) จํานวน 7,472,454.95 ลานบาท พิจารณาตาม ประเภทของประโยชนทดแทน ซึ่งมี 7 กรณีไดแก เจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห บุตร ชราภาพ และวางงานพบวา จํานวนผูใชบริการ มีทั้งสิ้น 1,370 ราย สําหรับประเภทประโยชน ทดแทนที่ผูประกันตนใชบริการสูงสุดในไตรมาสนี้ ไดแก กรณีเจ็บปวย มีผูประกันตนใชบริการ598 ราย คิดเปนรอยละ 43.65 ของผูใชบริการทั้งหมด รองลงมาไดแก กรณีคลอดบุตร วางงาน สงเคราะห บุตร และชราภาพ โดยมีสัดสวนรอยละ 22.12 15.18 13.58 และ 4.60 ตามลําดับ (ตาราง ภาคผนวกที่ 27)

หากพิจารณาตามปริมาณการจายเงิน ประโยชนทดแทน จะพบวามีการจายเงินทั้งสิ้น 7,472,454.95 ลาน บาท โดยกรณี คลอดบุตร มีการจายเงินสูงสุดถึง 4,269,494.50 ลาน บาท คิดเปนรอยละ 57.14 ของเงินประโยชนทดแทน ที่จายรองลงมาคือกรณี ชราภาพ จายเงิน ประโยชนทดแทน 1,104,086.40 ลาน บาท (รอยละ 14.78) เจ็บปวย 465,802.25 ลาน บาท (รอยละ 6.23) และสงเคราะหบุตร 395,150.00 ลานบาท (รอยละ 5.29) (ตารางภาคผนวกที่ 30) แผนภูมทิ ี่ 17 การจายเงินประโยชนทดแทน จังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามประเภท ประโยชนทดแทน ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย. 55)

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ

21


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

ตัวชี้วัดภาวะแรงงาน ภาวะดานแรงงานมีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สืบเนื่องจากปจจัยทาง เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เชน สถานการณ ทางการเมืองสับสนไรทิศทางที่ชัดเจน จะสงผล ถึงความเชื่อมั่นของนักธุรกิจ นักลงทุนทั้งในและ ตางประเทศ เกิดการชะลอการลงทุน ชะลอการ ขยายกิจการ รวมถึงชะลอ การจางงาน ในขณะที่ การผลิตคนเพื่อเขาสูตลาดแรงงาน ของภาคการศึกษา ยังคงมีอยางตอเนื่อง มิอาจชะลอตามภาวการณ ดานเศรษฐกิจ จึงสงผลตอการวางงาน การ ทํางานต่ําระดับ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยีการผลิต ตนทุนการผลิต ฤดูกาล ทัศนคติทั้งของฝายนายจางและผูใชแรงงาน เหลานี้ลวนเปนปจจัยที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลง ของภาวะดานแรงงาน ไมวาจะเปนรูปแบบการ จางงาน การเคลื่อนยายแรงงาน ฝมือแรงงาน มาตรฐานแรงงาน ฯลฯ ดังนั้น การจะทราบความ เคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงของภาวะแรงงาน จึงตองมีการพิจารณาศึกษาเพื่อกําหนดตัวชี้วัด พรอมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลง เพื่อศึกษา วิเคราะหถึงสาเหตุของ ปญหา รวมถึงทํานายหรือ คาดการณอนาคต อันจะ เอื้อประโยชน ตอการ ตัดสินใจในการกําหนดแผนงานที่จะตองทําให สนองตอบตอความตองการของทุกกลุมทั้งนายจาง ผูใชแรงงาน รวมทั้งองคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและ เอกชน สถานการณแรงงานจังหวัด อํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ต.ค. – ธ.ค. 55) ฉบับนี้ จะขอนําเสนอ ตัวชี้วัดภาวะแรงงานดังนี้

1) อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงาน อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานเปน ตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงสภาพกําลังแรงงานใน ตลาดแรงงานของจังหวั ดอํานาจเจริญ เมื่อเทียบ กับประชากรวัยแรงงานทั้งหมด โดยคํานวณจาก กําลังแรงงาน ในจังหวัด อํานาจเจริญ เทียบกับ ประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปในจังหวัอํดานาจเจริญ จะพบวา อัตราการมีสวนรวม ในกําลังแรงงาน จังหวัด อํานาจเจริญ มีอัตรารอยละ 77.34 (ตารางภาคผนวกที่ 32) แผนภูมิที่ 1 อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงาน จังหวัดอํานาจเจริญ

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2555

22


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

2) อัตราการจางงาน อัตราการจางงานตอกําลังแรงงานเปน ตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นภาวะการจางงานใน ตลาดแรงงานของจังหวั ดอํานาจเจริญ วามี สัดสวนมากนอยเพียงใด สําหรับอัตราการจาง งานในภาคเกษตรของจังหวั ดอํานาจเจริญ ซึ่ง คํานวณจากผูมีงานทําในภาคเกษตรในจังหวัด อํานาจเจริญ ตอกําลังแรงงานที่มี งานทําในจังหวัด อํานาจเจริญพบวาอัตราการจางงานในภาคเกษตร จังหวัด อํานาจเจริญ มี อัตรารอยละ 70.97 สวนอัตราการจางงาน นอกภาคเกษตร มีอัตรา รอยละ 29.03 (ตารางภาคผนวกที่ 33) แผนภูมิที่ 2 อัตราการจางงานใน/นอกภาค เกษตรจังหวัดอํานาจเจริญ

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ หมายเหตุ : อัตราการจางงานใน/นอกภาคเกษตรในจังหวั=ด ผูมีงานทําใน/นอกภาคเกษตรในจังหวัxด100 ผูมีงานทําในจังหวัด

เมื่อพิจารณาอัตราการจางงานเฉพาะ ในสวนภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยคํานวณจาก จํานวนผูมีงานทําในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เปรียบเทียบกับจํานวนผูมีงานทําทั้งหมดจะพบวา อัตราการจางงานในภาคผลิตมีอัตรา 4.51 (ตารางภาคผนวกที่ 34)

แผนภูมิที่ 3 อัตราการจางงานในอุตสาหกรรม การผลิตจังหวัดอํานาจเจริญ

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ หมายเหตุ : อัตราการจางงานในอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัด = ผูมีงานทําในภาคอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัด x 100 ผูมีงานทําในจังหวัด

โดยสรุปในภาพรวมจะพบวาอัตราการ จางงานหรือการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของ จังหวัด อํานาจเจริญ จะมีลักษณะการเคลื่อนยาย แรงงานแบบเปนวัฏจักรหรือวงจร ทั้งนี้เพราะพื้นที่ จังหวัด เปนเขตเกษตรกรรม ประชากรซึ่งเปน กําลังแรงงานของจังหวัดจะอาศัยอยูในภาคสวน ของเกษตรกรรมเพื่อชวยครัวเรือนในการทํา การเกษตรเปนสวนใหญ เมื่อหมดฤดูเก็บเกี่ยว ผลผลิตก็จะเคลื่อนยายไปหางานทําใน ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดอื่น ๆ และจะ เคลื่อนยายกลับมาภาคเกษตรกรรมอีกครั้งในฤดู เพาะปลูก วนเวียนในลักษณะเชนนี้อยาง เปน วัฏจักรทุกป จึงอาจสงผลตอการขาดแคลน แรงงานในบางฤดูกาล

23


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

3) อัตราการบรรจุงาน อัตราการบรรจุงานในแตละไตรมาส เปนตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงการเคลื่อนไหวของ ภาวการณดานแรงงาน ซึ่งสามารถวิเคราะหจาก อัตราการบรรจุงานตอผูสมัครงาน ที่แจงผาน สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ พบวา อยูที่ รอยละ 66.18 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แลวที่มีอัตรา การบรรจุงานตอผูสมัครงาน 44.63 และอัตราการ บรรจุงานตอตําแหนงงานวาง อยูที่รอยละ 257.95 มีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แลว ที่มีอัตราการ บรรจุงานตอตําแหนงงานวา รอยละ 234.65 (ตารางภาคผนวกที่ 36)

4) อัตราการวางงาน จากขอมูลการสํารวจภาวะการ มีงานทําของประชากรจังหวัดอํานาจเจริญ ซึ่งดําเนินการโดยสํานักงานสถิติจังหวัด อํานาจเจริญ โดยเปรียบเทียบจํานวนผูไมมีงาน ทําของจังหวัดตอกําลังแรงงานในจังหวัด พบวา อัตราการวางงานของจังหวัดในไตรมาสนี้มีอัตรา การวางงาน 0.71 เทาไตรมาสที่แลวที่มีอัตราการ วางงาน รอยละ 0.71 (ตารางภาคผนวกที่ 37) แผนภูมิที่ 5 อัตราการวางงานจังหวั อําดนาจเจริญ

แผนภูมิที่ 4 อัตราการบรรจุงานตอผูสมัคร งาน/ตําแหนงงานวางในจังหวัดอํานาจเจริญ

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ หมายเหตุ : อัตราการวางงานในจังหวัด= จํานวนผูไมมีงานทําจังหวัดx 100 กําลังแรงงานในจังหวัด ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ หมายเหตุ : 1. อัตราการบรรจุงานต่อผูส้ มัครงานจังหวัด..... = ผูไ้ ด้รับการบรรจุงานในจังหวัxด100 ผูส้ มัครงานในจังหวัด 2. อัตราการบรรจุงานต่อตําแหน่งงานว่างจังหวั = ผูดไ้ ด้รับการบรรจุงานในจังหวัxด100 ตําแหน่งงานว่างในจังหวัด

24


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

5) อัตราการจางแรงงานตางดาว จํานวนแรงงานตางดาว ที่ไดรับ ใบอนุญาตทํางานในพื้นที่จังหวัดอํานาจเจริญ รวมทั้งสิ้น 89 คน จําแนกเปน แรงงานตางดาว ถูกกฎหมาย จํานวน 47 คน แยกเปนชั่วคราว 18 คน (จีน 4 คน อังกฤษ 5 คน แคมมารูน 2 คน) นําเขาตาม MOU2 คน(สัญชาติลาว) และ หลบหนีเขาเมือง (ผานการพิสูจนสัญชาติแลว) 27 คน (พมา 9 คน ลาว 18 คน) และแรงงาน ตางดาวหลบหนีเขาเมือง ที่อยูระหวางการปรับ สถานภาพเปนการนําเขาตามขอตกลง ( MOU) จํานวน 42 คน แยกเปนสัญชาติลาว 38 คน และ สัญชาติพมา 4 คน (ตารางภาคผนวกที่ 37) แผนภูมิที่ 6 อัตราการจางแรงงานตางดาว ตามมติ ครม. จังหวัดอํานาจเจริญ (รวม 3 สัญชาติ)

6 ) อัตราการไมปฏิบัติตามขอกฎหมายของ สถานประกอบการ อัตราการไมปฏิบัติตามขอกฎหมายของ สถานประกอบการ เปนตัวบงบอกตัวหนึ่ง ที่ แสดงใหเห็นถึงภาวการณดานแรงงาน หาก นายจาง ไมปฏิบัติตามขอกฎหมายสูง ยอมสงผลกระทบตอความเปนอยูของลูกจาง ผูใชแรงงาน และสงผลถึงคุณภาพชีวิตของ ผูใชแรงงานตามมา สําหรับอัตราการไมปฏิบัติ ตามขอกฎหมายของสถานประกอบการ ในการนําเสนอครั้งนี้ สามารถจําแนกไดเปนการ ไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงานและ กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน ซึ่งพบวา อัตราการไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงาน ของสถานประกอบการในจังหวัดตอจํานวนสถาน ประกอบการที่ผานการตรวจทั้งหมดของจังหวัด ในไตรมาส 4 (ต.ค. – ธ.ค.55) พบวา มีอัตรา รอยละ 0.00 ลดลงจากไตรมาสที่แลวมีอัตรารอยละ 2.17 อัตราการไมปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย ของสถานประกอบกิจการ มีอัตรา รอยละ 0.00 ลดลงจากไตรมาสที่แลวที่มีอัตราการไมปฏิบัติตาม ความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการรอยละ 10.53 (ตารางภาคผนวกที่ 38) แผนภูมิที่ 7 อัตราการไมปฏิบัติตามขอกฎหมาย

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ หมายเหตุ : 1.อัตราการจางแรงงานตางดาวรายสัญชาติจังหวัด = แรงงานตางดาวขึ้นทะเบียนตามมติครม.รายสัญชาติ (3 สัญชาติ) จังหวัด x 100 แรงงานคนตางดาวขึ้นทะเบียนตามมติครม. 3 สัญชาติทั้งหมดในจังหวัด

ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

25


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

ตารางภาคผนวก

26


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

ตารางภาคผนวกที่ 1 ประชากรจังอํหวั านาจเจริ ด ญจําแนกตามเพศและสถานภาพแรงงาน หน่ วย : คน

สถานภาพแรงงาน ประชากรรวม ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป ผูอยูในกําลังแรงงาน - ผูมีงานทํา - ผูวางงาน - กําลังแรงงานที่รอฤดูกาล ผูไมอยูในกําลังแรงงาน - ทํางานบาน - เรียนหนังสือ - อื่น ๆ ประชากรอายุต่ํากวา 15 ป

