Page 1

No. 9 7

Ja nua r y2 0 1 3

€1 . 5 0

M a k e2 0 1 3t h ey e a r o f r e s i s t a n c e ! T

HEo l dy e a ri sgonea ndt hene wonepr e s e nt susa l lwi t hbot ho l da ndne wc ha l l e nge s .The o l do r de ri ss t i l lfir ml yi nc ont r o l ,i mpo s i ngma s s i v ec ut si ns e r v i c e s ,wa ge s ,pe ns i o ns ,a nd we l f a r epa y me nt s . Cut sa r ea r e no to nl yc o mi ng t hr o ug ht hebud g e tbuta r ea nno unc e d a l mo s t we e kl y ,a st he g o v e r nme nt b e l i e v e si tc a nd owha ti tne e d st od o wi t hi mpuni t y .Att hes a met i mewe ha v et oe nd ur et hes i c ke ni ngs i g hto f t he EU e l i t es p e e d i ng t hr o ug ht he s t r e e t so fDubl i ni nt he i rBMWsa nd b e i ng wi ne da nd d i ne di n Dubl i n Ca s t l e .Ma r i e -Ant o i ne t t ewo ul dha v e no t hi ngo nt hi sg a ngo fv ul t ur e swho ha v ebe g unt oc o l o ni s eo urs t r e e t s . The ya r ei mpo s i ngad i e to fc ut sa nd s ur v i v a lo nt hema j o r i t yo fwo r ki ng p e o pl ewhi l et her i c hc a ns t i l lg oo utt o t he i rf a nc yr e s t a ur a nt s ,a v a i lo ft he y a c ht smo o r e di nt heMe d i t e r r a ne a n, a nd g os ho pp i ng i n Pa r i so rMi l a n, whi l et he numb e ro fs e c o nd ha nd c l o t he ss ho psa nds o upki t c he nsc o nt i nue st o e x pa nd t hr o ug ho ut t he c o unt r y . The c ha i r p e r s o no ft he La b o ur Pa r t y ,Co l m Ke a v e ne y ,v o t i nga g a i ns t t he g o v e r nme nt o na s pe c t so ft he b ud g e t ,t he r e b yl o s i ng t he La b o ur Pa r t ywhi p,wa sawe l c o med e v e l o pme nt .Thi sbr i ng st of o urt henumbe r o fLa b o urPa r t yTDswhoa r eno wo n t hema r g i nso ft hep a r t y ,t ho ug hf o r v e r yd ie ffr e ntr e a s o ns . Tho s ei ns i d et heLa b o urPa r t yc a mp a i g ni ngf o r“ r e a ll a bo urp o l i c i e s ”ne e d t omo v ebe y o ndame r ec o l l e c t i o no f d e ma nd sa ndt ol o o ka tt hec r i s i so ft he s y s t e m i t s e l fa nd t he l i mi t e dp o s s i b i l i t i e so fc ha ng ewi t hi ni t . Thes a mec a nbes a i do fSi nnFé i n, wi t hi t sa pp e a lt opo p ul a rs e nt i me nt , a r g ui ngf o rab e t t e r ,f a i r e rc a pi t a l i s m r a t he rt ha nf o ramo b i l i s a t i o no ft he p e o pl e .I ti sb e c o mi ngmo r ea ndmo r e a p pa r e ntt ha te l e c t o r a lc o ns i d e r a t i o ns a ndo p po r t uni s md o mi na t ebo t hSi nn

Fé i na nd l e a d i ng e l e me nt so ft he Uni t e dLe f tAl l i a nc ea ndno to nl ys o me o ft ho s e La bo ur Pa r t y TDs who r e c e nt l yj ump e ds hi p . Wha ti smi s s i ngf r o mt hep o l i t i c a l d e b a t ei sa ny s e ns eo fa p o s s i bl e a l t e r na t i v ed i r e c t i o no rwa yf o r wa r d. No neha v ea r t i c ul a t e da nya l t e r na t i v e v i s i o no fI r e l a ndt ha tt heI r i s hp e o p l e c o ul df e e li spo s s i b l eo rt ha tt he yc a n g r a s pa nds t r ug g l ef o r .Al la p pe a rt obe s t r i v i ngf o rt hep o l i t i c so ft hel o we s t

c o mmo nd e no mi na t o r ,a l l o wi ng t he e s t a bl i s hme nt me d i a t o d e t e r mi ne wha ti so ri sno ta c c e p t a bl e ,a l l o wi ng t heI r i s hTi me st owr i t et he i rp o l i t i c a l ma ni f e s t o s . Themo b i l i s a t i o nc a l l e db yt heI CTU o nt heha nd i ngo v e ro ft he€3 . 1b i l l i o n t o bo nd ho l d e r so n3 1 Ma r c h,whi l e we l c o me ,d o e s no tg of a re no ug h. El e me nt so ft heI CTU l e a d e r s hi pha v e

I nt h i s i s s u e Ne wYe a rs t a t e me ntbyt heCPIp. 2 Ba c kt ot hef ut ur e p. 3 TheBa l t i cI r e l a nd? p. 3 What ’ sgo o df o rbus i ne s s. . . p. 4 Ca pi t a l i s ta ut o ma t i o na nds o c i a l di s l o c a t i o n p. 5 Ma r c hi ngi nt oac ul de s a c p. 6 Ga t he r i ngso fs o c i a l i s tr e publ i c a ns —as ma l lbe gi nni ng p. 6 Thega mbl i ngbus i ne s s :“ as t a t e me nto fc o nfide nc ei nI r e l a nda ndi t s pe opl e ” p. 7 Se ánRe dmond( 1 9 3 6 –2 0 1 2 ) p. 7 Jo eDe a s y( 1 9 2 2 –2 0 1 3 ) p. 8 Fr a nkCo nr o y Co mme mo r a t i o n p. 8 TheSo ut hAf r i c a nr e v o l ut i o n be t r a y e d p. 9 Mi ndy o url a ngua ge p. 1 0 Awo r ke rr e a dsa nda s ks que s t i o ns p. 1 1 Le t t e r s p. 1 2 ISSN 0791-5217

Wea r eg o i ngt oma ket hi say e a rt obes po ke no fi nt hed a y st o c o me...The r ei sag r e a td a wnf o rI r e l a nd . —Jame sLa r ki n( Ma y 1 9 1 3 ) .

j/7G@7I1\URQPX/Z‘zq


s t a t e dt ha tt hemo bi l i s a t i o ni sa i me da t s upp o r t i ngt heg o v e r nme nt ’ sne g o t i a t i ng p o s i t i o n wi t ht he EU o nt he p r o mi s s o r yno t e s ,whi l et hemo unt a i n o fd e btg r o wsd a i l y . Oneha st oa s k wha tt heg o v e r nme nt ’ sne g o t i a t i ngp o s i t i o ni s ,a st he y ha v ene v e rc l e a r l yd en fie dwha tt he y a r el o o ki ngf o r ,whi l et he yha v ec o ns t a nt l ys t a t e dt ha tt he ywi l lpa yt he d e b ta nda r eo nl yl o o ki ngf o ral o ng e r p e r i o df o rpa y i ngi t . TheI CTU l e a d e r s hi pa p pe a rt obe us i ngt hed e bta ss o mes o r to fb a r g a i ni ng c hi pi nt he o pe ni ng g a mbi ta s ne g o t i a t i o nsbe g i nf o rCr o kePa r kI I . Thi si smo r eo ft he“ s o c i a lp a r t ne r s hi p ” me nt a l i t y :i fy o ud o n’ thi tust o oha r d i nCr o kePa r kI Iwec a nd e l i v e ro ur me mb e r s ,a nd we wi l ld ol i t t l eo r no t hi nga b o utt hed e b tb ur d e n. I ti sa na t t e mptb yl e a d i nge l e me nt s o ft heI CTU t opul lt hewho l eo ft he t r a d euni o nmo v e me nti nt ol i nebe hi nd t heLa bo urPa r t yi ng o v e r nme nt . Thi si st her o a dt od i s a s t e r .I ti s t he i rj o bt os e r v ea nd d e f e nd t he i r

me mbe r sa nd t he i rf a mi l i e s ,no tt o p r o p up t he r o t t i ng c o r ps eo ft he La bo urPa r t y .Thed e ma ndb yt wol e a d i ngt r a d euni o nsf o rr e pudi a t i o no ft he d e b ti ss i mp l yt heo nl ywa yf o r wa r d . Themo b i l i s a t i o no n9Fe br ua r ymus t b et he be g i nni ng o fa s us t a i ne d c a mp a i g n. Thi sy e a rs e e st hec e nt e na r yo fa g r e a tc l a s sb a t t l ei nDubl i n,t he1 9 1 3 Lo c kOut ,whe nt heDub l i ne mpl o y e r s , b a c ke dupbyt hemi g hto ft heBr i t i s h e mpi r e ,l o c ke d o ut t ho us a nd so f wo r ke r sa nda t t e mpt e dt os t a r v et he Dub l i n wo r ke r s i nt o s ub mi s s i o n. Tho us a nd s o f wo r ke r s r e s i s t e d, me mbe r so ft heI r i s h Tr a ns po r ta nd Ge ne r a l Wo r ke r s ’ Uni o n, l e d b y Co nno l l ya ndLa r ki n. Wec a n’ ta l l o wt hi sd e c i s i v emo me nt i nt hehi s t o r yo ft heI r i s hwo r ki ngc l a s s t ob er e d uc e dt oat r i pd o wnme mo r y l a ne ,wi t hf o s s i l i s e d,s o ul l e s sme e t i ng s a ndr e e na c t me nt s . The r ea r ema nyl e s s o nst ha twec a n l e a r nf r o m1 9 1 3 .I twa st hefir s tma j o r i nde p e nd e nta c t i o nb yafle dg i ngI r i s h

wo r ke r s ’mo v e me nt .The n,a sno w,t he I r i s hwo r ki ngc l a s sf a c e dna ke da g g r e s s i o nf r o mt her ul i nge l i t e ,ba c ke dupb y af o r e i g np o we r .The ys t o o d up a nd r e s i s t e d ,d e s p i t ea l lt he o d d s .The y r e ma i ne dunbo we da ndunb r o ke na nd we nto nt op l a ya ni mpo r t a ntr o l ei n t hes t r ug g l ef o rna t i o na li nd e pe nd e nc e . Wha thi s t o r ya ndt hee x p e r i e nc eo f 1 9 1 3s ho ws i st ha t mi l i t a nt c l a s s s t r ug g l ea nd i nt e r na t i o na ls o l i d a r i t y we r ea nd a r ec e nt r a lc o mpo ne nt si n bui l d i ngt hepe o pl e ’ sr e s i s t a nc e .Wha t i sne e d e dt o da yf r o mt hi sg e ne r a t i o no f t r a d euni o nl e a de r si st hes a mel e a d e r s hi pa ndc o ur a g e ,t or a i s et hec o nfid e nc ea ndt hes p i r i to fwo r ki ngpe o pl e , a swa sd o nei n1 9 1 3 . Hi s t o r ywi l lj ud g et he m no to nho w c o l o ur f ula nd f a nc yt he i rc e nt e na r y pub l i c a t i o nso re v e nt sa r ebutho wwe l l t he yha v ed e f e nd e da ndwi l ld e f e nda nd mo bi l i s et he i r me mbe r sa nd t he i r f a mi l i e sa g a i ns tt he g r o wi ng a s s a ul t up o nt he mbyb o t ht hei nt e r na la ndt he e x t e r na lt r o i ka . [ EMC]

T ot h ew o r k i n gp e o p l eo f I r e l a n d N e wY e a r s t a t e me n t b y t h eC o mmu n i s t P a r t y o f I r e l a n d

A

St heo l dy e a rf a de sf r om o urme mo r ywec a na ppr o a c ht hene wy e a rwi t hs omede gr e eo f o pt i mi s m.Thr o ugho ut2 0 1 2t he r ewe r enume r o uspr o t e s t sa nd de mo ns t r a t i onsr i ght a c r o s st hec ount r y ,f r om Be l f a s tt oCor k,f r om Ga l wa yt oDubl i n,wi t hwor ki ngpe o pl ec a mpa i gni nga ga i ns tho s pi t a lc l o s ur e sa ndc ut si ns e r v i c e s . Theb i gpr e bud g e td e mo ns t r a t i o n i nDubl i nwa sa ni mp o r t a ntbe g i nni ng a nds ho we dt hei mp o r t a nc eo funi t e d c a mp a i g ni ng ,o fd r a wi ng t he d i v e r s e c o nc e r nso ft hep e o pl et o g e t he ri na c o he r e ntwa y .I ts ho we dt ha tuni t yo f a c t i o ni so urs t r e ng t h,a nd mus tbe b ui l tupo n. To da yweha das p e c t a c l eo ffla g wa v i nga ndp o mpo uss p e e c hma ki ngt o ma r kt hebe g i nni ngo ft heI r i s hp r e s i d e nc yo ft heEur o pe a nUni o na ndf o r t y y e a r so fme mbe r s hi po ft hi si mp e r i a l c l ub,wi t hs mugs e l f c o ng r a t ul a t i o nb y ap o l i t i c a le s t a b l i s hme ntt ha ti sde v o i d o fa nyp o l i c i e st ome e tt hene e d so ft he I r i s hp e o pl e .The ywi l lwa l l o wi nf a l s e p r a i s eo ft he i rEur o p e a n ma s t e r s ,t o s ho wt he ya r es uc hg r e a t“ Eur o p e a ns , ” a st heb ur d e no fd e b ti sp i l e dhi g he r a ndhi g he ro nt heb a c ksno to nl yo f I r i s h wo r ke r sb uto fGr e e k,Po r t ug ue s e ,Sp a ni s ha nd I t a l i a n wo r ke r s . The i rho i s t i ng o ft he EU fla go v e r Dubl i n Ca s t l es ho ws t ha tl i t t l e ha s r e a l l yc ha ng e da ndi sa ne x pr e s s i o no f t he i rp o we r l e s s ne s s . Tot hep e o pl eo ft heNo r t hweo nc e a g a i ns a yt he r ei snor e f ug eo rs o l ut i o n t ob ef o undi nwr a pp i ngfla g sa r o undus f o rc o mf o r t .Wea s kt hePr o t e s t a nts e c t i o no fo urwo r ki ngc l a s st ot hi nko f who be net fis a nd who l o s e sf r o m 2

