Page 1

New ÔÉÌÏÊÁÔÁËÏÃÏÓ “EXTRA” 2009

ÍÝåò ÌåéùìÝíåò ÔéìÝò óôá åëáóôéêÜ

RADIAL - ENDURO - ÐÁÐÉÁ ÃëõöÜäá, 26-08-2009 ÁãáðçôÝ ÓõíåñãÜôç, Eóùêëåßïõìå ôéò NÝåò ÌåéùìÝíåò ÖèéíïðùñéíÝò ËéáíéêÝò-ÔéìÝò ìå Ö.Ð.Á. (Ðñïôåéíüìåíåò), ìüíï ãéá ôá ÅëáóôéêÜ Radial - Enduro - ÐáðéÜ / METZELER & PIRELLI , ðïõ èá éó÷ýóïõí áðü ÄåõôÝñá 31 Áõãïýóôïõ 2009 . Ïé Âáóéêïß ÔéìïêáôÜëïãïé ÌÅTZELER-PIRELLI ôïõ Ìáñôßïõ 2009 èá óõíå÷ßóïõí íá éó÷ýïõí, ìå åîáßñåóç ôéò ùò Üíù êáôçãïñßåò åëáóôéêþí Radial - Enduro - ÐáðéÜ . Ïé ÐïóïôéêÝò Åêðôþóåéò óôá ÐáðéÜ (êïõôß - Åêðôþóåùí áðü 07/2009) èá éó÷ýïõí ìåéùìÝíåò êáôÜ -2% . Ïé ÍÝåò ðëÝïí ÁíôáãùíéóôéêÝò ÔéìÝò óôéò êáôçãïñßåò Radial & Enduro , åðéôñÝðïõí ðëÝïí ìáæß ìå ôçí äéêéÜ óáò óõììåôï÷Þ íá áíôéìåôùðßóïõìå, ôüóï ôçí ãåíéêüôåñç êñßóç üóï êáé ôç óõíå÷éæüìåíç êáôÜóôáóç, áãïñþí ìÝóù internet . Óôï ÍÝï ÔéìïêáôÜëïãï ( EXTRA ) åðßóçò åìöáíßæåôáé ôï ÍÝï-ÆåõãÜñé Enduro åéäéêÜ ãéá ôá Varadero , óå Tourance-EXP & Scorpion-Trail ìå ôï óýìâïëï ( Ç ). Óôï áíáíåùìÝíï site ôçò åôáéñåßáò ìáò ( www.intramoto.gr ) óôï ðåäßï ÔéìïêáôÜëïãïé èá áíôéêáôáóôÞóïõìå ôéò ôéìÝò ãéá ôéò ùò Üíù êáôçãïñßåò Radial & Enduro óôéò 31 Áõãïýóôïõ. Åðßóçò óôï ðåäßï ç Ìç÷áíÞ ìïõ ìðïñåßôå íá âñåßôå åðéëÝãïíôáò ôçí ÌÜñêá & ôïí Ôýðï ôçò Ìïô/ôáò ðïõ óáò åíäéáöÝñåé, ôá áíôßóôïé÷á ÅëáóôéêÜ & ÁíôáëëáêôéêÜ (Âéâëßï Åöáñìïãþí). Åõ÷Ýò ãéá êáëÝò äïõëåéÝò & Õãåßá. Ìå Öéëéêïýò ×áéñåôéóìïýò ÌÜíïò ×áúäåìåíÜêçò IÍÔRAMOTO A.E.