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

ไตรมาส 3 / 2555 ชาย

หญิง

รวม

201,092 157,841 131,752 130,602 1,040 110 26,089 421 11,453 14,215 43,251

201,185 160,048 114,119 113,340 693 86 45,929 11,477 10,350 24,102 41,137

402,277 317,889 245,871 243,942 1,733 196 72,018 11,898 21,803 38,317 84,388

27


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

ตารางภาคผนวกที่ 2 ผูมีงานทําจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามอาชีพและเพศ ประเภทอาชีพ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโส และผูจัดการ ผูประกอบวิชาชีพดานตาง ๆ ผูประกอบวิชาชีพดานเทคนิคสาขาตาง ๆ และอาชีพที่เกี่ยวของ เสมียน พนักงานบริการและพนักงานในรานคาและตลาด ผูปฏิบัติงานทีมีฝมือในดานการเกษตรและการประมง ผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจการคาที่เกี่ยวของ ผูปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผูปฏิบัติงานดานการประกอบ อาชีพขั้นพื้นฐานตาง ๆ ในดานการขายและการใหบริการ

10. คนงานซึ่งมิไดจําแนกไวในหมวดอื่น รวม

หนวย : คน

ไตรมาส 3/ 2555

ชาย 4,659 2,158 1,069 1,479 12,397 90,595 7,908 4,434 5,903

หญิง 757 2,786 434 3,534 15,247 80,622 1,983 2,298 5,679

รวม 5,416 4,944 1,503 5,013 27,644 171,217 9,891 6,732 11,582

0 0 0 130,602 113,340 243,942

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

28 29


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

ตารางภาคผนวกที่ 3 ผูมีงานทําจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามระดับการศึกษาและเพศ หนวย : คน

ระดับการศึกษา 1. 2. 3. 4. 5.

ไมมีการศึกษา ต่ํากวาประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย - สายสามัญ - สายอาชีวศึกษา - สายวิชาการศึกษา 6. อุดมศึกษา - สายวิชาการ - สายวิชาชีพ - สายวิชาการศึกษา 7. อื่น ๆ 8. ไมทราบ รวม

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

ไตรมาส 3/ 2555

ชาย

312 38,823 38,008 26,752 19,156 14,696 4,241 219 7,551 4,119 2,777 655 0 0 130,602

หญิง รวม 661 973 39,359 78,182 27,355 65,363 17,117 43,869 18,561 37,717 16,501 31,197 2,060 6,301 0 219 10,287 17,838 3,786 7,905 4,410 7,187 2,091 2,746 0 0 0 0 113,340 243,942

29


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

ตารางภาคผนวกที่ 4 ผูมีงานทําจังหวั อํานาจเจริ ด ญจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรมและเพศ หนวย: คน

ประเภทอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม 1. เกษตรกรรม การปาไมและการประมง 2. การทําเหมืองแรและเหมืองหิน นอกภาคเกษตรกรรม 3. การผลิต 4. การไฟฟา กาซ ไอน้ํา และระบบปรับอากาศ 5. การจัดหาน้ํา กาจัดการ และการบําบัดน้ําเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล 6. การกอสราง 7. การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนตและจักรยานยนต 8. การขนสงและสถานที่เก็บสินคา 9. ที่พักแรมและบริการดานอาหาร 10. ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร 11. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 12. กิจกรรมอสังหาริมทรัพย 13. กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิค 14. กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 15. การบริหารราชการ การปองกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ 16. การศึกษา 17. กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห 18.ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 19.กิจกรรมบริการดานอื่น ๆ 20.กิจกรรมการจางงานในครัวเรือนสวนบุคคล กิจกรรมผลิตสินคาและบริการ 21.กิจกรรมขององคการระหวางประเทศและภาคีสมาชิก 22. ไมทราบ รวม ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

ไตรมาส 3 / 2555 ชาย หญิง รวม 91,808 81,325 173,133 91,808 81,325 173,133 0 0 0 38,794 32,015 70,809 6,373 4,636 11,009 227 46 273 0 0 0 4,084 648 4,732 11,534 10,731 22,265 311 37 348 2,474 4,964 7,438 0 0 0 205 424 629 0 0 0 53 133 186 37 35 72 9,163 4,821 13,984 1,836 2,396 4,232 815 2,106 2,921 0 0 0 1,682 708 2,390 0 330 330 0 0 0 0 0 0 130,602 113,340 243,942

30


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

ตารางภาคผนวกที่ 5 ผูมีงานทําจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามสถานภาพการทํางานและเพศ

หนวย : คน

สถานภาพการทํางาน นายจาง ลูกจางรัฐบาล ลูกจางเอกชน ทํางานสวนตัว ชวยธุรกิจครอบครัว การรวมกลุม รวม

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

ไตรมาส 3/ 2555

ชาย หญิง รวม 1,444 90 1,534 10,577 9,151 19,728 16,852 10,650 27,502 65,305 27,678 92,983 36,424 65,525 101,949 0 246 246 130,602 113,340 243,942

31


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

ตารางภาคผนวกที่ 6 จํานวนตําแหนงงานวาง / ผูสมัครงานและการบรรจุงานจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามเพศ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) ตําแหนงงานวาง (อัตรา) ไตรมาส 4/55 3/55 2/55 1/55

ผูลงทะเบียนสมัครงาน(คน)

บรรจุงาน (คน)

ชาย

หญิง ไมระบุ รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

15 16 14 15

17 10 14 8

177 281 257 247

166 250 267 231

343 531 524 478

116 113 129 98

111 124 180 105

227 237 309 203

56 75 203 75

88 101 231 98

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2555 หมายเหตุ : การบรรจุงานมากกวาตําแหนงงานวางเนื่องจาก นายจางแจงผลการบรรจุงานลาชา และมีการบรรจุงานตอเนื่องจากเดือนที่ผานมา

32


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

ตารางภาคผนวกที่ 7 จํานวนตําแหนงงานวาง ผูสมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัด อํานาจเจริญ จําแนกตามวุฒิการศึกษา ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) ตําแหนง ผูลงทะเบียน บรรจุงาน วุฒิการศึกษา งานวาง (อัตรา) สมัครงาน (คน) (คน) ประถมศึกษาและต่ํากวา มัธยมศึกษา ปวช. - พาณิชย - ชาง - อื่นๆ ปวส. - พาณิชย - ชาง - อื่นๆ อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อื่น ๆ รวม

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2555 หมายเหตุ: การบรรจุงานมากกวาตําแหนงงานวางเนื่องจาก - นายจางแจงผลการบรรจุงานลาชา - มีการบรรจุงานตอเนื่องจากเดือนที่ผานมา

30 30 16 16 6 6 6 -

77 175 26 9 3 14 40 22 16 2 25 -

35 107 31 12 4 15 29 15 11 3 25 -

88

343

227

33


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

ตารางภาคผนวกที่ 8 จํานวนตําแหนงงานวาง ผูสมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัด อํานาจเจริญ จําแนกตามอาชีพ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) ตําแหนงงาน ผูลงทะเบียน บรรจุงาน ประเภทอาชีพ วาง (อัตรา) สมัครงาน (คน) (คน) 1. ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโส ผูจัดการ 2. ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ 3. ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 4. เสมียน เจาหนาที่ 5. พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด 6. ผูปฏิบัติงานฝมือดานการเกษตรและประมง (แปรรูปขั้น พื้นฐาน) 7. ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือในธุรกิจตางๆ 8. ผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักรและผูปฏิบัติงาน ดานการประกอบการ 9. อาชีพงานพื้นฐาน 10. ผูฝกงาน รวม

1 6 21 26

4 4 18 63 62

2 6 18 41 49

2 8

4 23

1 12

7 17 88

20 145 343

15 83 227

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2555 หมายเหตุ: การบรรจุงานมากกวาตําแหนงงานวางเนื่องจาก นายจางแจงผลการบรรจุงานลาชาและมีการบรรจุงานตอเนื่องจากเดือนที่ผานมา

34


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

ตารางภาคผนวกที่ 9 แสดงตําแหนงงานวาง ผูสมัครงานและการบรรจุงานจังหวัด อํานาจเจริญ จําแนกตามชวงอายุ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) ชวงอายุ(ป)

ตําแหนงงานวาง อัตรา รอยละ

ผูลงทะเบียนสมัครงาน คน รอยละ

บรรจุงาน คน รอยละ

15-17

-

-

3

0.87

-

-

18-24

73

82.96

120

34.99

95

41.85

25-29

13

14.77

72

20.99

45

19.82

30-39

2

2.27

93

27.11

68

29.96

40-49

-

-

44

12.83

17

7.49

50-59

-

-

11

3.21

2

0.88

60 ปขึ้นไป

-

-

-

-

-

-

รวม

88

100.00

343

100.00

227

100.00

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

35


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

ตารางภาคผนวกที่ 10 จํานวนตําแหนงงานวางและการบรรจุงานจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตาม ประเภท อุตสาหกรรม ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) ประเภทอุตสาหกรรม ตําแหนงงานวาง (อัตรา) บรรจุงาน (คน) A เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม 2 2 B การประมง C การทําเหมืองแรและเหมืองหิน D การผลิต 23 84 E การไฟฟา แกสและการประปา F การกอสราง 1 5 G การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน 41 75 H โรงแรมและภัตตาคาร 1 9 I การขนสง สถานที่เก็บสินคาและการคมนาคม 2 5 J ตัวกลางทางการเงิน 2 K บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และบริการทางธุรกิจ 2 3 L การบริหารราชการ และการปองกันประเทศ รวมทั้งการ ประกันสังคมภาคบังคับ 4 6 M การศึกษา 4 5 N การบริการดานสุขภาพและงานดานสังคมสงเคราะห 4 O การใหบริการชุมชน สังคม และบริการสวนบุคคลอื่นๆ 2 3 P ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล Q องคการระหวางประเทศ และองคการตางประเทศอื่นๆ และ สมาชิก ไมระบุประเภทอุตสาหกรรม 6 24 รวม 88 227 ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

36


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

ตารางภาคผนวกที 11่ จํานวนแรงงานตางดาวถูกกฎหมายจังอํหวั านาจเจริ ด ญจําแนกตามประเภทการไดรับอนุญาต ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) ประเภทการไดรับอนุญาต 1.ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 9 2.ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 11 3.ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 13 (1) และ(2) 4.ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 14 5.ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 12 รวม ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

(คน) 47 42 89

37


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

ตารางภาคผนวกที่ 12 เปรียบเทียบจํานวนแรงงงานตางดาวถูกกฎหมายจังหวัด อํานาจเจริญ จําแนกตามประเภทอาชีพและสัญชาติที่เขามาทํางานมากที่สุด (ยกเวนประเภทตลอดชีพ) ณ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) สัญชาติอื่นๆ

ออสเตรเลีย

1

ฟลิปปนส

5

จีนไตหวัน

อเมริกัน

อินเดีย

จีน

อังกฤษ

1. ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการ ระดับอาวุโส ผูจัดการ 2. ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ 3. ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่ เกี่ยวของ 4. เสมียน เจาหนาที่ 5. พนักงานบริการ พนักงานขายใน รานคาและตลาด 6. ผูปฏิบัติงานฝมือดานการเกษตร และประมง (แปรรูปขั้นพื้นฐาน) 7. ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือในธุรกิจ ตางๆ 8. ผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุม เครื่องจักรและผูปฏิบัติงานดานการ ประกอบ 9. อาชีพงานพื้นฐาน T ผูฝกงาน X ผูปฏิบัติงานซึ่งมิอาจสามารถจัด ประเภทอาชีพ รวม

ไทยใหญ

ประเภทอาชีพ

ญี่ปุน

สัญชาติ (คน)

2

8

2

-

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

-

2

รวม

2

-

5

1

-

2

79 79

38

79 89


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

ตารางภาคผนวกที่ 13 จํานวนแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจงความประสงคเดินทางไปทํางาน ตางประเทศจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามระดับการศึกษา ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.55 ระดับการศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช.ปวส.ปวท.อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังอํหวัานาจเจริ ด ญ

ชาย (คน) 1 5 3 9

หญิง (คน) 4 3 2 1 10

รวม (คน) 5 8 5 1 19

รอยละของภาพรวม 26.32 42.11 26.32 5.26 100.00

ตารางภาคผนวกที่ 14 จํานวนแรงงานไทยในจังหวัดอํานาจเจริญ ที่ไดรับขออนุมัติเดินทางไปทํางาน ตางประเทศ จําแนกตามวิธีการเดินทางไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

วิธีการเดินทาง บริษัทจัดหางานจัดสง Re-Entry เดินทางดวยตัวเอง นายจางพาไปฝกงาน นายจางพาไปทํางาน กรมการจัดหางานจัดสง รวม

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังอํหวัานาจเจริ ด ญ

จํานวน (คน) 34 34

รอยละ 100 100

39


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

ตารางภาคผนวกที่ 15 จํานวนแรงงานไทยในจังหวัดอํานาจเจริญ ที่ขออนุมัติเดินทางไปทํางาน ตางประเทศจําแนกตามภูมิภาคที่ไปทํางาน ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

ภูมิภาค เอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา ภูมิภาคอื่นๆ รวม

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน (คน) 17 7 1 9 34

รอยละ 50.00 20.59 2.94 26.47 100.00

40


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

ตารางภาคผนวกที่ 16 การฝกเตรียมเขาทํางานในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามกลุมอาชีพ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) กลุมอาชีพ