a g g r e s s i v efla g fly i ng .Dono tbel e dup ac ul d e s a co ffla g wa v i ng :t ho s ewho c l a i mt ol e a dy o uha v enoa ns we r st o y o ur pr o bl e ms o f une mp l o y me nt , p o v e r t y , ho me l e s s ne s s , a nde mi g r a t i o n. TheBr i t i s hg o v e r nme ntd o e sno t c a r eho wma nyt i me st he i rfla gfli e sa s l o nga sy o ua r eno tma r c hi nga bo ut j o bso ra g a i ns tp o v e r t y .Si mi l a r l y ,t he g a t e ke e p e r so ft heNo r t he r nEx e c ut i v e a r eno two r r i e da bo uty o urs o c i a lc o nd i t i o ns :t he ya r e ha pp y wi t ht he i r Gr a ndOl dDukeo fYo r kp o l i t i c s . Aswe f a c ei nt oa no t he ry e a ro f a us t e r i t y ,wi t ht hewe a l t hya c c umul a t i ng mo r ea nd mo r eo fo ur we a l t h, wo r ki ngpe o pl ene e dt ot a kes us t e na nc e ,i ns pi r a t i o na nds t r e ng t hf r o mo ur f o r e f a t he r sa ndmo t he r swhoi n1 9 1 3 , i nmuc hmo r ed ic ffi ul tc o nd i t i o nsa nd und e rp r o f o undha r d s hi p,g a t he r e dt he c o ur a g ea nd r a l l i e dt od e f e nd t he i r i nt e r e s t sa g a i ns tg r e a to d d s .The yf a c e d t heDubl i nb o s sc l a s s ,whowe r eba c ke d b yt heBr i t i s he mpi r e .The yr o s ei na uni t e dbo d ya ndwr o t eag l o r i o usp a g e i nt he hi s t o r yo ft he I r i s h wo r ki ng c l a s s . Weno w ne e dt ha ts pi r i tt ob er e i g ni t e d ,a ndwemus tma ket hed e mo ns t r a t i o no ft he9 t ho fFe b r ua r yc a l l e d b yt heI CTU a sbi ga nd mi l i t a nta s p o s s i bl e ,t ob ead a yo fa c t i o na g a i ns t

t heo d i o usd e bt .Thet r a d euni o nmo v e me ntne e d st ol e a da nd e x pr e s st he g r o wi ngunr e s ta ndmi l i t a nc yo fwo r ki ngp e o p l ei n2 0 1 2t or e bui l damo r e s e l f c o nd fie nta ndv i br a ntl a bo urmo v e me nt . Wene e dt obui l dauni t e dp e o pl e ’ s r e s i s t a nc ea g a i ns tt he o d i o us d e b t , d r a wi ng a l lt hema ny l o c a l i s e dc a mpa i g nsa r o und t hec o unt r y be hi nd a pe o pl e ’ sr e j e c t i o no ft hed e b ta ndt he g r e a ts a c r i fic e sbe i ngi mp o s e di no r d e r t oo be yt hi sd i kt a tf r o m t he b i g mo no p o l i e sa nd fina nc e ho us e so f Eur o p e —t o mo bi l i s e a g a i ns t t he e x t e r na la ndi nt e r na lt r o i ka s . Le t2 0 1 3 be t he y e a ri n whi c h wo r ke r st hr o ug ho utt heEU l i nka r ms a nds t a ndt o g e t he ri nuni t e ds t r ug g l e . Le t us bui l d a uni t e dr e s po ns et o d e f e nd ,e nr i c ha nd a d v a nc e na t i o na l s o v e r e i g nt y ,na t i o na ld e mo c r a c y ,a nd wo r ke r s ’ r i g ht s .Ourwo r l di sbe g i nni ng t omo v ei nad ie ffr e ntd i r e c t i o n,a wa y f r o mt hev a l ue so fs e l fis hne s s ,g r e e d a nd unbr i d l e di nd i v i d ua l i s m e nc o ur a g e db yt hi se x pl o i t a t i v ea ndi nhuma n s y s t e m,t o wa r d sa ne c o no mi ca nds o c i a l s y s t e m ba s e d o n s o c i a ls o l i d a r i t y , j us t i c e , a ndpe a c e . Le t ’ sma ke2 0 1 3t hey e a ro ft he be gi nni ng o ft he r e c o nque s t of I r e l a ndbywo r ki ngpe o pl e .


B a c kt ot h ef u t u r e A

Sc e l e br a t i onso ft hec e nt e na r yo ft he1 9 1 3Lo c kOutbe gi n,onef e a t ur eo fwo r ke r s ’ t e r ms a ndc o ndi t i o ns , t he na ndno w, i sbe c o mi ngi nc r e a s i ngl yc l e a r .

Oneo ft her e a s o nsf o rt hee me r g e nc eo ft heI TGWU wa st heha r s h wo r ki ng c o nd i t i o ns o ft he Dubl i n d o c ke r sa ndc a r t e r s ,wi t hl o ngho ur s , po o rp a y ,a ndc a s ua lwo r ka tt hewhi m o ft he f o r e me n. The ma j o r i t yo f wo r ke r sr e ma i ne d uno r g a ni s e d ,wi t h t r a d e uni o n me mb e r s hi p c o nfine d ma i nl yt os ki l l e dc r a f two r ke r s . To d a ya g a i n we ha v eag r o wi ng numbe ro fc a s ua lwo r ke r s ,mo r ea nd mo r e s ho r t t e r m c o nt r a c t s be i ng o ffe r e d , mo r e fle x i bi l i t y be i ng d e ma nd e d . Thi si sha p pe ni ngi na l li nd us t r i e s a swe l la si nt hehe a l t hs e r v i c e ,t o ur i s m, fina nc i a ls e r v i c e s ,a nd r e t a i l . Tr a ns na t i o na lc o r p o r a t i o nsa r ei nc r e a s i ng l yus i ngs ho r t t e r mc o nt r a c t st ofil l g a p sa ndc o p ewi t hp e a ks . Thi si sar e s ul to ft hed e c r e a s ei n uni o n me mb e r s hi pt hr o ug ho ut t he pr i v a t es e c t o ra ndt hei nc r e a s e dpr i v a t i s a t i o no fs e r v i c e so nc ep r o v i d e db y t hes t a t e .Tr a d euni o nd e ns i t yi sno w

c o nc e nt r a t e di nt het hepubl i cs e c t o r , whi c h no w d o mi na t e st he I CTU’ s t hi nki nga nds t r a t e g y . Thed e b a t ea bo utc a s ua l i s a t i o nha s b e e no ne s i d e d .I tha sbe e ns o l di nt he ma i na st he “ mo de r n wa y , ”g i v i ng p a r e nt smo r et i mewi t ht he i rc hi l d r e n. Thed a yo fpe r ma ne ntp e ns i o na b l ej o b s ha sp a s t ,a ndpe o pl es ho ul dha v et he “ r i g ht ”t owo r ka sl o nga st he yl i ke . The I SME a nd o t he re mp l o y e r s ’ g r o up sha v eha daf r e efie l di nr e g a r d t ot hi sf und a me nt a li s s uef o rwo r ke r s . Thei d e aha sb e e ns o l dt ha te v e r yi nd i v i d ua lwhoha sbe e nma d er e d und a nt f r o m ap e r ma ne ntj o ba ndt he ns e t sup ama r ke ts t a l li sa n“ e nt r e pr e ne ur . ” Wea r er e t ur ni ngt oani ne t e e nt hc e nt ur ya nd e a r l yt we nt i e t hc e nt ur y mo d e lo fe mpl o y me nt ,whe r ewo r ke r s c o ul dbehi r e da ndfir e da twi l l .I tt o o k d e c a d e so fha r d,bi t t e rs t r ug g l ea nd s a c r i fic e by pr e v i o us g e ne r a t i o ns t o e s t a b l i s hp r o p e rc o ndi t i o nsa ndt e r ms o fe mpl o y me nt .I fp r e s e ntt r e ndsc o n-

t i nue ,wo r ke r swi l lha v ef e wr i g ht sa nd i ns t e a dwi l lb ev ul ne r a bl et oa bus ea nd s upe r e x pl o i t a t i o n. Themo r ec a s ua l i s a t i o nt ha tt a ke s p l a c eo ri sa l l o we dt og ounc ha l l e ng e d t hemo r ei twi l lund e r mi newo r ke r si n p e r ma ne nt j o bs . The p r e c a r i o us e mpl o y me nto fag r o wi ngnumbe ro f wo r ke r swi l lc o nt i nue t o und e r mi ne wa g e sa nd c o nd i t i o ns ;i t wi l la l s o und e r mi net hewho l ei d e ao fo l d a g e p e ns i o nsa sar i g ht . Ye s ,ac e nt ur yl a t e ri t ’ sb a c kt ot he f ut ur e ,a ndwo r ke r sa r ebe i ngd r i v e n b a c k.Wene e dt oha l tt heg r o wt ho f c a s ua l i s a t i o na nd p r e c a r i o use mpl o y me ntwi t hami l i t a nta nda c t i v et r a d e uni o nmo v e me nt . Thel e s s o nso fhi s t o r ya r es t a r i ngus i nt hef a c e .Thev e r yf ut ur eo ft he t r a d euni o nmo v e me ntd e pe nd so ni t s r e s p o ns et ot hi si s s ue .I fy o ud o n’ t r e s i s ta nda r eno tpr e pa r e dt od e f e nd wha ty o uha v e , y o uwi l ll o s ei t . [ EMC]

T h eB a l t i cI r e l a n d ? L

I KEI r e l a nd,oneoft heEU’ smos thi ghl yc e l e br a t e da nt i l a bo ura us t e r i t ys uc c e s ss t or i e si s La t v i a . La t v i ai spo r t r a y e da st hec ount r ywhe r el a bo urdi dnotfightba c kbuts i mpl ye mi gr a t e d pol i t e l ya nd qui e t l y .No ge ne r a ls t r i ke s ,no rde s t r uc t i o no fpr i v a t epr ope r t yo r v i ol e nc e :La t v i ai spr e s e nt e da sac o unt r ywhe r el a bourha dt hego ods e ns ewhe nf a c e dwi t h a us t e r i t yno tt oma keaf us s . La t v i a nsg a v euppr o t e s ta nds i mpl y be g a nv o t i ng wi t ht he i rf e e ta st he e c o no my s hr a nk,wa g e swe r es c a l e d d o wn, a nd t a x bur d e ns r e ma i ne d d e c i d e d l yo nt heb a c kso fl a bo ur ,e v e n t ho ug hr e c e ntt o ke neo ffr t sha v eb e e n ma d et oi nc r e a s et a x e so npr o pe r t y . TheWo r l d Ba nk a p pl a ud sLa t v i a a nd i t sBa l t i cne i g hb o ur sbyp l a c i ng t he m hi g ho ni t sl i s to f“ b us i ne s s f r i e nd l y ”e c o no mi e s ,e v e nt ho ug ha t t i me ss c o l d i ngt he i rs o c i a lr e g i me sa s t o oha r s he v e nf o rt heVi c t o r i a nt a s t e s o ft he i nt e r na t i o na l fina nc i a li ns t i t ut i o ns . Pr o a us t e r i t y g ur us a p pl a ud La t v i a ’ se c o no mi ca nd d e mo g r a p hi c pl ung ea st he“ La t v i a nMi r a c l e , ”d e p i c t i ngi t sa us t e r i t ya nda s s e t s t r i p pi nga s a ne c o no mi cs uc c e s s .Wha tt he yme a n by“ s uc c e s s ”i ss l a s hi ngwa g e sa ndl e a v i ngt het a xbur d e npr i ma r i l yo nl a bo ur a ndl i g ht l yo nc a p i t a lg a i ns ,wi t ho ut s p ur r i ngar e v o l ut i o no re v e nGr e e ks t y l eg e ne r a ls t r i ke s . La t v i ai st hec o unt r yt ha tha sc o me c l o s e s tt oi mpo s i ngat a xa ndfina nc e mo d e lt ha ti nc l ud e sat wo p a r tt a xo n wa g e sa nds o c i a lbe net fist ha ta r ene a r t he hi g he s ti n t he wo r l d , whi l e pr o pe r t yt a x e sa r ewe l lbe l o wEU a nd Ame r i c a na v e r a g e s .Me a nwhi l ec a pi t a l

g a i nsa r el i g ht l yt a x e da ndt hec o unt r y ha sb e c o me s uc c e s s f ula sa c a p i t a l fli g ht a nd t a x a v o i da nc e ha v e nf o r Rus s i a nsa ndo t he rp o s t So v i e tkl e pt o c r a t st ha t ha sp e r mi t t e d La t v i at o “ ao ffr d ”d e i nd us t r i a l i s a t i o n, d e p o pul a t i o n, a ndd e s o c i a l i s a t i o n. La t v i a nsp r o t e s t e da g a i ns tbo t ht he c o r r upt i o na ndt hepr o po s e da us t e r i t y f o l l o wi ngt hec r a s ho f2 0 0 8 .Thi swa s mo s te v i d e nti nt hema s s i v epr o t e s ti n Rg īao n1 3J a nua r y2 0 0 9 ,a t t e nd e db y 1 0 , 0 0 0p e o p l e .Thi swa sf o l l o we dbya s e r i e so fpr o t e s t sb ys t ud e nt s ,t e a c he r s , f a r me r s , p e ns i o ne r s a nd he a l t h wo r ke r si nt hef o l l o wi ngmo nt hs . A ha r s h a us t e r i t y r e g i me wa s i mp o s e d ,a ndpr o t e s t sd i da b a t e .Wha t ha pp e ne d ?I nawo r d , e mi g r a t i o n. Atl e a s to net e nt ho fLa t v i a nsha v e

l e f ts i nc et he c o unt r y b e c a me a me mbe ro ft he Eur o pe a n Uni o ni n 2 0 0 4a ndo ft heSc he ng e nAr e a( uni f o r mi mmi g r a t i o na r e a ) .Thi se x o d us a c c e l e r a t e df o l l o wi ng t he e c o no mi c c r a s hi nl a t e2 0 0 8 .La t v i a ’ sp o p ul a t i o n i ss ma l le no ug hf o rt he b i g g e rEU c o unt r i e st ob ea b l et oa b s o r bi t s d e p a r t i ngwo r kf o r c e . Andi nf a c tt hec o unt r yha sb e e n e x p e r i e nc i ng e mi g r a t i o ns i nc e1 9 9 1 , whe ni tb r o kef r o mt heSo v i e tUni o n a nd a d o pt e d ne o l i b e r a lpo l i c i e s .Ye t t hec o unt r y ,whi c hc a ni l lao ffr de mi g r a t i o n,s a wp e o pl el e a v i ng i ne v e r g r e a t e rnumbe r sne a r l yt wo d e c a de s a f t e ri nd e p e nde nc e . I t spo p ul a t i o no f2 . 7mi l l i o ni n1 9 9 1 d wi nd l e dt oa no ffic i a l2 . 0 8mi l l i o ni n 2 0 1 0 ,t hr o ug hac o mbi na t i o no fe mi g r a t i o na nd a fina nc i a le nv i r o nme nt t o opr e c a r i o ust ope r mi tma r r i a g ea nd c hi l d r e n. Andt hi so ffic i a lnumb e rf r o mt he c e ns us i sq ui t eo pt i mi s t i c . De mo g r a phi cr e p o r t so r i g i na l l ys ho we da fig ur eo f1 . 8 8 mi l l i o ni n2 0 1 0 ,a nd d e mo g r a phe r sr e po r tg o v e r nme ntp r e s s ur eo nc e ns us t a ke r st oc o meupwi t h a numbe ra bo v et he ps y c ho l o g i c a l l y s i g ni fic a ntt hr e s ho l do f2mi l l i o n. Wi t hi ns i xmo nt hso ft hefir s tp r o 3


t e s t s ,e mi g r a t i o na c c e l e r a t e da nd t he numbe ro fc hi l d r e nbo r ni nt hec o unt r y p l ung e da st hee c o no myc r a s he da ndi t s g o v e r nme nti nt e ns i fie dfis c a la us t e r i t y . La t v i a ’ s une mp l o y me nt r e ma i ns hi g h,a t1 4 . 2p e rc e nt ,d e s p i t eas i g ni fic a ntp o r t i o no fi t sp o pul a t i o nha v i ng e mi g r a t e d .I t se c o no mi cc o l l a ps ewa s t hed e e p e s to fa nyc o unt r ywhe nt he fina nc i a lb ub bl ebur s ti n2 0 0 8 .Fl o wso f ho tmo ne y ha di na flt e di t sp r o p e r t y ma r ke tt owo r l dr e c o r dl e v e l s ,t ha nks t oi t sne o l i be r a lmi ni ma lt a x a t i o no f p r o p e r t y ,c o mpl e me nt e dbyhe a v yt a x a t i o no fl a bo ur . Gi v e n ho wd e e pt he p l ung ewa s , t he r e wa sr o o m f o rt he i ne v i t a bl e b o unc et he r e a f t e r ,ha i l e da sar e c o v e r y . Whe no nel o o ksa tt hed e t a i l s ,ho we v e r , t hes o c a l l e dr e c o v e r yi ss e e nt oha v e b e e nc e nt r e do nf o urs e c t o r s . Fi r s ti sLa t v i a ’ sos ffho r eb a nki ng i nd us t r y ,whi c ha t t r a c t sa ndp r o c e s s e s c a p i t a lfli g ht .La t v i ab e c a meama j o r d e s t i na t i o nf o rRus s i a no l i g a r c hs ’ho t mo ne y .Theg o v e r nme ntr e v e a l e di t s i nt e nt i o nt od e f e ndt hi sos ffho r eb a nki ng a ta l lc o s t s ,i nc l ud i ng i mpo s i ng a us t e r i t yo ni t sp e o p l e ,whe ni tba i l e d o utt hec o unt r y ’ sb i g g e s tos ffho r eba nk, Pa r e x . TheEur o pe a nCo mmi s s i o na ndt he I MF g a v eama s s i v ef o r e i g nl o a nt o La t v i at ha ti npa r te na b l e dt heg o v e r nme nt t of unc t i o na f t e r ba i l i ng o ut Pa r e xa ndt husi t sc o r r e s p o nd e nt( o ffs ho r e )a c c o unt sa nd t he c o nt i nue d

p a y me nto fa b o v e ma r ke ti nt e r e s tr a t e s t o “ f a v o ur e d ”a nd “ we l l c o nne c t e d ” c us t o me r s . La t v i aha sc a r v e do utas ub s t a nt i a l ni c hei nt heg l o b a lmo ne y l a und e r i ng s y s t e m.Ac c o r d i ng t ot heBl o o mbe r g e c o no mi c ne ws s e r v i c e ,“ a s no nEur o p e a ni no flwsi nt oCy p r uss t a g na t e , a b o ut$ 1 . 2bi l l i o nflo o d e di nt oLa t v i ai n t hefir s tha l fo ft hey e a r .No n-r e s i d e nt d e p o s i t sa r eno w$ 1 0b i l l i o n,a bo utha l f t het o t a l ,r e g ul a t o r ss a y ,e x c e e di ng4 3 p e rc e nti nSwi t z e r l a nd ,a c c o r di ngt o t ha tna t i o n’ sc e nt r a lba nk. ”The s ea r e b i ga mo unt si nv i e wo ft hef a c tt ha t La t v i a ha so nl ya bo uta q ua r t e ro f Swi t z e r l a nd ’ sp o pul a t i o na ndme r e l ya t e nt ho fi t sGDP . Se c o nd l y ,La t v i a ’ se me r g e nc yr e s p o ns et ot hec r i s i swa st os t e pupt he c ut t i ngo ff o r e s t s .I ti nhe r i t e dma s s i v e wo o d l a nd r e s e r v e sf r o m t he So v i e t p o l i c yo fc o nv e r t i ngf a r ml a ndt of o r e s t . Tha tp a t r i mo nyi sb e i ngc l e a r e d .Gi v e n La t v i a ’ sno r t he r nl a t i t ud e ,i tt a ke sfif t y t oahund r e dy e a r st or e pl a c et r e e st o ma t ur i t y ,s ot hi sr e s o ur c ec a nno tb ei nd en fii t e l ys us t a i ne d . Thi r dl y ,t he f a c tt ha t La t v i a ’ s e c o no my ha s be e n de i nd us t r i a l i s e d o v e rt hep a s tt wod e c a d e sme a nst ha t a l mo s ta ny i nc r e a s ei n p o s t c r a s h ma nuf a c t ur i ng r e pr e s e nt sg r o wt hi n p e r c e nt a g et e r ms .La t v i aha sv i r t ua l l y noee ffc t i v el a b o urp r o t e c t i o na ndo nl y t hewe a ke s tuni o nst oc a mp a i g nf o r d e c e ntwo r ki ngc o nd i t i o nsa ndwa g e s

( o re v e ns o me t i me st obep a i da ta l l ) . Wa g e sc a nb ep us he dd o wn f r o m wha twe r ea l r e a d ypo v e r t yl e v e l s ,whi l e bus i ne s s e se mpl o y l a bo ur i n a ny f a s hi o nt he ys e efit ,wi t ho utr e g ul a t o r y s t r uc t ur e st opr o t e c two r ke r s .Att he s a met i meLa t v i a ’ sl a b o urc o s t sa r ef a r hi g he rt ha na r ee c o no mi c a l l yne c e s s a r y , t ha nks t ol a b o ur a nd s o c i a lt a x e s d e s i g ne dt o ke e pc a p i t a lg a i ns a nd pr o pe r t yt a x e sc o mpa r a t i v e l yl o w. Ev e ns o ,wa g e sa nd“e flx i bi l i t y ”ha v e ma d eLa t v i a nl a b o urc he a pe no ug ht o e nc o ur a g e s o me e nt e r pr i s e . Whi l e t he r ea r er e a lc e nt r e so fi nno v a t i o na nd e nt r e pr e ne ur i a lt a l e nt ,t he y mo s t l y s uc c e e di ns p i t eo fg o v e r nme ntpo l i c y , no tbe c a us eo fs up po r tf r o mi t . Fo ur t hl y ,t he r eha sbe e ng r o wt hi n t hep r e v i o us l yund e r d e v e l o pe da g r i c ul t ur a la ndt r a ns i ti nd us t r i e s . La t v i as t i l l ha s a we l l e d uc a t e d po pul a t i o n,a ndi t ss ki l l e dwo r ke r sa r e kno wnf o rt he i rc r e a t i v i t ya nda t t e nt i o nt od e t a i l .Wi t h be t t e re c o no mi c po l i c y ,l e s sa nt i l a bo urt a xpo l i c y ,l e s s s ubs i d yo fp r o pe r t ya nd fina nc ea nd mo r ei nv e s t me nt i ni nno v a t i o nt he La t v i a ne c o no myc o ul db eas uc c e s s . I nt heme a nt i met hep o l i t i c a la nd po l i c y ma ki nge l i t ec a l la us t e r i t ya nd e mi g r a t i o n“ s t a bi l i t y ”a nde v e n“ e c o no mi cg r o wt ha ndr e c o v e r y , ”a sl o nga s pe o pl ed o n’ tc o mp l a i no rd e ma nda n a l t e r na t i v e . So undf a mi l i a r ? [ COM]

Wh a t ’ s g o o df o r b u s i n e s s . . .

W

Eo f t e nhe a ri ts a i dt ha twha t ’ sgo odf o rbus i ne s si sgo o df ort hec o unt r y .I nde e dt hi sha s be e nt hepo l i c ydi c t um o fmo s tgo v e r nme nt s ,a ndc e r t a i nl yt heEur ope a nUni on,f o rt he l a s tf e wde c a de s . I na na r t i c l el a s tJ ul y ,So c i a l i s t Vo i c el o o ke da tt het o pfif t yc o mpa ni e s i nI r e l a nd a nd c o nc l ud e dt ha to nl y ni ne t e e nwe r eI r i s h,a ndo ft he s eni ne t e e no nl ys i xc o ul dbec o ns i d e r e dt ob e ma i nl y i nv o l v e d i n t he d o me s t i c e c o no my ,d e p e nd e nt upo nd o me s t i c d e ma nd .The r e s ta r ep a r to ft he mo no po l y c a p i t a l i s t s y s t e m, wi t h i nt e r e s t st i e dt oi nt e r na t i o na lc a p i t a l a nds p e c ul a t i o n. Le t ’ sl o o kno wa to nei nd us t r yi n p a r t i c ul a ra nd a s kt he que s t i o n,I s wha t ’ sg o o df o rt ho s ec o mpa ni e sg o o d f o rus ? Ar e c e ntr e p o r tb yt heI ns t i t ut ef o r Ag r i c ul t ur ea nd Tr a d e Po l i c i e so n s p e c ul a t i o ni na g r i c ul t ur a lc o mmo d i t i e s s ho ws t he ma s s i v eg r o wt ho fc o mmo d i t ys p e c ul a t i o n( i mpo r t a nt l y ,a g r i c o mmo d i t i e sa nd o i l )a nd c o nc l ud e s t ha tt hi sha sd i r e c t l yl e dt ot hei nc r e a s e o f8 3p e rc e nti nf o o dp r i c e sbe t we e n 2 0 0 5a nd2 0 0 8 ,wi t hpr i c e sf o rma i z e ne a r l yt r i pl i ng ,f o rwhe a ti nc r e a s i ngb y 1 2 7p e rc e nta ndr i c eby1 7 0p e rc e nt b e t we e nJ a nua r y2 0 0 5a ndJ une2 0 0 8 . 4

Theg r a ph be l o wt r a c kst hes p e c t a c ul a rr i s eo fs p e c ul a t i o ni nc o mmo d i t yf ut ur e spr i c i nga si tha st r i e dt o a b s o r bt hema s s e so fa c c umul a t e dc a pi t a lt ha tt hewe a l t hyp o s s e s s . The i ns t i t ut e ’ sr e po r ts e e st hi s g r o wt hi ns pe c ul a t i o na sac o nt r i but o r y c a us eo ft hemo r et ha nt hi r t yf o o dr i o t s i nt hewo r l dt ha tt o o kp l a c ei n2 0 0 8 , t hei nc r e a s ei na b s o l ut enumbe r so f

pe o pl el i v i ngi ne x t r e mep o v e r t y ,a nd t hei nc r e a s et oc l o s et o1bi l l i o ni nt he numbe ro fpe o p l el i v i ng i ne x t r e me hung e r .( Thef ul lr e po r tc a nber e a da t www. p o l i t i c a l e c o no my . i e . ) Butho wi sI r e l a ndi nv o l v e di nt hi s ? y o umi g hta s k.We l l ,anumbe ro fl e a d i ng “ I r i s h”c o mpa ni e s —Ke r r y Gr o up, Gl a nb i a ,a nd ABP Fo o d Gr o up—a r e he a v i l yi nv o l v e di nt he s ea c t i v i t i e s .So , a sp r i c e sc o nt i nuet or i s ea ndt he yc o ni nuet os pe c ul a t ea ndp r i c e sc o nt i nue S i z eo f t h ec o mmo d i t i e s f u t u r e s ma r k e t ( i nb i l l i o n t d o l l a r s ) v . S t a n d a r da n dP o o r ’ s G S C I s p o t p r i c ei n d e x t or i s ei n ac o nt i nuo usbubbl e ,t he ee ffc tt hi sha so nusi st ha tt hepr i c e so f s t a p l ef o o dsg oup .I tbe c o me sha r d e r f o rust of e e do urf a mi l i e s . I nt he p ur c ha s i ng o ft he i rr a w ma t e r i a l s ,t he s ec o mpa ni e swi l lp a s so n t he i nc r e a s e d c o s t st oc us t o me r s , r e s ul t i ngi ni na flt i o n.Wi t hmuc ho ft he wo r l d ’ sb a s i ca g r i c o mmo d i t i e smo no po l i s e d ,ma r ke t sc a ne a s i l yb ema ni p ul a t e dt ot he b e net fi o fs pe c ul a t o r s S o u r c e s : B l o o mb e r g , G o l d ma nS a c h s , C F T CC o mm i t me n t so f t hr o ug ht hec o nt r o l l e dr e l e a s eo rwi t hT r a d e r sS u p p l e me n t s , c a l c u l a t i o n sb a s e do nC F T CC O T / C I T ho l d i ngo ft hepr o d uc t . r e p o r t . F i g u r e sr e p r e s e n ta n n u a l a v e r a g e s ; f i g u r ef o r 2 0 0 8 F o r e x a m p l e , t h r e e qua r t e r so ft he i s a na v e r a g eu pt o1J u l y 2 0 0 8 . g l o b a lg r a i nma r ke ti sc o nt r o l l e db yt he


f o ur “ ABCD” fir ms —ADM, Bung e , Ca r g i l l ,a ndLo ui sDr e y f us —wi t hmo r e me r g e r so c c ur r i ng . Dr o ug hti sa c t ua l l yg o o df o rt he s e c o mp a ni e s ,a si td r i v e sp r i c e sup,a s s e e nb yt hi sq uo t a t i o nf r o ma ne c o no mi cr e po r t :“ Af t e rad o ub l i ngi nq ua r -

t e r l yp r ot fishe l pe dbyt hei mpa c to f d r o ug ht... ” Weha v es e e nt hema s s i v ei nc r e a s e i nf o o d pr i c e sbe f o r et hec r a s h,a nd s i nc e2 0 1 0t he yha v ebe g unt oc l i mb a g a i n.So ,t hes uc c e s so fs pe c ul a t i v e a c t i v i t i e s —whi c hwi l lbec e l e br a t e da s

p a r to fa nI r i s h“ r e c o v e r y ” —a c t ua l l y hur t swo r ki ngpe o p l ei nI r e l a nda nd g l o b a l l y ,no tt ome nt i o nt heee ffc tt ha t t he mo no po l y pr o d uc t i o no fa g r i c ul t ur a lpr o d uc ei sha v i ngo nt hee nv i r o nme nt . [ NL]

C a p i t a l i s t a u t o ma t i o na n ds o c i a l d i s l o c a t i o n A

ge ne r a lt e nde nc yo ft hec a pi t a l i s te c ono myi st ha tt hec o mpe t i t i v epr e s s ur eo nfir mst o ma kepr ofit s ,a ndma i nt a i npr ofit a bi l i t y ,f o r c e st he mt ofindne wt e c hno l o gi e st ha ts a v e o nt het ot a lc os to fpr o duc t i o n.I nv e s t me ntunde rc a pi t a l i s mt a ke spl a c ef orpr o fitonl y , no tt o r a i s eo ut puto rpr oduc t i v i t ya ss uc h. I f p r ot fi c a nno t be s uffic i e nt l yr a i s e dt hr o ug h ( a )mo r el a b o urho ur s ,t ha t i s ,g e t t i ngi nmo r ewo r ke r s o rma ki nge x i s t i ngwo r ke r s wo r k l o ng e r ho ur s ( o r bo t h) ,o r( b )i nt e ns i f y i ng t he eo ffr t s o fe x i s t i ng wo r ke r st hr o ug hs p e e d up a nde ffic i e nc yd r i v e s ,t he n t he p r o d uc t i v i t yo fl a b o ur c a nb e i nc r e a s e do nl yb ybe t t e rt e c hno l o g y . Wo r ke r swi t hbe t t e rma c hi ne st e nd t opr o duc emo r es ur pl usv a l uet ha n t ho s ewhoha v el e s see ffc t i v ema c hi ne s , o rnoma c hi ne s .So ,i nMa r x i s tt e r ms , t he “ o r g a ni cc o mp o s i t i o no fc a pi t a l ” ( t hea mo unto fma c hi ne r ya ndp l a nt r e l a t i v et ot he numbe ro fwo r ke r s ) t e nd st or i s eo v e rt i me . A r e po r ti n Bus i ne s s We e kf o r No v e mbe ri l l us t r a t e st he s et r a j e c t o r i e s i nt hehe a r t l a nd so fc a pi t a l i s tde v e l o pme nt ,t heUni t e dSt a t e sa ndChi na .( I t i sno tunr e a s o na b l et od e s c r i b es i g ni fic a nts e c t i o nso ft heChi ne s ee c o no my a sc a p i t a l i s t . )Fo re x a mp l e ,i n Gr e a t Wa l lMo t o r s ,ama nuf a c t ur e ro ft r uc ks a ndSUVs ,Swi s s ma d er o bo t sa l mo s t a l o nec o ns t r uc tt heb o d ya ndf r a me so f t he v e hi c l e s . App r o x i ma t e l y $ 1 6 1 mi l l i o n ha sb e e ni nv e s t e di nr e c e nt y e a r si nme c ha ni s i ngf o urpl a nt swi t h 1 , 2 0 0r o bo t s . Thea v e r a g ep r i c eo faf a c t o r y flo o r r o b o ti s$ 5 0 , 0 0 0 ,be f o r ei ns t a l l a t i o n. But ,a st heg e ne r a lma na g e ro fGr e a t Wa l lr e po r t e di nBus i ne s sWe e k ,“ wi t h a ut o ma t i o n,wec a nr e d uc eo urhe a d c o unta nds a v emo ne y...Wi t hi nt hr e e y e a r s ,t hi sc o s twi l lb ec o mp l e t e l yp a i d f o ri ns a v i ng sf r o mr e d uc e d wo r ke r wa g e s . ”Af t e rt her o b o t swe r ea d d e d , t henumb e ro fwe l d e r sa tGr e a tWa l l Mo t o r sf e l lf r o m1 , 3 0 0t oa b o ut4 0 0 . Chi na ’ sc a ri nd us t r y ha sl e dt he a ut o ma t i o n wa v e ,pa r t i c ul a r l ya ti t s j o i ntv e nt ur e swi t h Ge ne r a lMo t o r s , Ho nd a ,a nd Vo l ks wa g e n; c o ns ume r e l e c t r o ni c s ,f o o da ndb e v e r a g epr o c e s s i ng a nd t he pl a s t i c sa nd t e x t i l e i nd us t r i e sa r ea l lf o l l o wi ngs ui t .One f a c t o rd r i v i ngt hes wi t c ht or o b o t si s t hep r o b l e mo fl a bo urs ho r t a g e s ,whi c h a r ec o mmo na nda r ed r i v i ngupwa g e s , whi c ha r eno wi nt her e g i o no f2 0pe r

c e nta nnua l l yi nr e c e nty e a r s .( Chi nai s no tne c e s s a r i l yt heho t b e do fc he a p l a b o uri to nc ewa s . ) An i nc r e a s ei nl a b o urc o s t sp ut s p r e s s ur eo nfir ms ,s ot he yc ha ng et he i r p r o d uc t i o n pr o c e s s e st ol o we rt he i r c o s t so fp r o d uc t i o n.Fo rt he t e x t i l e i nd us t r y , f a c i nge v e r na r r o we rma r g i ns , a ut o ma t i o n ma y b e t he o nl y a l t e r na t i v e t o s hut t i ng d o wn o r mo v i ng .Whi l es o mef a c t o r i e smo v et o Ca mbo d i ao r Vi e tNa m,wi t ht he i r l o we rwa g e s ,s o mes e e kt os e c ur ee x t r a s ur p l us v a l ue f r o m t he i r wo r ke r s t hr o ug hupg r a d e si nt e c hno l o g y .One Chi ne s e t e x t i l e ma nuf a c t ur e r i n Do ng g ua n,a f t e rs p e nd i ng$ 1 . 9mi l l i o n f o rt we nt y ni ne s t i t c hi ng ma c hi ne s , r e d uc e dt hewo r kf o r c ef r o m1 4 0t os i x . Av e r a g ewa g e so f$ 4 5 0amo nt hha d p r e v i o us l ybe e nr i s i ngby2 0pe rc e nta y e a r . Unl i ke wo r ke r s ,t he f a c t o r y o wne rr e po r t e d ,“ ma c hi ne sc a nr un2 4 ho ur sad a y , wi t hv e r yl i t t l ed o wnt i me . ” I ti sno tj us tl a bo urs ho r t a g e sbut wo r ke r s ’ mi l i t a nc yt ha tha ss pe dupt he a ut o ma t i o nt r e nd .La b o urunr e s ta t Fo x c o nnTe c hno l o g yGr o up,t hei Pa d a ndi Pho nec o nt r a c t o r ,whi c he mp l o y s mo r et ha n1 . 4mi l l i o np e o pl ei nChi na , ha sf o r c e ds hut d o wnsa ti t sf a c i l i t i e si n Ta i y ua na ndZhe ng z ho u.Tho s ed e mo ns t r a t i o nsf o l l o we dt hes p a t eo fs ui c i de s a ti t sShe nz he nf a c t o r yi n2 0 1 0 . La s ty e a rt hec o mp a nya nno unc e d t hea mb i t i o usg o a lo fa d d i ngami l l i o n r o bo t st oi t sChi ne s ef a c t o r i e swi t hi n t hr e ey e a r s .Fo x c o nnwi l lha v ea tl e a s t 3 0 , 0 0 0r o bo t si nChi nab yt hee ndo f t he y e a r .I nc a rf a c t o r i e s , mi c r o p r o c e s s o rp l a nt s ,a ndf ul fil me ntwa r e ho us e s ,as i ng l er o bo tc a nno wha nd l e t a s ks t ha to nc et o o k hund r e d so f p e r s o nho ur st oc o mpl e t e . Al lt hi s ,o fc o ur s e ,flo wsf r o mt he a na r c hy o fc a pi t a l i s tp r o d uc t i o na nd

t he c o mp e t i t i o n b e t we e n i ndi v i d ua lc a pi t a l s . And ,i n t ur n,t he r e s ul t a ntd r i v ef o r a ut o ma t i o nr e s ul t si ns o c i a l d i s l o c a t i o n.Ast i meg o e so n, c o mpa ni e s be c o me mo r e p r o d uc t i v eo rmo r ee ffic i e nt , t hr o ug h i nt e ns i f y i ng t he e x p l o i t a t i o no fl a bo ur p o we r whi l e a t t he s a me t i me r e duc i ng t he numb e ro f wo r ke r s r e qui r e d .Thewi de ni ngo ft he“ r e s e r v e a r my o f une mpl o y e d ”d r i v e sd o wn wa g e sa nd d i s c i pl i ne st he e x i s t i ng l a bo urf o r c e . Fur t he r mo r e ,s uc h t e c hno l o g i c a l i nno v a t i o ns t e nd t oc he a pe nl a b o ur t hr o ug hd e s ki l l i ng .Te c hno l o g yi nt he wo r kp l a c eha sf r e que nt l yb e e nus e dt o und e r mi ne a nd und e r c ut s ki l l e d l a bo ur . Fo r d ’ s a s s e mbl y l i ne s i n De t r o i t ,f o re x a mp l e ,we r ei nt r o d uc e d a tt he be g i nni ng o ft he t we nt i e t h c e nt ur y pa r t l yt o he l pl e s s e nt he c o mpa ny ’ sr e l i a nc eo n mi l i t a nt a nd a ut o no mo usc r a f two r ke r so r g a ni s e di n t heI WW.Thr o ug ht hebr e a kd o wna nd f r a g me nt a t i o no fp r e v i o us l ys ki l l e d j o bsi nt or o ut i ne ,e a s i l yl e a r ntt a s ks , hi g hwa g ec r a f t s me n wi t hy e a r so f t r a i ni ngwe r ed i s p l a c e dbyc he a p ,uns ki l l e di mmi g r a ntl a bo ur . Ev e nt o d a y ’ s ma i ns t r e a m e c o no mi s t sc o nc e d et ha tt hehi g hune mp l o y me ntr a t e si nt heUni t e dSt a t e sa nd Eur o p ea r ea tl e a s tp a r t l ya t t r i but a bl e t ot her i s eo fma c hi ne s .“ The r e ’ sno q ue s t i o nt ha ti ns o me hi g h-p r ol fie i ndus t r i e s ,t e c hno l o g yi sd i s pl a c i ng wo r ke r so fa l l ,o ra l mo s ta l l ,ki nd s , ” wr o t ePa ulKr ug ma ni nt heNe wYo r k Ti me so n9De c e mbe r ,a ndhea d d e d t ha t“ ma nyo ft hej o bsbe i ngd i s p l a c e d a r ehi g hs ki l la ndhi g hwa g e . ” Und e rc a pi t a l i s ts o c i a lr e l a t i o nso f p r o d uc t i o nt hep o t e nt i a ls o c i a lb e net fis o ft e c hno l o g ya r e ne g a t e da nd a r e d i r e c t e di nt oe nd st ha ts e r v eo nl yt he p r i v a t ei nt e r e s t so fpr ot fic ha s i ngc a pi t a l i s t s .Onl yund e ras y s t e mo fs o c i a l l y p l a nne dp r o d uc t i o n,whe r et hes o c i a l p r o d uc ti so wne d ,c o nt r o l l e da ndd i s t r i b ut e db yt ho s ewhopr o d uc ei t ,c a n t he r e a l be net fis o ft e c hno l o g i c a l a d v a nc ef o rs o c i e t ybet r ul yr e a l i s e d . [ NC]

5


M a r c h i n gi n t oac u l d e s a c

T

HEc ont i nui ngpr o t e s t sbyl o y a l i s t si nBe l f a s ta ndaf e wot he ra r e a so ft heNo r t ha r eaf a l l o utf r o mt hede c i s i o nbyBe l f a s tCi t yCo unc i lt or e s t r i c tt hefly i ngoft heBr i t i s hfla gf r om Ci t yHa l lt ofif t e e nt i me spe ry e a r .Thes po ke s pe r s onsf ort hepr o t e s tha v ebe e nc a l l i ngf ort he fla gt ogoba c kup, a ndf orar e t ur nt odi r e c tr ul ef r o m Lo ndo n. The p r o t e s ta l mo s td e s t r o y e dt heChr i s t ma st r a d ea nd ma ye v e nha v er e s ul t e di nt he c l o s ur e o f s o me s ma l l b us i ne s s e s ,wi t h ac o ns e que nt l o s so fj o bs . Be f o r et hev o t ewa st a ke n t heDUPha dbe e nd i s t r i b ut i ng l e ae flt s a r o und Pr o t e s t a nt wo r ki ng c l a s sd i s t r i c t s ,r a i s i ng t het e mp e r a t ur ea bo utt hefla g . The yha v et he i re y e ss e to nd i s l o d g i ngt heAl l i a nc ePa r t yMP Na o miLo ng ,whowo nt hes e a ti nt he Br i t i s h Ho us eo fCo mmo nsf o rt ha t a r e a .TheDUP a r eho pi ngt ound e r mi nehe ra ndwi nt hes e a tba c k. Ot he rf a c t o r sa two r ki nt he s ea r e a s i nc l ud et her o l epl a y e di nt hepa s tb y s o me o ft o d a y ’ sl e a di ng l o y a l i s t sa s hi r e dg unsf o rt heBr i t i s hs t a t ea ndi t s mi l i t a r yi nt e l l i g e nc e .The ya r ec o nc e r ne dwi t ht heHi s t o r i cTr ut hi nv e s t i g a t i o ns i np a s ts us pi c i o us ki l l i ng s c a r r i e do utb yl o y a l i s t swi t hc l e a rc o l l a b o r a t i o n wi t ht hes t a t e ’ sr e pr e s s i v e f o r c e s . The ya r eus i ngt hed e e pa l i e na t i o n f e l ti nt he s ea ndo t he rwo r ki ng c l a s s c o mmuni t i e st hr o ug ho ut t he No r t h a g a i ns tt hes a v a g ec ut si ns e r v i c e sa nd s t a t e i nv e s t me nt . Fo r me r pa r a mi l i t a r i e s ,no w“ c o mmuni t ywo r ke r s , ” a r ea l s o us i ng i ti nt he ho p et ha t mo ne ywi l lflo wi nt ot hep r o j e c t st he y r una ndc o nt r o l . Whi l e t hi s i s ha pp e ni ng ,t he p hy s i c a l f o r c e t r a d i t i o n wi t hi n t he na t i o na l i s tc o mmuni t yi sa l s oa t t e mpt -

i ngt oupt hea nt ea ndt oc a pi t a l i s eo n t hea l i e na t i o nf e l tb yp e o pl ei nt ha t c o mmuni t ybe c a us eo fwha tt he ys e ea s t hef a i l ur et oc o meupwi t ht he“ p e a c e d i v i d e nd . ” The ys t i l ll a bo urund e rt hei l l us i o n t ha tBr i t a i ng i v e sad a mn a bo utt he No r t ho fI r e l a nd a nd wha tha p pe ns t he r e . The i ra c t i o ns a g a i ns t pr i s o n wa r d e r sa ndo t he r swi l lha v enoee ffc t o nt heBr i t i s hbutha v eav e r yi mme d i a t ei mpa c to nt he Pr o t e s t a nt c o mmuni t y ,f ue l l i ngt hefir e so fs e c t a r i a ni s m. TheBr i t i s hs i mp l yd o n’ tc a r e :s uc h a c t i o nsha v enoee ffc to nt he i rp o l i t i c a l , e c o no mi co rs t r a t e g i ci nt e r e s t s ;buti f t he r e a c t i o nsc o me f r o m wi t hi nt he s ha r e ds pa c ei nt heNo r t ht he nweha v e t oa s kwha ti st hepo i nto fi ta l l . TheBe l f a s tAg r e e me ntwa sf o ra numbe ro ft hi ng s : •gua r a nt e e i ngt heUni o n,whi c ha l l uni o ni s t sa pp e a rt obe l i e v ei si nq ue s t i o n,whi l eas ma l ls e c t i o no fna t i o na l i s t sb e l i e v ei ns t e a dt ha ti tha sc o ns o l i -