Êéíåß ôç ìïôïóõêëÝôá

INTRAMOTO A.E. Ó. ÂÝìðï 21 & ÉÜóùíïò 1, 165 61 ÃëõöÜäá, ÁèÞíá Ôçë.: 210 9603961, Fax: 210 9640201 E-mail: intramoto@intramoto.gr Http://www.intramoto.gr


Radial ÆÜíôá

ÄéÜóôáóç

ÐÝëìá

E-O

Racetec-Interact 17”

120/70 180/55 190/50 190/55

ÆÜíôá

ZR ZR ZR ZR

17 17 17 17

TL TL TL TL

58W 73W (73W) 75W

ÄéÜóôáóç

Racetec-Interact Fr. Racetec-Interact Racetec-Interact Racetec-Interact

E O O O

ÐÝëìá

E-O

Sportec M3 / M1 16” 17”

130/70 110/70 120/60 120/65 120/70 150/60 160/60 170/60 180/55 190/50 190/55 200/50

ZR ZR ZR ZR ZR ZR ZR ZR ZR ZR ZR ZR

16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Euro *

Euro *

ROAD K3 209,00 275,00 279,00 290,00

RACE K1-2 224,00 285,00 299,00

Euro *

Euro *

Racetec-Interact

SPORTEC M3 SPORTEC M1

TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL

(61W) 54W (55W) (56W) (58W) 66W (69W) (72W) (73W) (73W) (75W) (75W)

Fr. Fr. Fr. Fr. /

Fr.

E E E E E O O O O O O O

/ / /

179,00 149,00 153,00 162,00 165,00 199,00 209,00 218,00 225,00 229,00 236,00 239,00

139,00 178,00 185,00 189,00 -

Sportec M-3

Sportec M-1

ÆÜíôá

ÄéÜóôáóç

ÐÝëìá

E-O

Roadtec Z6 / Z6 Interact 17”

18” 17”

18”

110/70 120/60 120/70 120/70 110/80 120/70 150/70 160/60 170/60 180/55 180/55 190/50 160/60

ZR ZR ZR ZR ZR ZR ZR ZR ZR ZR ZR ZR ZR

17 17 17 17 18 18 17 17 17 17 17 17 18

TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL

54W (55W) (58W) (58W) *(G) (58W) (59W) (69W) (69W) (72W) (73W) (73W) *(C) (73W) (70W)

Fr. Fr. / Interact Fr. Interact Fr. / Interact Fr. / Interact Fr. / Interact / Interact / Interact / Interact Interact Interact / Interact

E E E E E E Ï Ï Ï O O O O

Euro *

Euro *

Z6

Z6 INTERACT

149,00 157,00 159,00 159,00 169,00 193,00 198,00 210,00 215,00 217,00

169,00 169,00 167,00 179,00 198,00 209,00 225,00 229,00 235,00 239,00 227,00

Roadtec Z6

Roadtec Z6 InteractTM

*(G) Åìðñüóèéï • K1200 R/Sport, VFR 800, FJR 1300, FZS 1000 Fazer. *(C) Ïðßóèéï • K1200 R/Sport, VFR 800, FJR 1300.

ÐáðéÜ ÄéÜóôáóç

ÌÅ 22

C-Demon

Dura-City

Dura-Traction

MT-55

(60/100) 2.25 - 17 2.50 - 17 2.75 - 17

31,50 34,50 39,50

28,50 32,50 38,90

24,50 28,60 34,90

24,50 28,60 34,90

20,90 23,90 27,60

* ËéáíéêÞ ôéìÞ ìå ÖÐÁ (ðñïôåéíüìåíç)


Radial ÆÜíôá

ÄéÜóôáóç

ÐÝëìá

E-O

Diablo Superbike - Slick / Rain 17”

ÆÜíôá

120/70 180/55 190/55 190/60

R R R R

17 17 17 17

TL TL TL TL

NHS NHS NHS NHS

ÄéÜóôáóç

SBK / RAIN Fr. SC1 SC1 SBK / RAIN SC1 SBK / RAIN SC1 SBK / RAIN

E

SC2 SC2

SC3

SC2

SC3

O O O

SC2

ÐÝëìá

E-O

Diablo Supercorsa 17”

