Page 1

ceneje<š^ efoMee n

Je<e& : 1

n

Debkeâ: 10

n

cegbyeF&, 22 peevesJeejer les 28 peevesJeejer, 2014

ceeefnleer DeefOekeâej keâeÙe&keâlÙeeËvee šesueefJeCÙeemee"er GheeÙegòeâebÛee keâebieeJee

n

he=‰: 8

n

efkebâcele : 1 ®.

DeKesj kesâpejerkee} ÙeebÛeb OejCeb Deeboes}ve ceeies

DeveefOeke=âle yeebOekeâeceeÛeer le›eâej keâjCÙeeÛee DeefOekeâej heâòeâ yeeefOeleebveeÛe cegbyeF&- SKeeÅee DeveefOeke=âle yeebOekeâeceeÛee legcnebuee Lesš $eeme nesle Demesue efkebâJee legcner lÙee Mespeejer jenCeejs Demeeue lejÛe legcner DeMee yeebOekeâeceeefJe™æ le›eâej keâ™ Mekeâlee DevÙeLee legcneuee leMeer le›eâej keâjlee ÙesCeej veener DeMee Meyoele ceneheeefuekeâe GheeÙegòeâ (heefjceb[U-4) DeMeeskeâ yeeueceJeej Ùeebveer ceeefnleer DeefOekeâej keâeÙe&keâlÙeeËvee šesueefJeCÙeeme meg™Jeele kesâueer Deens. efJeMes<e cnCepes lemee mejkeâejÛee peer.Deej. DemeuÙeeÛeb mhe°erkeâjCe GheeÙegòeâebveer efouee Deens. ieesjsieebJe (hetJe&) ÙesLes jenCeejs ÙegJee mebkeâuhe Øeefle‰eveeÛes mebmLeehekeâ Je ceeefnleer DeefOekeâejer keâeÙe&keâlex meceerj Deblegues Ùeebveer ieesjsieebJe (heef§ece) ÙesLeerue jsueve YeJeve Fceejleer Mespeejerue Skeâe DeveefOeke=âle yeebOekeâeceÛeer le›eâej heeefuekesâle kesâueer nesleer. peeiee ceeuekeâeÛÙee efJevebleerJe™veÛe lÙeebveer ner le›eâej kesâueer nesleer. Ùee le›eâejerJej keâejJeeF& nesle vemeuÙeecegUs Deblegues Ùeeveer 20 peevesJejer 2014 jespeerÛÙee ueeskeâMeener efoveer GheeÙegòeâ (heefjceb[U-4) yeeueceJeej ÙeebÛÙee mece#e Deeheues ieeNneCes ceeb[ues. cee$e lÙeeJej keâejJeeF& keâjCÙeeSsJepeer GheeÙegòeâebveer Deblegues ÙeebveeÛe DeejsjeJeerÛÙee Yee<esle, legcnebuee DeMeer le›eâej keâjCÙeeÛee DeefOekeâejÛe vemeuÙeeÛes heâcee&Jeues. Ùee Depeye heefJe$Ùeeves ieesjsieebJe heefjmejeleerue ceeefnleer DeefOekeâej keâeÙe&keâlÙeeËceOÙes mebleehe efvecee&Ce Peeuee Deens. ceeefnleer DeefOekeâej keâeÙe&keâlÙeeËvee šesueefJeCÙeemee"erÛe GheeÙegòeâebveer ne keâebieeJee

ueeskeâMeener efoveer GheeÙegòeâebÛÙee DeKeNÙeeefjle Ùesle DemeuesuÙee meJe& Jee[e&leerue mebyebefOele DeefOekeâeNÙeebvee GheeÙegòeâebÛÙee oeueueele npej DemeCes keâeÙeÅeeves yebOekeâkeâejkeâ Demetve megæe ce.ve.hee. GheeÙegòeâ (heefjceb[U-4) DeMeeskeâ yeeueceJeej ÙeebÛÙee ueeskeâMeener efoveer heâòeâ GheeÙegòeâ mJeleŠ Je DevÙe Skeâ DeefOekeâejerÛe GheefmLele Demeleele. GheeÙegòeâebvee mebyebefOele DeefOekeâejer iewjnpej DemeuÙeeÛee peeye efJeÛeejuÙeeJej DejsjeJeer Jej Gle™ve IesTve ’’lees ceePee ØeMve Deens, legceÛee veener’’ Demee Gòej efceUlees. yeeueceJeej ÙeebÛÙee cegpeesjeruee Ûeehe ueeJeCÙeemee"er Deveskeâ meeceeefpekeâ mebie"ve Deelee Skeâ$e ÙesTve yeeueceJeej ÙeebÛÙee efJeYeeieerÙe ÛeewkeâMeerÛeer ceeieCeer keâjCÙeeÛÙee leÙeejerle Deensle. ÛeeueJeuÙeeÛeer ÛeÛee& Deens. leLeekeâefLele peer.Deej.Ûeer keâe@heer ceeefieleueer Demelee, JesyemeeF&šJe™ve [eTveuees[ keâ™ve IÙee Demes cnCele yeeueceJeej Ùeebveer nele Jej kesâues. cee$e DeMeeØekeâejÛÙee peer.Deej.cegUs kegâCeerner DeveefOeke=âle yeebOekeâece kesâues lejer lÙeekeâ[s heâòeâ yeIele yemeuÙeeefMeJeeÙe heÙee&Ùe GjCeej veener. lemesÛe ceeefnleer DeefOekeâej keâeÙeÅeeÛee heeÙeeÛe mebheg°ele ÙesF&ue DeMeer efYeleer JÙeòeâ keâjCÙeele Ùesle Deens.

je<š^keeoerÛÙee GcesokeejebÛeer Ùeeoer ieg}omlÙeele

cegbyeF&- keâebieÇsmeyejesyej peeieekeešheeÛeer ÛeÛe&e nesCÙeeDeeieesoj }eskeâmeYesÛÙee GcesokeejebÛeer veekeb peenerj kesâ}er peeCeej veenerle Demeb Deelee je<š^keeoer keâeBieÇsmeveb mhe<š kesâ}bÙe. je<š^keeoerÛes DeOÙe#e Mejo hekeej Ùeebveer Deepe (cebieUkeejer) oskeefiejer yebieuÙeekej hegvne Skeâoe keefj… veslÙeebyejesyej ÛeÛe&e kesâ}er. cee{e, meeleeje, efMe™j, peUieeke, jekesj, yeer[ DeeefCe keâuÙeeCe Ùee 7 celeoej mebIeele keâesCee}e Gcesokeejer odÙeekeer, Ùeekej efveCeNÙe Pee}e veener. -heeve 2 Jej

ieesjsieeJe- Deejs ogiOe Jemeenleer ceOeerue ieesjsieeJe, cejesU Je heJeF& Ùee leerve šesue veekeäÙee Je™ve Jeenve Ûeeuekeâevekeâ[tve šesue Jemetueer ÛÙee efJejesOeele Deveskeâ Je<e& efJeefJeOe jepekeâerÙe he#eebkeâ[tve iesueer Deveskeâ Je<eeËheemetve Deeboesueves keâjCÙeele Deeueer Deensle. Deeboesueves, efJejesOe nesTve megæe šesue Jemetueer meg™Ûe Deens. jmles efn og®mle

veJeer efouueer- DeeheÛes keâeÙeoe meesceveeLe Yeejleer ÙeebÛÙeemeesyele iewjkele&ve keâjCee‍NÙee oes<eer heesef}meebÛÙee efve} byeveemee"er Deehe mejkeâejves hegkeâej}s}b Deeboes}ve DeKesj ceeies Iesle}b Deens. oes<eer heesef}meebvee meòeâerÛÙee jpeskej hee"keCÙeele Dee}s Deens, Ùee Ûeejner oes<eer heesef}meebÛeer ÛeewkeâMeer kesâ}er peeCeej Deens DeMeer Iees<eCee hees}erme DeeÙegòeâebveer kesâuÙeeveblej efo}êerÛes cegKÙeceb$eer DeeefCe DeeheÛes vesles Dejefkebo kesâpejerkee} Ùeebveer Deeboes}ve ceeies Iesle DemeuÙeeÛeb peenerj kesâ}b. megjef#ele efo}êer DeeefCe efo}êerkeâjebmee"er ns Deeboes}ve nesleb. YeÇ<šeÛeejeÛÙee efkejesOeele ne }{e neslee, lÙeecegUs ne DeeheuÙee meieàÙeebÛee efkepeÙe Deens Demeb kesâpejerkee} cnCee}s. lemebÛe oesve efokemeeble efo}êekr eâjebÛes pes ne} Pee}s lÙeeyeö} kesâpejerkee} Ùeebveer efo} efiejerner kÙeòeâ kesâ}er. meke& keâeÙe&keâlÙe&ebvee MeebleheCes Iejer peeCÙeeÛeb Deekeenve kesâpejerkee} Ùeebveer kesâ}b. efo}êerÛÙee Leb[erle iesuÙee oesve efokemeebheemetve js} YekeveepekeU kesâpejerkee}, lÙeebÛes cebef$eceb[U DeeefCe lÙeebÛÙee npeejes keâeÙe&keâlÙe&emen OejCeb Deeboes}veemee"er yeme}s nesles. ÙeecegUs Ûeej cesš^es mšsMeve yebo "skeCÙeele Dee} er nesleer. lÙeecegUs efo}êerkeâjebÛes Deleesveele ne} Pee}s. Deepe cebieUkeejer ns Deeboes}ve DeeCeKeer efÛeIeU}b. -heeve 2 Jej

keâjCeej veener Je šesuener Jemetue keâ™ DeMeer oeoeefiejerÛe Deejs Øemeemeveeves ÛeeueJeueer DemeuÙeeÛes mecepeles. Deveskeâ Je<ee&heemetve Deejs ogiOe Jemeenleerleerue jmlÙeebÛeer heefjefmLeefle ‘‘pewmes Les’’ DeMeerÛe Deens. pesJne-pesJne Deeboesueves nesleele lÙeeveblej SKeeÅee yeeUeÛe nó hegjJeCÙeemee"er pemes heeuekeâ lÙeeÛÙee neleele KesUCeer osleele lÙeeÛe ØeceeCes

