Page 1

ëéðáíôéêÜ

ìðáôáñßåò

ìðáôáñßåò

áëõóßäåò

áëõóßäåò

öñÝíá

öñÝíá

öñÝíá

öñÝíá

éìÜíôåò

ãñáíÜæéá

ìðïõæß

ìðïõæß

ößëôñá ëáäéïý

www.intramoto.gr

1


Ðåñéå÷üìåíá Ìðáôáñßåò

óåë. 3

Ößëôñá ëáäéïý

óåë. 4

ËéðáíôéêÜ

óåë. 5

ALFA

Áëõóßäåò - Kit ÔáêÜêéá

óåë. 6-7 óåë. 8

ÖñÝíá - Äéóêüðëáêåò

óåë. 9-10

ÔáêÜêéá - Óéáãþíåò

óåë. 11

ÃñáíÜæéá

óåë. 12

ÉìÜíôåò - Scooter

óåë. 13

Ìðïõæß

óåë. 14

Åßäç âïõëêáíéóìïý ÌÏÔÏ

óåë. 15

ÔìÞìá ÐùëÞóåùí: Ôçë.: 210 9603961 ÅìâÜóìáôá - ÅíôïëÝò ALPHA: Áñ. Ëïã.: 386 00 2320000355 ÅÈÍÉÊÇ: » : 121/47030063 ÐÅÉÑÁÉÙÓ: » : 0017 2019 5019015784513 ÅUROBANK: » : 0026 0004 50 0200363766 ATE BANK: » : 490 04 000015 71

2

FAX: 210 9640201

INTRAMOTO A.E. Ó. ÂÝìðï 21 & ÉÜóùíïò 1, 165 61 ÃëõöÜäá - ÁèÞíá E-mail: intramoto@intramoto.gr Http://www.intramoto.gr


Ìðáôáñßåò ÔÕÐÏÓ

EURO*

ÁÍÔ/×ÉÁ

LP LP

ÁÐËÅÓ 6N4-2A-4 6N4Â-2A 6N6-3Â-1 B38-6A 12N7-3B 12N9-3B

8,15 8,15 10,15 21,95 23,90 27,45

LP LP

ÅÍÉÓ×ÕÌÅÍÅÓ YB3L-A YB3L-B YB4L-B YB5L-B YB7-A YB7C-A YB9-B YB9L-A2 YB10L-A2 YB10L-B2 YB12A-A YB12A-B2 YB12AL-A YB12AL-A2 YB14-A2 YB14-B2 YB14L-A2 YB14L-B2 YB16-B YB16L-B Y60-N24A-LB

13,05 13,05 14,60 18,10 24,70 24,70 29,25 29,25 34,25 34,25 37,90 37,90 37,90 37,90 42,20 42,20 37,50 42,20 59,30 56,20 75,70

YB5L-B(S)

12N9-4B-1 12N10-3A-1 12N10-3B T12-BS T12-BS

T14-BS T14-BS 12N14-3A T16-BS T16L-BS

ÌÁIÍÔENANCE-FREE YT4L-BS YTR4A-BS YTX4L-BS YTX5L-BS YTX7A-BS YTX7L-BS YT7B-BS YTX9-BS YT12A-BS YTX12-BS YTX14-BS YTX16-BS YTX20-BS YTX20L-BS

SLA12-4 SLA12-4 SLA12-5 SLA12-6 YT7B-4 SLA12-8 YTZ12-S SLA12-10 SLA12-12

SLA12-18

LP LP

16,25 29,75 22,65 30,50 30,50 34,45 41,50 42,60 49,50 61,40 71,70 71,70

LP öïñôéóôÝò (0,9 ah) (1,8 ah)

GS -

GS 19,35 28,20 39,80 40,30 40,30 47,60 47,60 47,55 45,95 -

GS - . 33,60 38,15 50,40 53,40 55,90 51,55 69,20 59,25 70,15 91,70

EURO EURO** 66,20 74,40

ÔÕÐÏÓ

ÁÍÔ/×ÉÁ

SEALED YT4B-5 YB5L-B (S) YT7B-4 YTZ7-S YT9B-4 YTZ10-S YT12B-4 YTZ12-S YT14B-4 YTZ14-S YB14L-A2 (S) YB16L-B (S) SLA 12-4 SLA 12-4 (S) SLA 12-5 SLA 12-6 SLA 12-8 SLA 12-10 SLA 12-12 SLA 12-18

SuperGel MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG

YB5L-B T7B-BS T6B-3 T9B-BS T12B-BS T12A-BS T14B-BS YB14L-A2 YB16L-B T4L-BS GTZ5-S T5L-BS/6B3 TX7A-BS TX9-BS TX12-BS TX14-BS TX18L/20L-BS

(BLUE) -

LP

GB4L-B & A GB9B GB10L-A2 & B2 GB12A-A & B GB12AL-A GB14L-A2 & B2 GB16L-B & A GTX7A-BS GTX7L-BS GTX9-BS GTX12-BS GTX14-BS GTX20L-BS GT7B-4 GTZ7-S GT9B-4 GTZ10-S GT12B-4 GTZ12-S GT14B-4

4LOAD öïñôéóôÝò (0,8 ah) (3,6 ah) (7,0 ah)

EURO*

LP LP

GS

29,75 24,40 33,45 35,10 43,85 51,20 53,00 57,90 58,35 61,60 63,40 88,90 21,85 22,95 22,55 30,70 39,40 48,35 56,80 72,05

71,15 81,40 85,65 100,85 -

EURO* 22,60 50,80 58,85 59,70 59,70 80,95 91,85 39,15 39,15 49,35 59,70 72,25 89,55 43,10 43,10 53,75 56,15 62,95 73,00 71,40

EURO EURO** 64,75 99,45 161,15

3


Ößëôñá ëáäéïý

* ËéáíéêÞ ôéìÞ ìå Ö.Ð.Á. (ðñïôåéíüìåíç)

4

ÊÙÄÉÊÏÓ X-301 X-302 X-303 X-304 X-305 X-306 X-307 X-308 X-310 X-311 X-312 X-313 X-314 X-316 X-317 X-319 X-320 X-321 X-324 X-325 X-327 X-328 X-330 X-335 X-337 X-340 X-345 X-348 X-349 X-351 X-354 X-355 X-356 X-357 C-116 C-301 C-303 C-320 F-301 F-302 F-303 F-304 F-306 F-307 F-308 H-301 K-301

ÅÖÁÑÌÏÃÇ Kaze-R / FMX-650 / Dominator XT-600 / TDM-850-900 / Virago-250-400 Honda / Kawasaki / Yamaha / Triumph Magna-250 / Silver Wing-600 F-650 / Pegaso XJR-400 / FZR-600 Bandit-400 / Katana-400 DR-500-600 Estrella-250 / KLX-600 XJR-1300 Caponord / Mille / Tuono TT-350-600 Voyager-1200 BMW CR-45-50-60-80-100 Intruder-250-400 Duke / LC4 Kawasaki Ninja-250 Leonardo / Scarabeo-125-150 GN-125 / Epicuro-150 Burgman-150-250-400-650 ET4 / Sfera-125 SX / SXC-520 Husqvarna ÏËÁ Adventure-950 DRZ-450 WR / YZF-250-450 / Crypton-X 135 CRF-450 RMZ-250-450 / KX-250 / Address 125 WR / YZ-250 / WRF / YZF-450 Majesty 400 Varadero 125 CRF-250-450 Beverly-500 / Scarabeo-500 R-1100-1150 / K-1200 Suzuki Beverly-200-250 Transalp-600-650 / Africa-650-750 Vulkan-800 / Magna-750 Duke / LC4 KLE-500 / ER-500 R1 / V*Max-1200 Fazer-600 / T*Max-500 / XCITING-500 ZX-12 / Z-1000 / Varadero 1000 / CBR 600-1000 Monster / Multistrada Hayabusa / V-Storm / GSX-R K4-K9