ผูเขารับการฝก

ชางกอสราง ชางอุตสาหการ ชางเครื่องกล ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร ธุรกิจและบริการ รวม

ที่มา ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

3 7 13 16 39

ผูเขาฝากฝกใน กิจการ

-

จํานวน (คน)

หนวย : คน

ผูผานการฝก

ผูไมผานการฝก

ฝกตอในศูนยฯ

2 5 7

1 1 2

7 13 10 30

ตารางภาคผนวกที่ 17 การฝกยกระดับฝมือแรงงานในจังหวัด อํานาจเจริญ จําแนกตามกลุมอาชีพ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) จํานวน(คน) กลุมอาชีพ ผูไมผานการฝก ผูเขารับการฝก ผูผานการฝก 1. ชางกอสราง 2. ชางอุตสาหการ 3. ชางเครื่องกล 4. ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร 5. ชางอุตสาหกรรมศิลป 6. เกษตรอุตสาหกรรม 7. ธุรกิจและบริการ รวม

ที่มา ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

29 29

29 29

41


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

ตารางภาคผนวกที่ 18 การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานในจังหวั ดอํานาจเจริญ จําแนกตามกลุม อาชีพ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) กลุมอาชีพ 1. ชางกอสราง 2. ชางอุตสาหการ 3. ชางเครื่องกล 4. ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร 5. ชางอุตสาหกรรมศิลป 6. เกษตรอุตสาหกรรม 7. ธุรกิจและบริการ รวม ที่มา : ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

ผูเขารับการทดสอบ 1 22 23

จํานวน (คน) ผูผานการทดสอบ ผูไมผานการทดสอบ 1 22 23

42


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

ตารางภาคผนวกที่ 19 การตรวจแรงงานในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามขนาดสถานประกอบกิจการ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) ขนาดสถานประกอบ สถานประกอบกิจการ กิจการ ที่ผานการตรวจ (แหง)

1 - 4 คน 5 - 9 คน 10 - 19 คน

9 5 5

ลูกจางที่ผานการตรวจ (คน)

ผลการตรวจ (แหง)

ชาย

หญิง

เด็ก

รวม

ปฏิบัติ ถูกตอง

13 28 46

7 9 30

0 0 0

20 37 76

9 5 5

42 0 111 0 0 0 199

0 0 0 0 0 0 0

138 0 351 0 0 0 622

4 0 3 0 0 0 26

20 - 49 คน 4 96 50 - 99 คน 0 0 100 - 299 คน 3 240 300 - 499 คน 0 0 500 - 999 คน 0 0 + 1,000 คน 0 0 รวม 26 423 ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

การดําเนินการของเจาหนาที่ (แหง)

ปฏิบัติ แนะนํา ออกหนังสือ ออกคําสั่ง เปรียบเทียบ สงเรื่อง ไมถูกตอง เชิญพบ ใหดําเนินการ ปรับ ดําเนินคดี

43


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

ตารางภาคผนวกที่ 20 การตรวจแรงงานในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามสถานประกอบกิจการ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) สปก.

ลูกจาง

ที่ผานการตรวจ

ที่ผานการตรวจ

(แหง)

(คน)

1. เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม

0

0

0

2. การประมง

0

0

0

3. การทําเหมืองแร และเหมืองหิน

0

0

0

4. การผลิต

6

124

6

5. การไฟฟา กาซ และการประปา

0

0

0

6. การกอสราง 7. การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล และของใชในครัวเรือน

1

105

1

12

227

12

8. โรงแรม และภัตตาคาร

4

20

4

9. การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม

1

17

1

10. การเปนสื่อกลางทางการเงิน

1

17

1

11. กิจการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา

0

0

0

12. การบริหารราชการ และการปองกันประเทศรวมทั้งการ ประกันสังคมภาคบังคับ หมายเหตุ : การบริการดานสุขภาพและสังคม รวม

0 1

0 2

0 1

26

622

26

ประเภทอุตสาหกรรม

ผลการตรวจ (แหง) ปฏิบัติถูกตอง

ไมถูกตอง

แนะนํา

การดําเนินการของเจาหนาที่ (แหง) ออกคําสั่ง สงเอกสาร

พบ

ปรับปรุง

หยุดใชเครื่องจักร

สงเรื่อง ดําเนินคดี

ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

44


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

ตารางภาคผนวกที21่ การตรวจความปลอดภัยในการทํางานในจัอํงาหวั นาจเจริ ด ญจําแนกตามขนาดสถานประกอบ กิจการ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) ขนาดสถานประกอบ กิจการ

สถานประกอบ กิจการ ที่ผานการตรวจ (แหง)

ลูกจางที่ผานการตรวจ (คน)

ผลการตรวจ (แหง)

ชาย

หญิง

เด็ก

รวม

ปฏิบัติ ถูกตอง

ปฏิบัติ ไมถูกตอง

12 22 31 29 0 336 0 0 0

3 7 15 32 0 168 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 29 46 61 0 504 0 0 0

/ / / / 0 / 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 20 430 225 0 655 0 ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ หมายเหตุ : 1. สถานประกอบกิจการแตละแหงที่ปฏิบัติไมถูกตอง อาจมีการดําเนินการของเจาหนาที่มากกวา 1 กรณี 2. จํานวนลูกจางที่ผานการตรวจชาย, หญิง ไดรวมจํานวนลูกจางเด็กไวดวยแลว

0

1 - 4 คน 5 - 9 คน 10 - 19 คน 20 - 49 คน 50 - 99 คน 100 - 299 คน 300 - 499 คน 500 - 999 คน 1,000 คน+

7 4 3 2 0 4 0 0 0

การดําเนินการของเจาหนาที่ (แหง) แนะนํา

ออกคําสั่ง สงเอกสาร

พบ

ปรับปรุง

หยุดการใช เครื่องจักร

สงเรื่อง ดําเนินคดี

45


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

ตารางภาคผนวกที่ 22 การตรวจความปลอดภัยในการทํางานในจังหวัด อํานาจเจริญ จําแนกตามอุตสาหกรรม ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) สปก.

