Page 1

Amgueddfa Cymru Cylchlythyr Digwyddiadau Mawrth-Mehefin 2013

www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2333 Croeso i dymor newydd sbon o arddangosfeydd a digwyddiadau. Byddwn yn cychwyn ein rhaglen newydd gyda dathliadau Dydd Gw ˆ yl Dewi ym mhob un o’n hamgueddfeydd, ac mae ein rhaglen ar gyfer gweddill y flwyddyn yn orlawn. Mae’n fwrlwm o weithgarwch tu ôl i’r llenni hefyd gyda phroject ailddatblygu Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru yn dod yn ei flaen yn dda. Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri wedi dyfarnu £11.5m i Sain Ffagan tuag at y gwaith o weddnewid yr amgueddfa boblogaidd hon. Byddwn yn ymestyn y llinell amser er mwyn i ymwelwyr allu dilyn straeon am bobl Cymru, o’r brodorion cyntaf hyd heddiw a thu hwnt. Gallwch chi barhau i ymweld â’r amgueddfa fel arfer, er y bydd yr arddangosfeydd yn y brif fynedfa ar gau wrth i’r gwaith o greu orielau dan do newydd cyffrous ddechrau. Bydd rhagor o wybodaeth am ddatblygiad y project ar ein gwefan, a bydd digonedd o gyfleoedd i chi allu cymryd rhan a Chreu Hanes yn Sain Ffagan. Gobeithio y cewch chi flas ar ddigwyddiadau’r gwanwyn ym mhob un o’n hamgueddfeydd. Mae mwy o wybodaeth ar ein gwefan, yn y llyfrynnau Digwyddiadau unigol yn ein hamgueddfeydd a gallwch gofrestru i gael y diweddaraf trwy ein cylchlythyr e-bost.

Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru Cymru’r Oes Haearn

Sain Ffagan

13 Ebrill, 4 Mai, 8 Mehefin, 20 Gorffennaf Fel rhan o broject ailddatblygu Sain Ffagan, byddwn yn tynnu ein tai crwn Oes Haearn i lawr ac yn adeiladu pentref caeedig mewn man arall yn yr Amgueddfa. Bydd dehonglydd addysg y Pentref Celtaidd, Ian Daniel, yn cynnal cyfres o sgyrsiau yn Gymraeg ac yn Saesneg i drafod yr hyn rydym wedi’i ddysgu yn ystod y degawdau o adeiladu tai crwn yn Sain Ffagan. Bydd yn gofyn a oes lle i dechnoleg yr Oes Haearn yn y byd modern ac yn cyflwyno syniadau a chynlluniau ar gyfer Bryn Eryr, ein pentref Oes Haearn cyffrous newydd fydd yn seiliedig ar olion archaeolegol yn Ynys Môn. Pentref Celtaidd Sain Ffagan


Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Caerdydd

Yn ystod gwanwyn 2013, byddwn yn lansio rhaglen celf gyfoes newydd a noddir gan Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston. Cynhelir yr arddangosfa fawr Pop a Haniaethol, o ddydd Sadwrn 9 Mawrth, yn yr orielau celf gyfoes a bydd yn cynnwys artistiaid megis Bridget Riley, David Hockney, Pablo Picasso, Ernest Zobole a Ben Nicholson. Bydd gosodwaith ffotograffig newydd sbon gan Holly Davey hefyd. O ddydd Sadwrn 9 Mawrth, bydd Tim Davies, un o artistiaid cyfoes mwyaf blaenllaw Cymru, yn dangos Drift – fideo a grëwyd ganddo i gynrychioli Cymru yn Biennale Fenis 2011. O ddydd Sadwrn 6 Ebrill, bydd Julian Stair, un o’r ceramegyddion uchaf ei fri yn y byd, yn arddangos ei gasgliad o lestri angladdol ceramig. Cynhelir sgyrsiau ar y ddwy arddangosfa ym mis Mai. Ydych chi erioed wedi gofyn, o ble yn union y daw ein bwyd? Ydy’r hyn rydyn ni’n ei fwyta wir yn bwysig? Os felly, dewch i arddangosfa Bîns ar Dost, Sadwrn 25 MaiSul 29 Medi, i weld taith llysiau, codlysiau a grawn o’r ˆ yl Ecoleg Cymdeithas pridd i’r plât fel rhan o W Ecoleg Prydain.

