Page 1

ปัญหาเด็กติดเกม • สาเหตุของการติดเกม • วิธีป้องกันเด็กติดเกม • แนวทางการแก้ปัญหาเด็กติดเกม

นาย ปองพล งามศิริพัฒนกุล 5404600358 น.ส. นฤมล พิมพ์สอน 5404600359


เด็กเล่นเกมคอมพิวเตอร์มากเกินไปจนกลายเป็นติดเด็กเกม  เป็นอันตรายต่อการพัฒนาจิตใจของเด็ก อาจเป็นข้อสงสัย สำ�หรับผู้ปกครองในเรื่อง การใช้เวลามากเกินไปการเล่น วิดีโอ เกม เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ ทำ�ร้ายลูกหรือไม่ คำ�ตอบคือใช่ เล่นเกมมากเกินไปอาจมีผลกระทบต่อเด็ก และเด็กที่ใช้เวลา มากเกินไปที่คอมพิวเตอร์จะหายไปจากกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็น พื้นฐานการพัฒนาทางปัญญา, อารมณ์และสังคม เพราะเสีย เวลาที่ใช้ในกับหน้าจออิเลคทรอนิคส์เกมคอมพิวเตอร์ เด็กที่มัก เล่นวิดีโอเกมเพียงอย่างเดียวและใช้เวลามากเกินไปใช้เวลาอยู่ คนเดียวอาจทำ�ให้เกิดการแยกทางสังคมเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง การที่เด็กเล่นเกมเป็นเวลานานจะค่อยๆมีการฝังในจิตใจของ เด็กๆ และมันจะเป็นเรื่องยากมากขึ้นที่จะเปลี่ยนให้คืนโดยเร็ว เช่นนิสัย เริ่มกร้าวร้าว นิสัยเอาแต่ใจ ไม่พูดไม่จากับคนอื่น หรือ แม้แต่กับพ่อแม่เอง


• สาเหตุของการติดเกม •

การเลี้ยงดูในครอบครัว: มักจะพบเด็กติดเกมได้บ่อยในครอบครัวที่เลี้ยง เด็กโดยไม่เคยฝึกให้เด็กมีวินัย ในตัวเอง ขาดกฎระเบียบ กติกาในบ้าน ตามใจเด็ก ครอบครัวมีลักษณะที่สมาชิก ในครอบครัวต่างคนต่างอยู่ ไม่มี กิจกรรมที่สนุกสนานให้เด็กทา หรือไม่มีกิจกรรมที่สมาชิกทุกคนทำ�ร่วม กัน ทำ�ให้เด็กเกิดความเหงา ความเบื่อหน่าย เด็กจึงต้องหากิจกรรมอื่น ทำ� เพื่อให้ตัวเองสนุก ซึ่งก็หนีไม่พ้นการเล่น เกม พ่อแม่อาจไม่มีเวลาควบคมุ เด็ก หรือมองไม่เห็นความ จำ�เป็นที่จะต้องจำ�กัดเวลาในการเล่นเกมของเด็ก ในช่วงแรก พ่อแม่อาจรู้สึกพอใจที่เห็นเด็กเล่นเกม เงียบๆคนเดียวได้โดยไม่ มารบกวนตัวเอง ให้ตนมีเวลาส่วนตัว มากขึ้น พูดง่ายๆคือใช้เกมเสมือนเป็น พี่เลี้ยงดูแลเด็กแทนตน สังคมที่เปลียนแปลงไป: สังคมยุคไฮเทคที่มีเครื่องมือที่มีพลังในการเร้า ความตื่นเต้นให้เกิดขึ้นในตัวเด็ก อย่างมหาศาล สังคมวัตถุนิยม สังคมที่ ขาดแคลนกิจกรรม หรือสถานที่ที่เด็กจะได้ใช้ประโยชน์หรือเรียนรู้ โดยได้ รับความสนุกสนานเพลิดเพลินไปด้วย เหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้เด็กหันไปใช้ การเล่นเกมเป็น ทางออก ปัจจัยในตัวเด็กเอง: เด็กบางกลุ่มอาจมีความเสี่ยงต่อการติดเกมมากกว่า เด็กทัว่ ไป เช่น เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น (ADHD) เด็กที่มีปัญหาอารมณ์ ซึม เศร้า หรือวิตกกังวล เด็กที่ ขาดทักษะทางสังคม เข้ากับเพื่อนไม่ได้ เด็กที่มี ปัญหาการเรียน เด็กที่มีความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองต่า (low self-esteem)


• วิธีป้องกันเด็กติดเกม •

1. คุยกับเด็กเพื่อกำ�หนดกติกากันล่วงหน้าก่อนจะซื้อเกม หรืออนุญาตให้ เด็กเล่นว่า เด็กสามารถเล่นเกมได้ ในวันใดบ้าง วันใดเล่นไม่ได 2. วางตำ�แหน่งคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นเกมในสถานที่ที่เป็นที่โล่ง มีคน เดินผ่านไปผ่านมาบ่อยๆ ไม่ควรตั้งไว้ในห้องนอนหรือห้องที่ปิดมิดชิด เพื่อที่ ผู้ปกครองจะได้ติดตามเฝ้าดูได้ 3. ให้คำ�ชมแก่เด็กเมื่อเด็กสามารถรักษาเวลาการเล่น ควบคุมตัวเองไม่ให้ เล่นเลยเวลาที่กำ�หนดได้ 4. เอาจริง เด็ดขาดหากเด็กไม่รักษากติกา เช่น ริบเกมโดยไม่ใจอ่อน, ตั้ง รหัสคอมพิวเตอร์ 5. ส่งเสริม จัดหากิจกรรมที่สนุกสนานอย่างอื่น ที่สนุกพอๆหรือมากกว่า การเล่นเกม ให้เด็กทำ� หรือมีกิจกรรมที่ทำ�ร่วมกันในครอบครัว 6. หลีกเลี่ยงการใช้เกมเป็นเสมือนพี่เลี้ยงเด็ก เพื่อที่พ่อแม่จะได้มีเวลาส่วน ตัวไปทา อย่างอื่น 7. สอนให้เด็กรู้จักการแบ่งเวลา รู้จักใช้เวลาอย่างเหมาะสม


• แนวทางการแก้ปัญหาเด็กติดเกม •

สิ่งสำ�คัญคือครอบครัว พ่อแม่ต้องเข้าใจลูก อย่าโมโห แต่ต้องสร้าง สัมพันธภาพที่ดี ให้กับบรรยากาศในครอบครัวก่อน หากดุด่าว่ากล่าว และ ทำ�โทษลูกมาก ลูกจะกลัวพ่อแม่ บางคนจะรู้สึกเบื่อหน้าพ่อแม่และอย่าเพิ่ง ให้ลูกหยุดเล่นเกมส์ แต่ให้เล่นได้โดยมีข้อตกลงร่วมกัน

ปัญหาเด็กติดเกม