Page 1

ที่มา : หนังสือ “ดังสักนิดชีวิตรุง” โดย : อมิตา อริยอัชฌา www.amitaariyaacha.com

(1) นําเสนอสักนิดชีวิตไมเสียหาย

บางสิ่งที่ขาดหายไป เอมเริ่มรูตัววา ถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลง หลังวันปใหมเมื่อหลายปที่แลว ตอนนั้นเธอทํางานในหนาที่ผูชวยผูจัดการฝายจัดอีเวนทของบริษัทบัตรเครดิตยักษใหญของโลก สิบปของการทํางานดําเนินไปไดดี เจานายยอมรับวาเธอไมมีขอบกพรอง ตัวงานนั้นไมมีปญหา แตที่เปนปญหาคือ เอมรูสึกวา เธอกําลังถูกมองขาม

“ฉันทํางานหนักมาก แลวก็ไดแตเฝาดูคนอื่นเขาไดเลื่อนขั้นขึ้นไปเรื่อยๆ บางคนไดรับมอบหมาย ใหคุมโปรเจ็คทใหม ขณะที่ฉันยังติดตายอยูกับตําแหนงเดิม ปแรกผานไป เอาเถอะไมเปนไร วันหนึ่งนาย คงเห็นความสามารถของเราบาง แตปที่สองฉันก็ยังคงถูกมองเลยผาน จนมาปที่สาม ฉันก็เริ่มฉุกใจแลววา มันตองมีอะไรผิดปกติ” เอม ซึ่งวันนี้ยายตัวเองมาเปนผูจัดการแผนกจัดการประชุมและอีเวนทบริษัทยักษใหญอีกแหง หนึ่งเรียบรอยแลว รําลึกความหลังอยางตรงไปตรงมา เธอไมมีคุณสมบัติดางพรอย แตเธอก็ยังไมประสบความสําเร็จเต็มที่ เพราะมี “บางสิ่ง” ที่ขาด หายไป ทบทวนปญหาหลายรอบอยางไมเขาขางตัวเอง เอมเชื่อวาเธอทุมเท รับผิดชอบในหนาที่ของ เธอแลวเต็มรอย ไมแพเพื่อนรวมงานที่ “ไดดี” คนอื่น หากจะมีก็เพียงปจจัยเดียวเทานั้น ที่เธอไมเพียงมองขาม แตยังไมใหความสําคัญกับมันแมแต นอย คือการ “นําเสนอตัวเอง”

ฉันลืม “นําเสนอตัวเอง” เมื่อคนพบ “จิ๊กซอว” ตัวที่ขาดแหวงไป เอมก็ตัดสินใจ “วางตัวใหม” เพื่อพิสูจนความจริง แทนที่จะกมหนากมตาทําหนาที่อยางเงียบๆ ทุมเททํางานแบบเรียบๆ สไตลนักปดทองหลังพระ เอมปรับทาทีของเธอใหม ดวยการเริ่มสื่อสารสิ่งที่เธอคิดออกไป เอมเริ่มฝกพูด ฝกแสดงออก กลาใหความเห็นในที่ประชุม เปนฝายเสนอตัวกับนายขอทําโปรเจ็คทนาสนใจดวยตัวเอง และทุกครั้งที่ได รับคําชื่นชมจากลูกคา เธอไมรอชาที่จะแบงปนออกมาให “คนสําคัญ” ไดรับรู! เอมไมไดลุกขึ้นมาโหวกเหวกโวยวาย ไมไดตะโกนใสไมคใหใครๆ หันมาเห็นเธอ เอมยังคง ทํางานหนักและมุงมั่นเหมือนเดิม สิ่งที่เธอเติมลงไปมีแค “เทคนิควิธี” ที่แยบยล

“แคสื่อสารออกไป วานี่คือสิ่งที่ฉันทําได ไมตองอวดโอ ไมตองโอเวอร ไมตองเสนอหนา ฉัน คอยๆ เรียนรูวา ยังมีเทคนิคอีกมากมายที่จะทําใหเราเปนที่รูจักได ถาเพียงแตเราลุกขึ้นมาทํา”

เอมไมรูตัวเลยวา สิ่งที่เธอกําลังทํา เปนกิจควรทําของนักสราง “แบรนดตัวเอง” เหมือนๆ กับสตารบัคส แอปเปล และลีวายส เอมกําลังสื่อสารออกไป เพื่อใหผูคนรูจักในสิ่งที่

เธอเปน

เมื่อใครสักคนเอยชื่อ “เอม ฤทธิ์ไพศาลศรี” พวกเขาจะรูทันทีวาเธอเปนใคร สิ่งที่เขารับรูตองตรงกับสิ่งที่เธอตั้งใจไว เมื่อเอมมองตัวเองเปน “หญิงแกรง ผูเชี่ยวชาญการ จัดงานอีเวนท กลาจับงานใหญ ไมกลัวอะไรใหมๆ และรอบรูวิธีแกปญหา” ทุกคนก็ตองรับรูใหไดใน สิ่งที่เธอเปน เชนเดียวกับที่นักสรางแบรนดปลุกปนแบรนดของสินคา


เอมไดลุกขึ้นมาปน “แบรนดตัวเอง” ดวยมือของเธอเอง!