Ken Elias, Dyddiau yw ble rydyn ni’n byw, 1968-69 (casgliad Prifysgol Morgannwg) © yr artist.

Cofiwch hefyd am ein rhaglen lawn o deithiau tu ôl i’r llenni, sgyrsiau amser cinio a gweithgareddau i deuluoedd, o ddiwrnodau serydda i sesiynau celf, ac o weithdai ffosilau i gyngor ar yrfa ym myd ffasiwn.

Rhufeinig

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru Galwch draw i Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru’r gwanwyn hwn. Ar ddydd Sadwrn 3 Mawrth, byddwn yn dathlu Dydd Gw ˆ yl Dewi gyda chyfle i bawb roi tro ar weithgareddau Cymreig, neu ar ddydd Sul 10 Mawrth, bydd cyfle i greu sebon yn anrheg arbennig ar gyfer Sul y Mamau. I deuluoedd, beth am greu tatw ˆ Lladin (dros dro wrth gwrs!) fel rhan o’n gweithgareddau Pasg, neu geisio curo’n cwningen i ddod o hyd i’r siocled ar ddydd Gwener 29 Mawrth-Sul 7 Ebrill.

Ar ddydd Sadwrn 23 a Sul 24 Mawrth, paratowch i wlychu wrth i ni arbrofi gyda dulliau’r Rhufeiniaid o gludo dw ˆ r yn Gwisgwch eich Welis! Neu beth am geisio datrys y Llofruddiaeth Llwfr yn ystod hanner tymor Llun 27Gwener 31 Mai. Efallai y bydd ein sgwrs ar ganfyddiadau newydd Caer Rufeinig Aberhonddu, dydd Iau 14 Mawrth, at ddant oedolion, neu beth am ein harddangosiad Saethyddiaeth, Sadwrn 18 Mai. Dewch i roi tro ar rywbeth newydd gyda’r hyfforddiant Gladiator neu goginio Rhufeinig ar ddydd Sadwrn 11-Sul 12 Mai. Ac yn olaf, Bwytewch, Yfwch a Byddwch Lawen ar ddydd Llun Gw ˆ yl y Banc 6 Mai, wrth i ni ddathlu mewn steil, steil Rufeinig wrth gwrs!

Big Pit Eleni, bydd Big Pit yn dathlu ei phen-blwydd yn 30 gyda llond trol o ddigwyddiadau a gweithgareddau arbennig drwy gydol y flwyddyn. Ers agor ym 1983, rydyn ni wedi croesawu dros 3.5 miliwn o ymwelwyr, felly galwch draw i ymuno â’r dathlu! Bydd Helfa Wyau Pasg ychydig yn wahanol ar ddydd Llun 25 Mawrth-Sul 7 Ebrill yn ein Llwybr 30. Dewch i chwilio am y 30 wy Pasg a dysgu 30 o ffeithiau difyr am Big Pit.

Big Pit

Ym mis Ebrill, bydd arddangosfa newydd yn agor, Hen Greiriau Bach a Pheiriannau Diwydiannol wedi Darfod, sef arddangosfa deithiol fydd yn ystyried diwedd y diwydiant trwm yng Nghymru a datblygiad yr ‘amgueddfa ddiwydiannol’. Ar ddydd Sadwrn 6 Ebrill, 2pm, cynhelir ein Darlith Flynyddol sef Mab y Glöwr: Richard Burton a Threftadaeth Mwyngloddio gan Dr Chris Williams, Prifysgol Abertawe.

Byddwn yn dathlu traddodiadau Calan Mai hefyd gyda gweithdai creu bedwen Fai fach neu dorch mis Mai rhwng dydd Llun 27 Mai a Sul 2 Mehefin. Os hoffech chi ddod yn nes at natur, galwch draw i Ditectifs Byd Natur: Teuluoedd ar ddydd Mawrth 28 Mai i droedio Tomen Coety, chwilio am fwystfilod bach a rhoi tro ar drochi rhwydi. Rhaid archebu ymlaen llaw. Rydyn ni’n edrych ymlaen at eich croesawu ac yn gobeithio y gallwch chi ein helpu i ddathlu pen-blwydd i’w chofio!


Amgueddfa Lechi Cymru

John Neville Foulkes, Chwarelwr.

Bydd dwy arddangosfa newydd ar eich cyfer hefyd y tymor hwn, John Neville Foulkes fydd i’w gweld tan ddydd Sul 30 Mehefin a Worktown – Lluniadau Falcon Hildred fydd i’w gweld rhwng dydd Llun 22 Gorffennaf 2013 a dydd Llun 6 Ionawr 2014.