Deeboesueve keâjlÙeebvee Meeble keâjCÙeemee"er meeJe&peefvekeâ yeebOekeâece efJeYeeie Ke[er Je ceeleerÛeer KesUCeer lÙeebvee osTve lÙeebvee leelhegjle Meeble keâjleele. KeñsceÙe jmlÙeeceOÙes Ke[er Je ceeleer šekeâuÙeeJej leelhegjles Keñs yegpeleele Je Deeboesueve efÛeIeUue peele. cee$e keâener efoJemeebveer hejle Ke[er Je ceeleer efveIetve iesuÙeeJej Keñs hegvne nesleele. -heeve 2 Jej


2

cenecegbyeF&

22 peevesJeejer les 28 peevesJeejer, 2014

‘ke=âheÙee GhecegKÙeceb$eer cenesoÙeebÛÙee heeÙee he[t veÙes'

cegbyeF&- DeewjbieeyeeoceOÙes Keemeoej Ûebõkeâeble Kewjsbveer DeeefolÙe "ekeâjsbÛÙee heeÙee}e nele }ekeuÙeeÛeer yeeleceer ceePeeveb oeKekeuÙeeveblej lÙeeÛeer oKe} Deelee GhecegKÙeceb$eer Deefpele hekeejebveer Iesle}er Deens. Deefpele hekeejebveer lÙeebÛÙee oskeefiejer Ùee mejkeâejer yebieuÙeej heeÙee}e nele ve }ekeCÙeeÛÙee cepekeâtjeÛee Ûekeäkeâ Heâ}keâÛe }eke} e Deens. Meefvekeejer DeewjbieeyeeoceOÙes Pee}suÙee Skeâe peenerj keâeÙe&›eâceele efMekemesvee Keemeoej Ûebõkeâeble Kewjs Ùeebveer ÙegkeemesvesÛes heÇcegKe DeeefolÙe "ekeâjsbÛes heeÙe OejuÙeeÛeb ke=lle Syeerheer ceePeeveb oeKeke}b nesleb. lÙeeveblej Deefpele hekeejebveer ne Heâ}keâ }eke} e Deens. lÙeecegUs heg{ÛÙeeme "sÛe ceeieÛee MeneCee Ùee vÙeeÙeeveb Deefpele hekeejebveer ne heeÙee ve he[CÙeeÛeb Deekeenve kesâ}b Deens.

oeYees}keâj Ketve heÇkeâjCe

Deejesheerbvee 28leejKesheÙe&ble hees}erme keâes"[er

heeve 1 Je™ve ueeieCeej KeÛe& šesue ÛÙee ceeOÙeceeletve Jemetue kesâuÙee veblej lees jmlee šesue cegòeâ kesâueeÛe heeefnpes. hejbleg ‘‘ceer ceejuÙee meejKe ceie hejle Deeboesueves, leesÌ[heâesÌ[, Deeboesueve keâlÙee&ve Jej keâjlees, leg j[uÙeemeejKe keâj’’ Demee Skeâ veeškeâeÛe pevelesuee iegvns, hejbleg Ke[er Je ceeleer nsÛe keâeÙece meg™ Demele. hejbleg Ùee heâmeefJeCÙeemee"er Je uegyee[CÙeemee"er peCetkeâeF& ØeMeemeve Je mee"er keâeÙece mJe™heer lees[iee keâOeer efveIeCeej efkeâ veener? ne kebâ$eešoej efceUtve keâjerle Deensle Deme keâeÙece efomele Demele. ØeMve cee$e keâeÙece. Ùee meJe& veeškeâeceOes cegkeâ oMe&keâ yevetve pees yemetve Ùee veeškeâeÛee Deevebo uegšlees lees cee$e kebâ$eešoej. Deejs ogiOe DeeheÛes keâeÙe&keâle&s DeeefCe hees}erme Skeâceskeâebvee efYe[}s. Jemeenleer ceOeerue šesue Jemetueer Ûee "skeâe efceUeuee Deens cesmeme&. ØeeF&ce šesue DeC[ efjkeâJejerpe ØeeF&Jesš efueefcešs[ Ùee keâeÙe&keâlÙe&ebveer heesef}meebkej oie[Heâskeâ kesâ}er. Ùeele Skeâ hees} keâhebCeeruee. pÙeeves ØeLeceÛe Deeheuee jmles og™mleerMeer keâeF&ner erme efMeheeF& peKeceer Pee}e. keâeÙe&keâle&s Ske{dÙeekejÛe Leebye} mebyebOe veener Demes meebietve Je ØeJesMe ceeiee&Jej heâuekeâ ueeJetve s veener lej lÙeebveer ye@efjkesâ[med lees[}s DeeefCe Deele IegmeCÙeeÛee nele Jej kesâues Deensle. meoj kebâ$eeš oejeuee Deejss ogiOe heÇÙele> kesâ}eÙe. lÙeecegUs heesef}meebÛÙee mebÙeceeÛee yeebOe Heâgš}e. heesef} Jemeenleer ceOeerue šesue Jemetueer Ûee "skeâe 4,78,15,000 ®. Øeefle Je<e& FlekeäÙee jkeâcesme cebpegj Peeuee Deens. cnCepes meebveer peceekee}e jesKeCÙeemee"er }e"erceej kesâ}eÙe. heesef}meebveer efoJemeeÛes heâòeâ 1,31,000 ®. ØeMeemeveeuee ÅeeÙeÛes Je Flej kesâ}suÙee }e"erceejele 8 peCe peKeceer Pee}sle. DeeheÛÙee peer JejÛeer Jemetueer Deens. leer kebâ$eeš oejeÛeer keâceeF&. Skeâe keâeÙe&keâlÙe&ebveer Skeâe he$ekeâeje}e Oekeäkeâeyegkeäkeâerner kesâ}er. Keepeieer kebâheveerves kesâuesuÙee meJex#eCeeceOes meoj kebâ$eešoej mebOÙeekeâeUer he$ekeâej Yekeveele DeeheÛÙee cebef$eceb[UeÛeer yew"keâ ØelÙeskeâ veekeäÙee Je™ve efoJemeeuee ueeKeesÛeer Jemetueer keâjlees. heej he[}er. ÙeekesUer veeÙeye jepÙehee} vepeerye pebie Ùeebveer Demeer efoJemeeletve kebâ$eešoej eflevner šesue veekeäÙeeÛes efceUtve heesef}meebÛeer ÛeewkeâMeer keâjCÙeeÛeb DeeMkeemeve efo}b. Ùee Ûeejner heesef}meebvee Deelee meòeâerÛÙee jpeskej hee"keCÙeele Dee}b Deens ueeKees ®heÙes Jemetue keâjlees. ÙeeÛee DeLe& Demee kebâ$eešoej cemle, meeJe&peefvekeâ yeebOekeâece Ùee efveCeNÙeeveblej kesâpejerkee} Ùeebveer Deehe}b Deeboes}ve ceeies efJeYeeieeÛes DeefOekeâejer cemle, Deejs ØeMeemeve cemle heâòeâ Iesle DemeuÙeeÛeer Iees<eCee kesâ}er. pevelee pevelee $emle. ne keâjej efoveebkeâ Š 09/08/2013 les 08/08/2014 heÙeËle Skeâe Je<ee&Ûee keâeueeJeefOemee"er lej Mejo hekeejebyejesyej jepÙemeYeskej ogmeje Gcesokeej DeLeJee Meemeveeves yeer.Dees.šer. Dee@hejsšjÛeer vesceCetkeâ keâjsheÙeËle (Ùee hewkeâer pes DeeOeer Ie[sue les) Ùee keâeueeJeOeermee"er osCÙeeÛes cnCetve kegâCee}e hee"keeÙeÛeb, ÙeeyeeyeleÛee efveCeNÙe GodÙee yegOekeejer efo}êerle nesCee‍NÙee he#eeÛÙee je<š^erÙe keâeÙe&keâeefjCeerle efveef§ele kesâues Deens. yeer.Dees.šer. cnCepes efyeu[, Dee@hejsš, š^evmeheâj DeLee&le nesF&}, Demeb je<š^keeoerÛes keâeÙe&eOÙe#e efpelesbõ Deekne[ Ùeebveer SKeeÅee ØekeâuheeceOÙes Keepeieer kebâheveerves hewmee ueeJetve Øekeâuhe peenerj kesâ}bÙe. efkeMes<e cnCepes je<š^keeoerves 14 GcesokeejebÛeer Ùeeoer leÙeej GYeejeÙeÛee Je Skeâ "jeJeerkeâ keâeueeJeOeermee"er šesue Jemetue keâjeÙeÛee efkebâJee lÙee Øekeâuheeletve efveefce&le nesCeeNÙee JemletÛeer kesâ}er DemeuÙeeÛeb peenerj kesâ}bÙe. heCe Gcesokeejermee"er ceb$eer efJeef›eâ Skeâe "jeJeerkeâ JesUs mee"er keâjeÙeÛeer Je meoj Øekeâuhe Skeâ heeT} ceeies Iesle DemeuÙeecegUs je<š^keeoerÛeer hebÛeeF&le MeemeveeÛÙee meghego& keâjeÙeÛee. Deveskeâ ØekeâuheeceOes Meemeve Pee}erÙe. lÙeeleÛe keâeBieÇsmeves GcesokeejebÛÙee Ùeeoermee"er keâesCeleerner Keepeieer kebâheveeruee GlheVe PeeuesuÙee JemletÛe Skeâ "jeJeerkeâ ne}Ûee} kesâ}er vemeuÙeecegUs je<š^keeoerÛÙee ieesšele DemkemLelee hemej}er Deens. je<š^keeoerle 7 les 8 peeieebmee"er Depetvener ØeceeCeele Kejsoer keâjCÙeeÛes keâjej megæe keâjles. Deveskeâ yeer.Dees.šer. ØekeâuheeceOÙes Meemeve keâeÙece «eenkeâeÛeer efle{e keâeÙece Deens. Ùee peeiee keâeBieÇsmemeesyele ÛeÛe&e keâ™ve Deo}eryeo}er keâ™ve IesCÙeeÛee efveCeNÙe je<š^keeoerves Iesle}eÙe Je efveÙeble$ekeâeÛeer Yetefcekeâe yepeeJele Demelees. hejbleg peveleskeâ[tve Je<eexvetJe<e& šesue keâMeemee"er Jemetue keâjle heCe keâeBieÇsmeves ÙeeoerÛe leÙeej kesâ}er vemeuÙeecegUs je<š^keeoerves jneÙeÛeb ÙeeÛeb Gòej Meemeveekeâ[s veenerÛe. SKeeÅee Øekeâuheeuee GcesokeejerbÛeer Ùeeoer legle&eme ieg}omlÙeele "ske}er Deens.

