Page 1

SEJARAH TINGKATAN 4

KURSUS BENGKEL PEMBINAAN MODUL KBKK SEJARAH

BAB 2

(Pangkor Bay View Beach Resort, Pulau Pangkor) 17 - 20 April 2007

Bab 2

PENINGKATAN TAMADUN

Teks m/s: 37 - 68


SEJARAH TINGKATAN 4

KURSUS BENGKEL PEMBINAAN MODUL KBKK SEJARAH

BAB 2

(Pangkor Bay View Beach Resort, Pulau Pangkor) 17 - 20 April 2007

Bab 2

ISI KANDUNGAN Peningkatan Bidang Pentadbiran Peningkatan Bidang Perundangan Peningkatan Bidang Peluasan Kuasa Peningkatan Ekonomi Peningkatan Sosial Sumbangan Tamadun Kemunculan Agama & Ajaran Utama Dunia Teks m/s: 37 - 68


TAMADUN YUNANI • Monarki • Oligarki • Aristokrat • Tirani • Demokrasi

TAMADUN INDIA • Raja berkuasa mutlak • Golongan Ksyatria • Golongan Brahmin

PENINGKATAN BIDANG PENTADBIRAN

TAMADUN ROM • Pemerintahan mutlak oleh Raja-Raja Etruscan • Republik

TAMADUN CHINA • Maharaja berkuasa mutlak • Golongan birokrasi membantu maharaja

Teks m/s: 42 - 45


TAMADUN YUNANI • Undang-undang digubal oleh Dewan Perhimpunan • Plato - negara harus diperintah oleh ahli falsafah

TAMADUN INDIA • Zaman Dinasti Maurya - undangundang maharaja sebagai titah & perintah • Tiang Asoka - semasa Raja Asoka (konsep kesejahteraan rakyat)

PENINGKATAN BIDANG PERUNDANGAN TAMADUN CHINA TAMADUN ROM • Undang-Undang Papan 12 • Undang-Undang Sivil • Undang-Undang Rakyat • Undang-Undang Natural

• Hukuman berat & bercorak kolektif • Falsafah legalisme oleh Han Fei Tzu (Dinasti Chin) • Undang-undang berasaskan ajaran Confucius (Dinasti Han)

Teks m/s: 46 - 47


TAMADUN YUNANI • Raja Philips II menyatukan kerajaan Macedonia & Yunani • Alexander the Great meluaskan empayar ke Parsi, Mesir, Turkistan & Samarkhand

TAMADUN INDIA • Chandra Gupta Maurya menyatukan kerajaan kecil di Utara India • Bindusara meluaskan empayar Mysore

PENINGKATAN BIDANG PELUASAN KUASA TAMADUN ROM • Pemerintah Augustus Caesar meliputi empayar Rom, Britain, Sepanyol, Sg Rhine, Danube, Laut Hitam, Pergunungan Atlas, Afrika Utara, Turki

TAMADUN CHINA • Shih Huang Ti menyatukan kerajaan kecil • Maharaja Han Wu Ti menakluk Sinkiang, Lembah Tarim, Tutor, YangTze, Kwangsi, Kwan Tung

Teks m/s: 48 - 50


TAMADUN YUNANI

TAMADUN INDIA

• Industri perikanan & perdagangan • Guna wang syiling dalam perdagangan

• Perdagangan & perindustrian • Wujud strestin di setiap bandar • Guna mata wang • Cukai pada barang-barang dagangan

PENINGKATAN EKONOMI TAMADUN ROM • Perdagangan & pertanian • Perdagangan antarabangsa semasa zaman Augustus Caesar • Guna sistem wang emas & perak • Sistem cukai yang sistematik

TAMADUN CHINA • Pertanian, perdagangan & perindustrian • Sistem pengairan - kawal banjir • Guna tenggala - buat batas tanaman (Dinasti Han) • Kolar kuda diguna untuk menarik tenggala kayu & kereta kuda Teks m/s: 50 - 53


PENDIDIKAN • Athens - pendidikan rohani & jasmani - sukan, muzik, kesusasteraan, seni berpidato • Sparta - latihan fizikal & tentera • Rom - aplikasi ilmu & kesetian kepada Rom • India - berasaskan agam Hindu, kitabkitab Veda • China - 3 peringkat iaitu rendah, menengah & tinggi

SAINS & TEKNOLOGI • Yunani - Tales tokoh matematik (ilmu geometri) - Pythagoras - teorem pythagoras - Hippocrates - Bapa Perubatan - Archimedes - matematik, fizik - Ptolemy - ahli astronomi • Rom - Beothims ahli matematik - geometri, astronomi, muzik • India - Aryabhata & Varahamishira - ahli matematik - bidang fisiologi berkaitan yoga • China - astronomi sebagai ilmu sains negara - perubatan tradisional berasaskan konsep Yin dan Yang - teknologi membuat kertas

