Page 1


67.Suura Al-Mulk

85. Suurat Al-A’laa

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe. 1. Rabbiin guddate khan mootummaan waa hundaa isa harka jirtu, Rabbiin waa hundarrattuu dandayaa dha.

   

         

2. Rabbiin khan du‟aa jiruu uume, isin       laaluudhaaf, isinirraa eenyuu dalagaa gaarii dalagaa, Rabbiin        injifataa dha, Rabbiin araaramaa dha nama toowbateef. 3. Rabbiin samii torba wal-gubbaa godhee uume, waan Rahmaan uume kheeysatti wal-dhabbiifi eeybii hin agartu, samii Rabbiin uume irra deddeebi‟ii mee laali baqaqaa wahi agartaa?

                    

4. Ammallee mee itti deddeebi‟ii laali       samii Rabbiin uume san, ijjitee gama khee deebiti haala xiqqaattuu      taateen, haala dadhabduu taateen. 5. Dhugaa samii duniyaa tana urjiidhaan bareechine, urjuma sanuu kha sheeyxaanaan darbannu goone, ibidda belbelaa sheeyxaanaaf qopheeysine.

             


6. Warra Rabbii isaaniitti kafre ibidda jahannamii isaanii jira, deebi‟iin gama ibiddaa tahuun san waa hammaattee. 7. Ummanni kaafiraa hoggaa ibiddatti darbaman didichaa ibidda jahannam ni dhagayan, ibiddi san isaaniin danfiti. 8. Ibiddi jahannam dallansuu kheeysa ciccituuf dhihaatti, lakkuma ummanni kaafiraa ibidda jahannami darbaman murna murnaan, malaaykaan ibiddaa isaan gaafatti, “ergaan Rabbiin erge isinitti hin dhufnee?”

        

        

              

9. (Ummanni kaafiraa) ni ja‟an :        “Dhugaa! ergaan Rabbii nutti dhufte,          ni kijibsiifne. Inumaa Rabbiin kitaaba tokkollee waa hin buufne    janneen, isin jallina guddaa kheeysa malee waa hin taane” janneen. 10. Ummanni kaafiraa ni ja‟an: “osoo            gorsa Quraanaa dhageenyee, takkaa aylii qabaannee, silaa warra ibiddaa    waa hin taanu.” 11. Ummanni kaafiraa dilii isaanii amanan. Hoongoon warra ibiddaa irratti haa jiraattuu. 12. Duniyaa irratti warri gheeybiin (waan irraa fagaatee dhokhate)Rabbii isaanii sodaatan, araarama Rabbii isaanii jira, galata

     

         


guddaa isaanii jira. 13. Suuta dubbattaniis takkaa olfuutanii dubbattaniis, Rabbiin waan qomatti yaaddan ni beekha.

          

14. Rabbiin uumaa ifii uume hin         beekhuu? Rabbiin gabroottan isaatiif tola oolaa dha, Rabbiin haala gabrootaa kheeysa beekhaa dha (Rabbiin amrii xiqqoo hunda beekhaa dha). 15. Rabbiin dachii isinii laaffisee akka irra deemtan isinii godhe, moggaalee dachii hunda kheeysa deemaa, rizqii Rabbii nyaadhaa. Eega duutanii deebi‟iin gama isaati. 16. Rabbiin samii ol jiru dachii nuun gad hin khutuu amantanii, isaaniin gad deemti(dachii). 17. Takkaa Rabbiin samii ol jiru dhagaa nutti hin roobsu jachuu amatanii? Beekhuuf jiraattan azaabaan isiniin sodaachise san.

               

           

             

18. Dhugaa ummani ummata khee        dura dabran ergaa isaanii khijibsiisaa turan. Qixaaxni khiyya bakka argate   moo hin arganne? 19. Allaattii hin arkanii khan isaan         gubbaa barartu goblaa isii ballisaa, goblaa isii walitti qabaa, Rabbi         malee khufiinsa irraa namni isii qabuu dandahu waa hin jiru. Rabbiin


waan hunda argaa dha.

   

20. Mee eenyuutu Rabbii gaditti isinii        tumsee azaaba isaa duraa isin baasa? Ummanni kaafiraa daguu kheeysatti           malee waa hin taane.  

21. Mee eenyuutu rizqii isinii khanna        yoo Rabbiin rizqii isaa isin dhoorgate? Dhugaa! Ummanni        kaafiraa jallina kheeysatti turan, ammallee haqarraa dheeysan. 22. Nama khufee fuulaan lafarra deemuutu qaceelaadha moo, nama dhaabbatee ol-diriiree deemuu irra qaceelaadha?

            

23. Ja‟iin yaa ergamaa Rabbii:          “Rabbiin khan isin uume, gurra isinii godhe, ija isinii godhe, qalbii isinii       godhe,galanni Rabbii galchitan hamma xiqqaa dha.”  24. Ja‟iin yaa ergamaa Rabbii:        “Rabbiin isin uume lafa tanarratti isin heddummeeyse, (qabrii   khaafamtanii gaaffiidhaaf) gama isaa deebitan.” 25. Ummanni kaafiraa ni ja‟an: “khaafamiinsi guyyaa qiyaamaa yoomi, yoo khan dhugaa dubbattan taatan?”

       


26. Ja‟iin yaa ergamaa Rabbii: “Guyyaa qiyaamaan taatu Rabbumaatu beekha, ani dirree baheetiin azaaba Rabbii isin sodaachisa.” 27. Hoggaa azaabni isaanitti dhihoo tahuu argan, fuulli ummata kaafiraa rifatuu kheeysa hammaatti. Ummata kaafiraatiin ni ja‟ama: “azaabni duniyaarratti ni jiraa jattanii jerjerfattan khunoo khana.”

         

             

28. Ja‟iin yaa ergamaa Rabbii: “mee          naa odeeysaa! Yoo Rabbiin naafii ummata mu‟uminaa waliin nu fixe,         takkaa rahmata nuuf godhe, ummata kaafiraa eenyuutu ibidda laaleeysaa   duraa isaan baasa?” 29. Ja‟iin yaa ergamaa Rabbii:         “Rahmaan Rabbii kheenya tahuu itti amanne, amrii teenya hunda isarratti        irkifne. Nuufii isinirraa eenyuutu jallina ifa bahaa kheeysa jiraa beekhuuf jiraattan yaa ummata kaafiraa.” 30. Ja‟iin yaa ergamaa Rabbii: “Mee naa odeeysaa! Bishaan dhuuydan yoo dachii isin duraa seene, bishaan dachii gubbaa yaa‟u eenyuutu isinii fida?”

          


68. Suurat Al-Qalam

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe. 1. Nuun, Qalamaafii waan qalamni barreeysuun khakhadhe. 2. Ati maraataa waan taane Rabbiin tola siif oolee ergamaa isaa si godhuun. 3. Galata guddaa hin dhumne Rabbii biraa qabda(yaa ergamaa Rabbii). 4. Ati haala gaarii gama hundaan guutuu tahe qabda(yaa ergamaa Rabbii). 5. Arguuf jiraatta(yaa ergamaa Rabbii), (Ummanni kaafiraalleen) arguuf jiraatan6. Siifii isaan (maraatummaan) eenyuutu mokkoramee beekuuf taa‟an.

   

     

     

     

    

  

  

7. Rabbuma kheetii beekha nama kharaa          isaarraa jallateefii, ammallee isumaa beekha nama kharaa qaceelloo irra jiru.      8. Tole jattee amrii isaanii hin godhin(warra Qur‟aana Rabbii khijibsiise). 9. (ummanni kaafiraa) ni jaalatan odoo isaanii laaftee, isaaniis sii laaffatanii.

   

    


10. Tole jattee amrii isaanii hin godhin warra kijibaan khakhatu hunda. (Mahiin=Tuffatamaa) 11. Kha akkaan nama hamatu, faradaan nama jidduu deemuudhaan nama walitti diru. 12. Horii isaa kharaa Rabbii kheeysatti baasuurraa dhoorgataa khan tahe, badii dalaguu kheeysatti daangaa tarkaanfate, dilaawaa kha tahe. 13. Nama hamaa qalbii jabaatu, eega waan dubbanneetii kha abbaan isaa hin beekkamne. 14. Horiifii ilmaan qabaachuu jecha Rabbii kafre.

     

   

    

    

     

15. Yoo aayaanni Qur‟aana kheenyaa        irra qara‟ame, ni ja‟a(Qur‟aanaan): “kijiba warra duraati ja‟aan.”   16. Qara funyaan isaa irratti mallattoo isaaf goona! 17. (kaafira Makkaa rooba irraa muruudhaan) isaan mokkorre, akkuma warra masnoo (balaa itti buusuudhaan) isaan mokkorretti, yeroo isaan khakhatan midhaan ooyruu isaanii ganama akka guurratan. 18. Yoo Rabbiin ja‟e waan janne. 19. Balaan Rabbi biraa taate ooyruu isaaniitti buute, isaanii hirriiba jiran.

   

          

  

       

20. Gubachuu kheeysa akka halkan gurraachaa taate.

  


21.

Bariisaa kha‟anii walitti lallaban.

22. Gama ooyruu teeysanii ganamfadhaa, yoo nama murachuu deemu taatan. 23. Walitti hasaasaa gama ooyruu isaanii deeman.

  

           

24. (Waliin ja‟an): “Miskaana tokkollee ooyruu teeysan hin naqinaa.”

      

25. Ni ganamfatan, yaada midhaan ni murannaatiin.

    

26. (Ooyruu isaanii tan gubatte) hoggaa argan, “nuutu karaa bade” ja‟an. 27. “Lakkii kharaa waan bannee, numaatu midhaan ooyruu teenyaa if hoongeeysee.” 28. Irra beekhaan isaanii ni ja‟e: “ani hoggaa sanuu maaliif yoo Rabbiin fedhe ja‟uu dhabdan isiniin hin jannee.” 29. Ni ja‟an: “Rabbiin keenya qulqullaawe, numaatu lubbuu teenya miidhe (haqa hiyyeeysaa dhoorkachuudhaan).” 30. Gariin isaanii walitti deebi‟uudhaan wal komachutti seenan. 31. Ni ja‟an: “yaa khasaaraa teenya, numaatu kharaa Rabbiirraa jallate!-

     

   

                    

     

32. Rabbiin keenya ooyruu teenya         caaltu nuu khannuun dhugaadha, nuti rahmata Rabbii kheenyaa ni khajeella.”   


33. Azaabni nama amrii Rabbii didee        akkana(addunyaarratti), azaaba aakhiraatu irra akkaan jabaadha, osoo     nama waa beekhu tahanii! 34. Warra Rabbi sodaateef, Rabbii        isaanii bira jannata qananii isaanii jira. 35. Ummata islaamaa galata kheeysatti wal-qixxeeysinaa ummata kaafiraatiin? 36. Maaliif murtii akkanaa murteeysitan (yaa ummata kaafiraa)? 37. Kitaaba isin qaraatanii jiraa yaa (ummata kaafiraa).38. Waan isin feetanii aakhiratti isiniif jiraa khan ja‟u? 39. Takkaa khakhuu ahaddiin gadjabeeyfamte tan hamma guyyaa qiyaamaa deemtu nu biraa qabdanii(yaa ummata kaafiraa) waan feetan ni arkattanii khan ja‟u? 40. Mee gaafadhu( yaa ergamaa Rabbii, ummata kaafiraa), eenyuutu isaanii if-qabe waan isaan fedhan aakhiratti ni argannaa khan ja‟u! 41. Rabbii gaditti Rabbii biraa qabanii (ummanni kaafiraa)?, mee haa fidan waan isaan Rabbii gaditti gabbaran san, yoo waan ja‟an kheeysatti nama dhugaa dubbatu tahan. 42. Mee yaadadhu yaa ergamaa Rabbii guyyaa qiyaamaa, guyyaa cinqiin kheeysatti jabduu san, kha ummata kaafiraa sujuudaaf yaaman, Rabbiif sujuuda bu‟uu hin dandayan 43. Ijji isaanii guyyaa san sodaattuu dha, xiqqeenyaatu fuula isaanii hagooga, duniyaarratti isaanii nagayaa

   

    

     

     

             

    

        

         

     


fayyaa qaban, sujuudatti ajajamanii sujuuda bu‟uu didan.

      

44. Naafii warra Qur‟aana kijibsiise       walitti nu dhiisi(yaa ergamaa Rabbii), suuta suutaan isaan qabna, kharaa isaan       hin beeyneen. 45. Baallamaan qabaafii itti hin jerjeru, malli khiyya jabaadha. 46. (Ummata kaafiraa) ergaa itti geeysuu kheeysatti galata gaafattee, galanni san itti ulfaachuu jecha baasuu dadhabuudhaaf amanuu didanii? 47. Kitaaba gheeybii waan fagoo dubbatuu isaan bira jiraa? kha isaan kitaaba sanirraa barreeyfatan. 48. Obsaan eegi (yaa ergamaa Rabbii)waan Rabbiin khee (Ummata kaafiraa) irratti murteeysu, akka Nabi yuunus ummata isaarratti dallanee kheeysaa deeme hin tahin, yeroo Rabbii isaatti waywaate garaa qurxummii kheeysaa, haala yaada guutamaa taheen. 49. Odoo (Nabi yuunus) rahmanni Rabbii isa dhaqqabuu baatee, silaa (garaa qurxummii kheeysaa) gammoojjii kheeysatti darbama, haala Rabbiin irra laaleen. 50. Eegasii Rabbiin isa filatee, namoota gaariirraa isa godhe. 51. Ummanni kaafiraa ija hamtuun si laaluu kheeysatti lafatti si khuffisuuf dhihaatan, hoggaa qaraatii Qur‟aanaa khee dhaggeeyfatan, “inni maraataadha” ja‟an.

      

             

           

          

      











    


  

52. Qur‟aanni khun gorsa aalamaa malee waan taane.

     

69. Suurat Al-Haaqqa

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe. 1. Haaqqaa (Maqaa guyyaa qiyaamaati.) 2. Maali Haaqqaan? 3. Maaltu si beeysise waani Haaqqaan taate? 4. Ummanni Samuudii fi ummanni „Aad guyyaa qiyaamaa ni kijibsiisan.

   

         

    

5. Ummanni Samuud (Nabi saalih)      kijibsiisuudhaan iyyansa malaaykaatiin halaakaman. 6. Ummanni „Aad (Nabi Huud)       kijibsiisuudhaan bubbee akkaan didichituun halaakaman.  7. Halkan torbaafii guyyaa saddeet kha addaan hin cinne walitti dhaabee Rabbiin qilleensa itti gad-dhiise, Ummata san isaanii dhumanii ciciisan agarta, akka gufuu hundee muka

           


timiraa kheeysi qaawee tahan. 8. Mee isaanirraa nama tokkollee kha hafe wahi agartaa? 9. Fir‟oownaafii warri isa duraalleen ni dhufan, ummata Rabbiin dachii gara galcheen dalagaa diliitiin dhufan. 10. Ergamaa Rabbiin isaanitti erge ni didan, Rabbiin qabiitii jabduu isaan qabe. 11. Nuti gaafa bishaan hisaabaa bahe san, safiinaa (Nabi Nuuh) isin yaabbachiifne. 12. Galteen argamte san akka gorsa isinii taatuufi, Akka gurri waa dhagahu ittiin gorfamuufi. 13. Gaafa garriin duraa afuufamte, 14. Dachiifii gaarran malaaykaan olfuutee yeruma takkatti waliin dhahuudhaan dhukkee gooti. 15. Guyyaa san qiyaamaan taati. 16. Guyyaan san guyyaa samiin babbaqayxee laaftuu taatu. 17. Malaaykaan gaafa san moggatti irraa achi baatee dhaabbatti, Arshii Rabbii kheetii gaafa san malaaykoota saddeetiitu baadhata.

   

     

                     

      

      

          

      

          


18. Guyyaa san fuula Rabbii dura fidamtan, dalagaan teeysan hundi isin duraa hin dhokhattu.

      

19. Namni khenname kitaaba dalagaa       isaa harka mirgaatiin, gammachuurraa ni ja‟a “hoodhaa kitaaba kiyya khana     naaf dubbisaa!” 20. “Guyyaa qiyaamaa niin       gaafatamaa beekheetiin addunyaa irratti gaarii dalage.” 21. Jiruu jaalatamtuu jannataa      kheeysatti jiraata. 22. Jannata darajaan isii olfuudhamtuu taate kheeysatti jiraata.

   

23. Midhaan isii kha akkaan namaa gad-dhihaatu.

  

24. (Isaaniin ni ja‟ama): “Nyaadhaa       dhugaa nyaata gaarii Jannataa, waan isin duniyaa irratti gaarii dalaydanii    dabarfattaniif jecha.” 25. Namni khenname kitaaba dalagaa        isaa harka bitaatiin, rifaatuurraa ni ja‟a: “yaa shenaatoo osoon kitaaba khiyya      khana khennamuu baadhee,26. “Osoon qoratamuu khiyya khana      beekhuu baadhee. 27. “Osoon akkumaan du‟e saniin qabrii khaafamuu baadhee achumaan hafee.

   

28. “Duniyaan tiyyalleen arraan tana waa nan fayyanne.

    

29. “Mootummaafii darajaan tiyyalleen na duraa badde.”

   


30. (Rabbiin ni ja‟aan): “Qabaa, harka isaa mormarratti ol-hidhaa,31. “Eegasii ibidda jahannam seensisaa, 32. “Ammallee sansalata dheerinni isaa dhundhuma torbaatam tahu itti naqaa.”

  

   

       

33. Rabbii guddaa adunyaarratti kha dhugoomsu waan taane.

      

34. Miskiina nyaachisuu kheeysatti kha nama khakhaasu waa hin taane!

     

35. Aanaan isaa guyyaa qiyaama san kha isaa waa godhuu dandahu waa hin jiru. 36. Waan nyaatu waa hin qabu, malaa warra ibiddaa kheeysaa yaa‟u yoo taate malee, 37. (Malaa warra ibiddaa san) namni nyaatu waan jiru warra dilaawaa tahe malee. 38. Waan isin agartaniin khakhadhe. (khakhataan Rabbi.) 39. Waan isin hin agarreeniis khakhadhe. (khakhataan Rabbi). 40. Qur‟aana khana Jibriil Rabbi biratti kabajaa guddaa qabuutu sirra qara‟a, yaa ergamaa Rabbii. 41. Qur‟aanni khun walaloo namni baasee miti, namni Qur‟aana khana dhugoomsu hamma xiqqaadha. 42. Ammallee Qur‟aanni khun jecha warra nama raaga laaluutii miti, Namni qur‟aana khanaan gorfamu hamma

     

     

    

    

   

    

                


xiqqaadha. 43. Qur‟aanni khun Rabbii aalamaa biraa buufame. 44. Osoo (Nabi Muhammad) garii jechaa waaniin isatti hin buusin (Qur‟aanatti) itti ida‟ee, 45. Jabeeysinee harka mirgaatiin isa qabna. 46. Eegasii hidda onnee isaa muruudhaan (ajjeefna). 47. Namni tokkolleen isinirraa isa adabuurraa khan na dhoorkuu dandahu waa hin jiru 48. (Qur‟aanni) khun gorsa warra Rabbi sodaatuuti. 49. Isinirraa nama (Qur‟aana) kijibsiisullee ni beeyna. 50. (Qur‟aanni khun) guyyaa boruu ummata kaafiraa irratti sheenaa tahuuf taa‟a. 51. (Qur‟aanni khun) kalaama Rabbii tahuun haqa beekkamaa dha. 52. Maqaa Rabbii kheetii guddaa waan isaan hin malle hundarraa qulqulleeysi.

    

     

   

    

      

   

     

    

   

    


70. Suurat Al-Ma’aarij

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe. 1. Gaafataan ni gaafate, azaaba inninuu argamuuf taa‟u. 2. Namni azaaba san ummata kaafiraa irraa deebisu waa hin jiru, 3. Azaabni sanuu Rabbi biraa khan argamu, khan malaaykaan gama isaa ol-baatu, 4. Malaaykaafii Jibriil illeen gama isaa ol bahan, guyyaan qiyaamaa san guyyaa dheerinni rakkoo isaa ummata kaafiraa irratti Rabbiin amata kum shantam isaan irratti godhu. 5. Obsa gaarii obsi (yaa ergamaa Rabbii) 6. Ummanni kaafiraa guyyaa qiyaamaa fagoo sehan. 7. Nuti dhihoo tahuu garra. 8. Guyyaan san guyyaa samiin akka rajaa zeytaa taatu. 9. Guyyaan san guyyaa gaarran akka suufa carqaawee (dulloomee) tahan. 10. Guyyaan san guyyaa aanaan aanaa ofii haala kheeysa jiru hin gaafanne.

   

              

           

   

   

  

    

   

    


11. Ni garsiifaman, kaafirri ni         gaabba, osoo ibidda guyyaa sanii duraa ilmaan isaatiin of bitee jaalata.     12. Warraa fii obbaleeysa isaatiin if bitee jaalata.

  

13. Gosa isaa tan isa maxxanfattuun osoo if bitee jaalata.

   

14. Ammallee waan dachiirra jiru hundaan if bitee mataa isaatiin najaa bahuu jaalata. 15. Yaada akkanaa irraa haa dhoorgamuu! ibadda belbelatti gubachuu taa‟a,16. Ibiddi san khalloo mataa gubduu dha. 17. Ibidii san nama diin Rabbiirraa gara gale ifitti yaamti. 18. Nama horii walitti qabee ol khaayuudhaan haqa hiyyeeysaa irraa hin baasinillee ifitti yaamti. 19. Ilmi namaa haala bololaa tahuu irratti uumame;

      

    

  

    

  

     

20. Yoo hamtuun isa tuuyxe obsa dhabuudhaan waywaata;

    

21. dha;

    

22.

Yoo horiillee argate dhoorkataa Warra salaatu malee;

23. Warra salaata isaanii jabeeyfachuudhaan hin dhiifne malee.

  

     


24. Warra horii isaanii kheeysa haqni beekkamaan jiru malee25. Nama waa khadhatuufii, nama nama hin khadhanneefillee horii isaa irraa khan khennu malee. 26. Ammallee isaan warra guyyaa galataa dhugoomsan. 27. Ammallee isaan warra azaaba Rabbii sodaatan.

     

  

    

      

28. Azaabni Rabbii isaanii hin amanamu. 29. Ammallee isaan warra oowraa (humna hormaataa) isaanii tiiyfatan.

     

    

30. Warraa fii gabroottan isaanii yoo         taate malee, warraa fii gabroottan isaanii irratti hin komatan (hin     zigaalaman). 31. Namni warraafii gabroottan        isaatii alatti haraam dalaguu barbaade, isaan warra daangaa Rabbii   tarkaanfachuudhaan hamtuu dalage; 32. Ammallee isaan warra amaanaafii        ‟ahadii (baallama) isaanii tiiyfatan; 

33. Ammallee isaan warra ragaa haqaa bahan; 34. Ammallee isaan warra salaata shanan tiiyfachuudhaan hin qadeeysine; 35. Warri sifa akkanaa qabu, warra jannata Rabbiitiin qananeeyfaman.

    

     

    


36. Maaliif Ummanni kaafiraa gama khee orihan (yaa ergamaa Rabbii)?

     

37.

Mirgaa bitaan, tuuta tuutaan.

38. Ummanni kaafiraa hundi jannata seensifamanii qanani‟uu khajeellaa qabanii?

     

        

39. Yaada akkanaa irraa haa        dhoorgamanii! Nuti waan isaan beekan irraa isaan uumne. 40. Rabbii baha fi dhiha aduu       uumeen khakhadhe, nuti dandahoo dha,  

41. Ummata kaafiraa san dhabamsiifnee uumaa isaan caaltu fiduurratti dandahoo dha; nu duraa bahuufii nu dadhabsiisuullee hin dandayan. 42. Itti dhiisi (yaa ergamaa Rabbii), hamtuu hunda seenuudhaan haa laaqqatanii, duniyaa isaaniitiinillee haa taphatanii, hamma guyyaa baallama isaanii qunnamanitti. 43. Guyyaan qiyaamaa san guyyaa isaan daddaffiidhaan qabrii bahan, Fakkiin isaanii akka nama gama waan gabbaruu orihuuti.44. Ijji isaanii sodaattuu haala taateen, xiqqeenyaaatu fuula isaanii hagooga, guyyaan qiyaamaa san guyyaa Rabbiin baallama isaanii godhe.