keâjesÌ[heefle kebâ$eešoej ...

cegbyeF&- [e@. vejsbõ oeYees}keâj Ketve heÇkeâjCeer hegCes heesef}meebveer Deškeâ kesâ}suÙee veeieesjer ieBieÛes meomÙe ceveer<e veeieesjer DeeefCe efkekeâeme Keb[} s kee} Ùeebvee heese} f meebveer 28 leejKesheÙe&lb e hees}erme keâes"[er megveeke}erÙe. Ùee oesIeebveener Deepe keâesše& le npej keâjCÙeele Dee}b. Ketve Pee}e lÙee efokeMeer Deecne}e "eCÙeele Deškeâ kesâ}er. ceie hegCÙeele Ketve keâ™ve Deecner "eCÙeele nse} f keâe@hšjves Dee}es keâe?, Demee Ùegòeâerkeeo Deejesheervb eer kesâ}e. heese} f meebkej jepekeâerÙe oyeeke DemeuÙeecegUÛs e Deecne}e ieeske}b peelebÙe DeeefCe iegvne keâyet} keâjCÙeemee"er heese} f meebveer hewmes osT kesâ}s Demee Deejeshener lÙeebveer kesâ}e. heCe, Ùee oesIeebkeâ[tve nlÙesmee"er keehejCÙeele Dee}s}b efhemleg} nmleiele keâjCÙeele DeeuÙeeÛeb heese} f meebveer meebeif ele}b. DeKesj DeefOekeâ leheemeemee"er keâesše& ves oesIeebveener hees}erme keâes"[er megveeke}er.

[esbefyeke}erle kesâefcekeâ} }esÛee, efnjkÙee heekemeeves [esbefyeke}erkeâj Dekeekeâ

DeKesj kesâpejerkee} ÙeebÛeb...

je<š^keeoerÛÙee GcesokeejebÛee...

"eCes- [esbefyeke}erÛÙee SceDeeÙe[ermeer Heâspe 1 Yeeieele Deepe efnjkee heeTme he[}e, ne heeTme he[tve iesuÙeeveblejner efnjkÙee jbieeÛes DekeMes<e peefceveerkej efometve Ùesle nesles. Deveskeâebvee ne jbie heentve efnjkee jbie kegâCeer šekeâ}e Demeekee?, Demee mebMeÙe Ùesle neslee. cee$e SceDeeÙe[ermeer Yeeieele meke&$e ne jbie efometve Dee}e. [esbefyeke}erle SceDeeÙe[ermeerÛeer heÇog<eCeeÛeer škeäkesâkeejer kegâ"heÙe&ble ies}er Deens, ÙeeÛeer keâuhevee Ùeeke™ve Ùesles.

ceneje<š^ heÇog<eCe efveÙeb$eCe ceb[UeÛÙee DeefOekeâeÙeebveener ÙeekesUer yees}ekeCÙeele Dee}b. cee$e jmlÙeekejÛeb efnjkÙee jbieeÛeb ÂMÙe heentve DeefOekeâejerner Dekeekeâ Pee}s DeeefCe keâeÙe yees}ekeb ns DeefOekeâeÙeebvee keâUsveemeb Pee}b. cnCetve DeefOekeâeÙeebveer Ùeekej yees}Ceb šeU} b Deens. cee$e efnjkÙee jbieeÛee heeTme Deveskeâebvee Oe[keâer YejkeCeeje Deens. kesUerÛe keâener kesâ}b veener, lej ner heefjefmLeleer DeeCeKeer YeÙeevekeâ nesT Mekeâles,

ceneje<š^ efkeOeeveceb[U meefÛekee}Ùeele veeskeâjerÛeer mebOeer

cegbyeF&- ceneje<š^ efkeOeeveceb[U meefÛekee}Ùeeleer} OkeveerÙeb$eCee Ûee}keâ leLee Ùeebef$ekeâ Ùee heoemee"er Depe& ceeieefkeCÙeele Dee}s Deensle. SkeâtCe efjòeâ 14 heos YejCÙeele ÙesCeej Deens. Gcesokeejebveer Deehe}s Depe& GhemeefÛeke, keâ-1 (DeemLeehevee) ceneje<š^ efkeOeeveceb[U meefÛekee}Ùe, efkeOeeve Yekeve, ye@keâyes kesâkeâêscesMeve, cegbyeF&, 400 032 Ùee heòÙeekej veesboCeerke=âle šhee}eÉejs efkeefnle vecegvÙeele mebhetCe& leheefMe} emen meescekeej efo. 3 Heâsy®keejer 2014 heÙe&ble heesnesÛeleer} Demes hee"keekesle, Demes keâUefkeCÙeele Dee}s Deensle.


22 peevesJeejer les 28 peevesJeejer, 2014

jIegveeLeoeoe heešer} ÙeebÛee ‘Deehe’ceOÙes heÇkesMe

ceneje<š^ jepÙe Meslekeâjer mebIešvesÛes DeOÙe#e jIegveeLeoeoe heešer} Ùeebveer Deece Deeoceer heešer&ceOÙes heÇkesMe kesâ}eÙe. cegbyeF&le Pee}suÙee ‘Deehe’ÛÙee he$ekeâej heefj<eosle jIegveeLeoeoebveer Ùee meboYe&ele} er Iees<eCee kesâ}erÙe. iesuÙee keâener efokemeebheemetve jIegveeLe oeoe heešer} DeeheceOÙes heÇkesMe keâjCeej DemeuÙeeÛeer ÛeÛe&e nesleer. DeKesjerme Deepe cebieUkeejer jIegveeLe oeoebveer DeeheceOÙes peenerj heÇkesMe keâ®ve ÛeÛe&s}e hetCe&efkejece efo}eÙe. jIegveeLe oeoe DeeheceOÙes DeeuÙeecegUs heefMÛece ceneje<š^ele DeeheÛeer GheefmLeleer peeCekeCeej Deens. mkeeefYeceeveer Meslekeâjer

cegbyeF& neÙekeâesš&eÛee Deefpele hekeej DeeefCe helebiejekeebvee oCekeâe

cegbyeF&- GÛÛe vÙeeÙee}ÙeeÛeer Deefpele hekeej DeeefCe hebleiejeke Ìkeâoce Ùeebvee oCekeâe. hebleiejeke Ìkeâoce ns cenmet} ceb$eer Demeleevee, hegCÙeeleer} hegCes efpeune ogOe Glheeokeâ mebIeeÛÙee leeyÙeele Deme}s}er peeiee n[heCÙeeÛee Ùee oesvner ceb$ÙeebÛee heÇÙele> neslee. heCe lÙeekej Deelee cegbyeF& GÛÛe vÙeeÙee}Ùeeveb mLeefieleer efo}erÙes. 1969 heemetve hegCÙeele hegCes efpeune ogOe Glheeokeâ mebIeeÛÙee leeyÙeele DemesuÙeeÊ 20 Skeâj peeies hewkeâer De[erÛe Skeâj peeiee Deefpele hekeej ÙeebÛÙee hegCes efpeune efMe#eCe ceb[U DeeefCe De[erÛe Skeâj peeiee hebleiejeke Ìkeâoce ÙeebÛÙee Yeejleer efkeodÙeeheer"e}e nmleeblejerle keâjCÙeeÛee Meemeve efveCeNÙe 2009 mee}er Pee} e neslee. lÙee Meemeve efveCeNÙee efkejesOeele hegCes efpeune ogOe Glheeokeâ mebIeeves efjš ÙeeefÛekeâe oeKe} keâ®ve Deekneve efo} s. ies}er Deveskeâ ke<e&s ns heÇkeâCej meg® Demeleevee Deepe keâesš&eveb Ùee heÇkeâjCeele oesvner ceb$ÙeebÛÙee efMe#eCe mebmLeebvee Ùee Ìpeefceveer nmleeblejerle keâjCÙeekej mLeefieleer DeeCe}er Deens. keâesš&eÛeer mLeefieleer cnCepes Deefpele hekeej DeeefCe hebleiejeke Ìkeâoce Ùeebvee meCemeCeerle ÛehejekeâÛe DemeuÙeeÛeb yees}b} peeleÙe. lej jepÙe mejkeâej}e DeMee heÇkeâejs Ìpeceerve nmleebkeâjCe keâjCÙee mebyebOeer 6 Dee"ke[dÙeele Gllej oeKe} keâjCÙeeÛes DeeosMe efo}sle.

