Page 1

1123523462543768404987654532414559856762849211235234625437683049 8 7 6 5 4 5 31 241455985676284923046894572367281291230945023556774310486 6230468945723672812912309450235567743104866212011235234625437684 0498765453241455985676284921123523462543768304987654532414559856 762849230468945723672812912309450235567743104866230468945723672 812912309450235567743104866212011235234625437684049876545324145 598567628492112352346254376830498765453241455985676284923046894 572367281291230945023556774310486623046894572367281291230945023 5567743104866212011235234625437684049876545324145598567628492112 3523462543768304987654532414559856762849230468945723672812912309 4502355677431048662304689457236728129123094502355677431049211235 2346254376830498765453241455985676284923046894572367281291230945 0235567743104866230468945723672812912309450235567743104866212011 2352346254376840498765453241455985676284921123523462543768304987 6545324145598567628492304689457236728129123094502355677431048662 3046894572367486621201123523462543768404987654532414559856762849 2112352346254376830498765453241455985676284923046894572367281291 230945023556774310486623046894572367281291230945023556774310486 621201123523462543768404987654532414559856762849211235234625437 683049876545324145598567628492304689457236728129123094502355677 431048662304689457236728129123094502355677431048662120234625437 6830498765453241455985676284923046894572367281291230945023556774 3104866230468945723672812912309450235567743104866212011235234625 4376840498765453241455985676284921123523462543768304987654532414 5598567628492304689457236728129123094502355677431048662304689457 2367281291230945023556774310486621201123523462543768404987654532 4145598567628492112352346254376830498765453241455985676284923046 8945723672812912309450235567743104866230468945723672812912309450 2355677431048662102016830498765453241455985676284923046894572367 2812091230945023556774310486623046894572367281291230945023556774 3104866212023462543768304987654532414559856762849230468945723672 8129123094502355677431048662304686830498765453241455985676284923 0468945723672812912309450235567743104866230468945723672812912309 4502355677431048662120234625437683049876545324145598567628492304 6894572367281291230945023556774310486623046849211235234625437683 0498765453241455985676284923046894572367281291230945023556774310 4866230468945723672812912309450235567743104866212011235234625437 6840498765453241455985676284921123523462543768304987654532414559 8567628492304689457236728129123094502355677431048662304689457236 7281291230945023556774310486621202346254376830498545324145598567 6284923046894572367281291230945023556774310486623046894572367559 8567628492112352346254376830498765453241455985676284923046894572 3672812912309450235567743104866230468945723672812912309450235567 7431048662120112352346254376840498765453241455985676284921123523 4625437683049876545324145598567628492304689457236728129123094502 3556774310486623046894572367281291230945023556774310486621201123 5234625437684049876545324145598567628492112352346254376830498765 4532414559856762849230468945723672812912309450235567743104866230 4689457236728129123094502355677431049211235234625437683049876545 324145598567628492304689457236728129123094502355677431048662304 689457236728112912309450235567743104866212011235234625437684049 876545324145598567628492112352346254376830498765453241455985676 2 8 4 9 2 3 0 4 6 8 9 4 5 7 2 3 6 7 2 8 1 2 9 1 2 3 0•9 4TheNumbers 5 0 Numbers 2 3 5 5 6 7 7 4 •3 1 0 4 8 6 6 2 3 0 4 6 8 9 4 5 7 2 3 6 7 4 8 6 6 The

3

คูณ 25 หา The Number ของคุณ

1-71.indd 18-19

1

คุณอาจไม่อยากรู้ คุณอาจจะกลัว คุณอาจคิดว่าไม่สำคัญ จะด้วยเหตุผลกลใดในหัวใจลึกสุดของคุณก็ตาม แต่จนถึงวันนี้คุณก็ยัง ไม่เคยลุกขึ้นมาคำนวณเลยสักครั้ง ว่าคุณต้องมีเงินรองรังไว้เท่าไหร่ เพื่อที่จะ ดำเนินขีวิตต่อไปได้ในวันที่คุณไม่ได้ทำงานอีกแล้ว ยิง่ กลัวก็ยงิ่ ปฏิเสธ ยิง่ ปฏิเสธเวลาก็ยงิ่ ผ่านไป ยิง่ เวลาผ่านไปคุณก็ยงิ่ กลัว ยิ่งกลัวคุณก็ยิ่งไม่อยากรับรู้ ความกลัวแก้ไขได้ดว้ ยการลุกขึน้ เผชิญหน้า คุณมีทางเลือกอืน่ นอกจากหนี คือการหันมารับรู้และจัดการมัน ก่อนอื่นเราต้องจับมือยอมรับความจริงข้อแรกด้วยกัน ว่าที่คุณทำงาน หาเงินแทบตายทุกวันนี้ คุณไม่ได้ทำเพียงเพื่อให้อยู่รอดไปวันๆ แต่คุณทุกคน แอบฝัน อยากมี “อิสรภาพทางการเงิน” ในอนาคต “อิสรภาพ” ที่ว่านี้ไม่มีอะไรซับซ้อน มันคือความมั่นใจว่าในวันที่คุณไม่มี รายได้ คุณมีความมั่นคงทางการเงินพอที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้จนถึงวัน สุดท้าย บนสองขาของตัวคุณเอง และนี่คือความจริงข้อที่สอง อิสรภาพทางการเงินซื้อหาไม่ได้ตามห้าง สรรพสินค้า มันจะได้มาก็ด้วยการลงมือสร้างขึ้นของคุณ เหมือนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี ้ ก่อนจะเริ่มสร้างอะไรสักอย่างขึ้นมาได้ ผู้ สร้างต้องรู ้ “เป้าหมาย” ของตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก และนี่คือเวลาดีที่คุณจะลุกขึ้นมารับรู้ “ตัวเลขเงินที่คุณต้องใช้ในวันที่คุณ หยุดทำงานแล้ว” เรียกง่ายๆ ว่า “The Number” ของคุณ • TheNumbers • 1/1/70 4:25:50 PM