ÆÜíôá

120/70 ZR 17 180/55 ZR 17 190/55 ZR 17

TL 58W TL 73W TL 75W

ÄéÜóôáóç

Diablo Supercorsa Fr. Diablo Supercorsa Diablo Supercorsa ÐÝëìá

E O O E-O

ÆÜíôá

120/70 180/55 190/50 190/55

ZR ZR ZR ZR

17 17 17 17

TL TL TL TL

58W 73W 73W 75W

ÄéÜóôáóç

Dragon Supercorsa Pro Fr. Dragon Supercorsa Pro Dragon Supercorsa Pro Dragon Supercorsa Pro ÐÝëìá

ÆÜíôá

110/70 120/60 120/65 120/70 160/60 170/60 180/55 190/50 190/55

ZR ZR ZR ZR ZR ZR ZR ZR ZR

17 17 17 17 17 17 17 17 17

TL TL TL TL TL TL TL TL TL

54W (55W) (56W) (58W) (69W) (72W) (73W) (73W) (75W)

ÄéÜóôáóç

Diablo Rosso Fr. Diablo Rosso Fr. Diablo Corsa III Fr. Diablo Rosso / Corsa III Fr. Diablo Rosso Diablo Rosso Diablo Rosso / Corsa III Diablo Rosso / Corsa III Diablo Rosso / Corsa III ÐÝëìá

ÆÜíôá

130/70 110/70 120/60 120/70 120/70 150/60 160/60 170/60 180/55 190/50 190/50 200/50

ZR *R *R *R ZR *R *R ZR ZR ZR ZR ZR

16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL

(61W) 54H/W 55H/W 58H/W (58W) *(P) 66H/W 69H/W (72W) (73W) (73W) (73W) *(P) (75W)

ÄéÜóôáóç

Diablo ZR Fr. Diablo HR / ZR Fr. Diablo HR / ZR Fr. Diablo HR / SYNC / ZR Fr. Diablo ZR (*Hayabusa>07) Fr. Diablo HR / ZR Diablo HR / SYNC / ZR Diablo ZR Diablo ZR Diablo ZR Diablo ZR (*Hayabusa>07) Diablo ZR ÐÝëìá

17”

18”

120/70 110/80 120/70 150/70 160/60 170/60 180/55 190/50 160/60

ZR ZR ZR ZR ZR ZR ZR ZR ZR

17 18 18 17 17 17 17 17 18

TL TL TL TL TL TL TL TL TL

(58W) (58W) (59W) (69W) (69W) (72W) (73W) (73W) (70W)

Strada / Angel Fr. Strada Fr. Strada Fr. Strada Strada / Angel Strada Strada / Angel & (E) Strada / Angel Strada

Euro *

Euro *

O O O E-O

Euro *

Euro *

O O O O O

ROSSO 157,00 159,00 168,00 215,00 228,00 230,00 239,00 247,00

CORSA III 178,00 186,00 249,00 256,00 263,00

E-O

Euro *

Euro *

E E E E

HR / Sync

ZR

O O O O O O O

119,00 123,00 137,00 169,00 179,00 -

159,00 138,00 142,00 153,00 158,00 184,00 195,00 202,00 205,00 209,00 216,00 219,00

E-O

Euro *

Euro *

STRADA 149,00 152,00 159,00 178,00 183,00 199,00 205,00 217,00 210,00

ANGEL ST 165,00 204,00 227,00 232,00 -

E E E E E

E E E O O O O O O

Diablo Superbike

ROAD-SP RACE-SC1-3 209,00 224,00 275,00 285,00 290,00 299,00

RACE-SC1-3 198,00 257,00 272,00

Diablo Strada / Angel ST 17” 18”

RAIN-WET 224,00 279,00 289,00 295,00

ROAD 189,00 248,00 257,00 263,00

E

Diablo HR & Sync / Diablo Sport ZR 16” 17”