EURO* 5,90 4,30 5,40 5,05 6,40 6,45 6,00 5,95 4,90 7,20 7,55 7,85 5,90 13,45 13,45 5,85 6,90 6,85 5,30 6,30 6,45 5,95 6,85 6,85 7,75 7,55 6,60 12,40 8,00 6,85 8,35 7,10 7,35 7,90 5,50 10,65 11,65 10,10 9,55 10,45 11,75 8,20 9,60 10,50 9,65 7,15 9,80


ËéðáíôéêÜ

erry Strawb

Ôá ÅéäéêÜ ëéðáíôéêÜ ÊÁÔÇÃÏÑÉÁ

2Ô GEAR

FORK

LIQUIDS

SPRAYS

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

moto

VISCOSITY

ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ

EURO*

(10w40) (20w50) (15w50) (10w40) (5w40) (5w40) (10w40) (20w50) (15w50) (10w50) (10w50) (Mix.& Inj.) (Mix.& Inj.) (Mix.& Inj.) (Mix.& Inj.) (Injector) (Pre-Mix) (Mix.& Inj.) (20w50) (80w90) (75w80) (80w90) (SAE 5W) (SAE 10W) (SAE 20W) (SAE 7.5) (SAE 15)

12 x 1 lit. 12 x 1 lit. 12 x 1 lit. 12 x 1 lit. 12 x 1 lit. 12 x 1 lit. 12 x 1 lit. 12 x 1 lit. 12 x 1 lit. 12 x 1 lit. 12 x 1 lit. 12 x 1 lit. 12 x 1 lit. 12 x 1 lit. 12 x 1 lit. 12 x 1 lit. 12 x 1 lit. 12 x 1 lit. 12 x 1 lit. 12 x 1 lit. 12 x 1 lit. 12 x 1 lit. 24 x 500 ml 24 x 500 ml 24 x 500 ml 12 x 1 lit. 12 x 1 lit.

9,15 7,85 8,05 9,55 10,15 15,80 10,55 10,70 11,75 15,60 15,70 7,90 10,15 10,15 11,55 14,80 17,30 14,85 9,15 9,90 10,15 10,70 6,55 6,55 6,55 12,10 12,10

139,75 192,80 198,90 208,10 -

405,00 372,00 372,00 405,00 405,00 -

12 x 1 lit. 4 x 4 lit. 12 x 1 lit. 12 x 1 lit. 12 x 250 ml 12 x 250 ml 12 x 500 ml 12 x 500 ml 12 x 500 ml 12 x 500 ml 12 x 500 ml 12 x 500 ml 12 x 500 ml 12 x 200 ml

13,75 30,30 15,10 9,15 6,95 11,15 10,05 14,80 9,45 6,55 10,40 7,05 8,45 7,85

-

-

DX-4 DX-4 DAXX Scooter-4T Scooter-4T Scooter-4+Plus Sport-4 Sport-4 Syntec-4 Syntec-Plus Off-Road4+Plus TT-Light TT-Scooter TT-Sport TT-Strawberry TT-Xtra TT-Xtra TT-Aqua (TCW3) Gear M Gear H GP-10 GP-80 Fork-Light Fork-Medium Fork-Heavy HPX-7.5 HPX-15

“Synthetic-Fortified” “Synthetic-Fortified” “Synthetic-Fortified” “Synthetic-Fortified” “Synthetic-Fortified” “Synthetic-Ester Tech.” “Synthetic Techno.” “Synthetic Techno.” “Synthetic Techno.” “Synthetic-100 Techno.” “Synthetic-Ester Tech.” “Synthetic Based” “Semi Synthetic” “Semi Synthetic” “Scooter Synthetic” “Synthetic Jaso FC.” “Synthetic-100” “Marine Synthetic” “Synthetic Based GL4” “Synthetic Based GL5” “Synthetic GL4” “Synthetic GL4” “Fork Performance” “Fork Performance” “Fork Performance” “Fork Synthetic” “Fork Synthetic”

Action-Fluid Action-Cleaner Octane-Booster Coolant Ârake 3/4 Brake 5 Chain-Lube Tech-Chain (GEL) 1001-Penetrate Brake-Cleaner Carburator-Cleaner Contact-Cleaner Silicon-Shine Teflon

“Ëéðáíôéêü Ößëôñùí ÁÝñïò” “Êáèáñéóôéêü Ößëôñùí ÁÝñïò” “Âåëôéùôéêü Ðñüóèåôï Âåíæßíçò” “Áíôéøõêôéêü -28c” “ÕãñÜ ÖñÝíùí DOT 3-4” “ÕãñÜ ÖñÝíùí DOT 5” Synthetic “Áëõóßäùí & O’Ring” “Áëõóßäùí Synthetic Premiere” “Óõíôçñçôéêü / Ëéðáíôéêü” “Êáèáñéóôéêü ÖñÝíùí” “Êáèáñéóôéêü ÊáñìðõñáôÝñ” “Êáèáñéóôéêü Çëåêôñéêþí” “Ãõáëéóôéêü / Ðñïóôáôåõôéêü” “Ëéðáíôéêü Ôåöëüí”

20 Litr.* 60 Litr.*

-

5


EURO* EURO*

ÔÕÐÏÓ

MOPED 420

ORO » » »

100 104 112 120

O” R I N G 11,70 12,20 13,10 14,10

428

520

BASIC 428

520

EBORO » » » » EBORO » » »

100 104 108 120 136 106 110 112 120

EURO*

ÔÕÐÏÓ

16,25 16,95 17,60 19,55 22,15 29,65 30,80 31,30 33,55

525 530 630

428

520

110 120 126 136 106 110 114 120

29,90 32,60 34,20 36,90 46,00 47,80 49,50 52,10

520

525

108 112 116 120 110 118 124

58,30 60,50 62,65 64,75 65,15 69,85 73,45

520

525

RACING 520

6

120

104,45

GPX-V

120

106,05

GPZ

120

155,05

LINKS

ÁÓÖÁËÅÉÅÓ

ÐÉÑÔÓÉÍÉÁ

134

75,10

420 L / ORO

1,00

-

ORN6

104

83,80

LT / EB

1,15

-

»

108

87,00

1,80

-

»

110

88,60

ORN

4,05

-

»

112

90,20

EB / RH

1,65

-

»

114

91,85

RX3

2,20

2,20

»

116

93,45

ORN6

4,95

4,95

»

