Page 1

‡ À π◊ Õ ° «à “ √— °

10

µ“ ’ µ “ “

¬âÕπ°≈—∫‰ª„π™à«ß∑’Ë æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ‡ ¥Á®æ√–√“™  ¡¿æ„π«—π®—π∑√å∑’Ë 5 ∏—𫓧¡ 2470 ≥ ‚√ß欓∫“≈‡¡“π∑åÕÕ‡∫‘√åπ ‡¡◊Õ߇§¡∫√‘¥®å √—∞ ·¡ ´“™Ÿ‡ µµå ª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“ ‡«≈“π—Èπª√–‡∑»‰∑¬¬—߉¡à‰¥â‡ª≈’ˬπ·ª≈ß°“√ª°§√Õß  ¡‡¥Á®æ√–∫√¡√“™™π°À√◊Õ ç∑Ÿ≈°√–À¡àÕ¡œé ∑√߇ªìπ‡®â“π“¬æ√–∫√¡«ß»å™—Èπ Ÿß√–¥—∫‡®â“øÑ“ ®÷ß∑√ß ∂“π–∑’Ë Ÿß»—°¥‘Ϭ‘Ëß ·µà°≈—∫∑√ߥ”√ßæ√–™π¡å™’æÕ¬Ÿà „π À√—∞Õ‡¡√‘°“Õ¬à“߇√’¬∫ßà“¬∑’Ë ÿ¥ ‚¥¬∑√ß çª√–À¬—¥é ‡ß‘π∑ÿ°∫“∑∑ÿ° µ“ߧå∑’Ë ÿ¥ √—∫ —Ë߇ ¡Õ«à“ ‡ß‘π∑’Ë∑√ßπ”¡“„™â‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“µà“ߪ√–‡∑»π’È ‡ªìπ ç‡ß‘π¢Õßµ“ ’µ“ “é ®÷ßµâÕß∑√ß„™â‡æ◊ËÕ„À≥âª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥ ‡æ◊ËÕ∑’Ë®–‰¥â𔧫“¡√Ÿâ°≈—∫‰ª√—∫„™âª√–‡∑»™“µ‘ ´÷Ëß°Á §◊Õ çµ“ ’µ“ “é ºŸâ‡ªìπ‡®â“¢Õ߇ߑππ—Ëπ‡Õß

24 ‡ À π◊ Õ ° «à “ √— ° aw 000

24-25

8/8/06, 10:45 PM

25

ตาสีตาสา  

99 ข้อคิด บทเรียนชีวิตจากพระราชจริยวัตร พระราชประวัติ พระราชดำรัส รวมถึงสิ่งทรงสอน ผ่านสิ่งที่ทำ ทุกเรื่องล้วนนำมาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำว...