Page 1


Ungdomsko Ungdomskontoret er eit tilbod retta mot unge i Sund kommune. Her kan ein mellom anna få svar på spørsmål om skule, arbeid, helse, økonomi, bustad, kultur og fritid. Dersom vi ikkje kan hjelpe, tek vi kontakt med dei som kan. Vi hjelper ungdom og føresette i kontakten med andre tenester, hjelper med ulike søknader og innhentar nødvendige dokument. Vi er ofte og eit bindeledd for ungdom i kontakten med foreldre og lærarar. Frå vi opna 23. august 2010 og ut 2011, har vi hatt 525 besøkjande på kontoret. Dei fleste av desse ønskjer råd i høve til utdanning og jobb. Ungdomskontoret har til ei kvar tid mellom 15 og 20 ungdommar vi følgjer tett opp. Dette er ungdommar mellom 15 og 24 år som av ulike grunnar står i fare for å dette ut av skule og arbeidsliv. For ungdommane har vi hovudfokus på det å stå i skule, opplæring eller arbeid. Her samarbeider vi tett med vidaregåande skular, OT/PPT, Nav og bedrifter.


ontoret i Sund

Damene på Ungdomskontoret er utrolig flinke å finne ting som passer til mine ønsker, og de følger veldig bra opp. De bryr seg virkelig! Gut 20 år

Vi har i den tida kontoret har vore ope fått 35 ungdommar ut i praksis gjennom NAV. Dette er eit viktig tiltak for ungdommar som står utan arbeid og skule, då dette gjev dei eit fullverdig dagtilbod. Desse plassane kan føre både til arbeid eller læreplass. I nokre tilfeller kan målet berre vere at dei skal bli kjend med arbeidslivet sine normer og reglar,- og ikkje minst styrke sjølvbiletet! Ungdomskontoret sitt hovudfokus er å førebyggje. Hausten 2011 var vi rundt på mange av skulane i Sund og snakka til føresette og lærarar om fråvær og konsekvensane av fråvær. Dette har vi fått mange positive tilbakemeldingar på. Ungdomskontoret er også med og driv leksegruppe som er open for alle elevane på Sund ungdomsskule. Dette tilbodet har vore svært godt besøkt. Vi har også starta opp jentegruppe på Sotra VGS, avd. Sund. Ungdomskontoret er med i ulike planarbeid i kommunen, og er oppteke av at ungdommen i Sund vert høyrt i slike fora.

Sølvi Fje ld B Prosjek jorøy tl eiar

on e Carls Theres n r e Barnev

n Anja Slåtte Ps ykiatri

Hilde Krist in Eg Kultu eland rråd gjeva r

en Annette Hend NAV

. tte J Ane skog pp S Kna var VG je g d Rå

Inger He len Helse

Anita Espeseth Rådgjevar Ungdomskule


Om oss Det tverrfaglege samarbeidet i Ungdomskontoret aukar kompetansen til dei tilsette, og bidreg til å betre samarbeidet mellom dei ulike tenestene også utanom kontoret si verksemd.

Ken sin idé va detta Ungdomskontoret? Sinnsjuk god idé, forresten! Gutt 18 år

NAV

NAV Sund har gått i frå varslande raudt til klart grønt i målinga på arbeidet retta mot ungdom mellom 16–24 år. Dette tilbodet gjev ungdommen ei heilskapleg oppfølging, tilpassa kvar enkelt og med ein dose moderlig omsyn. Ikkje berre er NAV Sund prisgjeve det arbeidet dei gjere, men ungdommen og føresette har i mange tilfelle fått ny motivasjon til å kome vidare med skulegang, praksis eller arbeid. I somme tilfelle har dei fått avklart at dei har trong for utreeing og behandling før dei kan ta fatt på noko anna.

Sotra VGS, avd Sund

Det at rådgjevar frå ungdomsskulen og vidaregåande skule er på kontoret samstundes, gjer at vi kan rettleie i eit breitt perspektiv. På denne måten klarer vi tidleg å fange opp elevar som er i faresona for fråfall. Det at Ungdomskontoret kjem på skulen og følgjer opp einskildeelevar, gjer at fleire elevar held seg i skulen, og gjev oss ein tryggleik for at dei elevane som sluttar, får oppfølging. Vi ser det er stor forskjell på oppfølginga elevar som er busette i Sund får, i høve til andre kommunar!

Hadde det ikke vært for Kultur Som del av Ungdomskontoret får vi eit meir heilskapleg Ungdomskontoret, blikk på tenesteområdet vårt. Vi når ungdommen også hadde jeg ligget utanfor normal kontortid og kan tilby fleire ungdommar hjemme og sovet nå! eit betre tilbod på fritida. Gutt 18


Eg synes at Ungdomskontoret er kjekt å ha for de som sliter med skule og jobb, blant annet meg. Dei har hjelpte meg i arbeid. Det er eg glad for, for eg tviler på at eg hadde kommet meg ut i arbeid uten Ungdomskontoret. Gutt 19 år

Helse og Psykiatri

Ungdomskontoret er eit godt tiltak for å styrke ungdom som er i risiko for negativ utvikling. Ungdomskontoret gjer terskelen for å komme i kontakt med psykiatritenesta lågare og fører til at det blir lettare for tenesta å komme i kontakt med dei som treng det. Dei viktigaste måla på sosioøkonomisk status er utdanning, yrke og inntekt. Jo lengre ned på den sosiale rangstigen ein er, jo kortare er levealderen og jo dårlegare er helsa. Samarbeidet her vil hjelpe dei som treng eit tilpassa alternativ for å klatre vidare i stigen.