ลูกจาง

ที่ผานการตรวจ

ที่ผานการตรวจ

(แหง)

(คน)

1. เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม

0

0

0

2. การประมง

0

0

0

3. การทําเหมืองแร และเหมืองหิน

0

0

0

4. การผลิต

4

47

4

5. การไฟฟา กาซ และการประปา

0

0

0

6. การกอสราง 7. การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล และของใชในครัวเรือน

2

258

2

11

314

11

8. โรงแรม และภัตตาคาร

0

0

0

9. การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม

0

0

0

10. การเปนสื่อกลางทางการเงิน 11. กิจการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา 12. การบริหารราชการ และการปองกันประเทศรวมทั้งการ ประกันสังคมภาคบังคับ หมายเหตุ : การบริการดานสุขภาพและสังคม รวม

1 1

17 17

1 1

0 1

0 2

0 1

20

655

20

ประเภทอุตสาหกรรม

ผลการตรวจ (แหง) ปฏิบัติถูกตอง

ไมถูกตอง

แนะนํา

การดําเนินการของเจาหนาที่ (แหง) ออกคําสั่ง สงเอกสาร

พบ

ปรับปรุง

หยุดใชเครื่องจักร

สงเรื่อง ดําเนินคดี

ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

46


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

ตารางภาคผนวกที่ 23 การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน จําแนกตามความ รายแรงและขนาดสถานประกอบกิจการ (ในกองทุน) ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) หน่วย : คน ความรายแรง ขนาดสถานประกอบ สูญเสีย กิจการ ตาย ทุพพลภาพ อวัยวะ หยุดงานเกิน หยุดงานไม รวม บางสวน 3 วัน เกิน 3 วัน 1 - 4 คน 5 - 9 คน 10 - 19 คน 20 - 49 คน 50 - 99 คน 1 1 100 - 199 คน 200 - 499 คน 500 - 999 คน 1,000 คน+ รวม 1 1 ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ

47


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

ตารางภาคผนวกที่ 24 การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานจังหวัด อํานาจเจริญ จําแนกตาม ความรายแรงและสาเหตุการประสบอันตราย(ในกองทุน) ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) สาเหตุการประสบอันตราย 1. ตกจากที่สูง 2. หกลม ลื่นลม 3. อาคารหรือสิ่งกอสรางพังทับ 4. วัตถุหรือสิ่งของพังทลายหลน ทับ 5. วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน 6. วัตถุหรือสิ่งของหนีบ/ดึง 7. วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่ม แทง 8. วัตถุหรือสิ่งของหรือสารเคมี กระเด็นเขาตา 9. ยกหรือเคลื่อนยายของหนัก 10. ประสบอันตรายจากทาทาง การทํางาน 11. อุบัติเหตุจากยานพาหนะ 12. วัตถุหรือสิ่งของระเบิด 13. ไฟฟาช็อต 14. ผลจากความรอนสูง/สัมผัส ของรอน 15. ผลจากความเย็นจัด/สัมผัส ของเย็น 16. สัมผัสสิ่งมีพิษ-สารเคมี 17. อันตรายจากรังสี 18. อันตรายจากแสง 19. ถูกทํารายรางกาย 20. ถูกสัตวทําราย 21. โรคเนื่องจากการทํางาน 22. อื่น ๆ รวม

ความรายแรง สูญเสีย หยุดงาน หยุดงาน ตาย ทุพพลภาพ อวัยวะ เกิน 3 วัน ไมเกิน 3 วัน บางสวน

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวนเงิน (บาท)

รวม

1

1

1,906.80

1

1

1,906.80

48


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

ตารางภาคผนวกที่ 25 จํานวนสถานประกอบกิจการและผูประกันตนจังหวัอดํานาจเจริญ จําแนกตามประเภท อุตสาหกรรมไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) จํานวน ประเภทอุตสาหกรรม สปก.(แหง) ผปต.(คน) 1. การฆาสัตว (หมู) 1 8 2. การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร 14 81 3. การผลิตน้ําแข็ง 4 173 4. การอบ แปรสภาพเมล็ดพืชการทําแปง 18 211 5. การผลิตน้ํามันพืช 1 27 6. การปน ทอฯ โดยใชเครื่องจักร 1 8 7. ผลิตเครื่องแตงกาย อื่น ๆ จากผา 2 5 8. การฟอก ผลิต ผลิตภัณฑหนังสัตว 1 5 9. การทําปาไม เลื่อย แปรรูปไม 1 3 10. ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใชไม 2 10 11. การพิมพ กิจการหนังสือพิมพ 8 15 12. การผลิต การบรรจุกาซ 2 18 13. ผลิตผลิตภัณฑจากดิน สุขภัณฑ 1 3 14. ผลิตผลิตภัณฑคอนกรีต แรอโลหะ 1 3 15. กรีดรีดโลหะ ผลิตเหล็ก 2 9 16. การหลอหลอม การกลึงโลหะ 2 3 17. ผลิต ซอมเครื่องเรือนจากโลหะ 1 7 18. ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เปนโลหะ 6 15 19. ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ 6 41 20. ผลิตซอมวิทยุ – โทรทัศนชิ้นสวน 3 7 21. การผลิตผลิตภัณฑโลหะอื่นๆ 0 0 22. การผลิต ประกอบ ซอมรถยนต ฯลฯ 26 271 23. การผลิต ประกอบ ซอมจักรยานฯลฯ 9 44 24. ผลิต ประกอบ ซอม รถใชงานเกษตร 1 1 25. การผลิตเบาะรถยนต เบาะอื่นๆ 1 1 26. ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่น ๆ 1 9 27. การติดตั้งไฟฟาสายหลัก 1 112 28. การติดตั้งโทรศัพทสายหลัก 3 5 29. การกอสราง 27 148 30. การติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ 1 2

49


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

ประเภทอุตสาหกรรม 31. ขนสงสินคา ผูโดยสารทางรถยนต 32. การขนถายสินคา 33. การคาเครื่องไฟฟา ยานพาหนะ ฯลฯ 34. การคาวัสดุกอสราง 35. รานสินคาเบ็ดเตล็ดการคาอื่นๆ 36. สถาบันการเงิน บริการดานธุรกิจ 37. โรงพยาบาล บริการสุขภาพ 38. สถานสอนขับรถยนต 39. สถานีโทรทัศน การสรางภาพยนตร 40. บริการบันเทิง กีฬา สโมสร 41. ติดตั้งระบบไฟฟาอุปกรณสื่อสาร 42. บริการ ซัก อบ รีด 43. รักษาความปลอดภัย ความสะอาด 44. การเลี้ยงสัตว 45. รานขายอาหาร โรงแรม หองเชา 46. งานอาชีพหรือบริการที่มิไดจัด รวม

ที่มา: สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ หมายเหตุ: 1. ประเภทกิจการ กําหนดตามความเสี่ยงภัยของกองทุนเงินทดแทน 2. ไมรวมสถานประกอบการสวนราชการ 3. ขอมูลสถานประกอบการที่มีลูกจาง 1 คนขึ้นไป

จํานวน สปก.(แหง) ผปต.(คน) 3 9 1 0 79 600 30 129 52 412 37 157 4 15 1 7 1 4 2 3 3 10 1 1 5 34 1 16 21 82 7 16 395 2,740

50


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

ตารางภาคผนวกที่ 26 จํานวนสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมในจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตาม ประเภท สถานพยาบาล ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) ประเภทสถานพยาบาล