Llechi

Bydd gweithgareddau’r Pasg yn cychwyn rhaglen y Gwanwyn a’r Haf o weithgareddau i deuluoedd. Dewch i roi tro ar Lwybr y Pasg fydd yn eich arwain bob cam trwy hen weithdai’r chwarel a chreu crefft y Pasg i fynd adre gyda chi ar ddydd Mercher 27-Iau 28 Mawrth. Yna byddwn ni’n codi stêm ac yn anelu am Haf o Lechen ble bydd digonedd o gyfleoedd i wisgo ffasiynau’r oes a fu yn nhai’r chwarelwyr, rhoi tro ar y Cert Celf, neu greu patrymau perffaith ym mlwch tywod y ffowndri. Bydd ein sgyrsiau a theithiau arferol yn ôl hefyd, gan gynnwys Sgwrs y Saer a Cyfarfod â’r Curadur yn y llofft patrymau a bydd sgwrs newydd ar gael, Llifio a Thradlo, sy’n esbonio mwy am rai o’r peiriannau gwreiddiol ar y safle.

Amgueddfa Wlân Cymru Byddwn yn cychwyn 2013 gyda llond lle o weithdai, arddangosfeydd a digwyddiadau. Ar ddydd Sadwrn 2 Mawrth, cynhelir Diwrnod Hwyl i’r Teulu i ddathlu Dydd Gw ˆ yl Dewi gyda gemau, gweithgareddau a chystadlaethau i bawb. Ar ddydd Sadwrn 23 Mawrth, byddwn yn croesawu’r Ffair Werdd boblogaidd yn ôl eleni eto. Bydd gwybodaeth am ailgylchu, arbed ynni a byw’n wyrdd, a bydd stondinau, gwasanaethau, gwybodaeth a chyfle i gyfnewid hadau. Ar ddydd Sadwrn 11 Mai, byddwn yn cynnal Ffair Grefftau fydd yn arddangos y gorau o grefftau, celf a thecstilau lleol.

Bydd y brif arddangosfa yn Dre-fach eleni yn arddangos gweuwaith gwych y dylunydd tecstilau o fri rhyngwladol, Kaffe Fassett, fydd yn agor ar ddydd Gwener 8 Mawrth ac i’w gweld tan fis Tachwedd. Mae’r artist yn enwog am ei ddyluniau lliwgar ym myd y celfyddydau addurnol, ac mae’r arddangosfa’n siw ˆro fod yn dipyn o sioe. Cynhelir yr arddangosfa hon ar y cyd ag arddangosfa o’i gwiltiau clytwaith yng Nghanolfan y Cwilt Cymreig, Llambed (www.welshquilts.com). Gweuwaith Kaffe Fassett

Gwlân

Bob mis, bydd cyfle i feithrin sgiliau newydd yn ein sesiynau Gwneud a Thrwsio poblogaidd. Ym mis Chwefror, byddwn yn dechrau gyda Cardiau ac Amlenni, ac yna Crefftau Oelcloth, Pincysau, Blychau Storio a Bagiau a Labeli Rhodd. Ar thema wlanog, bydd gweithdai newydd y tymor hwn yn cynnwys uwchgylchu, crosio i ddechreuwyr a gweithdy lliwio naturiol.

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dewch i ddathlu’r Pasg gyda’r Hetiwr Gwallgof mewn diwrnod llawn hwyl i’r teulu cyfan ar thema Alys yng Ngwlad Hud ar ddydd Gwener 29 Mawrth. Neu beth am gael gair o gyngor gan y cyflwynydd teledu James Wong, botanegydd sydd am gychwyn chwyldro yn ein gerddi gyda’i sgwrs ar ddydd Sul 7 Ebrill.

James Wong

Yn Nhrysorfa ‘Vintage’ a Gwaith Llaw Mis Mai bydd llond lle o ddillad ac

ategolion ffasiynol ar werth ar ddydd Sadwrn 4 Mai neu beth am ddod i Greu Blwch Offer gyda Dad i ddathlu Sul y Tadau, dydd Sadwrn 15-Sul 16 Mehefin. Rhwng hyn oll a’r dathliadau rygbi, teithiau cerdded o gwmpas y ddinas, sgyrsiau hanes, ffilmiau poblogaidd a llond lle o grefftau ymarferol, bydd yn wanwyn i’w chofio! I gael manylion digwyddiadau eraill mis Mawrth – Mehefin, ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk

Y Glannau

Bydd rhywbeth at ddant pawb yn rhaglen ddigwyddiadau newydd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau sy’n llawn digwyddiadau, ffilmiau, sgyrsiau ac arddangosfeydd cyffrous.


Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc

Oriel y Parc

Oriel dirluniau o safon ryngwladol yw Oriel y Parc sydd yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol yn Nhyddewi. Mae’n bartneriaeth rhwng Amgueddfa Cymru ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Ei nod yw dehongli tirwedd Sir Benfro, Cymru a thu hwnt drwy gasgliadau amrywiol Amgueddfa Cymru, a chasgliad Graham Sutherland yn benodol. Ar ddydd Sadwrn 16 Mawrth, bydd arddangosfa newydd yn agor, Bwrw Gwreiddiau: Sutherland a’r Dirwedd Ramantaidd. Graham Sutherland, Tirlun Sir Benfro, 1935 © Ystâd Graham Sutherland. Cafodd y lleoliadau y bu Graham Sutherland (19031980) yn gweithio ynddynt Mae’r arddangosfa hon yn dangos casgliad o waith gan effaith ddwys arno. Yn ystod y 1930au, datblygodd ei Sutherland a’i gyfoedion, gan gynnwys John Piper a ddull unigryw ei hun o gynrychioli tirwedd Sir Benfro, a Paul Nash, darnau cynharach gan William Blake a daeth yn ffigwr blaenllaw yn y mudiad neoramantaidd Samuel Palmer, a gwaith ffilm cyfoes sy’n adlewyrchu ddaeth i’r amlwg yng nghelf Prydain yn ystod yr Ail agweddau ar y traddodiad Rhamantaidd. Bydd Bwrw Ryfel Byd. Gwreiddiau i’w gweld tan ddydd Llun 8 Gorffennaf.

Siop

Gallwch hefyd gofrestru ar gyfer cylchlythyr y siop ac ymweld â’n tudalennau Facebook a Twitter am newyddion a chynnyrch newydd ym mhob un o’n siopau, gan gynnwys cynigion arbennig.

Mae Amgueddfa Cymru yn ddiolchgar am gefnogaeth y busnesau a’r cyrff canlynol: Artes Mundi Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru Cronfa Dreftadaeth y Loteri CwpanAur Cyfeillion Amgueddfa Cymru Cyngor Celfyddydau Cymru

Cyngor Dinas Casnewydd Cymdeithas Gwestywyr Caerdydd Dinas a Sir Caerdydd Llywodraeth Cymru Noddwyr Amgueddfa Cymru Prifysgol Caerdydd

Sefydliad Clore Duffield Sefydliad Charles Hayward Sefydliad Esmée Fairbairn Sefydliad Foyle Sefydliad Garfield Weston Sefydliad Paul Hamlyn Sefydliad Wolfson

Setliad Elusennol G C Gibson Westco WDS Green Energy Y Gronfa Gelf Ymddiriedolaeth Aurelius Ymddiriedolaeth Cerddoriaeth Siambr Cavatina

Ymddiriedolaeth Derek Williams Ymddiriedolaeth Edina Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston Ymddiriedolaeth Leverhulme

Dylunio a chynhyrchu gan Mediadesign www.mediadesign-wales.co.uk 01874 730748

Roasmund Deg gan Dante Gabriel Rossetti yw un o’n paentiadau mwyaf poblogaidd. Gan gymryd ein hysbrydoliaeth o’r gwaith addurnol hwn, rydym wedi datblygu casgliad newydd o emwaith hardd. Mae’r dylunydd Cymreig Kate Dumbleton wedi defnyddio aur, pres a gleiniau carnelian i greu’r casgliad hwn o glustdlysau, mwclis a broetshis ar thema rhosod yn arbennig ar gyfer Amgueddfa Cymru. Maent ar gael yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd neu ar-lein ar www.amgueddfacymru.ac.uk/siop. Mae pob pryniad yn cefnogi gwaith Amgueddfa Cymru.

Amgueddfa Cymru Digwyddiadau Gwanwyn 2013  

Cylchlythyr: Digwyddiadau ac arddangosfeydd yn ein saith amgueddfeydd. Mawrth - Mehefin 2013.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you