Page 1

เขาหาเงิ น กั น แบบไหนถึ ง ได้ ร วย

ไม่ใช่เพราะไม่มีเงิน แต่เพราะ “เธอรักและผูกพันกับมันมาก” เจนไม่ใช่คนตระหนี่ เธอรูจ้ กั ใช้เงินซือ้ ความสุขอย่างพอดี บางปีเธอไปเทีย่ วยุโรป บางวัน เธอกินข้าวนอกบ้านสามมื้อ บางปีเธอซื้อแกรนด์เปียโน เธอไม่ซื้อสิ่งอื่นนอกจากนี้ ไม่ใช่เพราะเธอไม่มีเงิน แต่เพราะเธอไม่ต้องการมัน รายจ่ายเดียวที่ขาดไม่ได้ของเจน บูรี คือทุกปีเธอจะนำเงินที่เธอเก็บออมไว้ ไปบริจาค ให้กับการกุศล

ผลลัพธ์ที่ได้ :

หลังเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวายในวัย 84 พบว่าคุณยายเจน บูรี มีทรัพย์ สินทั้งหมด

1.4 ล้านเหรียญ เธอสั่งให้แบ่งเงินสดของเธอเป็น 50 ส่วน แต่ละส่วนส่งเป็นเช็คทางไปรษณีย์ มอบให้ คนที่เธอคิดว่าสมควรได้รับมัน เพื่อนฝูง ญาติมิตร สถาบันและองค์กรการกุศลต่างๆ

มิชชันนารีอัฟริกัน โรงเรียนคาทอลิค โรงเรียนมัธยม วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ สถานดูแลผู้ป่วย รวมทั้งเพื่อนผู้พิการที่เธอเคยพาไปซื้อของที่ร้านชำทุกวันศุกร์

สอนอะไรเรา :

หลายคนอาจคิดว่าเจน “ใช้ชีวิตไม่เป็น” แต่ที่แท้เจนมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองข้าม ชีวิตนั้น “เต็ม” ได้ ไม่ใช่ด้วยการ “ได้มา” แต่คือการ “ให้ไป” ชีวิตดีไม่ต้องมีไปเสียทุกอย่าง ไม่ต้องมั่งคั่งแต่ก็ไม่ทุกข์ เพราะความสุขไม่ได้เกิดจาก การ “มี” “เราส่วนใหญ่หลงทาง ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชีวิตคืออะไร เราคิดว่าเงินคือคำตอบ สำหรั บ ทุ ก สิ่ ง แต่ ไ ม่ ใ ช่ เ จน เธอเลื อ กที่ จ ะใช้ ชี วิ ต โดยมี ทุ ก สิ่ ง ที่ เ ธอต้ อ งการ และพร้อมจะทิ้งสิ่งที่เธอไม่ต้องการไว้ให้คนอื่นๆ” - แ จ๊ ค ก อ ธ เ ทิ ล แ ม น - ( ญ า ติ ข อ ง เ จ น ) 18

1-59.indd 18-19

เขาหาเงิ น กั น แบบไหนถึ ง ได้ ร วย

บทเรี ย นเงิ น ล้ า นหมายเลข 3 เริ่ ม จากน้ อ ยค่ อ ยๆ งอกเงย

เจ้าของเงินล้าน :

โรแบร์ต้า แลงทรี อดีตเรือจ้างชาวแคนาดาวัย 55 ปี อีกตัวอย่างหนึ่งของผู้ใช้ชีวิต สมถะและมีแต่ให้ หลังสิ้นชีวิตในวัย 89 ความจริงจึงเผยว่าเธอเป็นเศรษฐีนี ที่มีเงินเก็บถึง 4.3 ล้านเหรียญ!

ทำได้อย่างไร :

โรแบร์ต้า แลงทรี เริ่มงานเป็นครูในโรงเรียนประถมแห่งเมืองโตรอนโต แคนาดามาตั้ง แต่อายุแค่ 16 ปี และทำงานอย่างขยันขันแข็งที่นั่นมาตลอดระยะเวลา 55 ปี โดยไม่เคย เปลี่ยนงานเลย เธออาศัยอยูใ่ นบ้านชัน้ เดียวหลังเล็กๆ ทางฝัง่ ตะวันออกของโตรอนโตตามลำพัง ไม่เคย แต่งงาน ไม่มีลูก แต่ขณะเดียวกันก็ไม่เคยได้รับมรดกตกทอด เงินเดือนครูเป็นที่รู้กันว่าไม่สูงนัก แต่โรแบร์ต้ามีวิธีทำมันให้งอกเงยอย่างน่าทึ่ง เริ่มจากอุปนิสัยประหยัดมัธยัสถ์ เธอใช้จ่ายอย่างรู้คิด ใช้ชีวิตเรียบง่าย จนมีเงินออม