SBK-Slick 209,00 268,00 279,00 279,00

Euro *

Diablo Rosso / Corsa III 17”

Euro *

Euro *

Dragon Supercorsa-Pro 17”

Euro *

Diablo Supercorsa

Dragon Supercorsa

Diablo Rosso

Diablo Corsa III

Scorpion Sync

Diablo Strada

Angel


Enduro ÆÜíôá

ÄéÜóôáóç

ÐÝëìá

E-O

Euro *

Euro *

O O O O O O O O O O O O O O

TRAIL 92,00 103,00 117,00 129,00 129,00 99,00 116,00 129,00 119,00 122,00 113,00 144,00 155,00 160,00 163,00 163,00 163,00 -

A/T 59,00 72,00 77,00 102,00 85,00 98,00 89,00 103,00 109,00 139,00

E-O

Euro *

Euro *

EXP 107,00 119,00 135,00 135,00 102,00 119,00 132,00 123,00 127,00 136,00 149,00 159,00 169,00 169,00 -

SAHARA 93,00 103,00 109,00 118,00 128,00 143,00 115,00 119,00

Scorpion TRAIL / Scorpion A/T 18” 19”

21”

17”

18”

100/90 90/90 100/90 100/90 110/80 110/80 80/90 90/90 90/90 90/90 110/90 120/90 130/80 130/80 130/80 140/80 140/80 150/70 150/70 150/70 110/80 120/80 140/80 150/70

R R R R R R R R R

18 19 19 19 19 19 21 21 21 21 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18

TL 56P 52P 57S TL 57H TL 59V **(H) TL 59V 48S 54S TL 54H TL 54V 60P 64S 65S TL 65P TL 65H TL 69H TL 69V* TL 69V *(G) TL 69V **(H) TL 69V 58S 62S 70S TL 70V

Trail Fr. A/T Fr. Trail Fr. Trail Fr. Trail Radial (Varadero) Fr. Trail Radial Fr. A/T Fr. Trail - A/T Fr. Trail Fr. Trail - A/T Fr. A/T Trail - A/T Trail Trail Trail Radial Trail Radial Trail Radial (F650-GS) Trail Radial (F800-GS) Trail Radial (Varadero) Trail Radial A/T A/T A/T A/T Radial (Adventure)

E E E E E E E E E E

Scorpion TRAIL

Scorpion A/T

**(H) • Varadero 1000.

Enduro ÆÜíôá

ÄéÜóôáóç

ÐÝëìá

Tourance EXP / END-3 Sahara 19”

21”

17”

18”

100/90 100/90 110/80 110/80 90/90 90/90 90/90 120/90 130/80 130/80 130/80 130/80 140/80 140/80 150/70 150/70 120/80 140/80

R R R R R R R -

19 19 19 19 21 21 21 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18

TL TL TL TL TL

TL TL TL TL TL TL

**(H) • Varadero 1000. * ËéáíéêÞ ôéìÞ ìå ÖÐÁ (ðñïôåéíüìåíç)

57S 57H 59V **(H) 59V 54S 54H/T 54V 64S 65S 65T 65S 65H 69H 69V 69V **(H) 69V 62S 70S

EXP Fr. EXP Fr. EXP Radial (Varadero) Fr. EXP Radial Fr. EXP / Sahara Fr. Tourance H / Sahara T Fr. EXP Fr. EXP / Sahara EXP / Sahara Sahara EXP Radial EXP Radial Sahara EXP Radial EXP Radial (Varadero) EXP Radial Sahara Sahara

E E E E E E E Ï Ï Ï O O O O O O O O

Tourance EXP

Enduro 3 Sahara

http://www.intramoto.gr/pdf/Intram0909_low  

http://www.intramoto.gr/pdf/Intram0909_low.pdf

http://www.intramoto.gr/pdf/Intram0909_low  

http://www.intramoto.gr/pdf/Intram0909_low.pdf

Advertisement