แบรนดนี้ที่ตองสราง ลองนึกภาพสินคาออกแบบดีมีคุณภาพ ไดรับการผลิตออกมาอยางประณีตพิถีพิถัน ใสบรรจุ ภัณฑสวยงามเกไก แลวเก็บเปนความลับไวไมใหใครรู! ไรการตลาด ปราศจากโฆษณา ไมยอมประชาสัมพันธ ตอใหสินคาคุณภาพระดับพระกาฬ ก็คง นอนนิ่งอยูในโกดังนั้นชั่วนิรันดร ถา “คนที่สมควรรู” ไมมีโอกาสรับรูอะไรเลยเกี่ยวกับเอม ตอใหเธอทํางานดี มีความรับผิดชอบ สักเพียงใด เธอก็คงติดอยูในตําแหนงเดิมๆ ตอไปจนชั่วชีวิต เอมยืนยันวาเรื่องนี้ไมเกี่ยวสักนิดกับการทําตัวใหเดนเกินใคร “ภาระหนาที่ของฉันคือการทําให

คนอื่นโดดเดนอยูแลว ในสวนที่เกี่ยวกับงาน ฉันจะไมมีวันทําอะไรล้ําหนาลูกคาหรือเพื่อนรวมงานเปนอัน ขาด แตเมื่องานจบลง และมีเสียงชื่นชมกลับมา ฉันแคตองกลาที่จะลุกขึ้นมารับคําชมเชย”

ในอดีตที่ผานมา เอมปลอยใหผูบริหารเห็นวางานจบลงโดยไรที่ติ แตในความเปนจริงเธอวิ่งวุน รับมือกับอุปสรรคอยางเงียบๆ ฝมือแกปญหาเฉพาะหนาที่สุดเฉียบของเธอ เปนที่รูกันเฉพาะลูกคาและ ลูกนอง ไมเคยมีโอกาสลวงรูถึงหูคนสําคัญในบริษัท จนขนาดลูกคาสงอีเมลมาชมเชย เอมก็จะรีบนอมรับ แลวตอบกลับวาเปนความดีของทีมงาน แลว เก็บงําเรื่องนี้ดวยความถอมตัว เหมือนกลัววาคนอื่นจะรูความสําเร็จของเธอ!

“ซึ่งที่จริงไมใชเรื่องเลวรายอะไรเลย หากฉันจะลุกขึ้นมาตอบกลับวา ขอบคุณคะ ฉันก็ภูมิใจใน งานนี้จริงๆ แลว cc จดหมายนี้ถึงทุกคนที่เกี่ยวของรวมทั้งหัวหนา”

Karl D. Speak ผูเขียนหนังสือ “Be Your Own Brand” เคยพูดไววา ความประทับใจที่คุณทิ้งรองรอยไวในผลงาน มีความสําคัญเทียบเทากับตัวงานที่คุณทํา แทนที่จะถามวาตัวเองทํางานไดผลสําเร็จไหม แคลองถามตัวเองดวยประโยคใหม ที่อาจเปลี่ยน ชีวิตการงานคุณทั้งชีวิต “หลังจากที่ทุมเททํางานเปนผลสําเร็จ ฉันทิ้งรองรอยอะไรไวบางหรือยัง”

เสกกอนดินใหกลายเปนทองคํา พีที บารนัม (1810-1891) คือ “เชคสเปยรแหงวงการโฆษณา” ผูถูกยกยองวาเปนบุคคลที่ เปยมไปดวยสีสันที่สุดคนหนึ่งที่สุดในประวัติศาสตรอเมริกัน ธุรกิจโชวละครสัตวของเขาโดดเดนอยูแลว ดวยการนําสิ่งประหลาดมาปรากฏตอสายตาของผุชม แตเขาเองกลับโดดเดนยิ่งกวา ดวยการสรรหาสารพัดวิธีสราง “ภาพลักษณอันตื่นตา” กับ “เรื่องราวอัน ตื่นใจ” ชวยระบายสีสันความนาสนใจจน “นายพลทอมทัมป” “ชางจัมโบ” “ไนติงเกลสวีดิช” จนถึง “แฝดสยาม” ของเขาโดงดังเปนที่รูจักไปทั่วโลก ในชวงศตวรรษที่ 19 ที่ไมมีทั้งอินเตอรเน็ต วิทยุ ทีวี แตธุรกิจของบารนัมสกลับประสบ ความสําเร็จสูงสุด ประการแรก เพราะเขารูวาผูคนตองการหนีความทุกขจากชีวิตจริงในชวงสงครามกลาง เมือง และประการที่สอง เพราะอัจฉริยภาพในการตลาดและการโฆษณาที่ลนเหลือ จนทําใหเขา สามารถเสกกอนดินธรรมดาใหกลายเปนทองคําได แมจะตายไปแลว 120 ป แตเทคนิคโปรโมทธุรกิจที่บารนัมใช ก็ยังสืบทอดตอมาจนถึงปจจุบัน รวมทั้งวาทะสุดคลาสสิคที่วา “หากปราศจากการโปรโมท บางสิ่งที่เลวรายที่สุดจะเกิดขึ้น นั่นคือไมเกิดอะไรเลย”

