Page 1

‫ﭘﺮوژه ‪ :‬ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ‪ :‬اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﻣﺸﺎور ‪ :‬ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺷﺎراﻧﺪﯾﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﻨﺪﺳﺎن ﺸﺎور ﺷﺎرا ﺪ ﺸﺎن ﭘﺎرس‬ ‫‪.‬‬

‫ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺮوژه‬

‫ﻧﺎم ﭘﺮوژه‪ :‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری )ﻣﯿﺎرﮐﻼ(‬ ‫آدرس ﭘﺮوژه ‪ :‬ﺳﺎری‪ -‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ‪ 9‬ﺟﺎده ﺳﺎری‪ -‬ﺟﻮﯾﺒﺎر – روﺳﺘﺎی ﻣﯿﺎرﮐﻼ‬ ‫ﻧﺎم ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ‪ :‬اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﻧﺎم ﻣﺸﺎور و دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ‪ :‬ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺷﺎر اﻧﺪﯾﺸﺎن ﭘﺎرس‬ ‫ﻧﺎﻇﺮ ﻋﺎﻟﯽ ﭘﺮوژه ‪ :‬ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران‬ ‫ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه در ﭘﺮوژه ‪ 2656 :‬واﺣﺪ‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺑﻠﻮﮐﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ‪ 82 :‬ﺑﻠﻮک ‪ 10‬ﻃﺒﻘﻪ )ﺷﺎﻣﻞ ‪ 74‬ﺑﻠﻮک ‪ 32‬واﺣﺪی ‪ 4 ،‬ﺑﻠﻮک ‪ 48‬واﺣﺪی و ‪ 4‬ﺑﻠﻮک ‪ 24‬واﺣﺪی(‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻠﻮﮐﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ‪ 8 :‬ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ‪ +‬ﭘﯿﻠﻮت و ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه‪ 14 :‬ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ‪ 2800‬واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﻗﻄﻌﺎت زﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮک ‪ 29 :‬ﻗﻄﻌﻪ‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﺷﺎراﻧﺪﯾﺸﺎن ﭘﺎرس ‪ 18 :‬ﺗﻌﺎوﻧﯽ‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺑﻠﻮﮐﻬﺎی ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﺷﺎراﻧﺪﯾﺸﺎن ﭘﺎرس ‪ 65 :‬ﺑﻠﻮک ‪ 10‬ﻃﺒﻘﻪ )ﺷﺎﻣﻞ ‪ 61‬ﺑﻠﻮک ‪ 32‬واﺣﺪی و ‪ 4‬ﺑﻠﻮک‬ ‫‪ 48‬واﺣﺪی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ(‬ ‫ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﺷﺎراﻧﺪﯾﺸﺎن ﭘﺎرس ‪ 2144 :‬واﺣﺪ‬

‫‪1‬‬


‫ﭘﺮوژه ‪ :‬ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ‪ :‬اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﻣﺸﺎور ‪ :‬ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺷﺎراﻧﺪﯾﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﻨﺪﺳﺎن ﺸﺎور ﺷﺎرا ﺪ ﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﻧﻤﻮدار ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭘﺮوزه ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ‪ 2800‬واﺣﺪی ﺳﺎری‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ‬

‫‪2‬‬


‫ﭘﺮوژه ‪ :‬ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ‪ :‬اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬

‫ﻨﺪﺳﺎن ﺸﺎور ﺷﺎرا ﺪ ﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﻣﺸﺎور ‪ :‬ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺷﺎراﻧﺪﯾﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ‪:1‬‬

‫™ در ﻗﻄﻌﻪ ی ‪ 16‬واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و‬ ‫ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ‪ 3‬ﺑﻠﻮک ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﺷﻤﺎره‬ ‫ﻫﺎی ‪ 57 ، 56‬و ‪ 58‬ﺑﻮده و ﺟﻤﻌﺎً ‪96‬‬ ‫واﺣﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ‪ -1‬ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﯿﻤﺎن‬

‫ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر‬

‫ﺷﻤﺎره ﭘﯿﻤﺎن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ‬

‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﻧﻮع ﻗﺮارداد‬

‫ﺗﺤﺖ ﭘﯿﻤﺎن‬

‫ﻗﺮارداد‬

‫آرﯾﺎ ﺑﺮج‬

‫‪1-001‬‬

‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬

‫ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن‬

‫‪88/1/30‬‬

‫ﭘﯿﻤﺎن‬

‫اﻟﺒﺮز‬ ‫اﺳﺘﻮار‬ ‫ﺗﺤﮑﯿﻢ‬ ‫ﺳﯿﻮﯾﻞ‬

‫‪88-106‬‬ ‫‪88/12/11‬‬ ‫__‬

‫ﺑﻠﻮﮐﻬﺎی‬

‫‪3‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﯾﻞ‬ ‫زﻣﯿﻦ‬

‫‪88/5/11‬‬

‫درﺻﺪ‬ ‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ‬

‫ﻣﻼﺣﻈﺎت‬

‫ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ‬ ‫‪0/08‬‬

‫ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ‬

‫‪3‬‬

‫__‬

‫__‬

‫ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ‬

‫‪3‬‬

‫‪89/03/25‬‬

‫‪29/07‬‬

‫ﻣﺎده ‪ 48‬اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﯾﺪ‬

‫ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ‪ -2‬وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ‬ ‫ﺷﻤﺎره ﺑﻠﻮک‬

‫ﺧﺎﮐﺒﺮداری‬

‫‪56‬‬

‫√‬

‫‪57‬‬

‫√‬

‫‪58‬‬

‫√‬

‫ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه‬

‫ﺷﺪه اﺳﺖ‬

‫ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﺴﺘﺮ‬

‫اﺟﺮای‬ ‫ﻓﻨﺪاﺳﯿﻮن‬

‫ﺷﺮح ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ‬

‫ﺳﻘﻒ ﻫﻔﺘﻢ)ﻃﺒﻘﻪ ی ﭘﻨﺠﻢ ( اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ‪.‬‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫اﻟﻤﺎﻧﻬﺎی ﻗﺎﺋﻢ ﻫﻔﺘﻢ)ﻃﺒﻘﻪ ی ﭘﻨﺠﻢ ( اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ‪.‬‬

‫√‬

‫√‬

‫در ﺣﺎل آرﻣﺎﺗﻮر ﺑﻨﺪی اﻟﻤﺎﻧﻬﺎی ﻗﺎﺋﻢ ﻫﻔﺘﻢ)ﻃﺒﻘﻪ ی ﭘﻨﺠﻢ ( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪3‬‬


‫ﭘﺮوژه ‪ :‬ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ‪ :‬اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﻣﺸﺎور ‪ :‬ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺷﺎراﻧﺪﯾﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﻨﺪﺳﺎن ﺸﺎور ﺷﺎرا ﺪ ﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪه از وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ‪1‬‬

‫‪4‬‬


‫ﭘﺮوژه ‪ :‬ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ‪ :‬اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﻣﺸﺎور ‪ :‬ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺷﺎراﻧﺪﯾﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﻨﺪﺳﺎن ﺸﺎور ﺷﺎرا ﺪ ﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ‪: 4‬‬

‫™ در ﻗﻄﻌﺎت ‪ 1‬و ‪ 2‬واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ‬ ‫‪ 12‬ﺑﻠﻮک ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ‪ 1‬اﻟﯽ ‪ 12‬ﺑﻮده‬ ‫و ﺟﻤﻌﺎً ‪ 384‬واﺣﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫™ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع‬ ‫ﺑﮑﺎر ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ‪ ،‬ﭘﺮوژه ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ‪ 4‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﻠﻮت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﯾﺪ‬

‫ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ‪ -1‬ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﯿﻤﺎن‬ ‫ﺷﻤﺎره ﭘﯿﻤﺎن‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ﻗﺮارداد‬