3

cegbyeF&

DeKesj ceesveesjs} OeekeCÙeemee"er meppe, cegbyeF&keâjebvee efo}emee

mebIešvesÛes vesles jepet Mesóer ns Deehemeesyele Iejesyee kesâuÙeeveblej jIegveeLe oeoebveer Ùegleer keâjCÙeeÛeer MekeäÙelee nesleer. heCe ‘Deehe’ceOÙes heÇkesMe kesâ}eÙe. Deece Deeoceer he#e ne Skeâe ÛeUkeUerletve GYee jeefn}s}e he#e Deens. veslÙee,heg{e‍NÙeebÛee ne he#e veener lÙeecegUsÛe Deecner ‘Deehe’ceOÙes heÇkesMe kesâ}e. jepÙeele 3 }eKe Meslekeâ‍NÙeebveer DeelcenlÙee kesâuÙeele heCe Ùeeyeö} efkejesOeer he#eebveer jepÙe mejkeâej}e peeye megæe efkeÛeej}e veener. ceeieer} ke<eer& jepet Mesóer Ùeebveer ‘Deehe’Meer Ùegleer ve Deecner ÙeecegUs efkejesOeer he#eebvee meòeâ keâjCÙeeÛee efveCeNÙe Iesle}e. keâener leekeâero efo}er nesleer Ùeeheg{s Meslekeâjer efokemeebhegkeer&Ûe lÙeebveer ceneÙegleerle heÇkesMe mebIešvee legceÛÙeemeesyele jent Mekeâle veener kesâ}eÙe. mkeeefYeceeveerves ceneÙegleerMeer Demebner jIegveeLe oeoebveer mhe<š kesâ}b.

me}ceeve keâjCeej jeng} ieebOeerbÛee heÇÛeej?

ceesvees jsukesÛee heefn}e šhhee

- heefnuÙee šhhÙeele SkeâtCe Deblej 9 efkeâ.ceer. - heÇlÙeskeâ 1 efkeâ}esceeršjkej mšsMeve - heefn}e šhhee ke[eUe les Ûesbyetj - heefnuÙee šhhÙeeÛee SkeâtCe KeÛe& 1500keâesšer - efleefkeâšebÛes oj 5 les 11 ®heÙes

cegbyeF&- 2010 heemetve DeeheCe meieUs pÙee #eCeeÛeer keeš heenle neslees lees #eCe DeKesj Dee}e. cegbyeF&keâjebÛee heÇkeeme megKeo keâjCÙeemee"er ceesveesjs} }kekeâjÛe cegbyeF&keâjebÛÙee meskesle oeKe} nesCeej Deens. ceefnveeDeKesj ceesveesjs} heÇkeeMeebÛÙee meskesle npej nesF&}. cegbyeF& ceesveesjs}yeeyele megj#esÛÙee meke& ÛeeÛeCÙee hetCe& PeeuÙee Deensle. megj#ee DeefOekeâe‍NÙeebveer ceesveesjs}

megjef#ele DemeuÙeeÛee efo}s}e Denkee} SceSceDeej[erSves jepÙe mejkeâejkeâ[s meesheke}e Deens. Deelee ceesveesjs} keâOeer meg™ keâjeÙeÛeer ÙeeÛee efveCeNÙe jepÙe mejkeâej }kekeâjÛe IesF&}. SceSceDeej[erSÛÙee cnCeCÙeevegmeej ceesveesjs} cegbyeF&keâjebÛÙee meskesle oeKe} kneÙe}e meppe Pee}erÙe. lÙeeÛeb GodIeešve 30 peeveskeejer les 2 Heâsy®keejerojcÙeeve nesCÙeeÛeer MekeäÙelee Deens.

Gòej YeejleerÙe meceepe ieesjsieeJe efnvo ces hewoe ngS nce, efnvo keâer mebleeve nQ~ efnvo kesâ Keeeflej cejs nce, yeme Ùener Dejceeve nw~~ YeepeheÛes hebleheÇOeeveheoeÛes Gcesokeej vejsbõ ceesoer ÙeebÛÙeemeesyele helebieyeepeer keâjCeeje ‘oyebie’mšej me}ceeve Keeve Deelee jeng} ieebOeerbmee"erner heg{s mejmeeke}eÙe. keâeBieÇsmeÛes GheeOÙe#e jeng} ieebOeer Ùeebvee ceePeer iejpe DemeuÙeeme efkeâbkee lÙeebÛeer FÛÚe DemeuÙeeme Deeieeceer efveke[Cegkeâerle lÙeebÛeener heÇÛeej keâjerve Demeb me}ceeve Keeveves cnš}b Deens. De}erkeâ[sÛe iegpejeleÛes cegKÙeceb$eer DeeefCe YeepeheÛes hebleheÇOeeve Gcesokeej vejsbõ ceesoer Ùeebveer DeeÙeesefpele kesâ}suÙee Deeblejje<š^erÙe helebie ceneslmekee}e DeeheuÙee Deeieeceer efHeâuce ‘peÙe nes’ heÇceesMevemee"er npesjer }eke}er nesleer. ÙeekesUer lÙeeves ceesoer ÙeebÛÙee keâeceeÛeb keâewlegkeâ kesâ}b nesleb. ÙeeDeeOeer me}ceeve Keeveves Deece Deeoceer heešer&yeö} keòeâkÙe kesâ}b nesleb. jeng} ieebOeer ce}e jepekeâejCeer cnCetve Deeke[leele. lÙeebvee heÇÛeejemee"er ceePeer iejpe keešuÙeeme ceer lÙeebÛeer vekeäkeâerÛe ceole keâjsve. ceesoer DeeOeerÛe Flekesâ heÇefmeæ Deensle lÙeebvee ceePeer keâeÙe iejpe. osMeeleer} heÇlÙeskeâ jepÙe ns meejKes Deens DeeefCe lÙee}e meejKesÛe cenlke efo}s heeefnpes. lÙeeÛeheÇceeCes heÇlÙeskeâ veslÙee}e meceeve cenlke efo} s heeefnpes. osMeele Ûeebie}er keâeceefiejer keâjCee‍NÙee veslÙee}e cenòke osCeb iejpesÛe Deens Demeb cele me}ceeveves kÙeòeâ kesâ}bÙe.

DeeheCe meJeeËvee Øepeemeòeekeâ efoveeÛÙee

neefo&keâ MegYesÛÚe keâeÙe&›eâce - PeW[e Jebove, mekeâeUer 9:00 Jeepelee ØecegKe heengCes- meceerj osmeeF& (ØeJeòeâe, cegb.keâeb.) Keueerue Mes" (Jeefj‰ veslee, keâeb«esme) metÙe&keâeble efceßee (cegb.Øe.Ùeg.keâeb.ceneceb$eer) meceerj Deblegues (mebheeokeâ-ceneje°^ efoMee) mLeU- efØeÙebkeâe JesuhesâÙej meesmeeÙešer, Meefce&uee nesšueÛÙee Mespeejer, GVele veiej, jes[ veb. 2, Øesce veiej ieesjsieeJe (heef§ece)

efJeveeso efceßee

DeOÙe#e Gòej YeejleerÙe meceepe ieesjsieeJe


4

efJeefJeOee

22 peevesJeejer les 28 peevesJeejer, 2014

peerJeve ceb$e

Deveskeâoe DeeheCe Demes heg®<e heenlees, pÙeebvee lÙeebÛÙee keâle&glke DeeefCe leekeâoerÛÙee #ecelesvegmeej ÙeMe heÇehle nesle veener. kÙeekeneefjkeâ Â<šerkeâesveeletve Ùeeceeies efkeefkeOe keâejCeb Demet Mekeâleele. pÙeeceOÙes kesU, efmLeleer, heÇÙele> DeeefCe megefkeOee Ùee iees<šerner cenlkeeÛÙee Demeleele. efnbot Oece& ieÇbLeebceOÙesner efkeMes<eleŠ SKeeodÙee heg®<eeÛÙee Glkeâ<e& DeeefCe ÙeMeeceOÙes keâener Keeme iees<šer efveCe&eÙekeâ DeeefCe YeeiÙeeÛeer efoMee yeo} keCee‍NÙee ceeveuÙee iesuÙee Deensle. efnbot Oece&ieÇbLe ceneYeejleeceOÙes Deveskeâ keerj DeeefCe DemeeceevÙe heg®<eebyeö} meebieCÙeele Dee}s Deens. ÙeeÛee ceneieÇbLeevegmeej heg®<eebveer heg{er} Dee" iees<šerbkeâ[s efkeMes<e }#e odÙeekes. Ùee Dee" iees<šerbcegUs heg®<eeÛes ogYe&eiÙener meewYeeiÙeele yeo}t Mekeâles. oce - leekeâo, efnccele, peesMe DeeefCe Glmeen keâesCelesner }#edÙe YesoCÙeemee"er efveCe&eÙekeâ "jles. yegæer - ÛeelegÙe& efkeâbkee ngMeejer heg®<ee}e keâesCelÙeener keeF&š, keâ"erCe heefjefmLeleerceOetve yeensj keâe{t Mekeâles. Ùeemee"er ÙeesiÙe kesUer ÙeesiÙe efveCeNÙe IesCes DeekeMÙekeâ

Deefveõe Ùee efkekeâejeheemetve otj keâmes jenlee ÙesF&}?

Deens. GÛÛe kegâU - heg®<e GÛÛe kegâUeleer} DemeCes DeeefCe lÙeeÛes mebmkeâej, DeeÛejCe, keâce& DeeefCe efkeÛeej lÙeeÛee ceeve kee{keleele. %eeveer - heg®<e, %eeveer cnCepesÛe efMeef#ele DemeCes DeekeMÙekeâ Deens. efkeMes<eleŠ MeeŒeebÛes %eeve DeeefCe lÙeeÛeer kÙeekeneefjkeâ meceepe ÙeecegUs heg®<ee}e heÇefle…e heÇehle nesles. ÌHeâgkeâšÛÙee ye{eÙee ceejCes - keeÛeeUlee efkeâbkee iejpeshes#ee peemle yees}Ces ne Skeâ heÇkeâejÛee oes<e Deens. ÙeecegUs heg®<eeves keâceer DeeefCe keâeceehegjles yees} ekes, Ùee iees<šercegUs lees mevceeveveerÙe yevelees. oeveer - oeve keâjCeeje kÙeòeâer Flejebkeâ[tve mevceeve DeeefCe heÇsce heÇehle keâjlees. GhekeâejeÛeer peeCeerke "skeCeeje - SKeeodÙeeves kesâ}s}er ceole }#eele "sketve leeÛÙeeyeo} mecehe&CeeÛee Yeeke "skeCeeje ke=âle%e heg®<e mevceeveeme hee$e "jlees. DeelceefkeMkeeme - YeÙe DeeefCe heUhegšsheCee otj "sketve heje›eâceer DeeefCe OewÙe&Meer} heg®<e DeelceefkeMkeemeeves heefjhetCe& Demelees.

Ùeesie

DeejesiÙe 1. kesiekesieàÙee keâejCeebveer Dee}s}e leeCe-leCeeke, ef[heÇsMeve keâceer kesâuÙeeme HeâeÙeoe neslees. lÙeekeâefjlee Ùeesieemeves, heÇeCeeÙeece, OÙeeve keâjCes, mekeâeUer efkeâbkee meeÙebkeâeUer efHeâjCes efkeâbkee lelmece n}keâe-Heâg} keâe kÙeeÙeece keâjekee. 2. kÙemeveeheemetve cegòeâ nesTve mekeâejelcekeâ efkeÛeej ke mekeâejelcekeâ peerkeve peieCÙeeÛee ÙeMemkeer heÇÙele> kesâuÙeeme Ùee kÙeeOeerheemetve otj jenlee ÙesF&}. 3. peskeCeeÛÙee kesUe "jketve lÙee kesUer efveÙeefcele peskeCe IesCes, heÛeeÙe}e n}keâe Deenej IesTve ÛeÙeeheÛeÙe efyeIe[Ceej veener ÙeeÛeer keâeUpeer IesTve Ûene, keâe@Heâer, MeerlehesÙe Ùeeheemetve otj jeefnuÙeeme ner kÙeeOeer pe[Ceej veener. 4. efveÙeefcele kÙeeÙeece kesâuÙeeme Mejerj n}kesâ ke mkemLe nesles; hejbleg PeesheCÙeehetkeer& kÙeeÙeece šeUekee. mekeâeUer Ùeesieemeves, heÇeCeeÙeece kesâuÙeeme DeefOekeâ }eYe neslees. 5. PeesheCÙeeÛeer kesU ke henešs G"CÙeeÛeer kesU efveM‍efÛele keâjekeer. 6. Peesheleevee Mejerj ef{}s keâ™ve oerIe&M‍kemeveeÛee DeYÙeeme keâjekee. 7. meeÙebkeâeUer keâesceš heeCÙeeves efkeâbkee GvneàÙeele meeceevÙe heeCÙeeves me>eve kesâuÙeeme }eYe neslees. 8. MekeäÙeleeskej De}ece& }eket veÙes. keäkeefÛele heÇmebieer iejpe YeemeuÙeeme }eke}e lej Ûee}s}. 9. Peesheleevee DeOe&e ieêeme iejce otOe hÙeekes. mLet} kÙeòeâerves cee$e ogOeeÛee heÇÙeesie keâ™ veÙes. 10. Mejerjeme n}keâe cemeepe kesâuÙeeme DelÙeble }eYe neslees. DeMee heÇkeâejs Deehe}er efoveÛeÙe&e ke Deenej-efkenej "skeuÙeeme Deefveõsheemetve otj jenlee ÙesF&} ke efvejesieer peerkeve peielee ÙesF&}.

ef›eâÙee : 1) ob[emeveele yemetve [ekee heeÙee ogce[tve šeÛes}e efmekeveerkej (iegoe kee GhemLesbõerÙeeÛÙee ceOÙe Yeeieekej) }ekee. 2) GpekÙee heeÙeeÛÙeešeÛes}e GhemLesbõerÙeeÛÙee kejer} Yeeieekej efmLej keâje. 3) [ekÙee heeÙeeÛÙee IeesšdÙeekej GpekÙee heeÙeeÛee Ieesše heeefnpes. leUheeÙe, peebIee kee heesš-ÙeebÛÙee ceOÙes Demeekes. 4) ieg[Ies peefceveer}e šskeâ}s}s Demeekesle. oesvner nele %eeve cegõsÛÙee efmLeleerle ieg[IÙeekej šskeâtve "skee.

5) hee"erÛee keâCee mejU Demeekee. [esUs yebo keâ™ve oesvner YegkeÙeebÛÙee ceOÙes ceve SkeâeieÇ keâje. }eYe : 1) efmeæevÉeje mesefkele nesCÙeeves ÙeeÛes veeke efmeæemeve Deens. yeÇåceÛeÙe&eÛeer j#ee keâ™ve TOke&jslee yevekeles. 2) keâeceeÛee kesie Meeble keâ™ve ceveeÛeer ÛebÛe}lee otj keâjles. 3) cegUkÙeeOe kee Ùeewve jesieebmee"er }eYeoeÙekeâ Deens. 4) kegâb[ef}veer peeie=leermee"er ns Deemeve Gllece Deens.


5

efJeefJeOee

22 peevesJeejer les 28 peevesJeejer, 2014

ceg®ceeÛeer heefn}er DekemLee cnCepes yeê@keâ ns[d‍me nesÙe. šerve Speme& keie&eleer} ceg}eceg}erbvee ner mecemÙee cees"dÙee heÇceeCeele meleekele Demeles. peskne DeeheuÙee Mejerjeleer} les} ieÇbLeer meeceevÙehes#ee peemle heÇceeCeele les} Glheeove keâjleele, leskne lkeÛeskejer} efÚõ yebo nesleele. lÙeecegUs Ûesn‍NÙeekej yeê@ keâ ns[d‍me efvece&eCe nesle Demeleele. yeê@keâ ns[d‍me ns Ûesn‍NÙeekej, veekeâekej, iee}ekej ke ceeLÙeekej Ùesle Demeleele. Ûesn‍NÙeekej les}eÛeer efve‍‍efce&leer keâjCee‍NÙee ieÇbLeer DeOeerkeâ DemeuÙeeves yeê@keâ ns[d‍me ke ceg®ce ÙesCÙeeÛes heÇceeCe peje peemle Demeles. pÙeebÛeer lkeÛee ner Dee@F&}er Demeles, lÙeebvee yeê@keâ ns[d‍meÛeer mecemÙee cees"dÙee heÇceeCeele Demeles. Heâsme kee@Me DeeefCe Heâsme pes} ÙeebÛee keehej keâ™ve yeê@keâ ns[d‍meÛÙee mecemÙee mees[efkeuÙee peeleele. lÙeebÛÙee keehejeves Ûesn‍NÙeekejer} les}eÛes Glheve> keâceer nesles. lÙeecegUs vekeerve yeê@keâ ns[d‍me leÙeej nesCÙeeÛeer heÇef›eâÙee Kegbšles. meesyeleÛe pegves yeê@keâ ns[d‍mener veeefnmes nesCÙeeme ceole nesles. Ûesn‍NÙeekejer} lespe keâeÙece "skeCÙeemee"er keâceerle keâceer ceskeâDehe kesâ}e heeefnpes. GheÛeej- ceg}leeveer ceeleer DeeefCe ieg}

heekeâke=âleer

efnjkeer keâ{er

ceg}leeveer ceeleerle Lees[erMeer pekeÛeer keâCeerkeâ DeeefCe nUo heg[ šekeâtve leÙeej Pee}s}s efceßeCe DeebIeesUerhetkeer& Ûesn‍NÙeekej }ekeuÙeeves yeê@keâ ns[d‍me keâceer nesleele ke Ûesnjener Keg}lees. oner efkeâbkee leekeâele DeeskÙeeÛeer heg[ šekeâtve lÙeeÛee }she Ûesn‍NÙeekej }eket keâener kesUeveblej keâesceš heeCÙeeves Ûesnje Oegketve šekeâekee. veejUeÛÙee les}eceOÙes DeeuÙeeÛee jme efcemeUtve Ûesn‍NÙeekej }ekeekee. ef}byeeÛee jme, legUMeerÛÙee heeveebÛee jme, ieg}eye heeCeer ke efieêmejerve ns meejKÙee heÇceeCeele efcemeUtve Skeâe keâeÛesÛÙee hee$eele Skeâ$e keâjekes. ne }she Ûesn‍NÙeekej }ekeuÙeeme yeê@keâ ns[d‍meÛeer mecemÙee otj nesles. nUo, oner ke yesmeve Skeâ$e keâ™ve leÙeej Pee}s} e }she Ûesn‍NÙeekej }ekeekee. Skeâ leemeeveblej keâesceš heeC‍Ùeeves Ûesnje Oegketve šekeâekee. peebYegU, yeesj ke DeebyÙeeÛeer keâesÙe yeejerkeâ keâ™ve yesmeveeceOÙes efcemeUekeer. ne }she Ûesn‍NÙeekej }ekeuÙeekej HeâeÙeoe neslees.

meeefnlÙe : 50 ieÇ@ce oner, Skeâ keešer otOe, }meCeeÛÙee oesve } neve heekeâàÙee, Lees[bmeb Dee}b, meele-Dee" heeveb keâ{erhellee, heeke keešer yeejerkeâ efÛej}s}er keâesefLebyeerj, Skeâ }neve efnjkeer efcejÛeer, meeKej DeeefCe ceer" ÛekeerheÇceeCes. ke=âleer : meke&heÇLece otOe DeeefCe ceer" mees[tve kejer} meke& meeefnlÙe Skeâe Yeeb[dÙeele Skeâ$e keâ™ve IÙeekesle. ns efceßeCe efcekeämejceOÙes keeštve IÙeekes. veblej kesieàÙee Yeeb[dÙeele keâe{tve lÙeele otOe ke ceer" Iee}tve Skeâpeerke keâjekes. keâ{er heeleU nkeer DemeuÙeeme lÙeele Lees[s heeCeer Iee} ekes. peskeCeeÛÙee DeeOeer hÙeeÙeÛeer DemeuÙeeme Leb[ mekNn keâjekeer. eye pe} ÙeebÛee }she Ûesn‍NÙeekej }ekeuÙeeve lkeÛee ceg}eÙece jenles. meesyele yeê@keâ ns[d‍mener Ùesle veener. Dee"ke[dÙeeletve efkeâceeve Skeâoe lejer veejUeÛes heeCeer Ûesn‍NÙeekej }eke}s heeefnpes. lkeÛee keâesj[er he[le veener. heeCÙeele efYepe}suÙee

kemeF&ÛÙee efkeâ}êdÙeeFlekeâeÛe cenòkeeÛee Deve&eàÙeeÛee pe}ogie& Deens. Deve&eUe ÙesLes peeCÙeemee"er kemeF&letve iee[erceeie& Deens. kemeF&-vee}emeesheejeefvece&Uceeie&s DeeieeMeer-Deve&eUe Demes iee[erceeie&eves peelee Ùesles. cegbyeF&Denceoeyeeo ceeie&ekejer} efMejmee[ HeâešÌÙeeke®ve efkejej-Deve&eUe Demesner Ùeslee Ùesles. cegbyeF&-metjle Ùee heefMÛece jsukes ceeie&ekej efkejej mšsMeve Deens. efkejej}e jsukesves heesnesÛetve lesLetve DeeieeMeer Deve&eUe iee"lee ÙesF&}. efkejej les Deve&eUe ns meeOeejCe hebOeje efkeâ.ceer Ûes Deblej heej keâjCÙeemee"er yemesmeÛeer Gllece meesÙe Deens. yeme mše@he heemetve DeeheCe keâesUerkee[ÌÙeeletve meeiej efkeâvee‍NÙee} e one efceefvešebceOes heesnesÛelees. meeiejele efkemle=le hemej}s}s DeeefCe Pee[erves veš}s}s Deve&eàÙeeÛes yesš DeeheuÙee}e Glmeeefnle keâjles. cee$e Ùee yesšekej peeCÙeemee"er yeesšerÛeer DeekeMÙelee Deens. yesš DeeefCe cegKÙeYegYeeie Ùee ceOes