d a t e di t —t he yc a n’ tb o t h be r i g ht ; •c r e a t i ng a “ s ha r e ds pa c e ” a nd p o we r s ha r i ng p o l i t i c a l a r r a ng e me nt s —but i t ha s t ur ne do utt ha tt heDUP a nd Si nnFé i nd i v v yupt hes p o i l s ha nd e do v e rb yLo ndo nt ot he i r r e s p e c t i v ee l e c t o r a t e s ; •c r e a t i ng t he po l i t i c a lc o ndi t i onsi nwhi c hd i s a g r e e me nt s c o ul d b e r e s o l v e d wi t ho ut r e s o r tt ov i o l e nc e —b ut t he y a p pe a rt oha v enos t r a t e g yf o rmo v i ng be y o ndt hes t a t usq uo . Ast heCPIha spo i nt e do utma ny t i me s ,wha ti sne e d e di sa po l i t i c a l s t r a t e g yt ha tc a ne mb r a c eanumbe ro f c l e a rg o a l st ha tc a nt r a ns c e nd t he pr e s e nta g r e e me nt s :t oa d v a nc et he d e mo c r a t i cg o a lo f na t i o na l uni t y , br e a kd o wns e c t a r i a ni s m,a nde ng a g e wi t ht hePr o t e s t a ntwo r ki ngc l a s sa nd d e mo ns t r a t et ha tt he i rs o c i a la nde c o no mi cc o nd i t i o nsc a n bes e c ur e do nl y whe np o l i t i c a lp o we rr e s t sa tt hene a r e s tp o i nto fd e mo c r a t i ca c c o unt a b i l i t y . Thep e o pl eo ft heNo r t ho fI r e l a nd a r et r i pl yma r g i na l i s e d :t he yha v eno i nu fle nc et oc ha ng et he i rs o c i a lc o nd i t i o nsi nLo nd o n;t he yha v enoi nu fle nc ei nt heEU;a ndt he yha v ea smuc h i nu fle nc ei nDub l i na st her e s to fus . Wha tl o y a l i s t sa nd p hy s i c a l f o r c e r e publ i c a nsha v ei nc o mmo ni st ha t t he yha v ef o r g o t t e nno t hi nga ndl e a r nt no t hi ngb uti ns t e a da r ed e t e r mi ne dt o wa l ki nt ot hef ut ur eba c kwa r d s . [ PW]

G a t h e r i n g s o f s o c i a l i s t r e p u b l i c a n s —as ma l l b e g i n n i n g TheCPIhos t e das e r i e so fs e mi na r so v e rape r i o do ft hr e e mo nt hsatt hee nd o fl a s ty e ar ,wi t hi nv i t e ds pe a ke r s gi v i ngt a l kso nagr e e dt o pi c s . Thes e mi na r sf o l l o we df r o mt hepubl i cme e t i ng“ 2 1 s t Ce nt ur yRe publ i c a ni s m:Wha tDo e sI tMe a n? ”Bya gr e e me nt ,a t t e ndanc e wa s by i nv i t a t i o n. The me e t i ngs br ought t o ge t he rr e publ i c a ns ,c o mmuni s t sa nd no na l i gne dl e f ta c t i v i s t sf r o m ar o undt hec o unt r y ,nor t ha nd s o ut h. Thet o pi c sc o v e r e dha dbe e na gr e e di na dv a nc e :“ Why c l a s smat t e r s , ”“ The s t a t ea sa ni ns t r ume nto fc l a s s po we r , ”a nd“ I mpe r i a l i s m’ ss t r a t e gya ndr e l a t i o ns hi psi n c o nt e mpo r a r yI r e l a nd. ”Ate a c hs e mi na rt hr e es pe a ke r s a ddr e s s e dt het o pi c , f r o m die ffr e ntv i e wpo i nt sa nde xpe r i e nc e s ,t oal l o wf o rar angeo fv i e wst ode v e l o pa ndbe de ba t e d. Thes e mi na r sdi dno tj us tde a li nt he or ybuta t t e mpt e d 6

t oa ppl yt hea na l y s i st ot hede v e l o pme ntofI r i s hhi s t o r y a swe l la st oc o nt e mpo r a r ys t r uggl e s ,i npa r t i c ul a rt ot r y t oge tbe y ondt hepol i t i c so f“ be t r a y a l ”byi ndi v i dua l so r pa r t i e sa ndt ounde r s t a ndpo l i t i c sa ndde v e l o pme nt si n t e r msof t hec l a s si nt e r e s t st ha ts ha pepe o pl e ’ sa c t i o ns . Aspa r to ft hefina ls e mi na rt he r ewa sa ne v a l ua t i o nof wha tha dbe e na c hi e v e da ndo fwha tne x ts t e psc oul dbe t a ke nt omo v ec o o pe r a t i o nf o r wa r da ndbr i ngt hef r ui t f ul a ndi nf or ma t i v ei de a sa ndi s s ue st oawi de ra udi e nc e . Tho s ea t t e ndi ngwe r ea l lc o mmi t t e dt oke e pi ngt he pr oc e s sgo i ng,t ode e pe ni ngo urunde r s t a ndi ngoft her e s po ns e sne e de d,a ndt ode v e l opi nga ns we r st hatgi v eho pe t oourpe o pl ei nt hef a c eo ft hema s s i v ec r i s i se nguln fig t hec a pi t a l i s ts y s t e m. TheCPIwa sgi v e nt her e s po ns i bi l i t yo fc o mpi l i ngt he s ugge s t i o nsma dea nddr a wi ngpe o pl et o ge t he re a r l yi n t hene wy e a rt omo v et hepr o c e s so nt ot hene x tl e v e l .


T h eg a mb l i n gb u s i n e s s : “ as t a t e me n t o f c o n f i d e n c ei nI r e l a n da n di t s p e o p l e ” ! I

NDe c e mbe r2 0 1 2t hema na ge rofar ur a lpos to ffic ei nCo .Ca r l o wwa ss e nt e nc e dt ot hr e e y e a r s ’i mpr i s o nme ntf o rs t e a l i ng€1 ¾mi l l i onf r om hi spl a c eo fwo r ko v e rape r i odo ff our t e e nmont hs . Hewa sno tus i ngt hes t o l e nmone yt obuyane who us eorc a r :hewa sus i ngi tt o f e e dac o mpul s i v ega mbl i nga ddi c t i on. Hef r i t t e r e da wa ya l lt hemo ne yhe s t o l ei na no nl i nea c c o untwi t hPa d d y Po we r .Hewa so f t e nwi ne da ndd i ne d by e mpl o y e e so ft he c o mp a ny a nd t a ke no no ut i ng st os p o r t se v e nt s . Onc eheg a mb l e d€4 0 , 0 0 0 —t hee q ui v a l e nto fhi sa nnua ls a l a r y —o nt heo ut c o meo fa no bs c ur ef o o t ba l lma t c hi n No r wa y . Onl yt womo nt hsbe f o r et hema n wa s c o nv i c t e d , Pa d d y Po we r a nno unc e dt heo pe ni ngo fi t sne whe a d o ffi c ei nCl o ns ke a g h, Co .Dub l i n, whi c h c o s t€1 0mi l l i o n.I t ’ sc l a i me dt ha ts i x hund r e d ne wj o b sa r et ob ec r e a t e d t he r eby2 0 1 5 ,i nt hea r e a so f“ s o c i a l me d i a , qua nt i t a t i v e r e s e a r c h, r i s k ma na g e me nt , a ndo nl i nema r ke t i ng . ” End a Ke nny a nno unc e dt he j o bs wi t ho neo fhi sv a c uo usc l i c hé s .“ Thi si s as t a t e me nto fc o nd fie nc eb y Pa d d y Po we rb o t hi nI r e l a nd ,i ni t sp e o pl e a ndi np a r t i c ul a ri no ury o ungp e o p l e , ” heb e a me d ,b e f o r ebe i nghe r d e do ffb y hi smi nd e r s . Ga mb l i ng i s a n e x pl o i t a t i v e i nd us t r y .I td o e sno tc r e a t ewe a l t hb ut me r e l yt r a ns f e r si to uto ft hep o c ke t s o fwe a ka ndv ul ne r a b l ep e o p l ea ndi nt o t heha nd so fc a pi t a l i s tv ul t ur e s .Na ï v e a nd d e s p e r a t e p e o p l e a r e d r a wn t o wa r d sg a mbl i ngb yt heb e l i e ft ha t t he yc a ni ns t a nt l ys o l v et he i rfina nc i a l pr o bl e ms . Thi si l l us i o ni sc o mpo und e dbyt he i nt e ns i v ea d v e r t i s i nga ndma r ke t i ngb y t heg a mbl i ngi nd us t r y ,whi c hp r e y so n pe o pl e ’ s we a kne s s e s . Ac c o r d i ng t o Ga mb l e r sAno ny mo us ,ma nyc o mp ul s i v eg a mbl e r st hi nko ft he ms e l v e sa s mo r a l l ywe a ko rwo r t hl e s s .The r ea r e c o unt l e s sha r r o wi ngs t o r i e so fc o mpul s i v eg a mb l e r si mpo v e r i s hi ng t he ms e l v e sa nd t he i rf a mi l i e swi t ht he i r a d d i c t i o n.

Ye tt heTa o i s e a c ht hi nkst hee x p a ns i o no ft he g a mbl i ng i ndus t r yi sa s t a t e me nto fc o nd fie nc ei nt heI r i s h p e o pl e ! Ofc o ur s eKe nnya ndo t he rr i g ht wi ngp o l i t i c i a nswi l lt r yt oj us t i f yt he g a mbl i ngi nd us t r yo nt heg r o und st ha t i tc r e a t e sj o b s .Butc o ul dt hi sl o g i cno t t he nbea p pl i e dt od r ug s ,a ndpr o s t i t ut i o n?Hewa sq ui c kt ol e a dt hec ha r g e t oc l o s ed o wnt hehe a ds ho p si nhi s ho met o wno fCa s t l e ba r ;a ndI ’ ms ur e he d o e s n’ tb e l i e v et ha tp i mp sa r e l e g i t i ma t ej o bc r e a t o r s .So why t he hy po c r i t i c a lp o s i t i o no ng a mbl i ng ? Thed ie ffr e nc ei st ha tt heg a mb l i ng i nd us t r yi se mbe d d e dwi t hi nI r i s hp o l i t i c s .Af o r me rFi neGa e lmi ni s t e r ,I v a n Ya t e s ,o wne dhi so wnc ha i no fb e t t i ng s ho ps .A f o r me rFi neGa e lc o unc i l l o r , J o hnMul ho l l a nd ,r unsma nybo o ki e s ’ s ho psi nt hewe s to fI r e l a nd .Do d g y ho r s e br e e d i ngma g na t e s ,s uc ha sJ .P . Mc Ma nus a nd J o hn Ma g ni e r ,ha v e b e e nwe l c o me di nt ot hebo s o mo fI r i s h p o l i t i c s .Fi a nnaFá i li nf a mo us l yus e d r a c eme e t i ng sa sf und r a i s e r sf o rt he i r s l e a z ea ndwe r emo r et ha nha p pyt o us e publ i c mo ne yt os ubs i d i s et he g a mbl i ngi nd us t r y . I nma nywa y st hema s s i v eg r o wt h o fPa d d yPo we rs umma r i s e smo d e r n I r i s hc a p i t a l i s m.I twi l lno ti nv e s ti n

a ny t hi ngt ha ti ss o c i a l l yus e f ulunl e s si t i sp r ot fia bl e .Fi na nc i a ls e r v i c e sa nd t ur ni ng t r i c ks wi t h mo ne ya r ei nc r e d i bl y pr ot fia bl e a nd t he r e f o r e a t t r a c tmo s ti nv e s t me nt . Aswi t hb a nki ng ,g a mbl i ngha sbe e n ma s s i v e l y de r e g ul a t e do v e rt he l a s t t we nt y fiv ey e a r s .Thema i ns t r e e to f e v e r yc i t ya nd t o wn i nI r e l a nd i s l i t t e r e d wi t hb o o ki e sa nd c a s i no s .A l o o ki ns i d ea nyo ft he s ewi l lr e v e a la me l a nc ho l y a t mo s p he r e o f ma i nl y wo r ki ng c l a s sme nl o s i ngmo ne yt ha t t he ya nd t he i rf a mi l i e sd e s p e r a t e l y ne e d . Andg a mbl i ngc a nno wb ed o neo n l i neo rb yp ho ne ,t we nt y f o urho ur sa d a y .Ev e npe o pl ewi t hg o o dj o b sa nda c o mf o r t a b l es t a nd a r do fl i v i ng a r e s uc ke di nt ot hewo r l do fg a mb l i ngby t he pr o mi s e so f mo r ea nd mo r e . Bo o ki e swi l lt a keb e t so nt heo ut c o me o fa ny t hi ng ,f r o mv i r t ua lr o ul e t t et o r e a l i t yt e l e v i s i o n. Ga mbl i ng ha s c o mpl e t e l y p e ne t r a t e ds po r ta ndi sc o r r upt i ngi t .I t i si mpo s s i b l et owa t c ha nys po r t se v e nt t o d a ywi t ho uthe a r i nga b o uto d d sa nd t he p r i c e so fv a r i o us r e s ul t s .Li ke b a nks ,Pa d d yPo we re mpl o y ss o meo f I r e l a nd ’ sb e s ta ndbr i g ht e s t . The s ema t he ma t i c i a nsa p pl ypr o ba b i l i t yt he o r ya nds t a t i s t i c a la na l y s i st o t hehug ea mo unto fd a t ag l e a ne df r o m l o c a lb o o ki e st oa s s e s sr i s ka nd t o e ns ur et ha tt heho us ea l wa y swi ns . I na nyl o g i c a ls o c i e t yt he s eg i f t e d mi ndswo ul d beus e df o rs o me t hi ng s o c i a l l yus e f ul ,buti nI r e l a ndt he ya r e us e dt oe x pl o i tp e o pl ea nd i nc r e a s e p r ot fisf o rb o o ki e s .J us tl i kec a p i t a l i s m,g a mbl i ngbr i ng so utt hed a r ke r d e s i r e so fpe o pl e , s uc ha sg r e e d , s e l fis hne s s , a ndr a mp a nti nd i v i d ua l i s m. [ BG]