‫ﺑﺴﺎﺗﻦ ﺳﺎری‬

‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﻧﻮع ﻗﺮارداد‬

‫ﺑﻠﻮﮐﻬﺎی‬ ‫ﺗﺤﺖ ﭘﯿﻤﺎن‬ ‫‪12‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﯾﻞ‬ ‫زﻣﯿﻦ‬

‫‪88/03/28‬‬

‫درﺻﺪ‬ ‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ‬

‫ﻣﻼﺣﻈﺎت‬

‫ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ‬ ‫‪36/25‬‬

‫ﻗﺮارداد اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪5‬‬


‫ﭘﺮوژه ‪ :‬ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ‪ :‬اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬

‫ﻨﺪﺳﺎن ﺸﺎور ﺷﺎرا ﺪ ﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﻣﺸﺎور ‪ :‬ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺷﺎراﻧﺪﯾﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ‪ -2‬وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ‬ ‫ﺗﺠﻬﯿﺰ‬

‫ﺗﺤﮑﯿﻢ‬

‫اﺟﺮای‬

‫ﮐﺎرﮔﺎه‬

‫ﺑﺴﺘﺮ‬

‫ﻓﻨﺪاﺳﯿﻮن‬ ‫√‬

‫در ﺣﺎل آرﻣﺎﺗﻮر ﺑﻨﺪی ﺳﻘﻒ دﻫﻢ )ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺸﺘﻢ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫در ﺣﺎل آرﻣﺎﺗﻮرﺑﻨﺪی اﻟﻤﺎﻧﻬﺎی ﻗﺎﺋﻢ ﻫﺸﺘﻢ )ﻃﺒﻘﻪ ی ﺷﺸﻢ( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺷﺮح ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ‬

‫ﺷﻤﺎره ﺑﻠﻮک‬

‫ﺧﺎﮐﺒﺮداری‬

‫‪1‬‬

‫√‬

‫√‬

‫‪2‬‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫‪3‬‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫در ﺣﺎل آرﻣﺎﺗﻮر ﺑﻨﺪی ﺳﻘﻒ ﻧﻬﻢ )ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻔﺘﻢ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫اﻟﻤﺎﻧﻬﺎی ﻗﺎﺋﻢ دﻫﻢ )ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺸﺘﻢ( اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫در ﺣﺎل آرﻣﺎﺗﻮرﺑﻨﺪی اﻟﻤﺎﻧﻬﺎی ﻗﺎﺋﻢ ﻧﻬﻢ )ﻃﺒﻘﻪ ی ﻫﻔﺘﻢ( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫در ﺣﺎل آرﻣﺎﺗﻮرﺑﻨﺪی اﻟﻤﺎﻧﻬﺎی ﻗﺎﺋﻢ ﻫﺸﺘﻢ )ﻃﺒﻘﻪ ی ﺷﺸﻢ( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫ﭘﺎﯾﺎن اﺳﮑﻠﺖ‬

‫‪8‬‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫ﭘﺎﯾﺎن اﺳﮑﻠﺖ‬

‫‪9‬‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫ﭘﺎﯾﺎن اﺳﮑﻠﺖ‬

‫‪10‬‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫ﭘﺎﯾﺎن اﺳﮑﻠﺖ‬

‫‪11‬‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫ﭘﺎﯾﺎن اﺳﮑﻠﺖ‬

‫‪12‬‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫ﭘﺎﯾﺎن اﺳﮑﻠﺖ‬

‫ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‬

‫‪6‬‬


‫ﭘﺮوژه ‪ :‬ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ‪ :‬اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﻣﺸﺎور ‪ :‬ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺷﺎراﻧﺪﯾﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﻨﺪﺳﺎن ﺸﺎور ﺷﺎرا ﺪ ﺸﺎن ﭘﺎرس‬ ‫ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪه از وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ‪4‬‬

‫‪7‬‬


‫ﭘﺮوژه ‪ :‬ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ‪ :‬اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬

‫ﻨﺪﺳﺎن ﺸﺎور ﺷﺎرا ﺪ ﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﻣﺸﺎور ‪ :‬ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺷﺎراﻧﺪﯾﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ‪:6‬‬

‫™ در ﻗﻄﻌﻪ ی ‪ 25‬واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺸﺘﻤﻞ‬ ‫ﺑﺮ ‪ 4‬ﺑﻠﻮک ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ‪ 69‬اﻟﯽ‬ ‫‪ 72‬ﺑﻮده و ﺟﻤﻌﺎً ‪ 128‬واﺣﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ‪ -1‬ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﯿﻤﺎن‬ ‫ﺷﻤﺎره ﭘﯿﻤﺎن‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ‬

‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﻧﻮع ﻗﺮارداد‬

‫ﺑﻠﻮﮐﻬﺎی‬ ‫ﺗﺤﺖ ﭘﯿﻤﺎن‬

‫ﻗﺮارداد‬

‫‪4‬‬

‫ﺷﺎداب ﺧﯿﺰ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﯾﻞ‬ ‫زﻣﯿﻦ‬

‫‪88/03/28‬‬

‫درﺻﺪ‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺎت‬

‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ‬ ‫ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ‬ ‫‪47/67‬‬

‫ﻗﺮارداد اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ‪ -2‬وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ‬

‫ﺷﻤﺎره ﺑﻠﻮک‬

‫ﺧﺎﮐﺒﺮداری‬

‫‪69‬‬

‫√‬

‫‪70‬‬

‫√‬

‫‪71‬‬

‫√‬

‫‪72‬‬

‫√‬

‫ﺗﺠﻬﯿﺰ‬

‫ﺗﺤﮑﯿﻢ‬

‫اﺟﺮای‬

‫ﮐﺎرﮔﺎه‬

‫ﺑﺴﺘﺮ‬

‫ﻓﻨﺪاﺳﯿﻮن‬

‫√‬

‫√‬

‫ﭘﺎﯾﺎن اﺳﮑﻠﺖ‪ -‬در ﺣﺎل اﺟﺮای ﮐﻨﺎف )زﯾﺮﺳﺎزی دﯾﻮارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ‬ ‫و داﺧﻠﯽ و ﻧﺼﺐ ﭘﺎﻧﻞ ﻃﺒﻘﺎت( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫√‬

‫√‬

‫‪ .‬ﭘﺎﯾﺎن اﺳﮑﻠﺖ‪ -‬در ﺣﺎل اﺟﺮای ﮐﻨﺎف )زﯾﺮﺳﺎزی دﯾﻮارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ‬ ‫و داﺧﻠﯽ ( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫√‬

‫√‬

‫ﭘﺎﯾﺎن اﺳﮑﻠﺖ‪ -‬در ﺣﺎل اﺟﺮای ﮐﻨﺎف )زﯾﺮﺳﺎزی دﯾﻮارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ‬ ‫و داﺧﻠﯽ و ﻧﺼﺐ ﭘﺎﻧﻞ ﻃﺒﻘﺎت( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫√‬

‫√‬

‫ﭘﺎﯾﺎن اﺳﮑﻠﺖ‪ -‬در ﺣﺎل اﺟﺮای ﮐﻨﺎف )زﯾﺮﺳﺎزی دﯾﻮارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ‬ ‫و داﺧﻠﯽ و ﻧﺼﺐ ﭘﺎﻧﻞ ﻃﺒﻘﺎت( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‬

‫ﺷﺮح ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ‬

‫‪8‬‬


‫ﭘﺮوژه ‪ :‬ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ‪ :‬اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﻣﺸﺎور ‪ :‬ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺷﺎراﻧﺪﯾﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﻨﺪﺳﺎن ﺸﺎور ﺷﺎرا ﺪ ﺸﺎن ﭘﺎرس‬ ‫ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪه از وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ‪6‬‬

‫‪9‬‬


‫ﭘﺮوژه ‪ :‬ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ‪ :‬اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬

‫ﻨﺪﺳﺎن ﺸﺎور ﺷﺎرا ﺪ ﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﻣﺸﺎور ‪ :‬ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺷﺎراﻧﺪﯾﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ‪: 7‬‬

‫™ در ﻗﻄﻌﻪ ی ‪ 13‬واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و‬ ‫ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ‪ 5‬ﺑﻠﻮک ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﺎی‬ ‫‪ 44‬اﻟﯽ‪ 48‬ﺑﻮده و ﺟﻤﻌﺎً ‪ 160‬واﺣﺪ‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ‪ -1‬ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﯿﻤﺎن‬ ‫ﺷﻤﺎره ﭘﯿﻤﺎن‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ‬

‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﻧﻮع ﻗﺮارداد‬

‫ﺑﻠﻮﮐﻬﺎی‬ ‫ﺗﺤﺖ ﭘﯿﻤﺎن‬

‫ﻗﺮارداد‬ ‫ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺳﯿﻮﯾﻞ‬

‫‪7-001‬‬ ‫‪88/12/22‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﯾﻞ‬

‫‪5‬‬

‫ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ‬

‫زﻣﯿﻦ‬

‫‪88/05/11‬‬

‫درﺻﺪ‬ ‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ‬

‫ﻣﻼﺣﻈﺎت‬

‫ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ‬ ‫‪33/98‬‬

‫ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ‪ -2‬وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ‬ ‫ﺗﺠﻬﯿﺰ‬

‫ﺗﺤﮑﯿﻢ‬

‫اﺟﺮای‬

‫ﮐﺎرﮔﺎه‬

‫ﺑﺴﺘﺮ‬

‫ﻓﻨﺪاﺳﯿﻮن‬ ‫√‬

‫در ﺣﺎل آرﻣﺎﺗﻮرﺑﻨﺪی ﺳﻘﻒ ﻫﺸﺘﻢ )ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺸﻢ( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫در ﺣﺎل ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی اﻟﻤﺎﻧﻬﺎی ﻗﺎﺋﻢ ﻫﺸﺘﻢ )ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺸﻢ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻤﺎره ﺑﻠﻮک‬

‫ﺧﺎﮐﺒﺮداری‬

‫‪44‬‬

‫√‬

‫√‬

‫‪45‬‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫‪46‬‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫در ﺣﺎل ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی اﻟﻤﺎﻧﻬﺎی ﻗﺎﺋﻢ ﻫﺸﺘﻢ )ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺸﻢ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫اﻟﻤﺎﻧﻬﺎی ﻗﺎﺋﻢ دﻫﻢ )ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺸﺘﻢ( اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ‪.‬‬

‫‪48‬‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫ﭘﺎﯾﺎن اﺳﮑﻠﺖ ‪.‬‬

‫ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‬

‫ﺷﺮح ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ‬

‫‪10‬‬


‫ﭘﺮوژه ‪ :‬ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ‪ :‬اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﻣﺸﺎور ‪ :‬ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺷﺎراﻧﺪﯾﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﻨﺪﺳﺎن ﺸﺎور ﺷﺎرا ﺪ ﺸﺎن ﭘﺎرس‬ ‫ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪه از وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ‪7‬‬

‫‪11‬‬


‫ﭘﺮوژه ‪ :‬ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ‪ :‬اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬

‫ﻨﺪﺳﺎن ﺸﺎور ﺷﺎرا ﺪ ﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﻣﺸﺎور ‪ :‬ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺷﺎراﻧﺪﯾﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ‪: 8‬‬

‫™ در ﻗﻄﻌﻪ ی ‪ 5‬واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و‬ ‫ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ‪ 7‬ﺑﻠﻮک ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﺷﻤﺎره‬ ‫ﻫﺎی ‪ 23‬اﻟﯽ ‪ 29‬ﺑﻮده و ﺟﻤﻌﺎً ‪224‬‬ ‫واﺣﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ‪ -1‬ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﯿﻤﺎن‬

‫ﺷﻤﺎره ﭘﯿﻤﺎن‬

‫ﺷﺮﮐﺖ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ‬

‫ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر‬

‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﺑﻠﻮﮐﻬﺎی‬

‫ﻧﻮع ﻗﺮارداد‬

‫ﻃﺮح ﻧﻮﺳﺎز ﻧﻤﺎ‬

‫‪25/03/89‬‬

‫زﻣﯿﻦ‬

‫ﺗﺤﺖ ﭘﯿﻤﺎن‬

‫ﻗﺮارداد‬ ‫‪2/008‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﯾﻞ‬

‫‪7‬‬

‫ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ‬

‫‪88/06/09‬‬

‫درﺻﺪ‬ ‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ‬

‫ﻣﻼﺣﻈﺎت‬

‫ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ‬ ‫‪40/25‬‬

‫ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ‪ -2‬وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ‬ ‫ﺗﺠﻬﯿﺰ‬

‫ﺗﺤﮑﯿﻢ‬

‫اﺟﺮای‬

‫ﮐﺎرﮔﺎه‬

‫ﺑﺴﺘﺮ‬

‫ﻓﻨﺪاﺳﯿﻮن‬

‫‪23‬‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫ﭘﺎﯾﺎن اﺳﮑﻠﺖ ‪ -‬در ﺣﺎل اﺟﺮای ﮐﻨﺎف ) زﯾﺮ ﺳﺎزی دﯾﻮارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫ﭘﺎﯾﺎن اﺳﮑﻠﺖ ‪ -‬در ﺣﺎل اﺟﺮای ﮐﻨﺎف ) زﯾﺮ ﺳﺎزی دﯾﻮارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫اﻟﻤﺎﻧﻬﺎی ﻗﺎﺋﻢ ﻧﻬﻢ )ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻔﺘﻢ( اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫ﭘﺎﯾﺎن اﺳﮑﻠﺖ – در ﺣﺎل اﺟﺮای ﮐﻨﺎف ) زﯾﺮ ﺳﺎزی دﯾﻮارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫اﻟﻤﺎﻧﻬﺎی ﻗﺎﺋﻢ دﻫﻢ )ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺸﺘﻢ( اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫ﭘﺎﯾﺎن اﺳﮑﻠﺖ ‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫درﺣﺎل آرﻣﺎﺗﻮر ﺑﻨﺪی اﻟﻤﺎﻧﻬﺎی ﻗﺎﺋﻢ دﻫﻢ )ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺸﺘﻢ( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻤﺎره‬ ‫ﺑﻠﻮک‬

‫ﺧﺎﮐﺒﺮداری‬

‫ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‬

‫ﺷﺮح ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ‬

‫‪12‬‬


‫ﭘﺮوژه ‪ :‬ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ‪ :‬اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﻣﺸﺎور ‪ :‬ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺷﺎراﻧﺪﯾﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﻨﺪﺳﺎن ﺸﺎور ﺷﺎرا ﺪ ﺸﺎن ﭘﺎرس‬ ‫ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪه از وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ‪8‬‬

‫‪13‬‬


‫ﭘﺮوژه ‪ :‬ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ‪ :‬اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﻣﺸﺎور ‪ :‬ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺷﺎراﻧﺪﯾﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﻨﺪﺳﺎن ﺸﺎور ﺷﺎرا ﺪ ﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ‪:16‬‬

‫™ در ﻗﻄﻌﻪ ی ‪ 20‬واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و‬ ‫ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ‪ 1‬ﺑﻠﻮک ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ‪66‬‬ ‫ﺑﻮده و ﺟﻤﻌﺎً ‪ 32‬واﺣﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ‪ -1‬ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﯿﻤﺎن‬ ‫ﺷﻤﺎره ﭘﯿﻤﺎن‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر‬

‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﻧﻮع ﻗﺮارداد‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ‬

‫راﻫﺴﺎزان ﺳﺎروﯾﻪ‬

‫‪88/1/30‬‬ ‫ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزان‬ ‫ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ ﺷﻤﺎل‬

‫‪16001/1‬‬ ‫‪89/02/11‬‬

‫ﺑﻠﻮﮐﻬﺎی‬

‫زﻣﯿﻦ‬

‫ﺗﺤﺖ ﭘﯿﻤﺎن‬

‫ﻗﺮارداد‬ ‫‪16001‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﯾﻞ‬

‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬

‫‪1‬‬

‫ﭘﯿﻤﺎن‬

‫ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ‬

‫‪88/03/28‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1‬‬

‫درﺻﺪ‬ ‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ‬

‫ﻣﻼﺣﻈﺎت‬

‫ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ‬ ‫‪0/82‬‬

‫‪38/34‬‬

‫ﻣﺎده ‪ 48‬ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎن‬ ‫اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ زﻣﯿﻦ اراﺋﻪ‬ ‫ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ‪ -2‬وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ‬ ‫ﺷﻤﺎره ﺑﻠﻮک‬

‫ﺧﺎﮐﺒﺮداری‬

‫‪66‬‬

‫√‬

‫ﺗﺠﻬﯿﺰ‬

‫ﺗﺤﮑﯿﻢ‬

‫اﺟﺮای‬

‫ﮐﺎرﮔﺎه‬

‫ﺑﺴﺘﺮ‬

‫ﻓﻨﺪاﺳﯿﻮن‬

‫√‬

‫√‬

‫ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‬

‫ﺷﺮح ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ‬

‫ﭘﺎﯾﺎن اﺳﮑﻠﺖ ‪.‬‬

‫‪14‬‬


‫ﭘﺮوژه ‪ :‬ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ‪ :‬اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﻣﺸﺎور ‪ :‬ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺷﺎراﻧﺪﯾﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﻨﺪﺳﺎن ﺸﺎور ﺷﺎرا ﺪ ﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪه از وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ‪16‬‬

‫‪15‬‬


‫ﭘﺮوژه ‪ :‬ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ‪ :‬اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬

‫ﻨﺪﺳﺎن ﺸﺎور ﺷﺎرا ﺪ ﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﻣﺸﺎور ‪ :‬ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺷﺎراﻧﺪﯾﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ‪: 18‬‬

‫™ در ﻗﻄﻌﻪ ی ‪ 9‬واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺸﺘﻤﻞ‬ ‫ﺑﺮ ‪ 4‬ﺑﻠﻮک ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ‪، 32‬‬ ‫‪ 34 ، 33‬و ‪ 35‬ﺑﻮده و ﺟﻤﻌﺎً ‪ 128‬واﺣﺪ‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫`‬ ‫ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ‪ -1‬ﻣﺸﺨﺼﺎت‬ ‫ﺷﻤﺎره ﭘﯿﻤﺎن‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ‬

‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﻧﻮع ﻗﺮارداد‬

‫ﻗﺮارداد‬ ‫ﺷﺎﯾﺎن دژ‬

‫‪1081‬‬ ‫‪88/12/25‬‬

‫ﺑﻠﻮﮐﻬﺎی‬ ‫ﺗﺤﺖ ﭘﯿﻤﺎن‬

‫ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ‬

‫‪4‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﯾﻞ‬ ‫زﻣﯿﻦ‬

‫‪88/03/28‬‬

‫درﺻﺪ‬ ‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ‬

‫ﻣﻼﺣﻈﺎت‬

‫ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ‬ ‫‪42/52‬‬

‫ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ‪ -2‬وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ‬ ‫ﺷﻤﺎره ﺑﻠﻮک‬

‫ﺧﺎﮐﺒﺮداری‬

‫‪32‬‬

‫√‬

‫‪33‬‬

‫√‬

‫‪34‬‬

‫√‬

‫‪35‬‬

‫√‬

‫ﺗﺠﻬﯿﺰ‬

‫ﺗﺤﮑﯿﻢ‬

‫اﺟﺮای‬

‫ﮐﺎرﮔﺎه‬

‫ﺑﺴﺘﺮ‬

‫ﻓﻨﺪاﺳﯿﻮن‬

‫√‬

‫√‬

‫ﭘﺎﯾﺎن اﺳﮑﻠﺖ – در ﺣﺎل اﺟﺮای ﮐﻨﺎف ) زﯾﺮﺳﺎزی دﯾﻮارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ‬ ‫ﻃﺒﻘﺎت( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫√‬

‫√‬

‫ﭘﺎﯾﺎن اﺳﮑﻠﺖ – در ﺣﺎل اﺟﺮای ﮐﻨﺎف ) زﯾﺮﺳﺎزی دﯾﻮارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ‬ ‫ﻃﺒﻘﺎت( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫√‬

‫√‬

‫ﭘﺎﯾﺎن اﺳﮑﻠﺖ – در ﺣﺎل اﺟﺮای ﮐﻨﺎف ) زﯾﺮﺳﺎزی دﯾﻮارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ‬ ‫ﻃﺒﻘﺎت( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫√‬

‫√‬

‫ﭘﺎﯾﺎن اﺳﮑﻠﺖ ‪.‬‬

‫ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‬

‫ﺷﺮح ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ‬

‫‪16‬‬


‫ﭘﺮوژه ‪ :‬ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ‪ :‬اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﻣﺸﺎور ‪ :‬ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺷﺎراﻧﺪﯾﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﻨﺪﺳﺎن ﺸﺎور ﺷﺎرا ﺪ ﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪه از وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ‪18‬‬

‫‪17‬‬


‫ﭘﺮوژه ‪ :‬ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ‪ :‬اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬

‫ﻨﺪﺳﺎن ﺸﺎور ﺷﺎرا ﺪ ﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﻣﺸﺎور ‪ :‬ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺷﺎراﻧﺪﯾﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ‪: 20‬‬

‫™ در ﻗﻄﻌﻪ ی ‪ 14‬واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ‪3‬‬ ‫ﺑﻠﻮک ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ‪ 52 ، 51‬و ‪53‬‬ ‫ﺑﻮده و ﺟﻤﻌﺎً ‪ 96‬واﺣﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ‪ -1‬ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﯿﻤﺎن‬ ‫ﺷﻤﺎره ﭘﯿﻤﺎن‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ‬

‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﻧﻮع ﻗﺮارداد‬

‫ﻣﺎه اﻓﺮوز ﺳﺎزه‬

‫‪88/12/04‬‬

‫زﻣﯿﻦ‬

‫ﺗﺤﺖ ﭘﯿﻤﺎن‬

‫ﻗﺮارداد‬ ‫‪88/20/102‬‬

‫ﺑﻠﻮﮐﻬﺎی‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﯾﻞ‬

‫‪3‬‬

‫ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ‬

‫درﺻﺪ‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺎت‬

‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ‬ ‫ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ‬

‫‪88/5/07‬‬

‫‪27/82‬‬

‫ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ‪ -2‬وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ‬

‫ﺷﻤﺎره ﺑﻠﻮک‬

‫ﺧﺎﮐﺒﺮداری‬

‫‪51‬‬

‫√‬

‫‪52‬‬

‫√‬

‫‪53‬‬

‫√‬

‫ﺗﺠﻬﯿﺰ‬

‫ﺗﺤﮑﯿﻢ‬

‫اﺟﺮای‬

‫ﮐﺎرﮔﺎه‬

‫ﺑﺴﺘﺮ‬

‫ﻓﻨﺪاﺳﯿﻮن‬

‫√‬

‫√‬

‫ﺳﻘﻒ ﺷﺸﻢ ) ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرم ( اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ ‪.‬‬

‫√‬

‫√‬

‫ﺳﻘﻒ ﺷﺸﻢ ) ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرم ( اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ ‪.‬‬

‫√‬

‫√‬

‫در ﺣﺎل آرﻣﺎﺗﻮرﺑﻨﺪی اﻟﻤﺎﻧﻬﺎی ﻗﺎﺋﻢ ﻫﻔﺘﻢ ) ﻃﺒﻘﻪ ﭘﻨﺠﻢ ( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺷﺪه اﺳﺖ‬

‫ﺷﺮح ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ‬

‫‪18‬‬


‫ﭘﺮوژه ‪ :‬ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ‪ :‬اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﻣﺸﺎور ‪ :‬ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺷﺎراﻧﺪﯾﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﻨﺪﺳﺎن ﺸﺎور ﺷﺎرا ﺪ ﺸﺎن ﭘﺎرس‬ ‫ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪه از وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ‪20‬‬

‫‪19‬‬


‫ﭘﺮوژه ‪ :‬ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ‪ :‬اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬

‫ﻨﺪﺳﺎن ﺸﺎور ﺷﺎرا ﺪ ﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﻣﺸﺎور ‪ :‬ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺷﺎراﻧﺪﯾﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ‪: 21‬‬

‫™ در ﻗﻄﻌﻪ ی ‪ 12‬واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ‪2‬‬ ‫ﺑﻠﻮک ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ‪ 49‬و ‪ 50‬ﺑﻮده و‬ ‫ﺟﻤﻌﺎً ‪ 64‬واﺣﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ‪ -1‬ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﯿﻤﺎن‬ ‫ﺷﻤﺎره ﭘﯿﻤﺎن‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ‬

‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﺑﻠﻮﮐﻬﺎی‬

‫ﻧﻮع ﻗﺮارداد‬

‫ﺗﺤﺖ ﭘﯿﻤﺎن‬

‫ﻗﺮارداد‬ ‫‪7/001‬‬

‫ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺳﯿﻮﯾﻞ‬

‫‪88/12/22‬‬

‫‪2‬‬

‫ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﯾﻞ‬ ‫زﻣﯿﻦ‬

‫‪88/5/11‬‬

‫درﺻﺪ‬ ‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ‬

‫ﻣﻼﺣﻈﺎت‬

‫ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ‬ ‫‪30/30‬‬

‫ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ‪ -2‬وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ‬ ‫ﺷﻤﺎره‬ ‫ﺑﻠﻮک‬

‫ﺧﺎﮐﺒﺮداری‬

‫‪49‬‬

‫√‬

‫‪50‬‬

‫√‬

‫ﺗﺠﻬﯿﺰ‬

‫ﺗﺤﮑﯿﻢ‬

‫اﺟﺮای‬

‫ﮐﺎرﮔﺎه‬

‫ﺑﺴﺘﺮ‬

‫ﻓﻨﺪاﺳﯿﻮن‬

‫√‬

‫√‬

‫در ﺣﺎل آرﻣﺎﺗﻮرﺑﻨﺪی ﺳﻘﻒ ﻫﻔﺘﻢ )ﻃﺒﻘﻪ ﭘﻨﺠﻢ ( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫√‬

‫√‬

‫در ﺣﺎل آرﻣﺎﺗﻮرﺑﻨﺪی اﻟﻤﺎﻧﻬﺎی ﻗﺎﺋﻢ ﻫﺸﺘﻢ )ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺸﻢ ( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‬

‫ﺷﺮح ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ‬

‫‪20‬‬


‫ﭘﺮوژه ‪ :‬ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ‪ :‬اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﻣﺸﺎور ‪ :‬ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺷﺎراﻧﺪﯾﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﻨﺪﺳﺎن ﺸﺎور ﺷﺎرا ﺪ ﺸﺎن ﭘﺎرس‬ ‫ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪه از وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ‪21‬‬

‫‪21‬‬


‫ﭘﺮوژه ‪ :‬ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ‪ :‬اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬

‫ﻨﺪﺳﺎن ﺸﺎور ﺷﺎرا ﺪ ﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﻣﺸﺎور ‪ :‬ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺷﺎراﻧﺪﯾﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ‪: 22‬‬

‫™ در ﻗﻄﻌﻪ ی ‪ 27‬واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و‬ ‫ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ‪ 1‬ﺑﻠﻮک ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ‪73‬‬ ‫ﺑﻮده و ﺟﻤﻌﺎً ‪ 32‬واﺣﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ‪ -1‬ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﯿﻤﺎن‬ ‫ﺷﻤﺎره ﭘﯿﻤﺎن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ‬

‫ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر‬

‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﻧﻮع ﻗﺮارداد‬

‫ﺑﻠﻮﮐﻬﺎی‬

‫ﻗﺮارداد‬ ‫ارﺷﯿﺎ ﺳﺎزه ﭼﮑﻞ‬

‫‪22/55‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﯾﻞ‬

‫ﺗﺤﺖ ﭘﯿﻤﺎن‬ ‫ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ‬

‫‪1‬‬

‫زﻣﯿﻦ‬

‫‪88/06/17‬‬

‫درﺻﺪ‬ ‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ‬

‫ﻣﻼﺣﻈﺎت‬

‫ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ‬ ‫‪35/08‬‬

‫‪88/12/17‬‬

‫ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ‪ -2‬وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ‬ ‫ﺷﻤﺎره ﺑﻠﻮک‬

‫ﺧﺎﮐﺒﺮداری‬

‫‪73‬‬

‫√‬

‫ﺗﺠﻬﯿﺰ‬

‫ﺗﺤﮑﯿﻢ‬

‫اﺟﺮای‬

‫ﮐﺎرﮔﺎه‬

‫ﺑﺴﺘﺮ‬

‫ﻓﻨﺪاﺳﯿﻮن‬

‫√‬

‫√‬

‫ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‬

‫ﺷﺮح ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ‬

‫در ﺣﺎل آرﻣﺎﺗﻮرﺑﻨﺪی ﺳﻘﻒ ﻧﻬﻢ )ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻔﺘﻢ( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪22‬‬


‫ﭘﺮوژه ‪ :‬ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ‪ :‬اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﻣﺸﺎور ‪ :‬ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺷﺎراﻧﺪﯾﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﻨﺪﺳﺎن ﺸﺎور ﺷﺎرا ﺪ ﺸﺎن ﭘﺎرس‬ ‫ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪه از وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯽ‪22‬‬

‫‪23‬‬


‫ﭘﺮوژه ‪ :‬ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ‪ :‬اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬

‫ﻨﺪﺳﺎن ﺸﺎور ﺷﺎرا ﺪ ﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﻣﺸﺎور ‪ :‬ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺷﺎراﻧﺪﯾﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ‪: 24‬‬

‫™ در ﻗﻄﻌﻪ ی ‪ 17‬واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و‬ ‫ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ‪ 2‬ﺑﻠﻮک ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﺷﻤﺎره‬ ‫ﻫﺎی ‪ 59‬و ‪ 60‬ﺑﻮده و ﺟﻤﻌﺎً‪ 6 4‬واﺣﺪ‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ‪ -1‬ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﯿﻤﺎن‬ ‫ﺷﻤﺎره ﭘﯿﻤﺎن‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ‬

‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﻧﻮع ﻗﺮارداد‬

‫ﺑﻠﻮﮐﻬﺎی‬

‫ﻗﺮارداد‬ ‫آﻻﺷﺖ ﺳﺎزه‬

‫‪/24/101‬ت‬

‫ﺷﻤﺎل‬

‫‪89/02/11‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﯾﻞ زﻣﯿﻦ‬

‫ﺗﺤﺖ ﭘﯿﻤﺎن‬ ‫ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ‬

‫‪89/05/18‬‬

‫‪2‬‬

‫درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ‬ ‫ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ‬

‫ﻣﻼﺣﻈﺎت‬

‫‪27/34‬‬

‫ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ‪ -2‬وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ‬ ‫ﺷﻤﺎره ﺑﻠﻮک‬

‫ﺧﺎﮐﺒﺮداری‬

‫‪59‬‬

‫√‬

‫‪60‬‬

‫√‬

‫ﺗﺠﻬﯿﺰ‬ ‫ﮐﺎرﮔﺎه‬

‫ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‬

‫ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﺴﺘﺮ‬

‫اﺟﺮای‬ ‫ﻓﻨﺪاﺳﯿﻮن‬

‫ﺷﺮح ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ‬

‫√‬

‫√‬

‫در ﺣﺎل آرﻣﺎﺗﻮرﺑﻨﺪی ﺳﻘﻒ ﺷﺸﻢ )ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرم( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫√‬

‫√‬

‫ﺳﻘﻒ ﺷﺸﻢ )ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرم( اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ‪.‬‬

‫‪24‬‬


‫ﭘﺮوژه ‪ :‬ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ‪ :‬اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﻣﺸﺎور ‪ :‬ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺷﺎراﻧﺪﯾﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﻨﺪﺳﺎن ﺸﺎور ﺷﺎرا ﺪ ﺸﺎن ﭘﺎرس‬ ‫ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪه از وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ‪24‬‬

‫‪25‬‬


‫ﭘﺮوژه ‪ :‬ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ‪ :‬اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﻣﺸﺎور ‪ :‬ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺷﺎراﻧﺪﯾﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﻨﺪﺳﺎن ﺸﺎور ﺷﺎرا ﺪ ﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ‪: 26‬‬

‫™ در ﻗﻄﻌﻪ ی ‪ 15‬واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و‬ ‫ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ‪ 2‬ﺑﻠﻮک ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﺎی‬ ‫‪54‬و‪ 55‬ﺑﻮده و ﺟﻤﻌﺎً ‪ 64‬واﺣﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ‪ -1‬ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﯿﻤﺎن‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر‬

‫ﺷﻤﺎره ﭘﯿﻤﺎن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮارداد‬

‫ﻧﻮع ﻗﺮارداد‬

‫ﺑﻠﻮﮐﻬﺎی‬ ‫ﺗﺤﺖ‬ ‫ﭘﯿﻤﺎن‬

‫ﻣﺒﺘﮑﺮان آﺗﯿﻪ‬

‫‪8078/26/50‬‬

‫ﭘﯿﻤﺎن‬

‫‪88/5/12‬‬

‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬

‫‪2‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ‬

‫درﺻﺪ‬

‫ﺗﺤﻮﯾﻞ‬

‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ‬

‫زﻣﯿﻦ‬

‫ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ‬

‫‪88/6/10‬‬

‫‪0/82‬‬

‫ﻣﻼﺣﻈﺎت‬

‫ﻣﺎده ‪ 48‬ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎن اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ‪.‬‬

‫‪8078/26/106‬‬ ‫ﻣﺎه اﻓﺮوز ﺳﺎزه‬

‫‪88/12/15‬‬

‫ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ‬

‫‪-‬‬

‫‪2‬‬

‫‪29/23‬‬

‫ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ زﻣﯿﻦ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ‪ -2‬وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ‬ ‫ﺷﻤﺎره ﺑﻠﻮک‬

‫ﺧﺎﮐﺒﺮداری‬

‫‪54‬‬

‫√‬

‫‪55‬‬

‫√‬

‫ﺗﺠﻬﯿﺰ‬

‫ﺗﺤﮑﯿﻢ‬

‫اﺟﺮای‬

‫ﮐﺎرﮔﺎه‬

‫ﺑﺴﺘﺮ‬

‫ﻓﻨﺪاﺳﯿﻮن‬

‫√‬

‫√‬

‫در ﺣﺎل ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی اﻟﻤﺎﻧﻬﺎی ﻗﺎﺋﻢ ﻫﻔﺘﻢ) ﻃﺒﻘﻪ ﭘﻨﺠﻢ( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫√‬

‫√‬

‫در ﺣﺎل آرﻣﺎﺗﻮرﺑﻨﺪی ﺳﻘﻒ ﻫﻔﺘﻢ) ﻃﺒﻘﻪ ﭘﻨﺠﻢ( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‬

‫ﺷﺮح ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ‬

‫‪26‬‬


‫ﭘﺮوژه ‪ :‬ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ‪ :‬اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﻣﺸﺎور ‪ :‬ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺷﺎراﻧﺪﯾﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﻨﺪﺳﺎن ﺸﺎور ﺷﺎرا ﺪ ﺸﺎن ﭘﺎرس‬ ‫ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪه از وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯽ‪26‬‬

‫‪27‬‬


‫ﭘﺮوژه ‪ :‬ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ‪ :‬اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬

‫ﻨﺪﺳﺎن ﺸﺎور ﺷﺎرا ﺪ ﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﻣﺸﺎور ‪ :‬ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺷﺎراﻧﺪﯾﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ‪: 27‬‬

‫™ در ﻗﻄﻌﻪ ی ‪ 4‬واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و‬ ‫ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ‪ 3‬ﺑﻠﻮک ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﺷﻤﺎره‬ ‫ﻫﺎی ‪ 18 ، 17‬و ‪ 19‬ﺑﻮده و ﺟﻤﻌﺎً ‪96‬‬ ‫واﺣﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ‪ -1‬ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﯿﻤﺎن‬ ‫ﺷﻤﺎره ﭘﯿﻤﺎن‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر‬

‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﻧﻮع ﻗﺮارداد‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ‬

‫ﺗﺤﺖ ﭘﯿﻤﺎن‬

‫ﻗﺮارداد‬ ‫‪114‬‬

‫ﺷﺎﯾﺎن دﮋ‬

‫ﺑﻠﻮﮐﻬﺎی‬

‫‪88/12/25‬‬

‫ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ‬

‫‪3‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﯾﻞ‬ ‫زﻣﯿﻦ‬

‫‪88/7/13‬‬

‫درﺻﺪ‬ ‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ‬

‫ﻣﻼﺣﻈﺎت‬

‫ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ‬

‫‪39/12‬‬

‫ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ‪ -2‬وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ‬ ‫ﺷﻤﺎره ﺑﻠﻮک‬

‫ﺧﺎﮐﺒﺮداری‬

‫‪17‬‬

‫√‬

‫‪18‬‬

‫√‬

‫‪19‬‬

‫√‬

‫ﺗﺠﻬﯿﺰ‬

‫ﺗﺤﮑﯿﻢ‬

‫اﺟﺮای‬

‫ﮐﺎرﮔﺎه‬

‫ﺑﺴﺘﺮ‬

‫ﻓﻨﺪاﺳﯿﻮن‬

‫√‬

‫√‬

‫ﭘﺎﯾﺎن اﺳﮑﻠﺖ‪.‬‬

‫√‬

‫√‬

‫ﭘﺎﯾﺎن اﺳﮑﻠﺖ – در ﺣﺎل اﺟﺮای ﮐﻨﺎف ) زﯾﺮﺳﺎزی دﯾﻮارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و‬ ‫داﺧﻠﯽ ﻃﺒﻘﺎت( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‬

‫√‬

‫√‬

‫ﭘﺎﯾﺎن اﺳﮑﻠﺖ‬

‫ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‬

‫ﺷﺮح ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ‬

‫‪28‬‬


‫ﭘﺮوژه ‪ :‬ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ‪ :‬اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﻣﺸﺎور ‪ :‬ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺷﺎراﻧﺪﯾﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﻨﺪﺳﺎن ﺸﺎور ﺷﺎرا ﺪ ﺸﺎن ﭘﺎرس‬ ‫ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪه از وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ‪27‬‬

‫‪29‬‬


‫ﭘﺮوژه ‪ :‬ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ‪ :‬اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬

‫ﻨﺪﺳﺎن ﺸﺎور ﺷﺎرا ﺪ ﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﻣﺸﺎور ‪ :‬ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺷﺎراﻧﺪﯾﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ‪:29‬‬

‫™ در ﻗﻄﻌﺎت ‪ 18‬و ‪ 19‬واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و‬ ‫ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ‪ 2‬ﺑﻠﻮک ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﺎی‪ 61‬و‬ ‫‪ 65‬ﺑﻮده و ﺟﻤﻌﺎً ‪ 64‬واﺣﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ‪ -1‬ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﯿﻤﺎن‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر‬

