Page 1

‡ À π◊ Õ ° «à “ √— °

2 ‡®â “ ·ºà 𠥑 π

8

§«“¡„π≈“¬æ√–√“™À—µ∂‡≈¢“∑’ Ë ¡‡¥Á®æ√–ªî¬¡À“√“™æ√–√“™∑“π·°à ¡‡¥Á®æ√–∫√¡ ‚Õ√ “∏‘√“™‡®â“øÑ“¡À“«™‘√ÿ≥À‘» ∑’ˇ«≈“π—Èπ∑√ߥ”√ßæ√–¬» ¬“¡¡ß°ÿÆ√“™°ÿ¡“√  –∑âÕπ ∂÷ß ç§«“¡À¡“¬¢ÕߺŸâª°§√Õßé „πæ√–√“™∑—»π–∑’Ë·∑â 燪ìπ‡®â“·ºàπ¥‘π  ”À√—∫·µà‡ªìπ§π®π·≈–‡ªìπ§πÕ¥°≈—ÈπµàÕ∑ÿ°¢å·≈– ÿ¢ Õ¥°≈—ÈπµàÕ §«“¡√—°·≈–§«“¡™—ßÕ—π®–‡°‘¥©‘«¢÷Èπ¡“„π„®À√◊Õ¡’ºŸâ¬ÿ¬ß ‡ªìπºŸâª√“»®“°§«“¡‡°’¬®§√â“π º≈∑’Ë®–‰¥âπ—Èπ¡’·µà™◊ËÕ‡ ’¬ß®–ª√“°Ø‡¡◊ËÕ‡«≈“µ“¬·≈â« «à“‡ªìπºŸâ√—°…“«ß»åµ√–°Ÿ≈‰«â‰¥â ·≈–‡ªìπºŸâªÑÕß°—𧫓¡∑ÿ°¢å¢Õß√“…Æ√... ∂â“√Ÿâ´÷Ëß¡‘‰¥â∑”„®‰¥â‡™àππ’È °Á‰¡à·≈‡ÀÁπ‡≈¬«à“®–ª°§√Õß√—°…“·ºàπ¥‘πÕ¬Ÿà‰¥âé

‡ À π◊ Õ ° «à “ √— °

aw 000

8-9

8/8/06, 10:45 PM

9

เจ้าแผ่นดิน  

99 ข้อคิด บทเรียนชีวิตจากพระราชจริยวัตร พระราชประวัติ พระราชดำรัส รวมถึงสิ่งทรงสอนผ่าน สิ่งที่ทำ ทุกเรื่องล้วนนำมาประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำว...