Page 1

HOE KUNNEN WE MET ONZE GEMEENTE BIJDRAGEN AAN HET CREËREN VAN SOLIDARITEIT MET DE VLUCHTELINGEN IN ONZE GEMEENSCHAP? 'Vriendschap zonder Grenzen' actie en solidariteitsgroep met de vluchtelingen rond de PVDA. We leven in historische tijden. Momenteel hebben we te maken met de grootste toestroom aan vluchtelingen ter wereld sinds de tweede wereldoorlog. Het laatste rapport van de Verenigde Naties spreekt van 59.5 miljoen vluchtelingen, asielzoekers, en ontheemden in de wereld in 2014. De directe oorzaken zijn oorlogen en conflicten waarin de Verenigde Staten, andere westerse mogendheden en de Nato actief betrokken zijn, alsook onze regeringen ondersteund. Maar er zijn eveneens de vluchtelingen die de armoede ontvluchten, ontstaan door klimaatsveranderingen en door plunderingen van grondstoffen in het Zuiden. Het zijn ' migranten' die vluchten voor de oorlog, armoede, miserie, onderdrukking, en die willen leven in vrede, veiligheid, een waardig bestaan. Zoals het beschreven staat in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, in het artikel 13 dat « elke persoon heeft het recht elk land te verlaten, ook zijn land, en terug te keren naar zijn land. » Het merendeel van deze vluchtelingen, voornamelijk nu oorlogsvluchtelingen, leven in de buurlanden van de oorlogsgebieden o.a. zoals Libanon, Jordanië en Pakistan. Het is slechts een minderheid van deze groep die aankomt in Europa, onderweg hun leven riskerend op de Middellandse zee en vervolgens een loodzware tocht door de Balkan, waarvan we het leed en de ellende hebben kunnen aanschouwen in mediabeelden. Van deze groep vluchtelingen arriveerden er, tot eind augustus, ook ongeveer 20 000 in België. Dit wil zeggen ongeveer 1 vluchteling per 600 inwoners.

In onze gemeenschap leeft er een sterke solidariteit. Op basis van een enquête, blijkt dat 25% van de mensen bereid is een vorm van hulp te verlenen aan de vluchtelingen. Dit is een zeer grote stap in de strijd tegen racisme en tegen de angst. Desondanks aarzelen veel mensen omdat ze onvoldoende weten waar het over gaat en waar of bij wie ze terecht kunnen in deze situatie. Het is in deze zin dus belangrijk om ook in gemeentes, steden en dorpen solidariteit te creëren tussen de burgers en de vluchtelingen.

EEN KLEINE HANDLEIDING Hierbij dus enkele mogelijkheden, een kleine handleiding over hoe dit concreet aan te pakken in uw gemeente:

1. CREËREN VAN SOLIDARITEIT Het werken rond solidariteit zal erg belangrijk zijn op het moment dat de asielzoekers en de vluchtelingen aankomen in de gemeente, de stad of het dorp en hen te verwelkomen tijdens en na hun asielprocedure. In de gemeentes zijn er opvangcentra, (in ex kazernes en in andere gebouwen) , maar ook Lokale Opvang Initiatieven (LOI) die uitgaan van het OCMW. Het is door middel van deze verschillende opvangvoorzieningen dat de vluchtelingen zich installeren in de gemeente en zullen beginnen deel te nemen aan het dagelijkse leven. Het is dus onze taak en een uitdaging op zich om vanuit de gemeente een positieve sfeer en solidaire houding te creëren rond en voor de vluchtelingen.

Deze handleiding werd opgesteld door de actiegroep ‘Vriendschap zonder Grenzen’ (actie en solidariteitsgroep met de vluchtelingen) rond de PvdA, om solidariteit in de gemeenten te organiseren.


2. IN KAART BRENGEN Breng uw regio, gemeenschap in kaart: is er een opvangcentrum? Fedasil? Het Rode Kruis? Zijn er lokale opvanginitiatieven? Neem contact op met het OCMW om meer te weten te komen hierover. Hierbij gevoegd een lijst van opvangcentra.

3. VERENIGING VAN BEWONERS EN ORGANISATIES Om een positieve sfeer rond de vluchtelingen te creëren, is het noodzakelijk dat burgers in contact kunnen komen met deze opvangcentra, met de vluchtelingen, maar ook met inwoners (zoals u) die zich graag willen inzetten voor de vluchtelingen. Om deze redenen is het organiseren van bijeenkomsten en het opzetten van organisaties met de inwoners van de gemeente/ stad erg belangrijk. Om een bovengenoemde bijeenkomst te kunnen organiseren, is het belangrijk contact op te nemen met: (1) De plaatselijke instanties, waaronder de gemeenteraad; (2) De opvangdiensten in de gemeenschap: de opvangcentra, OCMW; (3) Noord-Zuid organisaties, andere solidariteitsorganisaties die reeds aanwezig zijn in de gemeente, jeugdbewegingen, sociale verenigingen, …; (4) De inwoners die zich reeds hebben aangemeld als vrijwilliger om te helpen. Een dergelijke bijeenkomst kan bestaan uit twee luiken: een informatief luik over de actualiteit van de vluchtelingencrisis en een luik met voorstellen tot concrete acties rond en voor de vluchtelingen. Het informatieve luik van de vereniging:  Waar komen de vluchtelingen vandaan? Ga dit na in elke gemeente, in de opvangcentra.

 Waarom hebben ze hun land ontvlucht? De oorlog in Syrië, Irak, Libië, Somalië (Wat zijn de oorzaken van deze oorlog?), de armoede in Mali, Senegal (o.a. ten gevolge van de klimaatsveranderingen),…  Welke rechten hebben ze in ons land? Het verloop van de asielprocedure, info over de opvang in de centra en LOIs,… Welke ondersteuning krijgen ze? Welke sociale zekerheid? Wat is hun statuut? Voor de inhoud van dit informatieve luik mag u zeker contact met ons opnemen, zodat we hierbij kunnen helpen en een spreker kunnen voorzien (bijvoorbeeld rond de oorzaken van de vluchtelingencrisis), een advocaat,… U kan ook vluchtelingen zelf aan het woord laten om zichzelf of hun familie voor te stellen. Het luik concreet vluchtelingen:

engagement

voor

de

 Wat hebben de opvangcentra en LOIs nodig? Kledij, hygiënische producten, schoolgerei, …? Informeer u bij deze instanties over hun concrete noden. Op basis van HUN lijst aan noden kan een oproep of inzamelactie opgezet worden.  Voor zulke acties is het handig over een inzamel- en opslagplaats te beschikken. Sommige OCMWs hebben ‘magazijnen’ waar de vluchtelingen kunnen uitzoeken wat ze nodig hebben.  Organiseer een meterschap/peterschap voor individuele vluchtelingen of voor families (zie verder). Dit creëert een directe link tussen bewoners en vluchtelingen.  Organiseer een administratieve en juridische permanentie om te helpen met het invullen van documenten, indien dit nodig blijkt. Overleg dit met de opvangcentra of werk samen met sociale scholen of rechtenstudenten.

Deze handleiding werd opgesteld door de actiegroep ‘Vriendschap zonder Grenzen’ (actie en solidariteitsgroep met de vluchtelingen) rond de PvdA, om solidariteit in de gemeenten te organiseren.


 Zoek eigenaars die bereid zijn een woning te verhuren aan vluchtelingen.  Zoek mensen die op legale manier een job kunnen aanbieden aan vluchtelingen. (Na 6 maanden in de asielprocedure hebben immigranten het recht op werken met werkvergunning C.

 … met het leren van de taal door een taalcursus of door ‘taaluitwisselingen’ met ‘taalbuddies’.  Men kan hen eventueel ook een abonnement op een krant aanbieden, waardoor ze de actualiteit kunnen volgen en tegelijkertijd de taal kunnen leren.

4.

5. MET BEHULP VAN DE VLUCHTELINGEN…

PETERSCHAP/METERSCHAP VAN VLUCHTELING OF FAMILIE: WAAROM?

EEN

Er zijn vele mogelijkheden. Tijdens de asielprocedure , wanneer de vluchtelingen in een opvangcentrum of LOI verblijven, maar ook na de asielprocedure, als een vluchteling zich vestigt in de gemeente:  Vergezel een vluchteling naar het station of naar Brussel voor zijn/haar interview bij het CGVS; indien nodig zelfs hen vervoeren  Sta kinderen bij om zich in te schrijven in scholen, sportclubs, de bibliotheek, jeugdbeweging,… en ga er met hen naartoe;  Help bij het vertalen van de administratieve documenten en probeer hen te doen begrijpen wat deze net inhouden;  Geef hen een eerste taalcursus zodat ze kunnen communiceren in winkels, met de leerkrachten van hun kinderen, …;  Ga met hen mee naar de (super)markt, de apotheek, de optieker, …;  Help hen een job te vinden (na 6 maanden in de procedure) of een opleiding. Eenmaal ze het vluchtelingenstatuut verkregen hebben, moeten vluchtelingen de opvangcentra verlaten. Op dat moment hebben ze een nieuwe nood aan hulp en begeleiding…:  … met het vinden van een woonst in of buiten de gemeente;  … met het solliciteren voor een job; (Ze krijgen op dat moment een leefloon van het OCMW.)