S e á nR e d mo n d 1 9 3 6 – 2 0 1 2 Se á nRe dmo nd ,f o r me rg e ne r a ls e c r e t a r yo ft heCo nno l l y As s o c i a t i o n,d i e do nSa t ur d a y1 5De c e mbe ra thi sho mei n Dr umc o ndr a ,Dubl i n,a tt hea g eo fs e v e nt y s i x ,ha v i ngb e e n i l lf o rs o met i me . Se á nc a mef r o m ar a d i c a lDubl i nf a mi l y .Hi sg r a nd f a t he r , J a c k,wa st hefir s tp r e s i d e nto fwha ti sno wt heTEEU.Hi s f a t he r ,a l s oSe á n,wa same mbe ro ft heI RA,o ft heCPIf r o m 1 9 3 3 , a ndo ft heRe publ i c a nCo ng r e s s . I nt hel a t e1 9 5 0 st hef a mi l yha dt oe mi g r a t et oEng l a nd , a nd Se á na nd hi s br o t he r To m b e c a me a c t i v ei nt he Co nno l l yAs s o c i a t i o ni nLo nd o n.To g e t he rt he ya l s oj o i ne d

t he Co mmuni s t Pa r t yo f Gr e a t Br i t a i n.TheCo nno l l yAs s o c i a t i o n ha dl a unc he di t sc a mpa i g n t o e x po s et hei ni qui t i e so ft heSt o r mo ntuni o ni s tr e g i mea mo ngBr i t i s hl a b o ur ,t r a d euni o na ndl i be r a l c i r c l e s .Thi sc a mp a i g n wa sb a s e d o nt hec o nc e p tt ha tt hemo v e me nt t oe ndpa r t i t i o na ndb r i nga bo ut I r i s h na t i o na luni t ya ndi nd e p e nd e nc ene e d e da l l i e si nt heBr i t i s h 7


l a b o urmo v e me nta nd t hes up po r to fp r o g r e s s i v epubl i c o p i ni o ni nt ha tc o unt r y . I nt hee a r l y1 9 6 0 sSe á nbe c a meg e ne r a ls e c r e t a r yo ft he Co nno l l yAs s o c i a t i o n,a ndf o rt her e s to ft ha td e c a d ehed i d o ut s t a nd i ngwo r ki npubl i c i s i ngt hel a c ko fc i v i la ndd e mo c r a t i cr i g ht si nt het heSi xCo unt i e sa ndt her e s po ns i b i l i t yo f s uc c e s s i v eBr i t i s hg o v e r nme nt sf o rt hi s .Her e pr e s e nt e dt he a s s o c i a t i o no nt hee x e c ut i v eo ft heNa t i o na lCo unc i lf o rCi v i l Li be r t i e sa ndo ft heMo v e me ntf o rCo l o ni a lFr e e d o m. Be c a us eo fhi swo r ki nt ho s ey e a r sSe á nRe d mo ndma y v a l i d l ybec o ns i d e r e do neo ft hepr o g e ni t o r so ft heNo r t he r n I r e l a ndCi v i lRi g ht sAs s o c i a t i o n,whi c hd e s t r o y e duni o ni s t he g e mo ny .Hel a t e rwr o t et hep a mphl e tDe s mo ndGr e a v e s a ndt heOr i g i nso ft heCi v i lRi g ht sMo v e me nti nNo r t he r n I r e l a nd,whi c hd e s c r i b e dt hes o l i d a r i t ywo r ki nBr i t a i ni n whi c hheha dpl a y e dal e a d i ngpa r tunt i lt hemi d 1 9 7 0 s . Thi sp r e s s ur ef r o mp r o g r e s s i v eBr i t i s h publ i co pi ni o n p a r a l l e l e dt hepr e s s ur et ha tc a mef r o m wi t hi nt heNo r t h i t s e l fwhe nt hec i v i lr i g ht smo v e me ntg o tg o i ngt he r ei nt he p e r i o d1 9 6 8 –1 9 7 0 . Onr e t ur ni ngt oI r e l a nd ,Se á nwo r ke da sa no ffic i a lwi t h t heLo c a lGo v e r nme nta ndPub l i cSe r v i c e sUni o n,t he nwi t h t heI r i s hMuni c i p a lEmp l o y e e s ’ Tr a d eUni o n,b o t hno wp a r t o fI mp a c t .Hewa so neo ft hemo s ti nu fle nt i a lo r g a ni s e r so f t ha tuni o na ndwa sg r e a t l yr e s p e c t e di nDub l i nl a bo ura nd t r a d euni o nc i r c l e sf o rhi sp o l i t i c a ls hr e wd ne s s ,g o o ds e ns e , a ndp o l i t i c a la ndi nd us t r i a le x pe r i e nc e .Hewr o t et heuni o n’ s o ffic i a lhi s t o r y ,TheI r i s hMuni c i p a lEmp l o y e e s ’ Tr a deUni o n, 1 8 8 3 –1 9 8 3 ,a swe l la sBe l f a s tI sBur ni ng ,1 9 4 1 ,t hes t o r yo f t hea s s i s t a nc eg i v e nb yDub l i nFi r eBr i g a d ef o l l o wi ngt he Ge r ma nf a s c i s tbo mbi ngo fBe l f a s t .

Ge tt hel a t e s tne wsa nd i nf or ma t i on. . . •Co nno l l yYo ut hMo v e me nt :www. c y m. i e •CubaSup po r tGr o up :www. c uba s uppo r t . c o m •I nt e r na t i o na lBr i g a d e sCo mme mo r a t i o nCo mmi t t e e : ho me pa ge . nt l wo r l d. c o m/ e mc ki nl e y / i bc c . ht ml •I r e l a nd Pa l e s t i neSo l i d a r i t yCa mpa i g n:www. i ps c . i e •J a me sCo nno l l yEd uc a t i o nTr us t :www. i o l . i e / ~s o b/ j c e t •La t i nAme r i c aSo l i d a r i t yCe nt r e :www. l a s c . i e •Pe a c ea ndNe ut r a l i t yAl l i a nc e :www. pa na . i e •Pe o p l e ’ sMo v e me nt :www. pe o pl e . i e •Pr o g r e s s i v eFi l mCl ub:www. pr o gr e s s i v e f i l mc l ub. i e •Re pudi a t et heDe btCa mp a i g n:www. no de bt . i e •Tr a d eUni o nLe f tFo r um:www. t ul e f t f o r um. c o m

I nt he1 9 8 0 s ,t o g e t he rwi t hs o mec o l l e a g ue si no t he r uni o ns ,Se á n he l pe de s t a bl i s h Tr a d eUni o ni s t sf o rI r i s h Uni t ya ndI nd e pe nd e nc e .Aswe l la sbe i ngaf ul l t i met r a d e uni o no ffic i a lhewa sa c t i v ei nt heI r i s hAnt i Ap a r t he i dMo v e me nt ,t heI r i s hCo unc i lf o rCi v i lLi be r t i e s ,t hec o mmi t t e eo f t heDe s mo ndGr e a v e sSumme rSc ho o l ,a ndt heI r i s hLa b o ur Hi s t o r ySo c i e t y . Thea t t e nd a nc ea tSe á n’ sf une r a li nGl a s ne v i nCr e ma t o r i um wa s a fit t i ng t r i but et ot hi so ut s t a nd i ng s o c i a l i s t r e publ i c a n. [ PW]

J o eD e a s y 1 9 2 2 – 2 0 1 3 J o eDe a s ywa sb o r no n1 2J ul y1 9 2 2o p po s i t e t her a i l wa y wo r ksi nI nc hi c o r e ,Dub l i n.Hi s f a t he rwa sa na c t i v eLa b o ura nduni o nma na nd i nu fle nc e dJ o e ’ ss ub s e que ntc a r e e r . Heb e g a nhi swo r ki ngl i f ea sar a i l wa yc l e r k i n1 9 4 1a ndi nt ho s epo v e r t y -s t r i c ke nwa ry e a r s s a wt hene e df o rs t r o ngt r a d euni o ni s ma ndf o r s p r e a di ng s o c i a l i s ti d e a s . He he l de l e c t e d p o s i t i o nsi nwha ti sno wt heTSSAa ndDubl i n Tr a d e sCo unc i l . Ac t i v ei nt heLa b o urPa r t y ,J o ewa se l e c t e da c o unc i l l o ri n1 9 4 5a nd ,a tt hea g eo ft we nt y t wo , wa st hey o ung e s to nei nt hec o unt r y .Hes e r v e do nDubl i n Ci t yCo unc i lwi t hBi gJ i m La r ki na ndha swr i t t e no ft hi s me mo r a b l ea s s o c i a t i o na st he yr a i s e di s s ue so fs l um c l e a r a nc ea ndhe a l t hs e r v i c e s . The La bo ur Pa r t y ’ sp a r t i c i pa t i o ni nt he i nt e r pa r t y g o v e r nme nto f1 9 4 8wi t hFi neGa e la ndCl a nnnaPo b l a c ht a d i s i l l us i o ne dma nyi nt hel a b o urmo v e me nt .J o ej o i ne dt he ne wl yf o r me dI r i s hWo r ke r s ’Le a g ue( af o r e r unne ro ft he CPI )i n1 9 5 1 .I nt heCo l dWa rhy s t e r i ao ft ho s ed a y st hi swa s ad ic ffi ul ta ndd e ma ndi ngc ho i c e .Hewa sb l a c kl i s t e df r o ma l l uni o np o s i t i o nsa nd ,wi t ht her e s to fi t sme mbe r s ,f a c e d

ho s t i l i t ya tpubl i cme e t i ng sa ndwhe ns e l l i ng p a pe r s .Ani nf a mo use pi s o d ewa st hec l o s i ngo f t heBa l l y f e r mo tg r o c e r yc o o p e r a t i v es t o r e sb y c l e r i c a lb o y c o t t sa nda b us e .J o ea nds o meI WL c o l mr a d e s ha db e e n o n t he ma na g e me nt c o mmi t t e e . Bo t hat hi nke ra ndawr i t e r ,J o ewr o t eFi e r y Cr o s s :TheSt o r yo fJi m La r k i n( 1 9 6 3 )a nd Ja me sCo nno l l y :Hi sLi f ea ndTe a c hi ng s( 1 9 6 6 ) , b e f o r e l a b o ur mo v e me nt s t ud i e s be c a me f a s hi o na b l e . J o er e t ur ne dt ot heLa b o urPa r t yi n1 9 7 7 b utr e t a i ne dhi sc o mmi t me ntt ot hes o c i a l i s ti d e a so fhi s y o ut h.Thi sa l s oa l l o we dhi mt or e t ur nt ot r a d euni o na c t i v i s mi nhi sbr a nc ha ndi nt het r a d e sc o unc i l .Onr e t i r e me nt hea l l o we dmo r et i met oe l e c t e dp o s i t i o nsi nt heLa b o ur Hi s t o r ySo c i e t ya ndwr i t i ngf o ri t sj o ur na l , Sa o t ha r . J o ee nj o y e dl i f ea ndha dar e pe r t o i r eo fl a bo urs o ng sa nd e nj o y e ds i ng i ngt he m.Hi so t he rp a s s i o nwa st het he a t r e , whi c hs t e mme df r o m hi so wni nv o l v e me nta say o ung s t e ri n t heNe w The a t r ea sa c t o ra ndb ud d i ngwr i t e r .Ac o mp l e t e ma n. [ TR]

F r a n kC o n r o y C o mme mo r a t i o n O

N1 6De c e mbe rac o mme mo r a t i o nf orFr a nkCo nr o y ,aSpa ni s hc i v i lwa rhe r owhodi e don 2 8De c e mbe r1 9 3 6fight i ngwi t ht heI nt e r na t i onalBr i ga dede f e ndi ngt heSpa ni s hRe publ i c a ga i ns tFr a nc o , wa she l da tt heRe publ i c a nme mo r i a li nKi l da r ebe f o r eal a r gec r o wd. The Fr a nk Co nr o y Co mmi t t e e o r g a ni s e dt hi s fir s tc o mme mo r a t i o n b e c a us el i t t l ea t t e nt i o nha sb e e np a i d t ot hi sKi l da r er e p ub l i c a ns o c i a l i s t . The c o mme mo r a t i o nb e g a n wi t h 8

Br i a n Le e s o no f Éi r í g íi nt r o d uc i ng Se á nEd wa r d so ft heCPI ,whos po keo f t hel i f eo fFr a nkCo nr o ya f t e rd r a wi ng a t t e nt i o nt ot hepa r a l l e l st ha tc a nb e d r a wn be t we e n Co nr o y ’ sc a us e sa nd

t o d a y ’ ss t r ug g l e ,i n pa r t i c ul a r hi s ba t t l e sa g a i ns tt heBl ue s hi r t swhi l ei n t he I RA a nd a g a i ns tt he f a s c i s t si n Spa i na ndhi sc o mmi t me ntt ot hefig ht a g a i ns ta t t a c kso nt hewo r ki ngc l a s s .


Hep o i nt e do utt ha tt o d a yweha v ef a r t o oma nye x a mpl e so fs uc ha t t a c ks . The ma i ns pe a ke r ,Ha r r y Owe ns , s a i dt ha t“ a f t e rt hes ud d e n fina nc i a l c o l l a p s eo ft heg r e a t1 9 2 0 sb o o m,wi t h ba nks c o l l a ps i ng i nt he 1 9 3 0 s ,t he Ame r i c a na ndEur o pe a ng o v e r nme nt s c utb a c ko nwe l f a r ea ndt het i nyd o l e pa y me nt s ,whi l ee mpl o y e r sc utwa g e s a ndj o b s . He r ei nI r e l a ndt her i g ht ,c o nt r o l l i ng s t a t e p o we r ,f o ug ht a g a i ns t wo r ke r s ’ r i g htt oj o i nauni o n.Thel e f t , a ndt ho s er e publ i c a nswhos t o o dwi t h t he m,d e f e nd e dt e na nt sf r o me v i c t i o n, t heune mp l o y e d , a ndt heund e r p a i d .