        

        

                    


71. Suurat Nooh

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe. 1. Nuti nabi nuuh ummata isaatti ni ergine, ummata kheetiif dinniini osoo azaabni laaleeysaan isaanitti hin dhufan. 2. Nabi Nuuh ni ja'e: “yaa ummata khiyya ani dirree baheetiin azaaba Rabbiirraa isiniif diinniina; 3. “Rabbi qofa gabbaraa, isuma sodaadhaa, amrii khiyya godhaa.

   

                     

     

4. “Rabbiin dilii teeysan isiniif araarama,          Rabbiin umrii teeysan booda aansa             hamma baallamni du'aa inni ja‟e geeysutti. Baallamni Rabbiin isiniif itti    qabe booda hin aanfamu, osoo kha waa beeytan taatanii.” 5. Nabi nuuh Rabbiin ni ja'e: “ani halkanii guyyaan ummata khiyya kharaa kheetirra yaame; 6. “ yaamiinsi khiyya dheefa malee isaaniif hin idaane-

             


7. “Lakkumaan ani isaan yaamu hunda, akka isaaniif araaramtuuf, qubbeen isaanii gurra kheeysa khaayan gorsa dhagayuu diddaaf, ammallee huccuu isaaniitiin if hagoogan, kufrii irratti didan, Rabbitti amanuu irraa akkaan boonan. 8. “Eegasii ammallee sagalee ol fuudheetiin kharaa Rabbiirratti isaan yaame;

              

    

9. “Ammallee yeroo garii ifa baasee,          yeroo garii dhooysee imaanarratti isaan  yaame, 10. “Rabbii kheeysan araarama khadhadhaan ja'een. Rabbiin dilii kha akkaan namaaf araaramu tahe; 11. “Rabbiin rooba walitti isiniif dhaaba; 12. “Horii fii ilmaan isiniif heddumeeysuudhaan tola isinii oola, ammallee ooyruu hedduu isinii magarsa, laggeen hedduu isiniif yaasa. 13. “Maaliif guddina Rabbii sodaachuu dhabdan, (yaa ummata kaafiraa)? 14. “Dhugaa, Rabbiin suuta suutaan isin uume.(Nuxfaarra alaqaa, alaqqaarraa mudghaa)

           

                

   

15. “Hin agartanii yaa ilmaan namaa,        akkaataa Rabbiin samii torba wal gubbaa godhee uume,  


16. “Rabbiin ji'a kheeysatti ifaa godhe, ammallee aduudhaaf ifaa jabaa godheef. 17. “Rabbiin dandeeytii isaatiin biyyeerraa isin uume, 18. “Eegasii hoggaa duutan dachi deebitanii awwaalamtan, guyyaa qiyaamaa qabriidhaa khaafamtan, 19.

“Rabbiin dachii isinii ballise

20. “Akka kheeysa kharaa godhattanii deemtaniif.” 21. Nabi Nuuh Rabbiin ni ja'e: “isaan na didan, nama horii isaatiifii ilmaan isaa khasaaraa malee hin idaaneef jala deeman, 22. “Ummanni kaafiraa mala gurguddaa baasan23. Ummanni kaafiraa ni ja'an: „waan gabbartan hin dhiisinaa, hin dhiisinaa waddii, suwaa‟a, yaghuusa, ya‟uuqa fi nasraa;‟ 24. “Dhugaa gurguddaan kaafiraa nama hedduu jallisan, Yaa Rabbi ummata kaafiraa jallina malee hin ida'iniif.” 25. Sababaa dilii isaaniitiin Rabbiin bishaaniin isaan halaake, ibidda seensifaman, Rabbii gaditti namni isaanii tumsee azaaba Rabbii duraa isaan baasu waan arganne.

       

     

     

     

    

             

   

             

                      


26. Nabi Nuuh Rabbiin ni ja'e: “dachii irratti kaafira tokkollee hin dhiisin! 27. “Yaa Rabbi yoo orma jallaa san dachii irratti dhiifte, gabroottan khee jallisan, kaafira badaa malee hin dhalan.

                           

28. “Yaa Rabbi naafii haadhaa abbaa khiyyaaf araarami, mu'umina mana      khiyya seeneefillee araarami, dhiira mu'uminaatiifii dubartii      mu'uminaatiifillee araarami, yaa Rabbi ummata kaafiraa halaakaafii khasaaraa malee hin ida'iniif!”

72. Suurat Al-Jinn

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe.

   

1. Rabbiin na beeysise ja‟ii (ummata         keetiif himi yaa ergamaa Rabbii):       “jama‟aan jinni anaa salaata subii kheeysatti quraana qara‟u qaraatii tiyya dhaggeeyfatan, „nuti quraana ajaa‟iba qabu dhageenye‟ ja‟an. 2. „Qur‟aana kharaa haqaa nama

       


qaceelchu, Qur‟aana sanitti amanne‟ ja‟anii ummata isaanii gorsan, „arra booda Rabbii kheenya waan takkallee isatti idaanee hin gabbarru.‟ 3. „Guddinni Rabbii kheenyaa ol-tahe, Rabbiin jaartiifii ilmoollee hin qabu.

  

         

4. „Goowwaan kheenya Rabbirra kijiba khan khaayu tahe.

       

5. „Nuti (jammaan jinnii) wanni seene, ilma namaatiifii jinniin kijiba Rabbirra ni kaayan jannee waa hin yaanne. 6. „Dhiirti ilma namaa dhiira jinni gurguddoon kha maganfatan tahan, maganfachuun ilma namaa jinniidhaaf boonaafii jallina ida‟eef.

                      

7. „Kaafirri jinnii ni sehan akkuma isin          kaafirri namaa seetanitti, Rabbiin nama   tokkollee guyyaa qiyaamaa qabriidhaa hin kaasuu. 8. „Nuti (jammaan jinnii) samii ol-bahuu barbaannee, samiin malaaykaa jajjaboofii belbela ibiddaatiin tan guutamtu tahuu agarre.

        

9. „Nuti (jama‟aan jinnii) osoo Nabi         Muhammad hin ergamin duratti, samiirraa bakka teenyee oduu        malaaykaan walii odeeysitu caqafnuutu


nuuf jira, eega Nabi Muhammad ergamee, namni nurraa akka duritti waa caqasuuf samitti ol-deeme, belbela isa gubuutu qopheeyfameef. 10. „Nuti (jama‟aan jinnii) warra         dachiidhaa hamtuu isaaniin fedhe moo, takkaa Rabbiin kheeyrii isaaniin fedhee       waa hin beeyne. 11. „Nuti (jama‟aa Jinniirraa) nama gaariitu jira, nurraa nama gaarii hin tahiniitu jira; kharaa adda addaa irra jirra.

          

12. „Nuti (jama‟aan jinnii) dachii          kheeysatti Rabbi dadhabsiisuu akka hin dandeenye ni beeyne, dheeysineetiis     duraa bahuu akka hin dandeenye ni beeyne.

13. „Nuti (jama‟aan jinnii) hoggaa         Qur‟aana dhageenye itti amanne. Namni Rabbii isaa dhugoomse, Rabbiin          dalagaa gaarii tiyya na duraa irrisaafii  diliin ani hin dalagin narra khaayaa hin sodaatu.

14. „Nuti (jama‟aa jinniirraa) nama amantii Islaamaa seeneetu jira, nurraa khan Rabbitti kafreetu jira.‟ Namni amantii Islaamaa seene kharaa gaarii qaceelloo qabate."

           


15. Warri kharaa haqaarraa goruudhaan Rabbitti kafre, dhugumaan qoraan jahannam tahan.

16. Osoo ummanni amantii Islaamaa qabachuudhaan kharaa qaceelanii, Rooba isaanii heddummeeysuudhaan jiruu duniyaa itti ballifna. 17. Isaan Mokkoruudhaaf, namni gorsa Qur‟aanaa irraa gara gale, Rabbiin azaaba jabaa isa seensisa.

18. Masjiidni ibaadaa Rabbiitiif jaarame, Rabbii waliin waan takkallee hin gabbarinaa.

     

       

           

        

19. Hoggaa (nabi Muhammad)          ibaadaa Rabbiitiif dhaabbate, (jama‟aan     Jinnii) Qur‟aana isaa caqasuudhaaf wal gubbaa bahuuf dhihaatan. 20. “Ani Rabbii kiyyaan gabbara” ja‟iin (yaa ergamaa Rabbii), “waan takkallee isatti ida‟uudhaan hin gabbaru.” 21. “Hamtuu takkallee isinirraa deebisuu hin dandahu, kheeyriillee isinii fiduu hin dandahu” ja‟iin (yaa ergamaa Rabbii). 22. “Azaaba Rabbii duraa namtokkolleen na baasuu hin dandahu, Rabbii gaditti irkoon itti irkadhu waa

        

        

            


hin argadhu” ja‟iin (yaa ergamaa Rabbii). 23. “Yoon ergaa Rabbii isinitti fide malee azaaba Rabbii duraa bahuu hin dandahu, namni amrii Rabbiitiifii tan Rasuulaa dide ibadda jahannamii isaa jira, zalaalam kheeysatti taha.” ja‟iin (yaa ergamaa Rabbii). 24. Ummanni kaafiraa azaaba Rabbiin baallama seeneef hoggaa argan, beekhuuf taa‟an nama tumsa xiqqaatuufii gurmuu xiqqaatullee.

                 

           

25. Ja‟iin (yaa ergamaa Rabbii): “Ani        waan beekhu, azaaba Rabbiin baallama      isiniif seene dhihotti isinitti taha moo, takkaa Rabbiin isinirraa achi fageeysaa waa hin beekhu. 26. “Rabbiin khan waan fagoo beekhu, beekkoomsa waan fagoo namtokkollee waa hin beeysifne.” 27. Nama ifii beeysisuu fedhe malee ergaa isaarraa, Rabbiin duraa duuba ergaa isaa malaaykaa isa eeydu isaaf godha.

                     

28. Rabbiin ni beekha ergamoonni          isaa ergaa firraa dabarsanii, haala isaanii hunda akkaan beekha, lakkoofsa        uumaa hunda Rabbiin ni beekha.


73. Suurat Al-Muzammil

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe. 1. Yaa khan huccuu mammaratee ciisu! 2. Salaata halkanii kha‟ii salaati hamma xiqqaa raftu malee (yaa ergamaa Rabbii) 3. Halkan cinaa saa dhaabbadhu, yookaa cinaarraa xiqqo irraa irrisi. 4. Takkaa cinaa irratti ida‟uudhaan harka lama dhaabbadhu, Qur‟aana hoggaa qaraatu suuta qara‟i. 5. Nuti Qur‟aana khabajaa guddaa qabu sirratti buufna (yaa ergamaa Rabbii). 6. Salaata halkan hirriiba itti kha‟anii salaataniitu qalbiidhaan akkaan wal fudhatti, qaraatii Qur‟aanaatiifillee yeroo santu gaariidha. 7. Ati guyyaa kheeysa yeroo dheertuu qabda waan itti haajamte dalaguudhaaf.

   

       

     

      

     

        

      


8. Maqaa Rabbii kheetii faarsi, waan hundarraa gama Rabbii kheetii citi. 9. Rabbiin bahaa fi dhiha aduu khan uume, haqaan gabbaramaan Rabbi malee waa hin jiru. Rabbuma irkoo godhadhu.

      

         

10. Waan ummanni kaafiraa siin       ja‟anirratti obsi, oodiinsa gaarii isaaniin oodi (yaa ergamaa Rabbii).   11. Naafii warra Qur‟aana kijibsiise      khanneen duniyaadhaan isaan qananiise walitti nu dhiisi, yeroo gabaabduu   takka qabiif. 12. Waan namaan jiilchinu hundi nu bira jira, ammallee ibidda jahannamii isaanii jira. 13. Nyaata fokkataa isaan hudhuu isaaniif jira, ammallee azaaba laaleeysaa isaaniif jira. 14. Guyyaan san guyyaa dachii fii gaarran sossoohan, gaarran akka cirracha hurraayee tahan. 15. Nuti nabi Muhammad isinitti ergine khan ragaa isinirratti bahu, akkuma (mootii misraa) Fir‟oonatti

    

     

        

           


(nabi Muusaa) erginetti. 16. Fir‟oownaan ergaa Rabbii dura dhaabbachuudhaan itti amanuu dide, qabiitii jabduu isa qabne. 17. Maa azaaba Rabbii sodaachuu dhabdan yeroo Rabbitti kafartan? Guyyaan san guyyaa joolleen xixiqqoon naasuu fi rifaatuurraa arrooytu.

      

        

18. Kha samiin babbaqeyxu, guyyaa        Rabbiin baallama namaa seene san waa hin oolu.  19. Suuraan tun gorsituudha, isinirraa         namni fedhe waan gaarii dalagee gama Rabbii isaa haa deemuu!    20. Rabbiin kee akka ati halkanirraa harka lamaa gad salaataaf dhaabbachaa bultu ni beekha, ammallee cinaa halkanii takkaa harka takka salaataa bultu ni beekha, gariin sahaabaalleen akka sii wajjiin dhaabbachaa bulan Rabbiin ni beekha. Qiyaasa halkaniifii guyyaa Rabbumaatu beekha. Salaata halkanii dhaabbachaa buluu akka hin dandeenye ni beekha, toowbaa isinii qeebaluudhaan (salaata halkanii isinirratti laaffise). Hamma dandeeysan salaata halkanii salaataa. Isinirraa gariin kheeysan dhukkubsataa tahuudhaan halkan dhaabbachaa buluu

                                                            


akka hin dandeenye Rabbiin ni beekha, gariin kheeysan biyya kheeysa naggadaaf deemuudhaan rizqii Rabbii barbaaddan, gariin kheeysan jihaada gootan kharaa Rabbii kheeysatti. Hamma dandeeysan salaata halkaniirraa salaataa, ammallee salaata shanan salaataa, duniyaa teeysan irraa zakaa baafadhaa, sadaqaa sunnaadhaa kharaa Rabbii kheeysatti khannadhaa. Gaarii waan sadaqqatanii dabarfattan galata isaa Rabbi biraa ni argattan, galata Rabbi biraa argattaniitu irra guddaadha waan sadaqqatani dabarfattanirra. Araarama Rabbirraa barbaadaa. Rabbiin araaramaa, abbaa rahmataati.

                             

74. Suurat Al-Muddathir

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe. 1. Yaa kha huccuu mammaratee ciisu! 2. Kha‟ii ummataaf dinniini! 3. Rabbii khee waan isaan hin malle hundarraa guddisi!

   

  

  

  


4. Huccuutee xaahari! 5. Footoo (sanama) gabbaruurraa fagaadhu! 6. Waan xiqqoo namaa khannitee guddoo namarraa hin eeggatin! 7. Rabbii kheetii jecha obsi! 8. Afuuffaan lamaanii hoggaa afuufamte, 9. Guyyaan qiyaamaa san guyyaa jabaadha10. Kaafiraaf guyyaan qiyaamaa san guyyaa laafaa miti. 11. Naafii namaan ani khophaa uume walitti nu dhiisi (Al-Waliid bin AlMughiiraa Al-Makhzuumii). 12. Duniyaa hedduu isaa khannuudhaan itti ballise. 13. Kha ilmaan isaa yeroo hunda bira jiran. 14. Khaniin waa hunda kheeysatti isaaf ballise. 15. Eegasii akkaan isaaf duniyaa ida‟uuf khajeele. 16. Lakkii! hin idaanuuf, inni aayaata Qur‟aana kheenyaa dura dhaabbachuudhaan itti amanuu dide.

  

  

   

  

    

    

    

    

    

  

   

    

      


17. Gaara ibiddaa ol-bahuurratti isa dirqina!

  

18. Waan Qur‟aanaan ja‟u qopheeyfachuudhaan yaadutti seene.

   

19. Halaakame! Waan Qur‟aanaan ja‟u akkamitti qopheeyfata?

   

20. Ammallee halaakame! Waan Qur‟aanaan ja‟u akkamitti qopheeyfata! 21.

If-cinaa lallaale.

22.

Fuula akkaan walitti guure;

23. Eegasii iimanarraa gara galee, (kharaa ergamaan Rabbii itti isa yaamurraa) boone. 24. Ni ja‟e: “Qur‟aanni khuni waa hin taane falfala(sihrii) namarraa barate malee, 25. “Qur‟aanni khuni waa hin taane jecha ilma namaa malee!” 26. Ibidda saqar ja‟amuun isa naquuf taa‟a. 27. Maaltu si beeysise waan saqar taate? 28. Foon namaa hin hambiftu, lafeellee hin dhiiftu. 29. Ibiddi san qaama namaa gubduudha.

    

  

   

   

      

     

  

    

    

  


30. Malaaykaa kudha sagal ibidda sanirratti goone. 31. Warra ibidda eegu malaaykaa jajjaboo malee waa hin goone. Lakkoofsa malaaykoota san waan goone akka ummanni kaafiraa jallataniif malee, wanni lakkoofsa isaanii hangas gooneef akka warri kitaaba kennaman nabi Muhammad ergamaa Rabbii tahuu isaa hubataniifi, akka warri Rabbi dhugoomse imaana ida‟atuuf, akka warri kitaaba kennamee fii ummanni mu‟uminaa lakkoofsa malaaykaa san hin shakkineef, warra qalbii isaanii kheeysa dhukkubni munaafiqummaa jiruufii kaafiroonni: “malaaykaa kudha sagalan san Rabbiin maal itti fedhe?” akka isaan ja‟aniifi. Fakkii tanaan Rabbiin nama fedhe jallisa, nama fedhellee ni qaceelcha. Waraana Rabbii kheetii namni beekhu waa hin jiru Rabbi malee. Ibiddi dubbatamuun san waa hin taane, akka ilmi namaa ittiin gorfamu malee. 32.

Lakkii! Ji‟aan khakhadhe.

33. Deemiinsa halkaniitiinis khakhadhe. 34.

Ifa bariisaatiin khakhadhe.

35. Ibiddi jahannam balaa gurguddoorraa takka. 36. (Ibiddi jahannam dubbatamuun) ilma namaatiif dinniinuudha.

   

                                                               

  

   

   

   

  


37. Namni isinirraa Rabbi dhihaachuu fedhe (kheeyrii carraaquudhaan), takkaa namni isinirraa ibiddatti booda aanuu fedhe (waan hamtuu dalaguudhaan), 38. Lubbuun hundi balleeysaa isiitiif Rabbiin isii qaba, 39. Warra galmee dalagaa isaanii harka mirgaatiin fudhatan malee. 40. Warri jannataa, jannata kheeysatti wal gaafatan, 41. Abbootii jallinaa irraa(wal gaafatan): 42. “Ibidda saqar ja‟amu maaltu isin naqe?” 43. Ummanni jallaan san ni ja‟an: “duniyaa irratti nuti warra salaaturraa waa hin taane, 44. “ miskiina beelawaallee khan nyaachifnu waa hin taane; 45. “Warra amantii Islaamaa arrabsuu waliin arrabsuu turre. 46.

“Guyyaa galataa kijibsiisuu turre.

47. “Hamma duuti nutti dhuftee ijaan agarrutti.” 48. Ummata san waa hin fayyaddu magantaan warra Rabbirraa magantaa namaa barbaaduu.

       

     

   

   

  

    

     

    

    

    

   

    


49. Maaltu isaan arkatee, gorsa Qur‟aanaarraa gara galan? 50. Fakkiin isaanii akka harree waa dheeysituuti. 51. Harreen sanuu khan leenca dheeysitu.

     

   

   

52. Dhugaa, ummanni kaafiraa hundi         ni jaalatan namuu matatti kitaabni Rabbi biraa isaaniif bu‟uu.   53. Lakkii! Duuneeti guyyaa aakhiraa khaafamnaa hin sodaatan.

      

54. Lakkii! Qur‟aanni khuni gorsaadha.

   

55. Abbaan fedhe gorsa Qur‟aanaatiin haa gorfamuu.

   

56. Nama Rabbiin fedheen malee gorsa Qur‟aanaatiin waa hin gorfaman; Rabbuma tokkicha khan isa sodaachuudhaan malu, ammallee Rabbuma tokkicha khan namaa araaramuun male.

            


75. Suurat Al-Qiyaama

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe. 1. Guyyaa qiyaamaatin khakhadhe. 2. Lubbuu mu‟uminaa if-zigaaltuun khakhadhe. 3. Ilmi namaa kha Rabbitti khafre khun lafee isaa walitti qabnee kha isa hin khaafne sehaa? 4. Dhugaa, nuti qubbeen isaa walqixxeeysinee deebisuu irratti dandayoo dha. 5. Dhugaa! ilmi namaa qiyaamaa if-duraa tana kijibsiisuu yaada. 6. “Guyyaan qiyaamaa san yoomi?” ja‟eeti gaafata.

   

         

     

      

     

    

7. Guyyaa ijji namaa rifaatuu kheeysa dhamaatu.

   

8. Guyyaa jiini nuurri irraa deemee dukkaanaawu.

  

9. Aduufii jiini walitti qabaman.

   


10. Ilmi namaa ni ja‟a guyyaa qiyaamaa san: “eeysumattiin dheeysee duraa baha?” ja‟a. 11. Lakkii! Bakki itti azaaba Rabbii duraa bahaniin waa hin jiru! 12. Deebi‟iin ilma namaa guyyaa qiyaamaa san gama Rabbii kheetiiti. 13. Ilma namaatiif ni odeeyfamaaf, guyyaa qiyaamaa san, waan dalagee dabarseefii waan if boodatti dhiisellee. 14. Dhugaa ilmi namaa balleeysaa ofii ni arga,

     

   

    

      

     

15. Osoo rakkoo fedhe himatellee isa hin fayyaddu.

   

16. Arraba khee hin sossoosin (yaa ergamaa Rabbii) akka daftee qabattuuf.

      

17. Qur‟aana qoma tee kheeysatti walitti siif qabuun nurratti jirti. 18. Hoggaa kharaa jibriiliin Qur‟aana sirratti qaraane yaa ergamaa Rabbii, qaraatii isaa hordofuudhaan caqasi. 19. Hiikkaa Qur‟aanaa addaan siif baasuun nurratti jirti. 20. Dhugaa isin jerjetuu duniyaa tana jaalattan, 21.

Aakhiraaf dalaguu ni dhiiftan.

    

    

    

    

  


22. Fuulli Ummata mu‟uminaa guyyaa qiyaamaa san iftuu dha; 23. Jannata kheeysatti Rabbii isii laalti. 24. Fuulli ummata kaafiraa guyyaa qiyaamaa san walitti guuramtuu dha, 25. Lubbuun badii dalayde balaa duuyda isii khutuu irra dalagamaa ni beeyti. 26. Lakkii! Hoggaa ruuhiin isaa bahuudhaaf kokkee geeyse, 27. Aanaan isaa ni ja‟a: “eenyumaatu nuu wallaana?” ja‟an. 28. Namni shiddaan du‟aa itti jirtu san ni beekha, duniyaa fi warra khiyyaan adda baanee; 29.

Miilli lamaan walitti marama.

30. Lubbuun hundi guyyaa qiyaamaa san gama Rabbii kheetii oofamti!

   

   

   

     

    

   

   

   

    

31. Qur‟aana Rabbii hin dhugoomsine, Rabbiif hin salaanne!

    

32. Haataatuu Qur‟aana Rabbii kijibsiisee, imaanarraa gara gale!

   

33. Boonaati gama warra isaa deeme! 34. Siif wayya siif wayya yaa ilma namaa!

     

   


35. Ammallee siif wayya siif wayya yaa ilma namaa! 36. Ilmi namaa guyyaa qiyaamaa gaaffii malee bilaash dhiifama sehaa. 37. Ilmi nama bishaan nuxfaa bultii afurtamaa garaa haadhaa bule hin taanee? bishaan sanuu gadaameeysaa haadhaatitti kha naqamu. 38. Eegasii ni tahe, dhiiga ititaa bultii saddeetamaa; Rabbiin isa uumee, uumaa isaa wal-qixxeeyse. 39. Dandeeytii isaatiin ilma namaa sanirraa qindii lama, dhiiraa dhalaa uume. 40. Rabbiin bishaan laafaa sanirraa dhiiraa dhalaa uume dandayaa hin taanee? Nama du‟e deebisee guyyaa qiyaamaa jiraachisuu irratti.