ÙesCÙeepeeCÙeemee"er HeâsjeryeesšerÛeer ÙesLes meesÙe kesâ}s}er Deens. Ùee Heâsjeryeesšer "j}suÙee kesUsvegmeejÛe Ùespee keâjerle Deemeleele. lÙeecegUs lÙeebÛÙee kesUe heentve Deehe}s efveÙeespeve kesâuÙeeme kesU keeÙee peele veener. hebOeje efceefvešebÛee pe}heÇkeeme keâ®ve DeeheCe Deve&eàÙeeÛÙee yesšekej heesnesÛelees. Ùee yesšekej nes[ermee"er Oekeäkeâe veener lÙeecegUs meeiejeÛÙee heeCÙeeleÛe Gle®ve Ûee}le efkeâvee‍NÙeekej Ùeekes }eieles. Deve&eàÙeeÛÙee yesšekej efkeâ} êdÙeekÙeeflejeròeâ Flej YetYeeieekej keâesUeryeebOekeebÛeer kemleer Demetve keâener Yeeieele Mesleerner kesâuÙee peeles. Ùee keâesUeryeebOekeebveer efkeâvee‍NÙeekej keâe}erkeâe ceelesÛes ceboerj GYes kesâ}s}s Deens. keâe}erkeâeceeles}e veceve keâ®ve heg{s efveIeeuÙeekej IejebÛÙee ceOetve peeCee‍NÙee keešsves DeeheCe one-hebOeje efceefvešebceOÙes Deve&eUe efkeâ}êdÙeeÛÙee YeuÙeeYekeäkeâce ojkeepee meceesj Ùesketve Le[keâlees. ojkeepeemeceesjÛÙee keeUtÛÙee

hegUCeerkej oesveÛeej nes[keâerner efkemeeke}s}er Demeleele. meeOeejCe Ûeewkeâesveer DeekeâejeÛÙee Deve&eUÇÙeeÛee efkeâ} êe Deens. ÙeeÛee cegKÙeojkeepee GlejeefYecegKe Deens. Ùee ceneojkeepee efMekeeÙe ie[e}e Depetve oesve heÇkesMeÉejsner Deensle. ceneoejekej keeIe, nlleerbÛeer efMeuhes lemesÛe Heâg} ebÛeer kes}yegóer keâe{}s}er Demetve ojkeepeeÛÙee ceeLÙeekej ceje"er efMe}e}sKe }eke}s}e Deens. ne oskeveeiejer ef} heerleer} efMe}e}sKe keeÛelee Ùeslees. yeepeerjeke hesMekes Ùeebveer ne efkeâ}êe yeebOetve hegCe& kesâuÙeeÛee G}êsKe Ùeele Deens. heÇkesMekoejeÛÙee Deele henejskeâ‍NÙeebÛÙee oske[ÌÙee Deensle. kejÛee Iegceš YekÙe Demetve osKeCee Deens. Ùee ojkeepeeÛÙee Deele ogmeje ojkeepee Demetve lesLetve lešyeboerkej peeCee‍NÙee heeÙe‍NÙeebÛee ceeie& Deens. lešyeboerke®ve ie[e}e Heâsjer ceejlee Ùesles. heefmleme-ÛeeUerme Heâgš GbÛeerÛeer Yekeäkeâce lešyeboer Demetve peeieespeeie yeg®peebÛeer iegbHeâCe kesâ} s}er Deens. Ùee yeg®peebceOes KeesuÙeener kesâ}suÙee Deensle. lÙeele peeCÙeemee"er heeÙe‍NÙeebÛee ceeie&ner kesâ}s}e Deens. lešyeboerke®ve otjheÙe&bleÛee heÇosMe heeneÙe}e efceUlees. cepeyetle DeeefCe GbÛe lešyeboer DemeuÙeecegUsÛe yengoe efkeâ}êdÙeeYeeskeleer Kebokeâ kesâ}s}e vemeekee. lešyeboerceOes peeieespeeie ceejefiejermee"er yeiÙee kesâ}suÙee Deensle. Deve&eàÙeeÛÙee lešyeboerÛÙee Deele heeCeer cegye}keâ Deens. lÙeecegUs DeeleceOesner kÙekemLeerle Mesleer kesâuÙee peeles. $ebyekesâMkejeÛes cebefoj DeeefCe nepeerDe}er DeeefCe MeneDe}er ÙeebÛeer Le[ieer ceOeuÙee YeeieeceOes Deensle. efkeâ}êdÙeeceOeer} kee[ÌÙeebÛÙee peeslÙeekejner Mesleer kesâ}er peeles ns heentve DeeMÛeÙe& keešles.


22 peevesJeejer les 28 peevesJeejer, 2014

mebheeokeâerÙe

6

mebheeokeâerÙe Øepeemeòeekeâ efoveeÛÙee efveefceòeeves...

Yeejleeyeeyele Demes yees}}s peeles keâer lees SKeeodÙee efkeleUlÙee Yeeb[dÙeemeejKee (cesušerbie hee@š) Deens. ner mebkeâuhevee hebOejeMes ke<e&ebhetkeer& Demeleer lej Yeejlee}e leer DeefOekeâ }eiet he[}er Demeleer. keâejCe meieàÙee peieYejeleer} }eskeâ Yeejleele Dee}s nesles. les ÙesLesÛe jeefn}s DeeefCe ÙesLes meke& heÇkeâejÛÙee }eskeâebÛes Skeâ DeefYemejCe Pee}s. Ùee mecejmelesÛesÛe DeeheCe heÇefleefveOeer Deenesle. Decesefjkeâe ns Deepe efkeleUles Yeeb[s Demes} lej Yeejle peskeCeeÛes leeš Deens. keâejCe Ùee leešele kesiekesieàÙee heÇkeâejÛÙee heÇeosefMekeâ keešdÙee "skeuÙee Deensle. Ùee keešdÙeele efkeefkeOe heoeLe& Deensle. Ùee heoeLe&ebÛes SkeâtCe efceUtve pes keâener efceßeCe Deens, leer YeejleerÙe mebmke=âleer Deens. keâener }eskeâ cnCeleele, keâer Yeejleele pevcee} e Dee}s}e leesÛe YeejleerÙe. keâejCe lÙeeÛÙee ÜoÙe DeeefCe DeelcÙee} e Yeejleele Deekeâej efceUe}e Deens. Demes Demes} lej ceie YeejleeÛÙee mkeeleb$Ùe mebieÇeceele menYeeieer Pee}suÙee DeeefCe Fbieêb[ceOÙes pevce}suÙee Sveer yesPebš YeejleerÙe veknlÙee? cekeäkesâceOÙes pevcee}e Dee}s}s ceew}evee Deyot} keâ}ece DeePeeo YeejleerÙe veknles? Demes Demes} lej ceie meesefveÙee ieebOeer YeejleerÙe keâe veenerle? efkemšve ÛeefÛe&} Ùeebveer Skeâoe cnš}s nesles, keâer Yeejle Skeâ kesâkeU Yeewieesef}keâ DeefYekÙeòeâer Deens. lÙeeÛekesUer Yeejle ne kesâkeU Skeâ osMe veener, Demesner les cnš}s nesles. keemleefkekeâ ÛeefÛe&} ÙeebÛes Yeejleeefke<eÙeerÛes cele keâOeerÛe Ûeebie}s veknles. heCe FLes lÙeebÛes cnCeCes Kejs Deens. Yeejle KejesKejÛe Skeâ DemeeceevÙe osMe Deens DeeefCe YeejleeFlekeâer efkeefkeOelee DeeefCe keeo Skeâele Skeâ iegbHeâ}s}e ogmeje osMener Ùee peieele vemes}. Ùee osMeele Yeewieesef}keâ efkeefkeOelee Deens, mLeeefvekeâ kewefkeOÙe, efmLeleerleer} kewefkeOÙe, nkeeceeveeÛes kewefkeOÙe, Yee<ee, mebmke=âleer, Yeespeve Ùee mee‍NÙeeble kewefkeOÙe Deens. ns meieUs Skeâe osMeele iegbHeâ}s Deens. Deepener je<š^erÙe heeleUerkej Pee}suÙee Deeboes}veebletve efkejesOeeYeeme Demetvener Yeejle ceneve Deens, nsÛe DeOeesjsefKele Pee}s Deens. YeejleeÛes heefn}s hebleheÇOeeve hebef[le pekeenj}e} vesn™ Ùeebveer YeejleeÛÙee yeeyeleerle cnš}s nesles, keâer Yeejle Skeâ efceLekeâ Deens. Skeâ efkeÛeej Deens. ne mkehe> DeeefCe efkeefMe<š Âef<škeâesve DemeCeeje osMe Deens. DeeceÛÙee osMeele yeHeâ&eÛeer Ûeeoj Deme}s}er efMeKejs DeeefCe Ieveoeš pebie}s Deensle. ÙesLes meleje efkeefkeOe Yee<ee yees}uÙee peeleele. leyye} yeekeerme npeej yees}er yees}uÙee peeleele. peieeleer} ne Skeâceske osMe Demes} efpeLes Ske{dÙee efkeefkeOeleslener Skeâlee Deens. DeeheuÙee Ùee osMeele one }eKeentve DeefOekeâ }eskeâ kesiekesieàÙee 35 Yee<ee yees}leele. 80 škeäkesâ }eskeâ Mesleerkej DeeOeejerle Deensle. peieeleer} meke&eble peemle }eskeâmebKÙee Deme} s}er Menjsner ÙeeÛe osMeele Deensle. iejeryeer DeeefCe yesjespeieejerner ÙesLes Deens. heCe lejerner Skeâe ceesie} meceÇeševes cnš}s nesles, keâer Ùee he=Lkeerkej mkeie& kegâ"s Demes} lej lees ÙesLes Deens, ÙesLes Deens, ÙesLes Deens. Yeejle Demee osMe Deens, efpeLes Deepener 51 škeäkesâ }eskeâ efvej#ej Deensle. efvej#ejlesÛes Ske{s heÇceeCe Demetvener Ùee osMeeves heÇefMeef#ele FbefpeefveÙeme& ke MeeŒe%eebÛeer Heâewpe efvece&eCe kesâ}er Deens. Ùeeleer} Deveskeâ peCe Decesefjkesâleer} mebieCekeâ kÙekemeeÙeekej jepÙe keâjle Deensle. iejeryeer, ceeieemeheCee DeeefCe Flej Deveskeâ De[ÛeCeer Demetvener Ùee osMeeves Flej keâesCelÙeener osMeehes#ee DeefOekeâ DeodÙeÙeekele mee@HeâdškesDej leÙeej kesâ}s Deensle. ns mee@HeâdškesÇ Deepe Decesefjkesâleer} Deveskeâ keâbhevÙee keehejle Deensle.Yeejleele efkeâceeve heeÛe Oece&ebÛee pevce Pee}e Deens. MeeŒeerÙe ve=lÙeeÛÙee leerve Mew}er Deensle. ÙesLes 85 jepekeâerÙe he#e Deensle DeeefCe leerveMes heæleerves yešešdÙeeÛee keehej mkeÙebheekeâele kesâ}e peelees. ceÙee meieàÙeecegUsÛe Yeejle vescekeâe keâeÙe Deens, ns meebieCes, lÙeeÛeer kÙeeKÙee keâjCes DekeIe[ Deens. YeejleeÛÙee yeeyeleerle cenelcee ieebOeerbveer Skeâoe cnš}s nesles, keâer ne Demee osMe Deens, keâer ÙeeÛe Yetceerke™ve peieele nkee keens}. Deepe kee@}ceeš&heemetve ceeÙe›eâesmee@Heâdš, ce@keâ[esveeu[heemetve ve@me[@keâÛeer nkee YeejleeÛÙee ceeie&s keenle Deens. DecelÙe& mesveheemetve }#edceer efcelle} DeKKÙee peiee}e n} kele Deensle. DeeheuÙee iegCeebveer mebheve> Deme}s}s Ùee YetceerÛes heg$e Deepe peieYejele Deehe}e ke DeeheuÙee osMeeÛee Deceerš "mee Gceškele Deensle.

