Page 1

Comte Borrell 307, 2ón

telèfon 93 321 21 64

08029 – Barcelona ________________ PROPOSTA DE SOCI Nom i cognoms: Domicili: Codi Postal

Població:

Telèfons: E-mail: Any de naixement: Sol·licita inscriure’s com a soci dels AMICS DELS GOIGS amb una quota anual de (*)__________ €, que farà efectiva a través del compte que els indico. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Entitat Agència D.C. Número de compte corrent Banc/Caixa ............................................................................................................. Adreça ............................................................................................................. Població .............................................................................................................. Autoritzo a AMICS DELS GOIGS a carregar en el compte corrent referenciat els imports corresponents a la quota anual. Data:

Signatura:

(*) quota mínima actual: 37,00 € feu-nos arribar aquesta butlleta anotada amb les dades vostres

Butlleta subscripció soci  

butlleta subscripció soci

Advertisement