I n a d d i t i o n t he s o c i a l i s t pr i e s t Mi c ha e lO’ Fl a na g a na l s os t o o dhe r ei n Ki l d a r ei n1 9 3 5 ,o ney e a rbe f o r et he o ut b r e a ko ft heSp a ni s hwa r ,whe nhe i na ug ur a t e dt hi smo nume ntt os e v e n wo r ke r ss ho ti nt heCi v i lWa rf o rb e i ng c a ug htwi t hwe a po ns .Fr a nc owo ul db e s ho o t i ngSp a ni s hwo r ke r sc a ug htwi t h we a po ns a y e a rl a t e r ,r e s i s t i ng hi s r e be l l i o na g a i ns tSp a i n’ sne wl ye l e c t e d r e publ i c a ng o v e r nme nt . Ba r e l yfif t e e ny e a r ss e pa r a t e dt he s e s i mi l a rp o l i c i e so fI r i s ha nd Sp a ni s h a r mya ut ho r i t i e s . Whyd i dt he s eI r i s hr e publ i c a nsa nd l e f t i s t s ,s uc ha sFr a nkCo nr o y ,g ot o fig hti nSpa i n?Fr a nkRy a nwa sa s ke d t hi sb yt heGe s t a powhe nhewa sc a pt ur e di nMa r c h1 9 3 7 .“ Be c a us ei t ’ st he s a mefig hti nb o t hp l a c e s , ”her e pl i e d . AtLo pe r ai nCó r d o bat hefle d g l i ng I r i s h uni ti nt he 1 5 t hI nt e r na t i o na l Br i g a d ewe nti nt oa c t i o na sp a r to ft he Fr e nc hb a t t a l i o n,s e nts o ut ho nChr i s t ma sEv e ,1 9 3 6 .On2 8De c e mbe rt he y a d v a nc e duphi l lt oat o wnwhe r et he y we r e bo mbe db ye ne my pl a ne sa nd he a v i l y ma c hi ne g unne d b y t he

f a s c i s t s . Ev e ne x p e r i e nc e d fig ht e r s , s uc ha sRa l p hFo xa ndt hep o e tJ o hn Co r nf o r d ,we r eki l l e d ,a swe r eFr a nk Co nr o y ,J o hnnyMe e ha n,He nr yBo ne r , J i m Fo l e y ,To ny Fo x ,Le o Gr e e n, Mi c ha e l No l a n, Mi c ha e l Ma y ,a nd To mmyWo o d s .Fr a nkCo nr o y ’ sb o d y a nd t ho s eo fhi sd e a dc o mr a d e sl i e s o me whe r ei nt hehi l l sa r o undLo pe r a t o d a y . The We s t e r n“ d e mo c r a c i e s ” pr e f e r r e dt ol e tSpa i nf a l lt of a s c i s mt ha n t ohe l paf e l l o wd e mo c r a c yd e f e ndi t s e l f t i l lt he i rp o l i c yl e dt hewo r l di nt owa r . Ourc ha l l e ng e ,s a i dHa r r yOwe ns ,i s t ot ur nt o d a y ’ sc r i s i si nt o at r a ns f o r ma t i o nt oa bo l i s hc o nt r o lb yt he e l i t ewhoc a us e di ta nde ndt heb a i l o ut sa ndt a xs c a nd a l so fo urmi l l i o na i r e s ,t o ma ke o ur c o unt r y mo v e t o wa r ds t he v i s i o n o f Fa t he r O’ Fl a na g a na nd t ha tFr a nk Co nr o y f o ug hta ndd i e dt ohe l pt heSp a ni s h p e o pl ea c hi e v e .Fo ri ft hee l i t ed os ur v i v ei np o we rwewi l lha v ef a i l e d ;t he n we wi l lhe a rt ho s et r a g i c wo r d so f Mi c ha e lO’ Fl a na g a n,“ The yha v ef o o l e d y o ua g a i n. ”

T h eS o u t hA f r i c a nr e v o l u t i o nb e t r a y e d T

HEr e c e ntc onf e r e nc eo ft her ul i ngAf r i c a nNa t i ona lCo ngr e s so fSo ut hAf r i c as ho we da he a dl o ngr e t r e a tf r om t hei de a l so ft he1 9 9 4r e v ol ut i ont ha twa st oe nda pa r t he i d.The So ut hAf r i c a nr ul i ngc l a s s ,e v e nwi t habl a c kf a c e ,de e pe nsi t sc o l l a bo r a t i onwi t hWe s t e r n c a pi t a la ndt hene ol i be r a la ge nda .Ye tf ort hebl a c kma j or i t y ,def ac t oe c o nomi ca pa r t he i di s v e r ymuc haf a c tofl i f e . Na t i o na l i s a t i o n o ft he c o unt r y ’ s na t ur a lr e s o ur c e si sac e nt r a ld e ma nd o f mi ne wo r ke r s . The c o ni flc t i s be t we e nmi ne r s ,whowo r kde e pi ns i d e t hebo we l so ft hee a r t hf o rl i t t l ep a y , c r e a t i ngmo s to fSo ut hAf r i c a ’ swe a l t h, a ndt hei nt e r na t i o na lc a p i t a l i s tmi ne o wne r s . Ye t t he ANC no w p r o c l a i ms na t i o na l i s a t i o no ft hemi ne st ob e“ o ff t he a g e nd a . ”I ns t e a d i tp r o po s e s “ r e f o r ms ”t ha tma i nt a i nt hee x i s t i ng e x p l o i t a t i v ea r r a ng e me nt .Oneo ft he s e i st hec r e a t i o no fas t a t e o wne dmi ni ng c o mp a nya sapa r t ne ro fp r i v a t ec a pi t a l i n mi ni ngv e nt ur e st ha twi l lf ur t he r e nr i c ht her ul i ngc l a s sa ndt he i ri nt e r na t i o na lbus i ne s sa s s o c i a t e s . TheANC no we s p o us e sa no p e nl y pr o fina nc i e r mo ne t a r y a nd fis c a l po l i c y .I t se mp ha s i so nd ec fii tr e d uc t i o na st hel i nc hpi no fi t sfis c a lpo l i c y c o nf o r ms t ot he ne o l i b e r a la g e nd a , whi c hp e na l i s e swo r ke r sa ndb e net fis t hewe a l t hy . TheANC’ smo ne t a r yp o l i c ya g a i n s ho wsd i s r e g a r df o rwo r ke r s ’i nt e r e s t s , c ha mp i o ni ng i na flt i o n t a r g e t so v e r e mp l o y me nta ndg r o wt h.Si g ni fic a nt l y , ar e c e nt o pe nl e t t e rf r o m So ut h Af r i c a n bus i ne s sl e a d e r s ur g e dt he ANCt oa d o p tp r e c i s e l yt hi spo l i c y . TheANCs a y si twi l le nc o ur a g ec o r -

p o r a t i o nst or e i nv e s ts o me o ft he i r p r ot fist og e ne r a t ee c o no mi cg r o wt h, wi t ho uts a y i ngho w.I nf a c tund e rANC l e a d e r s hi pbus i ne s s e si nSo ut hAf r i c a r e t a i nt he i rme g a p r ot fis .Thi ss e c t o r s a to nr o ug hl y€5 0b i l l i o ni nmi d 2 0 1 2 , t hehi g he s tl e v e ls i nc e1 9 9 5 ,wi t ho ut s t i mul a t i ng r e a le c o no mi cg r o wt h. Si nc e1 9 9 4t he r eha sb e e nnoe c o no mi c p r o g r e s sf o rt he ma s so f So ut h Af r i c a ns . Thep r e s i d e nto fSo ut hAf r i c aa nd o ft he ANC,J a c o b Zuma ,wa r ne d a g a i ns td e v i a t i o nf r o mt hi sa nt i wo r ke r

p o l i c y —ar e f e r e nc et ot hei ns t i t ut i o na l v i o l e nc e wi t h whi c h hi sg o v e r nme nt ha s be a t e nd o wn l a b o ur d i s c o nt e nt t hr o ug ho utSo ut hAf r i c a . TheANC’ sc o nd uc tr e g a r d i ngt he Ma r i ka nama s s a c r ei sac a s ei np o i nt . Thi si nc i d e nto n1 6Aug us tl a s t ,whe n f o r t y ni ne p e a c e f ulp l a t i num mi ne r s s t r i ki nga g a i ns tt he i ri nhuma nwo r ki ng c o nd i t i o nswe r es ho tb yt hep o l i c e ,ha s b e e nc o mp a r e dt ot he Sha r p e v i l l e ma s s a c r eo f1 9 6 0 .Mo s to ft hev i c t i ms we r es ho ti nt heb a c k,f a rf r o mp o l i c e l i ne s .Si mi l a rs t r i ke sa to t he rmi ne s 9


ma d e2 0 1 2t hemo s tt ur b ul e nty e a ri n t hec o unt r ys i nc et he“ e nd o fa p a r t he i d . ” Thewi l d c a ts t r i kea tMa r i ka nawa s no ts a nc t i o ne dbyt heNa t i o na lUni o n o fMi ne wo r ke r s ,whi c hi sa ffil i a t e dt o t he Co unc i lo fSo ut h Af r i c a n Tr a d e Uni o ns( COSATU) ,whi c hi nt ur ni s p a r to ft heANC. I twa sl e db yad i s s i d e ntuni o n,t he As s o c i a t i o no fMi ne wo r ke r sa ndCo ns t r uc t i o nUni o n.Thee x i s t e nc eo ft hi s b r e a ka wa y und e r l i ne s mi ne r s ’a ng e r wi t hCOSATU,whi c hi ss e e na sl i mi t i ngi t s e l ft owhe e l i nga ndd e a l i ngwi t h t heANC,g i v i ngmi ne -o wne r saf r e e

ha ndt oe x p l o i two r ke r s . Thed e p ut yp r e s i d e nto ft heANC, Cy r i lRa ma pho s a ,c a l l e dt heMa r i ka na s t r i ke r s“ c r i mi na l s ”a nd ur g e dt he a ut ho r i t i e st oc r a c kd o wno nt he m,s o c o nt r i b ut i ngt ot hec o nd i t i o nst ha tl e d t ot hes ubs e que ntma s s a c r e .I r o ni c a l l y , Ra ma pho s a ,he i r a p p a r e ntt oMa nd e l a i nt hewa keo ft he1 9 9 4r e v o l ut i o n,wa s t hef o und e ro ft heNUM.Ho we v e r ,he l e f ti tt oe s t a b l i s hhi spo we r f ulc o r p o r a t ee mp i r e ,a l i g ni ng hi ms e l f wi t h f o r me rs up po r t e r so ft he a pa r t he i d r e g i me .Thepo a c he rbe c a mea ne nt hus i a s t i cg a me ke e pe r . Up r i s i ng sb yo r g a ni s e dl a bo uri n

So ut hAf r i c as y mb o l i s et hec o r r up t i o n o ft he ANC r ul i ng e s t a bl i s hme nt , whi c hha sno wa ba nd o ne dt hei d e a lo f s o c i a lj us t i c ea ndf r e e d o m,i t so ne t i me ba i l i wi c k.I tha si mpo s e dane o l i be r a l e c o no mi ca g e nd ao nSo ut hAf r i c awhi l e s i mul t a ne o us l y p ur g i ng di s s e nt i ng v o i c e sa nds uppr e s s i ngwo r ke r s ’upr i s i ng s . The ANC ha sb e t r a y e dt he f a i t h pl a c e di ni tno to nl yb ySo ut hAf r i c a n wo r ke r sb utb yI r i s ha ndi nt e r na t i o na l a nt i a pa r t he i df o r c e s ,who s es up po r t wa sc r uc i a li ne na bl i ngt heANCt og a i n i t sp r e s e ntpo s i t i o no fp o we r . [ TMS]

M i n dy o u r l a n g u a g e T

HE y e a r2 0 1 2e nde di nr a t he rs t r a ngec i r c ums t a nc e s .TheMa y a n“ l o ngc a l e nda r , ”a s i nt e r pr e t e dbys o mepe opl e ,a nno unc e dt hee ndoft hewor l do no ra r oundt he2 1 s to f De c e mbe r .TheDai l yTe l e gr apho fLo ndons t a t e dt ha t ,s a dl y ,t he i re di t i o no ft het he2 0 t h mi ghtbet hel a s twewo ul de v e rr e a d.( Fo rma nype o pl e ,t ha tf a c ta l onewoul dha v ebe e na go o dr e a s onf o rwe l c o mi ngt hee ndoft hewor l d. )

Bi z a r r e l y ,a nd s a d l y ,t he r e we r e r e po r t st ha tNASA ha db e e nb e s i e g e d b yp e o pl e wo nd e r i ng whe t he rt he y s ho ul dc o mmi ts ui c i d e .Onahumo r o us no t e ,s o mep e o p l es t a t e dt ha twhi l e t he ybe l i e v e dt ha tt hewo r l dwa sg o i ng t oe ndo nt hea p po i nt e dd a t et he ywe r e s t i l lg o i nga he a dwi t ht he i rChr i s t ma s s ho pp i ng . Ot he r s —i nc l ud i ng Ma y a ns —i nt e r p r e t e dt hec a l e nd a ra sme r e l yma r ki ng t hee ndo fac y c l e .Thene wc y c l ewa st o us he ri na ne r awhe n Ea r t ha ndi t s i nha b i t a nt swo ul dund e r g oaphy s i c a l a nds p i r i t ua lt r a ns f o r ma t i o n. Lo o ki ngf o rs i g nso ft hi ss pi r i t ua l t r a ns f o r ma t i o na tt heb e g i nni ngo fo ur ne wy e a rwo ul dq ui c kl yl e a do net o b e c o mead i s be l i e v e r .TheGua r di a no n 1J a nua r y2 0 1 3ha da na r t i c l ei nwhi c h t heUSa mba s s a d o rt oNATO a d v i s e d ust ha tEur o pewa s n’ ts p e nd i nge no ug h

MadgeDav i s o n: A Re v o l ut i o nar yFi r e br and

Ly ndaWa l ke r( e di t or ) , Madge Dav i s o n: ARe v o l ut i o nar y Fi r e br and: Re c o l l e c t i o ns ( Be l f a s t :Sha nwayPr e s s , 2 0 1 1 ) . £ 6( i nc l ud i ngpo s t a g e )f r o m Uni t y Pr e s s , POBo x8 5 , Be l f a s tBT11 SR. Che que sp a y a bl et oNo r t he r nAr e a Tr a d i ng .

1 0

o na r ma me nt s ,a ndt ha ts a v i ng sma d e b yt hewi t hdr a wa lf r o m Af g ha ni s t a n s ho ul dno tb es p e nto no t he rpa r t so f t hebud g e t .Ipr e s umeheme a nthe a l t h, e d uc a t i o n, a ndo t he rs o c i a la r e a s . I nt hefina nc i a ls e c t i o no ft hes a me p a pe ri twa sr e po r t e dt ha tVe ne z ue l a wa sho met ot hebe s t p e r f o r mi ngs t o c k ma r ke ti nt hewo r l d,a nda l s ot ha ti t s e c o no myg r e wby5 ½p e rc e nti n2 0 1 2 , a sac o ns e que nc eo fg o v e r nme nte x p e nd i t ur eo nho me sf o rt hepo o ra ndo n p e ns i o ns .Thea r t i c l et he nc o nt r a d i c t e d i t s e l fb ys t a t i ngt ha ta l lt hi sha p pe ne d d e s p i t et hep o l i c i e so fPr e s i d e ntHug o Chá v e z .Ye tt he s eho us i nga ndp e ns i o n s c he me s ,a ndma nyo t he rs o c i a lp r o g r a mme s ,a r et he v e r yp o l i c i e st ha t ha v ebe e ni mpl e me nt e db yt hep r e s i d e nta ndhi sg o v e r nme nt . Ano t he ra r t i c l el a t ei n2 0 1 2 us e d t he wo r d “ l a v i s h” t o d e s c r i b e Ve ne z ue l a ’ ss p e nd i ng o nt he s ep r o g r a mme s .Thi swo r dha sc o nno t a t i o ns o fwa s t e f ul ne s sa nd e x t r a v a g a nc e .I t r a r e l ya p pe a r si no urme d i at od e s c r i b e , s a y ,pr ot fis ,o rt he bo nus e sp a i dt o b o nd ho l d e r s . The we s t e r n me d i a r e pe a t e d l y me nt i o nt hef a c tt ha tt heVe ne z ue l a n v i c e pr e s i d e nt ,Ni c o l á s Ma dur o ,i sa f o r me r bus d r i v e ra nd t r a d e uni o n o ffic i a l .Thei nf e r e nc es e e mst obet ha t s uc h q ua l i fic a t i o ns ma ke hi m i l l e qui p p e dt ot a keo v e rt her e i nsf r o m t hepr e s i d e nt . Apa r tf r o mt he“ c l a s s i s t ”a s pe c t so f t hi sv i e wt he r ei snoe v i d e nc et ha the c o ul d ma keawo r s eme s st ha nt ha t ma d ebyt hes o c a l l e de c o no mi s t so ft he wo r l d .TheVe ne z ue l a ne c o no mybe f o r e Chá v e z wa sa d i s a s t e ra r e a ;a ne x s o l di e rha st ur ne di ti nt oo neo ft he mo s tp r o g r e s s i v ec o unt r i e si n t he wo r l d .The r e ’ snor e a s o nt ob e l i e v et ha t Ma d ur oc a nno tke e pupt hi spr o g r e s s .