    

     

      

     

     

       

76. Suurat Al-Insaan

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe. 1. Dhugaa, ilma namaa zamanni dheeraan irra hin dabarree, nama ja‟amee khan dubbatamin? 2. (Dandeeytii teenyaan) ilma namaa bishaan nuxfaa ja‟amurraa isa

   

                 


uumne, bishaan sanuu khan dhiiraafii dhalaa irraa walitti makhame, isa laaluudhaaf, ilma namaa sanuu ni goone kha gurraan dhagahu khan ijaan argu. 3. Kharaa gaariifi hamaa addaan baafneef, takkaa mu‟umina qananii Rabbii beekhee faarsu tahuu, yookaa hongawaa qananii Rabbiitti kafru tahuu. 4. Ummata kaafiraatiif ni qopheeysineef sansalata hidhamaniin, harki isaanii morma irratti ol-hidhama, ibadda belbelatti gubatan. 5. Ummanni mu‟uminaa farshoo jannataa irraa dhugan, farshoon sanuu laga kaafuur ja‟amurraa khan areeramteef. 6. Lagni kaafuur sanuu laga gabroottan Rabbii irraa dhugan, gara fedhan yaafatan, yaafachuu. 7. Qodhaa Rabbiif ja‟anii godhan ni guutan, guyyaa qiyaamaa ni sodaatan, kha hamtuun isaa faca‟ee dachii samii wal gahu.

    

       

      

                        

8. Beelawaa nyaachisan, osoo nyaata       san itti haajamanii, miskiina humaa hin qabneefii joolleen yataamaa    nyaachisan, booji‟amaa islaamaallee nyaachisan. 9. ( Ni ja‟an): “Fuula Rabbii barbaadaaf isin nyaachifne, isinirraa hin feenu galata nuu galchuu, nu faarsuullee isinirraa hin feenu.

          


10. “Nuti Rabbii keenyarraa sodaanna guyyaa fuulli namaa akkaan walitti guuramtu.” 11. Hamtuu guyyaa qiyaamaa duraa Rabbiin isaan tiiyse, bareedummina ifa qananii isaanii khanne, gammachuu isaanii khanne. 12. Rabbiin galata gaarii isaanii galche waan isaan ibaadaa Rabbii irratti obsaniif jecha, jannata kheeysatti hariira isaan uwwise. 13. Warri Jannataa sireelee jannataa irratti irkatan, Jannata kheeysatti oowwa aduu fi qabbanallee hin arkan. 14. Gaaddisni muka jannataa isaanii gad-dhihaatee gaaddiseeysaaf, midhaan muka jannataa isaaniif dhiheeyfamtuudha. 15. Joollee jannataa tan isaan kaddamtuu isaanirra naannawa weelkaa meetaatiin, geeba birillee fakkaatu khan meetarraa tolfameen isaanirra naannawan. 16. Geebni sanuu birillee irraa khan tolfame. Qiyaasa nama dhuguurratti qiyaafamteef (shalagamteef). 17. Warri jannataa ni obaafaman jannata kheeysatti farshoo laga zanjabiil ja‟amurraa kha areeramteef.

                

     

           

      

        

     

      


18. Lagni zanjabiil sanuu laga salsabiil ja‟amee yaamamu.

    

19. Joollee zalaalam hin guddanneetu       khidmaaf isaanirra naannawa. Yoo ijoollee jannataa san agarte ni seeta      bareeddummina kheeysa faaya faca‟e fakkaatan. 20. Yoo jannata Rabbii san agarte, ni        agarta qananii jannataafii mootummaa Rabbii guddoo agarta.  21. Huccuu warri jannataa gubbaan uffatan hariira, bifti isaa magarroo dha, hariira furdifamaa tahees ni uffatan, shawaaliyaa meetaatiinis ni faayaman, Rabbiin isaanii dhugaatii gaarii xaahara taate isaan obaase. 22. (Isaaniin ni ja‟ama): “khuni galata dalagaa waan isin addunyaa irratti dalaydaniiti, dalagaan teeysan hundi qeebalamtuu jaalatamtuudha Rabbi biratti.” 23. Nutiitu Qur‟aana sirratti buuse addaan babaasuudhaan (Yaa ergamaa Rabbii).

                       

      

24. Obsi (yaa ergamaa Rabbii) murtii         Rabbiin khee godhurratti, tole jattee amrii nama dilaawaa fi kafraa hin    godhin. 25. Rabbiif salaati (yaa ergamaa Rabbii) ganamaa fi galgala. 26. Rabbiif jecha salaata halkanii salaati (yaa ergamaa Rabbii), waan Rabbiin hin malle hundarraa isa qulqulleeysi halkan keeysa.

     

       


27. Ummanni kaafiraa jejertuu duniyaa jaalatan, guyyaa qiyaamaa kha amrii isaa akkaan ulfaattu if boodatti dhiisan. 28. Dandeeytii teenyaan isaan uumne, humna isaanii jabeeysineef. Osoo feenee ummata kaafiraa san dachiirraa dhabamsiifnee bakka isaanii ummata biraa fiduudhaan jijjiirra. 29. Suuraan tun gorsituudha, namni Rabbiin kheeyrii isaan fedhe kharaa Rabbii isaa qabatee haa deemuu.

                   

          

30. Fedhii teeysaniin waan takkallee           dalaguu hin dandeeysan, yoo Rabbiin isiniin fedhe malee. Rabbiin    beekhaadha, khan waan hunda bakka isiin maltu khaayu. 31. Rabbiin nama fedhe jannata isaa        seensisa, kaafiraaf Rabbiin ibidda      azaabaa khan akkaan nama laaleeysu qopheeyseef.


77. Suurat Al-Mursalaat

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe. 1. Qilleensa walitti dhaabbattee bubbiftuun khakhadhe. 2. Qilleensa akkaan dhukkee khaaftuun khakhadhe.

   

     

3. Malaaykaa qilleensa ooftuun khakhadhe.

  

4. Malaaykaa haqaa fi baaxil addaan baaftuun khakhadhe.

  

5. Malaaykaa Qur‟aana buuftuun khakhadhe. 6. Guyyaa qiyaamaa ilma namaa waan himatu dhoorkuufi Rabbiin Qur‟aana buuse, yookaan azaabaan isaan sodaachisuuf. 7. Qiyaamaan Rabbiin Qur‟aanatti dubbate argamuuf teeysi. 8. Gaafa urjii nuurri irraa deemsifame. 9. Yeroo samiin babbaqayxee.

  

   

   

   

   


10. Yeroo gaarran dachiirraa buqqa‟ee deemsifaman.

   

11. Yeroo ergamoota Rabbii baallamni qabameef.

   

12. Guyyaa khamiif baallamni ergamootaa booda aanfame? 13. Guyyaa Rabbiin gabroottan isaa jidduutti amrii laalee, haqaafi baaxil addaan baasu. 14. Maaltuu si beeysise, guyyaa haqaafii baaxil addaan bahu? 15. Azaaba jabaa isaanii jira, guyyaa qiyaamaa san, warra guyyaa qiyaamaa kijibsiiseef. 16. Ummata duraa warra amanuu dide dachiirraa hin halaaknee? 17. Warra boodaatiis halaakuudhaan itti hin aansinee. 18.

Kaafira akkasuma goona.

19. Azaaba jabaa isaanii jira, guyyaa qiyaamaa san, warra guyyaa qiyaamaa kijibsiiseef. 20. Isin hin uumnee yaa ilmaan namaa, bishaan laafaa dhiiraa dhalaa jidduu bahurraa? 21. Bishaan sanuu ni goone, bakka tiiyfamaa gadaameeysaa haadhaa kheeysatti.

   

  

     

   

   

   

   

   

     

    


22. Yeroo beekkamtuu Rabbi biratti beekkamaa taate.

   

23. Dandeeytii teenyaan ilma namaa uumne. Rabbiin dandeeytii isaatiin ilma namaa uume waa gaariidhaa.

   

24. Azaaba jabaa isaanii jira, guyyaa qiyaamaa san, warra guyyaa qiyaamaa kijibsiiseef.

   

25. Dachii ta walitti isin qabdu hin goonee,-

    

26. Jiraa kheeysan duuyda isii gubbaa, du‟aa kheeysan garaa isii kheeysa? 27. Dachii tana gubbaa gaarran gurguddaa akkaan dhedheeraa hin keenyee? Bishaan mi‟aawaa isin hin obaafnee? 28. Azaaba jabaa isaanii jira, guyyaa qiyaamaa san, warra guyyaa qiyaamaa kijibsiiseef. 29.

Gara waan kijibsiiftanii deemaa.

30. Gama gaaddisa jahannam khan damee sadii qabuu deemaa. 31. Gaaddisa faayidaatii miti, belbela ibidda jahannam khan namarraa deebisuu miti.

  









       

      

      

      

32. Ibiddi jahannam qaanqee akka fooqii ifirraa darbiti.

    

33. Qaanqeen sanuu bifti isii khan akka gaala daalachaati.

   


34. Azaaba jabaa isaanii jira, guyyaa qiyaamaa san, warra guyyaa qiyaamaa kijibsiiseef. 35. Guyyaan qiyaamaa san, guyyaa ilmi namaa hin dubbanne, 36. Hayyamni hin godhamuuf, kha silaa rakkoo isaanii kheeysatti himatan. 37. Azaaba jabaa isaanii jira, guyyaa qiyaamaa san, warra guyyaa qiyaamaa kijibsiiseef. 38. Guyyaan arraa khuni, guyyaa haqaafii baaxil addaan bahu. Isiniifii warra duraa walitti isin qabne. 39. Yoo mala azaaba ibidda Rabbii jalaa baataniin qabaattan, mala dhawadhaa azaaba ibidda Rabbii jalaa baataniin. 40. Azaaba jabaa isaanii jira, guyyaa qiyaamaa san, warra guyyaa qiyaamaa kijibsiiseef. 41. Warra Rabbii saanii sodaateef, gaaddisa jannataafii laggeen jannataa kheeysatti tahan. 42. Jannata kheeysatti khudraa fedhanii isaanii jira. 43. “Nyaadhaa dhugaa waan addunyaa irratti gaarii dalaydanii dabarfattaniif jecha.”

   

    

    

   

            

   

     

   

      

44. Nama gaarii dalage akkasumatti galata gaarii isaanii galchina aakhiratti.

    

45. Azaaba jabaa isaanii jira, guyyaa qiyaamaa san, warra guyyaa qiyaamaa

   


kijibsiiseef. 46. Nyaadhaa qananaawaa yaa (ummata kaafiraa) hamma xiqqaa duniyaarra jirtan, isin warra Rabbitti kafree. 47. Azaaba jabaa isaanii jira, guyyaa qiyaamaa san, warra guyyaa qiyaamaa kijibsiiseef. 48. Yoo ummata kaafiraatiin ja‟ame: “Rabbiif salaataa!” hin salaatan. 49. Azaaba jabaa isaanii jira, guyyaa qiyaamaa san, warra guyyaa qiyaamaa kijibsiiseef. 50. Oduu tam dhugoomsitan (yaa ummata kaafiraa) yoo Qur‟aana Rabbii hin dhugoomsine?

     

   

      

   

    


7 8 . Su u r a a N a b a ’ a

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe.

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0

1. Ummanni Kaafiraa maalirraa wal gaafatan.

∩⊇∪ tβθä9u™!$|¡tFtƒ §Νtã

2. Oduu jabduu guyyaa qiyaamaarraa wal gaafatan.

3. Oduun jabduun sanuu khan isaan keeysatti wal dhaban.

∩⊂∪ tβθàÎ=tGøƒèΧ Ïμ‹Ïù ö/ãφ “Ï%©!$#

4. Haa dhoorgaman, wiliidha beekuuf taa’an ummani Kaafiraa.

5. Ammallee wilii beekuuf taa’an ummanni Kaafiraa. 6. Dachii isaanii hin ballisnee?

 

∩∈∪ tβθçΗs>÷èu‹y™ ξx. ¢ΟèO

∩∠∪ #YŠ$s?÷ρr& tΑ$t7Ågø:$#uρ

8. Dhiiraa dhalaa qindi qindii isin uumne.

10. Halkan kha isin sattaru goone.

∩⊆∪ tβθçΗs>÷èu‹y™ ξx.

∩∉∪ #Y‰≈yγÏΒ uÚö‘F{$# È≅yèøgwΥ óΟs9r&

7. Gaarran dachiirra dhaabuudhaan utubaa dachiidhaa goonee.

9. Hirriiba keeysan harabaafannaa qaama keeysanii goone

∩⊄∪ ÉΟ‹Ïàyèø9$# Î*t6¨Ζ9$# Ç⎯tã

∩∇∪ %[`≡uρø—r& ö/ä3≈oΨø)n=yzuρ

∩®∪ $Y?$t7ß™ ö/ä3tΒöθtΡ $uΖù=yèy_uρ

 

∩⊇⊃∪ $U™$t7Ï9 Ÿ≅ø‹©9$# $uΖù=yèy_uρ


11. Guyyaa kha kheeysa deemtanii dalagattan goone. 12. Isin gubbaa Samii torba jajjabduu dhaabne.

∩⊇⊇∪ $V©$yètΒ u‘$pκ¨]9$# $uΖù=yèy_uρ

∩⊇⊄∪ #YŠ#y‰Ï© $Yèö7y™ öΝä3s%öθsù $uΖøŠt⊥t/uρ

13. Aduu ifaa guddaa qabdu isiniif hin goone.

14. Dumeessarraa Bishaan akkaan dhangala'u isiniif roobsine.

∩⊇⊂∪ %[`$¨δuρ %[`#uÅ $uΖù=yèy_uρ [™!$tΒ ÏN≡uÅÇ÷èßϑø9$# z⎯ÏΒ $uΖø9t“Ρr&uρ  

15. Bishaan saniin ni magarsine firii midhaaniitii fi waan horiin dheedu.

∩⊇⊆∪ %[`$¯gwR

∩⊇∈∪ $Y?$t7tΡuρ ${7ym ⎯ÏμÎ/ ylÌ÷‚ãΖÏj9

16. Ooyruu Mukkeen heddumaatullee rooba saniin isinii magarsinee.

∩⊇∉∪ $¸ù$xø9r& BM≈¨Ζy_uρ

17. Guyyaa haqaa fii baaxil addaan bahu Rabbi bira beekkamaadha.

∩⊇∠∪ $\F≈s)‹ÏΒ tβ%x. È≅óÁxø9$# tΠöθtƒ ¨βÎ)

18. Guyyaa garriin lamaanii afuufamtee, jama’a jama’aan fuula Rabbii dhuftan.

tβθè?ù'tFsù Í‘θÁ9$# †Îû ã‡xΖムtΠöθtƒ

19. Hulaaleen samiidhaa addaan babbanamti. 20. Gaarran dachiirraa buqqa’ee deemsifaman, akka dhukkeedhaa tahan (siribii). 21. Ibbidi jahannam warra Rabbi kafare kha eeggattu taate. 22. Ibiddi jahannam sanuu, deebii warra duniyaarra jallateeti.

∩⊇∇∪ %[`#uθøùr&

∩⊇®∪ $\/≡uθö/r& ôMtΡ%s3sù â™!$yϑ¡¡9$# ÏMysÏGèùuρ ∩⊄⊃∪ $¹/#u| ôMtΡ%s3sù ãΑ$t7Ågø:$# ÏNuÉiß™uρ

∩⊄⊇∪ #YŠ$|¹óÉΔ ôMtΡ%x. zΟ¨Ψyγy_ ¨βÎ)

∩⊄⊄∪ $\/$t↔tΒ t⎦⎫Éó≈©Ü=Ïj9


23. Zamana dheeraa dhuminsa hin qabne ibidda keeysa taa’an. 24. Hin dhandhaman, ibidda keeysatti qabbanaa fi dhugaatii gaariillee hin dhandhaman.

∩⊄⊂∪ $\/$s)ômr& !$pκÏù t⎦⎫ÏVÎ7≈©9 ∩⊄⊆∪ $¹/#uŸ° Ÿωuρ #YŠöt/ $pκÏù tβθè%ρä‹tƒ ω  

25. Bishaan danfaa fi malaa warra ibidda keeysa yaa’u yoo taate malee.

∩⊄∈∪ $]%$¡¡xîuρ $VϑŠÏΗxq ωÎ)

26. Galata dalagaa isaanii fakkaatu Rabbiin isaani galche.

27. Isaaniitu duniyaarratti guyyaa qiyaamaa ni gaafatamnaa hin yaanne.

∩⊄∉∪ $»%$sùÍρ [™!#t“y_

tβθã_ötƒ Ÿω (#θçΡ$Ÿ2 öΝåκ¨ΞÎ)

28. Aayaata Qur’aanaa keenyaa kijibsiisan (kijibsiisu).

∩⊄∇∪ $\/#¤‹Ï. $uΖÏG≈tƒ$t↔Î/ (#θç/¤‹x.uρ

29. Dalagaa isaanii hunda katabnee harkaa qabna guyyaa boruu isaan gaafatu teenya. 30. Dhandhamaa laalaa ibiddaa yaa ummata Kaafiraa, isinii hin idaanu azaaba gubbaan azaaba malee. 31. Warra duniyaarra Rabbii sodaateef milkii isaanii jira guyyaa qiyaamaa.

∩⊄∠∪ $\/$|¡Ïm

çμ≈oΨøŠ|Áômr& >™ó_x« ¨≅ä.uρ

∩⊄®∪ $Y7≈tGÅ2

∩⊂⊃∪ $¹/#x‹tã ωÎ) öΝä.y‰ƒÌ“¯Ρ ⎯n=sù (#θè%ρä‹sù ∩⊂⊇∪ #·—$xtΒ t⎦⎫É)−Fßϑù=Ï9 ¨βÎ)

32. Ooyruu gurguddoo Eynabaa isaanii jira.

∩⊂⊄∪ $Y6≈uΖôãr&uρ t,Í←!#y‰tn

33. Dubra jannataa kha isaaniin qixaa isaanii jira.

∩⊂⊂∪ $\/#tø?r& |=Ïã#uθx.uρ

34. Farshoo jannataa guutamtuu taatee isaanii jira.

∩⊂⊆∪ $]%$yδÏŠ $U™ù(x.uρ


35. Hin dhagayan, jannata keeysatti, waan hamtuu fi oduu kijibaallee hin dhagayan. 36. Isaan san arkachuun galata Rabbii khee biraa tahe, khannaa gayaa tahe isaanii khanne. 37. Rabbiin sanuu kha Samii fii dachii uume, waan jidduu kana jirullee kha uume, maqaan isaa Rahmaan khatahe, nam tokkolleen Rabbii dubbisuu hin dandayan.

Ÿωuρ #Yθøós9 $pκÏù tβθãèyϑó¡o„ ω

∩⊂∈∪ $\/≡¤‹Ï.

∩⊂∉∪ $\/$|¡Ïm ¹™!$sÜtã y7Îi/¢‘ ⎯ÏiΒ [™!#t“y_

$yϑåκs]÷t/ $tΒuρ ÇÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# Éb>§‘ çμ÷ΖÏΒ tβθä3Î=÷Ιs‡ Ÿω ( Ç⎯≈uΗ÷q§9$#

∩⊂∠∪ $\/$sÜÅz

38. Guyyaa Jibriilii fii malaay’ikkoonni ( $y|¹ èπs3Íׯ≈n=yϑø9$#uρ ßyρ”9$# ãΠθà)tƒ tΠöθtƒ salfii dhaabbatan, nam tokkolleen dubbachu hin dandayan nama Rahmaan ã&s! tβÏŒr& ô⎯tΒ ωÎ) šχθßϑ¯=s3tGtƒ ω dubbadhu ja’een malee, dubbatullee dubbii dhugaa dubbata. ∩⊂∇∪ $\/#uθ|¹ tΑ$s%uρ ß⎯≈oΗ÷q§9$# 39. Guyyaan qiyaamaa san guyyaa dhugaati, isinirra namni fadhe dalagaa gaarii dalagee gama Rabbii isaa haa deebi’u. 40. Nuti isin sodaachisne, azaaba dhihoo taheen, guyyaa ilmi namaa argu, waan harki isaa daleeyde dabarsite, guyyaa qiyaamaa Kaafirri ni ja’a , yaa sheenaatoo, osoon du’ee biyyee tahe achumaan hafe.

x‹sƒªB$# u™!$x© ⎯yϑsù ( ‘,ptø:$# ãΠöθu‹ø9$# y7Ï9≡sŒ

∩⊂®∪ $¹/$t↔tΒ ⎯ÏμÎn/u‘ 4’n<Î)

uΘöθtƒ $Y6ƒÌs% $\/#x‹tã öΝä3≈tΡö‘x‹Ρr& !$¯ΡÎ) ãΑθà)tƒuρ çν#y‰tƒ ôMtΒ£‰s% $tΒ â™öyϑø9$# ãÝàΖtƒ

∩⊆⊃∪ $R/≡tè? àMΖä. ©Í_tFø‹n=≈tƒ ãÏù%s3ø9$#


7 9 . Su u r a a A n -N a a zi ’a a t

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe.

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0

1. Malaay’ikaa Ruuhii kaafiraa fuutuun khakhadhe, fuudhinsa jabaa.

∩⊇∪ $]%öxî ÏM≈tãÌ“≈¨Ψ9$#uρ

2. Malaay’ikaa ruuhii mu’uminaa suuta fuutuunis khakhadhe.

3. Malaay’ikaa amrii Rabbiitiin buutun khakhadhe.

∩⊂∪ $[sö7y™ ÏM≈ysÎ7≈¡¡9$#uρ

4. Malaay’ikaa ruuhii mu’uminaa fuutee gama jannataatti wal dorgomtuun khakhadhe.

∩⊄∪ $VÜô±nΣ ÏM≈sÜϱ≈¨Ζ9$#uρ

5. Malaay’ikaa amrii duniyaa harka khaayamteen khakhadhe.

∩∉∪ èπxÅ_#§9$# ß#ã_ös? tΠöθtƒ

7. Afuuffaa lamaaffanilleen ittuma aanti.

9. Ijji isaanii xiqqaatuudha. 10. Ummanni kaafiraa duniyaarratti ni ja’an, ni deebifamnaa? qabrii kaafamnee akka haala duraanitti

∩∈∪ #XöΔr& ÏN≡tÎn/y‰ßϑø9$$sù

6. Guyya garriin duraa afuufamtee wa hundi sossoohe.

8. Qalbiin ilma namaa guyyaa qiyaamaa san sodaattuudha.

∩⊆∪ $Z)ö7y™ ÏM≈s)Î7≈¡¡9$$sù

 

∩∠∪ èπsùÏŠ#§9$# $yγãèt7÷Ks?

∩∇∪ îπxÅ_#uρ 7‹Í×tΒöθtƒ Ò>θè=è%

∩®∪ ×πyèϱ≈yz $yδã≈|Áö/r&

∩⊇⊃∪ ÍοtÏù$ptø:$# ’Îû tβρߊρߊöyϑs9 $¯ΡÏ™r& tβθä9θà)tƒ


deebinaa? 11. Eega lafeen teenya dhumtee biyyee taate kaafamnaa?

∩⊇⊇∪ ZοtσªΥ $Vϑ≈sàÏã $¨Ζä. #sŒÏ™r&

12. Ummanni kaafiraa ni ja’an yoo deebiin teenya sun dhugaa taate hoggaas khasaaraa kheeysa jirra.

∩⊇⊄∪ ×οuÅ %s{ îο§x. #]ŒÎ) y7ù=Ï? (#θä9$s%

13. Kaafamiinsi ilma namaa afuufuma takka.

∩⊇⊂∪ ×οy‰Ïn≡uρ ×οtô_y— }‘Ïδ $oÿ©ςÎ*sù

14. Wanni Rabbiin uume hundi qabrii bahanii fuula Rabbii dhaabbatan.

15. Dhageeysee yaa ergamaa Rabbii oduu Nabi Muusaa. 16. Yeroo Rabbiin isa dubbate, laga qulqulluu Xuwaa ja’amutti.

∩⊇⊆∪ ÍοtÏδ$¡¡9$$Î/ Νèδ #sŒÎ*sù

∩⊇∈∪ #©y›θãΒ ß]ƒÏ‰ym y79s?r& ö≅yδ

Ĩ£‰s)çRùQ$# ÏŠ#uθø9$$Î/ …çμš/u‘ çμ1yŠ$tΡ øŒÎ)

17. Mootii Misraa Fir’oowna dhaqii, Fira’oowni jallina kheeysa daangaa tarkaaftee Rabbummaa himate.

∩⊇∠∪ 4©xösÛ …çμ¯ΡÎ) tβöθtãóÏù 4’n<Î) ó=yδøŒ$#

18. Ja’iin khajeellaa ni qabdaa dilii teetirraa qulqullaawu dhaaf. 19. Gama Rabbii keetitti si qaceelcha, hoggaas Rabbii ni sodaatta. 20. Nabi Mussaan mu’ujizaa guddaa ni garsiise. 21. Fir’oowni Nabi Muusaa kijibsiise, amrii Rabbii khallafe. 22. Eegasii Rabbitti amanurraa gara galee deeme.