ทุกคนลวนนําเสนอตัวเอง ไมวาคุณจะเปนมืออาชีพอยางเอม เปนเจาของกิจการ ทํางานฟรีแลนซ หรือเพิ่งเรียนจบและ กําลังหางานทํา ถึงเวลาแลวที่คุณจะเรียนรูศิลปะการนําเสนอตัวคุณในฐานะทรัพยากรที่ทรงศักยภาพ แนละไมมีใครชอบคําวา “นําเสนอตัวเอง” ยิ่งถาคุณเปนนักลงมือทํามาชั่วชีวิต แคคิดวาตอง นําเสนอตัวเอง คุณก็กระอักกระอวนใจเสียแลว


แตความจริงคือ โดยที่คุณไมรูตัว เราทุกคนในโลกปจจุบันตางก็มีวิธีนําเสนอตัวเองตาม ธรรมชาติอยูแลว ทั้งทางตรงและทางออม นามบัตรของคุณ จดหมายสมัครงานของคุณ ขาวคราวถึงเพื่อนฝูงวาคุณเปดบริษัทใหม ทวิต เตอร มายสเปซ เฟซบุค สไกป ลวนเปนเครื่องมือสื่อวาคุณเปนใคร กําลังทําอะไรอยูทั้งนั้น สมมติคุณตองหาใครสักคนมาเปนพรีเซนเตอรสําหรับงานปารตี้เปดตัวสินคาใหมของคุณ คุณจะ คิดถึงใคร ใชคนที่คุณ “รูจักดี” อยูแลวหรือไม อะไรที่ทําใหคุณรูจักเขา เหตุใดชื่อคนๆ นี้จึงผุดขึ้นมาใน ความคิดคุณเปนชื่อแรก

เพราะเขาเคยเปนพรีเซนเตอรสินคาอะไรมากอน เปนพิธีกรมาแลวในงานอะไรสักอยาง อาจเคย ใหสัมภาษณในวิถีทางที่สอดคลองกับสินคาของคุณ เปนดีเจจัดรายการพูดคุยทางวิทยุที่คุณชอบใจ บังเอิญมีปริญญาหอยทายตรงสาขา หรือ เคยเขียนคอลัมนเขาทาในนิตยสารกลุมเปาหมายของคุณ ไมวาคําตอบคืออะไร สิ่งที่เขาทําทั้งหมดคงมาสูการรับรูของคุณไมได ถามันไมถูกนําเสนอ ออกมาในทางใดทางหนึ่ง คนๆ นี้โผลขึ้นมาในลําดับแรกของความคิดคุณได เพราะเขานําเสนอตัวเอง

บอกใหโลกรูถึงการมีอยูของคุณ การนําเสนอตัวเองในโลกยุคใหม ไมใชการถือไมคตะโกนโฆษณาสรรพคุณตัวเองบนเวที ไมมี อะไรเกี่ยวกับกับประโยคอวดดี “เฮ พรรคพวก ฉันเกง” เลยแมแตนอย คุณไมตองอยูกลางแสงสวางจาดวยสปอตไลท นี่ไมใชรอบสุดทายของเดอะสตารที่ตองแยง เสียงโหวต ตรงกันขาม ยังมีวิธีอีกมากมายที่จะนําเสนอตัวเองอยางแยบยล มีศักดิ์ศรี ดูดี และไดผล เพื่อที่จะกาวออกมาใหใครๆ เห็นคุณไดชัดจากกลุมคนที่บังคุณอยู เปนที่สังเกตเห็นไดในกลุมคนที่ทําอาชีพเหมือนๆ คุณ มีชื่อเสียงไมตองมาก แคเปนที่รูจักในแวดวงอาชีพที่คุณทํา นี่คือเวลาที่คุณจะลุกขึ้นมาแสดงความเปนคุณใหคนอื่นจดจํา ทําใหศักยภาพของคุณเปนที่รับรู สื่อสารความเชี่ยวชาญของคุณใหถึงหูกลุมเปาหมาย ซึ่งอาจเปนลูกคา ผูใชบริการ หรือแมแตนายงานของ คุณ ถึงเวลาแลวที่ชื่อของคุณจะผุดขึ้นมาเปนคนแรกในความคิด เมื่อใครสักคนนึกถึงธุรกิจที่คุณ ทํา ไดเวลาแลวที่โลกจะไดรับรับรู ถึงการมีอยูของตัวคุณ!

“ถาคุณตองการความสําเร็จ

ก็อยาไวใจใหคนอื่นทําสิ่งที่คุณตองทําเอง” Sasha Azevedo

นำเสนอสักนิดชีวิตไม่เสียหาย  

แทนที่จะถามว่าตัวเองทำงานได้ผลสำเร็จไหม แค่ลองถามตัวเองด้วยประโยคใหม่ ที่อาจเปลี่ยนชีวิตการงานคุณทั้งชีวิต “หลังจากที่ทุ่มเททำงานเป็นผลสำ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you