120

96,65

ZRD

5,50

5,50

ORS3

110

97,95

RS2

2,20

2,20

»

118

105,10

4,25

4,25

»

124

110,45

5,30

5,30

ORS2

110

94,85

ORS2

-

3,85

»

114

98,30

ZRT / ZRP

-

5,15

ORS

100

147,00

-

5,40

428 RH

520

525 ORS3 ZRD / ZRP

530

532 ZRP

Breaker

T1-805000

45,80

Breaker

T7-805330

73,75

Rivet-tool

(5/8)

162,50

Z” R I N G

530 GPS-V

EURO*

EÎÙËÊÅÉÓ

P ROFESSIONAL RX3 » » » RS2 » »

EURO*

ORN

REINFORCED RH » » » RH » » »

ÔÕÐÏÓ

532

ZRD

108

111,20

ZRD

112

116,30

ZRD

114

118,30

ZRD

116

120,35

ZRD

120

124,45

ZRD

110

113,25

Itera

100

7,35

ZRD

118

121,55

»

104

7,60

ZRD

124

127,70

»

108

7,90

ZRP

108

123,40

»

112

8,20

ZRP

112

128,50

»

120

8,80

ZRP

118

135,65

»

130

9,55

ZRT

114

124,45

Itera

100

7,55

ZRT

120

130,55

»

104

7,80

ZRP

110

140,35

»

108

8,10

ZRP

116

148,05

»

112

8,40

ZRP

120

153,15

»

120

9,05

ZRP

110

163,30

»

136

10,15

ZRP

120

178,15

420 / 428

0,40

ÔÕÐÏÓ

420

428

ÁÓÖÁËÅÉÁ

EURO*


REGINA - KITS ÌÁÑÊÁ

ÊÙÄÉÊÏÓ

BMW APRILIA

ÊÂ-002 ÊÁ-027 ÊÇ-091 ÊÇ-094 ÊÇ-100 ÊÇ-090 ÊÇ-077 ÊÇ-009 ÊÇ-081 ÊÇ-014 ÊÇ-085 ÊM-015 ÊK-060 ÊK-073 ÊÊ-068 ÊS-073 ÊS-073B KS-077 KS-091 KS-065 KY-077 KY-082 KY-076/079 KY-016 KY-078 KY-074 KY-075

HONDA

KTM KÔÌ KAWA

SUZUKI

YAMAHA

ãéá

ðáðéÜ

(ÁËÕÓÉÄÁ-ÃÑÁÍÁÆÉÁ)

ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ

YEAR

ÁËÕÓÉÄÁ

ÃÑÁÍÁÆÉA

EURO* EURO*

F650-GS/Pegaso-650 ETV-1000 Caponord CBF-600 CBR-600 RR CBF-1000 CBR-1000 RR CBR-1100 XX XLV-600/700 Transalp XLV-650 Transalp XRV-750 Africa Varadero-1000 Adventure 950/990 Z750 Z1000 KLE-500 V*Strom-650 V*Strom-650 (ABS) V*Strom-1000 GSX-1000 R K7-K8 Hayabusa-1300 FZ-600 Fazer YZF-R6 YZF-R1 XT-600 XT-660 R/X TDM-850 TDM-900

98 - 03 01 - 03 04 - > 04 - > 06 - > 06 - > 99 - 06 89 - > 89 - > 94 - 02 99 - 05 03 - 08 04 - > 07 - > 91 - 03 04 - 07 04 - 07 07 - > 07 - 08 99 - 07 04 - 08 06 - > 04 - 08 89 - > 04 - > 99 - 01 02 - 07

520 x 112 525 x 112 525 x 116 525 x 114 530 x 118 530 x 116 530 x 110 525 x 118 525 x 118 525 x 124 525 x 112 525 x 120 520 x 112 525 x 115 520 x 110 525 x 116 525 x 118 525 x 112 530 x 112 530 x 112 530 x 118 525 x 120 530 x 116 520 x 106 520 x 110 525 x 114 525 x 118

16 - 47 17 - 45 15 - 43 16 - 41 16 - 43 16 - 42 17 - 44 15 - 47 15 - 48 16 - 45 16 - 47 17 - 42 15 - 43 15 - 40 17 - 46 15 - 47 15 - 47 17 - 41 17 - 43 17 - 40 16 - 46 16 - 45 17 - 45 15 - 45 15 - 45 16 - 43 16 - 42

148,00 172,00 162,00 171,00 189,00 193,00 199,00 162,00 171,00 172,00 189,00 190,00 166,00 168,00 148,00 169,00 172,00 160,00 182,00 193,00 190,00 170,00 196,00 146,00 160,00 165,00 170,00

ALFALINE - KITS

(ÁËÕÓÉÄÁ-ÃÑÁÍÁÆÉÁ)

ÌÁÑÊÁ ÊÙÄÉÊÏÓ ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ HONDA

ÕÁÌÁÇÁ KAWA MODENAS SUZUKI

H-01 H-02 H-03 Y-01 Y-02 Y-03 K-01 K-02 M-01 M-02 M-03 S-01

Innova-125 Astrea Supra Crypton-R Crypton-110 Crypton-135 Kaze-R/Modenas ZX-130 Kristar Dynamic X*Cite-135 Address-125

YEAR 03 94 98 97 03 07 98 07 06 04 07 08

-

> 99 03 > > > > > > > > >

ÁËÕÓÉÄÁ

ÃÑÁÍÁÆÉA

EURO* EURO*

420 x 104 428 x 100 428 x 104 428 x 100 428 x 104 428 x 112 428 x 108 420 x 108 428 x 108 428 x 122 420 x 108 428 x 100

14 - 35 14 - 36 15 - 40 14 - 37 15 - 36 15 - 39 14 - 42 14 - 42 14 - 42 14 - 39 14 - 42 14 - 34

18,30 18,30 19,35 18,85 18,30 18,05 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 18,30

* ËéáíéêÞ ôéìÞ ìå Ö.Ð.Á. (ðñïôåéíüìåíç)

7


T A K Á Ê É Á FERODO

ÁÍÔ/×ÉÁ

EURO* GALFER EURO*

ÔáêÜêéá

T A K Á Ê É Á FERODO

ÁÍÔ/×ÉÁ

EURO* GALFER EURO* 072 25,95

T A K Á Ê É Á

FERODO

T A K Á Ê É Á FERODO

013

20,65

FDB-583

FDB-207AG

012

11,55

FDB-591

127

26,85

FDB-2049

FDB-218

046

25,95

FDB-605

178

27,95

FDB-2049ST

FDB-244

054

22,85

FDB-605ST

»

34,95

FDB-250

095

26,35

FDB-605CP

ÁÍÔ/×ÉÁ

ÁÍÔ/×ÉÁ EURO* GALFER EURO* FDB-2142AG 277 17,10

EURO* GALFER EURO* FDB-2048ST 174 37,45

FDB-108

179

29,95

FDB-2142ST

»

37,45

FDB-2050

198

»

31,45

FDB-2143

259

27,70

29,95

FDB-2146

-

17,70

»

47,20

FDB-2057AG

200

11,55

FDB-2148SG

315

33,75

117

28,35

FDB-2073

205

27,05

FDB-2150ST

329

37,70

»

