Page 1

MIRADES DES DE L’EDUCACIÓ INFANTIL VOLUM 2

VISUAL I PLÀSTICA I


LA

CONSTRUCCIÓ D’INSTRUMENTS I LA

de fer, per aquest motiu, la major part d‟aquestes

CERÀMICA POPULAR

ceràmiques tenen una manca de tallisme. Per

14 DE NOVEMBRE DEL 2011

poder construir les figures, era important entendre

Les possibilitats de construir instruments

que

amb materials reciclats suposa una revolució

arrodonides i cares molt primitives.

musical. Per una banda, s‟està apostant pel

Vam donar vida allò que teníem a les mans.

havíem

de

crear

formes

massisses,

medi ambient, fomentant idees de reciclatge i prenent consciència de la quantitat de

LES EMPRESES DE MATERIAL ESCOLAR

rebuig que generem i de les possibilitats

28 DE NOVEMBRE DEL 2011

sonores que ens poden oferir aquests

A la classe d‟avui hem visualitzat una revista que

materials.

envien les empreses de productes de plàstica a les

A la classe d‟avui hem visualitzat diferents

escoles. Aquestes revistes incorporant unes fitxes

vídeos, d‟una escola de Barcelona que va

pels mestres, on descriuen pas per pas com poden

crear instruments amb una sola condició, la

utilitzar el material, com organitzar una classe...

utilització de retoladors.

tracten el professorat com si fos incompetent i

Per crear els instruments es van haver de

fan que totes les produccions artístiques dels nens

posar a treballar junts el mestre de musica i

siguin iguals i no desenvolupin la creativitat.

el de plàstica. Ells es van convertir en el model que havien de seguir i van aconseguir encomanar aquesta creativitat els infants. A

la

classe

d‟avui

també

hem parlat de la

ceràmica

popular

i

el

modelatge amb el

fang.

I

després varem d‟ haver de construir una ceràmica popular. Varem observar diferents figuretes russes, xiulets de fang i figures típiques de Menorca. D‟aquesta manera vam entendre que es poden crear figures ràpides per crear bellesa. Aquestes figures populars han de tenir una condició; que siguin econòmiques i ràpides


GUERNICA

La dona que cau té el cos dividit entre dos unitats ben

12 DESDESEMBRE 2011

diferenciades. Una part carbonitzada i l‟altra part viva,

El 26 d‟abril del 1937, la capital històrica del

conscient de la mort, del dolor.

nacionalisme basc va ser destruïda per l‟aviació

La dona que fuig té com a detall un mocador de pagès

alemanya en el primer bombardeig indiscriminat

al cap i el seu cos està marcat per una diagonal. Fa un

de la guerra moderna sobre una població civil,

gest de voler fugir corrents però el pes dels seus braços,

sense cap justificació estratègica. Picasso, a qui

genolls i peus ho impedeixen. Exemple clar del

havia estat encarregat pintar un gran mural per al

surrealisme pur de Picasso.

Pavelló de la República Espanyola a l‟Exposició

La portadora de la llum interpreta el gran crit a la pau.

Universal de Paris, realitzà aquest enorme quadre

Aquesta imatge el pintor la va extreure d‟una vivència

que neix de la seva ira. El Guernica prescindeix

seva, quan tornava cap a casa li agradava que la seva

del color i juga amb la forma.

amant, la Dora Maar, sortís de casa amb una llum i

Aquesta pintura és la més coneguda i representada

l‟oferís un lloc per dormir. Picasso tenia una fascinació

del segle XX. És l‟emblemàtica imatge contra la

d‟aquest ritual.

guerra arreu del món. Encara no a perdut la seva

El cavall és la imatge central de l‟obra. És un cos

força de denuncia, aquesta imatge té la capacitat

d‟animal totalment violentat. I l‟única part del gram

d„imposar silenci.

moral que està ordenada és

Quan la mirem no sabem

el pel de l‟animal, pintat

si els personatges que

com si fos un nen. La resta

surten estan dins o fora de

del cos del cavall, la

casa. Hi ha una sensació

llengua, el cap, es forats

de

del

caus,

confusió,

no

nas...no

hi

ha

sabem quin és l‟escenari

coherència anatòmica.

del bombardeig.

L’au i la llum és la

El que si que podem observar clarament és que

capacitat destructiva que va portar la tècnica.

tots els personatges són dones o animals i un

La dona amb el nen mort i el toro que ofereix

nadó, ja que quan es va iniciar el bombardeig a la

protecció a la dona. El toro és dels pocs personatges

ciutat només hi havia dones i van voler atacar

que no té caràcter de víctima, sinó que és la figura

contra elles per baixar la moral els soldats

masculina. En canvi la dona està totalment abatuda

republicans.

aguantant el cos mort del seu fill.

A continuació explicaré detalladament la pintura, i

L’únic home que apareix està decapitat. Sembla el cap

poden haver moltes més interpretacions, com per

d‟una escultura clàssica.

exemple la simbologia del cavall com un símbol

I per finalitzar, la flor, que neix d‟un home mort que

feixista, però aquesta és la que hem fet nosaltres a

aguanta la espasa. És el símbol de l‟esperança.

classe.