Barnevernet

Kontoret kjem i kontakt med ungdommar som elles ikkje ville fått hjelp, og fleire får hjelp for vanskane på eit tidleg tidspunkt. Dette gjer at vanskane ikkje blir så omfattande og kostnadskrevjande. Ungdomskontoret har vore ein god samarbeidspartnar som har letta arbeidsmengda til barnevernstenesta. Det tette samarbeidet mellom fleire instansar gjer at vi raskare kan koordinere arbeidet og dele informasjon meir effektivt.

Sund ungdomsskule

På ungdomskontoret sit både rådgjevar frå ungdomsskule og vidaregåande skule saman for å kunne gi råd i fellesskap til ungdommar og føresette. At dei får møte rådgjevar på vidaregåande allereie i 10. klasse, kan vere avgjerande for at dei skal føle seg trygge i overgangen. Ungdomsskulen syns Ungdomskontoret eit unikt, kompetent og vel organisert tilbod til barn og unge!

Jeg har hatt problemer med rusbruk og hatt problemer med å være på skolen pga dette. Jeg fikk høre om Ungdomskontoret av venner. De har bl.a. hjulpet meg med å motivere meg til å gå på skolen, søke på skole, vært der for meg når jeg har trengt å snakke med noen om problemene mine med rus og andre problemer som jeg har hatt. Ungdomskontoret er en hjelpende hånd som er der for ungdommer som trenger en ekstra dytt for å komme seg videre. Jente 19


Foreldre Forteljingar foreldre har sjølv skrive om Ungdomskontoret

Bedre forutsetninger Da vår datter skulle begynne på ungdomsskolen ble overgangen for tøff for henne, og mange vonde minner frå tidlig barndom kom tilbake - noe som resulterte i skulk, opprør på skolen/hjemme og elendige karakterer. Dette ble svært tøft for familien og vi gav på et tidspunkt litt opp.. Så ble vi kontaktet av Ungdomskontoret i Sund og alt endret seg! På Ungdomskontoret lærte ungdommene om selvfølelse. De ble hjulpet med skoleoppgaver, veiledning til videregående skole, de dro på turer, og de ble møtt med respekt for hvem de er. Sakte men sikkert endret atferden til min datter seg og skolen ble et bedre sted å være på. Hjemmesituasjonen ble også bedre,noe som var en direkte konsekvens etter opplegget fra Ungdomskontoret. Ungdomskontoret bidro med at jentungen igjen kunne få troen på seg selv og jeg,som mamma, er dem evig takknemlig. Da både vi og skolen “gav opp” ble Ungdomskontoret er fantastisk trygghet og støtte! Ungdomskontoret bidro med at hun kunne begynne på videregående skole med helt andre forutsetninger enn hun hadde hatt om vi ikke hadde fått den hjelpen vi trengte. Jeg håper de aldri gir seg, for arbeidet de gjør kan ikke måles i noe annet! Og det er flere ungdommer/familier der ute som trenger deres hjelp.. Takk!


fortel Gode erfaringer gir bedre framtidsutsikter Min sønn var svært skolelei og hadde i tillegg valgt feil linje ved videregående skole og valgte derfor senhøsten å avslutte VG1. Han forsøkte selv i ca 1,5 måneder å skaffe seg en jobb uten å lykkes. Tilbakemeldingene fra arbeidsgiver var at man måtte være fylt 18 år for å få ordinær jobb. Basert på anbefalinger fra venner, tok han kontakt med Ungdomskontoret i Sund. Dette viste seg å være svært vellykket. I løpet av kort tid var han i gang med arbeidspraksis. Utover dette har kontoret gitt god støtte og veiledning samt at han bl.a diskuterte videre skolevalg med de. Etter ca 1/2 års svært nyttig arbeidserfaring er han nå tilbake på skolen. Den erfaringen er jeg overbevist om at han ikke hadde fått, dersom han ikke hadde fått bistand fra Ungdomskontoret - da hadde han nok vært hjemme uten noe fast å gå til. Vi er begge svært takknemlig for at tilbudet finnes i kommunen og med den hjelpen vi fikk!

Har du andre kandidater av samme kaliber som han vi har, så har vi en ledig plass! - Bedrift Sagt om ungdom i praksis


Du finn oss i brannstasjonensbygget, ved sida av Sund Vaskeri i Skogsskiftet. Tysdag til torsdag kl. 08 - 18, måndag og fredag 08 - 15.

56 32 78 50 Mobil Sølvi 95 01 81 87 Mobil Annette 46 91 55 16 Send gjerne ein sms! Telefon

Facebook “Ungdomskontoret ISund“

Viss ikkje Ungdomskontoret får fortsetta, ska eg laga underskriftskampanje Gutt 19 år

©2012 Innhald og bilete: Ungdomskontoret i Sund | ©2012 Design: Webinor, Andrea-Marie Henden

Kom innom!

www.ungisund.no

Ungdomskontoret i Sund  
Ungdomskontoret i Sund  

Informasjonsbrosjyre om Ungdomskontoret i Sund

Advertisement