13,70

FDB-2074

220

22,85

FDB-2156

295

33,00

207

35,90

FDB-2158ST

331

32,35

FDB-312

073

24,85

FDB-631

FDB-313

094

27,00

FDB-631AG

FDB-314

075

18,60

FDB-659

114

27,60

FDB-2075

»

30,65

FDB-664

266/108

27,25

FDB-2075ST

162

13,70

FDB-2079

FDB-314SG

ÁÍÔ/×ÉÁ

»

43,25

FDB-2162SG

286

32,80

219

33,25

FDB-2164ST

290

55,25

»

34,60

FDB-2165SG

291

32,45

298

17,60

FDB-337

057

23,45

FDB-677AG

FDB-338

111

22,85

FDB-680AG

153

10,95

FDB-2079ST

FDB-339

062

29,05

FDB-737

129

31,25

FDB-2083

214

22,80

FDB-2169AG

FDB-381

076

22,90

FDB-754

134

26,35

FDB-2085

222

41,25

FDB-2173ST

-

35,60

»

32,05

FDB-2086

063

28,50

FDB-2178ST

325

35,75

FDB-383

079

23,45

FDB-754ST

FDB-386

069

31,25

FDB-781

142

25,35

FDB-2087AG

145/187

22,55

FDB-2181ST

326

37,00

FDB-404

209

27,30

FDB-828

135

17,10

FDB-2090AG

228

13,95

FDB-2186AG

334

17,50

FRP-405AG

065

10,95

FDB-873

156

33,25

FDB-2095AG

234

13,95

FDB-2187AG

112/140

22,05

»

35,60

FDB-2096AG

261

25,85

FDB-2192AG

113

24,45

FDB-438

074

21,30

FDB-873ST

FDB-449

087

24,15

FDB-889AG

171

12,80

FDB-2100AG

152

16,60

FDB-2196ST

344

46,00

FDB-452

082

27,70

FDB-892

164

27,30

FDB-2101AG

166

16,60

FDB-2200

352

23,10

FDB-481

090

27,95

FDB-892SG

»

35,25

FDB-2105AG

245

21,40

FDB-2207AG

343

17,45

169

28,85

FDB-2108AG

-

24,30

FDB-2208AG

355

25,10

FDB-495

092

22,00

FDB-2003

FDB-497

086

26,60

FDB-2005

165

24,80

FDB-2111

267

34,65

FDB-2211AG

344

36,50

»

30,85

FDB-2006

172

21,05

FDB-2115

263

31,95

FDB-2212AG

345

14,45

103

26,60

FDB-2012

167

27,30

FDB-2119

284

31,30

FDB-2213

359

23,55

»

34,95

FDB-2124

272

39,40

FDB-2216

367

31,50

138

23,90

FDB-2125

271

39,40

FDB-2217ST

365

62,20

»

35,60

FDB-2125ST

»

51,45

FDB-2219SG

364

33,15

186

18,40

FDB-2128AG

270

28,75

FDB-2220ST

371

52,15

»

33,55

FDB-2139SG

278

34,95

FDB-2221

363

27,00 25,75

FDB-497SG FDB-531 FDB-533

100

28,20

FDB-2012ST

FDB-539

093

22,65

FDB-2018

»

33,00

FDB-2018SG

099

26,35

FDB-2039

FDB-539SG FDB-557 FDB-570

108/266

24,75

FDB-2039ST

FDB-574

107

24,85

FDB-2042

176

31,05

FDB-2140AG

276

17,70

FDB-2226AG

399

»

34,75

FDB-2048

174

29,95

FDB-2141AG

275

28,75

FDB-2238AG

393

FDB-574ST

ÅÖÁÑÌÏÃÇ / ÁÍÔÉÓÔÏÉ×ÉÁ GALFER Blk SS SBK SC MX GP

* ËéáíéêÞ ôéìÞ ìå Ö.Ð.Á. (ðñïôåéíüìåíç)

8

(G1054) (G1370 / 1) (G1375) (G1380) (G1396 / 97) (G1003)

×ÑÇÓÇ Road-STD Road-SPORT Road S-SPORT Road-SCOOTER MX-RACE Road-RACE

ÕËÉÊÏ

FERODO

Semi-Metal Sintered Sintered Sintered Sintered Semi-Metal

P/AG ST STAC SG CP211


T A K Á Ê É Á ÁÍÔ/×ÉÁ

ÔáêÜêéá

T A K Á Ê É Á ÁÍÔ/×ÉÁ

T A K Á Ê É Á

T A K Á Ê É Á

GALFER FERODO EURO* EURO*

GALFER FERODO EURO* EURO*

GALFER FERODO EURO* EURO*

ÁÍÔ/×ÉÁ EURO* GALFER FERODO EURO*

FD-012-Blk

207

9,80

FD-121-Blk

666

22,30

FD-188-SC

2190

22,50

FD-277-Blk

2142

18,85

FD-046-Blk

218

19,15

FD-129-Blk

737

19,40

FD-195-Blk

2060

15,25

FD-278-MX

2139

22,05

FD-054-Blk

244

19,70

FD-133-Blk

706

13,15

FD-198-Blk

2050

20,95

FD-284-Blk

2119

18,15

FD-057-Blk

337

19,70

FD-134-Blk

754

20,60

FD-198-SS

»

31,45

FD-284-SC

»

22,05

FD-057-SS

»

23,90

FD-134-SS

»

23,65

FD-200-Blk

2057

7,35

FD-286-MX

2162

22,05

FD-063-Blk

2086

17,40

FD-135-Blk

828

16,20

FD-200-SC

»

20,95

FD-290-Blk

2164

27,80

FD-065-Blk

405

8,05

FD-138-Blk

2018

19,45

FD-205-Blk

2073

19,80

FD-290-SS

»

44,50

FD-065-SC

»

16,65

FD-138-SS

»

25,90

FD-205-SBK

»

32,15

FD-291-MX

2165

22,05

FD-068-Blk

408

20,60

FD-140-Blk

2187

22,75

FD-206-Blk

2062

7,95

FD-295-Blk

2156

19,90

FD-069-Blk

386

20,20

FD-142-Blk

781

23,10

FD-207-Blk

2075

22,30

FD-295-SS

»

24,75

FD-073-Blk

312

15,55

FD-145-Blk

2087

15,65

FD-207-SS

»

31,45

FD-298-Blk

2169

14,75

FD-074-Blk

438

16,45

FD-149-Blk

625

13,95

FD-209-Blk

404

20,35

FD-315-Blk

2148

15,95

FD-074-SS

»

22,30

FD-152-Blk

784

12,25

FD-214-Blk

2083

19,65

FD-315-MX

»

24,45

FD-075-Blk

314

14,85

FD-153-Blk

680

8,35

FD-214-SS

»

25,90

FD-325-Blk

2178

21,35

FD-075-MX

»

22,05

FD-153-SC

»

16,80

FD-219-Blk

2079

22,30

FD-325-SS

»

25,90

FD-079-Blk

383

15,00

FD-156-Blk

873

22,75

FD-219-SS

»

25,90

FD-325-SBK

»

32,15

FD-079-SS

»

23,00

FD-156-SS

»

