Page 1

REPAS DE QUARTIER I TA L I E N

SAMEDI 26 OCTOBRE A 19H30 A A LLA A MAIISSO ON ND DU U CH HEEM MIIN ND DEE LL’ILLEE

G GA ASSTTR RO ON NO OM MIIEE, M MU USSIIQ QU UEE, JJEEU UXX…

TAARRIIFF : 8 € AADDUULLTTEE – EENNFFAANNTTSS 4 € G GR RA ATTU UIITT M MO OIIN NSS D DEE 3 A AN NSS

Centre Social & Culturel – Association loi 1901

Repas italien affiche du mois  
Repas italien affiche du mois  
Advertisement