Page 19

Elvepromenaden: Prosjektkoordinator for by- og regionsenterutvikling på Otta, Ole Aasaaren anbefaler folk å gå en tur langs elvepromenaden på Otta.

Det skjer stadig noe på Otta Nye velkomstskilt inn mot Otta er på trappene, og en oppgradert Johan Nygårdsgate skal stå ferdig til Ottamartnan i september.

B

y- og regionsenterutviklingen på Otta pågår for fullt. Prosjektkoordinator for byog regionsenterutvikling på Otta, Ole Aasaaren, opplyser at arbeidet i Johan Nygårdsgate etter planen skal være ferdig til martnan. – I en ny Johan Nygårdsgate vil vi oppleve bedre forhold for gående og syklende, mer grønt og lokalproduserte benker i kleberstein. Det har vært noe forsinkelser i forbindelse med flom, men jeg håper, særlig med hensyn til lokalt næringsliv og besøkende at framdriftsplanen holder, sier Aasaaren.

Prioritert Prosjektkoordinatoren opplyser at opprusting av gatenettet på Otta har vært sentralt i regionsenterprosjektet. Flere gater er ferdige, noe arbeid pågår og noe er under planlegging. Aasaaren sier at arbeidet med Otta stasjon er et særlig prioritert område i

hYTTEMAGASIN 2018

regionsenterprosjektet. – Sel kommune øver press på Jernbanedirektoratet og BaneNor for å få fortgang i utvikling av Otta stasjon og skysstasjon. Dette er et svært viktig område i regionsenterprosjektet. Han mener det haster med å få en kulvertløsning under spor 1 og 2 ved Otta stasjon, som vil gi en sikker kryssing av sporet for de reisende. – En kulvertløsning vil også åpne en helt ny sammenheng mellom «ogga» og «nea» lina, som vi sier på Otta. Parkeringssituasjonen for langtidsparkering på Otta stasjon må også finne en ny løsning, i tråd med den detaljerte reguleringsplanen som nå er vedtatt for området. Ifølge Aasaaren er det under planlegging et eget knutepunktprosjekt rundt Otta stasjon/skysstasjonen, i et samarbeid mellom Sel kommune, Statens vegvesen, Oppland fylkeskommune, Jernbaneverket og Bane Nor. – Dette blir et eget prosjekt i regionsenterprosjektet.

En fargepalett for Otta I prosjektet arbeides det med å etablere nye velkomstskilt inn til Otta fra vest og nord. På et folkemøte på Otta i slutten av mai ble det presentert planer for en paviljonginstallasjon på Loftgårdsbrua. – Det arbeides nå for å skaffe et sik-

Handlingsplan

Det vil bli arbeidet videre med en fargepalett for Otta by Ole Aasaaren Prosjektkoordinator

kert grunnlag for økonomien i prosjektet. Hensikten med en installasjon på brua er å stimulere bilturister til å stoppe på Otta, og å etablere et nytt møtested for lokalbefolkningen. På folkemøtet deltok også fargeekspert Dagny Thurmann- Moe. – Det er ei dame som har markert seg som en sterk talskvinne for å fargelegge byene våre i større grad. Vi fikk et engasjert og utfordrende foredrag. Det vil bli arbeidet videre med en fargepalett for Otta by. Kanskje blir Otta en mer fargerik by i årene framover, inspirert av Dagny ThurmannMoe. Det er artig hvis hyttefolk gir synspunkter på Sel kommune sin facebookside, sier Aasaaren. Han oppfordrer også folk til å ta en tur på den nye elvepromenaden på Otta.

Prosjektkoordinatoren forteller at det arbeides etter en strategiplan med handlingsplan i regionsenterprosjektet. – Det er likevel slik at vi alltid må være oppmerksomme på nye muligheter som kan bidra til å utvikle Otta som by- og regionsenter. Respons fra hytteeiere- som er svært viktige deltidsinnbyggere for kommunen- er verdifulle innspill for oss, sier Aasaaren. Gjeldende handlingsplan for utvikling av Otta som by- og regionsenter i Nord-Gudbrandsdal ble vedtatt i Sel kommunestyre i juni 2014. Den ble vedtatt som en del av strategidokumentet «Utviklingsstrategi mot år 2035». Handlingsplanen er nå revidert og skal behandles politisk i Sel i juni i år. Arbeidet med utvikling av Otta som by- og regionsenter er organisert gjennom en samarbeidsavtale mellom Sel kommune, Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen, regionrådet for Nord-Gudbrandsdal, Nasjonalparkriket Reiseliv As og NordGudbrandsdal næringsforening. Samarbeidsavtalen er femårig og avsluttes 31.12.2019. Solrun S. Snilsberg

tekst og foto

NORDDALEN

19

Hytteavis  

2018

Hytteavis  

2018