In de gemeente kunnen evenementen georganiseerd worden met de hulp van de vluchtelingen. Bijvoorbeeld:  Een ontmoeting met vluchtelingen(families) en de bewoners; zij vertellen over hun land, hun eigen geschiedenis  Een cultureel evenement waarin de vluchtelingen hun cultuur voorstellen; met muziek, dans, kunst, een film …;  Activiteiten waarbij kinderen van bewoners en vluchtelingen kunnen samenspelen;  Een voetbalmatch met een lokaal en een vluchtelingenteam;  Een gezamenlijke maaltijd;

6. ONTMOETINGSPUNT Open een (laagdrempelig) ontmoetingspunt waar bewoners en vluchtelingen elkaar makkelijk kunnen leren kennen.  Maak deze ontmoetingsplaats bekend aan lokale organisaties die hieraan willen meewerken.  Vraag de gemeente om een plaats waar een infopunt of ontmoetingspunt kan georganiseerd worden.

7. COMMUNICATIE Er staan vele bestaande middelen tot uw beschikking om dit allemaal te communiceren.

Deze handleiding werd opgesteld door de actiegroep ‘Vriendschap zonder Grenzen’ (actie en solidariteitsgroep met de vluchtelingen) rond de PvdA, om solidariteit in de gemeenten te organiseren.


Maak bijvoorbeeld een pagina of evenement op Facebook; maak een mailinglist, een affiche, een flyer, alle mogelijke communicatiemiddelen en technieken gebruiken.

8. EEN

GROOT DEEL VAN DE ASIELZOEKERS ZAL

NIET ERKEND WORDEN ALS VLUCHTELING.

Slechts een deel van de asielzoekers zal het statuut van vluchteling verkrijgen. De meerderheid onder hen, na hun verblijf tijdens de asielprocedure, zal dus vallen onder het statuut van 'onwettelijk verblijf'. Deze mensen zullen zich dan in een zeer precaire en kwetsbare situatie bevinden gezien het risico op arrestatie, opsluiting, en gedwongen terugkeer naar hun land van herkomst of transitland. Zij worden dan ' Mensen Zonder papieren'. Zij hebben geen recht op niks meer: noch op werk, noch op sociale zekerheid, noch op vorming. Deze mensen organiseren zich ook om zich te beschermen. Om de noden van deze mensen te begrijpen en te kennen, arzel niet ons te contacteren. Wij werken ook met de Coördinatie van de Mensen Zonder papieren, georganiseerd in collectieven, in verschillende steden zoals Brussel, Luik, Charleroi, La Louvière, Gent, Antwerpen.

Actiegroep 'Vriendschap zonder grenzen' (actie en solidariteits groep met de vluchtelingen) rond de PVDA. Email: vriendschapzondergrenzen@gmail.com adres: Lemonierlaan 171, 1000 Brussel rekeningnr BE33 7360 1920 4246 GSM : 0476 408041

Veel werkplezier en grote solidariteit

9. VOOR MEER INFORMATIE Voor meer info over de situatie van de vluchtelingen, hun rechten, hun geschiedenis, alsook over de solidariteits bewegingen, Vluchtelingenwerk Vlaanderen: www.vluchtelingenwerk.be Solidair: www.solidair.org Plate forme citoyenne de solidarité avec les réfugiés : www.facebook.plateformecitoyenne 10.

CONTACT

Deze handleiding werd opgesteld door de actiegroep ‘Vriendschap zonder Grenzen’ (actie en solidariteitsgroep met de vluchtelingen) rond de PvdA, om solidariteit in de gemeenten te organiseren.

Handleiding gemeenten  

HOE KUNNEN WE MET ONZE GEMEENTE BIJDRAGEN AAN HET CREËREN VAN SOLIDARITEIT MET DE VLUCHTELINGEN IN ONZE GEMEENSCHAP?

Advertisement