แหง

รัฐบาล

1

เอกชน

-

รวม

1

ที่มา: สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ

ตารางภาคผนวกที่ 27 การใชบริการของกองทุนประกันสังคมจังหวัด อํานาจเจริญ จําแนกตามประเภท ประโยชนทดแทน (ไมเนื่องจากการทํางาน) ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

ประเภทประโยชนทดแทน เจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะหบุตร ชราภาพ วางงาน รวม

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ

ราย 598 303 12 186 63 208 1,370

ลานบาท 465,802.25 4,269,494.50 217,225.30 667,860.10 395,150.00 1,104,086.40 352,836.40 7,472,454.95

51


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

ตารางภาคผนวกที่ 28 ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดอํานาจเจริญ เดือนธันวาคม ป 2555 (2550 = 100) หมวด ธ.ค.55 ดัชนีราคาผูบริโภค 124.6 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม 144.9 ขาว แปง และผลิตภัณฑจากแปง 132.4 เนื้อสัตว เปด ไก และสัตวน้ํา 144 ไข และผลิตภัณฑนม 119.6 ผักและผลไม 207.9 เครื่องประกอบอาหาร 132.9 เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล 117.6 อาหารบริโภค-ในบาน 137.5 อาหารบริโภค - นอกบาน 120.3 หมวดอื่นๆที่ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม 107.8 หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา 94.5 หมวดเคหะสถาน 103.8 หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล 105.2 หมวดพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร 120.3 หมวดการบันเทิง การอาน และการศึกษา 72.1 หมวดยาสูบ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 127.9 ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน 107.5 กลุมอาหารสด และพลังงาน 143.5 อาหารสด 149.1 พลังงาน 127.2

ม.ค.-ธ.ค.55 122.9 142.7 133.4 141.2 118.4 198.6 132.9 116.9 135.1 120.3 106.4 92.8 102.6 105.2 118.8 72.1 123.2 106.7 140.7 146.5 123.9

ที่มา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดอํานาจเจริญ หมายเหตุ : ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน คือ ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปหักรายการสินคากลุมอาหารสดและสินคากลุมพลังงาน

52


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

ตารางภาคผนวกที่ 29 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด อํานาจเจริญ ราคาประจําป 2553 อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม การประมง การทําเหมืองแรและเหมืองหิน อุตสาหกรรม การไฟฟา แกสและการประปา การกอสราง การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต ของใชสวนบุคคล และของใชในครัวเรือน โรงแรมและภัตตาคาร การขนสง สถานที่เก็บสินคาและการคมนาคม ตัวกลางทางการเงิน บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชาและบริการทางธุรกิจ การบริหารราชการและการปองกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ การศึกษา การบริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห การใหบริการชุมชน สังคม และบริการสวนบุคคลอื่น ๆ ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล รวม

มูลคา ลานบาท 4,415 54 4 427 172 661

รอยละ ของGPP 30.9 0.4 0.0 3.0 1.2 4.6

1,449

10.1

125 103 1,277 1,380 1,942 1,624 588 54 22 14,297

0.9 0.7 8.9 9.7 13.6 11.4 4.1 0.4 0.2 100.0

ที่มา : สํานักงานคลังจังหวัดอํานาจเจริญ

53


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

ตารางภาคผนวกที่ 30 การจดทะเบียนของนิติบุคคลตั้งใหมตามหมวดธุรกิจจังหวัด อํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) อุตสาหกรรม การผลิต การกอสราง การขายสง ขายปลีกฯ สถานีวิทยุ อื่น ๆ

รวมทั้งสิ้น ที่มา : สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดอํานาจเจริญ

บริษัทจํากัด แหง ลานบาท 1

1,000,000

1

1,000,000

หางหุนสวนจํากัด แหง ลานบาท 1 1,000,000 6 9,500,000 3 3,000,000 16 5,650,000

แหง 1 6 4 16

รวม ลานบาท 1,000,000 9,500,000 4,000,000 5,650,000

26

27

20,150,000

19,150,000

54


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

ตารางภาคผนวกที่ 31 การจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการใหมของจังหวัด อํานาจเจริญ จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) ประเภท

ประเภทอุตสาหกรรม

00906 ทํามันเสน 03402 ทําวงกบประตู หนาตาง และเครื่องเรือนจากไม 10500 คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือ วัสดุไมใชแลวไมเปน อันตราย 09501 ซอมรถยนตหรือซอม เครื่องจักรใชใน การเกษตร รวม

จํานวน (โรง)

5 2

7

จดทะเบียน เงินทุน (ลานบาท)

14.473 3.250

17.723

คนงาน (คน)

23 15

38

จํานวน (โรง)

เลิกกิจการ เงินทุน (ลานบาท)

คนงาน (คน)

1

2.160

10

1

0.844

26

2

3.004

36

ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอํานาจเจริญ

55


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

ตารางภาคผนวกที่ 32 อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของจังหวัด อํานาจเจริญ

กําลังแรงงานในจังหวัด ประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปในจังหวัด อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของจังหวัด ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

1/2555 210,195 315,839 66.55

2/2555 225,336 316,714 71.15

3/2555 245,871 317,889 77.34

ตารางภาคผนวกที่ 33 อัตราการจางงานจังหวัดใน/นอกภาคเกษตรในจังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวนผูทํางานในภาคเกษตรของจังหวัด จํานวนผูทํางานนอกภาคเกษตรของจังหวัด จํานวนผูมีงานทําในจังหวัด อัตราการจางงานในภาคเกษตรของจังหวัด อัตราการจางงานนอกภาคเกษตรของจังหวัด

1/2555 96,045 105,764 201,809 47.59 52.41

2/2555 113,469 99,155 212,624 53.37 46.63

3/2555 173,133 70,809 243,942 70.97 29.03

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

ตารางภาคผนวกที่ 34 อัตราการจางงานในอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัด อํานาจเจริญ

ผูมีงานทําในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัด จํานวนผูมีงานทําในจังหวัด อัตราการจางงานในอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัด

1/2555 15,934 201,809 7.90

2/2555 16,645 212,624 7.83

3/2555 11,009 243,942 4.51

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

56


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

ตารางภาคผนวกที่ 35 อัตราการวางงานจังหวัดอํานาจเจริญ 1/2555 2,037 210,195 0.97

2/2555 1,593 225,336 0.71

3/2555 1,733 243,942 0.71

ตารางภาคผนวกที่ 36 อัตราการบรรจุงานของจังหวัดอํานาจเจริญ 1 / 2555 2/2555 203 309 จํานวนผูไดรับการบรรจุงาน 478 524 ผูสมัครงานในจังหวัด 98 231 จํานวนตําแหนงงานวาง 42.47 58.97 อัตราการบรรจุงานตอผูสมัครงานจังหวัด 133.77 อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวางจังหวั 207.14