mkeeceer efkekeskeâeveboebÛes cegUÛes veeke vejsbõ. jeceke=â<Ce hejcenbmemeejKÙee lehemkeerbveer, ßes… ieg™vb eer lÙeebvee 'efkekeskeâevebo' veeke efo}s. }neveheCeeheemetveÛe vejsbõ le}êKe yegæerÛee, mebkesovee#ece ke efkeÛeejer ! keâenermee Skeäkeâ} keâesb[e heCe lespemkeer! YeejleerÙe mebmke=âleer, Oece&, jerleer Yeeleer F.Ûee meKees} DeYÙeeme kesâ}e. keeÛeveeÛeer heÇÛeb[ Deeke[, Glke=â<š keòeâe! lÙeeÛÙee Meyoebveer hejkeâerÙeebvee ceesntve šekeâ}s. heÇeLeefcekeâ iejpeebÛeer hetleer& keâjCeejs efMe#eCe mkeeceerbvee DeefYeheÇsle nesles. Yeejleeleer} DeOeŸlce DeeefCe heeMÛeelÙeebÛes efke%eeve Skeâ$e DemeuÙeeÛe Yeejle peieeleer} meke&ßes… je<š^ "js}. lÙeemee"er hejosMeele peeTve efkeodÙeeLe&eves efMekeâekes ke efMekeâkeekes Demes lÙeebÛes efkeÛeej nesles. veke-vekeerve efkeÛeej jespe Deelcemeele keâjekesle. ceeveesbefveieÇn nkee. lÙeemee"er ceve-mee#ejlee pe®jer, ceg}ebvee ÙeesiÙe mkeeleb$Ùe osCes iejpesÛes, ke=lleerceOÙes melele yeo} knekes lejÛe osMeeÛeer Gve>leer nesF&}. Demes lÙeebÛes cele nesles. heÇlÙeskeâ Œeer ceOes heg®<elelkes Demeleele. lemesÛe heÇlÙeskeâ heg®<eele Œeer lelkes Demeleele. lÙeecegUs Œeer-heg®<e meceevelee ceeveves iejpesÛes Demes les cnCele! ke=lleerves mebvÙemle nesles, heCe meke& efke<eÙeebÛee meKees} DeYÙeeme neslee. efkeÛeej hejKe[, keeCeer Megæ, mhe<š, Deveskeâ Yee<ee Dekeiele neslÙee. keâ}keâòÙee pekeU ngyeUer veoerÛÙee keâe"er yes}êtj ce"eÛeer mLeehevee kesâ}er. keâój efnbogkeeoer nesles. ceevekeleekeeoeÛee, lelkeeÛee heÇmeej keâ™ve ceeie&oMe&ve kesâ}s. mkeeceer efkekeskeâevebo peÙebleer ne efokeme Ùegkekeâ efove cnCetve meepeje keâjleele. Ùegkekeâele meke&

heÇkeâejÛes ye} Demeles. lee®CÙeele heÇkesMe keâjleevee Ùegkee efhe{er}e Deveskeâ Deekneveebvee, mheOe&s} e meeceesjs peekes }eieles. Ùegkee efhe{er Fbšjvesš ke ceesyeeF&} ÛÙee peeàÙeele De[keâle Deens. Ùeb$eeÛes DeeheCe ieg} ece nesCÙeehes#ee Ùeb$eeÛÙee meneÙÙeeves DeeheuÙeeleer} ye} kee{keCes, yegæer}e Ûee}vee osCes Ùeemee"er Ùeb$eeÛee keehej keâjekee. Deefle keehejCes yegæer}e iebpe Ûe{lees. shortcuts kej kej Ûeebie}s, heCe efÛekeâešer Oe™ve DeblejeheÙe&ble peeTve efMe#eCe IesCÙeeÛes yeU efceUkeCes pe®jer. veeefkevÙeeÛeer Dees{, Gceso ke peesce Deens. heCe ÙeesiÙe efoMesÛee DeYeeke heÇeflekeât} heefjefmLeleerletve ceeie& keâe{CÙeeÛes yeU Debieer keâejekes. DeeÙelÙee kee{}suÙee lešekej keâesCeerner leeke ceejs}, heCe leeš Ghe}yOe keâjCÙeeÛes yeU (#ecelee) nkeer. Yee<ee-meÂMÙe ke heÇkeener nkeer. melele efMekeâle jenCÙeeÛeer #ecelee ke=lleer Debieer yeeCeCes pe®jer. mekeâejelcekeâ Â<šer nkeer. efkekeskeâeveboeheÇceeCes hejekeâesšerÛes GÛÛe efkeÛeej keâjCÙeeÛeer leÙeejer keâjCes. GÛÛe efkeÛeej keâjCÙeeÛeer mekeÙe }eie}er keâer DeeÛejCe Megæ nesles. peeieeflekeâerkeâjCeecegUs peie pekeU Dee} veener, mebOeer veener, Demes vekeâejelcekeâ efkeÛeej ve DeeCelee mekeâejelcekeâ efkeÛeejebÛes yeU Debieerkeâejekes. ns lelke efÛejbleve Deens. melele keâesCeeÛÙee lejer KeebodÙeekej Deehe}s DeesPes ve šekeâlee Deehe}sÛe Keebos cepeyetle keâjCes cenlkeeÛes! mebÙece, Meeblelee ns iegCe ÙeesieesYÙeemeeves Debieer yeebOeleele. hee} keâebveer yee}keâeÛes Deeeflcekeâ yeU kee{keCÙeemee"er heÇÙele> keâjekesle. melele Dehes#eebÛes, FÛÚebÛes DeesPes heeuÙeebkej Iee}g veÙes. peerkeveeleuÙee yeo}lÙee heefjefmLeleervegmeej yeo}ves pe®jer ÙeeÛeer peeCeerke keâ™ve osCes iejpesÛes! mheOe&sÛee Iees[e yevet veÙes efkeâbkee pes ceeies} les les hegjkeCes Demesner Deefle }e[ keâ™ veÙesle. GbÛe Yejejer meke&Ûe peve cee™ Mekeâle veenerle, heCe ogyeUsheCee Peškeâtve peefceveerkej Ieó heeÙe jesTve peceerve megkeCe&ceÙe yevekeCÙeeÛes yeU yee}keâebÛÙeele efvece&eCe keâjCes, lÙeebvee megKeer keâjCes cenlkeeÛes! nerÛe mkeeceerpeerbvee Yeekehetke&keâ ßeæebpe}er.


22 peevesJeejer les 28 peevesJeejer, 2014

Meyokeâes[s ›eâ.9

7

çeyokeâes[s GYes

1 o[}suÙee}e MeesOeCÙeeÛee KesU, DeeÛeeÙe& De$ÙeebÛee Skeâ efÛe$eheš 4 ieg™ves kesâ}s}e hejbhejeiele GheosMe; Oece&mebmkeâejeleer} Yeso 8 ojes[e, [ekeâe 10 }ekeât[ efÛejCÙeeÛes nlÙeej 12 DebiejKee 14 }Ûeeb[, heer[e 16 heg®<epeele 17 cegyb eF&keâjebvee Dekeleejmke™he keešCeeje Iejie[er 18 KeeCÙee heeCÙeeleer} Skeâ ceemee 20 efveÙebe$f ele keâjCÙeeÛeer ef›eâÙee 21 keâener Skeâ veerš Ûee}CÙeemeboYe&eleer} kÙekenej 24 cegme} ceeveeleer} Skeâ hebLe 26 lÙeekesUhs eÙe&lb e 28 yees}lee ve ÙesCeeje 29 Skeâ hee}sYeepeer 31 Oeekeâ, keÛekeâ 33 ceveele}e yesle 35 Ieeke, heÇnej 36 DevÙeeÙeeefke®æ Pegpb e 37 ieesoece 39 Deekeâ[e 40 DeefYeveÙekegâMe} hee$e 41 Guneme heÇkeâšefkeCeeje $e+let

