Page 1

C/ San Rafael, 25 46701-Gandia T fno. 962 965 096 info@escolapiasgandia.es w w w .escolapiasgandia.es

D epar tament llengua i valencià Pilar Román

COL .L EGI ESCOL ÀP I ES GAN D I A

EL TEXT ARGUMENTATIU

http:/ / fecla.wordpress.com


Característiques Les argumentacions són textos orals o escrits que exposen raons a favor o en contra d’una opinión amb la finalitat de convéncer el destinatari.

Formals

Els textos argumentatius

-Conferències,debats, taules Informals

redones,col.loquiscientífics,

-

Discursos polítics.

-Converses i discussions quan algú defensa les seues opinions. -Quan algú intenta convéncer els altres perquè actuen o pensen d’una manera determinada

-Cartes en què fem una reclamació. -Editorials i articles d’opinió -Anuncies publicitaris(premsa, internet,televisió…) -Informes d’experts sobre temes especializats. -Textos literaris. Assaig, narrativa, teatre i poesia .Opinen


Estructura INTRODUCCIÓ

CONCLUSIÓ

DESENVOLUPAMENT -S’ hi presenta el tema i l’emissor dóna l’opinió a favor o en contra de la Idea inicial o tesi.

Resum de les idees,on es comprova que la idea o tesis ha estat demostrada.Síntesi de tot el ue s’ha argumentat.

-Arguments que s’aporten s’hi desenvolupen d’una manera ordenada I exhaustiva i s’hi enumeren les raons que defensen la idea exposada


Recursos lingüístics La primera persona gramatical. Apel.lació directa al receptor Connectors temporals: banda en primer lloc, d’una Connectors causals: ja que, perquè… Connectors explicatius: és a dir, per exemple.. Marques d’ordre: d’ordre símbols, nombres Cometes Guions i parèntesis Preguntes retóriques Oracions advesartives: introduir arguments contaris: però, sinó… Indicadors de resums: en poques paraules,finalment, en resum…

textargumentatiu-100414084913-phpapp01  

D epar tament llengua i valencià Pilar Román C/ San Rafael, 25 46701-Gandia T fno. 962 965 096 info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you