Page 1

แรงบันดาลใจ (ว่าที่) คนรวย รายงานโดย :เรื่อง ... พัมพ์กน ิ้ พาย วันเสาร์ท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2551 'ในช่วงชีวิตหนึ่ งของคนเรานั ้น เชื่อว่าแต่ละคนคงมีความฝั นที่อยากจะทำาให้สำาเร็จมากมาย และหนึ่ งในความฝั นนั ้น (ของใครหลายๆ คน) ก็อาจจะมีความฝั นเกี่ยวกับเงินล้านเอาไว้ด้วย เช่นกัน เพราะการมีเงินเก็บทำาให้เกิดความร้้สึกอุ่นใจมากขึ้น และทำาให้มองอนาคตข้างหน้ าได้ สวยงามมากขึ้นด้วย แน่ นอนว่าทุกคนก็คงจะมีเงินเก็บกันอย่้บ้าง อาจจะมากบ้าง น้ อยบ้างแตกต่างกันออก ไป แต่การที่ใครสักคนจะฝั นถึงเงินเก็บที่มีจำานวนมากเป็ นหลักล้านนั ้น คนส่วนใหญ่ มองว่าไกลเกินฝั น ยิ่งคนที่ทำางานได้เงินเดือนน้ อยๆ หรือคนที่หาเช้ากินคำ่ายิ่งไม่ต้องพ้ดถึง และเพียงแค่ฝันก็ยังไม่กล้า แต่การมีเงินล้านอาจจะไม่ใช่เรื่องเพ้อฝั นอีกต่อไป ถ้าเพียงแต่คุณได้ลองเปิ ดเข้าไปด้ในหนั งสือ “เขาเก็บเงินกันอย่างไรได้เป็ นล้าน” ของ อมิตาอริยอัชฌา ผ้้ท่เี คยเขียนหนั งสือค่้มือเก็บเงิน และค่้มือปลดหนี้จนขายดิบขายดีมาแล้ว อมิตา เริ่มต้นด้วยการให้กำาลังใจอนาคตเศรษฐีหลายคนว่าเงินล้านไม่ใช่เรื่องที่เป็ น ไปไม่ได้ เพราะจากข้อม้ลเงินฝากในประเทศที่แยกตามขนาดเงินฝาก ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2550 นั่ นได้ บอกเอาไว้วา่ ผ้้ท่ม ี ีเงินฝากเกินกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาทนั ้นมีอย่้ถึง 808,374 บัญชีทีเดียว!!! นั่ นหมายความว่าการเป็ นเศรษฐีเงินล้านก็ไม่ใช่เรื่องไกลเกินฝั นของคุณอีกต่อ ไปแล้วล่ะ เพราะในหนั งสือได้ยกตัวอย่างเอาไว้ว่า เพียงแค่คุณเริ่มเก็บเงินเพียงเดือนละ 500 บาท ตอน อายุ 20 ปี ในวันที่คุณเกษี ยณอายุการทำางาน จากเงินเพียงเดือนละ 500 บาท ที่คุณฝาก ธนาคารมันก็อาจจะกลายเป็ น 1 ล้านบาท ได้ในบัดดล...น่ าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะ! หรือเพียงแค่คุณฝากเงินเข้าบัญชีเพียงวันละ 5 บาท คุณก็จะมีเงินล้านได้ภายในระยะเวลา 42 ปี ถ้าคุณได้ดอกเบีย ้ ร้อยละ 10 ต่อปี หรือแม้จะเก็บเงินเพียงวันละบาทเดียว แต่ด้วยอำานาจ มหัศจรรย์ของดอกเบีย ้ ร้อยละ 10 มันก็จะกลายเป็ นเงินล้านให้คุณได้ภายใน 56 ปี เช่นกัน


เห็นไหมล่ะว่าเพียงแค่เงินเล็กๆ น้ อยๆ แต่ถ้านำ ามารวมกันก็กลายเป็ นเงินก้อนใหญ่ได้ไม่ยาก ใครๆ ก็สามารถทำาได้ เพราะคนข้างบ้านคุณที่เห็นเขาแต่งตัวซอมซ่อ กินอาหารริมถนน หรือ ไม่เคยใช้ชีวิตหร้หราฟ่ ้ฟ่าเลยสักครัง้ ดีไม่ดีเขาหรือเธอคนนั ้นอาจจะ เป็ นเศรษฐีเงินล้านอย่้แล้ว ก็เป็ นได้ เพียงแค่ร้จักเก็บ และบริหารเงิน เอาไปลงทุนให้เป็ นเท่านั ้น เพราะการเก็บเงินเอาไว้ในธนาคารเพียงอย่างเดียวก็อาจจะทำาให้คุณก้าว เข้าไปใกล้เงินล้านได้ ช้ากว่าคนที่ร้จักนำ าเงินไปลงทุน เพื่อให้เงินทำางาน และงอกเงยขึ้นมา หลายคนอาจจะเกิดความร้้สึกท้อกับการเก็บเงินให้ได้ล้านแรก แต่อมิตา ก็บอกเอาไว้วา่ “การมี เงินล้านก็เหมือนกับการฝึ กวิ่งมาราธอน คุณจะวิ่งกิโลเมตรที่ห้าได้อย่างไร ถ้าคุณวิ่งกิโลเมตร ที่หนึ่ งไม่สำาเร็จ คุณจะมีเงินสิบล้านได้อย่างไร ถ้าวันนี้คุณยังมีไม่ถึงหนึ่ งล้าน” และถ้าผ่านการ เก็บเงินล้านแรกได้ ล้านต่อไปก็จะตามมาเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ เพราะผลจากดอกเบีย ้ ทบต้น (สิ่ง มหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก) ที่ขยันทำางานอย่้ทุกวี่วันไม่มีวันหยุด และการเริ่มต้นวอร์มอัพก่อนการ ออกวิ่งนั ้น อมิตา บอกเอาไว้ว่า ก่อนอื่นคุณจะต้องเชื่อมัน ่ ในตัวเองก่อนว่าคุณมีสิทธิเป็ นเจ้าของเงินล้าน หลังจากนั ้นก็ทุ่มเททำาให้มันเป็ นจริงขึ้นมา ด้วยการใช้เงินให้น้อยกว่าที่หามาได้จนเป็ นนิ สัย และสุดท้ายก็คอ ื อย่ากลัวที่จะเรียนร้้เรื่องการ ลงทุน และเลือกลงทุนอย่างชาญฉลาด ด้วยปรัชญาที่ว่า “ไม่ต้องมาก ไม่ต้องเสี่ยง” ซึ่งจะช่วย ร่นระยะเวลาไปส่้เป้ าหมายเงินล้านของคุณได้เร็วขึ้น ใครที่อยากหาแรงบันดาลใจไปให้ถึงเงินล้าน เชื่อเถอะว่า หนั งสือเล่มนี้น่าจะช่วยสร้างแรง บันดาลใจ และกระตุ้นให้คุณไปถึงจุดมุ่งหมายได้อย่างแน่ นอน ถึงจะช้าหน่ อย แต่ถ้าชีวิตนี้มี เงินล้านกับเขาบ้างก็น่าลองด้หมือนกันไม่ใช่เหรอ...

Post Review  
Post Review  

Post Review