Dee[Jes

1 efkekeeneÛee keâeU 2 [ekÙee neleeÛee keâle&yeieej 3 DeeMeerke&eo 5 peenerj, GIe[, mhe<š 6 keâkee[, Heâeškeâ 7 ieÇemr e osMeerÙe 9 lejepetÛÙee heej[dÙeeleer} Demecelees} heCee 11 YeeleeÛes jeshe Meyokeâes[s ›eâ.8 Ûes Gòej 13 Skeâ Mkemevejesie 15 Leb[er, Gvn DeeoerÛee peesj 18 Skeâ heÇkeâejÛes iekele 19 cetleer&ÛÙee ceeieÛeer OeeletÛeer ceefnjhe 20 Mejerj, osn 22 ceie>, le}êevr e 23 OeeletÛee õke 24 heejOe 25 Fmeêeceer Oece&met$e 27 jmeYejerle HeâU; lespemkeer keâebleer 28 jecejece, kebove 30 keâ[esmejer 32 Deb[dÙeeleer} efhekeUe Yeeie 34 efce$e, meesyeleer 38 Deekeepe

meg[esketâ ›eâ.6 ces<e- ie=nGodÙeesie DeLekee pees[OebodÙeeletve HeâeÙeoe nesF&}. DeeheuÙee pekeUÛÙee veele}iee}e kÙekemeeÙeele menYeeieer keâ®ve IÙee}. ke=<eYe- DeeheuÙee keâeÙe&#es$e efkemle=le keâjCÙeeÛee heÇÙele> mebleleerÛÙee ceoleerves DeveskeâebÛes menkeâeÙe& }eYes}. efceLegve- Deehe}s ceveesOewÙe& kee{s}. Iejeleer} keeleekejCe Deeveboer, Glmeener, jener}. keâkeâ&- DeelceefkeM‍keeme ke ceveesye} Gllece jener}. mLeekej cee} cellee kÙekenejeletve DeeefLe&keâ }eYe nesleer}. efmebn- Ùee Dee"ke[dÙeele hetkeer& kesâ}suÙee iegblekeCetkeâerÛeer hetle&lee PeeuÙeeves neleer hewmee ÙesF&}. keâvÙee- ÙeeÙe heÇefke… heÇkeâjCeeletve }eYe nesleer}. Leesje-cees"ÙeÊebÛÙee menkeâeÙe&eves Deehe}er jsbieeU}s}er keâeces ceeieer& }eieleer}. letU- Deelceesve>leerÛee ceeie& meehe[s}. SkeâceskeâebMeer meecebpemÙeeveer keeie}ele lej megmebkeeo meeOe.Cees meeshes peeF&}. ke=efMÛekeâ- SkeâceskeâebMeer meecebpemÙeeveer keeie}ele lej megmebkeeo meeOe.Cees meeshes peeF&}. heÇefle…erle kÙeòeâerkeâ[tve }eYe nesleer}. Oeveg- DeeheuÙee keâeÙe&#es$eeletve heÇefMe#eCeemee"er efveke.[ PeeuÙeecegUs hejieekeer peeCÙeeÛes Ùeesie Ùesleer}. cekeâj- cenòkeeÛÙee keâeceele lep%e kÙeòeâerÛee me}êe IÙee cnCepes DeeheCeebme }eYe nesF&}. mkele:Ûeer heÇefle…e GbÛeekeCÙeekeâjerlee DeeheuÙee yegæerkeâewMeuÙeeÛee keehej keâ®ve IÙee}. kegâbYe- jÛeveelcekeâ keâeceeletve }eYe nesleer}, SKeeoer MeeyyeemekeâerÛeer Leehe hee"erkej he[uÙeecegUs neÙemes keešs}. pegveer Lekesâ}s}er ÙesCeer kemet} nesleer}. ceerve- kÙekemeeÙe ke=æerbiele keâjCÙeeÛÙee Â<šerves vekeerve DeesUKeerbÛee HeâeÙeoe keâ®ve IÙee}. DeeheuÙee ke=òkeeÛeer meYeeskelee}ÛÙee kÙeòeâerbkej Ûeebie}er Úehe he[s}.

meg[esketâ ›eâ.5 Ûes Gòej

efšÛej - yebšer leg ''ceePee kegâ$ee'' Ùee efke<eÙeekej ef} efn}s}e efveyebOe Deieoer lebleesleble legPÙee Yeekeeves ef} efn}suÙee efveyebOeeheÇceeCesÛe Deens. leg lÙeeÛeer keâe@heer kesâ}erme keâer keâeÙe? yebšer - veener mej... heCe lees kegâ$ee SkeâÛe neslee... --------------------------------------ieÇenkeâ: Denes, [emeebÛe Deew<eOe ceej} heCe lejermegæe [eme keâeveepekeU ÙesGve iegCeiegCele Deensle. ogkeâeveoej: Denes, Deew<eOeeceg}s ces}suÙee [emeeÛeer yeeÙekeâeceg} legceÛÙee keâeveepekeU ÙesGve j[le Demeleer}. --------------------------------------yeb[dÙee: kegâuHeâer efkeâleer}e Deens? kegâuHeâerkee}e : one, keerme Deved leerme}e. yeb[dÙee : "erkeâ Deens. keermekee}er odÙee. kegâuHeâerkee}e : DeeOeer hewmes os. yeb[dÙee : DeeF& cnCe}er Kee, hÙee, cepee keâje.. heCe hewMeeÛee }e[ keâ™ vekeâ


22 peevesJeejer les 28 peevesJeejer, 2014

efÛe$eheš

8

meceerje jsñer Pee}er ‘keo&sbÛeer'

meceer j e js ñ er Deelee 'keo& s b Û eer ' Pee}er . nes Ù e, Deef Y eves $ eer meceer j js ñ er ner Û ee 'keo& s b Û eer ' meg h ejyeeF& k eä m e keâb h eveer v es Û es cee}keâ De#eÙe keo&s ÙeebÛÙeeMeer efkekeen Pee}e Deens. cees"dÙee Leešele meceerjeÛee efkekeen meesnUe Pee}e. meceerje jsñer efkekeen keâjCeej DemeuÙeeÛÙee yeeyeleerle DeepeheÙe&ble keâcee}erÛeer ieghlelee jeKeCÙeele Dee}er nesleer. meceerje}e ÙeeDeeOeerheemetveÛe kesiekeeve yeeF&keämeÛeer Deeke[ Deens. lÙeele efleÛeer pekeUheeme oesve-De[erÛe ke<e&ebhetkeer& 'keo&sbÛeer' meghejyeeF&keämeÛes cee}keâ De#eÙe keo&s ÙeebÛÙeeMeer DeesUKe Pee}er DeeefCe

lÙeeveblej lÙeebÛÙeele heÇsceheÇkeâjCe meg™ DemeuÙeeÛÙee yeelecÙeener ceOÙeblejer neslÙee. meceerjeÛÙee keebõs ÙesLeer} efvekeememLeeveer ÚesšsKeeveer keâeÙe&›eâce IesTve Ùee oesIeebÛee meeKejheg[ener Pee}e neslee. lemesÛe SefheÇ} 2013 ceOÙes oesIeebÛÙee efkekeeneÛeer leeefjKe hekeäkeâer keâjCÙeele Dee}er nesleer. hejbleg, keâbheveerÛÙee keâeceele De#eÙe kÙemle DemeuÙeeves lÙeeheg{s peeveskeejerle efkekeen meesnUe keâjCÙeeÛes "j}s. lÙeevegmeej efkekeen meesnUe Pee}e DeeefCe Deepe meceerje jsñer 'keo&sbÛeer' Pee}er.

ietheÛethe }ie>! ‘keâeÙe hees Ús' DeefYeveslee megMeeble efmebie jepehetleves heÇsÙemeer Debefkeâlee }esKeb[smeesyele }ie> kesâuÙeeÛeer ÛeÛe&e meOÙee meg® Deens. ns oesIes ies}s heeÛe ke<e&s 'ef}kn Fve efj}sMeveefMehe'ceOÙes jenle nesles. lÙeebÛÙee ef}kn Fve efj} sMeveefMehe}e IejÛÙeebÛee efkejesOe nesle DemeuÙeecegUs lÙeebveer }ie> kesâ}s. lemesÛe, oesIeebÛÙeener keâefjÙejkej ÙeeÛee heefjCeece nesT veÙes cnCetve lÙeebÛÙee } ie>eÛeer yeeleceer iegefhele "skeuÙeeÛeer ceeefnleer met$eebveer efo}er Deens. Skeâe heÇefmeæ ke=llehe$eevegmeej, cetUÛeer FboewjÛeer Deme}suÙee Debefkeâleeves ef} kn Fve efj}sMeveceOÙes jenCÙeeÛee efveCeNÙe Iejer keâUkeleeÛe IejÛÙeebveer efle}e Ùeeme hejkeeveieer osCÙeeme vekeâej efo}e. cee$e, lÙee oesIeebveer }ie> keâ™ve Skeâ$e jenCÙeeme lÙeebÛeer keâenerÛe njkeâle vemeuÙeeÛes meebeif ele}s. Ùeekej Debefkeâlee DeeefCe megMeebleves Gppewve ÙesLes }ie> kesâ}s DeeefCe les cegbyeF&}e hejle}s. FboewjÛÙee met$eebveer ner ceeefnleer efo}er Deens. 'heefke$e efjMlee' Ùee ceeef}kesâÛÙee Ùee oesIeebÛeer Yesš Pee}er. lÙeeveblej 'Pe}keâ efoKe}e pee' Ùee efjDe@ef}šer MeesceOÙes megMeebleves Debefkeâlee}e heÇheespe kesâ}s nesles. ns meehleeefnkeâ Je=òehe$e ceeuekeâ,cegõkeâ, ØekeâeMekeâ- meceerj Deblegues Ùeebveer meesceeveer efØebšme&, 7 GÅeesie YeJeve, Mecee& Fb[mš^erÙeue Fmšsš, JeeueYeó jes[, ieesjsieebJe (F&mš), cegbyeF& -400 063. ÙesLes Úehetve S-404, JeOeveerJeeuee meerSÛeSme, efÛebÛeesUer yeboj jes[, ceeuee[ (he.), cegbyeF& 400064 ÙesLetve ØekeâeefMele kesâues. mebheeokeâ: meceerj Deblegues, MAHMAR43346/13/1/2013-TC

maharashtra disha