Page 1

D EPART AM EN T D E L L EN GU A I VAL EN CI À – Tema III C/ San Rafael, 25 46701-Gandia T fno. 962 965 096 info@escolapiasgandia.es w w w .escolapiasgandia.es

COL EGI O ESCOL AP I AS GAN D I A

1


Ella viu a València Ell no s’ho creu Tots volen saber-ho

Modalitat d’enunciació

Enunciativa:Afirmen o neguen una relació entre el SN i el SV: afirmatives, negatives. Indicatiu.

Segons l’actitud de l’emissor davant l’acte mateix de parlar o escriure

On viu ell? I nter r ogativa: Exposen una pregunta a l’interlocutor. Tonema ascendent en llengua Per què no véns? oral, interrogació final escrita. Directes o No em diu quina hora és. indirectes. Exclamativa: Contiguts subectius: emoció, sorpresa... Ús de les interjeccions i els vocatius.

Xe, quina alegria! Maria..., així no...! Ei, com va?

I mper ativa: Comuniquen ordres. Usen l’imperatiu en les afirmatives i el subjuntiu en negatives i subordinades.

Vine! No fumeu! Cal que vingues

Modalitat d’enunciat

D ubitativa: Dubte, possibilitat o probabilitat. Mode indicatiu, o subjuntiu amb subordinades.

Deuen ser elles Potser són ells Deuen venir cansats

Segons l’actitud de l’emissor davant el missatge que emet

D esider ativa: Desitjos, esperances. Empra el subjuntiu: els temps simples per al present, els compostos per al passat.

Tant de bo siga ell! Tant de bo haguera sigut ella!

DEPART AM ENT D E L L ENGUA I VAL EN CI À – VAL EN CI À I I

Copyr ight Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es w w w .escolapiasgandia.es

2


FUNCIONS DEL LLENGUATGE REFERENCIAL

Transmet informació de manera objectiva. Predomina el Referent o Context

Demà aniré a la universitat

EXPRESSIVA

Expressa emocions o sentiments. Predomina l’Emissor

Ai! Quina por!

APEL·LATIVA O CONATIVA

Crida l’atenció de l’interlocutor per obtenir-ne resposta, vol convéncer, ordenar, prohibir. Predomina el Receptor

Calleu!

FÀTICA

Comprova l’eficàcia de l’acte comunicatiu. Predomina el Canal

M’enteneu?

POÈTICA

Crea bellesa amb les paraules. Predomina La lluna cobria de blanc la nit adormida el Missatge

METALINGÜÍSTICA

Fa referència al llenguatge. Predomina el Codi

DEPART AM ENT D E L L ENGUA I VAL EN CI À – VAL EN CI À I I

Copyr ight Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es w w w .escolapiasgandia.es

No apostrofem l’article la davant i, u àtones

3


FUNCIONS I MODALITATS REFERENCIAL EXPRESSIVA APEL·LATIVA O CONATIVA FÀTICA POÈTICA METALINGÜÍSTICA

Enunciativa afir mativa o negativa Exclamativa, inter r ogativa, dubitativa, desider ativa I mper ativa, exclamativa, desider ativa I nter r ogativa Qualsevol Enunciativa

DEPART AM ENT D E L L ENGUA I VAL EN CI À – VAL EN CI À I I

Copyr ight Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es w w w .escolapiasgandia.es

4


Digues quina és la modalitat d’enunciació i d’enunciat de les oracions del text següent: Havia fet tot el camí a les fosques, encara com se’l coneixia com si fóra sa casa: no havia gosat encendre el fanal durant el trajecte ni tampoc ho feia ara mentre s’esperava ajupit als grans esglaons de la Creu. Devia ser ja l’hora, potser fins i tot se’n passava; que li la devien estar jugant, els malfactors de Cigalot i Samaruc? No, no podia ser, com li havien d’encendre la cua a ell, Abelard Llopis, fill de Quelo? Com li ho podeien fer gent com Ferrús o Calabuig, que si bé aquest no era un sant de la seua devoció tampoc és que fóra un home sense paraula. VICENT BORRÀS, L’últim tren, Alzira, Bromera,2001

DEPART AM ENT D E L L ENGUA I VAL EN CI À – VAL EN CI À I I

Copyr ight Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es w w w .escolapiasgandia.es

5

funcionsdelllenguatgeimodalitatsoracionals-100420121705-phpapp01  

C/ San Rafael, 25 46701-Gandia T fno. 962 965 096 info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es COL EGI O ESCOL AP I AS GAN D I A 1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you