∩⊇∉∪ “·θèÛ

 

∩⊇∇∪ 4’ª1t“s? βr& #’n<Î) y7©9 ≅yδ ö≅à)sù ∩⊇®∪ 4©y´÷‚tFsù y7În/u‘ 4’n<Î) y7tƒÏ‰÷δr&uρ

∩⊄⊃∪ 3“uö9ä3ø9$# sπtƒFψ$# çμ1u‘r'sù

∩⊄⊇∪ 4©|Âtãρu z>¤‹s3sù ∩⊄⊄∪ 4©tëó¡o„ tt/÷Šr& §ΝèO


23. Orma falfala akkaan beekhu wali qabattee itti dubbatte.

24. Ana Rabbiin kheeysan kha oltahe ja’een.

∩⊄⊆∪ 4’n?ôãF{$# ãΝä3š/u‘ O$tΡr& tΑ$s)sù

25. Rabbiin Fir’oowna ni qabe, isa jiilchuudhaaf, jecha isaa kha duraatii fii kha boodaatii ja’ee. 26. Waan dubbannee dabarsine khana kheeysatti gorsaatu jira nama Rabbii sodaatuuf.

ÍοtÅzFψ$# tΑ%s3tΡ ª!$# çνx‹s{r'sù

∩⊄∉∪ #©y´øƒs† ⎯yϑÏj9 Zοuö9Ïès9 y7Ï9≡sŒ ’Îû ¨βÎ)

4 â™!$uΚ¡¡9$# ÏΘr& $¸)ù=yz ‘‰x©r& ÷Λä⎢Ρr&u™

28. Dhaabaa isii olfuudhee uumaa isii wal qixxeesse.

29. Halkan isii dukkana godhee guyyaa isii ifaa godhe.

31. Dachirraa bishaan isinii baasee citaa horiin dheedu isinii magarse.

34. Gaafa garriin lamaan guddoon afuufamte. 35. Guyyaa san guyyaa ilmi namaa

∩⊄∠∪ $yγ8oΨt/

∩⊄∇∪ $yγ1§θ|¡sù $yγs3ôϑy™ yìsùu‘

∩⊄®∪ $yγ9ptéÏ ylt÷zr&uρ $yγn=ø‹s9 |·sÜøî&r uρ

∩⊂⊃∪ !$yγ8ymyŠ y7Ï9≡sŒ y‰÷èt/ uÚö‘F{$#uρ ∩⊂⊇∪ $yγ8tãötΒuρ $yδu™!$tΒ $pκ÷]ÏΒ ylt÷zr&

32. Gaarran dachirra dhaabe. 33. Faay’idaa teessanii fii faay’idaa horii keeysaniitiif magarsine.

∩⊄∈∪ #’n<ρW{$#uρ

27. Uumaa teesaniitu jabduu moo yaa ummata Kaafiraa samii Rabbiin uumeetu irra jabdu.

30. Eega samii dhaabee dachii bal’ise.

∩⊄⊂∪ 3“yŠ$oΨsù u|³yssù

 

∩⊂⊄∪ $yγ9y™ö‘r& tΑ$t7Ågø:$#uρ

∩⊂⊂∪ ö/ä3Ïϑ≈yè÷ΡL{uρ ö/ä3©9 $Yè≈tGtΒ

∩⊂⊆∪ 3“uö9ä3ø9$# èπ¨Β!$©Ü9$# ÏNu™!%y` #sŒÎ*sù ß⎯≈|¡ΡM}$# ã©.x‹tGtƒ tΠöθtƒ


dalagaa isaa hunda yaadatu. 36. Ammallee guyyaa Ibiddi jahannam nama isii arguuf mul’ifamtu.

∩⊂∉∪ 3“ttƒ ⎯yϑÏ9 ÞΟŠÅspgø:$# ÏNy—Ìhç/uρ

37. Namni jallate jallina kheeysa daangaa tarkaanfate.

38. Jiruu duniyaa dhumtuu filate. 39. Ibiddi jahannam mana isaati. 40. Namni guyyaa boruu dalagaa hamtuudhaan fuula Rabbii isaa dhaabachuu sodaate, lubbuu isaa haraam isiin feeturraa dhoorge. 41. Jannatni Rabbii mana isaati.

44. Booddeen beekkumsa isii Rabbumaatu beekha. 45. Ati azaaba Rabbiitiin isaan sodaachisuudha, nama isii sodaatuf. 46. Guyyaa qiyaamaa argan, akka waan duniyarraa hin jiraanne itti fakkaata, asrii guyyaa tokkoo malee, yookaan ganama guyyaa tokkoo malee.

∩⊂∠∪ 4©xösÛ ⎯tΒ $¨Βr'sù

∩⊂∇∪ $u‹÷Ρ‘‰9$# nο4θuŠptø:$# trO#u™uρ

∩⊂®∪ 3“uρù'yϑø9$# }‘Ïδ tΛ⎧Åspgø:$# ¨βÎ*sù

‘yγtΡuρ ⎯ÏμÎn/u‘ tΠ$s)tΒ t∃%s{ ô⎯tΒ $¨Βr&uρ ∩⊆⊃∪ 3“uθoλù;$# Ç⎯tã }§ø¨Ζ9$#

 

∩⊆⊇∪ 3“uρù'yϑø9$# }‘Ïδ sπ¨Ψpgø:$# ¨βÎ*sù

42. Sigaafatan yaa ergamaa Rabii, guyyaa qiyaamaarraa, yoom taati ja’anii sigaafatan. 43. Ati maalitti beeyta yaa ergamaa Rabbii guyyaa isiin taatu.

∩⊂∈∪ 4©ët y™ $tΒ

Ïπtã$¡¡9$# Ç⎯tã y7tΡθè=t↔ó¡o„

∩⊆⊄∪ $yγ9y™öãΒ tβ$−ƒr&

∩⊆⊂∪ !$yγ1tø.ÏŒ ⎯ÏΒ |MΡr& tΛ⎧Ïù

 

∩⊆⊆∪ !$yγ9pκtJΨãΒ y7În/u‘ 4’n<Î)

∩⊆∈∪ $yγ9t±øƒs† ⎯tΒ â‘É‹ΖãΒ |MΡr& !$yϑ¯ΡÎ) (#þθèWt7ù=tƒ óΟs9 $pκtΞ÷ρttƒ tΠöθtƒ öΝåκ¨Ξr(x. ∩⊆∉∪ $yγ9ptéÏ ÷ρr& ºπ§‹Ï±tã ωÎ)  


8 0 . Su u r a a A b a s a

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe.

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0

1. Fuula guuree, irraa garagale.

∩⊇∪ #’¯<uθs?uρ }§t6tã

2. Ballaan isa dhufuu jecha. 3. Maaltu si beeysise yaa ergamaa Rabbii, dilii isaarraa qulqulaawun dhugaadha. 4. Takkaa Qur’aanaan gorfamee, gorsi Qur’aanaa isa fayyada.

∩⊄∪ 4‘yϑôãF{$# çνu™!%y` βr&

∩⊂∪ #’ª1¨“tƒ …ã&©#yès9 y7ƒÍ‘ô‰ãƒ $tΒuρ

∩⊆∪ #“tø.Ïe%!$# çμyèxΨtGsù ã©.¤‹tƒ ÷ρr&

5. Namni Iimaanarraa duroome.

6. Ati isaaf cinaa galtee wajjiin haasoytaa, yaa ergamaa Rabbii.

8. Nama ilmii barbaaduuf .deemaa si dhufe.

∩∉∪ 3“£‰|Ás? …çμs9 |MΡr'sù

7. Maaltu sii dhaba, jallina isaarraa qulqullaawu baatullee.

∩∠∪ 4’ª1¨“tƒ ωr& y7ø‹=n tã $tΒuρ

 

∩∇∪ 4©tëó¡o„ x8u™!%y` ⎯tΒ $¨Βr&uρ

9. Kha Rabbii isaa sodaatu. 10. Ati isarraa shaakhalamtaa (heewasamtaa), yaa ergamaa Rabbii.

 

∩®∪ 4©y´øƒs† uθèδuρ

∩⊇⊃∪ 4‘¤Sn=s? çμ÷Ζtã |MΡr'sù

11. Wulii dalagaa akkanaa itti hin deebi’in, aayaanni tun gorsituudha. 12. Namni fadhe isiidhaan haa gorfamu.

∩∈∪ 4©o_øótFó™$# Ç⎯tΒ $¨Βr&

∩⊇⊇∪ ×οtÏ.õ‹s? $pκ¨ΞÎ) Hξx. ∩⊇⊄∪ …çνtx.sŒ u™!$x© ⎯yϑsù


13. Aayaanni sun, kitaaba Rabbii biratti khabajaa qabu biraahi buufamte. 14. Darajaan isii olfuudhamtuu, waa hundarraa qulqullooytuu taate.

∩⊇⊆∪ ¥οt£γsÜ•Β 7πtãθèùó£Δ

15. Harka malaay’ikootaatiin buufamte.

16. Malaay’ikoonni sanuu Rabbii bira kabajaa qaban, ajaja Rabbii isaanii godhan. 17. Ilmi namaa Rahmata Rabbiirraa fageefame, maaltu kufrii isaa guddise (isa kafarsiise).

∩⊇⊂∪ 7πtΒ§s3•Β 7#çtྠ’Îû

∩⊇∈∪ ;οtxy™ “ω÷ƒr'Î/ ∩⊇∉∪ ;οu‘tt/ ¤Θ#tÏ.

∩⊇∠∪ …çνtxø.r& !$tΒ ß⎯≈|¡ΡM}$# Ÿ≅ÏGè%

18. Ilmi namaa waan Rabbiin irraa isa uume hin beekhuu.

∩⊇∇∪ …çμs)n=yz >™ó©x« Äd“r& ô⎯ÏΒ

19. Bishaan Nuxfaa ja’amurraa isa uumee, nama isa godhe.

∩⊇®∪ …çνu‘£‰s)sù …çμs)n=yz >πxôÜœΡ ⎯ÏΒ

20. Eegasii Rabbiin kharaa garaa haadhaatii bahuun isaa laaffise.

∩⊄⊃∪ …çνuœ£o„ Ÿ≅‹Î6¡¡9$# §ΝèO

21. Eegasii isa ajjeesee, awaalcha kharaa isaa godhe.

∩⊄⊇∪ …çνuy9ø%r'sù …çμs?$tΒr& §ΝèO

22. Eegasii Rabbiin yeroo fadheetti qabriidhaa isa khaasa. 23. Haa doorgamu ilmi namaa waan Rabbiin isa ajaje waa hin dalayne. 24. Ilmi namaa midhaan ifii nyaatu khana mee haalaalu. 25. Nuuti Rooba itti Roobsineef.

∩⊄⊄∪ …çνu|³Σr& u™!$x© #sŒÎ) §ΝèO

∩⊄⊂∪ …çνzsΔr& !$tΒ ÇÙø)tƒ $£ϑs9 ξx.

∩⊄⊆∪ ÿ⎯ÏμÏΒ$yèsÛ 4’n<Î) ß⎯≈|¡ΡM}$# ÌÝàΖu‹ù=sù  

∩⊄∈∪ ${7|¹ u™!$yϑø9$# $uΖö;t7|¹ $¯Ρr&


26. Eegasii waan lafaa mayruun dachii babbaqeeysine.

∩⊄∉∪ $y)x© uÚö‘F{$# $uΖø)s)x© §ΝèO

27. Firii midhaanii isaanii magarsine.

∩⊄∠∪ ${7ym $pκÏù $uΖ÷Kt7/Ρr'sù

28. Inaba fii waan ashiitaan isaa nyaadhamullee isaanii magarsine.

∩⊄∇∪ $Y7ôÒs%uρ $Y6uΖÏãuρ

29. Zaytuunaa fii Timirallee isaa magarsine.

∩⊄®∪ WξøƒwΥuρ $ZΡθçG÷ƒy—uρ

30. Ooyruu Mukkeen heeddumaatullee isaanii magarsine.

∩⊂⊃∪ $Y6ù=äñ t,Í←!#y‰tnuρ

31. Khudraa fi waan horiin dheeddullee isaaniif magarsine.

∩⊂⊇∪ $|/r&uρ ZπyγÅ3≈sùuρ

32. Faa’idaa kheeysanii fii faa’iidaa horii kheeysaniitiif magarsine.

∩⊂⊄∪ ö/ä3Ïϑ≈yè÷ΡL{uρ ö/ä3©9 $Yè≈tG¨Β

33. Gaafa garriin lamaan afuufamte, qiyaamaan dhaabbatte.

∩⊂⊂∪ èπ¨z!$¢Á9$# ÏNu™!%y` #sŒÎ*sù

34. Guyyaa san guyyaa ilmi namaa obboleeysa ifii irraa dheeysu.

∩⊂⊆∪ Ïμ‹Åzr& ô⎯ÏΒ â™öpRùQ$# ”Ïtƒ tΠöθtƒ

35. Haadhaa fii abbaa isaarraa dheeysu.

36. Haadha manaatiifii ilmaan isaa irraa dheeysu. 37. Ilma namaa hundaaf guyyaa qiyaamaa san, waan isa shaakhaluutu

∩⊂∈∪ Ïμ‹Î/r&uρ ⎯ÏμÏiΒé&uρ

∩⊂∉∪ ÏμŠÏ⊥t/uρ ⎯ÏμÏFt7Ås≈|¹uρ

×βù'x© 7‹Í×tΒöθtƒ öΝåκ÷]ÏiΒ <›ÍöΔ$# Èe≅ä3Ï9 ∩⊂∠∪ ÏμŠÏΖøóãƒ

(heewasuutu) isaa jira.

38. Fuulli ummata mu’uminaa, guyyaa qiyaamaa san iftuudha.

∩⊂∇∪ ×οtÏó¡•Β 7‹Í×tΒöθtƒ ×νθã_ãρ


39. Kofaltuu gammadduu, waan Rabbiin isii khanne jannata keeysatti.

∩⊂®∪ ×οuųö6tFó¡•Β ×πs3Ïm$|Ê

40. Fuulli ummata Kaafiraa guyyaa qiyaamaa san dhukkoytuudha.

∩⊆⊃∪ ×οuy9xî $pκön=tæ >‹Í×tΒöθtƒ ×νθã_ãρuρ

41. Gurraachoominaatu isii hagooga. 42. Ummanni Kuffaaraa san, Kaafira kijiboodha.

 

∩⊆⊇∪ îοutIs% $yγà)yδös?

∩⊆⊄∪ äοtyfxø9$# äοtxs3ø9$# æΛèε y7Íׯ≈s9'ρé&

8 1 . Su u r a a A t -T a k w i i r

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe.

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0

1. Gaafa aduun ajaja Rabbiitiin mammaramte.

∩⊇∪ ôNu‘Èhθä. ߧ÷Κ¤±9$# #sŒÎ)

2. Gaafa Urjiin Samiidhaa harcaate.

∩⊄∪ ôNu‘y‰s3Ρ$# ãΠθàf–Ψ9$# #sŒÎ)uρ

3. Gaafa Gaarran bakka isaatii sossohe dhabame.

4. Gaafa dhaltuun gaalaa abboottii dhabde. 5. Gaafa bineensi alaa dirree qiyaamaatti wali qabame.

∩⊆∪ ôMn=ÏeÜãã â‘$t±Ïèø9$# #sŒÎ)uρ ∩∈∪ ôNuųãm Þ¸θãmâθø9$# #sŒÎ)uρ

6. Gaafa Baharrii duniyaarraa qabsiifamee balbale. 7. Gaafa lubbuun akka wal fakkaattuun wali qindeeyfamte.

∩⊂∪ ôNuÉiß™ ãΑ$t7Ågø:$# #sŒÎ)uρ

 

∩∉∪ ôNtÉdfß™ â‘$ysÎ7ø9$# #sŒÎ)uρ ∩∠∪ ôMy_Íiρã— â¨θà‘Ζ9$# #sŒÎ)uρ


8. Gaafa intalti xiqqoon jirtuu awwaalamtee dirree qiyaamatti gaafatamte.

∩∇∪ ôMn=Í×ß™ äοyŠ…â™öθyϑø9$# #sŒÎ)uρ

9. Dilii maal daleeydee ajjeefamte. 10. Gaafa galmeen banamtee bal’ifamte. 11. Gaafa Samiin bakka amma jirturraa deemsifamte. 12. Gaafa ibiddi jahannam qabsiifamte.

∩⊇⊃∪ ôNuųèΣ ß#ßsÁ9$# #sŒÎ)uρ

∩⊇⊇∪ ôMsÜϱä. â™!$uΚ¡¡9$# #sŒÎ)uρ

16. Urjii guyyaa dhokhattee, halkan ifa baatee deemtuuniis khakhadhe.

∩⊇∈∪ ħ¨Ζèƒø:$$Î/ ãΝÅ¡ø%é& Iξsù

17. Dukkana halkaniitiiniis khakhadhe.

18. Ifa subiitiiniis (ifa bariisaaniis) khakhadhe.

20. Jibriil sanuu kha humna jabaa qabu, Rabbii arshii uume biratti khabajaa qaba.

∩⊇⊂∪ ôMxÏ9ø—é& èπ¨Ζpgø:$# #sŒÎ)uρ

∩⊇⊆∪ ôNu|Øômr& !$¨Β Ó§øtΡ ôMuΗÍ>tã

15. Urjii guyyaa dhokhattuun khakhadhe.

19. Qur’aana khana Jibriil Rabbi biratti kabajaa guddaa qabuutu sirra qara’a, yaa ergamaa Rabbii.

∩⊇⊄∪ ôNtÏièß™ ãΛ⎧Åspgø:$# #sŒÎ)uρ

13. Gaafa jannanni Rabbii warra jannataatiif dhiheefamte. 14. Gaafas lubbuun namaa hundi ni beeyti, waan duniyaarratti dalayde hunda.

∩®∪ ôMn=ÏGè% 5=/ΡsŒ Äd“r'Î/

 

∩⊇∉∪ ħ¨Ψä3ø9$# Í‘#uθpgø:$#

∩⊇∠∪ }§yèó¡tã #sŒÎ) È≅ø‹©9$#uρ ∩⊇∇∪ }§¤uΖs? #sŒÎ) Ëxö6Á9$#uρ

∩⊇®∪ 5ΟƒÌx. 5Αθß™u‘ ãΑöθs)s9 …çμ¯ΡÎ)

∩⊄⊃∪ &⎦⎫Å3tΒ Ä¸öyèø9$# “ÏŒ y‰ΖÏã >ο§θè% “ÏŒ


21. Warri samii ajaja isaa godhan, ergaa Rabbiirratti amanamaadha.

∩⊄⊇∪ &⎦⎫ÏΒr& §ΝrO 8í$sÜ•Β

22. Ergamaan nuti isinitti ergine, maraataa khatahe waa hin taane.

∩⊄⊄∪ 5βθãΖôfyϑÎ/ /ä3ç6Ïm$|¹ $tΒuρ

23. Ergamaan Rabbii dhugumaan Jibriil Samii gama bahaarratti arge.

∩⊄⊂∪ È⎦⎫Î7çRùQ$# È,èùW{$$Î/ çν#u™u‘ ô‰s)s9uρ

24. Ergamaan Rabbii qur’aana nubiraa isinitti fidu khana kheeysatti nama doynummaadhaan hamatamuu miti. 25. Quraanni kun qaraatii sheeyxaanni irra qara’uu miti. 26. Qur’aana Rabbii dhistanii eeysa deemtan. 27. Qur’aanni Rabbii khun, gorsa Aalamaa malee waa hin taane. 28. Isinirraa namni fadhe kharaa qaceelloo haa qabatu. 29. Fedhii teeysaniin waan takkallee dalaguu hin dandeeysan, yoo Rabbiin Aalamaa isiniin fadhe malee.

∩⊄⊆∪ &⎦⎫ÏΨŸÒÎ/ É=ø‹tóø9$# ’n?tã uθèδ $tΒuρ

∩⊄∈∪ 5ΟŠÅ_§‘ 9⎯≈sÜø‹x© ÉΑöθs)Î/ uθèδ $tΒuρ ∩⊄∉∪ tβθç7yδõ‹s? t⎦ø⎪r'sù

∩⊄∠∪ t⎦⎫ÏΗs>≈yèù=Ïj9 Öø.ÏŒ ωÎ) uθèδ ÷βÎ)   ∩⊄∇∪ tΛ⎧É)tGó¡o„ βr& öΝä3ΖÏΒ u™!$x© ⎯yϑÏ9 >u‘ ª!$# u™!$t±o„ βr& HωÎ) tβρâ™!$t±n@ $tΒuρ  

∩⊄®∪ š⎥⎫Ïϑn=≈yèø9$#


8 2 . Su u r a a A l -I n f i x a a r

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe.

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0

1. Gaafa Samiin ajaja Rabbiitiin babbaqeeyxe. 2. Gaafa urjiin samiidhaa harcaate.

∩⊄∪ ôNusYtGΡ$# Ü=Ï.#uθs3ø9$# #sŒÎ)uρ

3. Gaafa Baharri lamaan wali gadhiifamee, hadhaawaa fii mi’aawaan wali makhame.

∩⊂∪ ôNtÉdfèù â‘$ysÎ7ø9$# #sŒÎ)uρ

4. Gaafa qabriin garagalfamtee, warri qabrii kheeysa awwaalame qabrii khaafame.

5. Luubuun namaa hundi ni beeyti, waan duraan daleeydee dabarfattee fii waan if booda dhiisteellee. 6. Yaa ilma namaa maaltu sidage obsa Rabbii arjaatin.

∩⊇∪ ôNtsÜxΡ$# â™!$yϑ¡¡9$# #sŒÎ)

∩⊆∪ ôNuÏY÷èç/ â‘θç7à)ø9$# #sŒÎ)uρ

ôMtΒ£‰s% $¨Β Ó§øtΡ ôMyϑÎ=tã

y7În/tÎ/ x8¡xî $tΒ ß⎯≈|¡ΡM}$# $pκš‰r'¯≈tƒ

7. Rabbiin sanuu kha si uume, uumaa khe wal qixxeesse olsidhaabee sidiriirse. 8. Rabbiin bifa fadheerratti si uume. 9. Haa dhoorgaman, dhugaa guyyaa galataa kijibsiistan.

∩∈∪ ôNt¨zr&uρ

∩∉∪ ÉΟƒÌx6ø9$#

∩∠∪ y7s9y‰yèsù y71§θ|¡sù y7s)n=yz “Ï%©!$# ∩∇∪ št7©.u‘ u™!$x© $¨Β ;οu‘θß¹ Äd“r& þ’Îû  

∩®∪ È⎦⎪Ïe$!$$Î/ tβθç/Éj‹s3è? ö≅t/ ξx.


10. Malaay’ikaa dalagaa teeysan tiisitu isinirrra goone.

∩⊇⊃∪ t⎦⎫ÏàÏ≈ptm: öΝä3ø‹n=tæ ¨βÎ)uρ

11. Malaay’ikonni sanuu Rabbi biratti kabajaa qaban, dalagaa teeysan ni barreeysan.

12. Dalagaa teeysan hunda ni beekhan.

∩⊇⊆∪ 5ΟŠÏtrb ’Å∀s9 u‘$£∨àø9$# ¨βÎ)uρ

15. Ibidda san guyyaa galataa seenan.

∩⊇∈∪ È⎦⎪Ïd‰9$# tΠöθtƒ $pκtΞöθn=óÁtƒ

16. Ummani Kaafiraa san, zalaalam ibidda jahannamirraa kha fagaatan waa hin taane.

18. Ammallee maaltu sibeeysise waan guyyaa galataa tahe?

∩⊇⊂∪ 5ΟŠÏètΡ ’Å∀s9 u‘#tö/F{$# ¨βÎ)

14. Ummanni Kaafiraa ibidda jahannam kheeysa qubatan.

17. Maaltu sibeeysise waan guyyaan galataa tahe?

∩⊇⊄∪ tβθè=yèøs? $tΒ tβθçΗs>ôètƒ

13. Warri dalagaa gaarii dalage qananii jannataa kheeysa qubatan.

∩⊇⊇∪ t⎦⎫Î6ÏF≈x. $YΒ#tÏ.

∩⊇∉∪ t⎦⎫Î6Í←!$tóÎ/ $pκ÷]tã öΝèδ $tΒuρ

∩⊇∠∪ È⎦⎪Ïd‰9$# ãΠöθtƒ $tΒ y71u‘÷Šr& !$tΒuρ

∩⊇∇∪ É⎥⎪Ïe$!$# ãΠöθtƒ $tΒ y71u‘÷Šr& !$tΒ §ΝèO

19. Guyyaa nam tokkolleen humaa walii hin goone, amrii guyyaa sanii Rabbumaa harkaa qaba.

( $\↔ø‹© x <§øuΖÏj9 Ó§øtΡ à7Î=ôϑs? Ÿω tΠöθtƒ

∩⊇®∪ °! 7‹Í×tΒöθtƒ ãøΒF{$#uρ


8 3 .Su u r a a A l -M u x a f f i f i i n

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe.

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0

1. Azaaba jabaa isaanii jira, warra Saffarrii fii Miizaana kheeysatti haqa namaa muran. 2. Yoo namarraa Saffaratan, Saffarrii ni guutatan.

∩⊇∪ t⎦⎫ÏÏesÜßϑù=Ïj9 ×≅÷ƒuρ

Ĩ$¨Ζ9$# ’n?tã (#θä9$tGø.$# #sŒÎ) t⎦⎪Ï%©!$# ∩⊄∪ tβθèùöθtGó¡o„

3. Yoo namaa saffaran takka namaa miizaanaan, haqa namaa ni irrisan.

öΝèδθçΡy—¨ρ ρr& öΝèδθä9$x. #sŒÎ)uρ

4. Ormi san hin beekhanii guyyaa qiyaamaa qabrii khaafamnee gaafatamnaa?

∩⊆∪ tβθèOθãèö6¨Β Νåκ¨Ξr& y7Íׯ≈s9'ρé& ⎯Ýàtƒ Ÿωr&

5. Guyyaa jabaa san (Guyyaa Qiyaamaa). 6. Guyyaa ilmi namaa fuula Rabbii aalamaa dhaabbatu.

∩⊂∪ tβρçÅ£øƒä†

∩∈∪ 8Λ⎧Ïàtã BΘöθu‹Ï9

∩∉∪ t⎦⎫ÏΗs>≈yèø9$# Éb>tÏ9 â¨$¨Ζ9$# ãΠθà)tƒ tΠöθtƒ

7. Badiirraa haa dhoorgaman, galmeen warra dalagaa hongoo dalagee dachii torbani galti. 8. Maaltu si beeysise waan sijjiin taate.

Í |=≈tGÏ. ¨βÎ) Hξx.    

∩∠∪ &⎦⎫Éi∨Å™ ’Å∀s9 ‘$¤fàø9$# ∩∇∪ ×⎦⎫Ång¾ $tΒ y71u‘÷Šr& !$tΒuρ


9. Galmee Sumuda qabu kha torban dachi galu.

∩®∪ ×Πθè%ó£Δ Ò=≈tGÏ.

10. Azaaba jabaa isaanii jira,warra guyyaa qiyaamaa Diin Rabbii kijibsiisuuf. 11. Warra guyyaa galataa kijibsiisuuf.

∩⊇⊃∪ t⎦⎫Î/Éj‹s3Þϑù=Ïj9 7‹Í×tΒöθtƒ ×≅÷ƒuρ

∩⊇⊇∪ È⎦⎪Ïe$!$# ÇΠöθu‹Î/ tβθç/Éj‹s3ムt⎦⎪Ï%©!$#

12. Namni guyyaa galataa kijibsiisu waan jiru, nama badii dalaguu kheeysa daangaa tarkaanfate malee, dilaawaa kha tahe malee.

>‰tG÷èãΒ ‘≅ä. ωÎ) ÿ⎯ÏμÎ/ Ü>Éj‹s3ム$tΒuρ

∩⊇⊄∪ AΟŠÏOr&

13. Yoo irra qara’amte, aayaanni qur’aana çÏÜ≈y™r& tΑ$s% $uΖçF≈tƒ#u™ Ïμø‹n=tã 4’n?÷Gè? #sŒÎ) kheenyaa, qur’aanaan ni ja’a kijiba warra duraa ja’an. ∩⊇⊂∪ t⎦⎫Ï9¨ρF{$# 14. Qur’aana kijibsiisurraa haa dhoorgaman, dhugaa qalbi isaanii hagoogame dilili isaan dalaganii jecha.

(#θçΡ%x. $¨Β ΝÍκÍ5θè=è% 4’n?tã tβ#u‘ 2ö≅t/ ( ξx.

15. Haa dhoorgaman umanni Kaafiraa sun 7‹Í×tΒöθtƒ guyyaa qiyaamaa Rabbii hin argan.

öΝÍκÍh5§‘

⎯tã

16. Eegasii isaan ibidda jahannam seenan.

∩⊇⊆∪ tβθç6Å¡õ3tƒ

öΝåκ¨ΞÎ)

Hξx.

∩⊇∈∪ tβθç/θàfóspR°Q

∩⊇∉∪ ËΛ⎧Åspgø:$# (#θä9$|Ás9 öΝåκ¨ΞÎ) §ΝèO

17. Eegasii ummata Kaafiraatin ni ja’ama, ⎯ÏμÎ/ Λä⎢Ψä. “Ï%©!$# #x‹≈yδ ãΑ$s)ム§ΝèO kunoo ibiddi isiin duniyaarraa dhugomsu diddanii kijibsiistan khana. ∩⊇∠∪ tβθç/Éj‹s3è? 18. Haa dhoorgaman, galmeen warra dalagaa gaarii dalagee, jannata Rabbiitti gala.

Í‘#tö/F{$# |=≈tGÏ. ¨βÎ) Hξx.

∩⊇∇∪ š⎥⎫ÍhŠÏk=Ïæ ’Å∀s9


19. Maaltu si beeysise waan iliyyiin taate.

∩⊇®∪ tβθ•‹Ïk=Ïã $tΒ y71u‘÷Šr& !$tΒuρ

20. Galmee Sumuda qabu kha jannata Rabbi galu.

21. Malaay’kaan akkaa Rabbii dhihaatu kha argan.

∩⊄⊇∪ tβθç/§s)çRùQ$# çν߉pκô¶tƒ

22. Warri dalagaa gaarii dalage, qananii jannataa kheeysa qubatan.

∩⊄⊄∪ AΟ‹ÏètΡ ’Å∀s9 u‘#tö/F{$# ¨βÎ)

23. Sireelee jannataarraa waan Rabbiin isaanii khanne laalan.

∩⊄⊃∪ ×Πθè%ó£Δ Ò=≈tGÏ.

∩⊄⊂∪ tβρãÝàΖtƒ Å7Í←!#u‘F{$# ’n?tã

24. Fuula ummata mu’uminaarraa ni beeyta, ifa qananii jannataa.

nοuôØtΡ óΟÎγÏδθã_ãρ ’Îû ß∃Í÷ès?

25. Ni obaafaman farshoo qulqulluu warra jannataarraa. 26. Booddeen farshoo warra jannataa, akka miskiitti urgaawaa, qananii jannata argachuuf warri wal dorgamu, haa wal dorgamu.

∩⊄∈∪ BΘθçG÷‚¨Β 9,‹Ïm§‘ ⎯ÏΒ tβöθs)ó¡ç„

y7Ï9≡sŒ

27. Farshoo warra jannataa san, Tasniim irraa areeramaaf. 28. Warra akkaan rabbi dhihaatu, laga jannataarraa dhuga. 29. Ummanni Kaafiraa duniyaarratti ni tahan, ummata mu’uminarratti qishnaadha koflan. 30. Yoo ummanni mu’uminaa ummata kaafiraa bira dabran, ijaan arabsan.

∩⊄⊆∪ ÉΟŠÏè¨Ζ9$#

’Îûuρ

4

Ô7ó¡ÏΒ

…çμßϑ≈tFÅz

∩⊄∉∪ tβθÝ¡Ï≈oΨtGßϑø9$# ħsù$uΖoKu‹ù=sù

∩⊄∠∪ AΟŠÏ⊥ó¡n@ ⎯ÏΒ …çμã_#z–ÉΔuρ

∩⊄∇∪ šχθç/§s)ßϑø9$# $pκÍ5 Ü>uô³o„ $YΖøŠtã z⎯ÏΒ (#θçΡ%x. (#θãΒtô_r& š⎥⎪Ï%©!$# ¨βÎ) ∩⊄®∪ tβθä3ysôÒtƒ (#θãΖtΒ#u™ t⎦⎪Ï%©!$#

 

∩⊂⊃∪ tβρâ“tΒ$tótGtƒ öΝÍκÍ5 (#ρ”tΒ #sŒÎ)uρ


31. Hoggaa ummanni Kaafiraa gama warra isaanii deebi’an, boonaa deebi’an.

(#θç7n=s)Ρ$# ÞΟÎγÎ=÷δr& #’n<Î) (#þθç7n=s)Ρ$# #sŒÎ)uρ

∩⊂⊇∪ t⎦⎫ÎγÅ3sù

32. Yoo ummanni Kaafiraa ummata Ï™Iωàσ¯≈yδ ¨βÎ) (#þθä9$s% Ν ö èδ÷ρr&u‘ #sŒÎ)uρ mu’iminaa argan, ummanni Kaafiraa ni ja’an ormi san jallaadha. ∩⊂⊄∪ tβθ—9!$ŸÒs9 33. Ummata Kaafiraa ummata mu’uminaatti waa hin ergine, dalagaa isaanii tiisaa janneenii. 34. Guyyaa qiyaamaa ummanni mu’uminaa ummata Kaafiraati qishnaadha koflan. 35. Sireelee jannataarraa, Kaafira qixaaxamu laalan. 36. Ummanni Kaafiraa guyyaa qiyaamaa galata wahi galfamanii, waan duniyaarra dalagan malee.

∩⊂⊂∪ t⎦⎫ÏàÏ≈ym öΝÍκön=tã (#θè=Å™ö‘é& !$tΒuρ

Í‘$¤ä3ø9$# z⎯ÏΒ (#θãΖtΒ#u™ t⎦⎪Ï%©!$# tΠöθu‹ø9$$sù ∩⊂⊆∪ tβθä3ysôÒtƒ

 

∩⊂∈∪ tβρãÝàΖtƒ Å7Í←!#u‘F{$# ’n?tã (#θçΡ%x. $tΒ â‘$¤ä3ø9$# z>ÈhθèO ö≅yδ

∩⊂∉∪ tβθè=yèøtƒ


8 4 . Su u r a a A l -I n s h i q a a q

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe.

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0

1. Gaafa Samiin ajaja Rabbiitiin babbaqeeyxe.

2. Rabbii isii uume caqaste, dhugaa isiiti amrii Rabbii isii caqasuun.

∩⊄∪ ôM¤)ãmuρ $pκÍh5tÏ9 ôMtΡÏŒr&uρ

3. Gaafa dachiin addaan dhifamtee ballifamte.

4. Waan garaa isii kheeysatti awwaalame ifirraa darbitee, irraa qulqulooyte.

6. Yaa ilma namaa ati dalagaa tee oofu jirta, dalagaa tee waliin gama Rabbii deemu jirta, eega duutee dalgaa tee waliin fuula Rabbii dhaabachuuf teeysa.

∩⊂∪ ôN£‰ãΒ ÞÚö‘F{$# #sŒÎ)uρ ∩⊆∪ ôM¯=sƒrBuρ $pκÏù $tΒ ôMs)ø9r&uρ

5. Rabbi isii uume caqaste, dhugaa isiiti amrii Rabbii isii caqasuun.

∩⊇∪ ôM¤)t±Σ$# â™!$uΚ¡¡9$# #sŒÎ)

∩∈∪ ôM¤)ãmuρ $pκÍh5tÏ9 ôMtΡÏŒr&uρ

y7În/u‘ 4’n<Î) îyÏŠ%x. y7¨ΡÎ) ß⎯≈|¡ΡM}$# $y㕃r'¯≈tƒ

7. Namni khanname, kitaaba dalagaa isaa, harka mirgaatin.

∩∉∪ ÏμŠÉ)≈n=ßϑsù %[nô‰x.

…çμt7≈tGÏ. š†ÎAρé& ô⎯tΒ $¨Βr'sù

8. Gaafii laaftuu gafatamuuf taa’a. 9. Gama warra isaa khan jannataa kheeysa jiraniitti deebi’a, haala gammadaa taheen.

∩∠∪ ⎯ÏμÏΨŠÏϑu‹Î/

∩∇∪ #ZÅ¡o„ $\/$|¡Ïm Ü=y™$ptä† t∃öθ|¡sù  

∩®∪ #Y‘ρçô£tΒ ⎯Ï&Î#÷δr& #’n<Î) Ü=Î=s)Ζtƒuρ


10. Namni khanname Kitaaba dalagaa isaa gama duubaatin.

u™!#u‘uρ …çμt7≈tGÏ. u’ÎAρé& ô⎯tΒ $¨Βr&uρ

11. Halaakha ifi khadhata.

∩⊇⊇∪ #Y‘θç6èO (#θããô‰tƒ t∃öθ|¡sù

12. Ibidda seena. 13. Duniyaarratti warra isaa waliin gamachu kheeysa kha ibaadaa Rabbirraa dagamu tahe.

∩⊇⊂∪ #·‘ρçô£tΒ ⎯Ï&Î#÷δr& þ’Îû tβ%x. …çμ¯ΡÎ)

14. Eega du’ee gama Rabbii khan deebine sahe? 15. Dhugaa Rabbiin dalagaa isaa kha argu tahe.

∩⊇⊆∪ u‘θçts† ⎯©9 βr& £⎯sß …çμ¯ΡÎ)

∩⊇∈∪ #ZÅÁt/ ⎯ÏμÎ/ tβ%x. …çμ−/u‘ ¨βÎ) #’n?t/

16. Diimina yeroo Maghribaatiin khakhadhe.

∩⊇∉∪ È,x¤±9$$Î/ ãΝÅ¡ø%é& Iξsù

17. Ammallee halkaniifii waan inni waliqabeen khakhadhe.

18. Hoggaa ji’ini guddatee akkaan ifuuniis khakhadhe. 19. Haala tokkorraa gama haala tokko dabartan. 20. Maaliif ummanni Kaafiraa Qur’aanatti amanuu dhaban.

∩⊇⊄∪ #·Ïèy™ 4’n?óÁtƒuρ

 

∩⊇⊃∪ ⎯ÍνÌôγsß

∩⊇∠∪ t,y™uρ $tΒuρ È≅ø‹©9$#uρ ∩⊇∇∪ t,|¡¯@$# #sŒÎ) Ìyϑs)ø9$#uρ

∩⊇®∪ 9,t7sÛ ⎯tã $¸)t7sÛ ¨⎦ã⎤x.÷tIs9

 

∩⊄⊃∪ tβθãΖÏΒ÷σムŸω öΝçλm; $yϑsù

21. Hoggaa Qur’aanni isaanirraa qara’ame Ÿω ãβ#u™öà)ø9$# ãΝÍκön=tã x—Ìè% #sŒÎ)uρ sujuuda hin bu’an. 22. Dhugaa ummanni Kaafiraa Qur’aana Rabbii kijibsiisuu kheeysa jiran.

∩⊄⊇∪ ) tβρ߉àfó¡o„

∩⊄⊄∪ šχθç/Éj‹s3ム(#ρãxx. t⎦⎪Ï%©!$# È≅t/


23. Rabbiin ni beekha waan ummanni Kaafiraa qomatti yaadan. 24. Himiif yaa ergamaa Rabbii azaaba laaleessaa isaanii jira. 25. Warra Rabbii dhugoomsee dalgaa gaarii dalage malee, galata addaan hin cinnee isaaniif jira.

∩⊄⊂∪ šχθããθム$yϑÎ/ ãΝn=÷ær& ª!$#uρ   (#θè=Ïϑtãuρ

∩⊄⊆∪ AΟŠÏ9r& A>#x‹yèÎ/ Νèδ÷Åe³t7sù (#θãΖtΒ#u™

t⎦⎪Ï%©!$#

ωÎ)

ç íô_r& öΝçλm; ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$#  

∩⊄∈∪ ¥βθãΨôϑtΒ öxî

8 4 . Su u r a a A l -B u r u j

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe. 1. Samii Urjii qabduun khakhadhe.

2. Guyyaa qiyaamaatiin khakhadhe.

3. Guyyaa Jimmataatiin khakhadhe, guyyaa Arafaatiin khakhadhe. 4. Abaarsa fuudhan, warri ummata mu’uminaatiif boolla qote. 5. Warra boolla qotee, ibidda itti qabsiise.

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0 ∩⊇∪ Ælρçã9ø9$# ÏN#sŒ Ï™!$uΚ¡¡9$#uρ ∩⊄∪ ÏŠθããöθpRùQ$# ÏΘöθu‹ø9$#uρ ∩⊂∪ 7Šθåκô¶tΒuρ 7‰Ïδ$x©uρ

∩⊆∪ ÏŠρ߉÷{W{$# Ü=≈ptõ¾r& Ÿ≅ÏFè%

∩∈∪ ÏŠθè%uθø9$# ÏN#sŒ Í‘$¨Ζ9$#


6. Ummanni kaafiraa san, naannawa ibiddaa tattaa’an. 7. Ummanni kaafiraa, waan ummata mu’uminaarra dalagan ijaan laalan.

∩∉∪ ׊θãèè% $pκön=tæ ö/ãφ øŒÎ)

t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$$Î/ tβθè=yèøtƒ $tΒ 4’n?tã öΝèδuρ ∩∠∪ ׊θåκà−

8. Ummanni kaafiraa san, ummata mu’uminaa waan biraatiif haluu irraan baane, waan isaan Rabbii dhugoomsaniif malee, Rabbii jabaa waa hunda injifatu, Rabbiin waa hunda kheeysatti faarfamaadha.

«!$$Î/ (#θãΖÏΒ÷σムβr& HωÎ) öΝåκ÷]ÏΒ (#θßϑs)tΡ $tΒuρ

∩∇∪ ω‹Ïϑptø:$# Í“ƒÍ•yèø9$#

9. Rabbiin sanuu mootummaan Samii fii dachii kha isaa kha tahe, Rabbiin waan hunda quba qaba.

ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# Ûù=ãΒ …çμs9 “Ï%©!$# &™ó©x« Èe≅ä. 4’n?tã ª!$#uρ 4 Úö‘F{$#uρ

10. Warri dhiira mu’uminaatii fii dubartii mu’uminaa, boolla ibiddaatti guban, amantii isaanirraa garagalchuudhaaf, eegasii badii sanirraa hin towbatin azaaba jahannamii isaanii jira,

ammallee azaaba isaan kheeysa gubataniitu isaanii jira.

∩®∪ Íκy−

t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# (#θãΨtGsù t⎦⎪Ï%©!$# χÎ) óΟßγn=sù (#θç/θçGtƒ óΟs9 §ΝèO ÏM≈oΨÏΒ÷σßϑø9$#uρ   Ü>#x‹tã öΝçλm;uρ tΛ©⎝yγy_ Ü>#x‹tã  

∩⊇⊃∪ È,ƒÍptø:$#


11. Warri Rabbii dhugoomsee dalagaa gaarii dalage, jannataatu isaanii jira, kha laggeen kheeysa yaa’an san argachuun milkii gurguddoorraahi.

ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# (#θè=ÏΗxåuρ (#θãΖtΒ#u™ t⎦⎪Ï%©!$# ¨βÎ) ã≈pκ÷ΞF{$# $pκÉJøtrB ⎯ÏΒ “ÌøgrB ×M≈¨Ζy_ öΝçλm;

∩⊇⊇∪ çÎ6s3ø9$# ã—öθxø9$# y7Ï9≡sŒ 4

12. Qabiinsi Rabbii kheetii jabaadha. ∩⊇⊄∪ ωt±s9 y7În/u‘ |·ôÜt/ ¨βÎ) 13. Rabbiin kha uumaa waa hundaa jalqabe isa, kha deebi’ee aakhiraa khaasulleen isa.

∩⊇⊂∪ ߉‹Ïèãƒuρ ä—ωö7ムuθèδ …çμ¯ΡÎ)

14. Rabbiin nama gama isaa deebi’ee araarama barbaaduuf araaramaadha, kha gabroottan isaa jaalatu.

∩⊇⊆∪ ߊρߊuθø9$# â‘θàtóø9$# uθèδuρ

15. Rabbiin abbaa arshii guddoo kha tahe. ∩⊇∈∪ ߉ŠÉfpRùQ$# ĸöyèø9$# ρèŒ 16. Rabbiin waan fadhe dalaga.   ∩⊇∉∪ ߉ƒÌム$yϑÏj9 ×Α$¨èsù 17. Dhageeysee yaa ergamaa Rabbii, oduu waraana kaafiraa. 18. Waraanni sanuu waraana Fir’oonaa fii waraana ummata Samuud kha tahe.

∩⊇∠∪ ÏŠθãΖègø:$# ß]ƒÏ‰ym y79s?r& ö≅yδ ∩⊇∇∪ yŠθßϑrOuρ tβöθtãöÏù

19. Dhugaa ummanni kaafiraa diin kijibsiisuu kheeysa jiran.

∩⊇®∪ 5=ƒÉ‹õ3s? ’Îû (#ρãxx. t⎦⎪Ï%©!$# È≅t/


20. Rabbiin ummata kaafiraa duraa duuba isaanii marsee jira.

∩⊄⊃∪ 8ÝŠÏt’Χ ΝÍκÉ″!#u‘uρ ⎯ÏΒ ª!$#uρ

(haala isaanii akkaan beekha) 21. Dhugaa Qur’aanni khun guddaa khabajamaadha.

∩⊄⊇∪ Ó‰‹Åg¤Χ ×β#u™öè% uθèδ ö≅t/

22. Qur’aana khana Lowhil Mahfuuziirraa sitti buufne.

∩⊄⊄∪ ¤âθàøt¤Χ 8yöθs9 ’Îû

Su u r a a A l -T a a r i q

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe. 1. Samii fii Urjii Xaariq ja’amtuun khakhadhe. 2. Maaltu si beeysise, waan Xaariq taate.

3. Urjii akkaan iftu.

4. Lubbuun hundi waa hin taane Maalaaykaan isii tiiysitu isii bira

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0 ∩⊇∪ É−Í‘$©Ü9$#uρ Ï™!$uΚ¡¡9$#uρ

∩⊄∪ ä−Í‘$©Ü9$# $tΒ y71u‘÷Šr& !$tΒuρ

∩⊂∪ Ü=Ï%$¨W9$# ãΝôf¨Ψ9$#

∩⊆∪ ÔáÏù%tn $pκön=tæ $®R°Q <§øtΡ ‘≅ä. βÎ)


jiraattu malee.

5. Ilmi namaa mee if haalaalu, waan irraa uumame. 6. Ilmi namaa ni uumame, bishaan hoggaa bahu utaalurraa. 7. Bishaan sanuu nibaha duyda dhiiraarraa baha, qoma dubartiirraa baha.

∩∈∪ t,Î=äz §ΝÏΒ ß⎯≈|¡ΡM}$# ÌÝàΨu‹ù=sù

∩∉∪ 9,Ïù#yŠ &™!$¨Β ⎯ÏΒ t,Î=äz

É=ù=Á9$# È⎦÷⎫t/ .⎯ÏΒ ßlãøƒs† ∩∠∪ É=Í←!#u©I9$#uρ

8. Rabbiin nama du’e deebisee khaasuratti dandayaadha. 9. Guyyaan san, guyyaa sirriin (iccitii) ilma namaa dirree baatu. 10. Guyyaan san, guyyaa ilmi namaa humna azaaba Rabbii ifirraa deebisuun hin qabne, ammallee namni isaa dirmatee azaaba Rabbii jalaa isa baasu hin jiru. 11. Samii Rooba daddeebistee roobduun khakhadhe.

∩∇∪ Ö‘ÏŠ$s)s9 ⎯ÏμÏèô_u‘ 4’n?tã …çμ¯ΡÎ)

∩®∪ ãÍ←!#uœ£9$# ’n?ö7è? tΠöθtƒ

∩⊇⊃∪ 9ÅÀ$tΡ Ÿωuρ ;ο§θè% ⎯ÏΒ …çμs9 $yϑsù

∩⊇⊇∪ Æìô_§9$# ÏN#sŒ Ï™!$uΚ¡¡9$#uρ

12. Dachii midhaanirraa babbaqeeyxee, midhaan magarsituun khakhadhe.

∩⊇⊄∪ Æíô‰¢Á9$# ÏN#sŒ ÇÚö‘F{$#uρ


13. Qur’aanni khun jecha haqaa fi baaxil addaan baasuu. 14. Qur’aanni khun waan taphaatii miti.

15. Ummanni kaafiraa diin Rabbii dhaamsuuf mala baasan. 16. Aniis isaan balleesuudhaaf malaan baasa. (Rabbiin mala isaan malu baasa kha makhluuqatti hin fakkaanne). 17. Itti hin jarjarin, ummata kaafiraa yeroo gabaabduu takka qabiif.

∩⊇⊂∪ ×≅óÁsù ×Αöθs)s9 …çμ¯ΡÎ)

∩⊇⊆∪ ÉΑ÷“oλù;$$Î/ uθèδ $tΒuρ

∩⊇∈∪ #Y‰ø‹x. tβρ߉ŠÅ3tƒ öΝåκ¨ΞÎ)

∩⊇∉∪ #Y‰ø‹x. ߉‹Ï.r&uρ

öΝßγù=ÎγøΒr& t⎦⎪ÍÏ≈s3ø9$# È≅Îdγyϑsù ∩⊇∠∪ #J‰÷ƒuρâ‘


8 7 . Su u r a a A l -A ’a l a a

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe. 1. Qulqulleessi yaa ergamaa Rabbii, maqaa Rabbii kheetii kha oltahe. 2. Rabbiin sanuu kha waan hunda uumee wal qixxeeysee bareeche.

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0 ∩⊇∪ ’n?ôãF{$# y7În/u‘ zΟó™$# ËxÎm7y™ ∩⊄∪ 3“§θ|¡sù t,n=y{ “Ï%©!$#

3. Rabbiin azali dabarse, waan uume hunda, waan uumee fiitti qaceelche.

∩⊂∪ 3“y‰yγsù u‘£‰s% “Ï%©!$#uρ

4. Rabbiin kha waan horiin dheedu magarse.

∩⊆∪ 4©tçöpRùQ$# ylt÷zr& ü“Ï%©!$#uρ

5. Eegasii meeyra sanuu ni godhe, goggooyse hooreeysee gurraachoomse, haala isaa jijjiire.

∩∈∪ 3“uθômr& ¹™!$sWäî …ã&s#yèy∨sù

6. Wiliidha Qur’aana si qaraasisna, yaa ergamaa Rabbii, hin irraanfattu.

∩∉∪ #©|¤Ψs? Ÿξsù šèÎø)ãΖy™

7. Waan Rabbiin si irraanfachiisu fadhe malee, Rabbiin ni beekha, waan olfuudhanii dubbatanii fi waan dhooysanillee.

ÞΟn=÷ètƒ …çμ¯ΡÎ) 4 ª!$# u™!$x© $tΒ ωÎ)

8. Siilaaffisne yaa ergamaa Rabbii, shari’aa laaftuu dalagaan isii namatti hin ulfaanne.

∩∇∪ 3“uô£ãù=Ï9 x8çÅc£uŠçΡuρ

∩∠∪ 4’s∀÷‚tƒ $tΒuρ tôγyfø9$#


9. Gorsi; yaa ergamaa Rabbii yoo gorsi isaan fayyadee gorfaman.

∩®∪ 3“tø.Ïe%!$# ÏMyèx¯Ρ βÎ) öÏj.x‹sù

10. Wiliidha gorfamuuf taa’a, namni Rabbi isaa sodaatu.

∩⊇⊃∪ 4©y´øƒs† ⎯tΒ ã©.¤‹u‹y™

11. Gorsarraa fagaachuuf taa’a hongaawaan khasaaramaan.

∩⊇⊇∪ ’s+ô©F{$# $pκâ:¨ΖyftGtƒuρ

12. Kha ibidda guddaa Rabbiin ni seenta ja’een, gorsarraa ni fagaata. 13. Ibidda kheeysa du’ee, laalaa ibiddaa duraa hara hin baafatu, jiruu gaarillee hin jiraatu.

∩⊇⊄∪ 3“uö9ä3ø9$# u‘$¨Ζ9$# ’n?óÁtƒ “Ï%©!$# ∩⊇⊂∪ 4©zøts† Ÿωuρ $pκÏù ßNθßϑtƒ Ÿω §ΝèO

14. Dhugaa milkaawe, namni lubbu isaa ibiddaarraa qulqulleeyse.

∩⊇⊆∪ 4’ª1t“s? ⎯tΒ yxn=øùr& ô‰s%

15. Maqaa Rabbii isaa dhawee (Allaahu Akbar) ja’e salaata shanan salaate.

∩⊇∈∪ 4’©?|Ásù ⎯ÏμÎn/u‘ zΟó™$# tx.sŒuρ

16. Dhugaa ni filittan, yaa ilmaan namaa jiruu duniyaadhaa.

∩⊇∉∪ $u‹÷Ρ‘‰9$# nο4θuŠysø9$# tβρãÏO÷σè? ö≅t/

17. Aakhiraan irra caaltuudha, zalaalam haftuudha. 18. Qur’aanni kun kitaaba duraa kheeysa jira. 19. Kitaabni sanuu, kitaaba Nabi Ibrahimi fi kitaaba Nabi Mussaa (nagayaa fi Rahmanni isaanirratti haa jiraatu.)

∩⊇∠∪ #’s+ö/r&uρ ×öyz äοtÅzFψ$#uρ ∩⊇∇∪ 4’n<ρW{$# É#ßsÁ9$# ’Å∀s9 #x‹≈yδ ¨βÎ) ∩⊇®∪ 4©y›θãΒuρ tΛ⎧Ïδ≡tö/Î) É#çtà¾


Su u r a a A l -Gh a a s h i y a a

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe. 1. Dhageeysee yaa ergamaa Rabbii, oduu hagoyduu guyyaa qiyaamaa. 2. Fuulli ummata kaafiraa guyyaa qiyaamaa xiqqaattuudha.

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0 ∩⊇∪ Ïπu‹Ï±≈tóø9$# ß]ƒÏ‰ym y79s?r& ö≅yδ ∩⊄∪ îπyèϱ≈yz >‹Í×tΒöθtƒ ×νθã_ãρ

3. Duniyaarratti dilii daleeyduudha, aakhiratti cinqamtuudha. 4. Ni seenti, ibidda akkaan nama gubdu seenti. 5. Ni obaafamti laga akkaan danfaa taheerraa. 6. Isaaniif waa hin jiru nyaanni, nyaata fokkotaa warra jahannam malee. 7. Namallee hin gabbisu, beelallee nama hin baasu. 8. Fuulli ummata mu’uminaa guyyaa qiyaamaa san qananooytuudha. 9. Dalagaa isiidhaa jaalattuu dha. 10. Jannata darajaa isii olfuudhamtuu kheeysa qubatan.

∩⊂∪ ×πt6Ϲ$¯Ρ ×'s#ÏΒ%tæ

∩⊆∪ Zπu‹ÏΒ%tn #·‘$tΡ 4’n?óÁs? ∩∈∪ 7πu‹ÏΡ#u™ A⎦÷⎫tã ô⎯ÏΒ 4’s+ó¡è@

∩∉∪ 8ìƒÎŸÑ ⎯ÏΒ ωÎ) îΠ$yèsÛ öΝçλm; }§øŠ©9 ∩∠∪ 8íθã_ ⎯ÏΒ ©Í_øóムŸωuρ ß⎯Ïϑó¡ç„ ω ∩∇∪ ×πuΗ¿å$¯Ρ 7‹Í×tΒöθtƒ ×νθã_ãρ ∩®∪ ×πu‹ÅÊ#u‘ $pκÈ÷è|¡Ïj9 ∩⊇⊃∪ 7πu‹Ï9%tæ >π¨Ζy_ ’Îû


11. Jannata kheeysatti waan hamtuu hin dhageeysu.

∩⊇⊇∪ Zπu‹Éó≈s9 $pκÏù ßìyϑó¡n@ ω

12. Jannata kheeysatti laga yaa’uutu isaanii jira.

∩⊇⊄∪ ×πtƒÍ‘%y` ×⎦÷⎫tã $pκÏù

13. Jannata kheeysa Sireelee olfuudhamtuu taatee isaanii jira.

∩⊇⊂∪ ×πtãθèùö¨Β Ö‘çß $pκÏù

14. Weelkaalee khaayamtuu taatee isaanii jira.

∩⊇⊆∪ ×πtãθàÊöθ¨Β Ò>#uθø.r&uρ

15. Ammallee Makhaddaalee (Boraatii) saffiin khaayamtuu taateetu isaanii jira.

∩⊇∈∪ ×πsùθàóÁtΒ ä−Í‘$oÿsςuρ

16. Afaa jannataa afatmuu taateetu isaanii jira.

∩⊇∉∪ îπrOθèVö7tΒ ’Î1#u‘y—uρ

17. Hin laalalanii, gaala akkataa Rabbiin itti uume.

y#ø‹Ÿ2 È≅Î/M}$# ’n<Î) tβρãÝàΨtƒ Ÿξsùr& ∩⊇∠∪ ôMs)Î=äz

18. Samii hin laalani, akkaataa Rabbiin utubaa malee olfuudhee uume. 19. Gaarran hin laalanii, akkaataa Rabbiin dachiirra dhaabe. 20. Ammallee dachii hin laalanii, akkaataa Rabbiin itti ballise.

∩⊇∇∪ ôMyèÏùâ‘ y#ø‹Ÿ2 Ï™!$uΚ¡¡9$# ’n<Î)uρ ∩⊇®∪ ôMt6ÅÁçΡ y#ø‹x. ÉΑ$t6Ågø:$# ’n<Î)uρ

∩⊄⊃∪ ôMysÏÜß™ y#ø‹x. ÇÚö‘F{$# ’n<Î)uρ

21. Gorsi yaa ergamaa Rabbii, ati wanni sirra jiru gorsuudha.

∩⊄⊇∪ ÖÅe2x‹ãΒ |MΡr& !$yϑ¯ΡÎ) öÏj.x‹sù

22. Iimaana isaan kheeysatti dirqii dhaan itti uumuu hin dandeeysu.

23. Haataatu namni Islaamummaarraa garagale kafare.

∩⊄⊄∪ @ÏÜøŠ|ÁßϑÎ/ ΟÎγø‹n=tæ |Mó¡©9

∩⊄⊂∪ txx.uρ 4’¯<uθs? ⎯tΒ ωÎ)


24. Rabbiin azaaba guddaan isa azzaba. 25. Eega du’aanii deebiin saanii gama kheenya. 26. Dalagaa isaanii hundarraa isaan gaafachuun nurra jirti.

∩⊄⊆∪ uy9ø.F{$# z>#x‹yèø9$# ª!$# çμç/Éj‹yèã‹sù

∩⊄∈∪ öΝåκu5$tƒÎ) !$uΖø‹s9Î) ¨βÎ)

∩⊄∉∪ Νåκu5$|¡Ïm $uΖøŠn=tã ¨βÎ) §ΝèO

8 9 . Su u r a a A l -Fa j r

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe. 1. Ifa Subiitiin khakhadhe. 2. Ammallee khurnan Zul hijjaatiin khakhadhe

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0 ∩⊇∪ Ìôfxø9$#uρ ∩⊄∪ 9ô³tã @Α$u‹s9uρ

3. Lama lamaan khakhadhe, takka takkaan khakhadhe.

∩⊂∪ Ìø?uθø9$#uρ Æìø¤±9$#uρ

4. Ammallee deeminsa halkaniitiin khakhadhe.

∩⊆∪ Îô£o„ #sŒÎ) È≅ø‹©9$#uρ

5. Waan dabarsine khana kheessatti, khakhuun hin taanee, nama aylii kheeysaa qabuuf.

∩∈∪ @øgÉo “Ï%Îk! ×Λ|s% y7Ï9≡sŒ ’Îû ö≅yδ

6. Beeytee yaa ergamaa Rabbii, waan Rabbiin khee ummata Aadirratti dalage.

∩∉∪ >Š$yèÎ/ y7•/u‘ Ÿ≅yèsù y#ø‹x. ts? öΝs9r&


7. Irama ja’aman, orma akkaan dhadheeraa humna qaban.

∩∠∪ ÏŠ$yϑÏèø9$# ÏN#sŒ tΠu‘Î)

8. Ummata akka isaanii, jabeenya kheessatti, takkaa Rabbiin dachirratti hin umne.

∩∇∪ ω≈n=Î6ø9$# ’Îû $yγè=÷WÏΒ ÷,n=øƒä† öΝs9 ©ÉL©9$#

9. Ummata Samuudillee beeytee akka Rabbiin isaan godhe, orma jabeenya kheeysa dhagaa uree, mana godhatee kheeysa galu.

t÷‚¢Á9$# (#θç/%y` t⎦⎪Ï%©!$# yŠθßϑrOuρ ∩®∪ ÏŠ#uθø9$$Î/

10. Fir’oownallee beeytee akka Rabbiin isa godhe, kha dhawaa afuriin nama rakkisu (azzabu).

∩⊇⊃∪ ÏŠ$s?÷ρF{$# “ÏŒ tβöθtãöÏùuρ

11. Ummanni san, warra biyya kheessatti badii dalagu kheeysa dangaa tarkaanfatan.

∩⊇⊇∪ ω≈n=Î6ø9$# ’Îû (#öθtósÛ t⎦⎪Ï%©!$#

12. Dachii kheeysatti hamtuu dalaguu heddummeeysan. 13. Rabbiin khee itti buuse azaaba gosa gosaa.

∩⊇⊄∪ yŠ$|¡xø9$# $pκÏù (#ρãsVø.r'sù xÞöθy™ y7•/u‘ óΟÎγøŠn=tæ ¡=|Ásù ∩⊇⊂∪ A>#x‹tã

14. Rabbiin khee tiiysaadha, dalagaa gabroottan isaa. 15. Ilmi namaa yoo Rabbiin isa laaluudhaaf isa guddisee tola isaa oole, ilmi namaa ni ja’a Rabbii khiyyaa na

∩⊇⊆∪ ÏŠ$|¹öÏϑø9$$Î7s9 y7−/u‘ ¨βÎ) çμ9n=tGö/$# $tΒ #sŒÎ) ß⎯≈|¡ΡM}$# $¨Βr'sù ú ãΑθà)uŠsù …çμyϑ¨ètΡuρ …çμtΒtø.r'sù …çμš/u‘


guddise ja’ee dhaadatan.

16. Yoo Rabbiin isin laaluudhaaf Rizqii harka xiqqeeyse, ilmi namaa ni ja’a Rabbii khiyyaa na xiqqeeyse ja’a. 17. Akka isin yaaddanii miti, yataamaahu hin kabajan. 18. Wal hin khakhaastan, miskiina nyaachisuu kheeysatti.

∩⊇∈∪ Ç⎯tΒtø.r& †În1u‘

…çμs%ø—Í‘ Ïμø‹n=tã u‘y‰s)sù çμ9n=tGö/$# $tΒ #sŒÎ) !$¨Βr&uρ ∩⊇∉∪ Ç⎯oΨ≈yδr& þ’În1u‘ ãΑθà)uŠsù ∩⊇∠∪ zΟ‹ÏKu‹ø9$# tβθãΒÌõ3è? ω ≅t/ ( ξx. ÏΘ$yèsÛ 4’n?tã šχθ‘Ò¯≈ptrB Ÿωuρ ∩⊇∇∪ È⎦⎫Å3ó¡Ïϑø9$#

19. Ni nyaattan horii dhaalaa, akkaan nyaatinsa jabaa.

y^#u—I9$# šχθè=à2ù's?uρ ∩⊇®∪ $tϑ©9 Wξò2r&

20. Ni jaalattan duniyaa jaalala jabduu jaalattan.

∩⊄⊃∪ $tϑy_ ${7ãm tΑ$yϑø9$# šχθ™7ÏtéBuρ

21. Dhorgamaa gaafa dachiin akkaan sossoote.

Ù⇓ö‘F{$# ÏM©.ߊ #sŒÎ) Hξx. ∩⊄⊇∪ %y.yŠ %y.yŠ

22. Rabbiin khee ni dhufa dirree qiyaamaa, dhufinsa isaan male dhufa, Malaaykaanilleen ni dhufti, saffii (hiriira) galanii.

∩⊄⊄∪ $y|¹ $y|¹ à7n=yϑø9$#uρ y7•/u‘ u™!%y`uρ


23. Ni fidan gaafa qiyaamaa san jahannam, gaafa qiyaamaa san ilmi namaa niyaadata dalagaa isaa, mee gorfamuun akkamitti isaaf taati kha duniyaaatti hin gorfamin.

7‹Í×tΒöθtƒ 4 zΟ¨Ψyγpg¿2 ¥‹Í×tΒöθtƒ u™ü“(%É`uρ ã 4’¯Τr&uρ ß⎯≈|¡ΡM}$# ã2x‹tGtƒ ∩⊄⊂∪ 2”tø.Ïe%!$# &s!

24. Ilmi namaa ni ja’a yaa sheenaatoo, osoon aakhiraa tiyyaaf kheeyrii dalagadhee dabarafadhe.

∩⊄⊆∪ ’ÎA$u‹ptÎ: àMøΒ£‰s% ©Í_tGøŠn=≈tƒ ãΑθà)tƒ

25. Gaafa qiyaamaa san nam tokkolleen nama akka Rabbitti nama ∩⊄∈∪ Ó‰tnr& ÿ…çμt/#x‹tã Ü>Éj‹yèムω 7‹Í×tΒöθu‹sù isa balleeyse, nama azzabbu waa hin jiru. 26. Ammallee, nam tokkoolleen kha akka hidhaa Rabbiin nama hidhu waa hin jiru. 27. Yaa lubbuu Rabbii dhugoomsitee, ta waan isii yaachisu duraa nagaya baate.

∩⊄∉∪ Ó‰tnr& ÿ…çμs%$rOuρ ß,ÏOθムŸωuρ

∩⊄∠∪ èπ¨ΖÍ×yϑôÜßϑø9$# ߧø¨Ζ9$# $pκçJ−ƒr'¯≈tƒ

28. Deebi’i, gama Rabbii kheetii, waan Rabbiin siif khanne jaalattuu haala ∩⊄∇∪ Zπ¨ŠÅÊó£Δ ZπuŠÅÊ#u‘ Å7În/u‘ 4’n<Î) û©ÉëÅ_ö‘$# taateen, jaalatamtuu haala taateen Rabbii biratti. 29. Seeni gabroottan kiyyatti ida’ami. ∩⊄®∪ “ω≈t6Ïã ’Îû ’Í?ä{÷Š$$sù 30. Jannata kiyyallee seeni. ∩⊂⊃∪ ©ÉL¨Ζy_ ’Í?ä{÷Š$#uρ


9 0 . Su u r a a A l -B a l a d

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe.

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0

1. Makkaa kabajamtuu taateen khakhadhe.

∩⊇∪ Ï$s#t7ø9$# #x‹≈pκÍ5 ãΝÅ¡ø%é& Iω

2. Qubachuuf teessa Kaafira Makkaa cabsitee (S.A.W).

∩⊄∪ Ï$s#t7ø9$# #x‹≈pκÍ5 B≅Ïn |MΡr&uρ

3. Aadamii fii hortee isaatiin khakhadhe. 4. Dhugaa ilma namaa ni uumne mashaqqaaf. 5. Ilmi namaa ni sehaa? Kha nam tokkolleen isa dandeenye sehaa?

∩⊂∪ t$s!uρ $tΒuρ 7$Î!#uρuρ ∩⊆∪ >‰t6x. ’Îû z⎯≈|¡ΣM}$# $uΖø)n=yz ô‰s)s9 Ïμø‹n=tã u‘ωø)tƒ ⎯©9 βr& Ü=|¡øts†r& ∩∈∪ Ó‰tnr&

6. Ilmi namaa, horii hedduun baase ja’a.

∩∉∪ #´‰t7—9 Zω$tΒ àMõ3n=÷δr& ãΑθà)tƒ

7. Ilmi namaa ni sehaa? kha nam tokkoolleen isa hin garre?

∩∠∪ î‰tnr& ÿ…çνttƒ öΝ©9 βr& Ü=|¡øts†r&

8. Isaaf hin uumnee ija lamaan?

∩∇∪ È⎦÷⎫uΖøŠtã …ã&©! ≅yèøgwΥ óΟs9r&


9. Arraba fii hidhii lamaan.

∩®∪ É⎥÷⎫tGxx©uρ $ZΡ$|¡Ï9uρ

10. Addaan baasneef, kharaa kheeyriitii fii kharaa sharriidhaa.

∩⊇⊃∪ È⎦ø⎪y‰ô∨¨Ζ9$# çμ≈oΨ÷ƒy‰yδuρ

11. Ilmi namaa, maa kharaa azaabaa jalaa ittiin bahu deemuu dhabe?

∩⊇⊇∪ sπt7s)yèø9$# zΝystFø%$# Ÿξsù

12. Maaltu si beeysise, waan aqabaan taate.

∩⊇⊄∪ èπt7s)yèø9$# $tΒ y71u‘÷Šr& !$tΒuρ

13. Gabra bilisoomsuu. 14. Yookhaa, beelawaa nyaachisuu, guyyaa akkaan beelti jabduun jirtu.

∩⊇⊂∪ >πt6s%u‘ ’7sù ∩⊇⊆∪ 7πt7tóó¡tΒ “ÏŒ 5Θöθtƒ ’Îû ÒΟ≈yèôÛÎ) ÷ρr&

15. Yataamaa aanaa ifii nyaachisuu.

∩⊇∈∪ >πt/tø)tΒ #sŒ $VϑŠÏKtƒ

16. Takkaa miskiina harkaan lafa qabate nyaachisuu. 17. Dalagaa kheeyrii dalaguu waliin warra Rabbi dhugoomse, ammallee warra ibaadarratti obsa walii dhaaman, ammalle warra Rahmata walii dhaaman.

∩⊇∉∪ 7πt/uøItΒ #sŒ $YΖŠÅ3ó¡ÏΒ ÷ρr& (#öθ|¹#uθs?uρ (#θãΖtΒ#u™ t⎦⎪Ï%©!$# z⎯ÏΒ tβ%x. ¢ΟèO ∩⊇∠∪ ÏπuΗxqöuΚø9$$Î/ (#öθ|¹#uθs?uρ Îö9¢Á9$$Î/

18. Isaan warra galmee isaanii harka Mirgaatiin fudhatan. 19. Warri Rabbi kafaree, aayaata kheenya dide, isaan warra galmee saanii harka bitaatiin fudhatan. 20. Isaan warra ibidda seenee, hulaan ibiddaa isaanitti cufamtu.

∩⊇∇∪ ÏπuΖyϑø‹pRùQ$# Ü=≈ptõ¾r& y7Íׯ≈s9'ρé& öΝèδ

$uΖÏG≈tƒ$t↔Î/

(#ρãxx.

t⎦⎪Ï%©!$#uρ

∩⊇®∪ Ïπyϑt↔ô±yϑø9$# Ü=≈ysô¹r& ∩⊄⊃∪ 8οy‰|¹÷σ•Β Ö‘$tΡ öΝÍκön=tã


9 1. Su u r a a A s h -Sh a m s

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe.