‫ﺷﻤﺎره ﭘﯿﻤﺎن‬

‫ﻧﻮع‬

‫ﺑﻠﻮﮐﻬﺎی‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﯾﻞ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮارداد‬

‫ﻗﺮارداد‬

‫ﺗﺤﺖ‬

‫زﻣﯿﻦ‬

‫ﭘﯿﻤﺎن‬

‫ﻣﺎه اﻓﺮوز ﺳﺎزه‬

‫م ‪88/29/44‬‬ ‫‪88/12/04‬‬

‫ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ‬

‫‪-‬‬

‫‪2‬‬

‫درﺻﺪ‬ ‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ‬

‫ﻣﻼﺣﻈﺎت‬

‫ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ‬

‫‪30/92‬‬

‫ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ زﻣﯿﻦ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ‪ -2‬وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ‬ ‫ﺷﻤﺎره ﺑﻠﻮک‬

‫ﺧﺎﮐﺒﺮداری‬

‫‪61‬‬

‫√‬

‫‪65‬‬

‫√‬

‫ﺗﺠﻬﯿﺰ‬

‫ﺗﺤﮑﯿﻢ‬

‫اﺟﺮای‬

‫ﮐﺎرﮔﺎه‬

‫ﺑﺴﺘﺮ‬

‫ﻓﻨﺪاﺳﯿﻮن‬

‫√‬

‫√‬

‫اﻟﻤﺎﻧﻬﺎی ﻗﺎﺋﻢ ﻫﺸﺘﻢ )ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺸﻢ ( اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ ‪.‬‬

‫√‬

‫√‬

‫در ﺣﺎل آرﻣﺎﺗﻮرﺑﻨﺪی اﻟﻤﺎﻧﻬﺎی ﻗﺎﺋﻢ ﻫﺸﺘﻢ )ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺸﻢ ( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻧﺸﺪه‬ ‫اﺳﺖ‬

‫ﺷﺮح ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ‬

‫‪30‬‬


‫ﭘﺮوژه ‪ :‬ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ‪ :‬اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﻣﺸﺎور ‪ :‬ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺷﺎراﻧﺪﯾﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﻨﺪﺳﺎن ﺸﺎور ﺷﺎرا ﺪ ﺸﺎن ﭘﺎرس‬ ‫ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪه از وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ‪29‬‬

‫‪31‬‬


‫ﭘﺮوژه ‪ :‬ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ‪ :‬اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬

‫ﻨﺪﺳﺎن ﺸﺎور ﺷﺎرا ﺪ ﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﻣﺸﺎور ‪ :‬ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺷﺎراﻧﺪﯾﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ‪: 30‬‬

‫™ در ﻗﻄﻌﻪ‪ 11‬واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ‪7‬‬ ‫ﺑﻠﻮک ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﺎی‪ 37‬ااﻟﯽ ‪43‬‬ ‫ﺑﻮده و ﺟﻤﻌﺎً ‪ 224‬واﺣﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ‪ -1‬ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﯿﻤﺎن‬

‫ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر‬

‫آرﯾﺎ ﺑﺮج ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن‬

‫اﯾﻤﻦ ﺳﺎزان ﮐﯿﻠﻪ‬

‫ﺷﻤﺎره ﭘﯿﻤﺎن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮارداد‬

‫ﻧﻮع ﻗﺮارداد‬

‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﺑﻠﻮﮐﻬﺎی‬ ‫ﺗﺤﺖ‬ ‫ﭘﯿﻤﺎن‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ﺗﺤﻮﯾﻞ‬ ‫زﻣﯿﻦ‬

‫درﺻﺪ‬ ‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ‬ ‫ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ‬

‫‪88/253‬‬ ‫‪88/4/10‬‬

‫ﭘﯿﻤﺎن‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬

‫‪7‬‬

‫‪88/03/28‬‬

‫‪0/25‬‬

‫اﻋﻤﺎل ﻣﺎده ‪ 48‬ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎن‬

‫‪189‬‬ ‫‪89/1/20‬‬

‫ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ‬

‫‪7‬‬

‫‪41/96‬‬

‫ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ زﻣﯿﻦ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﻼﺣﻈﺎت‬

‫ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ‪ -2‬وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ‬ ‫ﺗﺠﻬﯿﺰ‬

‫ﺗﺤﮑﯿﻢ‬

‫اﺟﺮای‬

‫ﮐﺎرﮔﺎه‬

‫ﺑﺴﺘﺮ‬

‫ﻓﻨﺪاﺳﯿﻮن‬

‫‪37‬‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫ﭘﺎﯾﺎن اﺳﮑﻠﺖ‪ -‬در ﺣﺎل دﯾﻮارﭼﯿﻨﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫ﭘﺎﯾﺎن اﺳﮑﻠﺖ‪ -‬در ﺣﺎل اﺟﺮای ﮐﻨﺎف )زﯾﺮﺳﺎزی دﯾﻮارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫√‬

‫ﺷﺪه‬

‫√‬

‫√‬

‫ﭘﺎﯾﺎن اﺳﮑﻠﺖ‪ -‬در ﺣﺎل اﺟﺮای ﮐﻨﺎف )زﯾﺮﺳﺎزی دﯾﻮارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪40‬‬

‫√‬

‫اﺳﺖ‬

‫√‬

‫√‬

‫ﭘﺎﯾﺎن اﺳﮑﻠﺖ‪ -‬در ﺣﺎل اﺟﺮای ﮐﻨﺎف )زﯾﺮﺳﺎزی دﯾﻮارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪41‬‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫ﭘﺎﯾﺎن اﺳﮑﻠﺖ‪ -‬در ﺣﺎل اﺟﺮای ﮐﻨﺎف )زﯾﺮﺳﺎزی دﯾﻮارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫ﭘﺎﯾﺎن اﺳﮑﻠﺖ‪ -‬در ﺣﺎل اﺟﺮای ﮐﻨﺎف )زﯾﺮﺳﺎزی دﯾﻮارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪43‬‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫ﭘﺎﯾﺎن اﺳﮑﻠﺖ‪ -‬در ﺣﺎل دﯾﻮارﭼﯿﻨﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻤﺎره‬ ‫ﺑﻠﻮک‬

‫ﺧﺎﮐﺒﺮداری‬

‫ﺷﺮح ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ‬

‫‪32‬‬


‫ﭘﺮوژه ‪ :‬ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ‪ :‬اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﻣﺸﺎور ‪ :‬ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺷﺎراﻧﺪﯾﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﻨﺪﺳﺎن ﺸﺎور ﺷﺎرا ﺪ ﺸﺎن ﭘﺎرس‬ ‫ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪه از وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ‪30‬‬

‫‪33‬‬


‫ﭘﺮوژه ‪ :‬ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ‪ :‬اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬

‫ﻨﺪﺳﺎن ﺸﺎور ﺷﺎرا ﺪ ﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﻣﺸﺎور ‪ :‬ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺷﺎراﻧﺪﯾﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ‪: 31‬‬

‫™ در ﻗﻄﻌﻪ‪ 10‬واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺸﺘﻤﻞ‬ ‫ﺑﺮ‪1‬ﺑﻠﻮک ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ‪ 36‬ﺑﻮده و‬ ‫ﺟﻤﻌﺎً‪ 32‬واﺣﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ‪ -1‬ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﯿﻤﺎن‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬

‫ﺷﻤﺎره ﭘﯿﻤﺎن‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ‬

‫راﻫﺴﺎزان ﺳﺎروﯾﻪ‬

‫ﻧﻮع ﻗﺮارداد‬

‫ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزان‬ ‫ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ ﺷﻤﺎل‬