20

21

CnnMoney.com แนะผูอ้ า่ นให้หา “The Number” แบบง่ายๆ แค่เอา 25 คูณ กับตัวเลขค่าใช้จ่ายต่อปีที่คาดว่าจะใช้ในเวลานั้น

Find the Number! เงิ น ออมรองรั ง เป้ า หมาย = ค่ า ใช้ จ่ า ยประมาณการต่ อ ปี X 25 สรยุทธประมาณการว่า หลังจากที่เขาหยุดทำงานในวัย 60 ปี ค่าใช้จ่ายแบบ อยู่ได้สบายๆ ที่เขาต้องการมี คือปีละ 400,000 บาท ด้วยหลักคูณ 25 ที่ว่านี้ จำนวนเงินออมที่สรยุทธต้องมีก่อนวันหยุดทำงาน จึงเท่ากับ (400,000 X 25) = 10,000,000 บาท ถ้าสูตร “คูณด้วย 25” ละเอียดไม่พอ ขอเสนอสูตรลัดอีกแบบ นำเสนอโดย นิตยสาร FORTUNE สูตรนี้สำหรับคนที่ประสงค์จะดำเนินชีวิตในวันที่ไม่มีรายได้ โดยมีรายได้ = 100% ของรายได้เดิม

Find the Number!

รามอายุ 44 ปี มีรายได้ปีละ 500,000 บาท ถ้าเขาอยากมีเงินใช้เท่ากับเงิน รายได้ของเขาในปัจจุบนั ตามสูตรนีเ้ ขาต้อง “รองรัง” ไว้มากถึง (500,000 X 30) = 15,000,000 บาท จอมอายุ 30 ปี มีรายได้ปีละ 300,000 บาท ถ้าเขาอยากมีเงินใช้เท่ากับเงิน รายได้ของเขาในปัจจุบัน ตามสูตรนี้เขาต้อง “รองรัง” ไว้มากถึง (300,000 X 40) = 12,000,000 บาท ตัวเลขอาจดูน่ากลัว โดยเฉพาะถ้าคุณยังอายุน้อยๆ ซึ่งรายได้ยังน้อย มองไม่ เห็นหนทางที่จะมีเงินก้อนมหึมานี้ ขอกระซิบว่าในความน่ากลัวคือความน่ายินดี เพราะคุณมี “ข้อได้เปรียบ” ที่ คนอายุมากต้องแอบอิจฉา “ข้อได้เปรียบ” ของคนอายุน้อยคือ “เวลา” ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่สุดที่จะ ทำให้เงินงอกเงยได้เต็มที่ ยิ่งอายุน้อย คุณก็ยิ่งมีโอกาสเห็นผลลัพธ์ของความได้เปรียบนี้ โชคดีของโชคดี ที่คุณรู้ความลับข้อมีตั้งแต่คุณยังมีเวลา!

ถ้ า คุ ณ อยากมี เ งิ น ค่ า ใช้ จ่ า ย = รายได้ ที่ คุ ณ มี ในวั น นี้ ให้ คู ณ รายได้ ต่ อ ปี วั น นี้ ข องคุ ณ ด้ ว ย อายุ คู ณ ด้ ว ย ต่ ำ กว่ า 40 40 40-49 30 สู ง กว่ า 50 25

• TheNumbers • 1-71.indd 20-21

• TheNumbers • 1/1/70 4:25:50 PM

คูณ 25 หา the number ของคุณ  

http://issuu.com/amittaariyaaccha/docs/thenumber2

คูณ 25 หา the number ของคุณ  

http://issuu.com/amittaariyaaccha/docs/thenumber2

Advertisement