25,90

FD-220-Blk

2074

16,45

FD-326-Blk

2181

21,35

FD-082-Blk

452

22,60

FD-162-Blk

677

15,55

FD-220-SS

»

25,90

FD-326-SS

»

25,90

FD-086-Blk

497

18,75

FD-162-SC

»

23,50

FD-220-SC

»

21,90

FD-326-SBK

»

32,15

FD-086-MX

»

22,05

FD-164-Blk

892

20,45

FD-222-Blk

2085

19,30

FD-331-Blk

2158

22,60

FD-087-Blk

449

21,40

FD-164-MX

»

22,05

FD-222-SC

»

20,95

FD-331-SS

»

25,90

FD-090-Blk

481

22,60

FD-165-Blk

2005

19,95

FD-228-Blk

2090

15,15

FD-334-Blk

2186

17,00

FD-090-SS

»

25,90

FD-165-MX

»

22,05

FD-228-SC

»

23,00

FD-336-Blk

2184

18,95

FD-092-Blk

495

19,80

FD-166-Blk

2101

13,25

FD-234-Blk

2095

17,30

FD-342-Blk

2224

19,65

FD-092-MX

»

22,05

FD-167-Blk

2012

22,30

FD-245-Blk

2105

20,70

FD-343-Blk

2207

18,85

FD-093-Blk

539

20,20

FD-167-SS

»

25,90

FD-259-Blk

2143

20,20

FD-344-SC

*2211

25,90

FD-094-Blk

313

13,65

FD-169-Blk

2003

18,55

FD-260-Blk

2126

20,60

FD-344-SBK

*2196

32,15

FD-094-MX

»

22,05

FD-169-SC

»

24,75

FD-261-Blk

2096

18,15

FD-345-SC

2212

22,75

FD-095-Blk

250

16,20

FD-171-Blk

889

7,35

FD-262-Blk

2120

27,80

FD-352-Blk

2200

20,30

FD-096-Blk

462

21,15

FD-172-Blk

2006

20,35

FD-262-SBK

»

51,40

FD-352-SC

»

25,65

FD-099-Blk

557

21,90

FD-172-SS

»

25,90

FD-263-Blk

2115

17,70

FD-355-Blk

2208

19,90

FD-100-Blk

533

22,30

FD-174-Blk

2048

21,95

FD-263-SC

»

FD-359-Blk

2213

20,20

FD-103-Blk

531

20,85

FD-174-SS

»

25,90

FD-266-Blk

664

21,70

FD-359-SS

»

25,90

FD-103-SS

»

23,60

FD-176-Blk

2042

23,00

FD-266-SS

»

25,90

FD-363-Blk

2221

20,55

FD-107-Blk

574

21,40

FD-176-SS

»

25,90

FD-266-SBK

»

32,15

FD-363-SS

»

25,90

FD-107-SS

»

25,90

FD-177-Blk

2133

20,60

FD-267-Blk

2111

23,00

FD-364-MX

2219

22,05

FD-111-Blk

338

18,70

FD-178-Blk

605

23,00

FD-267-SS

»

25,90

FD-365-SBK

2217

49,40

FD-111-SS

»

23,90

FD-178-SS

»

25,90

FD-270-Blk

2128

15,05

FD-371-SS

2220

44,50

FD-113-Blk

2192

19,80

FD-179-Blk

2049

21,95

FD-271-Blk

2125

22,20

FD-372-SS

-

44,50

FD-114-Blk

659

18,75

FD-179-SS

»

25,90

FD-271-SS

»

25,90

FD-373-SBK

2218

32,15

FD-114-MX

»

22,05

FD-186-Blk

2039

21,95

FD-272-Blk

2124

22,20

FD-393-Blk

2238

17,60

FD-115-Blk

568

23,10

FD-186-SS

»

22,05

FD-275-Blk

2141

16,45

FD-393-SC

»

25,45

FD-117-Blk

631

17,00

FD-187-Blk

2087

19,15

FD-275-MX

»

24,45

FD-399-Blk

2226

22,45

FD-117-SS

»

25,90

FD-188-Blk

2190

21,10

FD-276-Blk

2140

16,45

FD-399-SC

»

25,60

ÁÍÔ/×ÉÁ

9


WAVE Äéóêüðëáêåò ®

ÄÉÓÊÏÐËÁÊÅÓ

ÄÉÓÊÏÐËÁÊÅÓ

ÄÉÓÊÏÐËÁÊÅÓ

ÄÉÓÊÏÐËÁÊÅÓ

ÄÉÓÊÏ Ð Ë Á Ê Å Ó

GALFER

EURO* EURO*

GALFER

EURO* EURO*

GALFER

EURO* EURO*

GALFER

EURO* EURO*

GALFER

EURO* EURO*

DF-005W DF-007W DF-013W DF-014W DF-014FLX DF-017W DF-021W DF-027CW DF-028W DF-031W DF-039W DF-048W DF-049W DF-059CW DF-060W DF-063CW DF-067CW

160,00 134,00 125,00 128,00 146,00 128,00 154,00 268,00 160,00 154,00 134,00 121,00 160,00 268,00 144,00 268,00 268,00

DF-072W DF-073W DF-076CW DF-150FLW DF-152W DF-154W DF-157W DF-167CW DF-175W DF-179W DF-182FLW DF-184CW DF-190CW DF-191W DF-193W DF-199W DF-200FLW

139,00 146,00 268,00 146,00 121,00 160,00 140,00 268,00 176,00 128,00 146,00 268,00 268,00 156,00 125,00 134,00 146,00

DF-301FLS DF-302W DF-307W DF-315W DF-320CW DF-322CW DF-323CW DF-337CW DF-338W DF-339W DF-344W DF-348CW DF-349FLW DF-350W DF-351CW DF-355W DF-358CW

146,00 121,00 134,00 169,00 268,00 268,00 268,00 268,00 134,00 128,00 140,00 268,00 146,00 134,00 268,00 160,00 268,00

DF-458W DF-459W DF-464W DF-467W DF-470W DF-472CW DF-474CW DF-475CW DF-482CW DF-483SM DF-485W DF-491W DF-494W DF-495CW DF-496W DF-498CW DF-499W

144,00 160,00 144,00 125,00 120,00 268,00 268,00 268,00 268,00 268,00 144,00 125,00 146,00 268,00 125,00 268,00 134,00

DF-525FLW DF-606W DF-607W DF-612W DF-636W DF-650W DF-660CW DF-661CW DF-663FLW DF-667W DF-669W DF-671W DF-672FLW DF-676CW DF-701W DF-702W DF-703W

218,00 99,00 99,00 121,00 144,00 76,00 268,00 268,00 192,00 128,00 128,00 112,00 192,00 268,00 160,00 179,00 146,00

DF-068CW DF-069W DF-070CW DF-071W

268,00 140,00 268,00 109,00

DF-301FLW

146,00

DF-453W

146,00

DF-503FLW

218,00

DF-704W DF-707W DF-763W DF-883CW

128,00 192,00 162,00 268,00

GALFER - ADAPTORS (ãéá OVERSIZE Discs)

GALFER - ÊÉÔ ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ F650 F650 GS CBR-600 RR CBR-1000 RR CBR-1100 XX V*Strom-650 GSX-R 600/750 GSX-R 600/750 V*Strom-1000 GSX-R 1000 Hayabusa-1300 Hayabusa-1300 XT-600 FZ-600 Fazer FZ-600 Fazer YZF-600 R6 TDM-850 YZF-1000 R1

Äéóêüðëáêá » » » » »

YEAR

ÅÌÐÑÏÓÈ.

ÅURO* EURO*

ÏÐÉÓÈÉÏ

EURO* EURO*

94-00 01-> 07-> 08-> 97-> 04-06 06-07 08-> 01-> 07-08 99-07 08-> 87-90 04-06 07-08 06-> 90-01 04-06

166 284 588 641 323 327 419 656 327 419 223 623 213 431 585 512 082 417

41,05 41,05 73,80 73,80 73,80 73,80 73,80 73,80 73,80 73,80 73,80 73,80 41,05 73,80 73,80 73,80 73,80 73,80

166R 284R 588R 641R 323R 327R 497R 497R 327R 573R 223R 623R 431R 585R 512R 082R 417R

41,05 41,05 41,05 41,05 41,05 41,05 41,05 41,05 41,05 41,05 41,05 41,05 41,05 41,05 41,05 41,05 41,05

ÓÔÁÈÅÑÇ FLOAT áëïõìéíÝíéï êÝíôñï FLOAT áôóÜëéíï êÝíôñï FLOAT áôóÜëéíï êÝíôñï ïversize FLOAT áôóÜëéíï êÝíôñï ïversize FLOAT áëïõìéíÝíéï êÝíôñï (Supermoto)

* ËéáíéêÞ ôéìÞ ìå Ö.Ð.Á. (ðñïôåéíüìåíç)

10

ÓÙËÇÍÁÊÉÁ óå cm. (ìÞêç)

“ÓÙËÇÍÁÊÉÁ ÊÏÌÐËÅ”

ÅÖÁÑÌÏÃÇ / ÁÍÔÉÓÔÏÉ×ÉÁ DF-W DF-CW DF-FLW DF-FLS DF-FLX DF-SM

97,00 €€95,00

ÊÙÄÉÊÏÓ / ÌÇÊÏÓ FK-015k *cm FK-025k *cm FK-030k *cm FK-035k *cm FK-040k *cm FK-045k *cm FK-050k *cm FK-060k *cm FK-070k *cm FK-075k *cm FK-080k *cm FK-085k *cm FK-090k *cm FK-095k *cm FK-100k *cm FK-105k *cm FK-110k *cm FK-120k *cm FK-130k *cm FK-140k *cm

EURO* 8,60 10,50 11,40 12,40 13,30 14,25 15,15 17,05 18,90 19,85 20,75 21,75 22,65 23,55 24,50 25,45 26,35 28,25 30,10 32,00

GALFER - ÑÁÊÏÑèçëéÝò ÊÙÄÉÊÏÓ FK-7020 FK-7030 FK-7401 FK-704c FK-704L FK-728c FK-728L

EURO* 3,65 3,65 4,50 7,60 9,10 7,60 9,10


/ KEVLAR / LOCKTE

/ EURO*

“ÔÁÊÁÊÉÁ”

KEVLAR

LOCKTE

KLM-111 KLM-112 KLM-113 KLM-114 KLM-115 KLM-116 KLM-117 KLM-118 KLM-119 KLM-120 KLM-122 KLM-123 KLM-124 KLM-125 KLM-126 KLM-128 KLM-129 KLM-130

LP-307 LP-208 LP-206 LP-235 LP-231 LP-817 -

Spyke-125 / CBX-125 / CH-125 spacy XT-600 / XTZ-660 / DT-125 / YBR-125 Burgman-400 / WR-200R / XTZ-750 Kaze-R / Supra Virago-250 / SR-250SP Diversion-600 / Fazer-600 / SRX-600 Crypton-R / X-Max / X-City / People T*Max-500 / Majesty / XV-250 / FZ-6S CBR-125R / XL-125Varadero Innova / CBR-125 CB-400SF / CBR-600-900RR / CB-1300 GSF-650 / GSX-R600 XT-660 / LC4-640 / SM-690 / Multistrada XL-600V / XRV-750 / CB-1 / FMX-650 X8 / X9 / Beverly-500 / UH-125-150 / Multistrada CB-1 / Steed-400 / FMX-650 / CBF-1000 / ST-1100 NRG / Typhoon / BW’S / Aerox / Scarabeo Crypton-135

-

LP-124 LP-204 LP-218 LP-305 LP-401 LP-402 LP-405 LP-406 LP-407 LP-412

Monkey-50 / MIO-50-100 FZ-400-600 / TDM-850 / V-MAX CR-50-90 / JOG-50-90 / Target GSF-600 / GSX-R750 / Hayabusa / GSX-1100 Eliminator-250-400 / EN-500 / VN-750-1500 ZZR-250-600 / ER-5 / KLE-500 / KLR-650 / ZX-10 Pegaso-600-650 / KLR-250-650 / KLE-500 ZZR-250 / GPZ-500S / Zephyr-400-550 Serow-250 / WR-200-250 / DR-250-350-650 / KX-250-500 AH-50-100 / Speedfight / UE-125 / Hyosung-All

ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ

GALFER / LOCKTE GALFER

LOCKTE

MF-002 MF-609 MF-001 MF-451 MF-453 MF-458 MF-151 MF-621 MF-717 MF-051 MF-301 MF-457 MF-630 MF-636 MF-740

LS - 100 LS - 101 LS - 107 LS - 118 LS - 126 LS - 202 LS - 208 LS - 217 LS - 218 LS - 304 LS - 314 LS - 415 LS - 622 LS - 626 LS - 628 -

“ÓÉÁÃÙÍÅÓ”

ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ Innova / Astrea / Supra C-50-90 / Astrea / Supra / Address-125 Lead / Gyro CM-125-200 / CB-125 Tact-50 V-50 / LB-50 / RD-50 DT-RD-BL-125 / XT-125-250 / Crypton-135 T-50-80 / F1Z / Crypton CR-50-90 / SR-125 / YZR GN-125-250 / DR-125-200-600 AR-FR-TS-GT-RV-50 Kaze-R / Modenas / Max NRG / Sfera / ZIP-50 Typhoon-50-80 / Hexagon NRG / Free / Sfera-50 SH-125-150 / Dylan-125-150 Address-50 / Katana-50 Majesty-125-250 / 4-Wheels / YFM-350-400-600 Scarabeo-70-100 / Habana-125 ET4-50-125-150 / Skipper-150 / Hexagon-125-150-250 People-50-125-150-200

*BLACK KEVLAR

*GOLD LOCKTE

5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60

6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 -

-

6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

EURO* EURO* *GALFER GALFER

*LOCKTE LOCKTE

10,00 11,75 11,10 12,05 12,70 12,15 13,40 9,90 10,15 28,20 16,35 21,45 11,60 13,30 21,85