‫‪89/02/11‬‬

‫زﻣﯿﻦ‬

‫ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ‬

‫‪88/05/01‬‬

‫‪0.82‬‬

‫ﺗﺤﺖ‬ ‫ﭘﯿﻤﺎن‬

‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬

‫‪1‬‬

‫ﭘﯿﻤﺎن‬

‫‪88/1/30‬‬ ‫‪16001/1‬‬

‫ﺗﺤﻮﯾﻞ‬

‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ‬

‫ﺑﻠﻮﮐﻬﺎی‬

‫ﻗﺮارداد‬

‫‪31001‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ‬

‫درﺻﺪ‬

‫ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ‬

‫‪-‬‬

‫‪1‬‬

‫‪38/34‬‬

‫ﻣﻼﺣﻈﺎت‬

‫ﻣﺎده ‪ 48‬ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎن اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﯾﺪ‪.‬‬

‫ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ زﻣﯿﻦ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ‪ -2‬وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ‬

‫ﺷﻤﺎره ﺑﻠﻮک‬

‫ﺧﺎﮐﺒﺮداری‬

‫‪36‬‬

‫√‬

‫ﺗﺠﻬﯿﺰ‬

‫ﺗﺤﮑﯿﻢ‬

‫اﺟﺮای‬

‫ﮐﺎرﮔﺎه‬

‫ﺑﺴﺘﺮ‬

‫ﻓﻨﺪاﺳﯿﻮن‬

‫√‬

‫√‬

‫ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‬

‫ﺷﺮح ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ‬

‫ﭘﺎﯾﺎن اﺳﮑﻠﺖ‬

‫‪34‬‬


‫ﭘﺮوژه ‪ :‬ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ‪ :‬اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﻣﺸﺎور ‪ :‬ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺷﺎراﻧﺪﯾﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﻨﺪﺳﺎن ﺸﺎور ﺷﺎرا ﺪ ﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪه از وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ‪31‬‬

‫‪35‬‬


‫ﭘﺮوژه ‪ :‬ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ‪ :‬اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﻣﺸﺎور ‪ :‬ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺷﺎراﻧﺪﯾﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﻨﺪﺳﺎن ﺸﺎور ﺷﺎرا ﺪ ﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ‪: 32‬‬

‫™ در ﻗﻄﻌﻪ ی ‪ 8‬واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺸﺘﻤﻞ‬ ‫ﺑﺮ ‪ 2‬ﺑﻠﻮک ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ‪30‬و‪31‬‬ ‫ﺑﻮده و ﺟﻤﻌﺎً ‪ 64‬واﺣﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ‪ -1‬ﻣﺸﺨﺼﺎت‬

‫ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر‬

‫آذر ﺳﺎز ﺳﺎری‬

‫ﺷﻤﺎره ﭘﯿﻤﺎن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮارداد‬ ‫‪88-1061/1‬‬ ‫‪88/12/25‬‬

‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﻧﻮع ﻗﺮارداد‬

‫ﺑﻠﻮﮐﻬﺎی‬ ‫ﺗﺤﺖ ﭘﯿﻤﺎن‬

‫ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ‬

‫‪2‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﯾﻞ‬ ‫زﻣﯿﻦ‬

‫‪88/6/10‬‬

‫درﺻﺪ‬ ‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ‬

‫ﻣﻼﺣﻈﺎت‬

‫ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ‬ ‫‪39/09‬‬

‫ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ‪ -2‬وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ‬ ‫ﺷﻤﺎره‬ ‫ﺑﻠﻮک‬

‫ﺧﺎﮐﺒﺮداری‬

‫‪30‬‬

‫√‬

‫‪31‬‬

‫√‬

‫ﺗﺠﻬﯿﺰ‬

‫ﺗﺤﮑﯿﻢ‬

‫اﺟﺮای‬

‫ﮐﺎرﮔﺎه‬

‫ﺑﺴﺘﺮ‬

‫ﻓﻨﺪاﺳﯿﻮن‬

‫√‬

‫√‬

‫در ﺣﺎل آرﻣﺎﺗﻮرﺑﻨﺪی ﺳﻘﻒ دﻫﻢ )ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺸﺘﻢ( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫√‬

‫√‬

‫ﭘﺎﯾﺎن اﺳﮑﻠﺖ‬

‫ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‬

‫ﺷﺮح ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ‬

‫‪36‬‬


‫ﭘﺮوژه ‪ :‬ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ‪ :‬اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﻣﺸﺎور ‪ :‬ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺷﺎراﻧﺪﯾﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﻨﺪﺳﺎن ﺸﺎور ﺷﺎرا ﺪ ﺸﺎن ﭘﺎرس‬ ‫ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪه از وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ‪32‬‬

‫‪37‬‬


‫ﭘﺮوژه ‪ :‬ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ‪ :‬اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬

‫ﻨﺪﺳﺎن ﺸﺎور ﺷﺎرا ﺪ ﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﻣﺸﺎور ‪ :‬ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺷﺎراﻧﺪﯾﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ‪:‬‬

‫™ در ﻗﻄﻌﻪ ی ‪ 28‬واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺸﺘﻤﻞ‬ ‫ﺑﺮ ‪ 4‬ﺑﻠﻮک ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ‪ 78‬اﻟﯽ‬ ‫‪ 81‬ﺑﻮده و ﺟﻤﻌﺎً ‪ 128‬واﺣﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ‪ -1‬ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﯿﻤﺎن‬

‫ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر‬

‫ﺷﻤﺎره ﭘﯿﻤﺎن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮارداد‬ ‫‪10114‬‬

‫ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ‬

‫‪89/5/30‬‬

‫ﻧﻮع ﻗﺮارداد‬

‫ﺗﻌﺪاد ﺑﻠﻮﮐﻬﺎی‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﯾﻞ‬

‫ﺗﺤﺖ ﭘﯿﻤﺎن‬

‫زﻣﯿﻦ‬

‫‪4‬‬

‫‪89/06/07‬‬

‫ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ‬

‫درﺻﺪ‬ ‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ‬

‫ﻣﻼﺣﻈﺎت‬

‫ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ‬ ‫‪18/58‬‬

‫ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ‪ -2‬وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ‬ ‫ﺷﻤﺎره ﺑﻠﻮک‬

‫ﺧﺎﮐﺒﺮداری‬

‫‪78‬‬

‫√‬

‫‪79‬‬

‫√‬

‫‪80‬‬

‫√‬

‫‪81‬‬

‫√‬

‫ﺗﺠﻬﯿﺰ‬

‫ﺗﺤﮑﯿﻢ‬

‫اﺟﺮای‬

‫ﮐﺎرﮔﺎه‬

‫ﺑﺴﺘﺮ‬

‫ﻓﻨﺪاﺳﯿﻮن‬

‫√‬

‫√‬

‫در ﺣﺎل آرﻣﺎﺗﻮرﺑﻨﺪی ﺳﻘﻒ ﻃﺒﻘﻪ ی ﻫﻤﮑﻒ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫√‬

‫√‬

‫در ﺣﺎل ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی اﻟﻤﺎﻧﻬﺎی ﻗﺎﺋﻢ اول ) ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫√‬

‫√‬

‫در ﺣﺎل آرﻣﺎﺗﻮرﺑﻨﺪی ﺳﻘﻒ ﺳﻮم )ﻃﺒﻘﻪ ی اول( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫√‬

‫√‬

‫در ﺣﺎل آرﻣﺎﺗﻮرﺑﻨﺪی ﺳﻘﻒ ﭼﻬﺎرم )ﻃﺒﻘﻪ ی دوم ( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‬

‫ﺷﺮح ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ‬

‫‪38‬‬


‫ﭘﺮوژه ‪ :‬ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ‪ :‬اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺳﺎری‬ ‫ﻣﺸﺎور ‪ :‬ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺷﺎراﻧﺪﯾﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﻨﺪﺳﺎن ﺸﺎور ﺷﺎرا ﺪ ﺸﺎن ﭘﺎرس‬

‫ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪه از وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ‬

‫‪39‬‬

gozareshe mahane  

gozaresh mahane mehre mazandaran

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you