Page 1

26 • คำแนะนำดีที่ สุด •

Shaquille O’Neal

นักบาสเกตบอล NBA

The Advice แชคิล โอนีล อายุ เ พี ย งสิ บ เจ็ ด ปี เ ท่ า นั้ น ตอนที่ ไ ด้ ยิ น คำพู ด ที่ เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาล มันเป็นฤดูร้อนก่อนไฮสคูลปีสุดท้าย เมื่อหนุ่มน้อยต้องไปเข้าค่ายบาสเกตบอลร่วมกับนักกีฬาชั้นเยี่ยมจาก โรงเรี ย นทั่ ว ประเทศ และค่ า ยแห่ ง นี้ คื อ แหล่ ง รวมของหนุ่ ม ๆ ที่ ต้องการคัดตัวเข้า NBA “ผมตกใจมากที่พบว่าตัวเองไม่ได้เจ๋งอย่างที่คิดไว้ มีเด็กคนอื่นที่ เก่งล้ำหน้าผมมากอย่างอลองโซ โมนนิ่ง และจิมมี่ แจ๊คสัน พวกเขา ทำให้ผมอึ้ง และเริ่มลังเลว่าผมจะทำสิ่งนี้ไหวหรือเปล่า เมื่อผมนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับแม่ แม่บอกผมว่า ‘ลูกต้องเติมเต็ม ฝันของลูกตั้งแต่ลูกยังมีโอกาสที่จะทำมัน โอกาสนี้เป็นสิ่งที่ลูกควร ฉกฉวยไว้ เป็นเวลาที่ลูกจะแสดงให้คนอื่นเห็นศักยภาพ’

ตอนนั้นผมท้อมากจึงตอบแม่ไปว่า ‘แต่ผมทำไม่ได้ตอนนี้นี่แม่ ไว้ คราวหลังเถอะ’ ปรากฏว่าแม่สวนกลับมาด้วยประโยคที่เปลี่ยนทุกสิ่ง ในชีวิตผมตลอดกาล ‘คราวหลังไม่ได้มีสำหรับทุกคนเสมอไป’ คำพูดของแม่คือความจริง ถ้าคุณจะทำ จงเริ่มลงมือวันนี้ แล้ว คุณจะได้ผลลัพธ์พรุ่งนี้ แต่ถ้าคุณไม่ลงมือทำวันนี้ พรุ่งนี้ก็จะไม่มี อะไรเหลื อ สำหรั บ คุ ณ ผมจึ ง ตั ด สิ น ใจวางแผนสู้ จากนั้ น ก็ มุ่ ง มั่ น จริงจังและฝึกฝนอย่างหนัก หลังจบค่ายครั้งนั้น ไม่มีใครกล้าพูดว่า ผมด้อยกว่าคนอื่นอีกเลย เมื่อเราไปคัดตัวเข้า NBA ในปี 1992 แจ๊คสันได้รับคัดเลือกเป็น อันดับสี่ โมนนิ่งอันดับสอง และผมคืออันดับหนึ่ง ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ ก็เพราะผมไม่รอ ‘คราวหลัง’ นั่นเอง”

• ณ จุดเปลี่ ยนชีวิต • 27 P-1-150.indd 26-27

1/1/70 8:19:36 AM

Shaquille O'Neal  

คำแนะนำดีที่สุด ณ จุดเปลี่ยนชีวิต