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0

1. Aduu fii Ifa isiitiin khakhadhe.

∩⊇∪ $yγ8ptéÏuρ ħ÷Κ¤±9$#uρ

2. Ji’a aduu jala deemuun khakhadhe.

∩⊄∪ $yγ9n=s? #sŒÎ) Ìyϑs)ø9$#uρ

3. Ifaa guyyaatiin khakhadhe.

∩⊂∪ $yγ9¯=y_ #sŒÎ) Í‘$pκ¨]9$#uρ

4. Halkan hoggaa dukkana isaatiin dachii hagoogeen khakhadhe.

∩⊆∪ $yγ8t±øótƒ #sŒÎ) È≅ø‹©9$#uρ

5. Rabbii samii uumee dhaabeen khakhadhe.

∩∈∪ $yγ9t⊥t/ $tΒuρ Ï™!$uΚ¡¡9$#uρ

6. Rabbii dachii balliseen khakhadhe.

∩∉∪ $yγ8yssÛ $tΒuρ ÇÚö‘F{$#uρ

7. Rabbi lubbuu uumeen khakhadhe.

∩∠∪ $yγ1§θy™ $tΒuρ <§øtΡuρ

8. Ni beeysise, dalagaa kharaa sharrii fii dalagaa kharaa kheeyriidhaa.

∩∇∪ $yγ1uθø)s?uρ $yδu‘θègé x$yγyϑoλù;r'sù

9. Dhugaa milkaawe, namni lubbuu isaa ibaadaan qulqulleesse.

∩®∪ $yγ8©.y— ⎯tΒ yxn=øùr& ô‰s%


10. Dhugaa hongaawe (khasaare) namni lubbuu isaa diliin jallise.

∩⊇⊃∪ $yγ9¢™yŠ ⎯tΒ z>%s{ ô‰s%uρ

11. Ummanni Samuud Nabi Saalih ni kijibsiisan, sababa jallina isaaniitiin.

∩⊇⊇∪ !$yγ1uθøósÜÎ/ ߊθßϑrO ôMt/¤‹x.

12. Itti lafaa kha’e, hongawaan ummata isaanii.

∩⊇⊄∪ $yγ8s)ô©r& y]yèt7/Ρ$# ÏŒÎ)

13. Ergamaan Rabbii isaaniin ja’e, gaalattii Rabbii qooda guyyaa isii haa dhuydu dhiisaa.

« sπs%$tΡ «!$# ãΑθß™u‘ öΝçλm; tΑ$s)sù  

∩⊇⊂∪ $yγ≈uŠø)ß™uρ !$#

14. Nabi Saalih ni kijibsiisan, gaalattii ni qalan, Rabbiin isaanii isaan balleesse, Sababaa dilii isaaniitiin isaan balleessuu kheeysatti wal qixxeeyse.

óΟÎγøŠn=tæ tΠy‰øΒy‰sù $yδρãs)yèsù çνθç/¤‹s3sù

∩⊇⊆∪ $yγ1§θ|¡sù öΝÎγÎ6/Ρx‹Î/ Οßγš/u‘

15. Rabbiin booddee waan balleessee hin sodaatu.

∩⊇∈∪ $yγ≈t6ø)ãã ß∃$sƒs† Ÿωuρ

9 2. Su u r a a A l -L a y l

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe. 1. Halkan hoggaa inni dachii dukkaneessuun khakhadhe.

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0 ∩⊇∪ 4©y´øótƒ #sŒÎ) È≅ø‹©9$#uρ

2. Ifa guyyaatiin khakhadhe.

∩⊄∪ 4’©?pgrB #sŒÎ) Í‘$pκ¨]9$#uρ


3. Rabbii dhiiraa fii dhalaa uumeen khakhadhe.

∩⊂∪ #©s\ΡW{$#uρ tx.©%!$# t,n=y{ $tΒuρ

4. Dalagaan teeysan wal dhabdi.

∩⊆∪ 4©®Lt±s9 ö/ä3u‹÷èy™ ¨βÎ)

5. Namni horii isaa kharaa Rabbii kheessa kannate, Rabbii isaa sodaate.

∩∈∪ 4’s+¨?$#uρ 4‘sÜôãr& ô⎯tΒ $¨Βr'sù

6. Jannata Rabbii dhugoomse.

∩∉∪ 4©o_ó¡çtø:$$Î/ Çs−£‰|¹uρ  

7. Kharaa kheeyrii jannataa isaa laaffisna.

∩∠∪ 3“uô£ãù=Ï9 …çνçÅc£uãΨ|¡sù

8. Namni horii isaa kharaa Rabbii kheessa baasurraa doynoome, ibaadaa Rabbirraa duroome.

∩∇∪ 4©o_øótGó™$#uρ Ÿ≅σr2 .⎯tΒ $¨Βr&uρ

9. Jannata Rabbii kijibsiise.

∩®∪ 4©o_ó¡çtø:$$Î/ z>¤‹x.uρ

10. Kharaa sharriidhaa isaa laaffisna.

∩⊇⊃∪ 3“uô£ãèù=Ï9 …çνçÅc£uãΨ|¡sù

11. Horiin isaa maal isaa fayyada, yeroo inni ibidda khufee halaakame.

∩⊇⊇∪ #“¨Šts? #sŒÎ) ÿ…ã&è!$tΒ çμ÷Ζtã ©Í_øóム$tΒuρ

12. Kharaa qaceelloo addaan baasuun nurra jirti.

∩⊇⊄∪ 3“y‰ßγù=s9 $oΨø‹n=tã ¨βÎ)

13. Amrii duniyaa aakhiraa numaa harkaa qaba.

∩⊇⊂∪ 4’n<ρW{$#uρ nοtÅzEζs9 $uΖs9 ¨βÎ)uρ


14. Isin sodaachisne, ibidda qabsiifamtuu taateen.

∩⊇⊆∪ 4‘©àn=s? #Y‘$tΡ ö/ä3è?ö‘x‹Ρr'sù

15. Namni ibidda san seenu waan jiru, hongawaa khasaaramaa malee.

∩⊇∈∪ ’s+ô©F{$# ωÎ) !$yγ9n=óÁtƒ Ÿω

16. Inni sanuu kha diin Rabbii kijibsiise, Iimaanarraa garagale.

∩⊇∉∪ 4’¯<uθs?uρ z>¤‹x. “Ï%©!$#

17. Ibidda sanirraa fageefamuuf taa’a, namni Rabbii isaa sodaate.

∩⊇∠∪ ’s+ø?F{$# $pκâ:¨Ζyfã‹y™uρ

18. Kha horii isaa kharaa Rabbii kheessa kannate, lubbuu isaa qulqulleessudhaaf. 19. Galata biraa qaban galchuudhaaf, khan khanate waan taane.

∩⊇∇∪ 4’ª1u”tItƒ …ã&s!$tΒ ’ÎA÷σム“Ï%©!$# 7πyϑ÷èÏoΡ ⎯ÏΒ …çνy‰ΨÏã >‰tnL{ $tΒuρ  

∩⊇®∪ #“t“øgéB

20. Fuula Rabbii oltahe barbaadaaf yoo taate malee.

∩⊄⊃∪ 4’n?ôãF{$# ÏμÎn/u‘ Ïμô`uρ u™!$tóÏGö/$# ωÎ)

21. Wiliidha jaalachuuf ta’a, waan Rabbiin aakhiratti isaa khannu.

∩⊄⊇∪ 4©yÌötƒ t∃öθ|¡s9uρ


9 3 . Su u r a a A d -Du h a a

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe.

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0

1. Yeroo duhaatiin khakhadhe.

2. Dukkana halkaniitiin khakhadhe. 3. Rabbiin khee waa sin dhiisne, yaa ergamaa Rabbii, eega si jaalatee sillee hin jibbine. 4. Ganda aakhiraatu siif caala duniyaa dhumturra, yaa ergamaa Rabbii. 5. Wiliidha Rabbiin khee sii khannuu taa’a, aakhirattii waan si jaalachiisaa. 6. Sii yataamaa abbaa hin qabne si argee nama si guddisu siin goonee? 7. Sii Shari’aa hin beeyne si argee kharaa shari’aa Islaamaa sin qaceelchinee? 8. Sii hiyyeessaa humna hin qabne si argee ilma namaarraa sin duroomsinee? 9. Joollee yataamaa abbaa hin qabne hin miidhin.

∩⊇∪ 4©y∏‘Ò9$#uρ

∩⊄∪ 4©y√y™ #sŒÎ) È≅ø‹©9$#uρ

∩⊂∪ 4’n?s% $tΒuρ y7•/u‘ y7t㨊uρ $tΒ

∩⊆∪ 4’n<ρW{$# z⎯ÏΒ y7©9 ×öy{ äοtÅzEζs9uρ ∩∈∪ #©yÌ÷tIsù y7•/u‘ y‹ÏÜ÷èムt∃öθ|¡s9uρ   ∩∉∪ 3“uρ$t↔sù $VϑŠÏKtƒ x8ô‰Égs† öΝs9r&

∩∠∪ 3“y‰yγsù ~ω!$|Ê x8y‰y`uρuρ

∩∇∪ 4©o_øîr'sù WξÍ←!%tæ x8y‰y`uρuρ

∩®∪ öyγø)s? Ÿξsù zΟŠÏKuŠø9$# $¨Βr'sù


10. Nama khadhataa, sitti haajame oofaa irra hin babaasin.

∩⊇⊃∪ öpκ÷]s? Ÿξsù Ÿ≅Í←!$¡¡9$# $¨Βr&uρ

11. Tola Rabbiin sii oole odeeysi.

∩⊇⊇∪ ô^Ïd‰y⇔sù y7În/u‘ Ïπyϑ÷èÏΖÎ/ $¨Βr&uρ

9 4 . Su u r a a A s h -s h a r h

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe.

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0

1. Dhugaa qoma khee Iimaanaan sii ballisne, yaa ergamaa Rabbii.

∩⊇∪ x8u‘ô‰|¹ y7s9 ÷yuô³nΣ óΟs9r&

2. Ba’aa sirraa lafa kheenye, yaa ergamaa Rabbii.

∩⊄∪ x8u‘ø—Íρ šΖtã $uΖ÷è|Êuρuρ

3. Ba’aan sanuu kha duyda kheetitti ulfaate.

∩⊂∪ x8tôγsß uÙs)Ρr& ü“Ï%©!$#

4. Faaruu tee duniyaa akhiratti sii olfuune, yaa ergamaa Rabbii.

5. Eega rakkootii balloo dhufa.

7. Yaroo hujii da’awaarraa raawwatte, ibaadaa Rabbii kheeysa jajjabaadhu. 8. Rahmata Rabbii kheetii khajeeli.

∩∈∪ #·ô£ç„ Îô£ãèø9$# yìtΒ ¨βÎ*sù

6. Amallee eega rakkootii ballootu dhufa.

∩⊆∪ x8tø.ÏŒ y7s9 $uΖ÷èsùu‘uρ

∩∉∪ #Zô£ç„ Îô£ãèø9$# yìtΒ ¨βÎ) ∩∠∪ ó=|ÁΡ$$sù |Møîtsù #sŒÎ*sù

 

∩∇∪ =xîö‘$$sù y7În/u‘ 4’n<Î)uρ


9 4 . Su u r a a A l -T i i n

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe.

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0

1. Tiin fi Zeeytunaan khakhadhe.

∩⊇∪ ÈβθçG÷ƒ¨“9$#uρ È⎦⎫ÏnG9$#uρ

2. Gaara Xuurisiinaa ja’amuuniis khakhadhe.

∩⊄∪ t⎦⎫ÏΖÅ™ Í‘θèÛuρ

3. Biyya Makkaa nagaya taateeniis khakhadhe. 4. Dhugaa ilma namaa bifa bareedaarratti uumne.

∩⊂∪ Â⎥⎫ÏΒF{$# Ï$s#t7ø9$# #x‹≈yδuρ

Ç⎯|¡ômr& þ’Îû z⎯≈|¡ΣM}$# $uΖø)n=y{ ô‰s)s9

5. Eegasii darajaa irraa gaditti isa deebisne. 6. Warra Rabbii dhugoomsee dalagaa gaarii dalage malee, galata addaan hin cinne isaanii jira.

∩⊆∪ 5ΟƒÈθø)s?

∩∈∪ t⎦,Î#Ï≈y™ Ÿ≅xó™r& çμ≈tΡ÷ŠyŠu‘ ¢ΟèO

ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# (#θè=ÏΗxåuρ (#θãΖtΒ#u™ t⎦⎪Ï%©!$# ωÎ) ∩∉∪ 5βθãΨøÿxΕ çöxî íô_r& óΟßγn=sù

7. Sababaa maaliin guyyaa galataa kijibsiista, yaa ilma namaa.

∩∠∪ È⎦⎪Ïe$!$$Î/ ߉÷èt/ y7ç/Éj‹s3ム$yϑsù

8. Rabbiin kha akkaan murtii godhu hin taanee? jidduu gabroottan isaa guyyaa qiyaamaa.

∩∇∪ t⎦⎫ÉΚÅ3≈ptø:$# È/s3ômr'Î/ ª!$# }§øŠs9r&


9 6 . Su u r a a A l -‘A l a q

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe. 1. Maqaa Rabbii kheetii kan waan hunda uume dhawii qara’i yaa ergamaa Rabbii.

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0 ∩⊇∪ t,n=y{ “Ï%©!$# y7În/u‘ ÉΟó™$$Î/ ù&tø%$#

2. Rabbii sanuu, kha dhiiga ititaarraa ilma namaa uume.

∩⊄∪ @,n=tã ô⎯ÏΒ z⎯≈|¡ΣM}$# t,n=y{

3. Qara’i yaa ergamaa Rabbii, Rabbiin khee arjaadha.

4. Rabbiin sanuu, kha qalamaan barruu ilma namaa barsiise.

∩⊆∪ ÉΟn=s)ø9$$Î/ zΟ¯=tæ “Ï%©!$#

5. Waan duraan hin beyne, Rabbiin ilma namaa barsiise. 6. Dhugaa ilmi namaa badii kheessa daangaa tarkaanfate.

∩∈∪ ÷Λs>÷ètƒ óΟs9 $tΒ z⎯≈|¡ΣM}$# zΟ¯=tæ

∩∉∪ #©xöôÜuŠs9 z⎯≈|¡ΣM}$# ¨βÎ) Hξx.

7. Durummaa ifiratti arguudhaan. 8. Deebiin kee gama Rabbiiti, yaa ilma namaa.

∩⊂∪ ãΠtø.F{$# y7š/u‘uρ ù&tø%$#

 

∩∠∪ #©o_øótGó™$# çν#u™§‘ βr&

∩∇∪ #©tëô_”9$# y7În/u‘ 4’n<Î) ¨βÎ)


9. Mee naa odeeysi, yaa ergamaa Rabbii, namticha nama dhoorgu.

∩®∪ 4‘sS÷Ζtƒ “Ï%©!$# |M÷ƒu™u‘r&

10. Gabricha Rabbii yaroo salaatu. 11. Mee naa odeeysi, gabrichummaan Rabbii kha ati dhorgitu san, yoo qaceelorra jiraate.

∩⊇⊇∪ #“y‰çλù;$# ’n?tã tβ%x. βÎ) |M÷ƒu™u‘r&

12. Takkaa sodaa Rabbiitti nama ajajee 13. Mee naa odeeysi yoo Qur’aana kijibsiisee, Iimaanaarraa gara gale. 14. Rabbiin na argaa hin beekhuu?

17. Haa yaammatu nama isaa tumsu.

∩⊇⊄∪ #“uθø)−G9$$Î/ ttΒr& ÷ρr&

∩⊇⊂∪ #’¯<uθs?uρ z>¤‹x. βÎ) |M÷ƒu™u‘r&

∩⊇⊆∪ 3“ttƒ ©!$# ¨βr'Î/ Λs>÷ètƒ óΟs9r&

15. Badiirraa haa dhoorgamu, yoo badiirraa dhorgamuu baate, Adda isaa jabeeysinee qabna. 16. Sammuun isaa kijibduu, dilooytuu dha.

∩⊇⊃∪ #’©?|¹ #sŒÎ) #´‰ö7tã

$Jèxó¡oΨs9 ÏμtG⊥tƒ óΟ©9 ⎦Í.s! ξx.  

∩⊇∈∪ ÏπuŠÏ¹$¨Ζ9$$Î/

∩⊇∉∪ 7πy∞ÏÛ%s{ >πt/É‹≈x. 7πuŠÏ¹$tΡ ∩⊇∠∪ …çμtƒÏŠ$tΡ äíô‰u‹ù=sù

18. Nutiis malaaykaa jajjaboo ni yaamanna.

∩⊇∇∪ sπu‹ÏΡ$t/¨“9$# äíô‰uΖy™

19. Haa dhoorgamu, tole jattee amrii isaa hin godhin, yaa ergamaa Rabbii, sujuudi, ibaadaan Rabbi dhihaadhu.

ô‰ß∨ó™$#uρ çμ÷èÏÜè? Ÿω ξx. ∩⊇®∪ ) >ÎtIø%$#uρ


9 7 . Su u r a a A l -Qa d r

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe.

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0

1. Qur’aana kana, halkan leylatul qadri darajaa qabu keessa buufne.

∩⊇∪ Í‘ô‰s)ø9$# Ï's#ø‹s9 ’Îû çμ≈oΨø9t“Ρr& !$¯ΡÎ)

2. Maaltu si beeysise waan leylatul qadriin taate. 3. Halkan leylatul qadrii san dalagaan gaariin keessa dalagamte, Ibaadaa ji’a kum tokko caalti. 4. Mala’ikonninii fi Jibril, halkan leylatul qadrii san, warra dachitti gad bu’an iznii(fadhii) Rabbittiin amrii waa hundatiin.

∩⊄∪ Í‘ô‰s)ø9$# ä's#ø‹s9 $tΒ y71u‘÷Šr& !$tΒuρ ∩⊂∪ 9öκy− É#ø9r& ô⎯ÏiΒ ×öy{ Í‘ô‰s)ø9$# ä's#ø‹s9   ÈβøŒÎ*Î/ $pκÏù ßyρ”9$#uρ èπs3Íׯ≈n=yϑø9$# ãΑ¨”t∴s? ∩⊆∪ 9öΔr& Èe≅ä. ⎯ÏiΒ ΝÍκÍh5u‘  

5. Halkan leylatul qadrii san, halkan nagayaati, hamma barihutti.

∩∈∪ Ìôfxø9$# Æìn=ôÜtΒ 4©®Lym }‘Ïδ íΟ≈n=y™


9 8 . Su u r a a A l -B a y y i n a h

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe. 1. Ummanni kaafiraafi mushrikoonni karaa isaanii ka gad dhiisan waa hin taane hamma ragaan isaani dhufutti.

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0 È≅÷δr& ô⎯ÏΒ (#ρãxx. t⎦⎪Ï%©!$# Ç⎯ä3tƒ óΟs9 4©®Lym t⎦⎫Åj3xΖãΒ t⎦⎫Ï.Îô³ßϑø9$#uρ É=≈tGÅ3ø9$#  

2. Ragaan san ergamaa Rabbii biraa tahe, Qur’aana waa hundarraa qulqulluu tahe isaanirratti qara’a 3. Qur’aana kana keessa heera Rabbii qaceelaatu jira. 4. Warri kitaaba keennaman Yahuudaafii Nasaaraan, ka addaan bahan waa hin taane, eega shari’aan isaanii addaan baatee itti dhufte malee. 5. Yahuudaafii Nasaaraan kitaaba isaanii keessatti waa hin ajajamne akka Diin Rabbiif qulqulleessan malee. Amanti baaxil dhiisanii gama Islamummaa akka goran, Salaata Salaatuufii Zakaa baafachutti ajajaman, amantiin qaceelloon ka dubbannee dabarsine kana.

∩⊇∪ èπuΖÉit7ø9$# ãΝåκuÏ?ù's?

$Zçtྠ(#θè=÷Gtƒ «!$# z⎯ÏiΒ ×Αθß™u‘  

∩⊄∪ Zοt£γsÜ•Β

∩⊂∪ ×πyϑÍh‹s% Ò=çGä. $pκÏù

ωÎ) |=≈tGÅ3ø9$# (#θè?ρé& t⎦⎪Ï%©!$# s−§xs? $tΒuρ ∩⊆∪ èπuΖÉit7ø9$# ãΝåκøEu™!%y` $tΒ Ï‰÷èt/ .⎯ÏΒ t⎦⎫ÅÁÎ=øƒèΧ ©!$# (#ρ߉ç6÷èu‹Ï9 ωÎ) (#ÿρâÉΔé& !$tΒuρ nο4θn=¢Á9$# (#θßϑ‹É)ãƒuρ u™!$xuΖãm t⎦⎪Ïe$!$# ã&s! ß⎯ƒÏŠ y7Ï9≡sŒuρ 4 nο4θx.¨“9$# (#θè?÷σãƒuρ  

∩∈∪ ÏπyϑÍhŠs)ø9$#


6. Warri Rabbi kafareefii mushrikoonni É ≈tGÅ3ø9$# ≅ = È ÷δr& ô⎯ÏΒ (#ρãxx. t⎦⎪Ï%©!$# ¨βÎ) ibidda jahannam zalaalam keessa ta’an, isaan irra hamaa waan Rabbiin t ⎪Ï$Î#≈yz zΟΨ¨ yγy_ Í‘$tΡ ’Îû t⎦⎫Ï.Îô³ßϑø9$#uρ ⎦ uumeeti. ∩∉∪ Ïπ−ƒÎy9ø9$# •Ÿ° öΝèδ y7Íׯ≈s9'ρé& 4 !$pκÏù 7. Warri Rabbii dhugoomsee, dalagaa gaarii dalage, isaan irra caalaa waan

(#θè=ÏΗxåuρ

(#θãΖtΒ#u™

t⎦⎪Ï%©!$#

χÎ)

çöy{ ö/ãφ y7Íׯ≈s9'ρé& ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$#

Rabbiin uumeeti.

∩∠∪ Ïπ−ƒÎy9ø9$#

8. Galanni isaanii Rabbiin bira isaanii jira, 5 ô‰tã àM≈¨Ζy_ öΝÍκÍh5u‘ y‰ΖÏã ôΜèδäτ!#t“y_ β Jannata teessuma ka laggeen keessa yaa’uutu isaanii jira, zalaalam keessa t ⎪Ï$Î#≈yz ã≈pκ÷ΞF{$# $uηÏGøtrB ⎯ÏΒ “ÌøgrB ⎦ taa’uudhaan qananaawan, Rabbiin dalagaa isaanirraa jaalate, isaanilleen (#θàÊu‘uρ öΝåκ÷]tã ª!$# z©Å̧‘ ( #Y‰t/r& !$pκÏù waan Rabbiin jannata keessatti isaanii kanne, jaalatan, galata san argachuun ∩∇∪ …çμ−/u‘ z©Å´yz ô⎯yϑÏ9 y7Ï9≡sŒ 4 çμ÷Ζtã nama Rabbii isaa sodaateefi.

9 9 . Su u r a a A z-Z a l za l a h

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe.

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0

1. Gaafa dachiin, akkaan sossoote, sossoohiinsa jabaa. 2. Gaafa dachiin, ifirraa waan garaa isii keessaa awwaalame baaftu.

∩⊇∪ $oλm;#t“ø9Η ÞÚö‘F{$# ÏMs9Ì“ø9ã— #sŒÎ)  

∩⊄∪ $yγs9$s)øOr& ÞÚö‘F{$# ÏMy_t÷zr&uρ


3. Ilmi namaa maal taatee dachiin sossoote ja’a. 4. Guyyaa qiyaamaa san, dachiin oduu isii odeeysiti. 5. Rabbiitu isii beeysise, tanaafuu odeeysite.

∩⊂∪ $oλm; $tΒ ß⎯≈|¡ΡM}$# tΑ$s%uρ

∩⊆∪ $yδu‘$t7÷zr& ß^Ïd‰ptéB 7‹Í×tΒöθtƒ ∩∈∪ $yγs9 4©yr÷ρr& š−/u‘ ¨βr'Î/

6. Guyyaa qiyaamaa san, ilmi namaa (#÷ρuãÏj9 $Y?$tGô©r& â¨$¨Ψ9$# ‘â ߉óÁtƒ 7‹Í≥tΒöθtƒ bakka gaafiitii ni dacha’an jama’aa jam’aan namuu akka galata dalagaa ifii ∩∉∪ öΝßγn=≈yϑôã&r arguuf. 7. Namni hamma firii xaafii kheeyrii dalage, guyyaa qiyaamaa sawaaba(galata) isaa ni arga. 8. Namni hamma firii xaafii badii dalage, guyyaa qiyaamaa galata badii isaa ni arga.