3/2555 237 531 101 44.63 234.65

4/2555 227 343 88 66.18 257.95

จํานวนผูไมมีงานทําในจังหวัด กําลังแรงงานในจังหวัด อัตราการวางงาน ในจังหวัด

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ

ตารางภาคผนวกที่ 37 อัตราการจางแรงงานตางดาวในจังหวัดอํานาจเจริญ กําลังแรงงานของจังหวัด จํานวนแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย 3 สัญชาติทั้งหมดในจังหวัด จํานวนแรงงานตางดาวผิดกฎหมายที่ขึ้นทะเบียนที่มีสัญชาติ พมาในจังหวัด จํานวนแรงงานตางดาวผิดกฎหมายที่ขึ้นทะเบียนที่มีสัญชาติ ลาวในจังหวัด จํานวนแรงงานตางดาวผิดกฎหมายที่ขึ้นทะเบียนที่มีสัญชาติ กัมพูชาในจังหวัด อัตราการจางแรงงานตางดาวภาพรวมในจังหวัด อัตราการจางแรงงานตางดาวที่มีสัญชาติ พมา ในจังหวัด อัตราการจางแรงงานตางดาวที่มีสัญชาติ ลาว ในจังหวัด อัตราการจางแรงงานตางดาวที่มีสัญชาติ กัมพูชา ในจังหวัด

1/2555 2/2555

3/2555

210,195 225,33 6 70 70

245,871 42

14

14

4

55

55

38

1

1

0

0.033

0.031

0.017

20.00

20.00

9.52

78.57

78.57

90.48

1.43

1.43

0

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ หมายเหตุ : กําลังแรงงานของจังหวัดไตรมาส 3/2555 ใชขอมูลไตรมาส 2/2555 เนื่องจากขอมูลทางสถิตยังไมไดประมวลผล

57


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

ตารางภาคผนวกที38่ อัตราการไมปฏิบัติตามขอกฎหมายคุมครองแรงงาน/ กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน จํานวนสถานประกอบกิจการที่ทําผิดกฎหมายคุมครองแรงงาน จํานวนสถานประกอบกิจการที่ผานการตรวจกฎหมายคุมครองแรงงาน จํานวนสถานประกอบกิจการที่ทําผิดกฎหมายความปลอดภัย จํานวนสถานประกอบการที่ผานการตรวจกฎหมายคุมครองความ ปลอดภัย อัตราการไมปฏิบัติตามกฎหมาย คุมครองแรงงานของสถานประกอบ กิจการ อัตราการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัย ของสถานประกอบ กิจการ

1 / 2555

2/2555

3/2555

4/2555

0

1

1

0

32

25

46

26

1

2

2

0

23

16

19

20

0.00

4.00

2.17

0.00

4.35

12.50

10.53

0.00

ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

58


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

อัตราคาจางขั้นต่ําใหม ซึ่งไดประกาศใหมีผลใชบังคับ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 คาจางขั้นต่ํา 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 หมายเหตุ

พื้นที่ จังหวัดภูเก็ต กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรสาคร จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดระยอง จังหวัดพังงา จังหวัดระนอง จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครราชสีมา ปราจีนบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชียงใหม และราชบุรี จังหวัดจันทบุรี และเพชรบุรี จังหวัดสงขลา และสิงหบุรี จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และอางทอง จังหวัดเลย ชุมพร พัทลุง สตูล และสระแกว จังหวัดสมุทรสงคราม ประจวบขีรีขันธ ยะลา สุราษฎรธานี จังหวัดนราธิวาส อุบลราชธานี และอุดรธานี จังหวัดนครนายก และปตตานี จังหวัดหนองคาย ตราด บึงกาฬและลําพูน จังหวัดกําแพงเพชร และอุทัยธานี จังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน ชัยนาท และสุพรรณบุรี จังหวัดเชียงราย นครสวรรค บุรีรัมย เพชรบูรณ ยโสธร รอยเอ็ด และสกลนคร จังหวัดชัยภูมิ มุกดาหาร ลําปาง สุโขทัย และหนองบัวลําภู จังหวัดนครพนม พิจิตร พิษณุโลก แพร มหาสารคาม แมฮองสอน อํานาจเจริญ และอุตรดิตถ จังหวัดตาก และสุรินทร จังหวัดนาน จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดพะเยา

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ํา (ฉบับที่ 7) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555

59


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

คณะผู้จดั ทํา ที่ปรึกษา นางยุวรี สัตยพานิช แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ นางสาววิภาวี ศรีเพียร สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ นางสาววิลาวัณย หวังสถิตยวงษ ประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ นายสุธีร แสงจันทร ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ นายไพศาล ใจดี นักวิชาการแรงงานชํานาญการ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ นางมณี สุระสังข คลังจังหวัดอํานาจเจริญ นายวรรัช จําปามูล อุตสาหกรรมจังหวัดอํานาจเจริญ นายปติ วัฒนรัตน พาณิชยจังหวัดอํานาจเจริญ นางขนิษฐา วรรณภักดี สถิติจังหวัดอํานาจเจริญ นางสาวสุวีรยา ปนปาน หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดอํานาจเจริญ ผูจัดทํา นายสมชาย พิเศษ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ นายศักดิ์ชาย พรมนิกร นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานปฏิบัติการ นายปยะฉัตร หอมจันทร นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ นางสาวพนารัตน บุญธรรม นักวิชาการแรงงานชํานาญการ นายเครือ บทนอก นักวิชาการแรงงานชํานาญการ นางชฎากร หงษแกว นักวิชาการแรงงานชํานาญการ นางสาวภูษณาภรณ บุญเสริม นักวิชาการฝกอาชีพ นางจินดา พิสุทธิ์ เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน นายสุทธิพงษ บุญวงศ พนักงานขับรถยนต นางสาวเพ็ญประภา นครราช เจาหนาที่คอมพิวเตอร นางสาวดารุณี ไชยบุตร เจาหนาที่ปฏิบัติงานศูนยขอมูลแรงงาน นางสาวนิภาพร สินอวน เจาหนาที่ศูนยขอมูลแรงงานแหงชาติ ☻ ข้อมูลที่ปรากฏในบทวิเคราะห์รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอํานาจเจริ ญ ฉบับนี้ เป็ นข้อมูลจริ ง ☻ หากท่านมีขอ้ สงสัยหรื อข้อเสนอแนะประการใด กรุ ณาติดต่อ กลุ่มงาน ข้อมูลและสารสนเทศ สํานักงานแรงงานจังหวัดอํานาจเจริ ญศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 045-523035 โทรสาร 045-523035

60

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ  
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ  

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