FALSAFAH • Yunani - nilai individualisme, kehidupan manusia & demokrasi - tokoh: Herodotus, Socrates, Plato, Aristotle • Rom - berasaskan ajaran Stoisisme • India - sumber kitab Veda,ajaran Carvaka, Jainisme & Buddhisme • China - hubungan manusia dgn manusia - tokoh: Confucius, Lao Tze, Mo Tzu, Mencius

PENINGKATAN SOSIAL BAHASA & KESUSASTERAAAN • Yunani - buku puisi Teology & Work oleh Hesiod - Homer - epik Illiad & Odyssey • Rom - kesusasteraan untuk semangat patriotisme - penulis & penyajak Cicero & Virgil • India - bahasa Sanskrit (zaman Vedik) - kesusasteraan, epik, sajak, vedik - epik - Mahabharata & Ramayana • China - Ssu-ma Chein - karyanya Shih Chi (sastera prosa)

SENI BINA • Yunani - acropolis & parthenon • Rom - aqueduct, colloseum, parthenon • India - Great Bath, Kompleks Kuil di Gua Ajanta & Gua Ellora • China - Tembok Besar China

SISTEM SOSIAL • Yunani - 3 golongan ( warga negara, bukan warganegara, hamba) - masyarakat Sparta - 3 kelas sosial • Rom - orang Rom, bukan warganegara, hamba • India - sistem kasta - Brahmin, Ksyatria, Vaisya, Sundra • China - golongan atasan, rakyat, hamba

Teks m/s: 53 - 63


SISTEMPEMERINTAHAN PEMERINTAHAN SISTEM Yunani- -sistem sistemdemokrasi demokrasi • •Yunani Rom- -sistem sistemrepublik republik • •Rom

AGAMA AGAMA Hindu,Buddha, Buddha,ajaran ajaranConfucianisme Confucianisme&& • •Hindu, Taoismediamalkan diamalkanhingga hinggakini kini Taoisme

SUMBANGAN TAMADUN SENI SENIBINA BINA • •Tembok TembokBesar BesarChina China • •Colloseum, aqueduct, Colloseum, aqueduct,candi, candi,pagoda pagoda menjadi warisan seni bina yang menjadi warisan seni bina yangmenjadi menjadi contoh pembinaan zaman sekarang contoh pembinaan zaman sekarang

KESUSASTERAAN KESUSASTERAAN FALSAFAH FALSAFAH FalsafahSocrates, Socrates,Plato, Plato,Aristotle Aristotle • •Falsafah Legalisme&&Stoisisme Stoisismemenjadi menjadisumber sumber • •Legalisme rujukanahli ahlifalsafah falsafahmoden moden rujukan

• •Sastera SasteraIiliad, Iiliad,Odysey, Odysey,Mahabharata, Mahabharata, Ramayana, prosa & puisi Ramayana, prosa & puisimasih masih dibaca & menjadi rujukan hingga dibaca & menjadi rujukan hinggakini kini

SOSIAL SOSIAL BAHASA BAHASA BahasaSanskrit Sanskritdiguna digunadalam dalamagama agama • •Bahasa Hindu&&Buddha Buddha Hindu Bahasalatin latindiguna digunadalam dalamagama agamaKristian Kristian • •Bahasa

• •Sistem Sistempeperiksaan peperiksaan • •Sains & teknologi Sains & teknologiberkaitan berkaitanmatematik, matematik, perubatan, fizik, astronomi & perubatan, fizik, astronomi &seni senibina bina diguna sehingga kini diguna sehingga kini • •Sukan SukanOlimpik Olimpikmasih masihdiadakan diadakanempat empat tahun sekali tahun sekali Teks m/s: 63 - 64


AGAMA HINDU • Berasal dari India • Enam aliran – Saivisme, Sakhtam, Vaishnvisme, Ganapathyam, Kaumaram • Percaya kepada Hukum Karma & kelahiran semula selepas mati • Matlamat – mencapai Moksya

AGAMA KRISTIAN • Diasaskan Jesus Christ dari Jerusalem • Kitab suci – Bible • Disebar meluas setelah diiktiraf oleh Maharaja Constantine

AGAMA BUDDHA • Diasaskan Siddhartha Gautama • Kitab suci – Tripitaka • Asas ajaran: – Empat Kebenaran Mulia - Jalan Lapan Lapis Mulia

KEMUNCULAN AGAMA & AJARAN DUNIA

CONFUCIANISME • Diasaskan oleh Confucius • Ajaran menumpukan prinsip moral yang tinggi: • Ren (perikemanusiaan) • Li (kesusilaan) • Xiao (taat kepada ibu bapa) • Untuk capai ketinggian moral harus menerima pendidikan

AGAMA ISLAM • Agama wahyu • Disebarkan Nabi Muhammad • Kitab suci – al-Quran • Menitikberatkan akidah & syariah • Rukun Iman & Rukun Islam

TAOISME • Diasaskan oleh Lao Tze • Kitab suci – Tao Te Ching • Menitikberatkan Tao – jalan setiap tindakan ditentukan oleh Tao • Manusia tidak harus bertindak terhadap apa-apa yang telah berlaku (wu-wei)

Bab 2 (PENINGKATAN TAMADUN)