4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 -

11


ÃñáíÜæéá PBR

ÃÑÁÍÁÆÉÁ

ÌÁÑÊÁ APRILIA

BMW

HONDA

KAWA

KTM

SUZUKI

YAMAHA

12

ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ

YEAR

ÅÌÐÑÏÓÈÉÁ

ÅURO* EURO*

ÏÐÉÓÈÉÁ

Pegaso-650 Pegaso-650 Mille / Tuono-1000 ETV Caponord-1000 F650 F800 GS CBR-125R AX-1 CBF-250 CBF-600 / Hornet-600 XLV-600 Transalp

91-96 97-> 00-> 01-> 94-> 08-> 04-06 00-05 04-05 06-> 87-96

3800 - 16 0402 - 16 2078 - 17 2078 - 17 0402 - 16 2078 - 16 2037 - 15 2506 - 13 2067 - 13 2073 - 15 0346 - 15

17,00 14,50 29,00 29,00 14,50 29,00 11,40 11,20 12,55 23,25 20,95

3552 - 47 3552 - 47 4363 - 42 4427 - 45 3552 - 47 4554 - 42 4304 - 42 4369 - 41 0254 - 37 4357 - 42 0300 - 47

28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,10 20,95 28,00 22,75 28,00 28,00

XLV-650 Transalp XRV-750 Africa CBR-RR 1000 CBR-RR 1000 CBF F / ABS / ST 1000 Varadero-1000 CBR-1100 XX NINJA R 250 KLE-500 VERSYS-650 Z750 S ZX-9R 900 ZX-10R 1000 Z1000 S LC4 DUKE-640 Adventure 950 / 990 Supermoto 950 / 990 RC8 1190 Freewind-650 V*Strom-650 V*Strom-1000 Hayabusa-1300 Hayabusa-1300 YBR 125

89-> 94-> 04-05 06-> 06-> 99-> 99-> 08-> 91-03 06-> 04-> 02-04 08-> 03-06 94-00 02-> 03-> 06-> 08-> 97-> 04-> 01-> 99-07 08-> 06->

0346 - 15 0348 - 16 0347 - 16 0347 - 16 0347 - 16 2068 - 16 0339 - 17 0523 - 14 0525 - 16 0565 - 15 2119 - 15 2137 - 16 2137 - 17 2137 - 16 1252 - 17 1252 - 16 2147 - 17 2147 - 17 2147 - 17 2069 - 15 0564 - 15 0564 - 17 0566 - 17 0566 - 18 2177 - 14

20,95 20,95 22,85 22,85 22,85 23,25 20,95 13,15 13,15 10,30 28,40 13,55 13,55 13,55 16,80 16,80 30,70 30,70 30,70 14,50 10,45 16,40 13,15 17,40 11,20

0300 - 48 4350 - 45 4399 - 40 4399 - 42 0408 - 43 4357 - 47 0408 - 44 0504 - 45 0491 - 44 0478 - 46 0478 - 43 4359 - 41 4359 - 41 4359 - 42 0899 - 42 0899 - 38 4454 - 42 4508 - 41 4508 - 37 4365 - 43 4398 - 47 4398 - 42 0498 - 40 4409 - 43 0838 - 45

28,65 28,00 30,10 30,10 31,50 29,75 31,50 26,20 26,20 26,20 24,50 28,00 28,00 29,75 26,20 24,50 26,20 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 26,20 31,50 13,05

Virago-250 XT-600 XT-660 R / X FZ-600 Fazer TDM-850 TDM-850 TDM-900

93-> 87-90 04-> 04-> 91-96 96-> 02->

0572 - 16 0441 - 15 0345 - 15 0580 - 16 0564 - 16 2086 - 17 2091 - 16

11,20 20,95 14,50 15,05 10,45 16,00 15,60

0857 - 45 0857 - 45 0866 - 45 0241 - 46 0869 - 44 0869 - 42 0300 - 42

24,50 24,50 24,50 32,90 28,00 26,20 24,50

ÅURO* EURO*


SCOOTER DriveBelts PREMIUM / KEVLAR / Kevlar-ÇG ÊÁÔ/ÓÔÇÓ ÌÁÑÊÁ Aprilia

APRILIA

Honda

HONDA

Kymco

KYMCO Peugeot PEUGEOT Gilera / Piaggio

GILERA PIAGGIO

Suzuki

SUZUKI Sym

SYM

YAMAHA

EURO*

“ÉÌÁÍÔÅÓ”

MODEL - YEAR Scarabeo 50 (01>) Scarabeo 100-4T (05>) Scarabeo 125-150-200 (99-03) / Leonardo-125-150 (96-04) Sport City 200 (04>) Atlantic 250 (03-06) Atlantic Sprint 400-500 (05-07) / Scarabeo 400-500 (06-07) SH 125-150 (01>) / Dylan 125 (02>) SH-300 (07>) Agility 50 (05>) / People 50 (99>) / Super 8-9 50 (00-07) / Vitality 50 (04>) Agility 125-150 (07>) X”citing 300 (07>) SpeedFight 50 (97-99) / Elyseo 50 (03>) / Viva City (97>) Liberty 50 (97>) / Fly 50 (05>) NRG 50 (99>) / Typhoon 50 (00>) / Runner 50 (97-04) Vespa 50 (97>) / Zip 4T (00-06) Liberty 125 (98>) / ET4 150-Skipper 4T 125 (94-97) Runner 125 (01>) Beverly 200 (01>) / Carnaby 200 (07>) Liberty 200 (04>) / X8 / X9 200 (04>) / X8 Amall 180 (00-03) Beverly 250 (04>) X7-X8-Carnaby-Nexus-Vespa 250/300 / X9 evo 250 (04>) / MP3 250 (06>) Nexus 500 (03>) Beverly-X9 evo 400-500 (03>) / X8 400 (06>) / MP3 400-500 (06-08) UX sixteen 125-150 (08>) Burgman 250 (98>) Burgman 400 (03-04) HD EVO 200 (05>) GTS 250 (08>) GTS 300 evo-efi (09>) Citicom 300 (08>) Majesty 125-150 (99>) Majesty 250 (98>) Xmax-Xcity 250 (04>) / Vercity 300 (03-06) Tmax 500 Black-max (abs) (04>)

PREMIUM KEVLAR Kevlar-HG 7,95 8,05 8,45 12,50 8,05 7,40 8,40 8,45 7,40 10,95 11,10 9,60 9,85 10,85 -

31,65 24,00 57,65 19,20 29,80 21,60 22,10 31,65 28,80 25,00 28,30 27,85 28,80 31,90 26,40 32,20 -

33,60 52,85 33,60 52,85 52,85 43,25 57,65

* ËéáíéêÞ ôéìÞ ìå Ö.Ð.Á. (ðñïôåéíüìåíç)

13


Ìðïõæß STANDARD

NGK

RESISTOR EURO*

DENSO

EURO*

NGK

EURO*

3,45 3,45 3,45 3,45 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,15 3,15 3,45

U20 FSR U22 FSR U24 FSR X24 ESR X27 ESR X22 EPR-9 X24 EPR-9 X27 EPR-9 W20 FSR W22 FSR W24 FSR/L

2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85

CR6HSA CR7HSA CR8HSA DR8EA / ES-L DR9EA DPR7EA9 DPR8EA9 DPR9EA9 BR6HSA BR7HS BR8HS/HSA

4,25 4,25 4,25 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,25 4,10 4,25

