Page 1

Por t f ol i o Ar chi t ect ur e

AmeerHaj j at Archi tect


Cont ent s

01

04

02

05

03

06

I nnovat i onF abr i cat i onL ab Gr aduat i onPr oj ect Al Akai derL andďŹ l l ,Maf r aq,J or dan

T . VRadi oSt at i on Des i gnVISt udi o Ki ngHus s ei nBus i nes sPar k,Amman,J or dan

J . U. S. TSci encePar k L ands capePr oj ect J . U. S. T ,I r bi d,J or dan

Har f F un Onl i nePl at f or m J or dan

Skyl i neSt udi o I nf or mat i veF i l m St udi o J or dan

T al ween Gr oupVol unt eer i ng J or dan


01

I nnovat i onF abr i cat i onL ab Gr aduat i onPr oj ect Al Akai derL andďŹ l l ,Maf r aq,J or dan


Pat hofObs er vat i on


Si t ePl an


Gr oundF l oorPl an

1s tF l oorPl an

T hepr oj ectwor kons ol vi ngt hes i t e' spr obl emsbyact i vat i ngl ocal s ' ener gi es i naf abr i cat i onl abt hatr ecycl esandi nnovat enew mat er i al sf r om exi s t ed was t e,i tmakespeopl emor eawar eoft hei mpor t anceofr ecycl i ngby i ncr eas i ngpr oduct i vi t yandof f er i ngt hem j obst hatt eachest hem t or ecr eat e andi nnovat e.


Sect i onAA

Sect i onBB

Ci r ci ul at i onCor e

Sol i dWas t eWor ks hops

Pr oductCi r ci ul at i on

Caf e&L i br ar y Or gani cWas t eWor ks hops I ncubat or&Of ďŹ ces


T hepr oj ecthaspr act i calf unct i ons ,wor ks hops ,l abs ,andi nt er act i veout door s paces ,i tal s opr ovi deseducat i onalawar enes st hati nvi t esvi l l age' sl ocal s choolt het ohavear egul arl ect ur esf ors t udent si nt hepr oj ect ' sl ect ur ehal l andr es ear chl i br ar y,educat i onalevent scanbeor gani z edf oranys choolas wel l ,t heeducat i onalpar ti ncl udesandanobs er vat i onpat hf orpubl i cus er s , awal kar oundt hebui l di ngwher et heycans eer ecycl i ngi nact i onandwor ks hopspr oduct s .


02

T . VRadi oSt at i on Des i gnVISt udi o


3ddet ai l s

t i n u d e d o pl x e


03

J . U. S. TSci encePar k L ands capePr oj ect


ZO N IN G Pl aygr ound Tecnol ogy

Engi neer i ng

Educat i on

Ent r ances nt r epr eneur s hi pcent er

Ent er t ai nment

hi l dr enz one

Ent er t ai nment

ACTI VITIES accor di ngt ot heage( chi l dr ens ):

ar amandal

SI TTI NG AREA

SERVI CES

Aquar i um Chemi s t r y l ab Si t t i ngAr ea/ Shaded

El ect r i cl ab


T hepr oj ecti sanaf f or dabl es ol ut i ont odevel oppeopl e' sabi l i t i esandapr act i calwayt opr es er veourl ocalval uabl ecr af t s .I t ’ saamut l i s i dedpl at f or m t hatconnect speopl ewhoar ei nt er es t edi nl ear ni nganew s ki l l ,exper i ence, oras peci ďŹ ccr af twi t hpeopl ewhohavet heabi l i t yt ot eachandof f ert hi s exper i ence.Wear emangi ngandpr omot i ngt hei deaofexpl or i ngcul t ur al l ocalexper i encesi nnew r eachabl eway.

04

Har f F un F ounder 2017


T heevent“ I r bi dCr af t sWeek”l as t edf or3daysatt hef amoushi s t or i cal mus eum “ DarAl Sar aya” ,I r bi ddownt own,J or dan.T hes i t ewaschoos en f ori t smegni fici antcul t ur alt r adi t i onalval ue.T heeventi ncl udedmor e t han7di f f er enthandcr af t s ,s ki l l sandt r adi t i onalgames .


T heAr abi cCal l i gr aphyWor ks hop, hos t edbyHar f F uni nZ I NC s pace, I r bi d,J or dan.T hewor ks hop f ocus edonRuqa’ aF ont ,oneof t hemos tanci entAr abi cf ont t ypes ,pr omot i ngf orourval uabl e t r adi t i onalar t sands ki l l s .


Pr omot ef orourval uabl ear chi t ect ur albui l di ngsand s i t esbydocument i ngt hem i nas etofdocument s pr ovi dedonpaper ,oronl i ne,orondi gi t almedi a s uchasi nf or mat i vevi deos .

05

Skyl i neSt udi o

Admi ni st r at or

2017


Skyl i neSt udi oor gani z esdocument at i ont r i pst oi mpor t ants i t es i nJ or dan.Ourmai ngoali st o haveas ci ent i ďŹ cbackgr oundof t hel ocals i t esf ors t udent sand publ i cus er si nawayt hatmakes t hem mor eawar eofi t sval ue.


As i t evi s i tt ot heAgr i cul t ur al Engi neer sAs s oci at i onSt at i onat Al Kar amah,J or dan.T hevi s i tt o t heunder cons t r uct i onpr oj ect ai medt of ol l ow upt hes peci al andt r adi t i onalcons t r uct i on t echni quesus edbyt hear chi t ectEkr emahGar ai beh.T he vi s i ti ncl udedi ner vi ewi ngt he ar chi t ectanddocument i ngt he t r adi t i onals t r uct ur alpr oces sof t hebui l di ng.


Gr oupofs ki l l edar t i s t sandvol unt eer spoi nt i ngupt hehi ddenaes t het i c andbeaut yoft henegl ect edpubl i cs pacesbycol our f uldr awi ngsand pai nt i ngs ;s t r eetwal l s ,publ i cs paces ,s t ai r sands chool s .

06

T al ween

Admi ni st r at or 2015-2017

Profile for Ameer Hajjat

Ameer Hajjat - Architectural Portfolio  

Ameer Hajjat - Architectural Portfolio  

Advertisement