IL·LUSTRACIÓ - MÓN DELS CONTES

utilitza la pintura molt i molt espessa, com podem

19 DE DESEMBRE DEL 2011

veure en les imatges.

El conte segons l‟Institut d‟Estudis Catalans

Elodie Nouhen és una meravellosa il·lustradora

diu que és:

francesa, té una extensa publicació de llibres on

-

-

“ Una narració generalment breu

les seves imatges tenen una textura molt delicada.

d‟uns fets llegendaris, ficticis o

Dins

originàriament reals, amb la intenció

nacional,

d‟entretenir,

il·lustradora basca Elena

divertir,

moralitzar,

el

paràmetre tenim

la

etc…

Odriozala. Ella sempre a

“Gènere literari en prosa d‟extensió

dit que quan dibuixa mai

generalment breu i caracteritzat per

té en compte els nens,

la natura fictícia dels fets narrats”

pensa que seria massa simple considerar que tots

El conte és una eina per tots els formadors

els nens són iguals. L‟autora fa sempre el que li ve

socials. No és un element només de l‟àmbit

de gust fer, el que sent...

escolar sinó de l‟àmbit social en general.

Els seus dibuixos tenen molta personalitat,

Però dins el conte també té molta

sorprenen perquè expressant els sentiments de

importància la il·lustració, i d‟això en parlaré

l‟artista. El seu dibuix és molt delicat i amb

a continuació.

poques formes li donà molta expressivitat.

Hi ha molts i molts bons artistes que

Suzy

realitzen il·lustracions fantàstiques, creen

il·lustradora coreana. Si

autèntics mons impossibles als que li donen

comparem el seu dibuix

versemblança. Per exemple en la il·lustració

amb els anteriors autors,

d‟un conte de Ian Beck i podem trobar

podem veure que l‟autora té una gran tècnica, sap

dibuixat uns troncs de color blau, i cap nen

dibuixar molt bé i donà molta expressivitat al seu

ho trobarà estrany, el ser una il·lustració

dibuix.

molt convincent.

I per acabar, dins el panorama català trobem a

Un altre exemple són les il·lustracions de

Teresa Martí , ella utilitza formes molt senzilles i

Philips Hopman, on tots els seus dibuixos

valentes amb només un sol gest.

els pinta de color groc, és increïble el contrast que

hi

ha

amb les

pintures

de

Komako

Sakai. Mentre que els dibuixos del primer autor són molt aigualits, l‟altre

Lee

és

una


TREBALLAR EL VOLUM

però només amb dos passos, per exemple, podem

9 DE GENER DEL 2012

construir un retrat humà .

És important saber que quan tenim una idea

El 1r pas és construir una figura amb estructura,

per fer a classe, però no sabem com fer-ho,

és a dir, que s‟aguanti per si sol.

és necessari entendre la matèria, és a dir,

El 2on pas és inventar com posar els detalls

entendre i saber les característiques del

perquè l‟escultura sembli una cara.

material que volem utilitzar. Una tècnica molt utilitzada a l‟educació

Dins de l‟art, hi ha molts escultors que podem

infantil és el modelatge. És una tècnica molt

treballar amb els infants. Dels quals destacarem a

versàtil, ja que permet al nen fer i desfer

Pablo Gargallo i Julio Gonzàlez.

tantes vegades com vulgui el seu treball fins

L‟escultura del segle XX ha

aconseguir que li resulti agradable.

estat la introducció del buit.

Un dels materials que més s‟utilitza és el

Abans

fang, una barreja de pols d‟argila i aigua.

fonamentalment

Les

formes

l‟escultura

era massa,

que

volum, corporeïtat; en canvi,

aquest

cap als anys 20, diversos

material són formes

artistes comencen a dissenyar la forma escultòrica

massisses,

grans,

donant un importància cabdal al buit, al forat, a

tancades. Ja que és

l‟absència de la massa. Tot això va lligat a la

un

introducció del ferro com a material escultòric.

demana

material

fràgil.

molt

A diferència

de la plastilina, el

És important portar els nens i nenes a veure

fang és un art de treure i posar, ja que si el

museus, però mai hem de fer visites ràpides com

toques molt es torna més fràgil.

estem acostumats a fer. És important només anar

Hem d‟intentar que els nens no facin un

a veure una cosa i treballar-la detalladament.

treball mecànic. Han de palpar, saber que

Hi ha moltes maneres de preparar la visita a un

està tot ben enganxat.

museu. Una molt bona és no parlar de cap obra d‟art els infants sinó que es posin a la pell d‟un

Un altre material per

escultor, construint les seves pròpies obres amb

treballar el volum és

les indicacions del mestre i tot seguit visitar el

amb

museu i veure com el seu treball és molt semblant

una

cartolina

negre.

a la obre del museu i d‟aquesta manera descobrir

La cartolina és un

l‟autor.

material

totalment

diferent, no permet fer formes massisses,

Art Volum 2  

Segona part del treball d'art