W27 FSR W20 ESR W22 ESR W24 ESR W27 ESR W20 FPR W22 FPR W24 FPR

2,85 2,85 2,85 2,85 2,85

BR9HS BR6ES BR7ES BR8ES BR9ES BPR6HS BPR7HS BPR8HS

4,25 4,15 4,25 4,10 4,10 3,90 4,10 4,25

W22 EPR W24 EPR

-

BPR7ES BPR8ES

3,90 4,10

DENSO

EURO*

U20 FS U22 FS *** U24 FS X24 ES W22 FS W24 FS W27 FS W22 ES W24 ES W27 ES W20 FP W22 FP W24 FP

2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 -

U22 FS ***

(100 ôåì. ÍÅÔ x 1,00 €)

C6HSA C7HSA C8HSA D8EA B7HS B8HS B9HS B7ES B8ES B9ES BP6HS BP7HS BP8HS

PLATINIUM

14

DENSO IUF22 IX24 IX27 IXU24 IXU27 IWF24 IW24 IW27 IX24B IU24 IU27 IU27D IUH24 IUH27 IUH27D IU24A IU27A IK20 IK22 IK24 VUH27D

ÁÍÔ/XÉÁ

EURO* EURO*

U22FSR X24ESR X27ESR XU24EPR-U XU27EPR-U W24FSR W24ESR W27ESR X24EPR-9 U24ESRN U27ESRN U24FER-9 U27FER-9 U27FER-9 U24ETR U27ETR K20PBR-S K22PBR-S K24PBR-S -

19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 36,60 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 32,55

NGK

EURO*

SPECIAL

DENSO

EURO*

NGK

EURO*

DENSO

EURO*

U22 FS-ZU U27 FE-ZU9 X24EPR-ZU9 W24 ES-ZU

9,90 -

C7HVX CR9EHVX-9 DPR8EVX-9 B8EVX

12,05 17,25 17,25 12,05

U20 EPR-9 U22 ESRN U22 ESR-NB U24 ESRN

W27 ES-ZU W31 ES-ZU W27 ES-ZU W31 ES-ZU

9,90 9,90

B9EVX B10EVX B9EGV B10EGV

12,05 12,05 16,75 16,75

U24 ESR-NB U27 ESRN U27 ESRN U31 ESRN U24 FER-9 U27 FER-9 U22 ETR U24 ETR U27 ETR N24EXR-B XU24EPR-U XU27EPR-U -

* ËéáíéêÞ ôéìÞ ìå Ö.Ð.Á. (ðñïôåéíüìåíç)

IRIDIUM

NGK

EURO*

3,35 7,55 7,55

CPR6EA-9 CR7E CR7EB CR8E

9,00 9,00 9,00

7,55 7,55 9,10 9,10 9,10 9,10 -

CR8EB CPR9EA-9 CR9E CR10E CR8EH9 CR9EH9 CR7EKB CR8EK CR9EK CPR8E DCPR8E DCPR9E LMAR8A-9

9,00 9,00 9,00 9,00 11,35 11,35 11,35 11,35 11,35 9,00 7,80 7,80 19,70

ÌÐÏÕÆÏÐÉÐÅÓ LZFH LB-05-F LB-05-EMH LD-05-F SD-05-F SD-05-FM SZ-05-F VB-05-F VD-05-F VD-05-FMH XD-05-F

90o 90o 90o 90o ÉÓÉÁ ÉÓÉÁ ÉÓÉÁ 120o 120o 120o 102o

1,65 3,90 8,60 3,90 4,40 10,00 10,95 5,25 5,25 10,30 5,50


Åßäç âïõëêáíéóìïý ÌÏÔÏ Á/Á 1

ÂÁËÂÉÄÁ

ÔÕÐÏÓ

ÅÖÁÑÌÏÃÇ

mm ÔÑÕÐÁ

438

SCOOTER - ÉÓÉÁ

EURO*

8,80

0,85

90o

8,30

2,20

11,50

1,90

11,50

0,35

11,50

0,35

2

»

ËÅÐÔÇ

»

-

3

»

×ÏÍÔÑÇ

»

- 90o

4

»

413

5

»

412

»

- ÊÏÍÔÇ

6

»

ÌÅÔÁË.

»

- ÉÓÉÁ

8,30

3,15

7

»

GOLD

»

- 90o

11,30

7,85

90o

MOTO - ÌÁÊÑÕÁ

8

»

ÁËÏÕÌ.

»

-

8,30

6,90

9

»

ÁËÏÕÌ.

»

- 90o

11,30

5,50

»

-

90o

11,30

10,10

»

- 90o

-

2,75

10 11

»

ERGAL

ÐÑÏÅÊÔÁÓÇ DAF

ÔÕÐÏÓ

ÂÁÑÏÓ

ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ

EURO*

ÊÏÑÄÏÍÉ

9R

(1x50)

13,40

»

711

(1x50)

13,40

ÌÁÍÓÏÍ

30x30

0,55

»

39x39

0,60

»

47x47

ÌÁÍÉÔÁÑÉ

» ÁÍÔÉÂÁÑÁ

1,35

COMBI A3 COMBI A4,5 ÁÕÔÏÊÏËÇÔÁ

(SETx5)

10,70

(SETx4)

9,80

50 gr. (7x5 / 6x2,5 gr.) 60 gr. (4x10 / 4x5 gr.)

1,30 0,35

»

ÁÕÔÏÊÏËÇÔÁ

»

ÁÊÔÉÍÁ

(10 / 15 / 20 gr.)

»

ÁÊÔÉÍÁ

0,65

(25 / 30 gr.)

0,40

ÓÅÔ-ÅÐÉÓÊÅÕÇÓ (Tubeless)

MARUNI

21,95

ÓÅÔ-ÅÐÉÓÊÅÕÇÓ (Tubeless)

TIP-TOP

34,45

ÓÅÔ-ÁÌÐÏÕËÅÓ (Tubeless)

TIP-TOP

27,45

ÊÏËËÁ

ÌÁÍÓÏÍ

280 gr.

14,80

ÐÁÓÔÁ

ÌÏÍÔÁÑ/ÔÏÓ

5 kg.

25,80

ÊÑÅÌÁ

ÊÁÈÁÑ. ×ÅÑÉÙÍ

4 kg.

26,00

ÁðëÝò 1

2

3

4

5

Special 6

7

8

9

10

11

* ËéáíéêÞ ôéìÞ ìå Ö.Ð.Á. (ðñïôåéíüìåíç)

15


ÅðéìÝëåéá êáôáëüãïõ: www.continental-adv.gr (03/2010)

www.intramoto.gr

åéäéêïß óôá áíôáëëáêôéêÜ moto

ÉÍÔÑÁÌÏÔÏ Á.Å.: Ó. ÂÝìðï 21 & ÉÜóùíïò 1, 165 61 ÃëõöÜäá, ÁèÞíá Ôçë.: 210 9603961, Fax: 210 9640201 E-mail: intramoto@intramoto.gr Http://www.intramoto.gr 16

http://www.intramoto.gr/pdf/Antallaktika10  

http://www.intramoto.gr/pdf/Antallaktika10.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you