ที่จะนำไปลงทุนให้งอกเงยได้อย่างสม่ำเสมอ โรแบร์ต้านำเงินไปลงทุนสองทาง ส่วนแรกนำไปทำกิจการส่วนตัว ผลิตเกมปริศนาเพื่อ การศึกษาขาย ซึ่งเป็นงานที่เธอถนัดและทำให้มีรายได้ที่สอง อีกส่วนหนึ่งเธอนำไปลงทุนในตลาดหุ้น โดยเริ่มลงทุนตั้งแต่อายุยังน้อย เธอเลือกซื้อ เฉพาะหุ้นดีมีอนาคตไกลและถือไว้นาน เช่น ซื้อหุ้น IBM ตั้งแต่ปี 1940 และถือไว้โดยไม่ เคยขายเลย

19

1/1/70 7:44:21 AM


เขาหาเงิ น กั น แบบไหนถึ ง ได้ ร วย

เชื่อกันว่าโรแบร์ต้าน่าจะเริ่มรวยมาตั้งแต่ปี 1973 แล้ว เพราะปีนั้นเธอได้ขอให้นายหน้า ค้าหุ้นที่เบย์สตรีทช่วยดูแลบริหารเงินให้เธอ ซึ่งเขาแอบเผยว่า ตัวเลขในบัญชีเงินเก็บของ เธอเวลานั้นมีถึง 500,000 เหรียญ แม้จะระมัดระวังกับการใช้จ่าย แต่เรื่อง “การให้” เธอไม่เคยระมัดระวังเลย โรแบร์ต้าฟุ่มเฟือยเสมอกับคนที่ตกทุกข์ได้ยาก ขณะที่คนอื่นบริจาค 10 เหรียญ เธอไม่ เคยลังเลที่จะเซ็นเช็ค 300 เหรียญถ้าเห็นสมควร เล่ากันว่าเธอเคยบริจาคเงินช่วยคนที่เดือดร้อนทีเดียว 30,000 เหรียญโดยไม่ออกหน้า จนวันนี้ผู้รับก็ยังไม่รู้ว่าเธอเป็นใคร

ผลลัพธ์ที่ได้ :

โรแบร์ต้าให้ความสนใจเป็นพิเศษกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และเริ่มบริจาคเงินเพื่อการ อนุรักษ์มาตั้งแต่ปี 1988 โดยตัวเลขบริจาคอยู่ที่ปีละ 5,000 -10,000 เหรียญ ไม่มีใครรู้ว่าคุณครูชราคนนี้มีเงินมากแค่ไหน จนกระทั่งเมื่อเธอถึงแก่กรรมไป จึงพบ จากพินัยกรรมว่า เธอมีเงินเก็บสะสมไว้ถึง 4.3 ล้านเหรียญแคนาดา (เท่ากับ 3.8 ล้าน เหรียญสหรัฐฯ) โรเบิร์ต บอร์เดน ผู้จัดการบริหารเงินและเพื่อนสนิทเผยว่า เธอยกเงินก้อนนี้ให้กับ

องค์กรอนุรักษ์ป่า Nature Conservatory of Canada ทั้งหมด ซึ่งทำให้เธอเป็นกลายเป็นผู้บริจาคประเภทบุคคล ที่บริจาคเงินให้กับองค์กรสิ่งแวดล้อม แคนาดา ด้วยตัวเลขสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์

20

1-59.indd 20-21

เขาหาเงิ น กั น แบบไหนถึ ง ได้ ร วย

สอนอะไรเรา :

ชีวติ ของคุณครูผสู้ มถะ สอนให้เรารูว้ า่ ไม่ตอ้ งมีความรูท้ างการเงินระดับปริญญาเอก แค่ “ใช้ชีวิตให้เป็น มองเห็นเป้าหมาย รู้จักใช้เงินให้ทำงาน” ทุกคนก็ สามารถปลูกเงินให้ งอกเงยเป็นล้านได้ทั้งนั้น “โรแบร์ต้าเป็นคนไม่หยุดนิ่ง เธอสนใจติดตามข่าวสารและเพิ่มพูนความรู้ ทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเธอรู้อะไรมา เธอจะโทรศัพท์มาหาผมทันที แล้ว ถามว่า ‘บ็อบ คุณคิดว่ายังไง’ ผมว่าตรงนี้ล่ะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ทรัพย์สินของ เธองอกเงยขึ้นมามากมายขนาดนี้” - โ ร เ บิ ร์ ต บ อ ร์ เ ด น - ที่ ป รึ ก ษ า ก า ร เ งิ น

21

1/1/70 7:44:21 AM

เริ่มจากน้อยค่อยๆ งอกเงย  
เริ่มจากน้อยค่อยๆ งอกเงย  

โรแบร์ต้า แลงทรี อดีตเรือจ้างชาวแคนาดาวัย 55 ปี อีกตัวอย่างหนึ่งของผู้ใช้ชีวิตสมถะและมีแต่ให้ หลังสิ้นชีวิตในวัย 89 ความจริงจึงเผยว่า เธอเ...

Advertisement