Thee x s o l d i e ri sno wv e r yi l l ,a nd t he r eha sbe e na ni nv a s i v ea nda tt i me s g ho ul i s hc a mp a i g ni nt heme d i ac o nc e r ni ng hi she a l t h.The r eha v ebe e n a c c us a t i o nso fs e c r e c ya ndac o v e r up by t he Ve ne z ue l a ng o v e r nme nt —a l l t hi sd e s p i t et hef a c tt ha tr e g ul a rup d a t e sa r ei s s ue db yt heMi ni s t r yo f He a l t h.Thep o s s i bi l i t yi st ha t ,a swi t h a l ls e r i o usi l l ne s s e s ,i ti sv e r yd ic ffi ul t , e v e nf o rt heme d i c a le x pe r t s ,t op r e d i c t i t sc o ur s e . Hi l l a r y Cl i nt o n ha sj us tg o ne t hr o ug h ad ic ffi ul the a l t hp r o c e d ur e


buti nc o nt r a s twa sno ts ubj e c t e dt o a ny t hi ngl i ket hi ss o r to fs p e c ul a t i v e r e po r t a g e . Wha tweha v eno ts e e no no urt e l e v i s i o ns c r e e nso ri no urp a p e r sa r et he pi c t ur e so ft e nso ft ho us a nd so fp e o pl e i n La t i n Ame r i c a pr a y i ng f o rt he r e c o v e r yo fPr e s i d e ntChá v e z . The La t i n Ame r i c a n t e l e v i s i o n s t a t i o nTe l e s urr e c e nt l yc o v e r e dt he s e c e r e mo ni e si n El Sa l v a d o r , Chi l e ,

Ec ua d o r , Co l o mbi a ,a nd o fc o ur s e Ve ne z ue l a .The p o o r ,t o who m t he p r e s i d e ntr e p r e s e nt sho p e ,we r et he r e i nl a r g enumbe r s ,butt he ywe r eno t t heo nl yo ne s .Go o dwi l lme s s a g e sha v e b e e nflo o di ngi nt oVe ne z ue l af r o ma l l a r o undt hewo r l d . The r ei saMa y a ns a y i ngt ha t“ whe n a ne a g l ef a l l s ,t hev ul t ur e swi l lc o met o f e e do ni t sc a r c a s e . ” [ RCN]

Aw o r k e r r e a d s a n da s k s q u e s t i o n s Be r t o l tBr e c ht Tr a ns l at e dbyJa c kMi t c he l l Aswebr a c eo ur s e l v e sf ort hebudge t , whi c hwi l lc o nt i nuet odi s ho uta us t e r i t y f o rwor ki ngpe opl ea ndr i c he sf o rt heba nke r sa ndpo l i t i c i a ns ,wes ugge s t t a ki ngamo me ntt or ee flc tonwhoe xa c t l ypr oduc e st hewe a l t hi na nys o c i e t y , i nc l udi ngo ur s .

Whob ui l ts e v e ng a t e dThe b e s I nt hebo o ksy o u’ l lfindt hena me so fki ng s . Wa si tt heki ng st ha tl ug g e dt ho s ehunkso fr o c k? Andwha to fBa by l o n, s oo f t e nd e mo l i s he d ? Whor e bui l ti tt i mea nda g a i n?I nwhi c h Ofg o l d e nLi ma ’ sho us e sl i v e di t sbui l d e r s ? Ont hed a yt heChi ne s eWa l lwa sfini s he dwhe r e Di dt hema s o nsg oi nt hee v e ni ng ?Gr e a tRo me I sf ul lo ft r i umpha la r c he s .Whor a i s e dt he m?Ov e rwho m Di dt heCa e s a r st r i umph?Ha dBy z a nt i um o ft hes o ng s Pa l a c e so nl y , f o ri t si nha b i t a nt s ?Ev e ni nf a bul o usAt l a nt i s , Thev e r yni g htt hes e as wa l l o we di t , Thed r o wni ngs t i l lba wl e df o rt he i rs l a v e s . Yo ungAl e x a nd e rc o nque r e dI nd i a . Al la l o ne ? Ca e s a rd e f e a t e dt heGa ul s . Di d n’ theha v es omuc ha sac o o kwi t hhi m? Phi l l i po fSpa i nwe ptwhe nhi sfle e t Sa nk.Di dnoo t he r ss he dt e a r s ? Fr e d e r i c kt heSe c o ndwo nt heSe v e nYe a rWa r . Whoe l s e ? Av i c t o r yo ne v e r ypa g e . Whoc o o ke dt hev i c t o r yf e a s t ? Ag r e a tma ne v e r yt e ny e a r s . Whop a i dt heb i l l ? Soma nya c c o unt s . Soma nyq ue s t i o ns .

1 1


SYMBOLI CHUNGERSTRI KEBYBANGLADESHIGARMENTWORKERS 5J a nua r y2 0 1 2 De a rf r i e nd sa ndc o mr a d e s , Gr e e t i ng s f r o m t he Na t i o na l Ga r me ntWo r ke r s ’Fe d e r a t i o n,Ba ng l a d e s h. Wea r ei nt hec o nt i nuo usp r o c e s s a nd a c t i o ns t o e s t a bl i s h g a r me nt wo r ke r s ’r i g ht sa nda d d r e s s i ngo t he r s i s s ue s .Yo urs up po r ta ndc o o pe r a t i o n wi l le nc o ur a g eus .I nt hea t t a c he dfil e t he r ei sap i c t ur eo fo ur a c t i o n p r o g r a m. Ami r ulHa queAmi n Ge ne r a lSe c r e t a r yo fWo r ke r s ’ Pa r t y Pr e s i d e nt o f Ba ng l a d e s h Co mr a d e Ani s ur Na t i o na lGa r me ntWo r ke r s ’ Fe de r a t i o n Ra hma n Ma l l i c k, Co o r d i na t o r o f SKOPDrWa z e d ulI s l a m Kha n,f o r me r Ge ne r a lSe c r e t a r yo fJ a t i y a Sr a mi k De ma nds :i mme d i a t ea r r e s ta nd Le a g uea nd Cha i r ma no fBNC Ba bu t r i a lo fTa z r e e nFa s hi o n’ so wne ra nd Ro yRo me s h,Ba b ulAkt e r ,MdRaq fi, o t he rc ul pr i t so ff a c t o r yfir e ,p a y me nt J a ha na r aBe g um a ndMo ha mma dAl i o fwa g e s a l l o wa nc e sa ndc o mp e ns a t i o n a d d r e s s e dt hepr o g r a me x pr e s s i ngs o l i t o1 5 , 0 0 0wo r ke r so fHa l l ma r kGr o up , d a r i t ywi t ht hehung e rs t r i ke r s . p l a c i nga ndp a s s i ngi nPa r l i a me ntt he 1 .The NGWF a tt he pr o g r a m a me ndme ntt oLa b o urwe l f a r ef o und a - wa r ne dt oa nno unc et os ubmi tme mo t i o na c ta ndLa bo url a w,e s t a b l i s hi ng r a nd um t oHo meMi ni s t r yi fa l lc ul “ s a f ewo r kpl a c e ”i ng a r me nts e c t o ra nd p r i t s ,i nc l ud i ng o wne ro f Ta z r e e n i mp l e me nt a t i o no ff r e et r a d e uni o n Fa s hi o n,a r eno ta r r e s t e di mme d i a t e l y r i g ht s . f o rt he i rr e s po ns i b i l i t yi n ki l l i ng1 1 2 Se v e r a lhund r e dGa r me ntwo r ke r s g a r me ntwo r ke r si nf a c t o r yo nNo v e mo b s e r v e ds y mb o l i chung e rs t r i ket o d a y , b e r2 4 ,2 0 1 2 .Thes pe a ke r sd e ma nd e d J a nua r y4 ,2 0 1 3d e ma nd i ngi mme d i a t e p ub l i c a t i o no fl i s to fwo r ke r swhowe r e a r r e s ta ndt r i a lo fTa z r e e n Fa s hi o n’ s ki l l e di nTa z r e e nfir e ,a r r a ng e me nto f o wne ra ndo t he rc ul pr i t sf o rr e s p o ns i - p r o p e r me d i c a lt r e a t me nt f o rt he b i l i t yi n ki l l i ng o f1 1 2 wo r ke r si n i nj ur e da ndpa y me nto fc o mp e ns a t i o n f a c t o r yfir e ,p a y me nto fwa g e s -a l l o w- o nt heb a s i so f“ Lo s so fe a r ni ng s . ” a nc e sa nd c o mp e ns a t i o nt o1 5 , 0 0 0 2 .Thes p e a ke r sd e ma nd e di mme d i wo r ke r so fHa l l ma r k Gr o up ,pl a c i ng a t epa y me nto fwa g e s ,a l l o wa nc e sa nd a ndp a s s i ngi nPa r l i a me ntt hea me nd- c o mpe ns a t i o nt o1 5 , 0 0 0 wo r ke r so f me ntt oLa b o urwe l f a r ef o und a t i o na c t Ha l l ma r k Gr o up,whi c ht he o wne r s a ndLa bo url a w, e s t a bl i s hi ng“ s a f ewo r k c l o s e dd o wn s i ned i eo n Oc t o b e r1 0 , p l a c e ”i ng a r me nts e c t o ra nd i mp l e - 2 0 1 2 .Theo wne ro fHa l l ma r kGr o up me nt a t i o no ff r e et r a d euni o nr i g ht s . wa sa r r e s t e df o rama s s i v eb a nks c a m Or g a ni s e d by Na t i o na l Ga r me nt t hr o ug hwhi c hhes qua nd e r e dt a ka2 7 Wo r ke r s ’ Fe d e r a t i o n( NGWF) ,t hes y m- b i l l i o n ba nk mo ne y .I n c a s e o f b o l i chung e rs t r i kewa she l di nf r o nto f no nc o mp l i a nc eo ft hed e ma nd ,me mo Na t i o na lPr e s sCl ubi nDha kac i t yf r o m r a nd um wi l lbes ub mi t t e dt oc o nc e r ne d 1 1 : 0 0a . m.t o1 2 : 0 0no o n. mi ni s t r i e s , i nc l ud i ng t he La b o ur NGWF Pr e s i d e nt Ami r ul Ha que Mi ni s t r y . Ami np r e s i d e do v e rt hepr o g r a m wa s 3 .Fr o mt hepr o g r a m,t heGo v e r na d d r e s s e d by Ge ne r a lSe c r e t a r y Ms me ntwa sur g e dt op l a c ea ndp a s si n Saa fi Pa r v e e n,c e nt r a ll e a d e rMdFa r uk Pa r l i a me nt t he a me nd me nt t ot he Kha na ndMsSul t a naAkt e r . La bo urWe l f a r eFo und a t i o nAc t2 0 0 6

s i nc et hel a wwa si nc o mp l e t e . 4 .TheGo v e r nme ntwa sa l s our g e d t op l a c ea nd p a s si n Pa r l i a me ntt he a me nd me ntt ot heBa ng l a d e s hLa bo ur La w2 0 0 6 .Thewo r ke r swi l lbef o r c e d t oa nno unc et o ug he ra c t i o np r o g r a mi f t hea me nd me nt st ot hel a wswe r eno t c a r r i e do uta c c o r d i ng l y . 5 .Thes p e a ke r sd e ma nd e df r o mt he pr o g r a mt ha tf a c t o r yo wne r s ,Go v e r nme nt , BGMEA a nd buy e r ss ho ul d e ns ur e“ s a f ewo r kp l a c e ”i ng a r me nt s e c t o rs ot ha tno tas i ng l ewo r ke rd i e s i nf a c t o r yfir eo ra c c i d e nti nt hef ut ur e . Be s i d e s ,a l lf o r e i g nc o mp a ni e s ,who s o ur c e RMG p r o d uc t sf r o m Ba ng l a d e s h,s ho ul ds i g nt heme mo r a nd um o f und e r s t a ndi ngo nhe a l t h&s a f e t y . 6 .St r e s s i ngt hene e df o ra c c e pt i ng t r a d euni o nr i g ht sa sab a s i cr i g hto f t he Ga r me ntwo r ke r s ,t he p r o g r a m d e ma nd e d i mp l e me nt a t i o n t o t hi s d e ma nd .

N O T I C EB O A R D Saturday 26 January 11 a.m. Introduction to Marxism James Connolly House (43 East Essex Street) Saturday 26 January Film show 2:30 p.m. The Women of Brukman 4 p.m. 161 Days: The Vita Cortex Workers’ Struggle Admission free Pearse Centre (27 Pearse Street) Progressive Film Club

F o r t h el a t e s t n e w s a n di n f o r ma t i o na b o u t e v e n t s

J o i nt h es t r u g g l ef o rs o c i a l i s m!J o i nt h eC P I . Pl e a s es e ndmei nf o r ma t i o na b o utme mb e r s hi po f t heCo mmuni s tPa r t yo fI r e l a nd.

'

Na me : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Addr e s s : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pho ne : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ema i l : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C P I

õ 1 2

CPI , 4 3Ea s tEs s e xSt r e e t , Dubl i n2 õ CPI , POBo x8 5 , Be l f a s tBT11 SR

w w w . c o mmu n i s t p a r t y o f i r e l a n d . i e SOCI ALI STVOI CE 4 3Ea s tEs s e xSt r e e t· Dubl i n2 ( 0 1 )6 7 0 8 7 0 7 www. c o mmuni s t pa r t y o f i r e l a nd . i e

Socialist Voice January Issue  

Socialist Magazine issued by the Communist Party of Ireland

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you