#\ø‹yz >六sŒ tΑ$s)÷WÏΒ ö≅yϑ÷ètƒ ⎯yϑsù

∩∠∪ …çνttƒ

#vx© ;六sŒ tΑ$s)÷WÏΒ ö≅yϑ÷ètƒ ⎯tΒuρ  

∩∇∪ …çνttƒ

1 0 0 . Su u r a a A l -‘A d i y a a t

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe.

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0

1. Faradoo hafuura darbaa, adawwitti guluftuun khakhadhe.

∩⊇∪ $\⇔÷6|Ê ÏM≈tƒÏ‰≈yèø9$#uρ

2. Faradoo miila isiirraa qaanqeen faca’uun khakhadhe.

∩⊄∪ %Znô‰s% ÏM≈tƒÍ‘θßϑø9$$sù


3. Faradoo adawwitti ganamfattuun khakhadhe. 4. Faradoo adawwitti dhukkee kaastuun khakhadhe.

5. Faradoo jama’aa Kaafiraa walakkaa seentuun khakhadhe. 6. Ilmi namaa tola Rabbiin isaa oole, ni khaada.

∩⊂∪ $\⇔÷6ß¹ ÏN≡uÉóèRùQ$$sù

 

7. Akka inni khaadaa tahe, Ifittuu raga bahaadha.

∩⊆∪ $\èø)tΡ ⎯ÏμÎ/ tβörOr'sù ∩∈∪ $ºèøΗsd ⎯ÏμÎ/ z⎯ôÜy™uθsù

∩∉∪ ׊θãΖs3s9 ⎯ÏμÎn/tÏ9 z⎯≈|¡ΣM}$# ¨βÎ) ∩∠∪ Ó‰‹Íκy¶s9 y7Ï9≡sŒ 4’n?tã …çμ¯ΡÎ)uρ

8. Ilmi namaa horii akkaan jaalata.

∩∇∪ ωt±s9 Îösƒø:$# Éb=ßsÏ9 …çμ¯ΡÎ)uρ

9. Ilmi namaa hin beeku, yaroo qabriin garagalfamtu.

$tΒ uÏY÷èç/ #sŒÎ) ãΝn=÷ètƒ Ÿξsùr& * ∩®∪ Í‘θç7à)ø9$# ’Îû

10. Waan isaan qomatti yaadan guyyaa qiyaamaa san Rabbiin dirree duraa baasa. 11. Rabbiin haala isanii guyyaa qiyaamaa san akkaan beeka.

∩⊇⊃∪ Í‘ρ߉Á9$# ’Îû $tΒ Ÿ≅Å_Áãmuρ

∩⊇⊇∪ 7Î6y‚©9 7‹Í×tΒöθtƒ öΝÍκÍ5 Νåκ®5u‘ ¨βÎ)


1 0 1 . Su u r a a A l -Qa a r i ’a h

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe.

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0

1. Maqaa guyyaa qiyamaati. 2. Maali isiin 3. Maaltu sibeeysise waan qaari’aan taate. 4. Guyyaan qiyaamaa san guyyaa ilmi namaa qabrii khaafamee akka billaachaa faca’u.

∩⊄∪ èπtãÍ‘$s)ø9$# $tΒ

∩⊂∪ èπtãÍ‘$s)ø9$# $tΒ y71u‘÷Šr& !$tΒuρ ĸ#txø9$$Ÿ2 â¨$¨Ψ9$# ãβθä3tƒ tΠöθtƒ  

5. Guyyaan qiyaamaa san guyyaa gaarran Ç⎯ôγÏèø9$$Ÿ2 akka suufaa carqaawe tahan.

∩⊆∪ Ï^θèZ÷6yϑø9$#

ãΑ$t6Éfø9$#

ãβθä3s?uρ

∩∈∪ Â\θàΖyϑø9$#

6. Namni guyyaa qiyaamaa Miizaanni kheeyrii isaa ulfaate,

∩⊇∪ èπtãÍ‘$s)ø9$#

∩∉∪ …çμãΖƒÎ—≡uθtΒ ôMn=à)rO ∅tΒ $¨Βr'sù

7. Jiruu jaalatamtuu isa gamachiiftu keessa jiraata.

∩∠∪ 7πuŠÅÊ#§‘ 7πt±ŠÏã ’Îû uθßγsù

8. Namni guyyaa qiyaamaa Miizaanni kheeyrii isa duraa xiqqaate, sharriin isaa guddatte, 9. Haati isaa ibidda jahannami.

∩∇∪ …çμãΖƒÎ—≡uθtΒ ôM¤yz ô⎯tΒ $¨Βr&uρ

∩®∪ ×πtƒÍρ$yδ …çμ•Βé'sù


10. Maaltu si beysise waan haawiyaan taate.

∩⊇⊃∪ ÷μu‹Ïδ $tΒ y71u‘÷Šr& !$tΒuρ

11. Ibidda haalaan nama gubdu.

∩⊇⊇∪ 8πuŠÏΒ%tn î‘$tΡ

9 9 . Su u r a a A t -T a k a a t h u r

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe.

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0

1. Horii heddummeefattanii waliin dhaadachuun, Ibaadaa Rabbiirraa isin shaakhala yaa ilma namaa.

∩⊇∪ ãèO%s3−G9$# ãΝä39yγø9r&

2. Hamma duutanii Qabrii seentanitti.

∩⊄∪ tÎ/$s)yϑø9$# ãΛänö‘ã— 4©®Lym

3. Haala khana dhiisaa, wiliidha beekhuuf jiraattan, waan isini dhufaa taa’aa.

∩⊂∪ tβθßϑn=÷ès? š’ôθy™ ξx.

4. Ammallee haala khana dhiisaa, wiliidha beekhuuf jiraattan, waan isini dhufaa ta’aa.

5. Haala kanarraa dhoorkamaa, osoo beeytanii ilmii dhugaadhaa.

∩⊆∪ tβθßϑn=÷ès? t∃ôθy™ ξx. §ΝèO

∩∈∪ È⎦⎫É)u‹ø9$# zΝù=Ïæ tβθßϑn=÷ès? öθs9 ξx.

6. Wallaahi ijuma teessaniin, ibidda jahannamaa arguuf teessan.

∩∉∪ zΟŠÅspgø:$# χãρutIs9

7. Guyyaa qiyaamaa ibidda jahannam ija dhugaatiin arguuf teessan.

8. Eegasii guyyaa qiyaamaa, nigaafatamtan qananii Rabbiin isiniif khanneerraa.

∩∇∪ ÉΟŠÏè¨Ζ9$# Ç⎯tã >‹Í≥tΒöθtƒ £⎯è=t↔ó¡çFs9 ¢ΟèO

∩∠∪ È⎦⎫É)u‹ø9$# š⎥÷⎫tã $pκ¨ΞãρutIs9 ¢ΟèO


1 0 3 . Su u r a a A l -A s r

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe.

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0

1. Yaroo Asritiin khakhadhe. 2. Ilmi namaa khasaaraa kheessa jira.

 

3. Warra Rabbii dhugoomsee dalagaa #( θè=Ïϑtãuρ gaarii dalage malee, warra kharaa haqaa walii dhaame malee, warra yoo È ysø9$$Î/ d, musiibaan nama buute obsa walii dhaamu malee, khaan khasaaraa keessa jira.

∩⊇∪ ÎóÇyèø9$#uρ

∩⊄∪ Aô£äz ’Å∀s9 z⎯≈|¡ΣM}$# ¨βÎ) (#θãΖtΒ#u™ (#öθ|¹#uθs?uρ

t⎦⎪Ï%©!$#

ωÎ)

ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$#

∩⊂∪ Îö9¢Á9$$Î/ (#öθ|¹#uθs?uρ

1 0 4 . Su u r a a A l -H u m a za h

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe. 1. Azaaba jabaa isaanii jira, nama nama hamatuufii nama nama eybeessu hundaaf. 2. Kha horii wali qabee olkaaye, haqa Rabbii irraa hin basiniif azaaba jabaa isaaf jira.

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0 ∩⊇∪ >οt“yϑ—9 ;οt“yϑèδ Èe≅à6Ïj9 ×≅÷ƒuρ   ∩⊄∪ …çνyŠ£‰tãuρ Zω$tΒ yìuΗsd “Ï%©!$#  


3. Horiin isaa khazalaalam, isa tursiisu sahee?

∩⊂∪ …çνt$s#÷{r& ÿ…ã&s!$tΒ ¨βr& Ü=|¡øts†

4. Akka inni yaadee miti, darbamuuf ta’a ibidda huxaamaa ja’amutti.

5. Maaltu si beeysise waan huxamaan taate.

6. Ibidda Rabbii qabsiifamtuu. 7. Ibiddi san kha laalaan isii onneedhaan nama baatu. 8. Ibiddi san warra ibiddaaratti cufamti.

∩⊆∪ ÏπyϑsÜçtø:$# ’Îû ¨βx‹t6.⊥ãŠs9 ( ξx. ∩∈∪ èπyϑsÜçtø:$# $tΒ y71u‘÷Šr& !$tΒuρ ∩∉∪ äοy‰s%θßϑø9$# «!$# â‘$tΡ

 

∩∠∪ Íοy‰Ï↔øùF{$# ’n?tã ßìÎ=©Üs? ©ÉL©9$# ∩∇∪ ×οy‰|¹÷σ•Β ΝÍκön=tã $pκ¨ΞÎ)

9. Utubaa ibiddaatiin hidhaan hidhaman.

∩®∪ ¥οyŠ£‰yϑ•Β 7‰uΗxå ’Îû

1 0 5 . Su u r a a A l -Fi i l

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe. 1. Beeytee yaa ergamaa Rabbii, waan Rabbiin khee isaanirra dalage, warra Arbaan Ka’abaa diiguuf ka’e. 2. Rabbiin mala isaan kha’aniif dhabama duraa hin goonee?

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0 É=≈ptõ¾r'Î/ y7•/u‘ Ÿ≅yèsù y#ø‹x. ts? óΟs9r&  

∩⊇∪ È≅‹Ïø9$#

∩⊄∪ 9≅‹Î=ôÒs? ’Îû ö/èφy‰øŠx. ö≅yèøgs† óΟs9r&


3. Rabbiin shinbirroo jama’a jama’aan (tuuta tuutaan) itti erge.

4. Dhagaa ibidda jahannamirraa taheen isaan darbatti.

∩⊆∪ 9≅ŠÅd∨Å™ ⎯ÏiΒ ;οu‘$y∨Ït¿2 ΝÎγ‹ÏΒös?

5. Akka baala horiin nyaadhamee, faltii tahe isaan godhe.

∩∈∪ ¥Αθà2ù'¨Β 7#óÁyèx. öΝßγn=yèpgm

∩⊂∪ Ÿ≅‹Î/$t/r& #·ösÛ öΝÍκön=tã Ÿ≅y™ö‘r&uρ

1 0 6 . Su u r a a A l -Qu r e e y s h

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe.

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0

1. Waan Qureeyshiin barattee, aadaaf qabdurraa. 2. Aadaa isaanirraa Caamsaa fii Bona shammadaaf biyya keessa deeman.

∩⊇∪ C·÷ƒtè% É#≈n=ƒ\}

É#ø‹¢Á9$#uρ Ï™!$tGÏe±9$# s's#ômÍ‘ öΝÎγÏ≈s9⎯Î)

3. Rabbii beeytii (Ka’abaa) khanaa, haa gabbaran. 4. Rabbiin sanuu, akka isaan hin beelooyne isaan nyaachise, waan isaan sodaatan duraa nagaya isaan baase.

8íθã_

∩⊄∪

∩⊂∪ ÏMøt7ø9$# #x‹≈yδ ¡>u‘ (#ρ߉ç6÷èu‹ù=sù ⎯ÏiΒ

ΟßγyϑyèôÛr&

ü”Ï%©!$#

∩⊆∪ ¤∃öθyz ô⎯ÏiΒ ΝßγoΨtΒ#u™uρ


1 0 7 . Su u r a a M a a ’u n

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe.

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0

1. Beytee yaa ergamaa Rabbii, namtichi nama guyyaa galataa kijibsiise.

∩⊇∪ É⎥⎪Ïe$!$$Î/ Ü>Éj‹s3ム“Ï%©!$# |M÷ƒu™u‘r&

2. Namtichi san nama joollee yataamaa horii isaanii dhorkatu.

∩⊄∪ zΟŠÏKuŠø9$# ‘í߉tƒ ”Ï%©!$# šÏ9≡x‹sù

3. Miskiina nyaachisaa ja'ee nama hin kha khaasu.

ÏΘ$yèsÛ 4’n?tã Ùçts† Ÿωuρ

4. Azaaba jabaa isaaniif jira, warra salaatuf. 5. Ummanni sun, warra salaata isaanirraa dagamanii, dantaa dhaban (shuruuxaaafii arkaanaafii waajibarraa) 6. Warra salaata isaanii nama garsiifachuuf salaatu, azaaba jabaatu isaaniif jira. 7. Warra waan ollaan waliif ergisu, ollaa dhorkatullee azaabaa isaaniif jira.

∩⊂∪ È⎦⎫Å3ó¡Ïϑø9$#

∩⊆∪ š⎥,Íj#|Áßϑù=Ïj9 ×≅÷ƒuθsù

∩∈∪ tβθèδ$y™ öΝÍκÍEŸξ|¹ ⎯tã öΝèδ t⎦⎪Ï%©!$#   ∩∉∪ šχρâ™!#tムöΝèδ t⎦⎪Ï%©!$#

∩∠∪ tβθãã$yϑø9$# tβθãèuΖôϑtƒuρ


1 0 8 . Su u r a a A l -K o w t h a r

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe.

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0

1. Nuti sii khannine yaa ergamaa Rabbii, Laga Kowsar ja’amu.

∩⊇∪ trOöθs3ø9$# š≈oΨø‹sÜôã&r !$¯ΡÎ)

2. Rabbii kheetiif salaati, Rabbiif qali.

∩⊄∪ öptùΥ$#uρ y7În/tÏ9 Èe≅|Ásù

3. Namni si jibbu san isuma khayrii hundarraa cite.

∩⊂∪ çtIö/F{$# uθèδ št∞ÏΡ$x© χÎ)

1 0 9 . Su u r a a A l -K a a f i r u u n

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe. 1. Ja’iin yaa ergamaa Rabbii, yaa warra Rabbitti kafartan. 2. Waan isin Rabbii gadi gabbartan hin gabbaru. 3. Isiniis Rabbiin ani gabbaru hin gabbartan.

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0  

∩⊇∪ šχρãÏ≈x6ø9$# $pκš‰r'¯≈tƒ ö≅è% ∩⊄∪ tβρ߉ç7÷ès? $tΒ ß‰ç6ôãr& Iω

∩⊂∪ ߉ç7ôãr& !$tΒ tβρ߉Î7≈tã óΟçFΡr& Iωuρ


4. Ani kha gabbaru waa hin taane waan isin Rabbii gadi gabbartan.

∩⊆∪ ÷Λ–n‰t6tã $¨Β Ó‰Î/%tæ O$tΡr& Iωuρ

5. Isiniis Rabbiin ani gabbaru hin gabbartan. 6. Amantii Kufrii isinii jira, yaa ummata kaafiraa, aniis amantii Islaamaa naaf jira.

∩∈∪ ߉ç6ôãr& !$tΒ tβρ߉Î7≈tã óΟçFΡr& Iωuρ ∩∉∪ È⎦⎪ÏŠ u’Í<uρ ö/ä3ãΨƒÏŠ ö/ä3s9  

1 0 9 . Su u r a a A l -N a s r i

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe. 1. Hoggaa tumsi Rabbii sii dhufee, Kaafira Makkaa cabsite, yaa ergamaa Rabbii. 2. Ilma namaa ni garta, isaanii islaamummaa seenan, murna murnaan (Jam’a Jam’aan) 3. Rabbii khee qulqulleessi, waan isaan hin malle hundarraa, araarama isaa kharadhu, Rabbiin towbaa namaa kha akkaan qeebalu tahe.

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0

∩⊇∪ ßx÷Gxø9$#uρ «!$# ãóÁtΡ u™!$y_ #sŒÎ)

Ç⎯ƒÏŠ ’Îû šχθè=ä{ô‰tƒ }¨$¨Ψ9$# |M÷ƒr&u‘uρ

∩⊄∪ %[`#uθøùr& «!$#

…çμ¯ΡÎ) 4 çνöÏøótGó™$#uρ y7În/u‘ ωôϑpt¿2 ôxÎm7|¡sù

∩⊂∪ $R/#§θs? tβ%Ÿ2


1 1 1 . Su u r a a A l -M a s a d

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe.

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0

1. Harki Abbaa Lahab khasaaramte, mataan isaatu halaakhame

2. Ibidda Rabbii isaarraa hin deebifne, horiin inni wali qabe, ilmaan isaalleen isa hin fayyanne.

…ã&è!$tΒ çμ÷Ψtã 4©o_øîr& !$tΒ

3. Wiliidha Ibidda balbalaa seenuu ta’a.

4. Jaartiin isaa, isaa waliin Ibidda Jahannamaa seenti, Mukha Qoree qabu baadhattee kharaa ergamaan Rabbii deemurra guurti. 5. Haada Ibidda jahanamirraa tolfameetu, Morma isii kaayama.

∩⊇∪ ¡=s?uρ 5=yγs9 ’Î1r& !#y‰tƒ ôM¬7s?

∩⊄∪ |=|¡Ÿ2 $tΒuρ

∩⊂∪ 5=oλm; |N#sŒ #Y‘$tΡ 4’n?óÁu‹y™

∩⊆∪ É=sÜysø9$# s's!$£ϑym …çμè?r&tøΒ$#uρ

∩∈∪ ¤‰|¡¨Β ⎯ÏiΒ ×≅ö7ym $yδω‹Å_ ’Îû


1 1 2 . Su u r a a A l -I k h l a a s

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe.

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0

1. Rabbiin tokko ja’iin yaa ergamaa Rabbii, ummata kaafiraatiin.

∩⊇∪ î‰ymr& ª!$# uθèδ ö≅è%

2. Rabbii ilmi namaa hundi itti haajamu.

3. Rabbiin hin dhalu hin dhalatus. 4. Rabbiin tokkicha waa hunda keessatti fakkii hin qabne.

∩⊄∪ ߉yϑ¢Á9$# ª!$#

∩⊂∪ ô‰s9θムöΝs9uρ ô$Î#tƒ öΝs9

∩⊆∪ 7‰ymr& #·θàà2 …ã&©! ⎯ä3tƒ öΝs9uρ

18153.. Su SuuurraataAAl -A l -Fa ’l alaa q

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe.

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0

1. Rabbii ifa bariisaa uumeeniin maganfadha, ja’iin yaa ergamaa Rabbii.

2. Hamtuu waan Rabbiin umeerraahin Rabbi maganfadha, ja’iin yaa ergamaa Rabbii. 3. Hamtuu dukkana halkanirraa yaroo dukkanaawe, Rabbi maganfadha, Ja’iin yaa ergamaa Rabbii.

∩⊇∪ È,n=xø9$# Éb>tÎ/ èŒθããr& ö≅è%

∩⊄∪ t,n=y{ $tΒ ÎhŸ° ⎯ÏΒ

∩⊂∪ |=s%uρ #sŒÎ) @,Å™%yñ ÎhŸ° ⎯ÏΒuρ


4. Hamtuu waa itti tuttufanii gugudunfanirraahin Rabbi maganfadha ja’iin yaa ergamaa Rabbii. 5. Hamtuu nama nama hasadurraa hin Rabbi maganfadha, ja’iin yaa ergamaa Rabbii.

∩⊆∪ ωs)ãèø9$# †Îû ÏM≈sV≈¤¨Ζ9$# Ìhx© ⎯ÏΒuρ

∩∈∪ y‰|¡ym #sŒÎ) >‰Å™%tn Ìhx© ⎯ÏΒuρ

1 1 4 . Su u r a a A n -N a a s

Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe. 1. Rabbii ilma namaa uumeeniin maganfadha, ja’iin yaa ergamaa Rabbii.

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0 ∩⊇∪ Ĩ$¨Ψ9$# Éb>tÎ/ èŒθããr& ö≅è%

2. Mootii ilma namaa taheeniin maganfadha, ja’iin yaa ergamaa Rabbii.

∩⊄∪ Ĩ$¨Ψ9$# Å7Î=tΒ

3. Rabbii ilma namaa taheeniin maganfadha, ja’iin yaa ergamaa Rabbii.

∩⊂∪ Ĩ$¨Ψ9$# Ïμ≈s9Î)

4. Hamtuu sheyxaanni na waswaasurraahiin Rabbi maganfadha ja’iin yaa ergamaa Rabbii. 5. Sheeyxaanni sanuu kha qoma ilma

∩⊆∪ Ĩ$¨Ψsƒø:$# Ĩ#uθó™uθø9$# Ìhx© ⎯ÏΒ

Í‘ρ߉߹

†Îû

namaa seenee nama waswaasu. 6. Sheeyxaana Jinnii tii fi sheeyxaana ilma namaarraa tahan.

â¨Èθó™uθãƒ

“Ï%©!$#

∩∈∪ ÄZ$¨Ψ9$#

∩∉∪ Ĩ$¨Ψ9$#uρ Ïπ¨ΨÉfø9$# z⎯ÏΒ


1 1 4 . Su u r a a Fa a t i h a a

(Rabbiittiin maganfadha, shayxaana

‫أعوذ با? من الشيطان الرجيم‬

Rahmata Rabbiirraa darbamaa taherraa)

1. Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan

∩⊇∪ ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0

isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe.

2. Faaruun bareedduun guutuu taate ta Rabbii Aalamaati.

∩⊄∪ š⎥⎫Ïϑn=≈yèø9$# Å_Uu‘ ¬! ߉ôϑysø9$#

3. Rabbiin sanuu Rahmaani, Isa ka waa hunda wal gahe, Maqaan isaa Rahmanii fi Rahiim ka tahe.

4. Rabbiin sanuu Mootii guyyaa galataa ka tahe.

5. Yaa Rabbi Suma qofa gabbarra, suma qofa gargaarsifanna, waa hunda keessatti.

6. Yaa Rabbi kharaa diriiraa qaceelaa nu qaceelchi.

∩⊂∪ ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$#

∩⊆∪ É⎥⎪Ïe$!$# ÏΘöθtƒ Å7Î=≈tΒ

∩∈∪ Ú⎥⎫ÏètGó¡nΣ y‚$−ƒÎ)uρ ߉ç7÷ètΡ x‚$−ƒÎ)

∩∉∪ tΛ⎧É)tGó¡ßϑø9$# xÞ≡uÅ_Ç9$# $tΡω÷δ$#


7. Karaan qaceelaan san karaa warra ati tola olteefi ka tahe, Anbiyoota fi Siddiiqoota, Shuhadaa fi Saalihtoota, karaa isaanii nu qaceelchi, karaa yahuudaan itti dalantte kan tahin, karaa nasaaraa warra jallate kan tahin.

Îöxî

öΝÎγø‹n=tã

|Môϑyè÷Ρr&

t⎦⎪Ï%©!$#

xÞ≡uÅÀ

∩∠∪ t⎦⎫Ïj9!$Ò9$# Ÿωuρ óΟÎγø‹n=tæ ÅUθàÒøóyϑø9$#

(Aamiin) yaa Rabbi narraa qeebali

‫آمين‬

ّ ‫الرحمن‬ ّ ‫بســــــم ﷲ‬ ‫الرحيم‬ Maqaa Allaahaatiniin eegala, akkaan nahaa, [Muslima qofaaf] rifata kan tahe.

ّ ‫الرحمن‬ Ar-Rahmaan:- Kan namaaf nahee adunyaaratti nama qananiisu, Muslimaa fii kaafiraas akka isaan malutti kan nahuufi ykn rifatuuf jechuudha. ّ ‫الرحيم‬ Ar-Rahiim :- Kan ganda irraa boodaatti ykn aakhiraatti warra amane qofaaf Rifatu amallee kan akkaan Muslima qofaaf rifatee jannata isaan naqu jechuudha.

Tafsiira qurana afaan oromoo  
Tafsiira qurana afaan oromoo  

Translation of Quran in Oromo Language

Advertisement