Page 1

Índex 01

La Terra, un planeta del Sistema Solar

09

La prehistòria

02

La representació de la Terra: els mapes

10

Les primeres civilitzacions: Mesopotàmia i Egipte

03

Les formes de la Terra

11

El món grec

04

Rius i mars

12

Catalunya en temps dels grecs

05

El temps i el clima

13

L’Imperi Romà

06

Climes i paisatges de la Terra

14

Catalunya romana

07

Climas iypaisatges Climes paisajes de d’Europa España,i Europa d’Espanya y la CA

15

L’herència de la cultura clàssica

08

Societat i medi ambient

16

La fragmentació del món antic

POLIS 1


03 Les formes de la Terra 1. La capa externa de la Terra 2. Agents interns de formació del relleu 3. Agents externs de formació del relleu 4. Els continents 5. Un món de muntanyes i planes 6. Un món d’illes, penínsules i golfs 7. El relleu d’Europa 8. El relleu d’Espanya POLIS 1

Vocabulari


03 Introducció • Al nostre planeta les terres es troben repartides en diverses masses de terra o continents, que emergeixen sobre els oceans. • Habitualment dividim la Terra en sis continents: Àfrica, Amèrica, Àsia, Europa, Oceania i Antàrtida. • La superfície dels continents presenta relleus molt variats com ara planes, altiplans, serralades, valls i depressions. • Els oceans banyen els continents i en modelen les costes, amb espadats, platges… • Enmig d’aquestes grans masses d’aigua sorgeixen els arxipèlags amb les seves illes. POLIS 1


03 1. La capa externa de la Terra

1.1. L’estructura de la Terra • Estructura de la Terra (il·lustració)

1.2. L’escorça terrestre 1.3. La deriva dels continents • Teoria de la deriva continental (il·lustració)

POLIS 1


03 1.1. L’estructura de la Terra • La Terra és una gran esfera lleugerament aplanada pels pols que es divideix en tres grans zones concèntriques. • La part més interna és el nucli i representa un 15% del volum total del planeta. • Al seu voltant hi ha el mantell, que representa un 84% del volum de la Terra. • La capa externa és l’escorça, que amb prou feines representa l’1% del total del planeta. L’escorça, juntament amb la part superior del mantell, rep el nom de litosfera.

POLIS 1


03 Estructura de la Terra

POLIS 1


03 Estructura de la Terra

POLIS 1


03 1.2. L’escorça terrestre • L’escorça terrestre té una amplada molt desigual. • L’escorça terrestre no és llisa, sinó que forma muntanyes, valls, depressions i planes que configuren el relleu de la Terra. • El relleu de la Terra, tot i que sembla estable, canvia a causa de l’acció dels agents interns i externs. • Els relleus es transformen lentament per l’acció de l’aigua, del vent i també per l’acció humana.

POLIS 1


03 1.3. La deriva dels continents • Segons la teoria de la deriva dels continents, l’escorça de la Terra estava formada per un únic continent, anomenat Pangea, que surava damunt del mantell. • El moviment de rotació de la Terra va trencar aquest únic continent i va donar lloc a les anomenades plaques tectòniques. • Malgrat els moviments lents, quan dues plaques xoquen, una es pot elevar i formar grans serralades, mentre que l’altra s’enfonsa fins a crear fosses marines profundes. • Els punts de contacte entre dues plaques són àrees de gran inestabilitat, que es manifesta en forma de terratrèmols i volcans. POLIS 1


03 Teoria de la deriva continental

A. Fa 200 milions d’anys POLIS 1


03 Teoria de la deriva continental

B. Fa 65 milions d’anys POLIS 1


03 Teoria de la deriva continental

C. Els continents avui POLIS 1


03 2. Agents interns de formació del relleu

2.1. Els agents interns • Causes i efectes d’un terratrèmol (il·lustració) • Estructura d’un volcà (il·lustració)

POLIS 1


03 2.1. Els agents interns • Les forces internes de la Terra o agents interns, provoquen els terratrèmols i els volcans. • Els terratrèmols són sacsejades que s’originen a l’interior de la Terra i que es propaguen en forma d’onades sísmiques. • Els volcans són profundes esquerdes a l’escorça terrestre per les quals puja el magma. Aquest magma pot sortir a l’exterior en forma d’erupció volcànica. • En les erupcions volcàniques s’expulsen gasos, cendres, pedres i lava incandescent. Aquests materials, en contacte amb l’aire, es refreden i formen els anomenats cons volcànics.

POLIS 1


03 Causes i efectes d’un terratrèmol

POLIS 1


03 Causes i efectes d’un terratrèmol

POLIS 1


03 Estructura d’un volcà

POLIS 1


03 Estructura d’un volcà

POLIS 1


03 3. Agents externs de formaci贸 del relleu

3.1. Els agents externs

POLIS 1


03 3.1. Els agents externs • Les formes del relleu també són el resultat dels agents externs: aigua, vent, vegetació… • L’aigua, principal agent modelador del paisatge, pot actuar intensament i de maneres diverses: l’aigua de pluja, l’aigua glaçada, les onades, els corrents marins... • El vent desgasta les roques i les erosiona. • Les arrels de plantes i arbres poden ajudar a trencar les roques, però també a fixar el sòl als vessants de les muntanyes.

POLIS 1


03

Esquema dels agents interns i externs

El Elrelleu relleues esforma formaoomodifica modifica A partir dels …

AGENTS AGENTS INTERNS INTERNS Els Elsterratrèmols terratrèmols Els Elsvolcans volcans

AGENTS AGENTSEXTERNS EXTERNS L’acció L’accióde del’aigua l’aigua L’acció L’acciódel delvent vent L’acció L’accióde delalavegetació vegetació L’acció L’accióde del’home l’home

POLIS 1


03 4. Els continents

4.1. La divisió del món en continents • Continents i oceans (mapa – consulta l’apartat 4 del llibre, pàgs 36-37)

POLIS 1


03 4.1. La divisió del món en continents

• Els continents són grans extensions de terra emergida que separen els oceans. • Àfrica • Amèrica • Àsia • Europa • Oceania • Antàrtida POLIS 1


03 Continents i oceans

POLIS 1


03 Continents i oceans

POLIS 1


03 5. Un món de muntanyes i planes

5.1. El relleu continental • Un món de muntanyes i planes (mapa – consulta l’apartat 5 del llibre, pàgs 38-39)

POLIS 1


03 5.1. El relleu continental

• La superfície dels continents no és llisa ni uniforme, sinó que té diverses formes de relleu: • (consulta el llibre de text pàgs. 34-35)

POLIS 1

Muntanyes

Planes

Altiplans

Valls

Cap

Fossa marina

Depressió o conca

Península

Golf

Plataforma continental

Dorsal oceànica


03 Un m贸n de muntanyes i planes

POLIS 1


03 Un m贸n de muntanyes i planes Activitats interactives

POLIS 1


03 6. Un món d’illes, penínsules i golfs

6.1. Terres i mars • Un món d’illes, penínsules i golfs (mapa – consulta l’apartat 6 del llibre, pàgs 40-41)

POLIS 1


03 6.1. Terres i mars • Les aigües ocupen tres quartes parts de la superfície terrestre i formen tres grans oceans: el Pacífic, l’Atlàntic i l’Índic. • Alguns sectors dels oceans situats al costat de les costes s’anomenen mars (com el Carib o l’Adriàtic). • Als oceans i als mars emergeixen algunes porcions de terra envoltades per aigua que s’anomenen illes, i quan s’agrupen formen arxipèlags.

POLIS 1


03 Un món d’illes, penínsules i golfs

POLIS 1


03 Un món d’illes, penínsules i golfs Activitats interactives

POLIS 1


03 7. El relleu d’Europa

7.1. El continent europeu • El relleu d’Europa (mapa – consulta l’apartat 7 del llibre, pàgs 42-43)

POLIS 1


03 7.1. El continent europeu • Europa és un continent relativament petit. • Europa és una gran península del continent Euroasiàtic, envoltada de diversos oceans i mars. • Excepte la gran plana europea, la resta del continent està molt compartimentada, amb serralades joves, serralades antigues i amples valls. • Al relleu d’Europa destaquen tres grans conjunts: la Gran plana Europea, altiplans i massissos muntanyosos antics i cadenes de muntanyes joves.

POLIS 1


03 El relleu d’Europa Activitats interactives

POLIS 1


03 El relleu d’Europa

POLIS 1


03 8. El relleu d’Espanya

8.1. La Península Ibèrica i els arxipèlags • El relleu d’Espanya (mapa – consulta l’apartat 8 del llibre, pàgs 44-45)

POLIS 1


03 8.1. La Península Ibèrica i els arxipèlags • La Península Ibèrica és situada a l’extrem sud-occidental d’Europa. • El relleu peninsular es caracteritza per l’elevada altitud mitjana. • Pel que fa al relleu dels arxipèlags, el de les illes Balears és molt semblant al de la Península; en canvi, el de les illes Canàries és molt accidentat i d’origen volcànic.

POLIS 1


03 El relleu d’Espanya Material de consulta

POLIS 1


03 El relleu d’Espanya Activitats interactives

POLIS 1


Autoavaluaci贸. Practica fent exercicis en internet: http://www.xtec.net/~ivilater/enlinia/laterra/laterra1.html

POLIS 1

formes-del-relleu-  

Societat i medi ambient08 Les formes de la Terra03 El temps i el clima05 Catalunya en temps dels grecs12 La prehistòria09 Climes i paisatges...

formes-del-relleu-  

Societat i medi ambient08 Les formes de la Terra03 El temps i el clima05 Catalunya en temps dels grecs12 La prehistòria09 Climes i paisatges...

Advertisement